Svensk-amerikanska folket i helg och söcken

Ernst Skarstedt

Full Text

Svensk-amerikanska folket i helg och söcken

SVENSK-AMERIKANSKA FOLKET

I HELG OCH SÖCKEN

STRÖDDA BLAD UR

SVENSK-AMERIKANERNAS HISTORIA

DERAS ÖDEN OCH BEDRIFTER, NEDERLAG OCH

SEGRAR, LIVSINTRESSEN OCH FÖRSTRÖELSER

JÄMTE BIOGRAFISKA UPPGIFTER OM ETT ANTAL

MÄRKESMÄN

AV

ERNST SKARSTEDT

förf. till "Californien och dess svenska befolkning", "Vagabond och redaktör" m. fl.

MED 212 ILLUSTRATIONER

STOCKHOLM, BJÖRCK & BÖRJESSON

STOCKHOLM 1917

A.-B. FAHLCRANTZ" BOKTRYCKERI

INNEHÅLL.

Sid.

1. Några allmänna betraktelser 5

2. En blick på den amerikanska kartan och dess historia 24

3. Svensk-Amerikanernas val av boningsplatser 32

4. Det kyrkliga livet och skolverksamheten 75

5. Föreningsliv, sång och musik i Svensk-Amerika 133

6. Den svensk-amerikanska pressen, litteraturen och konsten 148

7. Svensk-amerikaner bland amerikanerna 219

8. Svensk amerikanerna som jordbrukare 260

9. Svensk-amerikanska samlare 292

10. Svensk amerikanska typer, karaktärer och original 305

11. Bilder och episoder ur det svensk-amerikanska livet 370

12. Det så kallade svensk-amerikanska språket 435

FÖIiORD.

Och mA du än ditt blod med andra

släkten blanda

Och stolt för stjårnbanéret sträva

fosterländsk.

Du är och bliver dock i djupet av din

anda.

Vad du en gäng var född, till gravens

djup — en svensk.

Johan Hallgren.

Föreliggande arbele är icke avsett att vara en i vanlig liistorisk

slil utarbetad hävdateckning över svensk-amerikanerna, fast vissa

kapitel däri på grund av ämnets beskaffenhet kommit att bära en

mer eller mindre historisk prägel, utan snarare en uppslagsbok för

dem, som önska upplysningar oin utvandrarnas erfarenheter,

intressen, tänkesätt och strävanden, de förhållanden, under vilka

de framleva sitt liv, vad de själva säga därom, och vad andra

haft att säga om dem.

Författaren liar i nära 10 är själv varit en av dessa utvandrare

och under denna tid haft rikliga tillfällen att sälta sig in i det ämne

han här Töretagil sig alt behandla. Till följd av ett flyktigt och

vankelmodigt temperament och en stor portion av opraktiskhet i

fråga om alt taga sig fram har han kommit i erfarenhet av det

mesta, som en utvandrare över huvud taget kan råka ut för, och

känner sig på denna grund tämligen mogen för bedömande av

(le frågor, som komma inom ramen för ett arbete av delta slag.

På samma gång är han fullt medveten om och erkänner villigt

sin oförmåga alt i skrift giva sina tankar den klara och koncisa

form, som det intressanta ämnet förtjänat. Sina brister därvidlag

har ban sökt gottgöra genom anföranden från bättre skribenter,

vilka uttryckt samma tankar, som ban själv hyser. Han har

emellertid genom en tillfällighet blivit utsedd att skriva denna

bok, den första i sitt slag, och har gått till verket med ärligt

uppsåt att göra sitt bästa och behandla ämnet så objektivt och

opartiskt som möjligt.

1. — Skarsledt.2

Om boken kan bringa den fördomsfrie läsaren den

fördomsfulle biter ingenting på — till insikt därom, att svensk-amerikanerna

genom sitt arbete pä alla kulturens områden hedrat både sig själva,

sitt fosterland och sitt adoptivland, att de icke blott äro, vad man

visst i allmänhet redan känner till i Sverige, omtyckta som tjänare

och grovarbetare, men att de i lika hög grad utmärkt sig på den

högre bildningens olika fäll. att Svensk-Amerika är en kulturmakt,

och alt d:r Carl Sundbeck hade rätt, då han efter återkomsten

frän sin amerikanska studieresa förklarade, att »svenskarna borde

känna sig stolta över det nya rike, som deras bröder på andra

sidan ett världshav at sig uppfört . och att »Svensk-Amerika är den

största och betydelsefullaste erövring det svenska folket någonsin

gjort i, sä har den fyllt sitt värv.

Det är författarens övertygelse, att den, som någorlunda

uppmärksamt genomläser särskilt kapitlen 3—7 och ej minst de däri

inflätade biografierna, skall erhålla en lika god ledning till ett sunt

och rättvist bedömande av emigrationen och dess orsaker, som

om han genomvadade ån så många digra luntor av officiella s. k.

utredningar och betänkanden.

Till grund för de i boken förekommande uppgifterna ligga,

utom författarens egna erfarenheter, minnen och studier, uttalanden

av sådana erkänt omdömesgilla svensk-amerikanska forskare och

författare som d:r E. Norelius, d:r O. N. Nelson, A. Söderström,

redaktörerna Johan Person, Vilhelm Berger, C. F. Peterson, E. \Y.

Olson, A. Schön m. fi., meddelanden av andra kända trovärdiga

personer samt Förenta staternas såväl som de olika

svensk-ameri-kanska kyrkosamfundens statistik.

Historiskt, kulturhistoriskt och novellistiskl ha

svensk-amerikanerna blivit behandlade i ett stort antal ypperliga verk av

svensk-amerikanska författare och på novellens område särskilt

av flera svenskar, som under längre eller kortare tid varit bosatta i

Amerika — Henning Berger, Alfred Kämpe, Hilma

Angered-Slrand-berg och andra. Det medgives gärna, att även många av de

hemma-svenska författare, som endast känna Amerika genom

studieresor, lämnat förträffliga, om vaken blick och klar uppfattning

av förhållandena vittnande skildringar — jag tänker närmast p:i

sådana författare som Ernst Beckman, Johan Stadling, Carl

Sundbeck, G. II. von Koch, E. II. Thörnborg, M. Enderstedt, P. ("..3

Norberg, A. U. Assar, Adrian Molin, F. lT. Wrangel, Gunnar

Cederschiöld, Emil A. G. Kléen — även om andra, vilka saknat de

nödiga förutsättningarna för ett opartiskt bedömande eller icke

haft tid på sig alt bortnöta sin ensidighet och fördomsfullhel,

betydlig! plumpa! i protokollerna .

Det kan ju tyckas, när sä mänga böcker redan skrivits 0111

Amerika och svensk-amerikanerna, alt det skulle vara onödigt att

komma med en till. Men varje författare inbillar sig gärna, att

hans bok skall fylla ett känt behov, och om jag vägar hoppas

detsamma beträffande min, sà är det därför, att den täcker etl

större fäll än någon förut utgiven bok om Svensk-Amerika, i del

ilen ej blott meddelar huvuddragen av svensk-amerikanernas historia

på alla områden, utan även belyser deras karaktär, vanor och

kulturella förhållanden med talrika exempel ur det verkliga livet.

Naturligtvis har mycket blivit förbigånget, som borde funnits där,

personer utcglömda, som bort vara omnämnda o. s. v. Sådant är

oundvikligt. Man kan icke minnas eller tänka på allt. det är först

efteråt man upptäcker dylika misstag. Men de kunna rättas i en

kommande upplaga, om en sådan skulle behövas.

Till sist vill jag framföra mitt hjärtliga tack lill alla, som

uppmuntrat mig i milt arbete och varit mig behjälpliga genom all

besvara frågor eller förse mig med illustrationsmaterial — särskilt

bland dem ihågkommande prof. D. Nyvall, prof. C. G. Wallenius.

Axel Lindegàrd. Erick Peterson, Augustana Book Concern,

fotografen U. G. Gröndal och red. N. Gillgren.

East Sound. Washington, i jan. 1917.

Ernst Skarstedt.

KAPITEL X.

Några allmänna betraktelser.

Att skiita hacka och plog.

Skyffel, spade och harv;

Att fälla träd i den dunkla skog

Eller stå vid hyvel och svarv;

Att köra spann eller par,

Allt som den rike begärt —

Det har jag. se n liten pilt jag var,

1 arbetets skola lärt.

N i il i a n \V a; r n e r.

Dessa ord av den frejdade svensk-amerikanske diktaren har den

"jämförligt största delen av utvandrarna från Sverige kunnat

till-lämpa på sig själv. Det förnämsta arv, som utvandrarna fått av

modern Svea, har nämligen varit arbetsduglighet och vana vid

mödor och försakelser, och det är detta arv, som hjälpt dem fram

i arbetets land, Amerika, och kommit dem att. trots obekantskap

med språk, seder och allt annat på den främmande jorden, skafHi

sig en ekonomisk och social ställning, som i de allra flesta fall

skulle varit dem förmenad, om de stannat i fosterlandet. I ell nytt

och ungt land, statt i snabb utveckling och ägande oerhört rika

naturliga resurser, måste med nödvändighet fysisk styrka och vana

vid hårt arbete stå i högre kurs än teoretisk bildning och förfining

och följaktligen en grovarbetare eller hantverkare, som är ordentlig

och sparsam, äga bättre utsikter att slå sig fram ftn den endast

bokligt bildade. All en ordentlig och sparsam arbetare även kan

slå sig fram i Sverige förnekas visst icke. men han kan icke göra

det lika snabbt eller under så tillfredsställande sociala förhållanden

som i ett land, där arbetslönen räknas i vida högre siffror, där

ingen skäms för att laga itu med vad slags arbete som hclsl och där

inga urgamla skrankor av fördom eller översitteri hindra den duglige

och intelligente arbetaren att stiga i graderna och tillkämpa sig de

verkliga eller inbillade förmåner, som medfölja ombvte av

levnadskall.

1"lvandringsfrågan har under åratal vållat många välmenande,

men opraktiska personer i Sverige bekymmer och huvudbry.

Kommissioner lia tillsatts att utröna orsaken till utvandringen;

stipendiater ha skickats till Amerika att studera de amerikanska

förhållandena; klagoskrifter av för det friska, hurtiga verksamhetslivet i6

Amerika totalt odugliga morsgrisar, som vid första motgång tappat

modet öller med förnämt förakt vägrat att underkasta sig det nva

landets levnadsvillkor, ha införts i tidningarna för att skrämma

folk till att stanna i Sverige; sentimentala, hjärlgripande dikter om

emigranters nödställda läge på den främmande jorden ha utkläckts

av känslosamma poeter och poetissor, och resultatet har blivit

ungefär lika med noll. Om vederbörande hade velat se saken

praktiskt och fördomsfritt, hade inga omständliga utredningar

behövts, och man hade besparat sig mycket omak och onödigt

besvär. »The Iruth in a nutshell», som det heter på engelska, är

den, att utvandringen är i huvudsak en ekonomisk fråga. I 99 fall

av 100 utvandrar man för att förbättra sin ekonomiska ställning.

Endast ett fåtal lämnar fosterjorden av andra skål. Då nu, enligt

vad statistikern prof. G. Sundbärg lär ha påvisat, 98 procent av

utvandrarna tillhöra arbetsklassen och endast 2 procent de s. k.

bildade klasserna, hjälpa naturligtvis inga skrämskott i tidningarna

mot utvandringen, utvandrarna bry sig helt enkelt icke om vad

tidningarna säga, om de ens läsa dem. De lita på de uppgifter, som

de erhålla i brev från förut utvandrade släktingar och vänner.

De summor, som sändas till fattiga hem i Sverige av personer, vilka

sällan eller aldrig lyckades spara något, medan de voro i Sverige,

och i många, kanske de flesta, fall reste till Amerika på lånta pengar

eller på fribiljctter, som sänts dem av vänner i Amerika; de besök,

som avläggas i Sverige av svensk-amerikaner, som under sina

arbetsår i Sverige aldrig hade vare sig råd eller tid att kosta pà

sig en resa till utlandet, och som nu dyka upp såsom både i inre

och yttre måtto förfinade medmänniskor, tala elt kraftigare språk

än alla antiemigrationsartiklar, om än aldrig så fintligt skrivna.

Ser man saken opartiskt, måste man erkänna, att utvandringen,

långt ifrån att skada, tvärtom varit till nytta för alla vidkommande.

l."r svensk överklassynpunkt ter den sig visserligen som en

åderlåtning. och del må så vara. En åderlåtning är dock stundom

gagnelig. l"r amerikansk synpunkt har utvandringen tjänat som

en säkerhetsventil. Antag, att de 2 miljoner svenskar och

avkomlingar av svenskar, som befinna sig i Amerika, vore bosatta

i Sverige, hur skulle Sverige reda sig med dem? Skulle där

finnas arbete och bröd för dem? Det tjänar till intet att peka

på de ouppodlade områdena i Norrland och förmena, att dc

skulle kunnat giva uppehälle åt dessa två miljoner människor.

Den, som sett om än aldrig så litet av det norra Sverige, vet, alt

varje dylik spekulation är orimlig. Ilar icke å andra sidan

emigrationen i betydlig mån upphjälpt arbetarnas ställning i Sverige?

Vad säges sedan om dc många miljoner kronor, som vartenda år

sändas till hemmavarande svenskar från anhöriga i Amerika? Äro

de kanske att förakta? Jag råkar ha framför mig den av Förenta

staternas postdepartements ulrikesavdelning i New York upprättade7

statistiken över de belopp, som under de senaste 10 åren skickats

genom postanvisningar tilt Sverige från Amerika och vice versa,

och den visar, att under ären 1901 16 över 51 miljoner dollars

på nämnda sätt skickats (ill Sverige, medan endast något över 7yi

miljoner skickats till Amerika. Tabeller från 1890-talet visa, att

t. o. m. under de hårda tiderna i Amerika 1893—7 de årliga

svensk-amerikanska penningeförsändelserna överstego 12 miljoner kronor.

I sin bok Levnadsstandard och sparkraft beräknar den kände

svenske nationalekonomiske författaren E. H. Thörnberg det årliga

flödet av penningmedel frän Förenta staterna till över 5 miljoner

dollars» eller inemot 19 miljoner kronor, då alla belopp

medräknas, vilka komma till Sverige pä annat sätt ån genom

postanvisningar, och säger, att även om man från denna stora summa

drager de belopp, som äro avsedda att betala skulder eller insättas

i banker, i svensk jordegendom eller svenska företag, dock

sannolikt mer än hälften kommer med gåvans egenskap».

I detta sammanhang torde även böra erinras om den

beredvillighet, som svensk-amerikanerna visat, att sända hjälp, då nöd

rått i någon del av Sverige, såsom t. ex. under nöden i Norrland

vintern 1902—3. Medan de kontanta bidrag, som inflöto till Centrala

nödhjälpskommittén i Stockholm från Sveriges befolkning, utgjorde

579,991 kronor, sändes till samma kommitté 651,090 kronor från

Amerika, och största delen av delta belopp kom från

svenskamerikaner. Till länsmyndigheter och enskilda personer sändes

dessutom stora summor. Så mottog landshövding Bergström i

Luleå ensamt från nödhjälpskommittén i Minnesota 141,513 kronor.

För dylika prov på fosterlandskärlek och minnesgodhet mot de

hemmavarande, om ej för annat, borde, tycker jag,

svensk-ameri-kanerna prisas i stället för att, såsom ofta sker, häcklas. Sverige

har i själva verket stora skäl att känna sig stolt över emigranterna,

deras dådkraft och idoghet och därav följande framgångar, som

salt dem i stånd att på ett så substantiellt sätt visa sin

tacksamhet för vad de till äventyrs undfått från Sverige, — ofta ha de,

som fått minst, givit mest — att hedra det svenska namnet bland

främlingar och i sin mån bidraga att göra Sverige känt och aktat.

Vad har Sverige gjort för att bli ihågkommet med kärlek intill

andra, tredje och fjärde led?> frågade en svensk tidningsman, red.

M. Endersledt, i en tidningskorrespondens år 1916 och svarade

själv: »I stort sett ingenting. De svenska kyrkorna och den

svenska pressen härute ha fått kämpa sin ensamma och ojämna

kamp mot övermakten.» Nu är det visserligen sant, att det strängt

taget icke egentligen är fosterlandskärlek, som ligger till grund

för och dikterar svensk-amerikanernas ovan berörda frikostighet

gentemot hemlandet, lika litet som det är fosterlandskärlek, som

framkallar deras hemlängtan. Svenskarna äro icke ett

fosterlandsälskande folk på samma sätt som amerikaner, tyskar, norrmän8

och åtskilliga andra folk. Men de äro ett slüktülskande folk

och ett hcmälskandc folk. När de tänka pà Sverige eller längta

dit, är det deras barndomshem, deras gamla vänner och bekanta,

deras släktingar, deras barndoms och ungdoms lekplatser, de vretar

och skogsdungar, där de strövat omkring, det är detta och icke

Sveriges land eller historia eller ärorika minnen, som spelar i

deras h;\g och tjusar dem. Men resultatet blir detsamma i alla

fall. Den hjälp, de sända till faltiga släktingar, och den hågkomst

de ägna sin barndoms sluga verka fosterlandskärlek för var och en,

som icke underkastar saken en grundligare analys. De tre

svenskamerikanska författare, som ägnat svensk-amerikanernas karaktär

och kulturförhållanden ett mer ingående studium än någon annan,

nämligen C. F. Peterson, Johan Person och Vilhelm Berger, ha

i sina böcker sagt alldeles detsamma, fast pà annat sätt.

Svenskamerikanerna äro mera lojala amerikaner än kanske något annat

invandrat folk. »Engelsmännen äro alltid angelägna om att lata

förstå, hur mycket högre de i många hänseenden sätta England

över Förenta staterna», skriver C. F. Peterson. »Tysken förbliver

tysk sä länge han lever, tysk i känslor, seder och bruk. lian gar

ofta så långt i sin tyskhet, att han förutsätter, att alla andra skola

tala med hans tunga. Fransmän, böhmarc, italienare, ungrare ocli

polacker är det knappast värt alt tala om, ty mellan dem och

amerikanerna är den naturliga sympatien mycket liten. Svensken

å sin sida sätter en särskild ära uti att bli ansedd som amerikan.

Johan Person skriver: >1 fråga om förhållandet Lill

barndomslandet torde kanske meningarna och känslorna vara något delade

bland de till Förenta staterna invandrade svenskarna, av vilka dock

den allra största delen hyser ett sentimentalt intresse för det

gamla landet; men gentemot adoptivlandet visa de alla, ulan

nämnvärt undantag, en lojalitet, som icke skiljer sig frän de infödda

medborgarnas i något avseende. Det ser stundom t. o. m. ut,

som vore de nyblivna amerikanerna de mest patriotiska, liksom

de nvomvända oftast äro de mest religiösa. Att svensk-amerikanerna

med en viss ömhet minnas Sverige, minskar icke deras lojalitet

mot Amerika. Sverige är för dem ett minne, ett skönt minne,

men Amerika är deras hemland, där leves deras närvarande liv,

och där hägrar deras framtids hopp. Amerikas lycka och välgång

är deras, och vilken sentimental uppmärksamhet de än må hysa

mot något annat land, deras världsliga ocli verkliga intressen

äro samlade i denna stora republik. Och dessa intressen utgöra

den säkraste garantien för det man kallar fosterlandskärlek. Sedan

må man idealisera den efter behag; men den vilar ändock på

materiell grundval. Annorlunda är det med släktkärleken och

stamkärleken, som är samma känsla i olika omfattning och som

i sin allra största kallas människokärlek. Den är ideell. Men den

har föga med patriotismen alt skaffa, vilken det här är tal 0111.9

Den är universell. Vid högtidliga tillfällen, då storfrämmande

komma från Sverige, talas det, som om svensk-amerikanerna

ansåge Sverige för sitt hemland, dess konung för sin herre, och

som vore de passiva mot Amerika och dess regering. Man uttalar

sig rätt tydligt för Sverige och dess konung. Men de, som sa tala

i högtidliga ögonblick, med ögonen fästade på den glittrande

nordstjärnan, tata icke för det svensk-amerikanska folket, ett

republikanskt folk, ett folk som ej ser upp till andra stjärnor än dem,

som blänka på den blåa duken i den amerikanska flaggan, och

dem. som tindra där uppe på det höga himlavalvet.

Det ovan nämnda sentimentala intresset för det gamla landet

tager sig emellertid stundom uttryck på ett sätt, som åtminstone

skenbart ställer lojaliteten mot adoptivlandet i en tvivelaktig dager.

Man törs aldrig i Svensk-Amerika offentligt kritisera någonting

svenskt eller i en jämförelse mellan svenska och amerikanska

förhållanden uttala sig till förmån för något amerikanskt, såvida

nian icke vill riskera att bli hudflängd av insändare i den

svensk-amerikanska pressen eller i anonyma brev och beskylld för alt

ha -smutskastat sitt fosterland». Icke ens redaktör Knderstedt

undgick detta öde under sin föreläsningsturné i Amerika 1916—17.

Det var svårt att hålla sig för skratt, då man i en svensk-amerikansk

tidning låste en insänd artikel, vari ban fick påskrivet, för det

han skulle ha i sina resebrev yttrat sig alltför vänligt om Amerika.

Del mest komiska i saken är, att dessa ömtåliga själar, som låtsa

sig ej kunna tåla en anmärkning mot Sverige, gemenligen äro

sådana, som själva aldrig brytt sig om att besöka Sverige, sedan

de utvandrade, och allra minst visa någon brådska att återvända

dit. Johan Person har ovedersägligen rätt, då han påslår, atl

meningarna och känslorna i fi-àga om förhållandet till

barndomslandet torde vara något delade bland svensk-amerikanerna.

Ingen har dock klarare och bättre utrett sammanhanget i

den förmenta svensk-amerikanska fosterlandskärleken än Vilhelm

Berger i sin bok Svensk-amerikanska meditationer, där han i ott

kapitel med rubrik: Älska verkligen svensk-amerikanerna Sverige""

yttrar bl. a. följande: Fosterlandskärlek är icke blott kärlek

till fosterjorden och redobogenhet att för den offra liv och blod.

om så skulle erfordras, ulan den inbegriper väl även folkets och

den enskildes behov av att i varje livsyttring giva uttryck at

sitt egei innersta väsen och åstundan alt söka tillägna sig sitt folks

kulturella skatter, öka dessa om möjligt för atl sedan giva dem i

arv åt sina barn. De bredare lagren av Sveriges folk, frän vilka

svensk-amerikanerna i allmänhet utgått, sakna denna nationella

instinkt. Därför inse icke svensk-amerikanerna sin betydelse som

bärare av en gammal kultur i ett nvtt land. I Sverige bibringades

dem aldrig någon fosterlandskärlek, och de lärdes aldrig alt inse

betydelsen av att tillhöra ett gammalt kulturfolk. När svensken10

kommer till Amerika, möter honom en patriotism, som är betydligt

uppblandad med nalionalslollhet. Amerikanen är stolt över sina

stora minnen, vilka ligga honom närmare i tiden än svenskens,

och söker så mycket som möjligt idealisera dem. Amerikanen ser

märkvärdigt nog alls icke illa på, om invandrarna i tacksam

hågkomst bevara sina respektive fosterland och fira sina historiska

minnen. Svensken, som hemma icke hade reda på sill lands

store män eller ock icke brydde sig om dem, börjar här fira Gustav

Adolfs, Linnés, John Ericssons m. fi:s minnen. Del är delta, som man

sedan inbillar sig vara kärlek till Sverige, ehuru det i verkligheten

är nationalstolthet, som svensk-amerikanerna lärt sig av

amerikanerna. Aldrig ser man någon åstundan att lära känna Sveriges

framsteg på de kulturella, sociala och ekonomiska områdena eller

någon längtan att åter bli ett med Sveriges folk, alt återigen komma

under svenskt kulturinflytande, gå hand i hand med dessa Gustav

Adolfs- och andra fester.»

På tal om hemlängtan säger Berger detsamma, som jag här ovan

framhållit, nämligen att den har avseende på födelsesocknen,

släk-lingar o. s. v., samt tillägger: >Allt detta är vackert, men det är

ingen kärlek till Sverige, ty det ligger i denna längtan efter

födelsebygd och släkt icke någon känsla av, att man håller på att tappa

kontakten med den svenska kulturen.» Om penningeförsändelserna

heter del likaledes, att >de äro ett rörande bevis pä kärleken till

kvarlämnade anhöriga, men de ha icke med kärleken till Sverige

att skaffa. Tvärtom finnes det bevis pä, att gåvor till de gamla där

hemma ganska ofla giva avsändaren osökt anledning att framhålla,

hur mycket bättre Amerika är än Sverige.» Erinra de

svenskamerikanska hemmens inredning om ägarnas härkomst? Berger

svarar: »Alla hemmen äro möblerade enligt amerikanskt mönster

och präglade av samma amerikanska rentav tröstlösa enformighet.

Pä förmaksbordet ligga några böcker; de äro engelska, ifall ej

någon bok, som kommit som premium med en svensk-amerikansk

tidning, haft så pass snyggt band, att den får ligga på parad.

Möblerna äro lika i amerikansk stil. På väggarna hänga icke

några reproduklioner av svenska målares tavlor, ehuru utmärkta

sådana kunna erhållas till lågt pris, utan i stället på amerikanskt

sätt fars och mors porträtt och vigselattest samt barnens dopattester.

Ibland ser man inom glas och guldram bilden av en liten stuga.

Det är fars eller mors födelsehem. Frågar man barnen, i vilken

trakt av Sverige fars eller mors vagga stod, så skola de svara

i 9U fall av 100: T don"t know." Med liv och lust fira

svenskamerikanerna I juli varje år, men det föll ingen svensk-amerikansk

organisation in att fira den G juni 1909. När man ser sådan

häpnadsväckande likgiltighet gentemot Sveriges nationella och

kulturella liv hos svensk-amerikanerna, kan man väl icke, synes mig,

säga, att svensk-amerikanerna älska Sverige.»11

Detta är nog ett hårt tal för de hemmasvenska patrioter, som

ivra för vad de benämna allsvenskhet och allsvensk samling, men

det återgiver icke desto mindre sanna och verkliga förhållandet,

•lag säger rent ut, och jag vet, att jag kommer alt upprepa del

i en eller annan form, innan jag blir färdig med boken, att kampen

för allsvensk samling är, vad svensk-amerikanerna beträffar, hopplös.

Att somliga även bland svensk amerikanerna äro mycket svenska

av sig, och att de tal, som hållas vid tillställningar och fester, varmed

svenska studieresande och föreläsare hedras, kunna giva intryck

av, att där råder stark svensk livaktighet, är väl sant, men har i

själva verket ingenting att betyda. Mycket säges vid festliga

tillfällen, som icke är allvarligt menal utom för stunden, och

den, som vill göra sig besvär alt undersöka förhållandena, skall

till sin förvåning finna, att även de svensk-svenskaste

svenskamerikanernas barn mycket sällan kunna tala ett enda ord svenska.

I.iv och lära överensstämma som bekant icke alltid med varandra.

Betecknande är, vad cn svensk-amerikansk skolman och präst

nyligen skrev i cll brev till mig. Så här uttryckte han sig:

Mina barn tillhöra fjärde generationen här i landet å moderns

sida. Faslän engelskan är det språk de mest umgås med, och

på vilket de leka och drömma, äro de likväl svenskar i namnets

bästa betydelse. De ha lärt sig svenskan mer med lock än med

pock.. Här synes man verkligen ändå ha gjort sig besvär att

söka lära barnen svenska. Hur det lyckats, då det måst göras

med lock., blir en annan fråga. Hur svensk jag än själv är i

tankar och livsåskådning, är jag dock icke blind för faran av att

driva svenskhetspropagandan för långt. Svensk-amerikanerna vilja

uppenbarligen vara amerikaner först och främst och svenskar endast

i andra rummet. Detta är fullkomligt riktigt, då de ämna stanna

i Amerika, och deras barns välfärd tillgodoses bäst genom alt

icke påyrka, att de skola bli svenskar. »Att lära dem svenska

språket är riktigt och bör ej försummas», skriver von Koch i

sin bok Emigranternas land, -men att starta dem i livet med

huvudsakligen svenska intressen, eller rättare utan en tillräcklig

fond av amerikanska intressen, är alt inskränka deras

verksamhetssfär till den jämförelsevis ringa krets, som svenskarna

representera. Det är att minska deras möjligheter samtidigt med del

svenska namnets anseende på denna alla nationers tàvlingsinark.

Här ha vi en svensk författare, vars egen fosterländskhet icke kan

dragas i tvivelsmål. men som ändå förmår bedöma cn

svenskamerikansk angelägenhet praktiskt.

Efter dessa avvikelser från ämnet återvända vi till

emigrationsfrågan. Jag har förut sagt, all den är i huvudsak en ekonomisk

fråga. Jag förnekar visst icke, att även andra faktorer inverkat pä

utvandringen, såsom avsky för beväringsexercis, det ledsamma

svenska beskattningssystemet, klasskillnaden och i forna tider12

religiös förföljelse samt i enstaka fall lusl all se sig om i världen.

Allt detta har i mer eller mindre mån varit medverkande orsaker,

men huvudorsaken till utvandringen har varit emigrantens önskan

att förbättra sin ekonomiska och sociala ställning. 1 hur hög

grad emigrationsfrågan är ett ekonomiskt problem, finner man vid

en överblick av den amerikanska invandringsstatistiken. Ar 18!)2

anlände till Amerika 41,815 svenskar, året därpå 35,710. Under

tiden hann det bli bekant i Sverige, att tiderna börjat bli dåliga

i Amerika. Vips sjönk siffran, så att under de närmast följande

åren mindre än hälften och senare knappt mer än en tredjedel

av del vanliga antalet svenskar utvandrade. Siffran för 1898 var

föga över 12,000. Med de inträdande bättre tiderna steg den

igen och nådde sin höjdpunkt 1903, då över 46,000 svenska

invandrare kommo till Amerika, en siffra som överträffats endast

tre gånger, nämligen åren 1881. 1882 och 1888. då de svenska

invandrarnas antal var resp. 49,760, 61,607 och 54,698. Vintern

1906—7 inträdde äter i Amerika en period av tryckta konjunkturer.

Om man ej visste det av egen erfarenhet, kunde man se det av

invandringsstatistiken, ty medan är 1905 över 26,000 och 1906

över 23,000 svenskar kommo till Amerika, sjönk siffran för 1907

till 20,589 och för de följande två åren till 12,809 och 14,171.

Aret därefter var den återigen över 23,000. Men en så oerhörd och

plötslig minskning som den under 1915 skedda, då endast 7,512

svenskar utvandrade, den lägsta siffra sedan de dåliga åren 1871- 8.

då antalet svenska utvandrare till Amerika blott uppgick till mellan

5- och 6,000 pr år, kan icke förklaras på ovan anförda grund, helst

som konjunkturerna åtminstone i östra delen av Amerika voro

jämförelsevis goda. utan måste ha berott på det genom kriget

framkallade osäkerhetstUtståndet, den försvårade samfärdseln saml i

synnerhet på den omständigheten, att tillstånd till utflyttning

förvägrades de värnpliktiga.

Alt beklaga sig över emigrationen är lönlöst. Den bör enligt

min tanke betraktas som en nödvändig länk i den kedja av

världshändelser, som har till uppgift att dana nya riken och skapa nya

former av civilisation. Emigrationen har en hög och stor mission

att fylla och gagnar direkt utvandrarna och det land, till vilket

de flytta, och indirekt på flera sätt det land som de lämna. Den

svensk-amerikanske diktaren E. W. Olson har på ett träffande och

vackert sätl ultryckl den enda rikliga nonnen för bedömande av

emigrationsfrågan, dä han i sitt poem Emigrantens hälsning säger

till modern Svea:

»Nämn ej främlingar de barn du ammat vid dill eget bröst,

Om de bort från hemmet irrat. lockade av lyckans röst.

Älskar dig den sonen mindre, vilken lytt naturens bud

Och sin moder övergivit, för att bliva när sin brud?»13

Hur många invånare liar emigrationen till Amerika berövat

Sverige"? Förenta staternas invandringsstatistik svarar, att under

åren 1857—1909 omkring 1,053.330 personer inflyttade från Sverige,

och att av tlessa 665,207 funnos kvar vid senaste folkräkning, ur

1910. Vidare funnos 5-16,788 personer, födda i Amerika av i Sverige

födda föräldrar, 233,771 födda i äktenskap, där bägge föräldrarna

voro svenskar, men blott en av dem född i Sverige, samt 92,473

födda i äktenskap, där en av föräldrarna var född i Sverige och

den andra tillhörde någon annan nationalitet. Enligt dessa

uppgifter, de senaste tillgängliga, var svensk-amerikanernas antal år

11) 10 1,445,769, dà man med svensk-amerikaner menar endast dem.

som antingen själva äro födda i Sverige eller äro födda i första

led av svenska föräldrar i Amerika. Räknas därtill de, som fölls

i andra eller tredje led av i Amerika födda svenskar, så torde nog,

såsom också allmänt beräknas, det svensk-amerikanska folket kunna

anslås till nära 2 miljoner individer.

1 Sverige har man på vissa håll under de senare åren utbytt

uttrycket svensk-amerikaner mot Amerika-svenskar. Jag förstår icke,

vari vinsten av delta utbyte ligger. Uet nva uttrycket tyckes säga

mindre än det gamla och snarare beteckna ett tillfälligt vistande

än en stadig bosättning. Inom amerikanska kretsar har den åsikten

mer och iller börjat framträda, att alla i Amerika bosatia skulle

kalla sig rätt och släll amerikaner. I F.uropa går man på vissa håll

till en motsatt överdrift. Uet berättas, att tyske kejsaren, då cn

deputation från Amerika presenterade sig för honom som

tyskamerikaner, kärvt svarade: »Jag känner till etl folk, som heter

tyskar, och ett annat folk, som heter amerikaner, men jag känner

icke något folk, som heter tysk-amerikaner.» Uet ligger också

onekligen något dunkelt och svävande i dessa s. k.

bindestrecks-namn: tysk-amerikaner, svensk-amerikaner o. s. v. De komma

dock att äga sitt berättigande, sä länge den amerikanska

befolkningen erhåller tillskott från andra länder. Vart Tolk vill ju gärna

behålla och bevara så länge som möjligt vad gott det fört med sig

från fosterlandet i form av fäderneärvd kultur, traditioner, språk

och seder, då det icke därigenom hindras från att bli goda och

nyttiga medborgare i det nya landet. Det är genom dessa tillsatser

av främmande idéer och uppslag, som ensidighet förebygges i det

nya landets kultur och utveckling. Något färdigbildat amerikanskt

folk finnes icke och kommer icke på länge all finnas. Det

amerikanska folket införlivar alltjämt med sitt väsen nytt blod, nya

tankar, nya ideal från de olika nationer, som i Amerika undergå

en sammansmältningsprocess, och under tiden strävar varje nation

på sitt vis för sitt eget ej mindre än för det allmännas bästa. Sä

ha svensk-amerikanerna genom sina kyrkor, skolor, tidningar,

sjukhus, barnhem och andra välgörenhetsinrättningar, på samma gång

som de själva arbetat för republikens utveckling, skapat inom den-22

samma ell Svensk-Amerika i ideell bemärkelse, icke en stat i

staten, icke ett geografiskt eller politiskt Sverige i Amerika, men

i figurlig mening en härd för svenska minnen, känslor och

strävanden.

Det är detta Svensk-Amerika, det svenska elementet i den

amerikanska samhällskroppen, som denna bok skall söka skildra. Det

kan icke förnekas, att Sverige i mänga är visat en upprörande

likgiltighet för svensk-amerikanernas strävanden, även om på senare

tider ett omslag i tänkesättet börjat skönjas. Bland

svcnsk-amcri-kanerna har dock ännu icke den föreställningen hunnit skingras,

att dc äro sedda över axeln särskilt av de högre klasserna i Sverige,

och att man där betraktar Amerika och allt amerikanskt med ett

visst förakt. 1 sitt poem: När svenskheten bevaras, har den

svenskamerikanske diktaren Jakob Bonggren givit luft ål sin harm över

hemmasvenskarnas avoga sinnesstämning:

Mitt älskade Sverige, frejdade mor!

Jag vet, att du giver

Det bästa du kan åt stillsamme bror,

Som hemma förbliver.

Men det vet jag ock: När en av oss bort

Från hemmet får flytta,

De känslor, för denne du hyst, inom kort

Bli sorgligt förbvlta.»

Är detta överdrift, eller finnes verkligen fog för en sådan

uppfattning1? Nog har det många gånger sett så ut. I sin avoghet mol

emigrationen har den svenska tidningspressen varit alltför benägen

att upplåta sina spalter ät absolut ovederliäfliga skribenter, som

av pur illvilja eller av förtrytelse över att dc i Amerika ej rönt den

framgång eller blivit så uppskattade, som dc i sin inbilskhet

förvänta!, sökt hämnas genom att offentligen beljuga eller förringa

det land, som dock berett hundratusenden av deras egna landsmän

en god och trygg tillvaro. Om dessa skrivelser kunnat medföra någon

nytta i ett eller annat avseende, vore ej så mycket all säga. Men

det är, som en gammal svensk-amerikan uttryckte sig i ett brev till

mig, så, att det strunt och pladdcr, som skrivits mot Amerika, icke

hjälpt det allra ringaste att hejda utvandringen, utan endast väckt

ont blod bland de utvandrade. Den svenske tidningsmannen ocli

författaren V. H. Wickström anmärkte samma sak redan för länge

sedan »De förolyckade existenser, som utvandra från vårt land.

äro försvinnande få», skrev han. »men de ha tlock inverkat

ofördelaktigt på hemlandets uppfattning av Amerika. Oftast oförmögna

att försörja sig själva, vädja de oupphörligen till sina landsmäns

barmhärtighet samt ladla dem, då icke deras måttlösa krav

uppfyllas. Då dc dessutom sakna blick å ena sidan för sina egna svag-tö

heter och felsteg, å andra sidan för den stora republikens

glänsande utveckling på alla områden, få deras skildringar av Amerika

drag, tillsatser och stämningar, som ställa landet i en fullkomligt

falsk dager. I detta hänseende ha "litterära utvandrare gjort

mycket ont.

Oni det också, såsom ovan antytts, rättvisligen måste erkännas,

att man i Sverige börjat få en ny och riktigare syn på lingen och

icke längre betraktar Amerika uteslutande som ett humbugsland,

befolkat av idel skojare och banditer, utan i allmänhet är villig

alt erkänna dess förtjänster, åtminstone på den materiella

utvecklingens fält, så är dock den gamla känslan av agg och misstro

ingalunda utplånad. Än i dag får man tidtals se rena vanvettigheter

om Amerika i eljest ansedda tidningar, av vilka man borde kunna

vänta bättre omdömesförmåga och urskillning. Men intresset för

deri nya världen och i synnerhet dess medborgare av svensk

härkomst är i alla fall större än förut, och man kan våga hoppas, att det

var en tämligen allmänt gängse mening doktor Wigert-Lundström i

Göteborgs Morgonpost uttryckte, dä ban i tidningens

välkomsthälsning till de svensk-amerikanska pressmännen i april 1916 skrev

»Men även för oss hemmasvenskar är del en Traga av vital

betydelse, att vi långt mer än förut anknyta till och söka känning med

det stora liv, som rör sig överallt ute i världen. Vi kunna, när \i

se djupare, icke undgå alt inse den stora förmän vi äga därigenom,

att vi i ett land som Förenta staterna ha egna landsmän att i detta

avseende sluta oss till.» lians yttrande på annat ställe i samma

hälsning, att vi veta, alt det till övervägande del icke är hos

Amerikasvenskarna det brustit, när under gångna tider det understundom

sett ut, som om en gemensamhet mellan det gamla och del nva

Sverige icke ens existerade», är i själva verket etl vackert

erkännande åt svensk-amerikanernas plikttrohet mol ett fosterland, som

i obetänksamhet ofta beskyllt dem för förräderi och pliktförgåtenhol,

därför att de, kanske i de flesta fall med sorg i hjärtat, sökt sin

utkomst i ett löftesrikarc land.

»Oni de i del gamla hemlandet verkligen hade klart för sig,

vad underklassens barn" kunna Åstadkomma under gynnsamma

förhållanden, sådana som här förefinnas», skriver den svensk-ameri

kanske författaren Johan 1"erson i sina ypperliga svensk-amerikanska

studier, -skulle de, om de besjälades av den så mycket omordade

fosterlandskärleken, åstadkomma en social omvälvning i godo.» Häri

antydes det enda rationella sättet att stävja utvandringen, om den

nu verkligen bör stävjas. Men det sker icke enbart genom alt. som

Adrian Molin uttrycker det i sin bok Vanhävd, predika Sveriges

förträfflighet, med moralkakor om allt, vad man med flit,

spar-samhet och försakelse kan skaffa sig här hemma. Denna

vaneföreställning, att man kan prata bort emigrationen och bygga egna

hem med välmenta fraser, måste röjas undan, så alt det blir rum16

för ett Fruktbart, positivt arbete. > Och en vink om hur det skulle

kunna tillgå giver samme författare på ett annat ställe, där han

säger: Vi hämta med förkärlek, särskilt när del gäller tekniska

och ekonomiska ting, våra förebilder från Tyskland. Man kan

beundra tyskarnas organisationsförmåga; för min del tror jag

dock att del vore lyckligt, om vi kunde korsa det tyska systemet

med några inslag av sunt demokratisk amerikansk organisation.»

Den hos en del entusiaster uppkomna tanken på all àterlocka

de redan utvandrade titi Sverige är enligt min mening outförbar

utom möjligen i ett eller annat enstaka fall. Vidsynta svenska

Amerikaforskare ha också insett delta. Sålunda yttrar den förut

omnämnde E. 11. Thörnberg i en avhandling om

svensk-amerikanerna och Sverige: >Än i ett hänseende, än i ett annat verka

faktorer, som fjärma de utvandrade frän hemland och hemmavarande,

ehuru vår egen utveckling i vissa fall glider åtskilligt i riktning

mot den anglo-anierikanska folkvärlden. Det avlägsnande, som i

alla händelser sker, jämte de obestridliga ekonomiska fördelar, som

Amerika erbjuder, måste väsentligt reducera våra förväntningar på

en större återinvandring. Amerikas dragningskraft pà dem, som en

gång blivit hemmastadda inom dess gränser, är ofantlig. I all

synnerhet verkar den på kvinnorna. Barnen spela i detta avseende

en utomordentlig roll. Äro de födda eller fostrade därute och ha de

tillbragt några år i de amerikanska skolorna, då ges föga hopp för

deras trevnad här.»

Vad underklassens barn» åstadkommit såsom svensk amerikaner

skall visas i några av de följande kapitlen. Den med Amerika

obekante läsaren skall knappast undgå att känna sig förvånad däröver,

så storartat är det verk, som dessa fattiga utvandrare från Sverige

uträttat i sitt nya hemland. Nå, men alla de otaliga, soin misslyckats

och gått under, skall inlet sägas om deni? frågar kanske någon av

de många Amerikatvivlare, som så gärna vilja slà pà den

strängen. Om de vore värda det, eller om de utgjorde något avsevärt

antal, eller om landet och dess förhållanden vore skuld till deras

missöde, skulle jag skriva om dem också utförligare, än vad som

kan komma till synes på enstaka ställen i boken. Men nu är det så,

att historien om alla dessa förolyckade existenser är till största

delen cn myt, uppfunnen av personer, som gjort till sin uppgift att

nedsvàrta och beljuga Amerika. Det ligger i öppen dag, alt bland

ett visst antal människor det alllid måste finnas en viss procent,

som av cn eller annan anledning icke lyckas så bra i sina företag

som de andra, eller som icke bry sig om att företaga sig någol. Icke

alla svensk-amerikaner ha rätt att vänta samma framgång. Varför?

Emedan de icke alla äga samma arbetsförmåga, samma ihärdighet,

samma tur, icke alla äro lika påpassliga. ordentliga, flitiga,

beräknande eller omtänksamma. Men pratet om, alt tusenden gå under

i elände, eller hur nu frasen lyder, är prat och intet annat. Lät oss17

se, vad cn av de svenska studieresandena, G. von Koch, säger om

saken: »Mina undersökningar om svenskarnas nödställdhct», skriver

han i sill förtjänstrulla arbete Emigranternas land, »ha givit vid

bauden, att våra landsmän därute i mycket ringa grad, jämfört

med andra immigranter, bidraga att öka fattigvårdsbördan och

brottsligheten. Visserligen påträffar man icke så få svenskar, som

förolyckats i det nya landet, och därvid visar sig dryckenskapslasten

vara det skär, varpå det största antalet strandar. Men det torde

kunna antagas, all de flesta av dessa individer redan i sitt hemland

varit mer eller mindre på fallrepet, och i varje fall utgöra de icke

någon avsevärd procent av de svenska emigranterna. Det är också

cn missuppfattning, att de svåra arbetskriserna skulle vålla någon

allmän nöd bland våra landsmän. För nykomna och icke

yrkeslärda arbetare betyda säkerligen dessa perioder stor arbetslöshet,

och det lider ej heller tvivel, att svenskarna liksom andra därute

under ekonomiska krislider måste inskränka sig och förbruka gjorda

besparingar. Men det var för mig en ständig källa till förvåning,

att verkningarna av de dåliga tiderna ej voro mer i ögonen fallande

bland våra landsmän.»

Bland de hundraden och åter hundraden av svensk-amerikaner,

som författaren kommit i beröring med, kan ban endast erinra sig

ett litet fåtal, om vilket uttrycket förolyckats skulle kunna användas

med någon befogenhet, och av dem icke en enda, som ej hart sig

själv atl skylla för sin olycka. Jag har gång på gång träffat arbetare,

som vårdslöst under årets lopp kastat bort hundratals dollars på

krogdisken utan någon tanke på framtiden; folk, som efter några

fi månaders arbele i fiskerier, skogsläger, sågverk m. m. kommit

till staden med ett par, tre hundra dollars på Hckan och inom några

veckor, stundom inom några dagar, till följd av eget slarv och

vårdslöshet varit barskrapade. Om sådana skulle till slut hamna

på fattighuset, vore det väl ej underligt. Men inte rår Amerika för

det. Det skulle gått dem likadant och på kortare tid, om de farit

fram på samma vis i Sverige. Jag har haft tre vänner, som hamnat

på fattighuset. Två voro tidningsmän, men personer utan ringaste

begrepp om ekonomi, slarviga, tanklösa och utan ruter i sig; den

tredje en förrymd bankkamrer, som kom till Amerika ined 48,000

kronor och inom 15 år gjorde av med vartenda öre och allt vad

ban dessutom förtjänade under tiden. Det finns också gott om

personer, som efter vanligt folks sätt att döma befinna sig i en

god ekonomisk ställning, ha goda inkomster och förstå att taga

vara på dem, men ändå knota, klaga och jämra sig över sin

ställning samt, om de äro socialister, skålla på del kapitalistiska systemet,

som rånar och plundrar dem. En av mina vänner, som tillhörde

den klassen, men f. ö. var en duktig och präktig karl, kallade sig

alltid för proletär, även eüer det ban avslagit ett anbud på fl,000

dollars (33,000 kronor för en egendom, som han på kortare lid än

— Skarstedts18

20 år förvärvat tned arbete i sitt yrke, på samma gång som lian

försörjt sin familj och levat i vad man mycket väl skulle kunna

kalla välmåga. Jag har råkat åtskilliga andra proletärer av samma

sorl, vilkas fattigdom i själva verket bestått i oförnöjsamhet.

Varmed naturligtvis icke är sagt, att det icke också finnes verkliga

proletärer även bland svensk-amerikanerna. Jag själv, om någon, kan

räknas till de ekonomiskt förolyckade existenserna, eftersom jag

sällan kunnat förtjäna ett ordentligt uppehälle, varmed jag menar

500 dollars om året, men inte kan det därför falla mig in att skylla

Amerika för vad jag själv förvållat genom abnorm frihetskärlek,

lojhet eller likgiltighet. Jag instämmer till fullo med den förul

citerade svenske författaren Adrian Molin, då han säger: »Vi

ha ingen anledning att syssla med dem, som misslyckats. Amerika

är landet för de starka och livsdugliga, icke för de svaga och veka.

och det skall fortsätta att locka de bästa och företagsammaste med

ekonomiska utsikter, med föreställningar om frihet och jämlikhet,

med äventyrets skimmer över livskampen, lill dess Sverige förmår

binda dem i samhörighet med hembygden, i tro på framtiden

starkare, än Amerika lockar dem.»

För övrigt visar statistiken, att risken att komma på faltighusel

är många gånger större i Sverige än i Amerika. Enligt uppgift

(del I, sidan 297) i del på svenska statens bekostnad utgivna stora

verket Sweden av J. Guinchard åtnjöto 236,918 personer i Sverige

fattigunderstöd år 1910, eller 4,310 på varje 100,000-tal invånare.

Motsvarande siffra för Amerika var samma år 92 pr 100,000 invånare

och för skandinaverna i Amerika 151 pr 100,000. Ar 1890, det

sista år, för vilket uppgift finnes om svenskarna ensamt, voro 113

på 100,000 fattighjon.

Så ha vi det ofta upprepade talet om vansinnesprocenten bland

svensk-amerikanerna. En av de svenska studieresandena lär ha

givit upphov därtill genom det barocka påståendet, alt 37 procent

av emigranterna bli vansinniga, de flesta till följd av hemlängtan.

Det är ofattligt, hur en så påtagligt osann uppgift kunnat tagas

för kontant av någon människa, som icke själv var vansinnig.

Van-sinnesprocenlen är visserligen högre i Amerika än i Sverige. 1910

funnos i Amerika 201 vansinniga på vart 100,000-tal invånare, i

Sverige endast 142. Men det är att märka, att vansinnesproccnten

är i tilltagande i bägge länderna och i Sverige i högre grad än i

Amerika. 1 Sverige tillväxte antalet vansinniga mellan 1860 och

1910 frän 26 lill 142 pr 100,000 invånare, i Amerika från 125 till

204. 1 Sverige har således de vansinnigas anlal på 50 år mer än

sexdubblats, medan det i Amerika ökats med endast 6lVs procent.

I Amerika är det huvudsakligen de invandrade folken, som befolka

dårhusen. Enligt 1910 års statistik var vansinnessiffran för de

infödda amerikanerna 169 pr 100,000 infödda, för de invandrade

däremot 405 pr 100,000 invandrade. Och bland de sistnämnda19

intogo svenskarna tredje rummet. Irländarna kommo först med

974 pr 100,000, därefter schweitzarna med 602 och sä svenskarna med

553 pr 100,000, d. v. s. 55 hundradels procent. Det är ju en

hög siffra, inen steget därifrån titi studieresandens 37 procent är

dock betydligt! Närmast efter svenskarna kommo tyskarna med

551 pr 100,000, fransmännen med 524, norrmännen med 511 och

Danmark med 387 pr 100,000. Av de under det senaste räkenskapsåret

å dårhusen intagna kommo också irländarna i främsta rummet

dc komma alltid främst, när det gäller alt bli tillvaratagna på

allmän bekostnad, i fattighus och fängelser likaväl som på dårhus ,

scliweitzarna i andra rummet. Men här kommo norrmännen före

svenskarna med 133 och svenskarna blott med 131 pr 100,000.

Mellan dem och danskarna voro 6 nationer. F.ndast 97 danskar

pr 100,000 intogos det året å dårhusen. Dessa siffror visa tydligt

att svensk-amerikanerna och norsk-amerikanerna falla offer för

vansinnet lättare än dc flesta andra invandrade folken. Då

vansinnessiffran i Sverige tilltager i sådan oerhörd progression, jämfört med

vad fallet är i Amerika, är det väl icke orimligt att antaga, att

svensk-amerikanerna bära fröet inom sig, ärvda anlag så att säga.

Att skylla förhållandet endast eller huvudsakligen på hemlängtan

torde vara förhastat. Hemlängtan anfäktar väl alla folk mer eller

mindre, når de komma till ett främmande land. Italienarna lida

säkert lika mycket av hemlängtan som svenskarna. Dc äro mycket

ivrigare än svenskarna att spara ihop pengar med tanke på att

återflytta till sitt fädernesland. Likväl stå dc sist i listan i fråga

om vansinne, med endast 136 pr 100,000, således icke ens en

fjärdedel så många som svenskarna. Hos de flesta invandrare, svenskar

såväl som andra, går hemlängtan över på kort tid. För egen del har

jag aldrig iakttagit den i så utvecklad grad hos någon att den skulle

kunna antagas leda till sinnesförvirring. De, som anfäktas därav,

kunna ju, om de verkligen allvarligt önska det, ulan någon nämnvärd

svårighet, ifall de vilja arbeta och spara, fä den stillad genom att

göra en resa till hemlandet i likhet med så många andra

svenskamerikaner, som flacka och fara mellan Sverige och Amerika.

Det må vara sant, som flera författare anmärkt, att falsk stolthet

i många fall hindrar dem från att återvända och utsätta sig för

gyckel och speord, därför att dc blivit besvikna i sina

förhoppningar, och att de därför hellre stanna kvar och lida i tysthet.

Jag vill ej bestrida det, emedan jag ej vet något därom ocli icke

kan sätta mig in i en dylik tankegång. Ett faktum år i alla fall, att

de flesta, som längta till Sverige, efter sin återkomst dit längta lika

starkt tillbaka till Amerika.

I sin bok History of the Scandinavians of the United States

skriver O. N. Nelson: »Det är svårt att angiva någon särskilt

för-hårskande orsak till den verkliga eller skenbara vansinnestillväxten

bland skandinaverna i Amerika. Sannolikt gör deras allvarliga och20

djupa karaktär i förening med deras inbillningsfönnåga och poetiska

natur många av invandrarna oskickliga att uthärda det intensiva

trycket av beständigt återkommande och ofta fanatiska religiösa

stridigheter, sociala omvälvningar, politiska upprctelser, besvikelse

i kärleksaffärer och finansiella motgångar. En hycklare eller en

andligt stark karaktär kan t. ex. studera de olika religionssystemcn

utan fara och med en viss behållning för sig själv. Men en djupt

allvarlig, obildad människa med endast måttlig begåvning löper

risken att bli tokig, om hon fördjupar sig i dylika studier. Det är

möjligt, att flertalet av skandinaverna i Amerika taga ett djupare

intresse i religiösa frågor än flertalet inom andra nationer, och det

finns personer, som av ren obetänksamhet begagnat sig av deras

allvarliga sinnesriktning och eggat upp dem utöver vad deras krafter

tålt vid. Detta antagande bestvrkes i viss mån av statistiken, ty

dansk-amerikanerna, som sällan bry sin hjärna onödigt med religiösa

spörsmål, synas vara mindre utsatta för att bli vansinniga än

svenskar och norrmän. Utan tvivel ha också fylleri och utsvävningar

fört många skandinaver till dårhusen.» Om, såsom jag sett uppgivet,

det huvudsakligen år kvinnkönet, som drabbas av det onda, torde

nog religionsgrubbel snarare än hemlängtan vara förnämsta orsaken

till vansinnesökningen bland svensk-amerikanerna.

Men vare sig vansinnesfrekvensen bland svensk-amerikanerna är

i tillväxt eller icke — i fråga om ärlighet och laglydnad åtnjuta de

ett välberältigat anseende. 1 fängelserna funnos 1908 endast 50S

skandinaver eller 10 på 100,000, och mycket sällan göra de sig

skyldiga Ull något grövre brott. Några få gånger har dock hänt,

att svensk-amerikaner dömts till dödsstraff för mord, i ett par fall

orättvist, vadan domen ändrats, tack vare landsmäns ingripande.

De synas emellertid färdiga att ingripa, även då intet skäl finnes

därför. Detta är nog ett äkta svenskt drag, medfört frän hemlandet,

där det kan hända, enligt vad många hemmasvenskar berättat, att

allmänheten, då en polisman har svårt att reda sig med en fänge,

antingen icke alls bekymrar sig om saken eller också tager parti

för den fångne mot polisen, och där för resten lagen själv i vissa

fall har mindre förbarmande med en förorättad individ än med

den förorättande och t. o. m. bestraffar den, som försvarar sig

själv eller sill hem mot en bandit ocli därunder råkar skada denne

till döds. I Amerika råder både i teori och praktik en rakt motsatt

och vida förnuftigare princip, som dock icke synes överensstämma

med det svenska kynnet.

Svensk-amerikanen, i synnerhet den, som vid någorlunda mogen

ålder utvandrat, förblir i de flesla fall ganska länge i tankar och

livsåskådning svensk. Det finnes de, som aldrig amerikaniseras,

hur länge de än stanna i Amerika, och aldrig fatta intresse för

del nya landet. Det är om dessa man med någon befogenhet kan

använda epitetet rotlös. Komma de åter till Sverige, trivas de i21

många fall icke där heller, och de känna sig slutligen som främlingar

varhelst de befinna sig. Från denna slitning mellan stridiga känslor

äro deras barn befriade. De veta icke av mer än ett fosterland, och

dess lov tutas i deras öron i skolan och vid nationalfesterna, tills

de känna sig fullt och fast övertygade om, att Amerika är det enda

land på jorden, som är värt alt älska, och att intet annat land i

något som helst avseende kan därmed jämföras. Härigenom uppstår

i många familjer ett visst obehagligt förhållande mellan föräldrarna

och barnen, av vilket de förra lida betydligt mer än de senare,

i synnerhet då, som fallet är i flertalet familjer, barnen fått högre

skolbildning än den föräldrarna åtnjutit Barnen växa upp och

lycka sig vara betydligt styvare än föräldrarna, kritisera deras

engelska och betrakta dem som efterblivna och gammalmodiga i idéer

och tänkesätt. Ej sällan leder detta till, att barnen indirekt och utan

att kunna precis göra sig reda för orsaken därtill fatta en sorts

förakt för föräldrarnas hemland och skämmas för sit^ härkomst.

Då jag höll på med tryckningen av en av mina böcker om

västkuststaterna, kom en dag en mycket framstående och förmögen

svensk-amerikansk affärsman, vars porträtt och biografi voro införd »

i boken, rusande in på tryckeriet och tiggde och bad. att han skulle

få slippa vara med i boken, llans 17-àrige son hade av en händelse

fålt nys om, att fadern givit sitt samtycke till biografiens införande,

och ville på inga villkor nu .tillåta», att han omnämndes i en svensk

bok. Det var kantänka genant för pojkslyngeln såsom varande född

i Amerika, att hans skolkamrater möjligen skulle kunna få reda

på, att han var av svensk härkomst. Tryckarna hade just lagt det

ark i pressen, vari biografien förekom, då affärsmannen anmälde

sin protest. Då ban fick höra vad det skulle kosta att uppehålla

pressen medan det 32-sidiga tryckarket ombröts, baxnade han.

Så mycket ville han ej betala för besväret. Händelsevis kom någon

pä den lyckliga tanken, alt herr sonen måhända kunde giva med

sig något, ifall endast porträttet uteslötes och ej droge

uppmärksamheten till biografien. Mannen blev glad över denna utsikt till

räddning och telefonerade till sonen. Denne gav verkligen

efter åtskilligt ordande hit och dit godhelsrullt sitt samtycke,

och sedan omarbetning företagits av biografien till utfyllande

av del uppkomna tomrummet, blev arket äntligen tryckt. Men

jag sade min mening om en fader, som låter sig kujoneras

av en pojkvasker. Vid elt annat tillfälle, då jag följt hem

med en god vän, som köpt en svensk bok av mig, såg jag

honom stoppa ned boken i en koffert och omsorgsfullt låsa igen

denna. På min fråga, varför han låste in boken, svarade lian:

»Jo, ser du, min pojke kunde få svn på den, och han är så förfärligt

emot allt svenskt, att han säkerligen komme att bränna upp den,

och det vill jag inte.» Jag gav min vän en duktig uppsträckning

och frågade, om han inte själv insåg, hur galet det var att låta22

en skolpojke regera huset på ett sådant sätt. »Jo», blev svaret,

jag är ledsen över, att det är så. men min "hustru har varit för

svag för honom och hållit med honom i hans amerikanska idéer,

och jag vågar inte opponera mig.» Och ändå var hustrun själv

född i Sverige. Lyckligtvis tillhöra dessa exempel undantagsfallen.

Naturligtvis är det föräldrarnas eget fel, att sådant eller annat av

liknande art kan förekomma. Vid besök i svensk-amerikanska hem

kan man få se dottern i paraddräkt vid pianot eller i gungstolen

med en roman i handen, medan modern, kanske gammal och

skröplig, sliter vid tvättbaljan eller stökar med skurning eller

matlagning. Och skulle man drista sig att giva en liten vink om,

hur del borde vara, händer det, alt modern långt ifrån att beklaga

missförhållandet försvarar det som något belt naturligt och i stället

beklagar hennes höghet dottern, som icke kan få allt så bra och

bekvämt, som hon förtjänar. Eget nog ser inan sällan något

liknande bland andra nationer, minst bland amerikanerna, i trots

av allt vad som säges om deras slappa uppfostringsmetod, utom

förslås i sådana kretsar, där icke modern heller själv gör något

arbete. Del finnes emellertid även mänga svensk-amerikanska hem,

där det tillgår på ell helt annat sätt och där barnen äro både snälla

och vördnadsfulla mot sina föräldrar, varav framgår, att den

invandrade svenskens ställning icke med nödvändighet måste förete

den obehagliga slitning mellan gammalt och nytt, mellan svenska

känslor och amerikanska intressen, som fördystrar tillvaron i

somliga hem.

Som en egendomlighet har anmärkts, att inom andra och tredje

generationen av svensk-amerikaner ett nyvaknat intresse för Sverige

och dess språk försports. Det är dock efter all sannolikhet endast

en låga, som snart fladdrar ut, framkallad huvudsakligen genom

inverkan från de svensk-amerikanska skolorna. De nyinrättade

kurserna i skandinaviska språk vid åtskilliga amerikanska

högskolor ocli universitet lära icke utöva någon särdeles storartad

dragningskraft på den svensk-amerikanska ungdomen. Även vid

de svensk-amerikanska läroverken bedrives undervisningen i de flesta

ämnena på engelska och talar den studerande ungdomen hellre

engelska än svenska. I inånga församlingar har man måst införa

engelska språket vid somliga av gudstjänsterna såsom enda medlet

att kvarhålla den uppväxande ungdomen. Svenskar och i synnerhet

svenskor, som komma till Amerika under uppväxtåren, då det går

lättast att lära ett nylt språk, föredraga innan lång tid gått engelskan

framför svenskan som samtalsspråk. .Man må skriva och tala så

mycket man vill om svenskhet, svenskt språk, svensk kultur o. s. v.

och ivra för deras upprätthållande, så blir man ändå aldrig annat än

en ropandes röst i öknen i försöket att stävja eller tillbakahålla

den stadigt pågående amerikaniseringsprocessen. Amerikas

tjusningskraft är för stark, och vad den lockat till sig, behåller den och23

omdanar efter sitt eget behag. Ett Svensk-Amerika i förut påpekad

ideell bemärkelse torde dock komma att finnas ännu en tid, och

det hade måhända kunnat vara starkare och mäktigare än det är,

om det icke under så långa tider mötts med missförstånd, oginhet

och brist på sympati från moderlandets sida. Det är emellertid

glädjande att se, att man i Sverige äntligen börjat intressera sig

för den livskraftiga telningen i den främmande jorden, och ännu

mer glädjande skall det bli, om detta intresse visar sig beståndande.KAPITEL 2.

En blick pä den amerikanska kartan ocli dess historia.

Hur har icke allt förändrats! Ser mitt

öga månne lätt?

Gärd vid gärd och teg vid tegar på den

fordom vilda slätt.

Ingen indian med skalper och med

svanens fjädrar prydd

Ser jag mer, blott några spillror av en

tid, som är förflydd.

J. A. Enander.

Från geografilektionerna under min skoltid minnes jag ännu,

vilken vikt det lades vid, att vi skolpojkar ordentligt lårde oss

namnen på alla de otaliga provinserna, departementen, kantonerna

och allt vad de kallades i de europeiska rikena, där sällan eller

aldrig någon svensk slog sig ned för livstiden, medan de

nordamerikanska staterna, i vilka redan då ett hundratusental svenskar

eller flera bosatt sig, lämnades så gott som alldeles obeaktade.

Detta var i stil med språkundervisningen, som gjorde franskan till

ett viktigt ämne och behandlade det blivande världsspråket

engelskan som en bisak. Det år åtminstone att hoppas, att undervisningen

ej är fullt så opraktisk nu. Säkert är, att det mesta jag visste om

Amerika före min utvandring var hämtat ur reseskildringar ocli

berättelser. Att kännedomen om Amerikas fysiska och politiska

geografi är ganska skral än i dag bland hemmasvenskarna, råkar

jag ha reda på, och det torde därför vara på sin plats i ett verk

sådant som detta all orientera läsaren en liten smula i det

främmande landets förhållanden, innan vi gå vidare i skildringen av

svensk-amerikanernas historia. Jag skall försöka att icke göra min

lektion lång eller tröttande.

Om läsaren alltså lägger framför sig en karta över Förenta

staterna, skall han finna landet uppdelat i ett slorl antal (48)

stater, de minsta belägna i östra delen av landet, de största i den

sydvästra delen. Dessa stater ligga alla mellan breddgraderna

25 och 49 och mellan längdgraderna 67 och 126, och hela området

mäter från öster till väster på det bredaste stället, d. v. s. närmast

söder om Kanadas gräns, 3,100 eng. mil (4,990 kilometer) och från

norr till söder 1,780 mil (2,865 kilometer). Ytinnehållet utgör

omkring 3,100,000 kv.-mil (8,033,075 kv.-kilometer) eller nära 182.")

gånger Sveriges ytinnehåll, som är 4-18,000 kv.-kilometcr. Men titi

Förenta staterna höra även territoriet Alaska, som ensamt är så

stort som en femtedel av staternas område, samt Porto Hieo, Guam

saml Filippinska ocli Hawaiiska ögrupperna i Stilla havet, vilka

sammanlagt upptaga ett ytinnehåll så stort som en fjärdedel

ax-Alaska. I detta kapitel skola vi dock endast hålla oss till det

egentliga stalsområdet, som begränsas i öster av Atlantiska havet,

i söder av Mexikanska viken och Mexiko, i väster av Stilla havet

och i norr av "Kanada och som vanligen åsyftas, då man talar om

Amerika.

Landskap i New Hampspire.

Ingen del av detta land är i politiskt avseende äldre än 300 år.

Visserligen hade redan på 1500-talet enskilda forskningsresande

trampat dess mark (Columbus såg som bekant aldrig det amerikanska

fastlandet), och visserligen gå dunkla sägner om, all nordmännen

100 år förut haft någon sorts koloni norrut på den östra kusten,

del s. k. Vinland, om vars läge de lärda fortfarande tvista. Men

det första egentliga och historiskt kända kolonisationsförsöket gjordes

1502 av franska hugenotter, som först slogo sig ned i South Carolina

och kort därefter i Florida, där koloniens medlemmar år 1565

mördades av en fransk expedition, som grundlade staden SI.

Augustine, Nordamerikas äldsta stad. 1607 anlades en engelsk koloni

i Virginia, mellan 1620 och 1636 slogo sig engelska puritaner ned

i Massachusetts och Rhode Island, och 1638 grundades den svenska

kolonien i Delaware. 1682 kom Penn med sitt kväkaresällskap till

Pennsylvania, och 1710 invandrade en mängd tyskar till samma stat.26

Under tiden anlades engelska kolonier i alla de östra staterna ocli

slutligen år 1733 en så långt söderut som i Georgia. Engelsmännens

framgång väckte redan tidigt avund i grannlandet Kanada, som

koloniserats av fransmän. Dessa uppviglade indianerna mot

engelsmännen, och blodiga krig rasade tid efter annan, tills äntligen genom

Quebecs fall 1759 fransmännens makt inom Amerika blev för alltid

krossad. Hur de engelska kolonisterna sedermera genom odrägliga

trakasserier från moderlandels sida retades till uppror mot Englands

regering och ärofullt tillkämpade sig oavhängighet, torde för läsaren

Vy av Klippiga bergen i Colorado.

vara bekant. Förenta staterna såsom nation räkna sin historia från

den 4 juli 1776, då frihetsförklaringen undertecknades av kongressens

ordförande, fast England först 1783 uppgav sina anspråk och

erkände den nybildade republiken som ett självständigt rike.

Förenta staterna bestodo vid denna tid av de på östkusten

"belägna 13 staterna Massachusetts (som då innefattade den

nuvarande staten Maine), New Hampshire, Vermont, Connecticut,

New-York, Pennsylvania, New Jersey, Maryland, Virginia, Kentucky,

North och South Carolina samt Georgia. Det söder därom belägna

Florida tillhörde Spanien och köptes av Förenta staterna 1819

fölen summa av 5 miljoner dollars. Republikens område nådde till

Mississippifloden. Landet mellan de uppräknade staterna och den

nämnda floden var en vildmark, som först längre fram uppdelades

och nu upptages av staterna Michigan, Wisconsin, Illinois, Ohio,27

Indiana, Tennessee. Mississippi och Alabama. Området väster om

Mississippiflodcn västerut till Klippiga bergen, med undantag

av-vad som nu är Texas samt New Mexico och södra delen av Colorado,

kallades Louisianaterritoriet och hade ömsom ägts av Frankrike

och Spanien. 1803 köpte Förenta staterna det av Frankrike för

15 miljoner dollars. Inom detta område ligga staterna Minnesota,

Oljemålning av Olor Grafström.

Sjö 1 Minnesota.

North och South Dakota, Wyoming, Montana, Nebraska Iowa,

Colorado, Kansas, Missouri, Oklahoma, Arkansas och Louisiana.

Det söder oin Louisianaterritoriet belägna Texas hade under många

ar varit tummelplatsen för strider mellan befolkningen, som sökte

upprätthålla en självständig republik, och Mexiko, då Förenta

staterna på begäran av Texasbcfolkningen år 1845 övertogo

området jämte dess till 7Va miljoner dollars uppgående skuldbörda

och införlivade det med sitt statsförbund.

Av området mellan Klippiga bergen och Stilla havet tillhörde

södra delen Mexiko. Den norra delen, som sträckte sig ända upp

till Alaska, ansågo sig både England och Förenia staterna ha

äganderätt till. Genom fredlig överenskommelse mellan de båda makterna

blev det 1816 delat så, att England behöll allt, som låg norr om 49

breddgraden, och Förenta staterna fingo området söder därom,28

vilket innehåller staterna Washington, Oregon, Idaho och västra

delen av Montana och Wyoming. Tvist om Texas" västra

gränslinje ledde till krig mellan Mexiko och Förenta staterna, ett av de

märkligaste i världshistorien så till vida, att den ena parten, här

Förenta staterna, vann seger i varenda drabbning och varje gäng

emot en större truppstyrka än sin egen. Genom fredsslut 1819

överlämnade Mexiko bela sitt område norr om del nuvarande Mexiko

till Förenta staterna för en köpesumma av 18 miljoner dollars.

Vy från Arizona.

Detta område upptages av staterna California, Nevada, Utah, Arizona

och New Mexico. Territoriet Alaska förvärvades 1867 genom köp

frän Ryssland. Frisel var något över 7 miljoner dollars. De

förutnämnda öbesittningarna i Stilla havet tillerkändes Förenta staterna

genom fredsslutet efter kriget med Spanien 1899, men Förenta

staterna erlade 20 miljoner dollars som ersättning för en del arbeten,

som Spanien verkställt pa de Filippinska öarna. Detta är i korthet

den ärorika historien om den stora amerikanska republikens

tillkomst och politiska utveckling.

Landskapet i alla de östra staterna är mer eller mindre

oregelbundet, bergigt, ojämnt och av naturen skogbevuxet, fast numera

en stor del av skogen bortröjts. Genom alla dessa stater stryka

bergskedjor, vilkas toppar i Maine, New Hampshire och Vermont

nå en höjd av 1—6,000 fot, i North Carolina nära 7,000 och i South

Carolina och Georgia 4,000. Längs kusten finnas lalrika vikar, de

nordligaste staterna äro rika på sjöar och alla på floder. Georgia

och Florida äro däremot låglänta ocli jämna. Klimatet i hela det29

norra området är strängt, med kalla, långa vintrar, och korta,

varma somrar, vilka i Massachusetts, New York och Pennsylvania

stundom förete tvära växlingar från stark hetta till kännbar kvla.

1 dc sydliga staterna South Carolina, Georgia och Florida är

vintern mycket mild. Dc väster om detta distrikt belägna staterna

Michigan, Ohio. Indiana, Kentucky, Tennessee och Mississippi äro

jämförelsevis jämna med omväxlande skog och öppna slätter. I

Illinois börjar del egentliga prärieoinrådet, den nakna, endast längs

strömdragen trädbevuxna grässlätten, vilken sträcker sig genom

Iowa, norra Missouri, Kansas, Oklahoma, Nebraska, södra och

västra Minnesota, bägge Dakotastaterna, större delen av Texas och

Snöfjället Mount Rainer i Washington.

östra delen av New Mexico, Colorado, Wyoming och Montana.

Södra delen av Missouri, hela Arkansas, Louisiana, Wisconsin, östra

och nordöstra Minnesota samt östra delen av Texas voro däremot

ursprungligen skogbevuxna, och en del av Arkansas och Missouri

är därtill bergig. Floderna i hela detta område äro talrika, men

många av dem torka mer eller mindre ut under sommaren. Inga

insjöar finnas utom i Minnesota, som är rikt på sådana. Många

av dem ha dock i mån som odlingen fortskridit visat benägenhet

att torka ut. Det hela är en högslätt, höjande sig från 1.000 fot

över havel i östra delen till 5,000 fot vid Klippiga bergen. Klimatet

utom i de sydligaste delarna är s. k. inlandsklimat, kännetecknat av

kalla vintrar och mycket varma somrar, med plötsligt påkommande

häftiga oväder, åska och stundom virvelvindar. Vinterns längd och

köld avtaga i mån som man kommer söderut från Dakota eller

Minnesota.

Genom Montana. Wyoming, Colorado och New Mexico stryker

den väldiga bergskedjan Rocky Mountains eller Klippiga bergen fram,30

ined en höjd av 6—11,000 fot över havet och enskilda bergstoppar,

som skjuta upp till en höjd av över 14,000 fot (1,207 meter . Väster

om denna bergskedja vidtager en ny högslätt, som sträcker sig

genom Idaho, Utali, Nevada, Arizona samt östra delen av Oregon

och Washington till nästa bergskedja, vilken löper genom Washington

och Oregon, där den kallas Cascadebergen, och längs California*

östra gräns, där dess namn är Sierra Nevada. Högslätten är en

pä en mängd ställen av förgreningar från de olika bergskedjorna

avbruten öken med ett klimat, som är något mindre kallt än på

motsvarande breddgrader öster om Klippiga bergen, men med heta

somrar i synnerhet i den sydligare delen. Sydvästra Arizona anses

Snöfjället Mount Chasta i California.

vara den varmaste platsen i Förenta staterna, ehuru stora delar

av sydöstra California nog kunna tävla därmed. Det är från

det på gränsen till California belägna Fort Yuma i Arizona vi fått

anekdoten om soldaten, som kom till helvetet, men bad att få

återvända och åtminstone hämta sin överrock.

Cascade- och Sierra Nevadabergen ha en genomsnittshöjd av

6—8.000 fot, men talrika snötäckta spetsar höja sig däröver. Flera

av dem äro frän 11,000 fot till 11,500 fot höga. Väster om dessa berg

är landet i Washington, Oregon och nordvästra California starkt

skogbevuxet. Här växa jordens största skogsträd. Klimatet är jämnt

och milt, med regniga vintrar och svala somrar. California

upptages till stor del av regnfattiga inlandsdalar med lång, het sommar

och kort, något dimmig vinter. Längs kusten är sommaren sval.

och i södra delen av staten har man liksom i Florida och trakterna

däromkring ingen vinter. De i klimatiskt avseende behagligaste31

trakterna av Förenta staterna äro belägna längs Stilla havskusten

och i vissa delar av Florida och Georgia.

Av ovanstående torde läsaren kunna bilda sig en någorlunda

korrekt föreställning om landet i dess helhet. Alt ingå i detaljer

och framställa de många skiftningar och avvikelser, som förekomma,

skulle taga för mycket utrymme ocli tillhör för övrigt icke de

ämnen, som föreligga till behandling.KAPITEL 3.

Svensk-amerikanernas val av boningsplatser.

Västerut, där solen strälar över fria

mänskors land.

Västerut, där inga trälar kväljas under

snöda band,

Västerut, där mänskovärde t varder erkänt

dock till slut,

Västerut, där flit ger ära, flit ger makt

— gå västerut!

Magnus K 1 m 1) 1 a d.

Såsom vi känna av historien, skedde den första svenska

utvandringen till Amerika på hösten 1637, då en expedition under befäl

av Peter Minuit avseglade från Göteborg i ändamål att grundlägga

en svensk koloni i Amerika. Expeditionen ankom i slutet av mars

1638 till kusten av Delaware, där kolonisterna tillhandlade sig av

indianerna en slräcka land längs Delawarefloden och anlade kolonien

.\ya Sverige. Under de följande åren utsändes inalles elva

expeditioner från Sverige, men kolonien tillväxte aldrig i någon nämnvärd

grad. Då den efter 17 års bestånd år 1635 kom under holländskt

välde, hade den knappt "100 invånare. Som minne av kolonien

kvarstå två kyrkor, den år 1700 uppförda Gloria Deikyrkati i

Filadelfia och den året förut byggda Heliga Trefaldighetskyrkan

i Wilminglon. I denna äldsta svensk-amerikanska koloni

uppehölls gudstjänst av svenska staten ända till 1831. Ar 1903

restes av en kvinnoförening i Delaware på den klippa, där de

första kolonisterna landstego, en minnesvård av granit med inskrift:

Denna sten utgör en del av den berghäll, på vilken de första svenska

kolonisterna i Amerika landstego den 20 mars 1638. På denna plats

stod fästet Christina, llär höllo svenskarna sina första ting och

firade i fästets kapell sin förslå gudstjänst i den nya världen.

Hest av Delaware Sociely of Colonial Dames den 29 mars 1903.»

Om kolonien Nya Sverige har så mycket skrivits, t. o. m. stora,

vidlyftiga böcker, att den som intresserar sig för dess historia

lätteligen kan finna alldeles tillräckligt med lektyr därom.

Det ursprungligen av den amerikanske tidningsredaktören Horace

Greeley givna rådet att gå västerut ha de svenska emigranterna

ganska samvetsgrant följt under 1800-talets senare hälft. Numera

påträffas svenskar i alla unionens stater, talrikast i de mellersta33

och sparsammast i de sydligaste. De »svenskaste» staterna äro

Minnesota med 208,000, Illinois med 230,000 och New York med

!H),000 svensk-amerikaner àr 1910. Naturligtvis har antalet sedan

dess betydligt ökats. Bland övriga jämförelsevis talrikt

svensk-befolkade stater hade Massachusetts 68,000, Iowa 66,000, Nebraska

58,000, Michigan 57,000, Washington 56,000, Wisconsin 55,000,

Pennsylvania 52.000, California 46,000, Kansas 35,000, Connecticut 31,000,

North Dakota 27,000, Colorado 25,000 och South Dakota 23,000

svensk-amerikaner. Först i ordningen bland de återstående 32

staterna kom Oregon med 18,000 och sist South Carolina med något

över 100.

Otyeniålnlng nv A. V. Anderson

Svenskarnes landstigning i Delaware år 1638.

Det första svenska kolonisalionsförelaget under 1800-talet kom

lill stånd genom förre Uppsalastudenten Gustav Unonius, vilken vid

31 års ålder utvandrade år 1811. åtföljd av sin unga brud, en

gammal trotjänarinna, ett par studenter och en lantjnnkare. Detta

lilla sällskap slog sig ned i trakten kring Pine Lake nära Nashota

och 31 mil (50 kilometer) från staden Milwaukec i Wisconsin och

gav sill nybygge namnet Nya Uppsala. Vid framkomsten beslotl

deras kassa av 100 dollars, varav 155 åtgingo till inköp av vagn,

ett par oxar och en järnspis. Den 11 nov., jämnt 6 månader efter

avresan från Uppsala, inflyttade de i sitt nybyggda stockhus. Med

jakt ocli fiske bidrogo de till hushållet. Under det följande årel

anslöto sig flera svenskar till nybygget, en baron, ett par löjtnanter

m. fi., samtliga genom uppfostran och vanor opassande för

nybyggarlivet. Inom några få är blev nybygget också i det närmaste

övergivet av de ursprungliga kolonisterna.

3. — Skarstedt.34

Unonius var född i Helsingfors 1810, son lill lagmannen Israel

Unonius. Familjen flyttade till Sverige och U. blev studenl 1830

samt avlade kameralexamen 1833. Under kolcraepidemien 1834 tog

ban plats som biträdande underläkare vid ett av Stockholms

kolera-sjukhus, varefter lian någon lid studerade medicin vid Uppsala

universitet. 1841 utvandrade han, som nämnt. Nybyggarlivet blev

honom snart för tungt, och som han redan flera gänger hållit

gudstjänster i sin stuga, till vilka grannarna infunnit sig, övertalade

hans vänner honom alt ägna sig åt prästämbetet. Han ingick 1842

vid ett episkopalkyrkan tillhörigt prästseminarium, genomgick en

treårig kurs och blev prästvigd 1845. Han blev därpå utsänd som

missionär bland skandinaverna i Wisconsin. Så länge lian drog

lön från den amerikanska missionskassan gick det bra, men när

ban försökte stifta egen församling ocli ville, atl församlingsborna

skulle avlöna honom, fick han till svar, att i Amerika fås

evangelium för intet. 1849 flyttade han till Chicago och stiftade

en svensk episkopalförsamling. Ilär verkade han oförtrutet och

var särskilt under koleraepidemien i början av 1850-talet de

svenska invandrarna till stort gagn. 1853 besökte lian Sverige och 1858

bosatte han sig där och ingick i tullverkets tjänst. Riksdagen

tilldelade honom en belöning av 3,000 kronor Tör hans arbete bland

utvandrarna. 1863—88 var han tullförvaltare i Grisslehamn,

samtidigt utövande prästerlig verksamhet, då tillfälle därtill yppade sig.

Han avled 1902 på Hacksta gård i Uppland, vilken ställts till hans

förfogande av hans ene svärson, bruksägaren Hugo Tamm. Unonius

utgav bl. a. det förträffliga memoarverket Minnen från en 17-årig

vistelse i nordvästra Amerika, vari han utförligt och intressant

skildrar sina amerikanska erfarenheter.

Rland medlemmarna av Unonius" koloni befann sig cn f. d.

löjtnant Polycarpus von Schneidau, som kom att spela cn roll i

Svensk-Amerikas historia. Han var född i Kisa, Östergötland, 1812,

son lill major von Schneidau. I unga år ingick ban vid Svea artilleri

ocli befordrades inom kort till löjtnant. Genom att gifta sig med

en judinna ansågs han enligt den tidens inskränkta tänkesätt ha satt

cn fläck på officerskårens anseende och tvangs därigenom att

resignera från sin befattning och lämna landet. Som han var gammal

bekant lill Unonius, slöl han sig till dennes koloni i Wisconsin, men

flyttade redan 1845 lill Chicago, där han snart erhöll en lönande

befallning som civilingenjör. Med pengar, som sångerskan Jenny

Lind under sin konsertresa i Amerika försträckte honom till inköp

av en daguerrotypapparat, uppsatte han en fotografialelje, den

första i Chicago och troligen i bela västern. 1851 utnämndes han

till svensk-norsk vicekonsul. Han skötte sin befattning med

beundransvärd duglighet, så länge hälsan stod bi. Han avled 1859.

Under 1810-talet anlände åtskilliga större sällskap av utvandrare

från Sverige. En Daniel Larson kom 1844 frän Jönköpings län som35

ledare för ett 50-tal emigranter, vilka slogo sig ned i Wisconsin.

Larson själv stannade i Brocklon, Mass., till 1851, dä han företog

en resa till Sverige. Vid sin återkomst lill Amerika hade han med

sig ett GO-tal utvandrare, av vilka en del stannade i Massachusetts

och blev grundstommen till den svenska skomakarekolonien i

Broek-lon och Campcllo.

Genom brev, som von Schneidau skrev till sin rader i Kisa,

lockades en mjölnare Peter Cassel och fyra andra familjer år 1845

att resa till Amerika. De slogo sig ned i Iowa och grundade den

svenska kolonien New Swcden 42 mil väster om Burlington. Genom

brev från Cassel föranleddes ett antal familjer i Västerlösa ocli

angränsande socknar att emigrera i ändamål att slå sig ned i

Cassels koloni. Sålunda avseglade i maj 18IG ett sällskap av 12

personer frän Göteborg. Efter ankomsten lill Iowa logo de miste

på vågen och kommo i slutet av sept. till Fort Des Moines, ett

gränsfästc, varest sedan den stora staden Des Moines, Iowas

huvudstad, uppvuxit. Varken mjöl eller annat matnyttigt fanns att köpa.

Del enda, som fanns till salu, var tobak och whisky, vilken

sistnämnda vara utbjöds till det billiga priset av 30 cenis pr gallon

(ungefär 25 öre pr liter;. Sällskapet fortsatte 25 mil 40 kilometer

längre bort och påträffade en amerikansk nybyggare och jägare

vid namn Gaston, som slagit sig ned i en vacker trakt. Fyra av

de svenska familjerna beslöto stanna där. De övriga vände tillbaka

»ch förenade sig i sinom lid med nybyggarna i New Sweden.

Gaston försåg sina nya grannar med majs och polatis och lärde

dem all leta upp träd, som lämpade sig alt göra bräder av. Små

stocklius uppfördes med eldstäder av jordtorvor utanför väggen.

Senare på hösten kom en man körande från Missouri med ett lass

mjöl och en annan med en boskapshjord. Nybyggarna köpte mjöl

efter ett pris av 5 dollars pr 100 skålpund (41 öre pr kilo), och en

av dem köpte en ko och en kalv för 10 dollars (37 kronor). Villebråd

fanns i ymnighet. Indianer kommo ofta på besök och visade sig

alllid vänliga. Pà våren börjades en nyodling med tillhjälp

av-skyfflar ocli hackor, och majs, potatis och grönsaker odlades.

En av nybyggarna förfärdigade en svensk s. k. skvaltkvarn, och

på den malde de sin majs. Till närmaste plats, där förnödenheter

kunde köpas, hade de 200 mil (322 kilometer). Med oxar och vagn

tog del 3 veckor att färdas dit och tillbaka. Där svenskarna slogo

sig ned, uppväxte den stora svenska kolonien Swede Point eller

Madrid, som den nu heter. En son till Peter Cassel flyttade dit och

gifte sig 1818 med en flicka i kolonien, och var detta det första

svenska äktenskap, som såvitt man vet ingåtts i någon av de västra

staterna. Denne Cassel uppsatte i bolag med några andra av

nybyggarna 1855 elt sågverk i staden Iieokuk, och de fingo en sådan

efterfrågan på sitl virke, att de måste hålla sågen i gång både dag

och natt. Nybyggarna kommo från 50 mils avstånd att köpa virke.36

I)e sålde sedan sågen och uppsatte en mjölkvarn. 1861 byggde

Cassel en flatbål och började forsla mjöl från nybyggena till staden.

Han blev sålunda en framstående affärsman, men hann ändå med

att laga livlig del i politiken och sköta olika sysslor i countyts

tjänst, llan avled 1902 i en ålder av 81 år.

Från samma år som Swede Point grundades, nämligen 1816,

daterar sig den vida beryktade Bishop Hillkolonien i Illinois, vilken

torde vara märklig nog att förtjäna ett någorlunda utförligt

omnämnande. I början av 1840-talet uppträdde i Hälsingland och

kringliggande landskap en några och 30 år gammal bonde vid

namn Erik Jansson från Biskopskulla, Uppland, som

väckelsepredikant och profet. Han ägde en rentav hypnolisk förmåga

över det obildade folk, för vilket han förkunnade sin lära, som

mest bestod i självberöm och förkastelsedomar över Sveriges

statskyrka och prästerskap. Talrika historier voro i svang om hans

förförelseförsök mot kvinnor, som anslutit sig till hans lära, men

anhängare vann han likafullt var han drog fram, och när han en

dag värre än vanligt dundrat mol »den f—de Luthers och den

djävulske Arndts avgudiska skrifter», blev följden, alt hans anhängare

gjorde ett bål och uppbrände en mängd uppbyggelseböcker av

Arndt, Luther, Norborg och andra och vid flera efterföljande

tillfällen upprepade samma manöver, vilket ledde till undersökning

från myndigheternas sida. Profeten blev flera gånger häktad, men

äter lössläppt. I nov. 1815 arresterades han ånyo, men blev befriad

av några av sina trogna och höll sig sedan undangömd i Dalarne

och i Norge, medan förberedelser gjordes för cn utvandring till

Amerika. Hans anhängare, vanligen kända under namnet Erik

Janssarnc, sålde sina hem och bildade en gemensam kassa. En av

dem bidrog därtill med 21.000 kronor. Under vintern och våren

utgav Jansson en psalmbok och en kalekes för sina trogna. 1 den

senare, som är ett fruktansvärt pekoral, men som ändock utgivits

i ny upplaga så sent som 1903, framträder hans självförgudning pä

ett synnerligen plumpt sätt. Han påstår sålunda bl. a., att den

härlighet, som Erik Jansson i Kristi stad upprättar, skall övergå

den, som Jesus och hans apostlar införde i alla land»; att »Erik

Jansson har likasom Gud i skapelsestunden sagt i Kristi stad Varde

ljus och det blev ljus<; att »den ondskans surdeg, som satan har

inknådat onda tankars jäst uti, den jäser med en sådan h—s fart,

att Kristi heliga dag faller som skyfall från sitt ursprung ned i en

evighetens träckgrop till evig tid», m. m. i samma stil. Om psalm

boken, som är ännu vimmelkantigare och i språkligt avseende

underhaltigare, skriver Harald Wieselgren i sin biografi över Jansson

i Svenskt Biografiskt Lexikon: »Aldrig har ett religionssamfund

hållit- till godo med cn så långtrådig, oförskämd och vidrig sångbok;

i det eländigaste versmakeri, någon litteratur kan uppvisa, har

man svårt att finna maken därtill.»I nder 1846 utvandrade 100 Erik Janssare i olika grupper.

Jansson själv och hans familj anlände till New York i juni. 69C

acres ;557 tunnland jord köptes i Illinois, dels direkt från

regeringen, dels frän enskilda, för 1,950 dollars (7.215 kr.), och året

därpå köptes 700 acres. Ett antal byggnader av stockar eller torv.

1 tält, ett tabernakel av tållduk med utrymme för över 800

personer uppfördes, varjämte ett dussin jordkulor inreddes lill

bostäder. Kolonien benämndes Bishop Hill efter Janssons hemort

Biskopskulla. 1847 kommo 400 fullvuxna personer och elt stort

antal barn, 1849 åter ett sällskap och 1850 omkring 170 personer.

1854 anlände det sista tillskottet från Sverige, 70 personer. Inalles

hade då i stora och små grupper anlänt omkring 1,500 Erik Janssare.

En stor mängd hade dölt på vägen av skörbjugg eller kolera, andra

hade drunknat.

Under det första halvåret i det nya hemmet hölls gudstjänst

3 gånger varje söndag och

2 gånger varje söckendag.

Dessa möten leddes

av-Jansson eller någon av de

övriga ledarna: Jonas Olson,

Anders Berglund m. fi. Tolv

unga män utvaldes aft

bereda sig för

predikoämbetet och senare sprida

Janssons lära, en skola

inrättade.-, och lärare

utså-gos för de äldre

medlemmar, som icke kunde läsa

eller skriva. Tältkyrkan brann ned 1848, ocli i dess ställe

uppfördes en stor träbyggnad. Likaledes byggdes en mjölkvarn,

såg-verk m. ni. 1849—51 uppfördes den s. k. köksbyggnaden, ett

"-vånings tegelhus med kök. matsalar och boningsrum. Kolonien

hade vid denna tid 350 acres under odling. Kolonisterna odlade

lin och vävde tyg och mattor. Intill 1858, då de upphörde med

denna industri, ilade de såll 130,309 yards (119,155 meter linneväv

och 22,569 yards (20,611 meter) mattor. Under de första åren ledo

de stor brist på närande föda. I följd därav utbröto farsoter, som

bortryckte ett par hundra medlemmar. Jansson föreskrev fasta

och försäkrade de lidande, att om de blott vore starka i tron, de

kunde leva på en åttondel av den föda de fingo. Omkring 200

kolonister tröttnade på detta liv och övergåvo profeten. Ett påbud om

celibat drev en hel del ungdom att flytta till platser, där de hade

rätt att gifta sig. Jansson skyndade sig då att förkunna, att han

på grund av en ny uppenbarelse kunde tillstädja giftermål. Nu

utbröt en formlig giftermålsepidemi och flera veckor i rad vigdes

20—30 par varje söndag. Invandrarehopen av 1849 medförde koleran.

Nya Kyrkan i Bishop Hill-kolonien.38

och pä mindre än 3 månader krävde den 143 offer, bland dem

profetens hustru och två av hans barn. Kort därefter gifte han om

sig med en mistress Pollock, som varit gift tre gånger förut.

En äventyrare vid namn Root hade 1848 innästlat sig i kolonien

och blivit gift med en kusin till Jansson under det förbehåll, att

om han lämnade kolonien, han också skulle avsäga sig alla anspråk

på hustrun. En månad efter bröllopet lämnade han kolonien.

Han försökte gång på gäng att locka hustrun till sig och lyckades

slutligen genom list få henne med sig till Chicago, men Jansson

listade ut var hon fanns och sände några av sina förtrogna att

hämta henne. Root gjorde nya försök, ett par gånger i spetsen

fölen beväpnad skara, att återtaga henne, men förgäves. Jansson hade

under tiden fått en hop åtal på halsen för besynnerliga

affärstransaktioner, och då han den 13 maj 1850 befann sig i domsalen

i Cambridge samtalande med en lagkarl, inträdde Root och sköt

ihjäl honom. Mördaren dömdes till 3 års tukthusstraff, men blev

på grund av till guvernören ingångna talrika nådcansökningar

frigiven, när han uttjänat halva strafftiden. Han blev sedan själv

mördad i Chicago.

Ilen förut nämnde ledaren Jonas Olson lirkade det därhän,

att oinskränkt makt över koloniens finanser lämnades åt ett

sju-mannaråd, vari han var den dominerande medlemmen, och av vars

medlemmar fem voro besläktade med varandra. Jordbruket bedrevs

med kraft och framgång. Kolonien hade 1855 ett kvastmajsfält pä

1,000 acres (800 tunnland), vars gröda inbragte 50,000 dollars

186,000 kronor), ett majsfält, där man plöjde 2 mil (över 3

kilometer) långa fåror, 586 nötkreatur, 109 hästar, 1,000 svin. 1860,

då kolonien ägde över 13,000 acrcs (10,100 tunnland) jord, anslogs

dess förmögenhet till över 770,000 dollars (2,749,000 kronor), men

kolonisterna voro icke nöjda med rådets redovisning för sitt fögderi.

Anmälan gjordes hos vederbörande statsämbete och det upptäcktes,

att rådsherrarna på egen hand kastat sig in i vidlyftiga

spekulationer och förlorat stora summor, bl. a. 60,000 dollars på ett

fläskpackningsförelag. Sina affärer hade de bedrivit i den lilla

staden Galva en amerikanisering av Gävle), några mil från Bishop

Hill. Religiösa ledsamheter hade också insmugit sig. Nils Hedin,

den ende av dc av Jansson utsedda tolv framtidsapostlarna, som

ägde någon förmåga som missionär, hade under ett besök i en

shakerkoloni blivit övertygad om nyttan av celibat ocli omvände

Jonas Olson till samma åsikt. Förbud utfärdades mot ingående av

äktenskap och för redan gifta makar att ha umgänge ined

var-tindra. De, som vågade protestera, bannlystes. Tio medlemmar,

bland dem Janssons änka, övergingo till shakersamfundet. Missnöjet

växte. 1860 lyckades det kolonisterna att tvärt emot rådets

opposition genomdriva ett beslut om egendomens delning. Var och

en av de 415 kolonisterna fick en viss mängd jord o. s. v., de,39

som voro över 35 år, 22 acres farmjord, 2 acres skog m. m., de yngre

en mindre andel, dock ej under 8 acres. En tredjedel av koloniens

förmögenhet eller 248,861 dollars lämnades till rådet, som därmed

skulle betala koloniens skulder. Allt såg lovande ut, nya lius

uppfördes o. s. v. Men åren gingo, utan alt skulderna blevo betalda.

Först begärde rådet 100,000 dollars, sedan 121,000, för att klarera

affärerna. Rättegång väcktes 1868 mot rådet, och så började det i

Illinois" domstolsannaler beryktade Bishop Hillmålet, som pågick

i 5 år, varefter det dröjde nya 5 år, innan domaren blev färdig

med sitt utslag, vilket i själva verket endast var etl godkännande

av en mellan de båda parternas advokater ingången kompromiss.

En mängd gårdar blevo sålda av staten

under tillkännagivande, att det skedde

utan ägarens samtycke. Småningom blevo

skulderna betalda, och 1888 ströks Bishop

Ilillmålet ur domstolens protokoll. Många

av kolonisterna hade långe sedan flyttat

från platsen. Jonas Olson försökte bilda

en ny församling, men fann kolonien

alltför splittrad. Sjundcdagsadventister

hade proselyterat bland folket och

bildat en församling med 150

medlemmar, till vilka Olson snart också slöt

sig. Andra gingo in i en

metodistför-församling, andra åter bekände sig till

sve-denborgianismcn.

Nu är Bishop Hill en liten by

med något över 300 invånare. Erik

Janssons änka avled på en vårdanstalt 1888. Jonas Olson avled

i sitt hem i Bishop Hill 1898 i en ålder av 96 år. Vid 69 års

ålder blev han änkling, och året därpå gifte han sig med en

28-årig ungmö. De sista åren av sin levnad var han förlamad och

halvblind och salt i en gungstol, predikande för dem som ville

höra på. Den näst honom mest betydande medlemmen i rådet,

Olof Johnson, dog ulfattig vid 50 års ålder 1870. Erik Janssons

son kapten Erie Johnson lever än. Han var född 1838 i

Västmanland. Efter koloniens upplösning 1861 började ban odla de 11 acres,

som vid egendomsfördelningen kommo pä hans lott, men lämnade

snart farmlivet och ingick i unionsarmén, där han efter slaget

vid Shiloh utnämndes till kapten. Under belägringen av Corinth

angreps han av tylusfeber och rödsot och tog på läkares inrådan

avsked från armén. 1864 blev han tidningsredaktör i Galva. 1869

började han tidningen Illinois Swede, som sedermera ändrade

namnet till Nya Verlden och 1S71 efter att ha flyttats till Chicago

antog namnet Svenska Tribunen, och som lever än i dag. Johnson

sålde tidningen 1871, slog sig på politik och därefter på landaffärer

Kapten Erie Johnson.40

och handel i Kansas, hade 1876 järnhandel i Nebraska, samlade

1879 material till boken Svenskarna i Illinois, som utgavs av honom

och C. F. Peterson. Under de följande ären var han än

tidningsutgivare i Illinois och Nebraska, än innehavare av en politisk

syssla i förbundshuvudstaden. 1888 invaldes han i Nebraskas

lagstiftande församling. 1894—96 hade han fastighetsaffär i Texas,

blev därefter redaktör i Nebraska och slog sig 1907 ned som

fruktodlare i Clearwater, California. Han har haft mänga och svära

motgångar. I Kansas blev han utfattig. I California förlorade han

för några år sedan hus och hem genom eldsvåda. Men han är i

trots av allt kry och livlig som en ung man.

Från 1846 räknas svenskarnas bosättning i Chicago. Först

anlände ett sällskap av 15 familjer. Icke en enda förstod ett ord

engelska eller hade någon bekant där, och alla voro utfattiga.

Konsul von Schneidau hjälpte dem som tolk och rådgivare och

skaffade de manliga medlemmarna arbete med landröjning och

vedsàgning. Kvinnorna förtjänade också litet genom att tvätta

för amerikanska familjer. 1817 kom ett 10-tal svenskar, 1818 ett

hundratal till, 1849 400, 1850 500 och under de två följande åren

2,000. Alla dessa invandrare hade det mycket svårt. En arbetares

daglön var blott 50—75 cents (1:80—2:70 kr.). Koleran härjade

i flera års tid och skördade många offer bland de nykomna. Men

hjälpsamheten bland amerikanerna var stor, och von Schneidau,

Unonvus ocn pastorerna Newman och Carlson arbetade outtröttligt

bland de nödlidande, vårdade de sjuka, anskaffade penningar och

livsmedel, begravde de döda och tröstade de sörjande.

Chicagobranden 1871 vållade svenskarna större skada än någon annan

nationalitet, enär svenskarna bodde inom det av elden härjade

området, medan andra folk hade spritt sig över bela staden ocli

sålunda delvis undgingo olyckan. Hundratals svenska hem förstördes,

likaledes deras 4 kyrkor, deras tidningsaffärer och många butiker

och verkstäder. Av de 50.000 brandskadade, som måste tillbringa de

kalla oktobernätterna under bar himmel, voro 10,000 svenskar.

Deras förlust uppgick till nära en miljon dollars. Få av dem

erhöllo någon brandförsäkring, och av den till 7 "/» miljoner dollars

uppgående hjälpkassan, som samlades genom bidrag från Amerika

och andra länder, fingo de blott ett par tusen dollars. De belopp,

som sändes från Sverige, obetydliga som de voro, skulle enligt

påskrift fördelas mellan svenskar, norrmän och danskar. Då i

jan. 1872 efter lång väntan 534 kr. kommo från Sverige, hälsades

gåvan med ett tacksamhetskväde av Elmblad, vari svenskarnas

känslor tolkades så:

»Se, då flög över länder och hav

Ett olivblad, som kärleken gav;

Se, då kom, når vi mulnade just,11

Litet solsken från fädernas kust,

Och det hotande molnet försvann,

Men vart öga i tacksamhet brann,

Att det finns bortom havet ändå

Några trofasta bröst, som förstå,

Att förakt bringar sjukdom och död,

Men att kärlek ger styrka och glöd.:

Emellertid lyckades svenskarna genom flit ocli ihärdighet komma

på fötter igen inom några år, och sedan gick det raskt framåt

för dem. Chicago är i dag näst Stockholm och Göteborg den

största svenska stad i världen. 1910 bodde i Chicago enligt För.

staternas censur 117,000 svenskar, födda i Sverige eller i Amerika.

Delta antal har sedan fått betydlig tillväxt. Det finnes i Chicago

mellan 80 och 90 svenska församlingar med inemot 25,000

medlemmar.

Under 1846 och 1817 kommo två stora skaror invandrare från

Kisa och kringliggande trakter i Östergötland. Det första

sällskapet, bestående av 75 medlemmar, blev i Albany, N. Y., berövat

sina pengar och stannade två år i Buffalo, innan resan västerut

kunde fortsättas. En del av detta sällskap slog sig 1848 tillsamman

med en samma år anländ skara, som bosatt sig i Sugar Grove,

Penns., och lade grunden till de svenska kolonierna i Pennsylvania

och i staden Jamestown, N. Y. En annan del av dessa

invandrare-"rupper bosatte sig i Illinois och blev banbrytare för kolonien i

Andover.

De framgångsrika svenska samhällena i Andover, Swedona,

Gales-burg, Moline, Röck Island och NVataga, Illinois, datera sig alla från

ären 1847—49, och under de närmast följande ären började svenskar

bosåtta sig på åtskilliga andra orter i samma stat, såsom Princeton.

Geneva, Knoxville m. fi. De kommo till stor del från Gästrikland.

Hälsingland och Medelpad ocli i början av 1850-talet från norra

Skåne samt från Älvsborgs och Skaraborgs län. Alla dessa

Ulinois-samhällen äro bland de rikaste och mest genuint svenska i Amerika.

"Det är», skrev d:r Philip Andréen 1916 efter ett längre besök

i sin födelsebygd i Andover-Swedonatrakten, som han då ej sett

på 31 är, »tredje generationen; barnbarn till de första nybyggarna,

som nu börja intaga de ledande platserna i samhället och i den

kyrkliga verksamheten. Rika och välmående ha flera av släkterna

blivit, oberoende syntes de alla vara. De flesta av de amerikanska

ättlingarna, som för en mansålder sedan voro de ledande farmarna

och största landägarna, ha måst lämna plats för svensk-amerikanerna,

vilka köpt deras egendomar. I det bela var Swedonatrakten mer

svensk i dag än då jag var barn där. Aven den fjärde

generationen lär sig svenska, ty överallt i hemmen talas äunu

Sveamålet.»1847 flyttade några familjer från New Sweden i Iowa till

Wapello county i samma stat och slogo sig ned på cn plats, som

nu kallas Bergholm. Många kommo dit från Sverige under de

följande åren. Ett par av de första nybyggarna, Peter Anderson

och C. J. Chilberg, förvärvade sig vardera flera hundra acres jord,

dels slättland, clels skog. Den sistnämnde, som var född nära

Halmstad 1813 och utvandrat 1846, bosatte sig längre fram i

tiden i staten Washington, där jag blev bekant med honom och

fick av honom höra många sorglustiga historier från nybvggartiden i

Iowa. Inga pengar funnos i landet. På tre år kunde Chilberg inte

få ihop pengar nog till att skicka ett brev till Sverige. Allt gick

genom byteshandel. För en klocka, som kostat 10 riksdaler i

Sverige, tillbytte ban sig saker värda 40 dollars (148 kronor). För

stövlar, klockor och annat, som han haft med sig från Sverige,

fick ban ett par oxar, med vilka lian första årel plöjde 60 acres

18 tunnland. Han åtog sig även plöjning för andra och fick

för en dags arbete 100 skålpund (45 kilo) fläsk. Majsen kostade

7 cenis pr bushel (1 öre pr kilo). Emellertid förbättrades

förhållandena hastigt. Runt omkring uppväxte städer och uppfördes

sågar ocli kvarnar. Redan 1853 kunde Chilberg resa lill Sverige

på besök. 1863 begav han sig till Colorado, medförande 800 dussin

ägg, som lian köpt i Iowa för 2 cents pr dussin (12 öre pr tjog)

och sedan sålde i Colorado för en dollar dussinet (över 6 kr. pr

tjog). Ilan flackade under de följande åren omkring i de västra

staterna, återvände till Iowa 1869 och flyttade året därpå till

Washington, där han tog land i Skagitdalen. 1882 slog han sig till

ro i staden Seattle. Han avled där 1905. En av hans söner är

bankpresidenten och konsuln Andrew Chilberg i samma stad.

1849 kom Jolin Linn från Dödringshult, Småland, åtföljd av

sin unga hustru till Webster county i Iowa och slog sig ned sjm

nybyggare, üeras första bostad var en kullblåst lind. Därefter

uppförde de ett stockhus. Till närmaste postkontor hade de 65 mil

(105 kilometer), till närmaste mjölkvarn dubbelt så långt. Vilda

kalkoner voro så allmänna, att han fångade dussintals i fällor. En

äldre nybyggare i trakten hade en liop svin, som sprungit lösa

så länge, att de blivit förvildade. Han gjorde Linn anbudet atl

fånga dem och för sitt besvär behålla hälften av svinen. Salt

kostade 10 cents pr skålpund (75 öre pr kilo), men å andra sidan

fanns lönnsocker i överflöd, och under en veckas tid insamlade Linn

och en annan man tre tunnor vildhonung. 1853 kunde Linn

köpa 80 acres jord, där släden Des Moines nu år belägen, för

320 dollars (64 tunnland för 1,181 kr.), men avslog anbudet, enär

ban ansåg priset för högt. Linns nybygge gav upphov till den

svenska kolonien Swede Bend. I början upptogs endast

regeringsland, men sedan detta tagit slut, köptes spekulantjord för 2 Vä—4

dollars pr acre. Majs och råg trivdes väl, och befolkningen blev43

snart nog välbärgad. Linn var född 1826 och fick i sin ungdom

nätt och jämnt lära sig att låsa. Men han ägde en ovanlig begåvning.

1851 blev han omvänd till metodismen och blev klassledare för en

liten församling. 1860 undergick han examen för prästämbetet, men

ägnade sig ej uteslutande däråt förrän 1868. Efter den tiden hade

han församlingar på olika platser i Illinois till 1874, då ban åler

bosatte sig i Iowa. »En naturlig vältalighet och ett blixtrande

snille gjorde, att han redde sig utmärkt väl vid offentligt

framträdande, vare sig han begagnade det svenska eller det engelska

språket», säger hans minnestecknare, d:r \V. Henschen. Linn

avled 1907. ,

1819 besöktes Sverige av en rik svensk-amerikansk köpman S.

M. Swenson från Austin i Texas. När han året därpå återvände lill

Amerika, förskotterade han respengar för ett 50-taI bonddrängar från

Barkaryds socken i Smaland och lät dem efter ankomsten till

Texas avtjäna sin skuld genom arbete, varefter han gav dem var

sitt stycke jord. På så vis blevo de grundlàggarna till den stora

och framgångsrika svenska kolonieu i och omkring Austin, som

senare under åren 1867—75 förstärktes genom talrika inflyttningar

från Sverige. Om den äldre utvandringen till Texas gäller det

egendomliga förhållandet, alt de flesta (det har uppgivits 90

procent) av utvandrarna kommo till Texas på arbetskontrakt. Några

av de äldre svenskarna i Texas bedrevo nämligen importerandet

av svenskar som en handelsaffär, i det de läto de tilltänkta

utvandrarna i Sverige underteckna kontrakt, enligt vilka de skulle

arbeta en viss tid i Amerika som betalning för biljetten, och efter

deras ankomst till Texas uthyrde dem för ett visst pris till

far-inare. En del rymde från tjänsten, men de flesta härdade ut,

ocli många av dem kommo sedan i bättre omständigheter än de,

som ockrat på dem. Under första tiden voro kontrakten utskrivna

på två år, men längre fram blevo ockrarna något hyggligare mot

invandrarna och läto dem avtjäna biljetten på ett år och t. o. ni.

så lindrigt som med 100 dagars arbete.

Den ovannämnde Swenson var född i Lältarp, Småland, 1816.

Efter att under ett års tid ha varit bodbetjänt i Eksjö reste han

1836 till Amerika. Ilan stannade först i trakten av New York och

skaffade sig i en skola litet mera kunskaper, än han medfört

från Sverige. Efter någon tids arbete vid en järnväg blev lian

bokhållare hos en firma i Baltimore, genom vars bemedling han

1838 fick en anställning i Texas. Senare började han på egen

hand affär i Brazoria ooli därpå i Houston i bolag med en

amerikansk doktor, efter vars kort därefter Ii made frånfälle Swenson

gifte sig med änkan. Fjorton år efter sin ankomst till Amerika

ägde Swenson stora bomullsplantager ocli andra jordegendomar.

Vid inbördeskrigets utbrott skyndade ban sig att sälja sina slavar,

enär ban anade, hur kriget skulle komma att ändas. Hans sym-44

paüer för nordstaterna gjorde lionom illa tåld i Texas, och lian

måste till slut begiva sig därifrån. Efter en kort tids vistelse i

Mexiko bosatte han sig i New York, där ban började bankaffär

i bolag med sina söner. Hans firma fortfor dock att bedriva

bomulls- och sockerodling på Swensons plantager i Texas ocli

Louisiana. Arbetarna voro negrer och italienare, vilka erhöllo

<>0 cents (2:22 kr.) i daglön. Swenson gjorde stora affärer och

gick allmänt under namnet rike Swenson. Men med sina

landsmän ville lian ej lia något att skaffa, enär, som han påstod, de aldrig

uppsökte honom, utom när de behövde hjälp. När den stora

Gustav Adolfskyrkan i New York byggdes, bidrog ban efter långt

betänkande med 100 dollars. Han besökte Sverige flera gånger

och såg till, att intet fattades hans gamla moder. Gumman nådde

en ålder av 97 år. Under ett av Sverigebesöken lät ban resa

gravvårdar över sina föräldrar och en broder samt försåg dem med

versifierade inskriptioner ur egen fatabur. På föräldrarnas gravsten

skrev lian-

»Hans krafter ägnades åt skulder ocli skatter,

Hennes i att väva matter.»

och på broderns:

3En ärlig bonde, som odlade backar och kärr,

Var fordom växte blott mossar och barr,

Men genom hans möda

Nu giver årlig gröda.j

Välmeningen var uppenbarligen större än förmågan. Swenson

avled 1896, och hans efterlämnade förmögenhet anslogs till över en

miljon dollars.

Såsom vi sett, gick den svenska utvandringsströnimen under

1840-lalet huvudsakligen till staterna Illinois och lowa. Under den

därpå följande tioårsperioden tillväxte visserligen de redan

grundade samhällena genom fortfarande tillströmning av svenskar, men

därjämte började man styra kosan till andra stater, förnämligast

Minnesota. Den första svensk, som beträdde Minnesotas mark, var

•lakob Falström, son till en köpman i Stockholm ocli född 1793.

Han gick till sjös i unga år, hamnade i Kanada och fick anställning

hos ett bolag, som idkade handel med indianerna. Han kom under

sina handelsresor till Minnesota, troligen före 1819. Han lär ha

kunnat tala sju olika indiandialekter ävensom franska och engelska.

Han var gift två gånger, och båda hustrurna voro indianskor.

Omkring 1836 blev ban metodist och verkade sedan som missionär

bland indianerna. Han avled 1859. En annan svensk vid namn

Torncll, som vistades i Minnesota på 1840-talet, blev mördad av45

cn indian. Först frän 1850 kan man dock räkna svenskarnas

bosättning i Minnesota. I oktober nämnda är slogo C. A. Fernström,

Oscar Roos och Aug. Sandahl sig ned i en skogstrakt vid Hay Lake

i Washington county. Sandahl flyttade ej långt därefter till Sver|ge

och dog där. Roos flyttade till en annan del av Minnesota och

fick anställning i statens tjänst. Fernström begav sig 1852 till

California. Av 35 personer, som inskeppade sig i New Orleans,

framkommo endast Fernström och en till. Efter ett besök i

Sverige 18G5 bosatte ban sig i lowa. På våren 1851 blev Daniel

Nilson ägare titi den plats, som de nämnda tre ungkarlarna tagit

vid Ilay Lake, och i hans stockhus firades det första svenska

bröllopet i Minnesota, dä hans dotter 1852 gifte sig med en ung

tysk, som med tiden blev en god svensk och medlem av den svenska

församlingen. Den 18 okt. 1900 firades på den plats, där den första

stockhyddan byggdes, cn fest till minne av de tilländalupna 50 åren.

2,000 besökande hade infunnit sig. 1902 invigdes på samma ställe

ett genom subskription anskaffat monument av granit, den s. k.

svenskstenen i Minnesota. Den är 20 fot hög, kostade 500 dollars

och bär inskriptionen: »Oscar Hoas, Carl Fernström och August

Sandahl från Västergötland, Sverige, bosatte sig å detta hemman

omkring den 18 okt. 1850 och byggde härpå det första svenska

stockhuset i Minnesota. Landsmän reste stenen.»

Det första stadigvarande svenska nybygge, som kom till stånd i

Minnesota, var Chisago Lake, som grundades 1851 av norrlänningarna

Per Anderson, Per Berg och Per Wicklund. Det tog dem 10 dagars

arbete all bana så pass väg genom skog ocli mossar, alt de kunde

ditforsla kvinnor, barn och saker, som de haft med sig titi den

9 mil (111,2 km.) från Chisago Lake belägna byn Tavlors Falls. 1852

kommo en del svenskar från Kronobergs län dit och blevo

förtrupper till den stora mängd från samma län, som under de följande

åren bosatte sig i denna koloni.

Den stora och rika kolonien Vasa i Minnesota grundades hösten

1853 av sedermera översten Hans Mattson, då en 21 års yngling, som

endast vistats två år i Amerika. Trakten var en bördig prärie. 1850

funnos över 100 svenskar i Vasa, och där man endast tre år förut

såg idel vildmark, såg man nu stora åkerfält och snygga, rymliga

boningshus. Liksom fallet varit i flertalet av de svenska kolonier,

som grundats i Amerika, var den religiösa känslan starkt utvecklad

hos nybyggarna i Vasa. Iledan 1855 stiftade de en församling,

men även dessförinnan samlades de emellanåt till gudstjänst, som

ej sällan leddes av Mattson, ehuru han själv visst icke var vidare

kyrkligt sinnad. En gång, då man under Mattsons ledning firat

gudstjänst under några ekar vid hans hus och folket börjat avlägsna

sig, kom Mattson plötsligt ihåg, att ban icke läst välsignelsen.

Vänta, gubbar», ropade ban, »jag glömde bort att läsa Herrans

välsignelse; ni få komma tillbaka!» En av nybyggarna betänkte46

sig clt ögonblick och utbrast därpå sävligt: »Den får du spara till

nästa gång.» Och därvid blev det. Mattson stannade icke länge i

nybygget. Han hade högre planer och korn även att göra en märklig

karriär.

Hans Mattson var född i Onnestad, Skåne, 1832. Han erhöll god

skolbildning i Kristianstad och tillhörde armén D/2 år, innan han

1851 for till Amerika. Det första året där tillbragte han på olika

platser i dc östra staterna och hade det ofta mycket illa ställt. En

tid ägde han under elt långvarigt anfall av frossfeber ingen annan

tillflyktsort än en gammal lada och livnärde sig med skogsbär och

några brödstycken, som en barndomsvän, sedermera kaptenen 11.

Euström, delade med sig. Några månader därefter fick Maltson

under skogsarbete i New Hampshire båda händerna förfrusna och

vårdades av främlingar i många månader. Två läkare ville

amputera 8 fingrar på honom, men M. förbjöd det och förklarade sig

hellre vilja dö av kallbrand. En irländsk kvinna läkte hans händer

och pä våren 1852 var han stark nog att taga tjänst. Han arbetade

för farmare för 5 dollars (18Vs kr.) i månaden, tills han hopsparat

110g för att resa till Illinois. Där återfick ban frossan, men arbetade

med skyffel och spade för 75 cents (2,70 kr.) om dagen varannan dag.

ty så ofta lämnade frossan honom i fred. Goda människor hjälpte

honom, och han tillbragte vintern i Moline dels i skola, dels

undervisande andra. 1853 utsågs han av några svenskar att söka upp land

åt dem i Minnesota, och så kom Vasakolonien till stånd. Mattson

hade inga pengar, ulan måste försörja sig med vedhuggning och

annat. 1855 gifte han sig med en flicka från Skåne. 1856 hade han

en handelsbutik i Red Wing; 1857 var ban fastighetsmäklare >i

(leneva, varifrån han återkom utfattig till Red Wing och började

studera juridik. Ett år därefter avlade han advokatexamen. Han

deltog verksamt i politiken och fick en politisk syssla. Vid

inbördeskrigets utbrott organiserade han ett skandinaviskt regemente och

avtågade till krigsskådeplatsen i nov. 1861. Två år senare befordrades

lian till överste. Efter krigets slul utnämndes han till sekreterare

i Minnesotas invandringsbyrå, besökte Sverige 1868, blev 1869

statssekreterare i Minnesota och 1871 utsedd till europeiskt ombud för

Northern 1"acifikjärnvägen. Han var därefter bosatt i Sverige i

1 år. 1876 återvände han till Amerika ocli grundade Minnesota

Stals-tidning, vilken han redigerade i över 4 år. 1881 utnämndes

ban till Förenta staternas generalkonsul i Indien, vilken befattning

han lämnade 1883 för att antaga plats som föreståndare för elt stort

holländskt landbolag i New Mexico. Ären 1887—91 var han

statssekreterare för Minnesota. 1887 grundade han en bank i Minncapolis

och 1889 ett bolag för utgivande av tidningen The North med

uppgift att på engelska språket förfäkta skandinavernas intressen.

Mattson avled 1893. »Man måstes, säger E. Norelius, »erkänna, all

Mattson var utrustad med snillegåvor i mänga avseenden, och att47

hans strävan var att tjäna sina medmänniskor, men han erkände

själv, att han var entusiast och spekulant, strävade efter något högl,

och att han saknade den nödiga balansen.» Mattson författade

åtskilliga rapporter om indiskt jordbruk m. m. ocli utgav ett par

böcker, den ena ett autobiografiskt verk (Minnen av överste H.

Mattson), som trycktes i en svensk och en engelsk upplaga.

Det av Mattson grundade nybygget utgör i dag centern av en

vidsträckt svensk koloni med en svensk befolkning av mellan 5- ocli

(3,000 själar. Inom en radie av 10 mil (IG km.) Trän centern finner

man, åt vilket håll man än går, nästan uteslutande svenskar. Helt

och hållet eller till en betydlig del äga svenskarna 9 townships,

varje township innehållande 23,040 acres eller 18,432 tunnland.

En »skrik-kärra» från Vasa-kolonien.

Nybyggarnas timliga villkor voro i början liksom överallt torftiga.

Irå av dem hade något all börja med. För en familj fick en medförd

vävstol tjäna till hydda. Ägaren bredde väv och täcken över den

till tak. Därefter grävde han en håla i backen och hängde ett täcke

över öppningen som dörr. En annan familjs första boning bestod

av ett brädskjul utan golv eller Iak, mon med ett täcke spänt över

sängen till skydd mot regnet. Här [öddes makarnas första barn,

en dotter, på Amerikas frihetsdag den 1 juli. Nybyggarna uppförde

så snart de kunde enkla stockhyddor och hackade upp litet jord

till potatis och grönsaker. Mjöl och annat, som de ej själva

producerade, buro de i påsar från Hed Wing, en 10 mils vandring på

hjort- och indianstigar. Efter liand började de skaffa sig oxar.

Till åkdon begagnades kärror eller vagnar med hjul, gjorda av

ek-kubbar, genom vilka hål borrals för hjulaxeln, som var av trä.

Det var ont 0111 vagnssinörja, och i följd därav gnisslade hjulen

of la ohyggligt. Därav fingo dessa åkdon namnet skrikkärror. ?Den,48

som hade kommit så långt, att han kunde åka ertcr ett par oxar i

en skrikkärra, betraktades», skriver E. Norelius, »som en avundsvärd

patron i samhället, för vilken man kunde känna sig frestad att

lyfta pä filthatten. Ieke underlig! dä, alt Hans Mattson, som blev

ägare av det första hästspannet, betraktades nära nog som en kung.»

Men detta är nu länge sedan, och de forna fattiga nybyggarna ha i

mänga år varit kungar allihopa i samma bemärkelse som Maltson.

1 nybygget Spring Garden, som påbörjades 1855 av familjerna

Häggström och Edström 9 mil sydost om Vasa, hade nybyggarna

i början 20 mil (32 km.) till närmaste stad och så gott som ingen väg

dit. och vad de köpte måste de bära på ryggen hem. Folkmängden

ökades dock snart genom inflyttningar, bl. a. av den stora släkten

Holm från Habo socken i Småland. Nybyggarna gjorde sig sä

oberoende av världen som möjligt och dröjde länge med att bygga

ordentliga hus. Häggströms första hus kostade i kontanta pengar

2Vi dollars (9V< kr.). Men det begagnades ändå i många år både

till bostad och till kyrka. När nybyggarna äntligen började uppföra

nva bostäder, gjorde de det med besked. Samhället år ett bland

de mest välmående.

Bland övriga nu blomstrande svenska kolonier, som anlades i

Minnesola på 1850-talet, märkas East och West Union. Scandia Grove och

Cambridge. Den sistnämnda, stundom känd som Amerikas Dalarne,

ligger i Isanti county, inom vars gränser finnas 130 insjöar. Den

svenska invandringen dit började 1858, och de första nybyggarna

hette .Jonas Norell och Daniel Lundqvist, bägge från Hälsingland.

På sommaren 1800 anlände ell 100-tal familjer från Rättvik i Dalarne,

och invandringen var sedan stark under många år. 1903 beräknades,

att av countyts 12,000 invånare 10,000 voro svenskar. Förhållandena

under den första tiden voro här icke mindre besvärliga än på andra

platser. Man bar på ryggen mjölsäckar från Anoka, 40 mil (641/?

lan. , skriver d:r A. Bergin i sin berättelse om denna koloni. »När

Per Anderson, en jämtlänning, med familj 1800 anlände, kunde de

ej under tre dagar på något sätt förskaffa sig eld. De ägde ej heller

mer än kläderna på sin kropp ocli förtröstan till Gud. Den ovan

omnämnde Lundqvist bad dem att cj stanna här, ty de voro för fattiga

alt reda sig. Han bad även de andra grannarna att icke hjälpa dem,

utan tvinga dem att draga sina färde. Det har dock gått dem väl,

ocli de ha t. o. m. blivit välsignade med jordisk rikedom. Ocli så har

det gått i de flesta fall. De första åren voro seder och bruk myckel

svenska. Mödrarna vandrade länga vägar eller skötte dagens

göromål. under det de buro sina små i en på ryggen hängande lådersäck.

Pastor A. Engdahl berättar, att då ban första gången kom till kyrkan,

blev lian förvånad över att se en sådan mängd egendomliga fågelbon

i ekarna strax invid. Det var dessa säckar, som upphängts där under

gudstjänsten." Som en kuriositet förtjänar omtalas, att en av denna

kolonis kvinnliga medlemmar nådde den ovanligt höga åldern av49

101 år. Hennes namn var Margareta Danielson. Hon föddes

1801 i Älvdals socken, Dalarne, och måste som barn tigga sitt

bröd. Vid 12 års ålder tog hon tjänst i Hassela, Hälsingland, och

blev vid 28 års ålder gift med Olof Danielson. 1857 utvandrade

familjen och anslöt sig 1860 till kolonien i Cambridge. Mannen

avled 1878. I Irols av all den bittra nöd hon lidit i sin barndom och

det ansträngande arbete hon sedan förrättade, hade gumman

Danielson aldrig varil sjuk. Ända in i det sista kunde hon till fots

besöka grannarna och kyrkan och läsa utan alt använda glasögon.

En olyckshändelse — hon råkade falla och krossa ena höften —

var närmaste orsaken till hennes död.

Till staten Indiana kommo svenskar så tidigt som 1851. En

Fotografi »v B. G. GrOndal.

Den obebodda och ouppodlade Kansas-prärien.

bondson, Johannes Peterson från Grenna socken, slog sig då ned

i trakten av La Fayette, och en rådman Moberg från Grenna, vilken

förut tillbragt flera år i Amerika, kom i sällskap med sin familj,

en f. d. källarmästare Erikson från Jönköping och några flera

samt bosatte sig i Yorktown, 14 mil från I-a Fayette. Sedan

kommo många flera. Om ett av de under 1853 anlända sällskapen

berättas följande historia. En förmögen bonde, Nils Håkanson

från Grantjärn med familj och en del andra, vilkas överresa ban

hade betalt, togo vägen om New Orleans och uppför fl>derna

Mississippi och Ohio till Evansville, Indiana. Där kände de sig

totall handfallna. De kunde icke göra sig förslådda för amerikanerna

och visste icke, vad de skulle taga sig till. En av de äldre kvinnorna

i sällskapet föreslog, att de skulle bedja Gud om hjälp. Så skedde.

Ett par dagar därefter kom oförmodat en svensk, "den ende i

trakten, till ångbåtsbryggan. Han hade under natten känt en

märkvärdig oro och fätt för sig, att han borde gä till ångbåtsbryggan.

Man kan tänka sig lians förvåning, när ban där påträffade en skara

landsmän, ocli deras glädje över att råka en människa, som förslod

— Skarstedt.50

deras språk. Genom honom fingo de besked om vägen till La

Fayette. 1855 var svenskarnas antal i dessa nybyggen 500, men

1856 började en del av dem alt utvandra till andra trakter.

Som ledare av den förslå svenska invandringen lill Wisconsin

nämnes en Erik Peterson från Karlskoga, vilken 1852 såsom

flottkarl på Mississippi fattat tycke för en viss trakt i nämnda stat.

Han reste till Sverige och kom tillbaka 1854 med en mängd

familjer från sin hembygd och grundade kolonien Stockholm. En

del av dem hade litet pengar, men många voro mycket fattiga och

hade det svårt under de första åren. I Superior City och trakten

däromkring funnos 1857 ett 100-tal svenskar, som kommit dit pa

beställning av några amerikanska spekulanter. Trakten är rik på

järnmalm, och amerikanerna önskade komma i besittning av ett

FototfRill tagen nära l.lmisborg av B. G. (Jröndal.

Odlat och bebyggt Kansas-landskap.

större område. Själva kunde de enligt lagen för gruvors inmutning

endast taga upp ett obetydligt område. De lejde därför svenskarna

att också taga upp land och lovade dem 100 dollars var, sedan

de fått fastebrev pä inmutningarna. Flera av svenskarna voro

emellertid knipsluga nog att, när den avgörande stunden kom,

tilltvinga sig mycket större ersättning. Fyra av dem begärde 14,000

dollars var, en femte t. o. m. 20,000 dollars, och amerikanerna

betalte dessa belopp hellre än att gå miste om inmutningarna.

Nu äro dessa trakter bebodda av en talrik svensk befolkning.

Enskilda svenskar funnos här och var i Kansas redan på

1850-talet, såsom Per From från Gästrikland, vilken 1858 kom till

Kansas och efter att ha samlat en rätt ansenlig förmögenhet omkom

genom olyckshändelse nära 70-årig år 1894, Anders Palm från

Killeröd i Skåne, som vid 22 års ålder utvandrade 1857 och året

därpå kom till Kansas, där han 1862 uppförde i Lawrence en51

dyrbar väderkvarn, till vilken han hämtade maskineriet i Sverige;

L. O. Jäderborg frän Gästrikland som likaledes kom till Kansas

1858, men sedan irrade omkring i flera är och först 1865 slog sig

ned på allvar som nybyggare 4 mil från staden Enterprise och

hade sådan framgång, att hans förmögenhet år 1909, då ban ägde

1,300 acres (1,040 tunnland) och ett dyrbart hem, prytt med tavlor

och andra konstverk, uppskaltades till 75,000 dollars; P. ,1. Peterson

och åtskilliga andra svenskar i Leavenworth och Junction City.

.Men endast en svensk koloni kom till stånd i Kansas på 1850-talet.

Genom en 1855 av Kansasguvernören Recder utgiven broschyr

lockades John A. Johnson, som tre år förut utvandrat frän

Östergötland och tagit tjänst hos en amerikansk farmare i Illinois, alt

begiva sig till Kansas. Han byggde sig en koja vid Blue Rivers

och Kansas Rivers sammanflöden och övervintrade där. Denna

koja var den första svenska boning i Kansas och blev början till

den rika svenska

kolonien Mariadahl. 1856

förenade sig Johnsons

äldre broder N. P.

Johnson med honom. N. P.

Johnson hade med sig

hustru och ett barn samt

225 dollars, som han

förtjänat med arbete hos

farmare och andra,

och färdades i en av

tvä par oxar dragen

vagn, i vilken han

instuvat sina få

husgerådssaker. Till en

början hade dessa nybyggare endast två grannar, två amerikanska

familjer, inom 20 mils avstånd och 20 mil till närmaste stad.

Manhattan, men 1857 och 1858 inflyttade flera svenska familjer, och

1859 kunde bröderna Johnson, som fått goda grödor, bygga sig ett

nytt stockhus och sända efter sin moder och sina 7 syskon från

Sverige. I början av 1860-talet köpte de 35 acres för kyrkliga

ändamål, och 1863 fingo de besök av en pastor Johnson, som i

tidningen Hemlandet skrev om sitt besök i nybygget. lians skildring

lockade många svenskar i mellanstaterna att flytta till Kansas.

Bröderna Johnsons ekonomi förkovrades stadigt. Jolin A. Johnson

fick rykte som en dugande nian, blev invald i countyts styrelse och

till medlem av statens lagstiftande församling. I följd av en

olyckshändelse blev han 1893 förlamad och avled i en ålder av 54 år. Av

sin betydliga förmögenhet testamenterade han 10,000 dollars (148,000

kr.) till läroverk, barnhem och sjukhus. Han är den förste

svenskamerikan, som i sitt testamente ihågkommit Svensk-Amerikas all-

Det inre av en jordkulebostad.52

männa inrättningar. Den äldre brodern visade sedermera en

liknande frikostighet. Han avled 1911, 83 år gammal. Namnet

Mariadahl gavs ät nybygget till minne av bröderna Johnsons moder, som

var den första av nybyggets medlemmar, som begrovs där. Oin

nybyggets framgång kan man göra sig ett begrepp, då man hör, att

i det distrikt, vari Mariadahl är centrum, nu finnas 14 svenska

lutherska församlingar med omkring 3,000 medlemmar.

Vi ha nu i vår berättelse hunnit fram till 1860. Från den

tiden ha svenskarna spritt sig åt så många håll och grundat så

mänga samhällen, att det ej längre låter sig göra alt följa dem i

detalj. Vi skola därför i det följande endast dröja något vid

de mest betydande kolonierna. Till dessa måste främst räknas

de stora svenska nybyggena i Smoky Hilldalen i mellersta Kansas,

med staden Lindsborg som centralpunkt. Den första svensken

i mellersta Kansas var f. d. godsägaren A. B. Carlgren, som efter att

ha gjort konkurs i Sverige bosatte sig 9

mil söder om staden Salina. Hans hem var

till en början ett ihåligt träd, sedan en

jordkula och slutligen ett stockhus. Han

återvände till Sverige 1892 och avled där

1905 i en ålder av 86 år. Han

testamenterade sin egendom, värd omkring 40,000

kr., litt en trädgårdsanläggning pä

Mösseberg. 1866 och 1867 anlände elt stort

antal familjer, dels från de äldre

staterna, dels från Sverige, ocli togo

land kring det nuvarande

Lindsborg. Som de voro fattiga, måste

de söka arbete på annat håll,

medan deras gröda växte. Somliga

togo järnvägsarbete, andra fingo

anställning vid de amerikanska gränsfästena.

Arbetslönen var god. Ett par av nybyggarna förtjänade sålunda

4",» dollars pr dag vardera i ell stenbrott. Men matvaror voro

dyra. En bushel majs kostade 4, en säck mjöl 10 dollars. Detta

ändrade sig, när större jordsträckor blivit uppodlade. Det kom

tider, dä farmare ej kunde fä mer än 10 cents för en bushel majs

mindre än 1 Vi öre pr kilo).

I april 186S organiserades av några svenskar i Chicago ett

jordbruksbolag, kallat First Swedish Agricultural Company.

Meningen var, att det skulle beslå av 100 medlemmar, som skulle köpa

160 acres var och bilda en koloni. Bolagels stadgar utgjorde en

egendomlig blandning av affärsspekulation och religiöst nit. Ingen

fick bli medlem av bolaget, som icke vore kristligt sinnad och

den lutherska läran tillgiven. Elt område skulle köpas gemensamt

och efter 5 år delas. De ledande männen hade hört om torkan

Professor Olof Olssön.53

i Kansas, men resonerade som så, att där fanns den billigaste jorden,

och att om Gud ville ha folket dit, komme han nog att ge regn

åt marken. Av ett järnvägsbolag köpte man därpå i Salinc ocli

McPherson counties för 29,630 dollars (109,531 kr. 13.160 acres

(10,528 tunnland inom elt område, som mätte 9 mil i längd och

6 i bredd (15X10 kilometer). Jorden var som överallt i Amerika

delad upp i fyrkantiga rutor, vardera hållande en kvadratmil 512

tunnland), och järnvägen ägde varannan ruta. De mellanliggande

tillhörde regeringen och kunde köpas billigt eller tagas som

liome-stead. Några av de styrande männen i bolaget hade vänner och

släktingar i Värmland, som de underrättade om företaget. Dessa

skyndade sig att anhålla oin medlemskap i bolaget. 1 juni 1869

kom den i Svensk-Amerikas historia sedermera myckel bekante pastor

Olof Olsson från Värmland, åtföljd av 80 familjer, räknande 250

medlemmar. Dessa blevo

den egentliga

grundstommen till den stora

Linds-borgskolonien. Sällskapets

andliga läggning var

högeligen pietistisk. Under bön

började nybyggarna

grävningen av de jordkulor, som

blevo deras förslå hem, och

bön och bibelläsning hörde

lill ordningen för dagen. Att

skaffa sig kyrka och

regelbundna gudstjänster blev en

av deras första omsorger.

Redan samma höst uppförde de en kyrka av sten, och i den hölls

otte-sångsgudstjänst nyårsdagen 1870. Olssons dröm var alt få till stånd

ett andligt Utopia, en församling av idel rena. Samma idé

besjälade kolonisterna. Endast troende kristna skulle få slå sig

ned här och alla skulle underkastas ett religionsförhör. Olssons

egen hustru blev icke intagen i församlingen, innan hon blivit

vederbörligen förhörd och godkänd av diakonerna. Varken hennes

eget eller hennes mans vittnesbörd ansågs till fyllest.

Olsson var född i Björslorp, Karlskoga socken, 1811 och fick

sin första undervisning av en organist i Västergötland. 1858 intogs

han i Fjellstedts missionsinstitut i Stockholm, och 1859 sändes

han till Leipzig att utbildas till missionär. Han trivdes ej där.

utan återvände till Stockholm, där ban bedrev sina studier med

sådan flit, att han 1861 kunde avlägga studentexamen i Uppsala.

1863 blev han prästvigd och tjänstgjorde därefter som vicepastor

och komminister på olika platser, senast i Sunnemo. 1869

utvandrade han, som ovan nämnt. I sju är stannade ban som präst i

nybyggarkolonien. Han var cn utmärkt talare, okonstlad och hjärtlig,

I)en första stenkyrkan i I.indsborg.54

enkel ocli anspråkslös, i hög grad musikalisk och full av värme

och entusiasm. På tal om hans tjänstetid i Kansas skriver E.

Norelius: .»Här hade han tillfälle att gå barfota, om han ville, i en

enkel linnerock med tvivelaktiga färger och med en hatt på huvudet,

genom vilkens söndriga tak hårtestarna stodo i vädret, och såluuda

utstyrd vandra omkring och predika för de fattiga i torvhusen.

Säkert är, att pastor

Olsson var klippt och

skuren för

nybyggarlivet och drog sig

aldrig undan för

försakelser och

självuppoffringar.» Under sin

Kansaslid blev han

väld till föreståndare

för alla countyts

skolor och

representerade en tid sitt distrikt

i statens lagstiftande

församling. Hans

begåvning var dock för

stor, för att han skulle

kunna bli lämnad

ostörd i vildmarken.

1875 kallades han till

teologie professor vid

Augustanascminariel.

och 1876 tillträdde

han denna befattning,

vilken han sedan

innehade till 1888. Han

besökte Europa 1879

och 1889 och

utsträckte den andra

resan ända till Rom.

1891 utnämndes han

till rektor vid

Augustana College. Han

avled 1900. Av Augustana College hade han 1892 hedrats med

teologie och av Uppsala universitet 1893 med filosofie

doktorsgraden. Han ägde cn ledig penna. Därom vittna de många böcker,

han utgav (Hälsningar från fjärran, Vid korset, Det kristna hoppet

m. fi.). Ilans samlade skrifter lia utgivits efter hans död.

I trols av all religiositet inom det förut nämnda jordbruksbalaget

inträdde snart misshälligheter, och det var t. o. m. tal om inledandet

av rättegång. Varje bolagsstämma börjades och avslutades med

Fulo^rofl nv B. G. Grüminl.

I)en nuvarande kyrkan i Lindsborg,63

bön, och vid ett tillfälle bestämdes, att en halvtimme skulle

»upplagas ined atl framlägga saken för Herran och bedja, att han

återupprättar den inbördes kärleken». Det hela slutade med bolagets

upplösning 1877. Sex år förut hade dess jordegendom sålts på

auktion till medlemmarna och inbragt 75,165 dollars (278,110 kr.).

Men den i Chicago bosalta styrelsen fortfor i alla fall alt hålla

möten och fatta beslut ända till 1877.

På hösten 1868 organiserades i Gaiesburg, Illinois, ett annat

bolag, Gaiesburg Colonization Company, likaledes med syfte att

bygga upp samhällen i Kansas. Detta bolag köpte 14,080 acres

(11,264 tunnland) järnvägsland gränsande intill det första bolagets

egendom. Men här köpte varje medlem sin jordbit direkt, varefter

bolaget upplöstes. Genom dess åtgörande hade emellertid den

Lindsborg i slutet av 1870-talet.

svenska kolonien fått ett nytt tillskott av flera hundra idoga

svenskar. All den mellanliggande regeringsjorden togs snart i

besittning, all till salu varande jord i trakten uppköptes av enskilda,

och inom elt par år fanns ingen jord mer att köpa i dessa trakter.

Del säger sig självt, att nybyggarna, medellösa som de flesta voro,

hade stora svårigheter alt genomkämpa. Bostaden utgjordes av en

jordhåla, vars väggar man klätt med stockar, hämtade från

skogsbältet vid floden. Taket byggdes av stockar, ställda liksom

tak-sparrar, fast tätt intill varandra och betäckta med jord och

grästorvor. På ena gaveln var anbragt ett fönster, på den andra var

nedgången. Livet i en sådan jordkoja kan göras behagligt nog,

men därtill fordras obegränsat tålamod och ett förnöjsamt sinne.

Bådadera ägdes i rikt mått av dessa människor, som till största delen

uppvuxit i Sveriges fattigaste trakter under stora försakelser och

hårt arbete. Många obehagligheter förekommo dock. Det kundet. ex. hända, att vid en häftig störtskur, eu sådan som tidtals

hemsöker de amerikanska vildmarkerna, och om vars våldsamhet man

i Sverige knappt har en aning, jordgolvet i kojan ställdes under

vatten; det kunde hända, enligt vad prof. Olsson, berättade sig

själv ha varit med om, att medan familjen satt till bords, en orm

kom dimpande genom taket ned i soppskålen. Det största bekyinrel

var dock den envisa torkan, som frånsett ett eller annat lyckligtvis

mera sällan inträffande skyfall av ovan antydda beskaffenhet kunde

Fotografi av B. G. Gröndal.

Liiulsborgs alTärsgata. sådan den nu ser ut.

räcka i många månader, ja t. o. m. ett år. Men i samma mån

som den dittills aldrig rörda jorden blev lagd under plogen samt

träd och buskar planterades, ökades regnfallet, och inom några få år

bragte den bördiga präriejorden sina odlare rika grödor av vete,

majs och kvastmajs, vilken sistnämnda i synnerhet betingade höga

priser. Andra plågoris voro frossfebern, som i flera år härjade

bland nybyggarna, samt de stundom uppdykande

gräshoppssvärmar!^ som togo rubb och stubb på fällen. Men även dessa

olägenheter försvunno med åren.

I dag upptager denna koloni elt område, mätande 30 mil (48

km.) åt ena och 25 mil (40 km.) åt andra hållet, räknar 20,000

inbyggare av svensk härkomst och hyser inom sig 23 svenska lutherska

församlingar med 7,500 medlemmar samt ett stort antal andra

församlingar. Lindsborg, koloniens centralpunkt, är en stad på över

2,000 invånare, nästan alla av svensk börd. Här är förnämsta härden57

för den svensk-amerikanska kulluren i det västra Amerika, såsom

närmare skall skildras i nästa kapitel. Ingen besökande kan undgå

att känna sig mäktigt tilltalad av det storverk, som uträttats här

på den för endast ett 60-tal år sedan nakna och ödsliga prärien.

Carl Sundbeck kallar också i sin reseskildring Lindsborg för -en

säregen plats, märkvärdigare än de flesta andra*. Runt omkring

åt alla håll utbreda sig stora, bördiga åkerfält. Farmheminen äro

prydliga, omgivna av små planteringar. Pà några få mils avstånd»

ligga andra små byliknande samhällen, Fremont, Assaria, Falun,

Marquette o. s. v. Allt tyder pà trevnad och välstånd.

l-otofjrall nv il, G. Gröndal.

Utsikt från Lindsborg.

Ett annat på kyrklig grund börjat svenskt samhälle är kolonien

Halland i sydvästra Iowa, uppkallat efter pastor B. M. Halland,

som 1809 ingick kontrakt ined ett järnvägsbolag om inköp av en

större sträcka jord för svenskarnas räkning. l"ör alt undvika de

strider och slitningar, som olikhet i religiösa tänkesätt medför (och

varav inom parentes sagt även Lindsborg hade sin beskärda del

bestämdes, att endast svenska lutherska församlingsmedlemmar finge

förena sig med kolonien. Köpare anmälde sig i stort antal, och

innan 1870 var till ända, var all jorden såld. Priset var då mellan

6 och 7 dollars pr acre (27 V»—32 >/• kr. pr tunnland). Nu betingar

samma jord 150 dollars och däröver (691 kr. pr tunnland) och stiger

allt fortfarande i värde. Såsom frukt av pastor Hallands

insiktsfulla och tålmodiga arbete är där nu ett stort distrikt med

välbärgade farmare och affärsmän. Samma är som den första

utflyttningen skedde stiftade nybyggarna tre församlingar.58

B. M. Halland föddes 1835 i etl fattigt hem i Drängsered,

Halland. Han reste 1855 till Amerika, där han efter att ha förtjänat litet

pengar började studera vid Augustanaseminariet. Efter fullbordade

kurser prästvigdes han 1864, och hans första arbetsfält blev

Burlington. Iowa, där han under mycken försakelse verkade till 1870,

då han grundlade Hallandkolonien. Han blev nybyggarnas pastor

i Stanton och förestod även ett par andra församlingar. 1883—88

var han affärsföreslåndare vid Augustana College och därefter

postmästare i Stanton, samtidigt betjänande en liten församling il mil

(22 Vä km.) från staden. Han avled 1902.

1868 gjordes början till de svenska samhällena kring Trade

Lake i norra Wisconsin av en skara gruvarbetare från Bergslagen,

som trötta på den under den föregående vintern rådande dyrtiden

i Sverige utvandrade tvärt emot förmäns

av-rådan och varningar samt togo land i tjocka

skogen 22 mil (35V* km.) från någon farbar

väg. L"nder stora försakelser arbetade de sig

småningom lill välslånd. I dessa trakter bo

nu över 0,000 svenskar. Men köpmannen Erie

H. Johnson i Trade Lake. vilken som liten

gosse medföljde sina föräldrar till deras nva

hem i Amerika, klagar över, att den dä

rådande grannsämjan efterträtts, sedan

välmågan blivit bofast, av knot, avundsjuka,

trångbröslcnhet och butterhet, en

anmärkning som tyvärr kunnat göras mot mer än

ett annat svenskt samhälle i Amerika.

1870 grundades av amerikanska ministern

i Sverige W. W. Thomas en svensk koloni

i staten Maine. Den lår vara den enda

jordbrukskoloni, som sedan 1700-talet lyckats i denna stat och räknar

över 3.000 svenskar.

1871 grundade kapten Walfrid Been (född i Hälsingborg 1824)

vid en liten vik av Superiorsjön i Michigan en koloni, som han

benämnde Skanee efter sin födelseprovins Skåne. Den har en

folkmängd av över 100. Been avled genom olyckshändelse 1907.

I Nebraska funnos svenskar i slutet av 1860-talet. men de

uppehöllo sig alla i staden Omaha. Först i mitten av 1860-talet började

svenska lantsamhällen uppstå, det första i trakten kring Kcarney.

Sedermera uppväxte kolonier på många platser, såsom Wahoo,

Stromsburg, Axiell, Wausa, Holdredge, Gothenburg och en mängd

andra med förgreningar åt olika håll. Till en början hade man

svårt för att tro, alt det skulle kunna bli någonting bevänt med

jordbruk i dessa av naturen ödsliga, nakna och förbrända nejder, och

de första landagenterna, som sökte draga folk ditut, såsom F. A.

Beiyon, V. Rylander m. fi., blevo utsatta för mycken smälek, för-

Pastor It. M. Halland.59

kättradc och pikade i pressen. Men det har sedan visat sig, att dc

ägde framtidsblick, ocli att det icke endast var i deras inbillning

som Nebraska cn gång skulle komma att förete en bild av rikedom

och blomstring. Många av de första nybyggarna hade säkert dragit

dädan, om de blott kunnat. Men fattigdom tvang dem alt stanna.

Om de första nybyggarna söder om Plattefloden kring Axtcll skriver

pastor C. A. Lönnqvist: -Tålamod och arbete hjälpte dem fram.

Man fick icke bo i slott, man fick äta enkel kost, man fick slita

John Björklunds farm vid Kearney, Nebraska.

gruvligt ont vintertiden för att få bränsle. Kol kunde ju fås i

Kearney, men icke utan pengar, och sådana fanns det icke på

prärien. Majsstjälkar fanns det åtminstone vintern 1876—77 knappast

mer, än vad som med yxa kunde huggas upp ur jorden. Man fick

lära sig bida tiden och vara nöjd med sin lott ändå. Man var icke

vand vid goda dagar, och hur man bar sig åt, se"n man blott fått

sig ett mulåsnepar eller ett par oxar eller i bästa fall ett par hästar,

en vagn, en plog, en harv — torv till husbehov fauns det gott om —

så måtte man i alla fall fått det att gå ihop. Frågar man nu de

gamla, som finnas kvar från de dagarna, hur de hade det, skola

de försäkra, att de aldrig haft det båttre. De behövde aldrig svälta.

Frösö de ibland, så var dock blodet varmt, ty man var ung. Dc säga60

oss, att det var en härlig tid, icke bara därför, att det var den gamla,

goda tiden, utan därför att del var en tid, då de passioner, som följa

med välmåga och lyx, antingen icke funnos eller måste draga sig

tillbaka i skymundan, men å andra sidan alla dessa ädlare böjelser,

som dock finnas hos en människa och i gemensamma

prövo-dagar taga ut sin rätt, i nybyggurtiden verkligen togo ut denna.

Alla voro bröder i raltigdoinen. Det förslå året i nybyggarnas

historia bär namnet "det året, när gräshopporna kommo". Söndagen

den 6 aug. 1876 fick man se dem komma i stora sällskap söderifrån.

På torsdagen kommo de som väldiga moln, vilka fördunklade solen,

slogo sig ned överallt, Törtärde allt, som kunde förtäras. Man bävade,

man stod rådlös. Den 21 aug. kom en stark nordanvind, och liksom

om de blott väntat på den för att få begiva sig bort, togo de vindens

vingar och försvunno. Men vilken förödelse de utfört!» Överallt

var prärien svart, icke ett grässtrå fanns kvar. På de planterade

träden voro både löv och bark försvunna. Den första nybyggartiden

har också blivit betecknad som skallerormstiden, emedan

skaller-ormarna voro så talrika. De flesta nybyggarna bodde i torvhus eller

jordkulor, och del var icke ovanligt, att skallerormar lade sig på vakt

rätt utanför dörren. Men i mån som landet uppodlades, försvunno

de. Nu är detta samhälle ett av de rikaste och i ytinnehåll det största

svenska i bela staten. Det mäter i längd 60 mil (97 km.) och har

inom sitt område 9 lutherska och en hel mängd andra svenska

församlingar.

På tal om Wahookolonien och dess förgreningar skriver d:r E.

Norelius: »Hela denna trakt utgör ett skönt och värderikt

åkerbruks-land. Våra första jordbrukare, som kommo från Illinois, Iowa och

andra stater, gjorde ett gott val, när de slogo sig ned i dessa trakter.

Man behöver icke blygas för att vara svensk, när man reser igenom

dessa trakter, och om det skulle vattnas i munnen på en väl

balanserad farmare, då ban från den lagom upphöjda platån i mitten

av Saunders county ser sig omkring i alla väderstreck, så får man

icke missunna honom den förnöjelsen.» Han menar dock på, att

farmarna äga för mycket jord på enskilda händer, och att detta

förhållande alstrat den girighet, som länge varit märkbar i de gamla

välbärgade församlingarna, synnerligast i lantförsamlingarna.

De första nybyggarna i Gothenburg, som anlades på 1880-talet,

hade det mycket svårt. Är efter år torkade grödan bort. Kreaturen

dogo av brist på foder och vatten, och folket led stor nöd. Men hur

annorlunda är det icke nu! »De, som för några få år tillbaka

knappast ägde en gammal hästkrake, komma i dag till staden åkande

i en gentil automobil», skrev tidningsagenten Hendin efter ett besök

på platsen för flera år sedan. »Torvhusen har man rivit ner, och

i deras ställe resa sig vackra tvåvåningshus på de vida slätterna.

Vart man kommer, ser man idel välmåga.» Det är samma historia,

upprepad överallt, och den enkla förklaringen är, att det funnits61

möjligheter. Folket ägde samma arbetsförmåga och förnöjsamma

sinne i Sverige. Men möjligheterna att göra sig dessa egenskaper

till godo saknades.

Till den bördiga Red Riverdalen i nordvästra Minnesota

inflyttade svenskarna i stort antal i början av 1880-talet. 1879 hade

tvä svenskar, kaptenerna Hans Eustrom och Jolin Vanstroin, vilka

deltagit i inbördeskriget, blivit valda till statsämbetsmän i det

nybildade Kittson county, den ene som auditör och den andre som

sheriff, ocli 1878 hade svenskarna John Nelson och A. Holmberg

innehaft platser som förmän vid den då under byggnad varande

järnvägen till Winnipeg i Kanada. Bröderna Erik och Ole Nordlund

från Härjedalen hade samma år tagit regeringsjord invid staden

Hallock. Men den egentliga svenska invandringen vidtog först efter

det järnvågsbolaget 1881 börjat genom sin landkommissarie, svensken

A. E. Johnson (sedermera vida bekant som kolonisatör ocli

ångbåtsagent) annonsera sina landsträckor. Före 1882 års slut var all

regeringsjord tagen i besittning till elt avstånd av 10 mil från järnvägen.

Svenskarna voro nästan alla medellösa, men enligt vad handlanden

A. Lindegård i Hallock meddelat, slod en irländsk farmare vid n-imn

Robert Thompson dem till tjänst med mjölkkor, som ban sålde till

dem på kredit, även då betalningsutsikterna voro skäligen klena,

varjämte det nästan alllid fanns tillfälle för dem alt få arbete på

en av två bröder Kelso, likaledes irländare, ägd jättefarm. ]J c hade

1878 köpt för billigt pris etl slort område och hade i början av

1880-talet omkring 3,000 acres 2.100 tunnland under odling samt

skördade sin gröda medelst ett tiotal självbindande skördemaskiner.

De ägde även en stor sträcka av ouppodlad jord. På deras farm

fanns följaktligen mycket att göra, och de ville icke gärna anställa

andra arbetare än skandinaver. »Nästan varenda skandinavisk

farmare öster om Hallock>, skriver Lindegård, »har fått sin start på

Kelsofarmen, där de vanligen arbetade några år, tills de hade en

samlad penning, varmed de köpte sig en jordbit, och ofta hade deras

hustrur sitt första arbete på samma farm.» Nybyggarlivets

besvärligheter veko snart för lyckligare förhållanden. Jorden gav rika

grödor av vete, korn, havre och potatis. Oxar begagnades allmänt

till långt fram på 1890-talet. »En gång på hösten 1889, kort efter

det jag flyttat hit», berättar Lindegård, »mötte jag en man, körande

ett par väldiga oxar. llan själv var ovanligt stor och välfödd samt

därtill riktigt fint klädd, något som då var mindre vanligt bland

farmarna. Dessutom hade han något visst i sin hållning, liksom om ban

varit en brukspatron från Sverige. På min fråga vem han var svarade

lian "Jag är Malts N. från Sveg, f. d. skräddare och lanthandlande

och en som förr i tiden ej var mors minsta gris hemma i Sverige."

N. lever ännu och är en gammal man, men nu sitter lian välbärgad

och kör elt par duktiga hästar, när han skall till staden. Och så är

det även med de andra. Där för en 20 år sedan endast fanns slätaprärien med alnshögl gräs och stora stillastående vattensamlingar

eller täta poppellundar, äro nu odlade fält, som giva ymniga grödor.

1 st. f. de små oansenliga stockhusen med ett eller två små rum

har nu nästan varenda farmare ett stort präktigt tvåvåningshus,

smakfullt målat och försett med vacker veranda.» Svenskarna

förekomma glesare i södra delen av Red Riverdalen, men mellan Hallock

ocli Red River på ett område mätaude 10 mil åt ena och 15 åt andra

hållet är varenda farmare svensk. De flesta äro skåningar. Av

Kittson countys 10,000 inbyggare äro mellan 4- och 5,000 svenskar.

Väster om Red River i Dakotastaterna finnas åtskilliga svenska

samhällen, de flesta av jämförelsevis nytt datum. De äldre

svenskarna i dessa stater äro mycket välmående, i många fall rika.

Affärsgata i staden Hallock. Minnesota.

I vissa trakter av Utah finnes ett rätt stort antal svenskar, och

många av dem ha stora egendomar. I Colorado har egentligen blott

ett svenskt lantsamhälle låtit tala om sig, nämligen Las Animas.

De flesta av de första nybyggarna där lämnade platsen efter en korl

vistelse. De, som voro uthålliga nog att stanna och som köpte jord.

medan den kunde fås billigt, stå sig i allmänhet bra. Vad som hjälpt

dem på fötter är det stora sockerbruk, som anlagts där och som

numera betalar ett någorlunda ordentligt pris för deras sockerbetor.

F. ö. arbeta många svenskar i gruvdistrikten.

De segrar, som vunnits, lia överallt kostat mödor och

försakelser, och lönen, fast den kan tyckas eftersträvansvärd för den.

som blott ser resultatet av nybyggarnas arbete, år, såsom längre

fram skall närmare visas i kapitlet om svensk-amerikanerna såsom

jordbrukare, ingalunda så överdådig, som man vid ett flyktigt

påseende förledes tro. Den står i alla fall icke i någon rimlig

proportion till arbetet. »Jag har», skriver Jolin L. Holmquist i63

Reeder, North Dakota, »i många år varit i ödemarken och är väl

förtrogen med de försakelser och umbäranden, som nybyggarna

få utstå. Ilàrt arbete, hunger och köld plåga både "människor

ocli djur. Stora snöstormar rasa fram över slätterna, och dåliga

hus ocli ladugårdar förmå icke att hålla kölden ute. Med mat

och kläder är det också knappt. Sä att det är allt annat än

glädje, som väntar den, som kommer ut som nybyggare. ,

Kommer så därtill torka och felslagna skördar, så ser det

bekymmersamt ut mången gäng. Olyckligtvis ha de flesta, som brutit

upp marken, byggt hus och upprättat dessa farmar, kommit • i

så stor skuld att tvångsauktioner måst företagas, ocli

nybyggarna med sina familjer få utblottade draga sina färde. Sedan

Farmscen i trakten av Hallock.

övergår landet i händerna på spekulanter, vilka sälja det för

höga priser. Andra få nu taga egendomen och bärga de skördar,

som den fattige nybyggaren hade glalt sig åt, då han i svett och

möda strävat att ställa i ordning åt sig och de sina. Så går det

till pä Västerns slätter, ocli ingen, som ej är bekant med

nybyggarlivets besvärligheter, kan föreställa sig dem. Men människorna

här ute äro dock glada och förnöjsamma, och det är svårt att

avgöra, om det finnes mer glädje i äldre än i unga nybyggen.»

1 det hela taget ha dock nybyggena över allt i präriestaterna varit

lyckosamma.

Mindre gynnsamt har det i allmänhet ställt sig för dem, som

slagit sig pä jordbruk i staterna längs Stilla havets kust. I California,

Oregon och Washington finnas visserligen rätt många svenska

lant-samhällen, men intet som i storlek eller välstånd kan jämföras med

kolonierna i mellanstaterna. De äro ju också vida yngre än de

flesta av dessa, men det är även annat, som hållit dem tillbaka. För64

det första ha svenskarna icke utvandrat till Stilla havskusten i hela

»byalag», såsom ofta skett i de andra staterna. För del andra har

naturen lagt hinder i vägen för anläggandet av större kolonier och

för ernåendet av välstånd på samma villkor som i präriestatema,

där en nybyggare i regel hinner vida längre i förkovran på 5 år

än pä 25 i västra Oregons eller Washingtons oländiga skogsmarker.

De enda svenska farmkolonier, som därule giva något så när samma

intryck av gedigenhet och välmåga, om ock i mindre skala, som

de vanliga svenska samhällena var som helst i präriestatema, äro

den lilla kolonien vid Skagitfloden i nordvästra Washington samt

Skogshuggarlàger I Washington.

Kingsburg och Turlock i California. Men de vunna segrarna ha

också krävt mycket mer arbete och följt pä större missräkningar,

än vad nybyggarna i präriestatema inåsl vidkännas. Vid

Skagitfloden måste skogsträd av oerhörda dimensioner bortröjas och

milslånga, stora och breda jordvallar uppföras till skydd mot

översvämningar, vilka ändock emellanåt inträffa, och i de californiska

nybyggena var man tvungen att införa dyrbar konstbevattning för

att kunna få någonting att växa, och har titt och tätt måst

bortslumpa sina produkter till priser, som ej betäckt

produktionskostnaden.

Svenskarnas inlägg i västkustens utveckling har dock varit

betydligt och, i betraktande av att grundläggningsarbetet i de bergiga,

skogbevuxna, från all gammal civilisation avlägsna och på fabriker

och utkomstmöjligheter fattiga västkuststaterna varit mycket merprövande och otacksammare än i de lättodlade, lätt tillgängliga

präriestalerna. förtjänl av slörre erkännande, än som vanligen

kommit det till del. Ungefär hälften av den svenska befolkningen är

bosatt i städerna Los Angeles, San Diego, San Francisco, Oakland.

Portland, Tacoma, Seattle och Spokane samt i en del småstäder.

Den andra hälften sysslar med skogsavverkning, gruvarbete, fiske,

timmerforsling, jordbruk, fruktodling m. m. Många ha kommit ditut

som sjömän, andra från olika stater i östra Amerika, och om de

flesta gäller, att dc genomgått flera skiftande öden än flertalet av

svenskarna i de östra staterna, vilka så ofta kommit i stora klungor

frän en och samma plals, slagit sig ned i varandras närhet och

stannat där. Då man gör sig underrättad om västkustsvenskaruas

föregåenden, förvänas man över deras mångsidiga erfarenheter och

de äventyr de upplevat, innan de äntligen beslutat sig för att bli

stadiga, och man fät- ofrivilligt del intryck, all dit samlats alla

världens oroliga andar och sökare efter oupphinneliga ideal.

Till California kommo svenskar redan under guldgrävningstiden

omkring 1849, men till de norr därom belägna staterna kom, såvitt

det kunnat utrönas, endast en före 1860. Hans namn var Peter

Friberg, och ban slog sig efler ett äventyrligt liv pä sjön ned vid

Puget Sound i Washington i slutet av 1850-talet. En annan vid

namn Landstone lär ha kommit dit 1861. Själv har jag endast träffat

Ivå. som besökt de norra Stillahavsstaterna före 1870. nämligen den

förut omnämnde C. J. Chilberg, vilken i mitten av 1860-talet till

bragte några månader i Oregon, samt norrlänningen Ole Engblom,

som vid samma lid bosatte sig nära Seattle. 1870 trängde sig några

svenskar, konstförvanten F. K. Wahlberg från Stockholm och

gotl-länningarna Dahlman. Dahlqvist och Sjöqvist, in i skogarna i

sydvästra Washington och togo land vid en insjö känd under namnet

Silver Lake. Trakten erbjöd inga möjligheter för jordbruk, men

nybyggarna tjusades av den härliga skogen och gjorde vad de kunde

för att reda sig små åkertäppor i densamma. Del blev aldrig något

av detta nybygge, men som det första försöket till svensk kolonisering

på västkusten förtjänar det att omnämnas. 1871 och 1872 funno

några svenskar och svensktalande finnar vägen till en lätt

skogbevuxen dalsänka 14 mil (23 km.) nordost om staden Vancouver i

södra Washington och började röja land. De hade tillfälle att om

somrarna göra sig goda inkomster pä laxfiske vid Asloria i Oregon.

En av dem förtjänade pä en sommar 1.200 dollars 4,440 kr. . Denna

trakt hade ett bättre låge ån den nyssnämnda, låg närmare lill

städer och ägde bördigare jord. Nybyggarna kunde avyttra en del

av skogen och arbetade sig småningom ur det värsta betrycket,

helst sedan mejeri uppförts i trakten. Likväl sade mig en av dem,

vilken 1904 flyttade till en annan plats, att om han lämnat skogen

orörd och aldrig gjort en dags arbete på farmen, ban då skulle

kunnat sälja den för mer, än han med allt sitt slit förtjänt på farmen

— Skarslrdt.under de 33 år han bebodde den. Kolonien äger bestånd än i dag

och tyckes reda sig bra. Dess namn är Hockinson. En av de törsta

nybyggarna och platsens förste postmästare helte Häkanson, och

efter honom Fick platsen sill namn. El t 10-tal är tillbaka anlades

några mil bortom denna koloni en annan, som kallades Vänersborg.

1871 kommo Olof Polson och C. .(. Chilberg från Iowa lill del

ovannämnda distriktet vid Skagitfloden och slogo sig ned några

mil från staden La Conner. Under de följande ären kommo flera

svenskar lill samma trakt, och sålunda uppstod med liden ett litet

svenskt samhälle. En oerhört bördig jordmän belönade deras arbete

med grödor sä rika. att knappt någon annan trakt i Amerika kan

uppvisa något liknande. Många av dessa svenskar blevo också längre

fram förmögna icke endast genom det stigande egendomsvärdet,

ulan även genom inkomsterna frän

jordbruket, vilket väl far anses som tämligen

enastående. Förhållandena i detta distrikt

äro f. ö. sa ovanliga, i synnerhet

därigenom att nybyggarna med fa undantag

ieke fingo jorden gratis, ulan köple den

för ett jämförelsevis högt pris, alt del bör

vara av intresse alt något närmare lära

känna dessa banbrytares historia,

(".bilbergs har redan förut meddelats, ocli

Polsons skall behandlas i elt

kommande kapitel. S. P. Olson föddes i

1 låslövs socken 1819, reste 1870 lill

Amerika och, efler at| ha arbetat vid

järnvägar och på farmar i Iowa, 1872

lill Skagitdalen. Tvä Ar därefter köple han,

obemedlad som ban var, 160 acres jord och

längre fram ytterligare .">0 acres. 1890 hade ban hela farmen under

odling. 1903 köple han en farm pà 210 acres, vilken skötes av lians

två söner. .1. O. Undine föddes i Norra Vi socken, Östergötland. 1X50.

Fadern var hemmansägare, och sonen hjälp|e till |lemma pa garden

och arbetade även för andra till 1873, dà han utvandrade. De

första tre ären i Amerika sysslade ban med farmarbete i Iowa.

187(5 flyttade ban till Skagitdalen. Efler att ha haft gärdar pa

arrende under 5 Ars tid köpte han 380 acres för 9,000 dollars.

Längre fram köpte han åter 10 acres. Han utarrenderar 100 acres

och har själv överinseende över resten av larmen. Hans farm är

ansedd som en av mönstergårdarna i trakten och beräknas vara

värd 75,000 dollars 277,500 kr. . 1889 uppförde han ät sig ett nytt,

stort boningshus med 12 rum pa sluttningen av en höjd. kallad

Pleasant Ridge, varifrån han har en förträfflig utsikt över del

omgivande landskapet. Utom farmen har ban även egendom i Seattle

och La Conner, värd 2(i.OOO dollars, och är aktieägare i olika förelag.

J. O. Kudinc.r>-

Men ej blotl som farmare liar han lagt sin duglighet i dagen. Den

har även lagils i anspråk för allmänna värv. Han har varit

eounlv-koinmissarie, ordförande i en kommitté med uppgif| att drfinera

ett område pä 0,600 acres, medlem av skolstyrelsen,

söndagsskolföre-ståndare kassör i den svenska metodislförsamlingen och i flera är

medlem av statens lagstiftande församling. N. I". Swansoii föddes

i AUarp, Halland. 1851. Fadern var hemmansägare och broder till

den ovannämnde Olof Polson. Swanson stannade pä fädernegården

lill 1878, då han reste lill Skagitdalen. 1883 besökte han Sverige.

1887 arrenderade lian tillsammans med C. .1. Johnson, som samma

år kommit från Iowa, där han vistats i 17 är, en farm pa 129 acres.

Aret därpå köpte de den för 11.000 dollars. Kfler atl lia skött den

gemensamt i 3 är, delade de farmen. Charles Elde föddes i Lung-

OlJiMiiftlninft av Fr It Ii Collins

J. O. Rudines farm vid La Conner, Wash.

sund, Värmland, 1857 på en gärd, som under 9 generationer tillhört

familjen. Han bar i sin ägo ett fullständigt register över bela sin

släkt sedan slutet av Gustav II Adolfs regering, noggrant upptecknat

efter kyrkböckerna och visande, att gården under bela denna litt

gått i arv från fader lill äldste son. Klde stannade pa fädernegården

lill 1881, dä ban reste lill Amerika. Efter ell par års vistelse i

Colorado. där ban arbetade vid byggandet av järnvägsbroar, begav ban

sig lill Skagitdalen. Det första året där arbetade ban för en fannare,

var därpå i 10 år arrendator och köpte under tiden en 160-acresfarm

för 15.000 dollars, pä vilken ban bosatte sig 1893. Redan för flera

ar sedan avslog ban ett anbud på 10.000 dollars för farmen. Jag

nämnde liär ovan något om de tidtals inträffande översvämningarna

i Skagitdalen. De förorsakas ofta a\ jordråttor. som gräva häl genom

skyddsvallarna kring dalen, sä att flodvattnet tränger in och bort-68

sköljer ell stycke :iv vallen, innan man hinner upptäcka stället och

reparera vallen. Elde förlorade vid ett dylikt tillfälle nära 20 kor.

som drunknade ute pä fältet, medan lian från sin veranda åsåg

förödelsen, utan all kunna göra något för deras räddning. ITUnn

de nu nämnda finnas många liera svenskar i dalen, och alla synas

belåtna. En farmarehustru där svarade pà min fråga, hur hon

trivdes i det nya landet (hon hade då blott varit i Amerika tre år :

När jag tänker på, tiur vi hade det hemma i Norrland, hur vår o

grödor härjades av frost, hur ont vi sleto under de långa, kalla

vintrarna, och jämför allt detta med vår nuvarande ställning, del

fina klimatet, den rika jorden, där grödan aldrig slår fel, så känner

jag ibland, som om det vore en saga. all jag fått det så bekvämt och

att Gud varit sä god emot oss och lilit oss få komma hit." Detta

visar åtminstone, att

icke alla förläras av

hemlängtan.

Pà Anderson

Island, en liten ö i

1"ugel Sound, och

den närbelägna Mc

Neill Island rinnas

sina svenska

samhällen. Svenskarna ha

gjort ell

beundransvärt arbete, bortröjt

den ursprungligen

ofantliga urskogen

och uppförl al sig

i flera fall

lierr-gårdsliknande hem.

lin av nybyggarna, Bengt Johnson, kom dit från Lindsborg i Kansas

1879. En annan, Nils Monson, var 60 år gammal när lian utvandrade

från Sverige. Om honom kan. säger hans vän. red. T. Sandegren

i Tacoma, »med rält a sagas, alt lian utfört två livsverk. ILius

idoghet och företagsamhet och kommunala verksamhet i Sverige minnes

man ännu där hemma med erkännande. Och dä han började sin

bana i Amerika vid 60 års ålder, felades det honom varken mod eller

kraft alt gä till verket och bryta sig en farm i urskogen. Och han

har en välskölt plats och ett rymligt och komfortabelt villahem saml

en den täckaste lilla parkanläggning. Enligt sägnen skall det vara

gravplatsen för en gammal indianhövding, och av pietetskänsla för

urinvånarna, de verkliga amerikanerna, vårdar lian en

blomsterprydd gräsrabatt i sin lilla park.

1 östra Washington och Idaho äro flera svenska kolonier under

uppväxt. 1 Oregon finns en svensk och svensk-finsk koloni i och

omkring stade ii ^r;n*slif"ie!(l. och på åtskilliga andra platser i västra

Charles Kldes farm hem.77

Drogon ha under do senare ären små svenska samhällen anlagts.

Det mest bekanta är Carlsborg, 20 mil 32 km. från staden Oregon

City. Del grundades 1906 av nuvarande rektorn vid Coeur dAlene

College i Idaho, pastor C. .1. Renliard. i bolag med X. 1". Hult

och dennes son Oscar N. Hult, båda från Nebraska. 1907 stiftades

en församling, som nu räknar omkring 250 medlemmar.

Svenskarna äga omkring 11.000 acres 8.800 tunnland i denna trakt.

Oscar N. Hult och hans broder Julius äga tre sågverk, och de mindre

bemedlade nybyggarna ha tillfälle till inkomst genom skogs- och

Fnliigrittl av rörfoltnrcn.

K. E. Bergs farmhem vid liitigskurg. Cal.

sågverksarbete. Ett annat framåtgående svenskt samhälle är Warren,

beläget vid en vik av Columbiafloden, 25 mil 10 km. nordväst om

Portland. Ett 80-tal svenska och svensk-finska familjer äro bosatta

där och äga från 5 lill 10, 20 och i några fall så mycket som 200

acres vardera. 1 Powell Valley, en fruktbar dal ett 20-tal mil öster

om Portland, fanns en och annan svensk redan i början av

1870-talet. I nder det senaste årtiondet ha många flyttat dit. Likaledes

ha på några platser i närheten av Portland svenskar varit bosatia

och idkat bär- och grönsaksodling sedan rätt långt tillbaka.

Den äldsta och största svenska kolonien i California är Kingsburg

i San JoaquiBdalen, 2:30 mil (372 km.) frän San Francisco. Den

första svensken där var F. 1). Rosendahl, som kom dit 1885. På-70

följande är kommo C. A. Johnson. Andrew Erikson. I". G. Hero.

K. E. Berg och Charles Carlson, 1887 Noach Anderson >eh Erick

Peterson, 1888 Nils Hanson. Alla dessa utom Rosendahl kommo från

Ishpeming i Michigan, där de arbetat vid gruvorna i flera ar saml

bildat en kolonisationsförening i syfte all skaffa sig jord i California.

Erikson född i Langmyra. Värmland, 1857 och bosatt i Ishpeming

sedan 18711 blev väld till ombud alt undersöka förhållandena i

California. Där träffade han Rosendahl, och på hans inrådan

rekommenderade han Kingsburgstraklen. Erikson försökte sig först

med sädesodling, men övergick, da resultatet visade sig ogynnsam I.

till fruktodling. Han har tjänstgjort som borgmästare i Kingsburg.

Rosendahl var född i Närke 181.1 och studerade i sin ungdom lanl-

F. D. Rosendahl och Andrew Erikson, grundläggare av Kingsburg-kolonien.

mäteri och trädgårdsskötsel. 1818 uppgjorde han planen till stads

parken i l men. llan utvandrade 1809 och tjänstgjorde som

trädgårdsmästare i Central Park i New York till 1875. biträdde sedan

vid anläggande av Golden Gateparkén i San Francisco, blev 1878

fruktodlare i Frcsno, sålde 1885 sin farm för 10.000 dollars saml

köpte 110 acres vid Kingsburg och började Irädskoleaffär. som han

bedrev till 1900. Han ägnade sig samtidigt ål faslighetsaffärer. 1907

utnämndes han lill notarius pubiicus och fredsdomare. Han

avled 1915.

Kingslmrgskolonien växte räll hastigt och företer nu elt

blomstrande samhälle med väl omkring ett par tusen svenskar. I-lera av

dem ha affärer i staden. De huvudsakligaste jordbruksprodukterna

äro persikor och russin. Russininduslrien är sammanträngd inom

några fä områden i California. I den övriga delen av Förent a

staterna odlas icke russindruvor. Man Ivcker därför, all de, som

syssla därmed, skulle kunna anse sig ha liksom ett monopol och71

att priserna borde vara goda. Men detta har långt ifrån varit fallet.

I åratal kunde odlarna knappt avyttra sin vara titi något pris, ty

en cent pr skalpund 8 ore pr kilo . som stundom var allt de kunde

fa, betalte icke pa langl när produktionskostnaden, som beräknas till

3 cenis pr skålpund. Många av de första nybyggarna, som voro

skuldsatta, måste ga ifrån sina gårdar. Somliga ar har dock priset

varit sa högt som 1 och 5 cenis pr skälpund 33—11 öre pr kilo.

vilket hjälpt odlarna all reparera sina tilltrasslade affärer. Med

persikgrödan har del ofta varit lika illa beställt. 1915 var priset

pa torkade persikor sa lågl som 2" i cents pr skålpund 18 öre pr

En russin flärd vid Kingsburg.

Druvorna torkas till russin pä träbrickor.

kilo . vilket icke belä|te plocknings- och torkningskoslnader.

Frukt-odlarna i California ha ingalunda alllid haft de sölebrödsdagar,

som lundagenters blomstermålningar av enstaka lyckliga full giva

vid handen.

100 mil norr om Kingsburg ligger den ar 1902 av gruvägaren

N. O. Hultberg frän Alaska anlagda svenska kolonien Turlock. som

sedan dess vuxit ganska betydligt och nätt en rätt hög grad av

välslund. Turlock var 1902 en liten plats med mindre än 100

invånare, sandig och torr. Trakten bar nu ett av de bästa

konst-bevattningssystemen i California, och den torra sandslällen. där

under den första tiden både sanden och utsädet yrde omkring, så

att det var omöjligt alt fa något att sia rot eller växa. har nu genom72

vattnets inverkan och god skötsel förvandlats till en blomstrande

trädgård. Hultberg har kostat inemot 70.000 dollars 209,000 kr.

på platsens annonsering, ocli resultatet är storartat. Jorden, soiu

till en början såldes för 25 dollars pr acrc (113 kr. pr tunnland ,

är nu värd l till 8 gånger denna summa. Som prov på, liur jord

i ett nytt distrikt kan stiga i värde, berättar Hultberg, all ban 1909

återköpte några acres jord för <>00 dollars pr acre ^2,777 kr. pr

tunnland . vilka ban själv sålt fi år förut för 25 dollars pr acre. Över

80,000 acres :fil,000 tunnland; ha sålts till nybyggare och blivit

uppodlade. Hultberg äger ett fint hem i staden, två hotell ocli en

farm på 89 acres 71 tunnland . Han har som kolonianläggarc nt-

AITürsgata i Turlock. Cal.

ill är k I sig genom en ovanlig frikostighel. En av hans principer är

alt aldrig lill&ta någon nybyggarfamilj alt lämna kolonien pà grund

av fattigdom. Han lämnar hellre en långt utsträckt kredit, pà ^a

vis hjälpande envar, som vill göra en allvarlig ansträngning att

komma på fötter. Han är från Yittskövle i Malmöhus län. där ban

föddes 1865. 1 sin ungdom lärde ban smedsyrket. 1887 reste ban (111

Amerika. Efler all i 3 års lid ha arbetat i sitt yrke i Illinois, ell

par år på farm och ett halvt är för ett järnvägsbolag, begav han

sig på våren 1893 till Golowin Bay i Alaska. Han var da i

missionsförbundets tjänst och arbetade i 3 år som skollärare i Alaska,

samtidigt medverkande vid importerandet av renhjordar och emellanåt

försökande sig som guldgråvare. Ären 1898—1901 och 1903--07

tillbragte han ömsom i Alaska och California, llan är delägare i flera

gruvor och har gjort ett 10-tat resor genom Förenta staterna.73

1 södra California finnes en lilcn svensk koloni i och omkring

släden Riverside. Inbyggarna) i denna trakt syssla med apelsinodling.

Vid Escalon nära Stockton i mellersta California grundades 190-1

en svensk koloni av en svensk vid namn Lindström, som några är

därefter avled. På Californias nordvästra kust finnas rätt mänga

svenskar i trakten av städerna Eureka och Arcata, ell par hundra

mil norr om San Francisco. Men, som sagt. alla dessa samhällen

äro obetydliga i jämförelse med österns och meilanstaternas.

Vi ha av det föregående sett, att de förslå årtiondenas invandrare

vanligen tillhörde jordbruksklassen och kommo i grupper frän

samma hembygd, med föresals att slå sig ned i varandras närhcl,

och att de först befolkade Mississippidalen och andra delar av

mellanstaterna, där jorden var billig ocli bördig. Efter

inbördeskrigets slut började yrkesarbetare bli efterfrågade, och från den

liden kan man räkna utvandringen av hantverkare, vilka först

slogo sig ned i österns fabriksstäder, därefter i de större städerna

längre västerut och slutligen i västkuststäderna. Nu för tiden och

sedan många år tillbaka går den svenska utvandrareströminen

nästan uteslutande till städerna. Och att lantungdomen även flyttar

lili städerna är en gammal historia. Redan så långt tillbaka sora

i slutet av 1850-talet klagade en lantpastor över. att i hans

församling fanns nästan ingen ungdom, och att de flesta medlemmarna

voro över 05 år gamla. Landsbygden lockar icke med samma kraf|

som fordom. Det är ju också, sedan all regeringsjord. som duger

till något, för länge sedan lagils i besittning, och sedan aili

jord-värde sligit till en förut oanad höjd, oerhört myckel svårare alt

sia sig ut på landet än förut. 1 or den obemedlade är det hart när

omöjligt. Men det är ej blott detta, som vållat omkastningen i

utvandrarnas tänkesätt. Del är tidsandan, som. påverkad av

industriens kolossala uppsving, gör stadslivets lockelser, den högre

arbetslönen och den kortare arbetstiden så mycket mer tilldragande än

det hårda arbetet pä farmen med dess ringa ersättning. Den möjliga

utsikten till etl framlida oberoende köpes för dvrt, ivcker man.

Uet är på sätt och vis väl, att förhållandena gestaltat sig sa.

Även den jordbrukande klassens behov ha vuxit, även farmaren

önskar numera få någon liten del av bekvämligheter, lyx och nöjen.

Han är ieke tillfredsställd med de flydda tidernas ytterligt enkla

och inskränkta levnadsvillkor. Skulle del fortgå som del gick till

förr i världen, dä två tredjedelar av befolkningen bodde pa landet,

skulle konkurrensen på jordbruksområdet bli outhärdlig och

jordbrukarna ej kunna finna marknad för sina produkter. Det är ofta

illa nog, som det är.

1 följd av denna inflyttning till städerna äro de svenska

kolonierna i dem ansenliga. Vi ha sett, hur det förhåller sig i Chicago.

New York och Minneapolis, de näst största svensk-städerna, hade

1910 resp. 55,000 och 53.000 svenskar, flera således än någon stad74

i Sverige med undanlag av Stockholm, Göteborg och Malmö.

Hock-förd, St. Paul, Duluth, Jamestown, Roston, Worcester, San

Francisco, Seattle. Tacoma och flera andra hade en svensk befolkning

av mellan 10- och 25,000 vardera. Städer med två-, tre- till

femlusen svenskar äro för många att ens uppräknas. Även som

stadsbor ha svensk-amerikanerna rett sig förträffligt. Det finns visst icke

många miljonärer bland dem några finnas dock. men förmögna

svenska affärsmän, entreprenörer och hantverkare finns det gott

om. Som en regel gäller dock. att svensk-amerikanen i staden är

vida mer böjd för alt slösa och i somliga fall leva över sina

tillgångar än brodern på landet, som, även om det icke alllid legat

i hans natur all vara knusslig. dock av en hård nödvändighet

tvungits alt se på stvvern och vara om sig. tills det i mänga fall

blivit en vana och urartat till ren girighet.KAPITEL t.

Det kyrkliga livet och skolverksamheten.

1 stad, på land, kring jordens länder alla.

När vinden gått till ro med dagens id.

Man hörer tcmpelklockans toner kalla

Till aftonbönens tysta sabbatsfrid.

A. A. Swärd.

Honnör åt var och en, som gav sin skärv

At bildningshärd, som vårdar ljusets

flamma"

Honnör för den. som grundade densamma

Och vilar efter väl förrättat värv!

Jakob Bonggren.

Med lika slor rfill som det sagts, att svenska folkets historia

är »less konungars historia, skulle man kunna säga. all (lei

svensk-amerikanska folkels historia är dess församlingars historia. Dc

första artiondenas utvandrare med undantag av Erik Janssurne

medförde från hemlandet en stor aktning för kyrka och prästerskap,

även om icke varje individ var i djupare mening religiös. Det

dröjde aldrig länge i dc av dem grundade kolonierna, innan

församling stiftades och kyrka uppfördes. Längre fram. när jorden

i de äldre staterna började bli dyrare och järnvägarna utsträckts till

alla delar av landet, spridde sig svenskarna sä. all del blev sva ra ro

för prästerna att finna tillräckligt mänga av dem på samma trakt.

Ännu senare började ett element förekomma allt talrikare bland

svenskarna, vilket icke frågade efter kyrka eller församlingsordning.

Likväl spred sig den kyrkliga verksamheten oavbrutet till alla delar

av landet, och fast det numera är omöjligt alt hälla reda på,

var alla svenskar finnas, kan man med tämligen slor noggrannhet

bestämma deras flesta någorlunda bebyggda hemorter i Amerika

genom att följa den kyrkliga utvecklingen. Vi skola betrakta de

olika kyrkliga partiernas historia i den ordning de började sin

verksamhet.

A. Metodistkyrka n.

Den svensk-amerikanska metodistkyrkans grundläggare var Jonas

Hedström. Han hade en äldre broder. Olof Gustaf, vilken kom till

Amerika som sjöman 1820 och I år senare blev omvänd titi meto-"Ii

dismen. 1833 for lian I ill Sverige och hade vid sin återkomst till

Amerika brodern Jonas med sig. Den äldre brodern stannade i

New York och var under ären 18-1 fi—75 predikant pà de! s. k.

Betlielskeppet, där lian kom i beröring med tusentals invandrare och

sjömän. Jonas Hedström, en 20-årig yngling, som i Sverige lärt

smedsyrket, stannade de första ären i Pennsylvania, varefter lian

Jonas Hedström.

O. G. Hedström.

Erie Shogren.

S. B. Newinan.

flyttade litt Illinois. Här började han predika, sedan han skaffat

sig vederbörligt tillstånd, först i amerikanska, men sedan även i

svenska nybyggen. Sin första predikan pà svenska höll han i ett

1 i let stocklius i Victoria den 15 dec. 1816 och organiserade vid

samma tillfälle den första svensk-amerikanska metodistförsainliugcn

med 5 medlemmar, litt par veckor senare intogos åtskilliga nya

medlemmar, och Hedström blev deras ledare, samtidigt fortsättande

med att sköta sin smedja. Efter 1818, dà han utnämnts till niissio-när bland svenskarna, ägnade lian sig mer ocli mer uteslutande

ät predikokallct och stiftade inom ett år 5 nya församlingar i Illinois.

I följd av umbäranden och överansträngning under sina mänga

resor förlorade han sin hälsa ocli måste 1837 draga sig ifrån all

verksamhet. Efler ett par års avtynande dog han 1859 i en ålder av

46 år. Han har blivit mycket olika bedömd. A ena sidan har han

beskrivits som en opålitlig, bedräglig, illasinnad egoist, å den andra

som em människa med de högsta fullkomligheter. Han var fanatiskt

hängiven sin sak. färdig till strid när som helst och skydde aldrig

alt proselylera bland andra samfund. 1 sina predikningar var han

bullersam och lade särskilt an på alt uppröra känslorna.

Hans första medhjälpare var en dansk sjöman vid namn

•lolin Brown, som kommit till Bishop Hill med en av de Erik Jans-

Betelskeppet Jolin Wesley i New York.

sonska hoparna, men övergav denna koloni och övergick till

melodismen. På hösten 1849 fick han sill nästa medhjälpare i C. P.

Agrelius, en f. d. svensk präst, som tjänstgjort i statskyrkan i 26

år ocli 1818 kommit till Amerika och försökt slilta en luthersk

församling i New York. lian verkade som metodistpredikant i

Illinois och Wisconsin till 1867 och avled 1881 i en ålder av

83 år. Samma liöst som Agrelius kom, anlände Andrew Ericson och

A. G. Swedberg frän Sverige. De voro bägge från Hälsingland,

den förre född 1815, den senare 1827, och antogo båda den

meto-distiska läran i Amerika saml blevo predikanter i de svenska

församlingarna i Illinois. Ericson sändes 1854 till Iowa, där

församlingar sliftats i New Sweden och Swcde Bend. och skaffade

sig längre fram en farm, pä vilken ban avled 1878. Swedberg

övergick 1852 till baptismen. Den förut omnämnde Peter Cassel i

New Sweden övergick 1850 till metodismen och började omedelbart

predika samt utnämndes 1851 lill pastor pà platsen. Han avled 1857.78

Blund Erik Janssons kraftigaste ocli mest begåvade anhängare

var Peter (".hallman, rödd i Medelpad 1823. Kfler elt ars vistelse

i Bishop Hill övergav han kolonien 1817 ocli slog sig ned först i

Lafayette, Ind., därefter i Gatesburg, Illinois, där han arbetade i

sill yrke som timmerman och emellanat predikade pä anmodan a\

Hedström. I mars 1850 följde han med etl sällskap unga svenskar

lill California. Bland dem befunno sig följande inom melodismens

historia sedermera namnkunniga personer Erie Shogreu, Yiclor

Widing och Peter Newberg. Inalles voro resenärerna tolv. De

hade ingen lycka i guldstaten, och de flesta av dem återvände

inom kort. Witting stannade dock till 1852 ocli ett par andra

för beständigt. En av sällskapet riydde, efter all ha spelat borl

sina pengar, en annan dränkte sig i grämelse över det misslyckade

resultatet av resan, (".hallman

blev metodistpräst och som

sädan en av samfundets mest

imponerande personligheter. Han

var med om organiserandet av

22 församlingar och paslàs ha

under ell ärs lid genom sina

predikningar omvänt 800 personer

till metodismen. Han avled i

Iowa àr 1900.

Erie Shogreu, en av

Hedströms mest vältaliga och

omtyckta medhjälpare, var född i

Gnarp, Hälsingland, 1821 Vid

14 ärs ålder kom han i

smedslära och följde detta

yrke lill 1849, da ban

utvandrade. 1 Sverige hade ban tillhört di" s. k. läsarna, efter sin

ankomst lill Amerika blev ban metodist. På Hedströms inrådan

övergav han sitt yrke och blev predikant. Som sadan verkade ban

mestadels i Illinois och Minnesota, men även under 5 ars lid i

San Francisco. Han avled 190(1 i Napa, California. Shogreu var en

kunskapslörslande själ och sökte genom flitiga studier ersätta vad

som försummats i ungdomen. Hans favoritämne var historien.

Han var högt uppburen som talare och ägde ell vinnande säll.

Författarinnan Emma Shogren-Farman, gifl i Napa, Ca!., är en

dotter lill honom.

Victor Witting var född i Malmö 1825 och hade i sin ungdom

gält i skola, hafl anställning i apotek och varit sjöman. 1818

följde han med ett sällskap Erik Janssare till Bishop Hill. där ban

dock stannade endast 1 Vs är. Efter återkomsten från den ovan

nämnda resan lill California gjorde ban tillsammans med Shogreu ell

försök i Victoria, 111., atl odla medicinalväxter. Första aret gick

Stockliuset i Victoria, Illinois,

där den första metodistförsamlingen

stiftades.79

en av dera avsänd laddning förlorad pä vägen till Cincinnati.

Andra årel måste Witting, sedan kompanjonen dragit sig ur affären,

sälja en laddning, sora lian själv fört till New York, för elt sadant

vrakpris att han ej ens fick pengar nog till hemresan. Pastor

O. G. Hedström försträckte honom dä det erforderliga beloppet.

1855 inträdde Witting i metodistkyrkans tjänst och blev med liden

en av dess förnämsta och mångsidigaste krafter samt gjorde sig

ett namn både i Sverige och Amerika sora talare, redaktör och

författare, lian var tidningen Sändebudets förste redaktör, utgav

under några är månadsskriften Stilla stunder och blev 1895 redaktör

för östra Sändebudet. I nder åren 1867—77 var han bosalt i

Sverige och bidrog kraftigt atl skaffa mctodismen fotfäste där. Han

författade och översatte andliga sånger och utgav elt digert mc-

Pastorerna A. J. Anderson, Albert Krlcson, och N. O Westergreen.

inoarverk Minnen från milt liv sora sjöman, immigrant och

predikant. Han avled i Quincy, Massachusetts, 1906.

Peter Newberg, född i Luleå 1818, hade i 15 ar farit Ull sjös,

innan han 1816 kom lill Amerika och ingick i Bishop Hill-kolonien,

som ban dock snart övergav. 1853 omvändes han lill melodismen

och började korl därefter sin prästerliga bana. Han avled 1882 i

Austin, Texas. S. B. Newman. född i Höganäs, Skåne, 1812, erhöll

god uppfostran. 1812 reste han till Alabama, där han elt par år

senare omfattade melodismen och slog sig på teologiska studier,

lian verkade först som predikant bland amerikanerna i sydstaterna,

var därefter under elt par års lid medhjälpare åt O. G. Hedström

i New York och fick 1853 i uppdrag all samla tit" förskingrade

medlemmarna av den svenska församling, som Jonas Hedström några

uttömt grundat i Chicago. Han verkade sedan pa många andra orter i

Illinois, Indiana, Nebraska och New York och grundade flera

församlingar. Han avled i Chicago 1902. A. .1. Anderson, som blev80

metpdispräst 18.")". var född i Småland 1833 och hade fått en

vårdad uppfostran. Han utvandrade 1854. Han ägde stor

begåvning och kallades att intaga flera framstående befattningar.

Från 1893 hade ban sin vcrksamhot i Chicago, och där avled

ban 1902.

Jolin Wigren. född i Grenna 1826, var murare lill yrket,

nathan 1852 reste till Amerika. 1 likhet med sä många andra blev ban

omvänd till metodismen genom att bevista O. G. Hedströms

gudstjänster pä Bethelskeppet. Från 1858 verkade han som predikant

samtidigt med att han skötte sitt yrke. lill 1863, då ban övergav

det senare ocli helt och hållet ägnade sig åt kyrkans tjänst. Under

sin krafts dagar var han en av samfundets mest uppmärksammade

män och visade stor duglighet i praktiska värv, såsom 1. ex. all

skaffa medel lill kyrkbyggen. Han avled i Cliicago 1916. X. O.

Westergrcen, född i Bjåraryd, Blekinge. 1831. kom vid 18 års ålder

med sina föräldrar lill Amerika och blev 1853 genom pastor Newman

omvänd lill metodismen. Han studerade sedan vid läroverk i

Evanston och Galesburg och började 1859 prästerlig tjänstgöring.

Han var den försle läraren vid samfundets skola och redigerade

under tre års tid Sändebudet. Hans stora anseende som talare och

lärare förvärvade ät honom teologie doktorsgraden från ett

metodistiskt lärosäte. Albert F. Ericson föddes 1810 i Stockholm, där

fadern var kyrkoherde. Efter åtskilliga års skolgång reste han 1857

lill Amerika. Han anslöt sig till melodismen och erhöll 1859 sin

första fullmakt som pastor. 1862 invigdes ban till diakon och några

år senare till äldste. I 17 års tid tjänstgjorde han som präst, dels

i Illinois, dels i Brooklyn, N. Y.. och i Massachusetts; under 6 års

tid redigerade han Sändebudet och 1883 blev ban föreståndare

föl-metodisternas prästseminarium i Evanston. För sin verksamhet

hedrades ban med teologie doktorsgraden. Han avled 1910. lian

var en ordningens man och en av Svensk-Amerikas yppersta

andliga vältalare.

Dessa äro metodismens banbrytare i Svensk-Amerika. Att i

detalj följa samfundets utveckling skulle kräva för myckel utrymme.

Alla de svenska kyrkosamfundens historia är i det stora hela

densamma. Från en svag början under svårigheter och motgångar lia

de utvecklat sig till vad de nu äro. De första metodistpredikanterna

genomgingo i vissa fall svårare prövningar än de andra samfundens.

Där rådde nämligen bland svenskarna en viss misstänksamhet och

på sina ställen rentav fientlighet mol metodisterna. Det kunde

hända, att nybyggarna slogo igen dörren mitt för näsan på en

metodistpräst, som sökte härbärge. Under gudstjänster i

stadsförsamlingarna hände det, att pöbel fråu gatan trängde in och

ställde titi ofog. Orostiftania måste stundom utfösas med anlitande

av handkraft. Många av predikanterna berövade sig själva etl

rikligare uppehälle genom att övergiva sina yrken. En präst,81

ej haft mer än 90 dollars (333 kr.) i inkomst. Men à andra sidan

voro metodisterna redan tidigt snabba i att vädja till amerikanerna

om hjälp i sitt missionsarbete. I nder en tidrymd av 40 år bidrog

det amerikanska metodistsamfundet med en miljon dollars (3,700,000

kr.) till missionsarbetet bland skandinaverna i Amerika.

1877 organiserades den första metodistkonferensen, benämnd

Svenska nordvästra konferensen, med tre distrikt, omfattande Illinois,

Iowa och .Minnesota samt innehållande 39 församlingar med 36

präster, 11 kyrkor ocli 4,105 medlemmar. 1893 funnos 6 distrikt,

intagande nu även Nebraska, Kansas och Wisconsin, tned 105 för-

svenska Teologiska Seminariet i Evanston. Illinois.

samlingar, 85 präster, 131 kyrkor ocli 9.800 medlemmar. Sedermera

tillkommo nya konferenser, omfattande de östra och de västra

staterna samt Texas. 1916 funnos 6 konferenser, innehållande omkring

250 församlingar med 236 kyrkor och 20,897 medlemmar.

Sammanlagda värdet av kyrkan tillhörig fast egendom utgjorde 2,848,850

dollars med en skuld av omkring 350,000 dollars. Pastorernas antal

är omkring 200 och pastorsboställenas 147.

Samfundet äger tre ålderdomshem, Betaniahemmet i Chicago,

grundat 1891, Emanuelshcmmet i Clay Center, Kansas, och

Belel-hemmct i Brooklyn, två hem för unga kvinnor, Epworthhemmet

i New York och Susanna Wesleyhemmet i Chicago, en industriell

inrättning, Brödrahemmet i Chicago, åtta lägcrgrunder, elt

bokförlag, flera hjälpföreningar samt två läroanstalter, nämligen

Svenska Teologiska Seminariet i Evanston, Illinois, och Texas Wesleyan

6. — Skartledl.82

College i Austin, Texas. Det förstnämnda läroverkets cgenlliga

upphovsman var pastor V. Witting, som redan är 1865 log initiativet

till grundandet av ett teologiskt läroverk för skandinaviska

metodister. 1 febr. 1870 börjades en skola i Galesburg. Pastor

Westcr-green var lärare och hade från två tilt fvra elever under första året.

1872 flyttades skolan till Galva och 1875 titi Evanston såsom en

filial till det därstädes belägna amerikanska universitetet. D:r

\V. Henschen var skolans lärare titi 1883, då han efterträddes av

prof. Alb. Ericson. Inder åren 1883—1906 biträddes E. dels av

C. G. Wallenius, dels av Weslergreen. Nuvarande lärare äro C. G.

Wallenius, A. F. Lundberg och J. E. 1 tillberg, varjämte mrs

Eklund-Miller undervisar i sång och musik. Ar 1907 invigdes en ny

skolbyggnad, vilken tillsammans med

byggnadstomten representerar ett värde av 05,000

dollars. En grundfond pa nära 10,000 dollars

finnes dessutom. Till 1917 hade 220 elever

utexaminerats från läroverket. Dess rektor

är prof. C. G. Wallenius.

C. G. Wallenius föddes i Håtuna,

Uppland, 1865, son till metodistpredikanten Carl

Wallenius Efter avlagd studentexamen 1886

inskrevs han vid 1"ppsala universitet i

avsikt alt bereda sig för predikoämbetet inom

statskyrkan, men antog påföljande år

kallelse att tjänstgöra som biträdande pastor

i melodistförsamlingen i Jönköping. 1888 resle

han till Amerika, där han efter någon tids

teologiska studier vid universitetet i Boston

antog plats som lärare i svenska vid det

teologiska seminariet i Evanston och biträdande

redaktör vid Väktaren i Chicago. 1901—02 var han biträdande

redaktör vid Sändebudet och 1903—06 redaktör för tidskriften

Epworthklockan. 1906 blev han pastor i Uonovan, Illinois. Efter

d:r Ericsons död 1910 efterträdde han honom som rektor vid

läroverket i Evanston. Tillsammans ined N. M. Liljegren och 11.

O. Weslergreen har han utgivit cn bok om den svenska mctodismen

i Amerika.

B. E p i s k o p a 1 k y r k a n.

1817 uppträdde bland svenskarna i Chicago en viss Gustav Smith,

som föregav sig vara lulhersk präst. Han lyckades organisera en

skandinavisk församling, varefter han begav sig till St. Louis,

Missouri, för att bland därvarande tyska lutheraner begära hjälp till

kyrkbygge. Han fick 600 dollars, men rymde kort därefter med

större delen av beloppet. Han verkade sedan i flera år som präst

bland de svenska metodisterna i lowa, men blev slutligen avsatt.

Professor C.. G.

Wallenius, rektorvirf Sv. Teol.

Seminariet i Evanston.83

lians församling i Chicago beslöt kalla Unonius till ledare, lian

kom 1849 från Wisconsin och organiserade en skandinavisk

episkopal-församling, som fick namnet St. Ansgarius. .Medlemsantalet var då

34. Unonius företog därpå en resa till Delaware och Pennsylvania

för all hos avkomlingarna av de första svenska kolonisterna begära

hjälp. Han fick av dem mellan 4- och 5,000 dollars och av Jenny

Lind 1,500 dollars, varjämte hon skänkte till hans kyrka en

nattvardskalk, värd 1.000 dollars. Unonius" församling räknade redan

på andra året 103 medlemmar och året därefter 195. Efter Unonius"

avflyttning till Sverige 1858 var församlingen ulan ledare till 18(32, dä

pastor Jakob Bredberg, en f. d.

svensk statskyrkopräst, som sedan

verkat som metodistpastor i

Amerika, antog kallelse dit. 1871

förlorade församlingen sin kyrka

genom branden i Chicago, incn

byggde 1878 en ny, som kostade

30,000 dollars, vartill den

amerikanska episkopal kyrkan bidrog

med 20,000 dollars.

Bredberg betjänade

församlingen till 1877 oeli efterträddes av

Xils Nordeen. Efter honom kom

P. Arvidson och 1877 John

Hedman. Han var född i Krokstad,

Bohuslän, 1818, hade studerat i

Sverige och i Tyskland och utvandrat

1873. I-.fler ett par års studier vid

ett episkopa I läroverk i Minnesota,

prästvigdes han 1879. Han

stannade som pastor vid St

Ans-gariiförsamlingen till 1887, då ban

efterträddes av Herman Lindskog, en myckel framstående talare

och en av de mest populära svenska präster, som någonsin verkat

i Chicago. Han var född i Strängnäs 1853, hade studerat i

Stockholm och blivit metodistpastor 1875. Han utvandrade 1879 och

var bosatt i Rockford, Illinois, när han fick kallelse till Chicago.

Råde han och Hedman äro döda sedan flera är tillbaka.

Bland övriga svenska episkopalpräster i Amerika kunna nämnas

Göran Forsberg och O. A. Tofftén. vilka förestått

episkopalför-samlingar i Minneapolis. Tofftén föddes på Gottland 1863, blev

student 1885, utvandrade 1892 och blev prästvigd 1893. Han har

utgivit flera böcker, bland dem etl större teologiskt arbete: Vår

kyrka. För övrigt må anmärkas, att den svenska episkopal kyrkan i

Amerika icke är någon självständig organisation, utan är en gren

Pastor John Hedman.92

av den amerikanska. Den räknade 1910 omkring 24,000 medlemmar

och hade mellan 20 och 30 präster.

C, Den lutherska kyrkan.

Den förste lutherske präst, som kom frän Amerika till Sverige,

sedan kolonien i Delaware grundades, var P. W. Böckman. Han

var prästson frän Skäne och född 1800. Omkring 1844 reste han till

Amerika och uppträdde i Unonius" nybygge i Wisconsin, där han

utan framgäng försökte bilda en församling. Han reste sedan

omkring som läkare i de svenska nybyggena, varefter han

återvände till Sverige, lian dog i Göteborg 1850. Den andre i

ordningen var den här ovan i metodisternas historia omnämnde C. P.

Agrelius. Varken han eller Böckman ägde de nödvändiga

förutsättningarna som ledare och organisatörer. Dessa ägdes i desto

rikare mätt av den tredje svenske prästmannen, L. P. Esbjörn,

vilken blev den egentlige grundläggaren till den lutherska kyrkan och

det svenska bildningsarbetet bland svensk-amerikanerna. Han

välfödd i Delsbo, Hälsingland, 1808, son till skräddaren Esbjörn

Paulson, och blev redan i barndomen föräldralös. En gammal

trotjänarinna tog vård om honom och ställde om, att han fick studera.

Han blev student 1828, prästvigd 1832 och avlade pastoralexamen

1839. Han hade tjänstgjort som pastorsadjunkt i Östra Vàla, som

brukspredikant i Gästrikland och skollärare i Ilille vid Gävle, när

han 1819, med reseunderstöd av Svenska missionssällskapct i

Stockholm, i sällskap med 110 emigranter från Gästrikland och

Hälsingland reste till Amerika ocli begynte prästerlig tjänstgöring bland

utvandrarna. Han organiserade församlingar i de unga nybyggena

i Illinois, hopsamlade medel till kyrkbyggen, uppförde kyrkor o. s. v.

Anda till hösten 1852 var han den ende svenske lutherske prästen

i Illinois. Han hade då 6 församlingar att tillse och hans pastorat

upptog ett område av 50 mils (80 km.) längd. Av den amerikanska

kongregalionalistmissionen hade han utverkat ett anslag av 300

dollars pr år, då det beräknades, att de svenska församlingarna skulle

med 100 dollars bidraga till hans lön. De voro emellertid för fattiga

alt kunna bidraga. Ännu 1853, då de räknade 210 koinmunikanter,

utgjorde hela det bidrag de kunde lämna till prästens lön 80 dollars.

Elt av Esbjörns svåraste bekymmer var de ansträngningar .lönas

Hedström gjorde för att undergräva folkets förtroende för honom.

Hedström sökte intala alla, att den lutherska kyrkan var andligt

död, och att den svenske prästen kommit för att tvinga fria

medborgare in under svenska statskyrkans lydnad. Sjukdom var ett

annat bekymmer. An var Esbjörn själv angripen av frossfeber, än

någon av hans familj, än allesammans. Men allt övervanns. 1858

blev ban professor i Norra IIIinoissynodens prästseminarium i

Springfield. Skiljaktigheter i åsikter mellan honom och skolans

rektor vållade, att E. lämnade sin befattning 1860. Samma år var85

han med om att organisera Augustanasynoden och dess första

läroverk och blev dess förste rektor. 1862 reste ban till Sverige och

blev där utnämnd till kyrkoherde i Östra Våla. 1863 flyttade han

på allvar till Sverige. Han avled 1870. Esbjörn var av ett

barna-fromt sinnelag och cn mångsidigt begåvad och bildad man. leolog

och matematiker samt väl bevandrad i astronomi, fysik, kemi,

musik, medicin och språk. Det hände en gång i Illinois, att ban

predikade på svenska, norska, tyska och engelska i sträck. I Sverige

utgav han flera böcker. Två söner till honom ha vunnit högt

anseende för lärdom, teologen d:r C. M. Esbjörn (död 1911) och

professorn vid Augustana College, Carl Esbjörn.

På Esbjörns rekommendation kallades 1852 dåvarande

vicc-pastorn i Akarp och Vittsjö, T. N. Hasselquist, till församlingen i

i Gaiesburg, Illinois. Han var bondson från Ousby, Skåne, och född

1816. Han blev student 1835 och prästvigd 1839. Vid sin avresa till

Amerika åtföljdes han av 60 emigranter från norra Skåne. Alltifrån

början blev han en av huvudfigurerna i den svenska lutherska

kyrkan i Amerika och delar med Esbjörn äran av att ha grundlagt

synoden. Han stannade i Gaiesburg 11 år och gjorde under tiden

mycket missionsarbete. Men hans egentliga livsverk var publicistens

och lärarens. Han började den svenska tidningen Hemlandet 1855

och redigerade i 21 är Augustana, utgav flera religiösa arbeten,

blev efter synodens stiftelse dess förste president och var efter

Esbjörn läroverkets rektor till sin död 1891. Av Mühlenberg College

utnämndes han till teol. doktor. Hasselquist var en man, som höll

på sin värdighet, dock utan att vara stram eller otillgänglig. Hans

styrelsesätt var patriarkaliskt. Mycket, som på 1860- och 70-talc.t

gick an, skulle icke nu duga, såsom t. ex. att ban rannsakade sina

medlärares tidningspost och undanhöll sådant, som ban ansåg

olämpligt för dem att läsa. Formaliteter voro honom en styggelse,

och för den parlamentariska ordningen vid mötena var han likgiltig.

När ett yngre och bättre utbildat släkte började växa de gamla,

till stor del oskolade prästerna över huvudet och tvärt emot hans

protester genomdrev tidsenliga åtgärder, kände han sig sårad och

visade det även. Utvecklingen kom för brådstörtat för att han med

sina gammaldags åsikter om patriarkalisk myndighet skulle kunna

sätta sig in i förhållandet. Men han var rätte mannen på rätta

platsen under synodens tidigare skeden, och som en svenskhetens

trogne väktare i främlingslandet skall ban alltid ihågkommas och

vördas.

1853 antog vicepastorn i Härlöv, Småland, Erland Carlsson,

kallelse atl övertaga vården om den nybildade svenska församlingen

i Chicago. Han var född i Suletorp, Småland. 1822, tog

studentexamen 1814 och prästvigdes 1849. Han var en handlingens man,

orädd och praktisk. Under koleraåret 1854 i Chicago var ban en av

dem, som gjorde det mesta för de nödställda. Han hjälpte invandrare86

lill arbete, hyste dem i sitt hem, vilket blev förliknat vid ett Castle

(iarden i miniatyr, bistod folk i affärsangelägenheter och fick ofta

endast otack till lön. Under 1875—87 var han pastor i Andover

och under de senaste 6 ären jämväl synodalpresident. Av Augustana

College hedrades ban med teol. doktorsgraden. Han avled på en av

honom inköpt farm i Kansas 1893.

1856 anlände åter två svenska präster till Amerika, nämligen

pastorsadjunkterna Jonas Swensson i Unnaryd och O. C. T. Andrén

i Karlshamn, den förre på kallelse lill församlingen i Sugar Grove,

Pennsylvania, den senare till Moline, Illinois. Swensson var född i

Snollebo, Småland, 1828, kom efter sin konfirmation i sniedslära.

men lämnade denna sysselsättning och började studera 1816, blev

student 1850 och prästvigd 1851. Hur ovanligt lätt han hade för att

inhämta kunskaper framgår därav, att ban på 5 år genomgick både

skolkurserna och den teologiska kursen vid universitetet. I Sugar

Grove stannade ban till 1858, då han flyttade till Andover. Han

stannade där i 15 år, samtidigt stiftande ett antal församlingar i

närheten, vilka ban likaledes betjänade, lian predikade 2— 3 gånger

varje söndag och tjänstgjorde i 3 år som synodens president, deltog

i konferenser och synodalmöten -och skötte alla andra sysslor, som

tillhöra en lantpastors kall. Han var en stor och stark man, men

det blev för mycket även för honom. Han ncdbröts i förlid och

avled 1873. Hans kolossala arbetsförmåga gick i arv pä hans son.

C. A. Swensson, vars jättearbete i kyrkans och skolans tjänst vi

längre Tram skola lära känna. O. C. T. Andrén var född i Malmö

1821, son till köpmannen Christian Anderson. Hans föräldrar dogo,

när han var liten, men en släkting tog hand om honom ocli sände

honom till skolan. Han blev sludeiit 1811. tog därefter plats som

informator, återvände till universitetet i Lund 1845 och prästvigdes

1817. Han stannade i Amerika endast 4 år. 1860 återvände ban lill

Sverige för att samla medel till det då grundade svenska lutherska

prästseminariet i Amerika, Han lyckades fä ihop 36,000 kr. och erhöll

av Karl XV ett bibliotek på 5,000 band för läroverkets räkning,

lifter 1863 avlagd pastoralcxamen blev Andrén kyrkoherde i Asaruni,

Blekinge. Han avled 1870.

Dessa voro de i Sverige utbildade prästmän, som gjorde

grund-läggningsarbetet för den svenska lutherska kyrkan i Amerika. Men

däri deltogo även flera, som fingo sin utbildning i Amerika jcli

med nil och duglighet fyllde sill värv. Den av dessa, som först kom

lill Amerika, var M. F. Hokanson. Han var son lill en skomakare i

Ronneby och född 1811. 1 sin ungdom lärde han sin faders yrke

och etablerade sig i Stockholm, sedan alla försök alt komma in pä

studiebanan misslyckats. 1817 reste ban till Amerika. Efler

åtskilliga missöden hamnade ban i den lilla kolonien New Sweden

i Iowa, där ban på folkels begäran åtog sig all tjäna som präst.

1851 erhöll ban officiellt tillstånd att predika och 1855 blev ban87

prästvigd. 181)12 flyttade han till Munterville och verkade där i

nära 30 år. Ilan avled i Red Oak, Iowa, 1893. Ar 1850 kom en

17-årig yngling (ill Amerika, vilken var utsedd att i sinom tid spela

en av de mest bemärkta rollerna i Svensk-Amerika. Det var den

sedermera frejdade historikern och författaren Erik Norelius. Han

var född i Hassela, Hälsingland, 1833 och hade studera! vid

läroverket i Hudiksvall, innan han utvandrade. I"a inrådan av Esbjörn,

som han råkade 1851, sökte han inträde vid en teologisk högskola

i Ohio. Han utexaminerades 1855 därifrån och prästvigdes 1856.

lian tjänstgjorde sedan i Indiana och under större delen av sitt

liv i Minnesota, där han stiftade församlingarna i Red Wing och

Vasa. Del berättas, att den första syn, som mötte honom och hans

unga hustru, då de flyttade till sitt nya hem i Minnesota, var ett

band av 300 chippewaindianer, som dansade runt skalpen av en

siouxindian. Vid ett tillfälle lär N. ha bortbytt elt stycke land, som

nu utgör elt hell kvarter i staden St. Paul, mot en gammal häst och

en skranglig vagn, som han behövde för sina missionsfärder. Ilan

var grundläggare av flera tidningar, redigerade i flera år kalendern

Korsbaneret, började 1802 en privatskola, som kom alt giva upphov

till Guslavus Adolphus College, var i 21 ar synodalpresident och i

närmare 20 är konferensordförande. Han följde med vaksam blick alla

företeelser inom den svensk-amerikanska världen, samlade elt

vidlyftigt material rörande kyrkans och nybyggenas historia och utgav

flera böcker, bland dem jätteverket De svenska lutherska

församlingarnas och svenskarnas historia i Amerika. Han besökte Sverige 18G8

för alt återvinna sin hälsa, men återkom sjukare därifrån än han for

dit. 1892 tilldelade Augustana College honom teol. doktorsgraden, och

att hans arbete uppskattades även pa högsta ort i Sverige bevisas

därav, alt Sveriges konung 1902 utnämnde honom till riddare och

1910 lill kommendör av nordstjärneordens första klass. Norelius

avled i Vasa 1916. En son lill honom är tidningsman i Minnesota.

1853 kommo studeranden P. A. Cederstam och skolläraren A.

Andrén från Sverige till Amerika. Den förstnämnde var född i

Glimåkra, Skåne, 1830, son lill bonden Anders Oredson, som avled

3 månader fore sonens födelse. Efter ett års änkestånd gifte modern

om sig. Men del blev ett mycket olyckligt äktenskap . skriver C.

i sin självbiografi. Efter outsägligt lidande och nöd" i 8 à 9 ars tid

måste min moder lämna hus och gård och försörja sig själv och mig

med sina händers arbete. Vid 9—10 års ålder hölls jag i skola en

vinter hos en klockare, varefter jag var vallgosse 1 ["■> àr. Hur illa jag

här behandlades och vad nöd och elände jag hade att genomgå, kan

jag icke omtala, men nog har jag sedan mången gång undrat, att min

hälsa icke blev totalt fördärvad. Så t. ex. måste jag tillbringa

nätterna bäde vinter och sommar i en öde gård i ett gammalt slall

och tilläts aldrig, hur kalll det var om dagarna, alt sätta min fot

i stugan längre än vid måltiderna, och om kläderna av regn eller88

snö blivit våta. måste jag lågga mig våt och sålunda fa dem torra

under natten. Sedan jag lämnat denna plats, höll min förmyndare

mig i skola hos en bokhållare en tre månaders tid för att lära

mig skriva och räkna. Läsa, tyckte man, kunde jag bra nog.

Katekesen kunde jag utantill, och det ansågs tillräckligt för mig.»

Sedan Cederstain utfått en del av sitt fädernearv började lian 1817

studera i Kristianstad. 1853, då han var färdig alt laga

studentexamen, beslöt han belt hastigt att resa till Amerika. Ett av skälen

torde lia varit, att hans konfirmationslärare Hasselquist året förut

rest dil, och att i hans sällskap befunnit sig flera av C:s vänner.

I sin självbiografi säger han dock, att ban ofta ångrat, att han

avbröt studierna. 1851 uppsökte ban Hasselquist och erhöll efter

genomgången examen för honom och Esbjörn tillstånd att predika

och blev Hasselquist medhjälpare på lians stora arbetsfält, som

innefattade över ett halvt dussin församlingar. 185G blev han

prästvigd, varefter han hade sitt verksamhetsfält än i Minnesota, än i

Illinois, än i Kansas, där ban avled 1902 som pastor i Olsburg.

Han hade stiftat 10 församlingar och lett uppförandet av ett dussin

kyrkor. Aret före sin död utnämndes han av Bcthany College till

teol. hedersdoktor.

A. Andrén var född i Grenna landsförsamling 1827, son lill en

fattig torpare vid namn Anderson, som dog medan sonen var helt

liten. I sorg och nöd förflöt hans barndom. Vid 12 års ålder sattes

lian i skräddarlära och liade det mycket svårt en lång tid. Men sedan

han vuxil upp och börjat arbeta för sig själv, kom ban i

jämförelsevis goda ekonomiska omständigheter. Han liade ctl vänligt och

tilldragande sätt, gotl huvud och stor lätthet att uttrycka sig, var

osjälvisk och tillmötesgående och omtyckt av alla, med vilka han

kom i beröring. På uppbyggelsemöten, som han bevistade, försökte

ban sig ibland som talare, men kände, att det fattades honom

skolbildning. Han lämnade därför sitt yrke och ingick vid seminariet

i Växjö. 1851 avlade han folkskollärareexamen och hade därefter

plats som lärare på baron Hermelins gods Gripenberg, tills ban

resle till Amerika. 1854 blev ban Erland Carlssons medhjälpare i

Chicago. Han predikade, höll möten och arbetade bland

invandrarna och har fått det erkännandet, att en mera självuppoffrande

immigrantmissionär aldrig trampat Chicagos gator». På hösten

inlogs han i den teologiska avdelningen av Illinois statsuniversitet,

där han tillbragte 4 terminer. 1856 blev han prästvigd. Han

tjänstgjorde därefter som präst dels i Illinois, dels i Indiana och även

någon tid i New York. Från 1866 var ban pastor i Swedona,

Illinois, lill sin död 1880. Tre söner till honom ha gjort sig bemärkta

inom skolans och kyrkans värld: rektorn d:r Gustav och pastorerna

d:r Philip och Alexis Andreen.

En i silt slag synnerligen märklig man på inissionsfällel var

Peter Carlson, som kom till Amerika 1854. Ilan föddes i ett fattigt89

hem i Kronobergs län 1822. Någon skolgång kom ej i fråga. Då

han var 15 år, blev hans fader blind, och det föll på gossens lott

att försörja familjen, vilket han gjorde genom att arbeta för

byggmästare. Om sina första erfarenheter i Amerika har han själv

skrivit: Ilcla resan frän Sverige till St. Charles, Illinois) tog oss

mellan 10 och 11 veckors tid. Vid pass 30 av sällskapet kommo

till denna stad, men här möttes vi av kolera, ocli inom en kort tid

voro hälften av sällskapet döda. Mitt första arbete i Amerika var

att uppvakta de sjuka och döende och att begrava de döda. Strax

därefter insjuknade jag ocli min hustru i frossa. Sjukdom,

fattigdom ocli nöd mötte oss;" våra penningar, som vi hade över, hade

vi lånat bort till vänner i vårt ressällskap. Sent på hösten flyttade

vi till Geneva. Det ena blev värre än del andra. Hus, mat, pengar,

hälsa, allt fattades. Då sade jag en gång: "Om jag nu stode naken

på Sveriges strand, skulle jag skatta mig lycklig, och vill Gud giva

mig så mycket pengar en gång till, så är det vi som resa liem."

Men då den tiden kom, så var allt glömt.» 1855 arbetade ban pä

cn verkstad, 1856 reste han omkring som kolportör för det

amerikanska bibelsällskapet och höll därjämte andliga sammankomster.

Efter att någon tid ha studerat hos pastor Carlsson i Chicago

fick han tillstånd att utöva predikoverksamhet och blev 1859

prästvigd. I 22 år var han präst i Minnesota och utförde därunder

ett otroligt arbete mot ringa ersättning. Ingen prästlön var bestämd,

utan han fick nöja sig med vad som godvilligt gavs honom. Han

stiftade 9 församlingar. Som bevis på hans uppoffrande sinnelag

berättas, att ban under 18 månader gjorde ett predikobcsök varje

månad med egen skjuts på en plats, dit avståndet var 25 mil,

så att ban inalles färdades 900 mil (1,450 km.) för den storartade

ersättningen av en dollar. Nedbruten lill hälsan sökte han 1871

bot vid bad och hälsobrunn i Sverige och blev därunder bekant

med d:r Fjellstedt och predikade i 30 kyrkor i Växjö stift samt på

flera andra ställen. 1879 blev hans verksamhet förlagd lill den

amerikanska västkusten. Där stiftade han ett dussin församlingar

i Oregon, Washington och Idaho och en i California och besökte

dessutom många andra predikoplatser. I 18 år höll ban ul med

det ansträngande arbetet pä västkusten, men måste till slut begära

sitt avsked. 1897 blev ban kaplan i diakonissanstalten i Omaha,

Nebraska, och 1907 befriad från vidare tjänstgöring. 1909 träffades

han av ett slaganfall och avled kort därefter. Av denne olärde, men

begåvade och entusiastiske man finnes i tryck utgiven en särdeles

intressant självbiografi (intagen i Norelius" historiska verk) och

en broschyr om barnuppfostran. I Augustana skrev han på sin

lid en lång serie av resebrev och flera uppbyggelseartiklar.

1856 kom P. Beckman lill Amerika. Son till en båtsman, föddes

han i Enånger, Hälsingland. 1822. Vid 8 års ålder fick han börja

att hjälpa sin fader vid strömmingsfiske i Bottniska viken. Vid 1300

års ålder kom han i skräddarlära. Själv hade han ej fall annan

undervisning än den, som beståtts av en gumma i bygden, men

sedan folkskola 1810 blivit upprättad i församlingen, blev han

anlagen först lill vikarierande och därefter till ordinarie skollärare.

I början på 1850-lalet blev han präst i en friförsamling i Tanne.

lifter ankomsten lill Amerika, dit hans och hans hustrus resa

bekostades av hans husvärd Jon Jonsson, vars son J. Engberg rest

dit 1854. fick han av pastor Norelius uppdraget all förestå den

nybildade församlingen i Stockholm, Wisconsin, och kort därefter

kallelse till en församling i Minnesota. 1859 blev han prästvigd.

Han tjänstgjorde senare på många platser i Iowa och Minnesota

under stora försakelser och prövningar, innan han 1915 skildes

hädan.

J. P. C. Borén, som kom till Amerika 1858, var född i Borås

1821 och lärde i sin ungdom snickeriyrket. Han lämnade emellertid

detta, genomgick 6 klasser i Skara elementarskola och studerade

någon tid vid missionsskolan i Stockholm, innan ban på kallelse

från Norelius reste till Amerika. Han blev efter ankomsten

examinerad i erforderliga teologiska ämnen och, dä lian gjorde golt

besked för sig, prästvigd och utnämnd till hjälppräst åt Norelius.

1859 tog han upp 160 acres jord i Minnesota och bodde där sedan

lidtals med sin hustru. Tvä gånger hemsöktes han av eldsvåda.

Först brann huset ned, sedan stall och redskap. De förslå tvä

vintrarna bodde makarna i en mörk källare under huset, som var

den enda samlingsplatsen i nybygget, där gudstjänst kunde hållas.

1861 flyttade han med sin familj till Stockholm, Wis.. och bodde

lill långt fram pa hösten i ett hus, som làg i en suinphåla. Under

alla försakelser och lidanden hördes han aldrig klaga. Genom

oförsiklighet ådrog han sig en lungsjukdom, som ändade hans

liv 1865.

Dessa voro de tolv första banbrytarna för den svenska lutherska

kyrka.i i Amerika. De voro av etl heroiskt släkte, utrustade med

just de egenskaper, som krävdes för deras värv:

organisationsförmåga, tålamod och ett brinnande nit. De fingo sedan värdiga

medhjälpare och efterföljare pà den väg de utstakat.

Den första svenska lutherska församlingen stiftades i nybygget

New Sweden, Iowa, 1818 på så vis. alt, som ovan nämnt, sedermera

pastorn M. F. Hokanson anmodades av nybyggarna alt betjäna

dem som präst. Någon formlig församlingsorganisation gjordes icke.

Folket betraktade sig som lutherska församlingsmedlemmar från

Sverige och tyckte, att något mer behövdes icke. 1849 kom t nonius

dil pà besök. Han ogillade anordningen pà det högsta och gav

Hokanson cn uppsträckning för hans förmätenhet och

obelänksam-het. Hokanson råkade i stort bryderi. Aret därpå kom Jonas

Hedström och fördömde fanatiskt alla former, barndop, begravning

m. m., och lyckades vinna ett par av de tongivande medlemmarna i91

församlingen, Peter Cassel den ene av dem, över till mctodismcn.

Han kom snart igen och predikade sin syndfrihetslära varje dag

i en veckas tid, besökte hemmen, fördömde bela det svenska

prästerskapet och kallade den lutherska kyrkan för den babyloniska skökan.

Hokanson blev förtvivlad och avsade sig lärarebefattningen, men

återtog den igen på folkets enträgna begäran. Nu var det lugnt

någon lid, ehuru flera av församlingsborna höllo på med att

predika metodism. Så kommo 1851 baptistprästerna ti. Palmquist,

F. O. Nilson och ett par till, den ene efter den andre, och ställde

till ny villervalla. Hokanson förlorade all motståndskraft och läl

omvända sig titi baptismen. Samma dag den nya döpelsen skulle

ske anlände Hasselquist, som fått nys om vad som var i görningen,

och mölle, sällskapet på väg ned till floden. Ilan lade intet hinder i

vägen, men efteråt talade ban med Hokanson, som efter några timmar

var återvunnen till sin förra ståndpunkt. Det är betecknande för

Hasselquists liberala tänkesätt, att han lät Hokanson stanna kvar

som pastor. Hokanson blev banbrytare för den kyrkliga

verksamheten i Iowa. Före 1860 blevo 5 lutherska församlingar stiftade där.

1850 stiftades av Esbjörn församlingar i Andover, Princeton,

Molinc och Gaiesburg, och sedan stiftades i rask följd församlingar

på andra ställen i Illinois, Minnesota, Iowa, Wisconsin,

Pennsylvania och Indiana, så alt 10 år senare i dessa stater funnos 36

svenska lutherska församlingar med 17 präster och 3,717 kommunikanter.

Församlingen i Andover bestod först av endast 10 personer, och

den fruklan för svenska statskyrkans band och bojor, som

parti-makare uppväckt, var så stor, att Esbjörn icke vågade laga fram

den kyrkobok, han hade med sig från Sverige, och däri uppteckna

medlemmarna, utan måste en lång tid nöja sig med att ha dem

antecknade på en lista. Han måste likaledes modifiera vissa av

handbokens uttryck, utbyta en och annan av dc föreskrivna bönerna

mot en extemporerad o. s. v. För att få hjälp lill kyrkbvgge företog

ban 1851 en liggarrcsa till tyska och amerikanska lutherska synoder

och församlingar i Ohio, New York o. s. v. och lyckades få 700

dollars, varjämte Jenny Lind skänkte 1,500 dollars. Den första

kyrkan, som byggdes, står ännu kvar som ett minne från gamla

tider, mon har försetts med nytt tak och användes som skolhus.

Det kostade prästerna ej ringa möda att hålla sina församlingar

oförvillade av dc många anfall, som gjordes mot dem av partiledare

från olika sekter och av äventyrare, som tid efter annan döko upp

i nybyggena. Så t. ex. flackade en underlig kurre vid namn

Bergenlund i flera ärs tid omkring i församlingarna, efter att ha fått

tillstånd att predika. An uppträdde han under mässan klädd i stora

handskar, än intog han de besynnerligaste ställningar, när ban talade.

Till slut tröttnade man på honom. Han började da predika mol de

svenska församlingarna och var särskilt bitter mot Esbjörn.

Slutligen återvände ban till Sverige. C. .1. Vossner, som blivit prästvigd

»92

i Sverige, kom omkring 1855 till Michigan, där han slog sig ned

på landet och predikade för traktens folk, en hop ogifta norska och

svenska sågverksarbetare, vilka lovat att i ersättning upptaga en

kollekt vid varje nattvardsgång. Men då de tyckte, att prästen

började hålla nattvardsgång för ofta, drogo de sig undan. Den

stackars prästen for illa. Hans föda bestod mestadels av majs och

sirap. Han begav sig då till Princeton, Illinois, där han hört alt

en församling skulle vara vakant. Här höll ban en predikan, men

folket tyckte del var skräp och han måste åter giva sig i väg. Ilan

fick dock 18 dollars för sitt besvär. Han uppehöll sig därpå någon

lid i Chicago, praktiserande som läkare, och lär därifrån ha

återvänt till Sverige. En förfallen svensk student vid namn Jolin

Posen-berg förestod under något års tid församlingen i Stockholm, Wis.,

men gjorde sig omöjlig genom fylleri. Han blev därefter läkare.

Minnesola hemsöktes av åtskilliga tvetydiga figurer. Om ett par

av dessa har pastor P. Carlson berättat: Den ihärdigaste av alla var

en David Brown. Han var här en lång tid och drog omkring med sin

bössa ocli sin brännvinskagge. Ilan jagade, fiskade, drack, predikade,

döpte, vigde o. s. v. I sina predikningar sade ban ofta till sina

åhörare, att de skulle leva som han lärde och icke som lian levde.

Hans säll att gå till väga för sin utkomst var att taga ett stycke

land. Sedan fick han folk att bygga hus åt honom, eller prästgård

som han kallade det, och göra en del arbete pä landet. När han

spelat ut sin roll som präst, sålde han sitt land och drog till en

annan marknad.* Brown var en försupen student från södra Sverige

med goda kunskaper och god talförmåga. I församlingarna i

Pennsylvania upplrädde omkring 1860 en svensk-finne vid namn Hylén,

men som vanligen benämndes mössprästen, emedan han ständigt

hade mössan på huvudet, natt och dag, när han predikade likaväl

som när lian åt. Ilan påstod sig tillhöra den helige andes kyrka.

De ordinarie prästerna hade det ofta allt annat än behagligt.

Min familj började bli stor, och huset var alltför litet, ty vi bodde

8 personer i en källare 12 fol bred och 11 fot lång, och då

församlingen vägrade att bygga till huset, ansåg jag det vara tid på

att tänka pä att flytta», berättar pastor P. Beckman på ett ställe

i sin självbiografi. I pastor Norelius" skildring av sin första

tjänstgöringstid i Vasa, Minn., heter det: »Ungefär 3 mil från skolhuset

köpte jag rättigheten till 160 acres för 130 dollars. På detta land

invid en ypperlig källa fanns en liten hydda av stockar, S fot i

fyrkant med torvtak och jordgolv. I sammanhang med den

uppsatte jag ett brädskjul, vartill åtgingo två lass grova, ohyvlade

bräder. Delta blev boningshuset, och vi flyttade in i detsamma

innan vi liadc golv, Iak, fönster eller dörr, och lågo på en spånhög

om nätterna, tills vi kommo oss bättre för. Vi spände väv till både

yttre och inre tak, men när det regnade höllo de icke lätt, varför

vi under sådana nätter måste sova under ett paraply. Mina grannar93

voro i samma belägenhet soin jag och hade det än svårare, ty en

del hade stora familjer att försörja. 1 slutet av augusti eller början

av september hade vi ett kärt besök av d:r Passavant från Pittsburg,

Pennsylvania. Att ban fick göra bruk av vår enda säng, var

naturligt. Men olyckligtvis regnade det den natten, och taket höll icke

tätt. Icke underligt därför att han drömde, att ban låg på bottnen

av en sjö och våndades. I okt. anlände en del av våra vänner från

Indiana, och under tre veckors tid härbärgerade vi i vårt lilla hus

närmare 20 personer.»

En och annan komisk tilldragelse gav omväxling i mödorna.

Sommaren 1854 skulle ett par vigas i Lafayette, Indiana. En

person, som betalt överresan för brudgummen, kom för att utkräva

sin fordran. Detta gjorde bruden en smula tveksam, och en lång

slund gick, varunder

man satt ute på

stubbarna och

ackorderade om saken.

Pastorn tröttnade

slutligen och frågade,

om det vore

meningen, att någon

vigsel skulle bli av.

Brudgummen

ropade då till bruden,

som gått in i huset:

»Vill du nu, att dä

ska bli nät av, så får

dä la ske, innan

prästen går- »Ja,

visst vill ja dä , blev

svaret, och så förrättades vigseln. Men huruvida fordringsägaren

någonsin fick sina pengar är tvivelaktigt, eftersom brudgummen var

en redan till åren kommen man och sålunda mindre arbetsför.

1 en liten församling beslutade man sig något för hastigt för

kyrkbygge, Pastorn beställde virke ocli fick det kört till platsen.

1 samma veva flyttade över hälften av församlingen till annan

ort, och de kvarvarande ville icke betala för virket. Pastorn

måste låna pengar efter en ränta av 4 procent i månaden, för att

kunna betala skulden. Under tiden plockade de närboende till sig

virket, och inom kort var hela högen försvunnen. Allt vad

prästen någonsin fick i ersättning var en säck mjöl, som en av

virkestjuvarna självmant gav honom. Men då pastor Norelius vid

ett tillfälle av några av sina församlingsbor helt ogenerat blev

bjuden alt taga del i »lite fylle och kortspel», såg han intet

komiskt däri, utan kände sig i stället pinsamt berörd. Prästerna

hade i allmänhet rätt svårt att tillämpa vad man kallar kyrklig

Pastor Norelius" första hus i Vasa, Miouesota.102

lukt. Allt måste gå med lampor, ty ordet lukt fattades av

nybyggarna såsom elt despotiskt ingrepp i deras rättigheter.

Med de små löner, som de fatliga nybyggarna betalte sina

präster, skulle många av dessa icke kunnat reda sig, om de icke

därjämte haft förmånen att liksom nybyggarna själva laga sig

jord, varav de kunde få en del av sin bärgning. Några anspråk på

prästerna i fråga om klädsel o. d. hade församlingarna lyckligtvis

icke. »Om en präst», skriver Norelius, nu skulle komma lill en

av våra välbärgade församlingar, gående till fots, bärande sin

slitna nattsäck i handen, klädd mången gäng icke stort bättre än

mången landstrykare nu för tiden och nöjd med att ligga på golvet,

Norska kyrkan i Jefferson Prairie, Vlsconsin. där

Augustana-synoden stiftades.

ifall det fanns golv i kojan, i en vrå, helst om möjligt i en vrå

fri frän vägglöss, glad och tacksam alt fä dela med det kära folket

det rykande rotemoset i träfat m. m., ja, om en präst så utstyrd

nu skulle komma till våra välbärgade och fina farmare, skulle

han med möda få komma in och låna hus över natten, och mycket

mindre skulle han få uppträda i deras kyrkor och hälla en

predikan. Ingen, som icke kände honom personligen, skulle taga

honom för en präst, och man skulle icke tro vad ban sade. Men

av sådana svårigheter hade vi ej ont i banbrytartiden. Alla voro i

samma fattiga belägenhet, och därför stötte man sig icke på. alt

prästen var fattig och kom och gick som en annan människa.»

Ar 1851 hade de svenska församlingarna ingått i den av

amerikanska lutheraner bildade norra lllinoissynoden. Missnöje med

denna anordning ledde lill förberedelser till grundläggandet av en95

självständig skandinavisk synod, och vid ett möte i den lilla r.orska

kyrkan i Jefferson Prairie, Wisconsin, den 5 juni 1860, varvid

49 församlingar voro representerade av 26 präster och 11

lekminna-delegerade, organiserades den skandinaviska Augustanasynodcn. Av

prästerna voro 17 svenska, nämligen de tolv, som förut omtalats,

samt fem, som prästvigdes under mötet Jolin Person, G. Peters,

C. A. Hedengran, H. Olson och John Johnson). Av

lekmmna-delegcrade voro 7 svenskar.

lie fem pastorer som blevo prästvigda vid synodens stiftelse.

1. John Pehrson, 2. G. Peters, 3. C. A. Hedengran, 4. H. Olson,

5. John Johnson.

I 10 är fortfor synoden att vara skandinavisk, men 1870 utträdde

det norska elementet, ocli frän det året räknar Augustanasynoden sin

tillvaro som uteslutande svensk-amerikansk luthersk organisation.

Den hade dä 99 församlingar, 46 präster och 26,322 medlemmar,

av vilka 16,376 voro koinmunikanler. Nu liar den 1,204

församlingar med 692 präster, 184.056 kommunikanter, 272,989

församlingsmedlemmar, kyrkoegendom till ett värde av över 9 miljoner

dollars (33 miljoner kronor), 1,070 kyrkor, flera av dem

representerande en bvggnadskostnad av ända lill 100,000 dollars och

däröver. Synodens årliga budset överstiger 2 miljoner dollars.

Synoden är uppdelad i 12 konferenser och 4 missionsdistrikt.

Särskilt i början av synodens historia rådde stor prästbrist.96

För att avhjälpa denna blev det, som vi sett, nödvändigt att i

tjänsten anställa sådana lekmän, som, även om de icke ägde någon

vidare bildning, voro begåvade och hade lätt för att uttrycka sig.

De genomgingo vanligen en förenklad studiekurs, innan de blevo

prästvigda, ocli många av dem lade i dagen en överraskande, stor

duglighet och fyllde pä ett berömvärt sätt sin uppgift, som bestod

i alt verka som missionärer på ny upptagna fält. Som landet

Lekmannadelegater vid synodens stiftelse.

1. J. Erlander, 2. P. Palmquist, S. Johan Jonason. 4. N. Dahlgren,

5. Jonas Engberg. 6. O. Panlson, 7. C. Sköld.

är ofantligt stort, har synodens verksamhet ända intill nyare

tider varit ett enda fortskridande grundläggningsarbete.

1870 bekostade en förmögen amerikan, mr G. Black i Pittsburg,

en Sverigeresa för Hasselquist, som trodde sig kunna skaffa nya

krafter för det amerikanska arbetsfältet bland Sveriges studerande

ungdom. I Sverige var stämningen sedan gammalt bland kyrkans

män icke gynnsam för saken i fråga. Man tyckte, att svenskarna

ej haft i Amerika att göra, och att de gärna kunde skylla sig

själva, om de ej finge någon kyrklig vård. Långt senare, 1879.

når synoden hos den svenska missionsstyrelsen anhöll om bidrag

till missionering bland de svenska sjömännen i de amerikanskail-

Präster närvarande vid synodens stiftelse.

1. Peter Carlson, 2. J. P. C. Boren. 3. P. A. Cederstam. 4. M. F.

Hokan-son. 5. L. P. Esbjörn, 6. K, Norelius, 7. A. Andrén. 8. Krlami Carlson,

9. P. Beckman, 10. O. K. T. Andrén. 11. Jonas Swensson, 12. T. N.

Hasselquist

— Skarstcdt.98

hamnarna, svarade ärkebiskop Sundberg, alt »styrelsen, som livligt

bchjärtar vikten av ifrågavarande sak, dock funnit berörda anhållan,

enär en sådan verksamhet ligger utom styrelsens uppgift, som

är evangelii spridning bland icke kristna folk, icke kunna bifallas .

Emellertid fick Hasselquist med sig till Amerika ett antal

studerande, så att den stora prästbristen snart nog delvis

avhjälptes. De präster, som togo hand om missionsfälten i västern,

måste genomgå erfarenheter liknande dem, som kommit på de

första banbrytarnas lott i de äldre staterna. Det gör ett

tragikomiskt intryck alt i ett brev från en präst, som försökte

missionera bland mormonerna i l"tah, ännu så sent som 1897 finna

följande klagan: »Vi äro nog i tämligen stort behov av ett rum

till såsom studerkammare. Att alla linsets göromål, tvätt, bakning

o. s. v., försiggå, där man har sina böcker, är ju olämpligt,

men det far ju gä»; eller att i pastor P. Carlsons skildringar av sina

erfarenheter på västkusten läsa följande meddelande från staden

Marshfield i Oregon: Vid våra gudstjänster var det svårt alt finna

någon, som kunde leda sången. Den gamla svenska psalmboken,

som brukas i Finland, var den enda som fanns. En naturligen"

beskedlig yngling, som hade sill vrke ocli sin plals bakom

krogdisken, måste jag mer än en gång hämta för att leda sången.

Eller följande: »1883, dä jag var i Seattle, presenterade

hotellvärden Nils Lewis mig för en gammal sjöbuss, som hette Englund.

Denne sade: "Det är bra, att här är kommen hit en präst, ty dä

kan jag få köpa en bok, ty jag har en hustru, som gärna vill läsa.

Men för mill del så har jag seglat på havet i 30 år och fruktar

varken Gud, djävulen eller döden."»

En kvinna, som beklagat sig över, att hon på grund av sitl

medlemskap i en hemlig förening ej fick vara med i församlingen,

svarade, när hon tillråddes att i så fall lämna föreningen: Lämna

den! Jag lämnar den inte för tvä församlingar.» En vresig och

nyckfull svensk byggmästare i Portland, Oregon, åt vilken

uppdragils att bygga den första svenska kyrkan, lämnade i

vredesmod arbetet, för det pastor P. Carlson gjort en anmärkning om

hans godtyckliga sätt vid arbetets utförande. >Jag gick efter

honom*, berättar pastor C., »och fick honom att stanna ett par

gånger, men blott för några sekunder. Gäng på gäng bad jag honom

gå tillbaka, men fåfängt. Till sist, sedan vi gått 20 block förbi

20 kvarter, satte vi oss på en bjälke. Jad ödmjukade mig och

bad om förlåtelse gång på gäng, men det ville icke hjälpa.

Jag kan visst icke säga, att det var ell botfärdigt hjärtas ödmjukhet,

men sakens nödvändighet tvingade mig, ehuru jag visste mig

ingen orätt ha gjort honom. Omsider kunde jag förmå honom att

gå till arbetet med villkor, att jag aldrig skulle säga något mera.»

Det är nog icke vem som helst, som duger till präst under sådana

förhållanden.19

Denna episod

erinrar något om

vad Ernst

Beckman omtalar i sina

reseminnen från

Amerika. Efter en

gudstjänst i en

liten kyrka i

Minne-sola. vid vilken lian

var tillstädes, hölls

ett slags

kyrkstäm-ma, varunder

pas-lorn ödmjukast

frågade, om

församlingen ville tillåta

honom att en gång

i månaden predika

i en grannförsamling, vars paslor var tjänstledig. Jag föreslår, att då del

inte är oftare, så kan Peterson gärna få lov att resa , sade

klockaren. Efter en stunds tystnad sade en av nybyggarna Ja, som sagt

då det bara är en gång i månaden, så kan väl Peterson få resa." —

»Ja, då det är så sällan, kan väl ingen ha något emol. att Pelersan

Tre av synodens kyrkor:

i Kansas City. Missouri,

New Scandia, Minnesota

och Pittsburg.

Pennsylvania.100

far , instämde en röst längre ned i kyrkan. Prästen fick verkligen

församlingens godhetsfullt tillstånd», tillägger Ernst Beckman, men

så hade han också frågat sa ödmjukt och vackert: förstas, han var

kyrkoherde efter församlingens fria val och hade icke den lugna

tryggheten av statskyrkans kappa och krage. F, flera I förklarade

en av farmurgubbarna saken så: "Jaså, du tyckte, atl det var

konstigt, att Peterson skulle be om lov alt få resa. Ja, här förslås

liksom pocka inte prästerna pä någon respekt inte. Del är inte

Jubileumsbyggnaden vid SO-årsfesten 1910.

Grupp av festdeltagare. I mitten stå biskopen och biskopliinan von Schéele

och bakom dem. märkta med sif]rorna 3, 4 och 5, de enda kvarlevande av

synodens stiftare (Norelius. Peters och Erlander). N:r 2 är

Minnesotaguver-nören Eberhard och pä hans högra sida dr Philip Andréen och hans hustru.101

som hemma. Här är prästen så naturlig och gemen, som 0111

lian vore rakt en vanlig människa. Ocli så berättade farmaren.

hur han tsjälv vid sin första ankomst till nybygget funnit del

besynnerligt, att en granne, hos vilken han bodde, ej gjorde

sig det "minsta omak. när ett par präster kommo ridande pa besök,

utan satt helt lugnt pa sin trappa och späntade stickor och lät

prästerna själva sadla av sina hästar och sälla dem i stallet. Men

allt detta skedde för över 30 år sedan. Tiderna ha något

förändrats sedan dess. Den lugna tryggheten av statskyrkans kappa

och krage har i alla fall lockat åtskilliga svensk-amerikanska präster

lill Sverige. 1914 voro omkring 20 f. d. Augustanapräster anställda

inom svenska statskyrkan. 6 av dem som kyrkoherdar och de

övriga som vicepastorer.

I juni 1910 firade Auguslanasynoden sill 50-årsjubileum i Röck

Island. Illinois, under ordförandeskap av läroverkspresidenten

dall. Andreen. Tusentals svenskar, förutom talrika ombud från

amerikanska kyrkor och läroverk voro samlade från alla delar av landet.

Även ombud frän universitet och andra samfund i Sverige

had"-infunnit sig — biskop v. Scheele, rektor Schück. kyrkoherde Per

Pehrsson och paslor E. Rang. Av de svenska präster och lekmän,

som voro med vid synodens grundläggning 1800. funnos ännu

tre i livel och voro tillstädes vid jubileet. Det gjorde ett gripande

intryck, då under första aftonens fest den äldste levande

svnodal-sekreteraren d:r N. Forsander från del första synodalprotokollet av

1800 uppläste namnlistan och bland de 10 uppropade endast tre

svarade, och då den ene av dessa tre, d r E. Norelius, under det

hela församlingen reste sig, ledde fram de andra två och

presenterade: Pastor Peters, som är blind, så att han ej kan se denna

stora församling; lekmannen Erlander, som är döv, sä han ej bör

ett ord av denna jubelfest, och jag själv, som visserligen ser rätt

stark ut ännu, men känner, att det nalkas mol slutet. Det

förunnades honom dock all fullborda sill monumentala verk om synoden,

innan han kallades hädan.

Andra glanspunkter under jubelfesten voro. da ordföranden

tillkännagav, all biskop von Schéele testamenterat sitt bibliotek till

Augustana College; då kvinnornas missionsförening genom sin

ordförande mrs Evald överlämnade lill synodens president, d:r E.

Norelius, en bankanvisning på 12,000 dollars lill utplånande av

missionskassans skuld, och då del kungjordes, alt den summa pä

250,000 dollars, vilken synoden; 7 år förut beslutat insamla som

grundfond för läroverket i Röck Island, blivit fulltecknad.

1878 började synoden missionsverksamhet i Indien och längre

fram i Kina och på ön Porto Rico i Västindien. Sedan 1901 har den

även haft missionärer i Alaska. Synoden äger 9 barnhem med ett

egendomsvärde av över 360,000 dollars. 6 sjukhus med ett

egendomsvärde av 876,000 dollars, 7 ålderdomshem, två diakonissanstalter, två102

immigranthem, ett sjömanshem, tre hem för unga kvinnor samt

10 läroverk.

Med den kyrkliga verksamheten har det svensk-amerikanska

skolväsendet städse varit intimt förenat. Skolans uppgift var nämligen

till en början att utbilda församlingslärare. Nu äro läroverken icke

längre uteslutande prästbildningsanstalter. De flesta meddela

undervisning i alla skolämnen, och vid fyra av synodens läroverk motsvara

kurserna så nära de vid Sveriges högre elementarläroverk gällande,

att utexaminerade elever erhålla tillträde titi universiteten i Uppsala

och Lund utan att undergå ny examen. Den mogenhetsgrad, som i

Amerika närmast motsvarar den svenska studentexamen, är artium

Augustana College ocli dess biblioteksbyggnad. Denkmann Library.

baccalaureus, vanligen betecknad med bokstäverna B. A. (bachelor

of arts), och den tilldelas abiturienterna vid de fyra läroverken

Augnstana, Bethany, Gustavus Adolphus och Upsala Colleges. Även

musik och konst ägnas tillbörlig uppmärksamhet. Tre av

läroverken äro försedda med musikkonservatorier och två med

fullständiga konstakademier.

Det äldsta läroverket, Augustana College och teologiska

seminarium i Röck Island, grundades i Chicago 1860 som

prästbildningsanstalt och började sin verksamhet med tre lärare och 15 elever.

1863 flyttades det till Paxton och 1875 till Röck Island, där dess

första byggnad invigdes den 14 oktober. Den blev snart otillräcklig,

och 1887 uppfördes en större skolbyggnad. 1910 blev en av en rik

tysk familj vid namn Denkmann donerad storartad biblioteksbyggnad

färdig, och 1916 uppfördes en nv gymnastiksal. Det landområde av

nära 19 acres, som först inköptes för skolans räkning, utvidgades103

sedan genom gåvor. Prof. Williamson skänkte 5 acres, och senator

C. J. A. Ericson i Boone, Iowa, bidrog med 12,800 dollars till

inköp av ett annat omräde. Skolan äger nu 36 acres, vilkas värde

tillsammans med värdet av skolans fonder och övriga tillhörigheter

anslås till omkring 700,000 dollars. Från Sverige har Augustana

College erhållit flera understöd. Vi ha redan omnämnt den av

konung Carl XV skänkta boksamlingen och den av pastor O. C. T.

Andrén insamlade koHekten på 10,000 dollars. Esbjörn lyckades få

den tillökt med 816 dollars, och d:r G. Andréen väckte under ett besök

i Sverige 1905—06 nytt intresse för skolan med resultat, alt en

fond på 100,000 kr. insamlades, varav konsul Ekman i Göteborg

skänkte halva beloppet. En amerikansk

mecenat, O. L. Cable i Röck Island, har

donerat 25,000 dollars til) läroverket, och

subskriptioner i Svensk-Amerika ha inbragt

över 300,000 dollars. Augustanaläroverket

beslår av college med 8-årig kurs,

seminarium med 3-årig prästbildningskurs,

musikkonservatorium sedan 1886,

affärsskola sedan 1S88, konstakademi sedan 1895,

en akademisk fortsättningskurs, början till

ett blivande universitet, samt

läraresein-narium sedan 1891. Vidare finnes elt av

d r Josua Lindahl under hans läraretid

grundlagt zoologiskt museum på över 2,200

nummer, ett av d r A. R. Cervin påbörjat

herbarium, en till största delen av prof.J. A.

t ddén hopbragt geologisk samling, en

etnografisk samling samt laboratorier.

Biblioteket innehåller över 41,200 nummer. Den

Lingska gymnastiken infördes 1881 av d:r F. Westerberg i trots

av invändningar från alltför ensidigt teologiskt sinnade studerande,

att Paulus förklarat lekamlig övning vara till föga nytla.

Såsom rektorer ha tjänstgjort L. P. Esbjörn, T. N. Hasselquist,

O. Olsson och G. Andreen, vilka av d:r C. M. Esbjörn träffande

karaktäriserats var i sin ordning som den mångsidige, den trofaste,

den snillrike och den energiske». På musikens område var d:r O.

Olsson pä sått och vis banbrytare genom att giva upphov till det

1881 bildade oratoriesällskapet, men Gustaf Stolpe var den förste

ordinarie läraren i musik. Konstakademien har hela tiden

före-slåtts av prof. O. Grafström. Från 1860 till 1910 hade 5,234

elever varit inskrivna vid läroverket och 1,953 utexaminerats. Ett

40-tal lärare ombesörjer undervisningen, och elevernas antal är

vanligen mellan 5- och 600.

Läroverkets nuvarande rektor, Gustav Andreen, föddes i

Bailey-town, Indiana, 1861. son till pastor A. Andrén. Han sändes vid 11

f):r Gustav Andréen,

rektor vid Augustana

College.10 1

àrs ålder lill Augustana College, blev student 1881, var 1882—83

biträdande lärare vid samma skola, ägnade 1 Vs ar ät juridiska

studier, var 1886—93 lärare vid Hethany College, fortsatte därpå

sina studier vid Yalcuniversitetet och promoverades till Filosofie

doktor 1898. Efter 2 års studier vid Uppsala universitet återkom ban

1900 till Amerika och utnämndes 1901 lill rektor vid Augustana

College. Han har särskilt gjort sig bemärkt för det arbete ban

nedlagt vid insamlandet av den ovannämnda jubelfonden av 250,000

dollars, som vid 50-årsfesten 1910 överlämnades till läroverket, saml

för förslaget att inom synoden varje ar fira en grundläggarnas dag.

Han är energisk och entusiastisk, och i hans tal och föredrag äro

optimism och entusiasm grundtonen.

Josua Lindahl, som lade den första bestående grunden lill

naturvetenskaplig undervisning vid de

svensk-amerikanska läroverken, var prästson från

Kungsbacka och född 1811. lian blev

student i Lund 1863, filosofie doktor 1871

Och därpå docent vid Lunds universitet.

Under somrarna 1870 73 var han

medlem av vetenskapliga expeditioner till

Medelhavet, Grönland m. m., utnämndes

1875 lill sekreterare vid den geografiska

kongressen och expositionen i Paris ocli

1876 lill sekreterare vid

världsutställningen i Filadelfia. 1878 kallades han

till professor i naturvetenskap ocli

mate-malik vid Augustana College, 1888

utnämndes ban lill statsgeolog i

Illinois, var 1895—1906 direktör och

redaktör hos ett naturvetenskapligt

sällskap i Cincinnati, Ohio, flyttade 1906 till Chicago och

uppförde på uppdrag av sin gamle vän ocli proniolionskamrat, d r P.

Håkanson i Eslöv, ett laboratorium för tillverkning av läkemedlet

Salubrin. Lindahl avled 1912. Han skrev mänga uppsatser i

tidningar och tidskrifter, mest av naturvetenskapligt innehåll, saml

överflyttade till svenskan större delen av Brehms stora zoologiska

arbete. Han var en ypperlig stilist, en av de lärdaste svenskar,

som någonsin kommit till Amerika, och vad mer är en av de ädlaste

karaktärer, som något land kunnat uppvisa. Svensk var han till

det sista och förordnade, alt hans aska liksom även hans hustrus

skulle begravas i fosterlandets jord. vilket även skedde. Om hans

betydelse för svenskheten i Amerika skrev red. A. Schön: »Honom

tillkommer äran av ej blott att ha tillkämpat naturvetenskapen elt

framskjutet rum på läroverkets undcrvisningsschema och befäst

densamma i lärovcrksmyndighetcrnas och allmänhetens aklning, utan

även av att bokstavligen ha skapat läroverkets i många avdelningar

D:r Josua Lindahl.105

synnerligen rikhaltiga naturhistoriska museum och ha utbildat

dem. som nu lill heder för honom och sin Alma Maler bekläda

professurer i delta och närbesläktade ämnen vid svensk-amerikanska

och andra läroverk. Utan överdrift kan det sägas, att d r Lindahls

inflytande ännu spåras inom var svensk-amerikanska läroverksvärld,

oaktat det är över ett fjärdedels sekel sedan han avgick från sin

lärarebefattning vid Augustana College.

Fr. Westerberg föddes i Nacka 1851. log studentexamen och

fortsatte sina studier vid Uppsala universitet och Karolinska

insli-tutet, var underläkare vid Kungl, garnisonssjukhuset i Stockholm

1875—6, stipendiat i fältläkarekåren 1878 och innehade

förordnanden som läkare i Ösler- och Västergötland, innan lian 1882

reste till Amerika. Han promoverades lill medicine doktor vid

universitetet i Vermont och bosatte sig

1883 i Princeton, Illinois, som

praktiserande läkare och kort därefter i Mol i ne,

varjämte han antog anställning som

gymnastiklärare vid Augustana College. 1886

flyttade ban lill San Francisco och

verkade som läkare i 9 ar, tills sjukdom tvang

honom att avbryta sin praktik. Sedan 1908

är han svensk vicekonsul i San Francisco.

Ciustaf Stolpe föddes i Torsåkers

socken i Gästrikland 1833, där hans förfäder

i 110 ars lid varil organister. F.fter sju

års studier vid Gävle elementarläroverk

inskrevs ban vid Musikaliska akademien

i Stockholm och utexaminerades därifrån

som musikdirektör 1855. Da ban 1881

kom lill Amerika för att giva

kon-serier, erbjöds honom musiklärarebefattningen vid Augustana College,

lian tillträdde den 1882. lian företog ofta konsert- öch

föreläsningsresor genom de svenska kolonierna. Vid sidan om sin

lärareverksamhet tjänstgjorde ban i nära 20 år som organist och

säng-ledare i den stora svenska lutherska kyrkan i Moline. 1900 kallades

han till musik- och sånglärare vid Upsala College i New Orange,

New Jersey. Där avled han 1901. Slolpe var en framstående

kompositör och virtuos pä både piairi och fiol. Han komponerade

över 100 musik- och sångstycken. Att han även bland amerikanerna

var uppburen, visas därav, att ban av en musikalisk akademi i

New York hedrades med graden doktor i musik. Den berömde

talaren och predikanten d:r Mauritz Stolpe i New York är

hans son.

Olof Grafström föddes i Attmar, Medelpad, 1855, kom 1875 till

Konstakademien i Stockholm och utexaminerades därifrån 1882.

Han var samtidig där med Zorn, Liljefors och andra berömda

to

D:r Fredrik Westerberg.106

svenska målare. Han tillbragte två somrar i Torneå ocli Luleå

lappmarker, vilkas natur lian lärde sig att med stor trohet

återgiva på duken. 1886 reste han till Amerika, var bosatt i Portland,

Oregon, i Spokane, Washington, och i San Francisco, Calif., till

1803, då ban kallades som lärare till Bethany College. 1897 antog

han en motsvarande befattning vid Augustana College. Grafström

är en mångsidig artist. Över 150 altartavlor av honom pryda

svensk-amerikanska kyrkor. Han har vunnit mycket beröm för

sina landskapstavlor. Vid eti utställning i Portland vann han

pris för en av dem. Även som porträttmålare har han

utmärkt sig.

Gustavus Adolphus College i St. Peter, Minnesota, har utvecklats

från en mycket blygsam början i Hed Wing, där skolan öppnades

1862 med en lärare

(Norelius och en

elev. Antalet

elever ökades dock

snarl. Skolan

flyttades 1863 till Last

Union och 1876 till

S:t Peter, där

farmaren Anders

Thorson skaffat 10 acres

jord och en

subskription på 10,000

dollars till dess

understöd. Sedan dess

har läroverket ökat

sin ägo vidd till 25

acres. Vissa lider liar

det sett ut, som om hela företaget skulle gått om intet av brist

på medel, och många gånger liar man funnit det svårt att anskaffa

lärare. På 1880-talet sköttes undervisningen mestadels av pastorer.

Somliga av prästkandidaterna bland eleverna fingo kost och logi

fritt mol det att de hjälpte till med arbetet i skolans ladugård

och på dess åkrar. Under de hårda åren på 1890-talet sleg skolans

skuld till över 30,000 dollars, men man lyckades i sinom tid

betala den. 1908 erhöll skolan av Andrew Carnegie en gåva av

32,500 dollars. Dessutom insamlades 10,000 dollars. 5,129 elever

hade till 1910 varit inskrivna och 1,305 utexaminerats.

Lärarekåren räknar mellan 20 och 30 medlemmar, och de studerande äro

vanligen mellan 3- och 400 till antalet. Blott få av dem äro födda i

Sverige, men svenskheten är dock ännu stark bland eleverna, fast

engelskan är det förhärskande språket. Hur svensk man kan

vara vid detta läroverk, visades för många år sedan, då dess

dåvarande rektor pastor J. P. Nyquist gjorde försök att införa

Gustavus Adolphus College i St. Peter, Minnesota.107

svenska kakelugnar i stället för de vanliga amerikanska

järnkaminerna för byggnadens uppvärmning. Studentexamen avlägges

av mellan 20 och 30 elever om året. Bland detta läroverks studenter

finna vi sådana namn som A. O. Eberhart och John A. Johnson,

båda berömda guvernörer över Minnesota, och i lärarekårcn

befinner sig Svensk-Amerikas lärdaste fruntimmer, professorn i

matematik fil. d:r Inez Rundström. Läroverket har haft många

rektorer. Den, som längst innehade rektoratet, var d:r M.

Wahlström (från 1881 till 1901). Han föddes i Blekinge 1851, kom

185-1 med sina föräldrar till Amerika, blev student vid Aiigustana

College 1877, prästvigd 1879 och verkade som missionär bland

indianerna lill hösten 1880, då han antog kallelse från Gustavus

Kotogmi) av B. ti. Gröndal.

Bethany College i Liiidsborg. biblioteksbyggnaden till vänster.

Adolphus College att bli lärare där. 1891 erhöll lian av Augustana

College fil. doktorsgraden. 1901 tillträdde han

föreståndarebefattningen vid Augustana Hospital i Chicago. Skolans nuvarande rektor

är O. J. Johnson.

Bethainy College i Lindsborg, Kansas, grundades av C. A.

Swensson 1881 med, som han själv sagt, 2 lärare och ingen elev.

Lärarna voro han själv och J. A. Uddén. De lyste på i

kyrkorna och annonserade i pressen, att de på en viss dag ämnade

börja en liten skola, men ingen elev infann sig på den utsatta

tiden. (Två år förut hade förf. gjort en liknande pålysning på

samma ställe med samma resultat.) Efter en tid började dock en

och annan elev anmäla sig, och innan ett år gått till ånda.

hade Swenssons skola 27 lärjungar. Den utvidgades, elevantalet

ökades, men det kostade Swensson ett oerhört arbete att skaffa108

model till alla utgifter, genomdriva sina planer och besegra

fördomar och motvillighet hos befolkningen. Men han lyckades. 20

är efter företagets början hade skolan 17 lärare. 825 elever flera

än något annat svensk-amerikanskt läroverk samt egendom till ett

värde av 175,000 dollars. I nuvarande stund har läroverket ett

egendomsvärde av 250,000 dollars. Dess område upptager 20 acres,

dess årliga budget utgör omkring 85,000 dollars. 10 lärare

bedriva undervisningen, och de studerandes antal utgör omkring

000. Utom den 5 våningar höga skolbyggnaden har läroverket

flera andra byggnader, bland dem ett stort bibliotekshus, ett

auditorium med sittplatser för 3,000 personer saml den av minister

Thomas skänkta svenska paviljongen från utställningen i S.l Louis.

D:r C. A. Swensson. grundläggaren av Bethany College,

och d:r E. Pihlblad, dess rektor.

Bethany College har haft endast tvä rektorer. C. A. Swensson och

Ernst Pihlblad. Dess konstakademi förestås av konstnären Birger

Sandzen och musikkonservatoriet av prof. H. Brase. Till 1910 hade

5,311 elever varit inskrivna och 1.110 utexaminerats.

t!. A. Swensson, son lill pastor Jonas Swensson, föddes i

Sugar Grove, Pennsylvania, 1857. Han inskrevs 1873 vid Augustana

College, blev student 1877 och prästvigd 1879. Samma är flyttade

han lill Lindsborg, dit han fått kallelse all efterträda prof. O.

Olsson som församlingens föreståndare, vilken plats sedan Olssons

flyttning skötts av pastor Haterius. Swenssons verksamma natur

kunde dock icke nöja sig med alt sköta endast en sysselsättning.

Han grundade, som ovan nämnt. Bethany College och sedan den

längre fram över bela landet kända och beundrade Messiaskörcn,

varom mera hår nedan, och gav genom sitt överväldigande väsen, sin

dådkraft och aldrig trytande optimism och offervillighet impulsen

lill en omskapning i folkets livsåskådning och ideal, som saknar109

motstycke i hela Svensk-Amerika. Genom honom kom hela trakten

att fa en helt annan prägel, än den förut haft. en prägel av förfining,

levnadsvett och hög kultur. Det var ej utan skäl del sades om

honom, att han »bodde i en stad, som lian själv byggt, var rektor

för ett läroverk, som lian själv stiftat, och ägde etl rykte som

politiker ocli vältalare, som nådde över både Amerika och Europa».

Ej heller är det utan fog Norelius besvarar frågan, vilka element,

som varit verksamma för åstadkommandet av den kulturbild, som

Lindsborgstraktcn företer, med orden: Först landets natur, för

del andra Tolket eller nybyggarna, för det tredje d r Carl Swensson.

Han var född att ordna och leda, men han ledde utan tvang och

maktspråk. Han förslod som få . yttrar Norelius, »all väcka

och underhälla en entusiastisk patriotism för kyrka orli stal.

för hem och skola. Även med den personlighetens glöd, som ban

ägde, skulle han dock ej förmått uträtta vad

ban hann med, om han icke därjämte ägl en

arbetsförmåga, som trotsar all beskrivning.

Han räckte (±11 för allt. Han var

konferens-ordförande, legislal ur medlem, redaktör,

rektor, lärare, präst, korrespondent, politiker och

finansiär. Om sill liv pa 1880-talet skrev han

själv en gäng: »Ofta predikade jag 5

gånger i veckan, understundom 3 gånger pa

söndagen med 22 mils åkning pa landsvägen;

däri ill kommo 5 morgon tal och 12 lektioner

i veckan i läroverkel, så bidrag till 3 eller 0

tidningar i veckan, vidare arbete pa en större

bok; vid sidan härav bekymmer och

omsorger dag och nàtf för läroverkets Finanser

m. ni. saml skötandet av en korrespondens, som vissa lider gick upp

till 20 brev per dag. Härtill kommo ständiga resor pä järnvägarna.

1888 reste jag 25*000 engelska mil, 1889 22,500. När jag kom hem till

julen 1888, hade jag rest pa järnväg Ii nätter a rad och tillbragt endast

två av dem i sovkupé. lian besökte. Sverige två gånger och skrev

därom två väldiga volymer. I sina tidningsartiklar behandlade

han de mesl skilda ämnen: leologi och landkolonisering, politik och

gruvaffärer. Stilla havskusten besökte ban tre gånger, förslå gängen

1893 i sällskap med biskop von Schéele. Den tredje färden dit blev

hans sista resa pa jorden, llan insjuknade plötsligt och avled i

Eos Angeles 1904. Hans optimistiska sinne förnekade sig ieke.

ens i dödsminuten. Hur mår pastorn"" frågade en sjuksköterska

den döende mannen. A, jag mar alldeles utmärkt . blev svaret.

Tre minuter därefter var han död. F-n fullblodsmäiiniska in i det

sista. Han hade sina vedersakare — vilken stor man har icke

det? Naturligtvis gav han ibland orsak till klander, han skulle

eljest icke varit människa. Men alt han menade väl, även då ban

Prof. Birger Sandzén.110

genom sin optimism lät förleda sig till handlingar ocli omdömen,

som ej höllo provet, kan icke betvivlas. Han var en briljant talare

och ägde därtill den icke föraktansvärda cloqucntia corporis. Även i

Sverige blev han uppskattad som talare. En ansedd tidning där

skrev om honom: »Som andlig talare stod Swensson synnerligt

högt. Under sina besök här i landet uppträdde lian med

predikningar, som, sedan åhörarnas första överraskning över det i

dem brusande amerikanska livet lagt sig, gåvo ett länge levande

helgjutet intryck av religiöst retoriska mästerstycken.» lian rörde

sig lika ledigt med svenska som med engelska. Vad lian kunde

uträtta som talare visas av en tilldragelse från den tid, då han var

medlem av lcgislaturen i Kansas. Ensam mot cn hcl skara

amerikaner, som voro på vippen att antaga en lag, vilken var ägnad

att skada en del svenska nybyggare i västra Kansas, försökte

Swensson flera gånger fåfängt att få ordet. Då lian tydligen

såg, att ordföranden ej ville låta honom yttra sig, rusade han upp

och lilltvang sig med maktspråk rätt alt tala samt förde i ett

ljungande cxtemporcrat föredrag sina fattiga landsmäns talan med

sådan värme och övertygelse, att åhörarna gåvo honom rätt och

förkastade lagförslaget. Utan överdrift kan sägas, alt Swensson

var på sin tid den mest överväldigande, mest verksamma och

inom de vidaste kretsarna kända och beundrade gestalten i hela

det svenska Amerika. Som författare var lian oerhört flitig. Utom

en oändlighet av tidningsartiklar skrev han de två ovan nämnda

reseberättelserna, utgav vidare cn samling föredrag m. m., en

kalender och tillsammans med d:r Abrahamson ett stort historiskt

verk. Han hedrades med utnämning till både teologie ocli filosofie

doktor, och till hans minne har rests ett monument på lians grav och

hans staty framför läroverket.

Hans efterträdare som rektor, Ernst Pililblad, likaledes en mycket

begåvad talare, föddes i Kansas City, Missouri. 1873, avlade

studentexamen vid Bethany College 1891, prästexamen vid Augustana

College 1894, prästvigdes samma år, tog magistergraden 1895 och

utnämndes 1906 av Augustana College till teol. doktor. Han var

1895—1904 lärare i latin vid Bethany College, 1900—04 vicepresident

och har sedan 1904 varit dess rektor.

Birger Sandzen är prästson från Västergötland och född 1871.

Ilan blev student 1890, studerade därefter i 2 år . i

Konstnärsförbundet i Stockholm under ledning av Zorn, Per Hasselberg m. fi.

samt därefter i Aman-Jcans atelier i Paris. 1891 reste han titi

Amerika och blev lärare i moderna språk och estetik vid Bethany

College. 1897 blev han föreståndare för konstavdelningen. Han

har under tiden gjort två europeiska resor och många utflykter i

Colorados och Arizonas ökentrakter, vilkas natur med dess såregna

ljuseffekter ban ägnat ett ingående studium och förevigat på

hundratals tavlor. Han är cn framstående stilist, har författat111

ett stort antal uppsatser om konst ocli konstnärer, reseskildringar

m. m. och utgivit en av honom själv illustrerad bok, betitlad:

Med pensel och penna.

Jag nämnde här ovan Messiaskören. Dess historia är

intressant. Under sin europeiska resa 1879 blev prof. O. Olsson

från Augustana College vid åhörandet av Händels Messias i London

så djupt gripen av styckets skönhet, alt han från den stunden

drömde om bildandet av ett oratoriesällskap i Amerika, som skulle

kunna uppföra samma tonskapelse. Själv var Olsson, som förut

nämnt, mycket musikalisk, och han hade redan under sin pastorstid

Potngnill av ß. O. GrAmlnl.

Messias kören i Lindsborg.

i Lindsborg år 1877 eftersänt ett sällskap studerande från Augustana

College, som skulle predika, sjunga och utföra instrumentalmusik

för I.indsborgsförsamlingen, ett tilltag, som renderade honom

ovettiga brev från forna församlingsbor, vilka övergått till

missionsförsamlingen och ansågo körsång ocli musik som någonting fasligt

syndigt. Vid sin återkomst frän Europa arbetade ban i tal och

skrift för större musikalisk livaktighet vid läroverket. Detla ledde

till organiserandet av Häridel Oratoriesällskapet och 1882 till

grundläggandet av ett särskilt musikdepartement vid läroverket,

ävensom till uppkomsten av en mängd kvartetter, körer, musikaliska

klubbar m. m. med lysande namn — Utopiakvartetten,

Ekokvar-letten, Re-ekokvartetten, Philodoikvartetten, Eoluskören o. s. v. —

men med kort livslängd. Oratoriesällskapet blev emellertid

be-ståndandc och har årligen givit konserter, vid vilka klassiska112

tonskapelser, såsom Messias, Haydns Skapelsen, Mendelsohns

Elias. Wennerbergs Davidspsalmer 111. fi. uppförts. Olsson fick

redan 1883 nöjet att höra Messias i Kock Island. Oratoricsällskapet

räknar mellan 150 och 200 medlemmar. Ar 1901, Wennerbergs

dödsår, stiftades Wennerbcrgskören, en manskör av utvalda röster

bland läroverkets elever. Denna kör, omkring 20 man stark,

förelager varje år en konsertturné genom svenskbygderna i

mellanstaterna, ocli dess repertoar innehåller både svenska studentsånger

och engelska sånger, men intet av det löjliga eller burleska, som

amerikanska collegekörer vanligen bjuda pa.

Pastor C. A. Swensson, den entusiastiske ivraren för aili skönt

och storslaget, var icke sen att efterfölja Olssons exempel. Han fick

ihop ett 10-tal goda röster bland sina

församlingsbor såväl som från angränsande

församlingar, och i januari 1882 började

övningarna. Somliga av sångarna måste

köra 9 titi 12 mil 11—19 km.) för att

komma lill staden, men Swenssons

entusiasm smittade dem, och de blevo snart

lika ivriga som ban att bevista

repetitio-nerna, vilka höllos tre gånger i veckan.

Swensson själv var nog icke vidare

musikalisk, men hans hustru, mrs Alma

Swensson, var det så myckel mer. Hon skötte

orgeln, inövade de olika stämmorna och

ledde samsjungningen, medan hennes man

stod bredvid och uppmuntrade henne och

sångarna. Arbetet gick med s&dan kläm,

alt kören kunde uppträda offentligt

redan 2 >/• månader efter den första

övningen. I nder påsken, som det året inträffade i slutet av mars,

sjöng den nybildade kören Messias 5 gånger i de svenska nybyggena

i mellersta Kansas. 1"rof. Olsson kom dit, åtföljd av kapten Osborn,

ett par solosångare och Augustana College s orkester. Osborn, en son

lill synodens grundläggare I.. P. Esbjörn, ledde kören, och prof.

Olsson skötte orgelackompanjemanget. De 5 konserterna gav.) en

behållning av 200 dollars, som donerades lill det nybörjade

Belhany-1 äro verket. 1883 uppfördes oratoriet 2 gånger med samma pekuniära

behållning som aret förut. 1881 gavs blott en konsert, men

behållningen blev 310 dollars. 1885 hade kören för första gången sin

egen orkester. 1900, då kören räknade 386 röster, gavs oratoriet

5 gånger, och konserterna blevo föremål för en smickrande

illustrerad artikel i en av Amerikas förnämsta lidskrifter, med dessa

slutord: Med ett sådant träget arbete, en sådan fröjd att få uttrycka

sig i toner, ett så högstämt ämne och cn sä hängiven befolkning

är det föga underligt, att den varje påsk återkommande Mcssias-

Prof. Hagbart! Urase.

Messias-körens ledare.113

sången pà Kansasslåtten är en tilldragelse, som man motser med

längtan, njuter med hänförelse och länge minnes.»

Till dessa regelbundet återkommande Messiasfester strömma

varje är tusenden från alla håll och kanter. Det ena extratåget efter

det andra brusar in i staden, medförande nyfikna och längtande

skaror. Folket tröttnar icke på att höra Händels mästerverk.

Snarare ökas intresset är för år, delvis även till följd av den

dragningskraft solisterna utöva. Några av världens förnämsta

artister på musikens och sångens område (Schumann-Heink in. fi. lia

varit engagerade som solister vid dessa konserter. Den 50 man

starka orkestern och kören själv, som vid ett tillfälle räknat över

(>00 röster, ha vunnit i precision och artistisk fulländning år för

Luther College.

år. I kören deltaga ännu några av de första medlemmarna. Del

finnes familjer, som äro representerade i kören av tre generationer.

1 början var det nog svårt för det gamla nybyggarfolkel att sätta

sig in i den nya sakernas ordning, som infördes genom

Messias-sängen. Det berättas om en farmargubbc, som undrade vad hans

döttrar egentligen hade för sig, eftersom de så ofta skulle kvista

in till staden, att lian blev ytterst förtörnad, när en spjuver

upplyste honom om, att de foro dit för att skaffa sig fästmän, samt

genmälde Nå, så skall jag väl laga så, att de hädanefter stanna

liemma-, och inte gav med sig, förrän pastor Swensson, som fått

reda på saken, förklarat för honom, hur det hängde ihop. Men det

är nu en längesedan övervunnen ståndpunkt. De gamla såväl som

de unga motse Messiaskonserterna med iver. Men det är ej blott

Messias, som uppföres. Haydns Skapelsen har också givits av denna

beundransvärda kör, och orkestern spelar dessutom symfonier och

annan gedigen musik, så att folket lärt sig förstå och värdera det

8. — Skarstedi.122

höga och ädla i tonkonsten. Man skulle här t. o. m. skratta ät ett

konsertprogram i den populära stilen , skrev prof. Sandzen för

åtskilliga år sedan: »den sorten ha svenskarna här längesedan vuxit

ifrån. I de flesta hem finner man präktiga pianon och på

musik-hyllan Beethoven, Chopin och Grieg.

Messiaskören har fyllt sin uppgift storartat. Man kan knappt

tänka sig en väldigare metamorfos än den. som Lindsborgstrakten

undergått genom upprättandet av Belhany College med dess

musik-och konstakademier och genom Messiaskörcns prestationer. Där

för 35 år sedan folket betraktade all säng utom psalmsång och all

musik utom orgelspel som någonting syndigt, är nu den förnämsta

och mest klassiska musikhärden i hela den sydvästra delen

av-Amerika, och svenskarna ha blivit ett medel alt även hos de eljest

så omusikaliska amerikanerna väcka en

sådan smak för musik, att de i stort

antal begagna sig av tillfällena lill

musikstudier vid Belhany College.

Musikkon-servaloriels föreståndare, prof. Brase, har

omlalat, att under ett är voro av

kon-servatoriets 120 elever endast 170 av svensk

börd. Och aili detta är, om vi betrakta

saken närmare, C. A. Ssvenssons verk.

Han införde Messiasfesterna i Lindsborg.

»Under deras makliga inflytande har*,

skriver dr I". 1"ihlhlad, en generation

blivit född och mognad. Detta har skapat

ett släkte, som under del att det vunnit

oberoende i det ekonomiska även visat sig

ha sinne och smak för det ideella. När

den unge Carl Swensson 1X79 kom till

Lindsborg, såg ban en skara

immigranter. som nyss hade bekämpat de första farorna indianen

och svälten. Det var dock ett folk med del djupaste allvar och den

största pietet. Hans stora uppgift var att tjäna dessa människor

och deras barn och lyfta dem ur den enformiga materialism, som

hotar varje nybyggarstam. Hans livstanke har åtminstone delvis

förverkligats, och en fläkt av hans mäktiga ande vilar ännu över

hans skapelser på den plats, där han framlevde sin krafts dagar,

och bland det folk, soiu han älskade.»

Näsl i ålder efter Belhany College kommer Luther College i

Wahoo, Nebraska. Det leder sin upprinnelse från ett missionsmöte

i Swedeburg, Neb., 1883, där efter avslutad diskussion om skolfrågan

diakonen John Erickson föreslog, all man skulle upptaga en allmän

subskription för saken och själv började den genom att donera 15ü

dollars, varefter insamlingen fortsattes pä andra platser och inbragte

1.350 dollars. Tre platser tävlade om att få skolan. Wahoo bjöd

D:r S. M. Hill.1000 doll. och 10 acres jord. Stromsburg 6.000 doll. och 20 acres,

Saronville 1.000 doll. Omröstning företogs och mästc upprepas gäng

på gång, innan två tredjedelar av röstsiffran kunde vinnas för

nagon-dera platsen. Vid sjuttonde omröstningen segrade äntligen Wahoo

Skolhus uppfördes, och den 18 ök|. 1883 öppnades skolan med

5 elever. Under första terminen ökades antalet lill 10. Skolan

rönte under några år slarkl motstånd från flera hall och genomgick

en svår pärs under missväxtåren i Nebraska, men dess ledare gåvo

icke tappt. Man anställde insamlingar och fick en gäng ihop 10,000

dollars, en annan gäng 15,000. Nya byggnader uppfördes, den ena

klassen ocli kursen efter den andra lades lill skolschemat, som nu

seaan många är tillbaka innefattar både musik och konsl vid sidan

om de vanliga skolkurserna. Skolan bar 17 lärare och 200 elever.

Uess rektor är pastor A. T. Seashore.

Den mest bemärkte mannen i dess historia

är dock prof. S. M. Hill. Han föddes

i Sand, Östergötland, 1851, kom till

Amerika 1808, genomgick Augustana College och

tog studentexamen 1870, var därpå lärare

vid Gustavus Adolphus College 3 år och

missionär i Salt Lake City till 1883. dä

han kallades till lärare vid skolan i Wahoo.

Två är därefter utnämndes ban lill dess

rektor och kvarstod i denna befattning

lß àr. Han var därefter lärare i historia,

lalin och svenska till lili t, dä ban erhöll ell

ärs tjänstledighet med full lön och

flyttade till den svenska kolonien Carlsborg

i Oregon. Han har i nära 20 års tid

varit med om att skriva stadgar för skolor,

studentföreningar m. m., var i 10 ar

medlem av en sångbokskommilté och i många är medarbetare i

tidningar, bar deltagit i en mängd synodalmötcn och en gång

besökt Sverige. Han har översatt Virgilius pä engelsk hexameter

ocli utgivit flera skrifter, bland dem elt häfte dikter, vari han

giver luft åt sin starkt antimilitaristiska åskådning och sin

medkänsla för alla förtryckta. Som erkånsla för hans litterära förtjänster

har graden LHD (doklor i litteratur) tilldelats honom.

A. T. Seashore föddes i Dayton, Iowa, 1871, arbetade pa farm

till 1889, under vintermånaderna besökande skola och även

inhämtande undervisning av en syster, som var lärarinna. Han genomgick

därefter en affàrskurs vid Gustavus Adolphus College och förestod

sedan i 2 års tid en järn- och maskinhandel jämte postkontor i en

stad i Iowa. 1895 inträdde ban ålcr vid det nämnda läroverket,

blev student 1900, studerade i 2 är vid ett teologiskt seminarium i

Philadelfia, samtidigt betjänande församlingar, ingick vid Augu-

Pastor A. T. Seashore,

rektor vid Luther College.116

stana seminarium 1902 och prästvigdes 1903. Under de tre

följande ären var han pastor i Swea, Iowa, varefter han kallades

av Minncsotakonfcrcnscn att upptaga den kort förut påbörjade

engelska verksamheten i Minncapolis. Under tiden var han även

lärare vid Minnesota College och studerade emellanåt vid

stats-universitelct. 1915 utnämndes ban till rektor vid I.uther College.

Upsala College i Kenilworlh, New Jersey, började sin

verksamhet i Brooklyn 1893 och flyttade till sitt nuvarande låge 1898,

sedan ett landbolag erbjudit det 15 acres jord samt en summa

penningar. 1899 uppfördes dess första byggnad, 1906 en annan och 1907

en tredje. Upsala College har varit fullständigt elementarläroverk

sedan 1905. Det äger även departement för affärsundervisning, musik,

Uppsala College.

ritning m. m. Antalet lärare är 11 och elever omkring 150. Under

läroverkets första 17 år inskrevos 1,775 elever och utexaminerades

134. Dess första rektor var d:r L. II. Beck, dess nuvarande är

pastor P. Froeberg.

Synodens övriga läroverk äro Northwestern College i Fergus

Falls, Minnesota, grundat 1901; Minnesota College i Minncapolis,

grundat 1904; Trinitv College i Round Bock, Texas, grundat 1905;

Coeur d"Alene College i Coeur dAlene, Idaho, grundat 1905, och

North Star College i Warren, Minnesota, grundat 1908. Vid synodens

10 läroverk tjänstgöra omkring 200 lärare och studera 3,370 lärjungar.

Sammanlagda värdet av låroverkens egendom utgör 1,340,000 doll.

(4,958.000 kr.;. »Ett egendomligt förhållande med nästan alla dessa

skolor är , skriver skolmannen pastor J. Moody, »att dc begynt

på privat väg och en del ha t. o. in. i flera år motarbetats av

samfundet, men likväl så" småningom blivit samfundsinrättningar.

Orsaken är säkerligen den, att de flesta, som kommit till Amerika

från Sverige, varit kroppsarbetare. De ha blivit vana vid alt betrakta

kroppsarbete Som den enda ärliga sysselsättning i världen, och117

män mod kunskaper, som sysselsatte sig med tankearbete, ansågos

vanligtvis som värdelösa odàgor, vilka levde på kroppsarbetarnas

bekostnad. Om skolor skola komma till stånd, sker det vanligen

så, alt några få inse behovet, som ännu slumrar bland allmänheten.

Dessa skrida till verket med att upprätta en skola. Först måsle

saken förarbetas, och under tiden måste allehanda fördomar

bekämpas. Sedan skolan kommit tiil slånd, fordras mångårig kamp

för att vinna erkännande åt densamma inom samfundet. Med dessa

förhållanden framför oss är det ett under, all vi såsom samfund ha

så många skolor; men ännu mer underligt är, att vi icke hafl flera

misslyckade skolföretag, än vad fallet varit.>

Coeur d Alene College.

I). Baptistkyrkan.

De första svenska baptister, som historien känner till, voro

Robert Nordin, vilken verkade som predikant i West Virginia 1714

-35, John Asplund, som kom till North Carolina 1775 och under

18 månaders tid färdades omkring mest till fots, samlande statistiska

uppgifter om de amerikanska baptistförsamlingarna, och fr. o. m.

179(1 utgav en årsbok om dem. samt Gustavus Schroeder, som blev

baptist i New York 1844 och införde baptismen i Sverige. Den

svenska baptistkyrkan i Amerika grundades emellertid först den

13 aug. 1852, då Gustaf Palmqvist stiftade en församling i Röck

Island, Illinois, med 6 medlemmar. Palmqvist var född i Solberga,

Småland, 1812 och blev faderlös vid 6 års ålder. 1839 erhöll han

anställning som skollärare i Filipstad ocli blev sedermera lärare

i Gustavsberg nära Stockholm. 1850 reste han till Amerika för at|

verka som präst bland ett Sällskap norrländska pietisler, som rest

dit 1849 i avsikt att grunda en werkligt luthersk församling-. De

hade emellertid skingrats ät olika håll, och P. träffade icke en enda118

av dem pà flera månader. 1 juni 1852 blev lian omvänd lill

baptismen under ett väckelsemöte i Galesburg i en amerikansk kyrka

och blev utsedd att arbeta som missionär bland de svenska

nybyggarna. Han började med att stifta församling i Hock Island.

De följande ären tillbragte ban till stor del pà missionsresor i

Illinois, Iowa och Minnesota, stiftande församlingar pà flera platser.

1857 återvände lian till Sverige. Enligt hans egen uppgift funnos

då 272 svenska baptister i Amerika, 26 av dem tillhörande

amerikanska kyrkor, de återstående, fördelade på 9 svenska församlingar.

Efter 10 ärs träget arbete i Sverige avled han 1867. Ilan skildras

som en medgörlig ocli beskedlig människa. Han var både musikaliskt

och poetiskt begåvad. Mänga av de i Pilgrimssånger intagna sångerna

äro författade av honom.

En motsats titi liononi i karaktär och

sätt var F. O. Nilson, som kom till

Amerika 1853. Ilan var född i Halland 1809,

kom vid 11 àrs ålder i skoinakarlära, gick

I år senare lill sjöss, rymde från fartyget

i New York och återkom till Sverige 1839.

I nder sin bortovaro hade han blivit

omvänd till melodismen. I Sverige, arbetade

han i flera är som sjömansmissionär,

avlönad av etl sällskap i New York.

Omkring 1815 blev han bekant med kapten

Schroeder, som uppmanade honom all

studera dopfrågan. Under detta studium

omvändes han till baptismen 1817 for ban

lill Hamburg för alt bli döpt, och efter

återkomsten upplrädde han som

baptist-predikant, först försiktigt, men sedan

öppet med påföljd att ban blev häktad

ocli dömd lill landsförvisning. Efter sin ankomst titi Amerika köpte

lian jord i Minnesota, predikade och stiftade 7 svenska

baptistförsamlingar. 1860, sedan landsförvisningslagen blivit upphävd,

återvände ban lill Sverige med uppdrag från elt amerikanskt

baptistsamfund att missionera för baptismen. 1862 rcsle han till Amerika

igen. Han fortfor all predika, men blev allt mer ocli mer vacklande

i sin tro och avföll slutligen helt och hållet. Han avled i Houston,

Minnesota, 1881. »Baptisterna vidhålla», säger O. N. Nelson i sin

History of the Scandinavians, > att Nilson var en ärlig entusiast,

som offrade mycket för religionen, men lutheraner och metodister,

som kommo i beröring med honom, påstå, alt han var en rå och

samvetslös äventyrare, som icke skydde något medel, när det gällde

att genomdriva sina planer.

Den förut nämnde Gustavus Schroeder var född i närheten av

Göteborg 1821. Vid 16 ärs ålder gick han till sjöss, vid 25 blev han

Kapten G. Schroeder.119

kapten. Ilan blev omvänd till baptismen i New York 1835. Under

ären 1861—63 var ban bosatt i Göteborg, där han inredde en sal för

baplistiska sammankomster. 1863 for ban lill Amerika och

uppehöll sig först i Illinois och därefter i California, innan han 1883

återvände till Sverige. 1891 reste han äter till Amerika och bosatte

sig i Brooklyn. N. Y. Han avled 1913.

De första banbrytarna fingo snart medhjälpare bland de olika

församlingarnas medlemmar. Längre fram kommo nva krafter från

Sverige, såsom John Ring, Olof Lindh, J. A. Edgren och andra,

som blevo märkesmän inom den svensk-amerikanska baptistkyrkan.

Anders Wiberg, en lill baptismen omvänd präst i svenska

statskyrkan, deltog 1861 i organiserandet av baptisternas Illinois—Iowa-

Bethel Academy, läroverket.

konferens, men hade sitt egentliga verksamhetsfält i Sverige. John

Bing var frän Delsbo, Hälsingland, och född 1829. Vid 30 års ålder

började han predika baptismens lära och blev utsatt för mycken

förföljelse. 1866—69 var han pastor för den svenska

baptistförsamlingen i Chicago, var därefter farmare i Wisconsin samtidigt

med att han utövade prästerlig verksamhet. Ilan flyttade sedan till

Nebraska och hade under 5 års tid juvclerareaffär i Oakl.ind och

Omaha, där han avled 1896. Olof Lindh var född i Hålsingtuna 1835

och lärde i sin ungdom skomakeriyrket. 1860 blev han omvänd

lill baptismen, och ett par år därefter började ban predika. I 1 år

var han baptistpastor i Hudiksvall, varefter ban flyttade till Amerika.

Ilan tjänstgjorde som pastor i Chicago, Roston, New York ocli

många andra platser, stiftade ett 20-tal församlingar och omvände

lill baptismen 500 personer i Amerika och 300 i Sverige, dit han

gjorde Iva resor. 1907 utgav han ett självbiografiskt verk.120

J. A. Edgren, son till bruksförvaltaren Axel Edgren och äldre

broder till vetenskapsmannen och diktaren Hjalmar Edgren, föddes

i Östanå, Värmland, 1839. Efter 3 års skolgång i Karlstad gick

ban 1852 titi sjöss och blev 1858 omvänd Lill baptismen i New York.

Därefter återvände han till Sverige och ingick vid Stockholms

navigationsskola, där han på ett är fullbordade en tvåårig kurs och tog

sjökaptensexamen. Efter att 18G2 även ha avlagt

navigationslärare-exainen ingick han som löjtnant vid Förenta staternas flotta under

det då pågående inbördeskriget. Efter dess slut arbetade han någon

tid som sjömansmissionär i New York, varefter han studerade ett

år vid universitetet i Madison ocli av baptistmissionsföreningen

utnämndes till missionär i Sverige. 186G—G9 var ban lärare vid Bethel-

Bethel Academy, seminariet

seminariet i Stockholm. 1870 återvände han till Amerika och

började 1871 sin verksamhet som lärare vid baptisternas skola. 1887

tvangs han av sjuklighet att draga sig tillbaka. Han bodde därefter

i Oakland, California, till sin död 1908. Redan 1880 hade som ett

erkännande av hans förtjänster som lärare teol. doktorsgraden

tilldelats honom av Chicagouniversitetet. Edgren var en av silt

samfunds kunnigaste män. Han var anspråkslös och tillbakadragen

av naturen, välvillig och pä samma gång djupt anlagd. Han utgav

ett självbiografiskt verk samt ett dussin skrifter av religiöst innehåll,

såsom Bibeltolkningens lagar. Biblisk troslära, översättning och

utläggning av Mattei evangelium m. fi.

Från Illinois, Iowa och Minnesota, i vilka stater de första

församlingarna stiftades, har den baptistiska rörelsen utbrett sig till

de flesta trakter, där svenskar finnas. Samfundet hade dock ingen

gemensam sammankomst förrän 1879, då dess första årsmöte hölls121

i iVillage Creek, Iowa. Baptistsamfundet är uppdelat i 23

konfe-broder till vetenskapsmannen och diktaren Hjalmar Edgren, föddes

församlingsmedlemmar. Dess kyrkegendom representerar ett värde

av 2.708,302 dollars med en skuld av 435,713 dollars. Den årliga

budgeten utgör omkring 430,000 dollars. Samfundet äger tre

ålderdomshem och två barnhem, varjämte enskilda medlemmar äga

sjukhuset Mounds Park Sanatorium i St. Paul, Minnesota, och enskilda

personer eller församlingar äga 8 tjänarinnehem.

Samfundet äger skolan Bethel Academv i St. Paul, Minn., vilken

inbegriper såväl högskola som seminarium eller

prästbildnings-anstalt. Denna senare grundlades redan 1871 i Chicago av prof.

.1. A. Edgren och fick 1877 sitt eget hem i Morgan Park, flyttades

1881 till St. Paul, 1885 till Stromsburg, Nebraska, och 1888 åter till

Morgan Park, där den införlivades med därvarande amerikanska

Prof. C. G. Lagergren och läroverkets rektor prof. G. A. Hagström.

baptistseminarium. 1911 upplöstes denna förbindelse, och 1914

flyttades skolan till St. Paul ocli förenades med den därstädes 1905

grundlagda Betliel Acadeniy. Seminariet har sitt hem i en tvåvånings

tegelbyggnad, som uppfördes 1914 för en kostnad av 38.000 dollars.

Det äger ett bibliotek på 3,000 volymer. .1. A. Edgren skötte

undervisningen, biträdd av Erie Sandell och N. N. Mörten, titi 1888, då

han efterträddes av pastor C. G. Lagergren från Sverige, vilken

fortfarande kvarstår som föreståndare och lärare i grekiska och

teologi. De övriga lärarna äro G. A. Hagström och Erie Sandell.

Sedan seminariets grundläggning ha 167 elever varit inskrivna och

214 utexaminerats. Elevernas antal är för närvarande 24.

Högskolan, som avser att bibringa sina elever kunskaper, som berättiga

dem till inträde i seminariet, meddelar utom de vanliga skolkurserna

även undervisning i musik och affärsvetenskap. Den är inrymd

i en treväningsbyggnad av tegel och har till föreståndare prof. A.122

J. Wingblade. Lärarckåren räknar 10 medlemmar, och elevernas

antal är något över 100. Hektor för Bethel Academy är prof. G.

A. Hagström. Läroverket äger ett område av 8 acres.

C. G. Lagergren, skolans äldste lärare, föddes i Östersund 1810

och adopterades vid 2 års ålder av släktingar i Indal. 1859 kom

han i skola i Sundsvall. Vid 16 års ålder blev han genom åhörande

av en predikan i baptislkapellet i Sundsvall omvänd till baptismen

ocli i följd därav utstött från fosterföräldrarnas hem. Ilan drog

sig fram pä egen hand som informator och tog studentexamen 1869.

Under sin studenttid i Uppsala kallades han 1871 lill pastor för

därvarande baptistförsamling. Tre är senare lämnade han

universitetet för att uteslutande ägna sig åt kyrkans tjänst, blev 1873 redaktör

för Evangelisten, Sveriges första baptisttidning, utgav 1878—81

Adclphia College, läroverket till höger, bostadsbyggnaden till vänster.

Predikaren, en religiös månadsskrift, redigerade 1876- 78 Svenska

Xyklcrhetsvännernas tidning och var 1883—89 pastor för

baptistförsamlingen i Sundsvall. På kallelse frän Amerika reste han 1889

lill Chicago och övertog ledningen av baptistseminariet i Morgan

Park vid Chicago. 1891—93 var han dessutom pastor tör svenska

baptistförsamlingen i Englewood. 1907 valdes han lill

konferensordförande och tillerkändes samma år teol. doktorsgraden av elt

amerikanskt universitet. Två gånger har han valts till ordförande

i Svenska Historiska Sällskapet. Ilan har utgivit en lärobok i

dogmatik, en i pasloralteologi och flera smärre religiösa skrifter.

I Seattle, Washington, finnes även ett baptistiskl läroverk,

Adclphia College, som dock ej tillhör samfundet, utan grundlagts

och äges av enskilda personer, främst bland dessa kontraktören

C. J. Erickson och sågverksägaren Aug. Lovegren. Skolan öppnades

1905. Den har två stora tegelbyggnader, som kostat nära 70,00!)

dollars, och ett jordområde, som är värt ännu mer. Undervisningen

bestrides av 7 lärare, och elevernas antal växlar mellan 10 och 100.123

Som rektor har alltsedan skolans grundläggning d:r Em. Schmidt

tjänstgjort. Som särskilt anmärkningsvärt kan nämnas, att denna

skola äger ett ovanligt välförsett bibliotek. Utom vad rektorn, cn

sältsport ivrig boksamlare, själv köpt och skänkt till skolan, köpte

han 1908 för dess räkning framlidne teologie pro T. C. \V. Skarstedts

i Lund efterlämnade boksamling på över 6,000 nummer, säkerligen

det största bibliotek, som någonsin flyttats från Sverige lill Amerika,

varjämte eleverna äga fritt tillträde till rektorns eget privata

bibliotek, som räknar över 2,300 volymer. De tre biblioteken

tillsammans innehålla över 11,600 böcker.

Emanuel Schmidt föddes i Hudiksvall 1868, genomgick 6 klasser

av elementarläroverket och reste 1886 till Amerika. 1888 inskrevs

han vid Colgateakademien i Hamilton. N". Y., Torlsalte sina studier

vid Colgateuniversitetet och, efter 1891 avlagd studentexamen, vid

Chicagouniversitetets leologiska avdelning, där ban 1898 erhöll graden

B D. Han började därpå studera för filosofiska doktorsgraden, vilken

han erövrade 1902. Under två års tid redigerade han tidskriften

Hemmets Vän, flyttade 1905 lill Seattle och har alltsedan varit

Adelphia Colleges rektor samt lärare i latin, grekiska och moderna

språk. Han har utgivit flera böcker, dels på engelska, dels på

svenska, ävensom åtskilliga översättningar, bland dem Longfcllo\v"s

Hiawalha, för vilken ban erhöll hedersomnämnande av Svenska

Akademien i Stockholm.

E. Missionskyrkan.

Dc under namnet missionsvännerna kända religionssamfunden

bland svenskarna i Amerika ha sin upprinnelse i dc genom den

religiösa lekmannaverksamheten i Sverige framkallade

organisationerna Evangeliska Fosterlandsstiftelsen ocli Svenska

Missionsförbundet. De ha icke någon formulerad trosbekännelse som de andra

religiösa samfunden, men vidhålla i det stora hela den lutherska

läran med den förändring i en av läropunkterna, som

proklamerades av lektor Waldenström. Ehuru många anhängare av hans

lära funnos i Amerika före 1808, var det först då, som något försök

gjordes att organisera dem. Genom C. O. Björk och J. M. Sanngren

bildades nämnda år församlingar i Swede Bend, Iowa, och Chicago,

och inom kort uppstodo liknande församlingar pä andra ställen.

Predikanter och lekmän från några av dessa sammanträdde i Keokuk,

Iowa, 1873, och organiserade Svenska Ev. Luth. Missionssynoden

med Sanngren som ordförande, och året därpå bildades en liknande

sammanslutning med namnet Sv. Ev. Luth. Ansgariisynoden.

Bland medlemmarna funnos emellerlid många, som icke ville

veta av någon sammanslutning mellan församlingar, någon

namnskrivning eller några stadgar. Dessa benämnde sig De fria

vännerna, och då de icke vunno gehör för sina åsikter, utträdde de 1884

och bildade egna församlingar. Deras ledare var prof. Prlncell.Stridigheterna ledde till, att Ansgariisynoden upplöste sig, och elt

nytt förbund organiserades i Chicago 1885 under namnet Sv. Ev.

Missionsförbundet i Amerika. Vid dess organisation voro 02

predikanter närvarande. Angående församlingarnas ställning lill

förbundet uttalade sig årsmötet i Chicago 1888 som följer:

Församlingarna stä belt fria. Förbundet blandar sig icke i deras enskilda

angelägenheter. 1 fråga om ordination och licens tjänar förbundet,

när någon begär dess tjänst.» De gemensamma angelägenheterna

avgöras på årsmötet, till vilket varje församling äger rätt att sända

två ombud. Predikanterna äro icke självskrivna till onibudskap,

men vanligen välja församlingarna sina predikanter lill ombud,

heter det vidare i den av red. A. Mellander författade historiken

över förbundet, varur ovanstående upplysningar äro hämtade. Oni

den förut omnämnda Missionssynoden meddelas, att »på dess

årsmöte i Phelps Centre, Nebraska, 1886 beslöts, atl svnodalmöten

skulle hållas endast, dä sådant av behovet påkallades. Sedan den

tiden har icke något synodal möte hållits?.

1 juni 1910 firade Missionsförbundet sitt 25-årsjubileum i Chicago

under stora högtidligheter. Bland långväga deltagare märktes lektor

Waldenström. Vid årsmötet i Englewood 1916 närvoro ombud från

ett 50-tal platser i Amerika. Enligt törsamlingsstatistilcen för 1915

—16 bestod Förbundet då av 270 församlingar, inbcräknat 29, som

»ej formligen tillhörde Förbundet, men tillhörde distriktsföreningen».

Predikanllistan upptog namn pä 353 ordinerade ocli 85 licenseradc.

predikanter. Församlingsmedlemmarnas antal uppgives i

årsberättelsen, med endast ofullständiga uppgifter för en del av

församlingarna, till omkring 17,000. Men i den med anledning av

jubelfesten utgivna minnesskriften uppgives det redan 1910 till

23,743, vadan det väl får antagas, att det i själva verket utgör

över 24,000. Den ovan nämnda frikyrkan hade 1910 omkring 125

församlingar med 8—10,000 medlemmar, och dessutom finns sedan

1881 en avdelning av missionsvännerna, som tillhör de amerikanska

kongregationalisternas konferenser och går under namnet svenska

kongregationalister. Dessa hade 1910 112 församlingar, 101 pastorer

och 9,911 medlemmar. Alltså skulle, så långt denna bristfälliga

statistik medgiver ett slutomdöme, det finnas något över 507

mis-sionsvänsförsamlingar med omkring 43,000 medlemmar.

Det har ofta varit på tal att söka åstadkomma en

sammanslutning mellan dessa tre grupper av missionsvänner. På initiativ

av Förbundet hölls 1906 ett möte i Chicago, varvid flera förslag till

åstadkommande av sammanslutning framställdes, men ehuru

förslagen diskuterats vid efterföljande årsmöten, har det ej lett lill

något resultat. En del missionsvänner synas hysa en panisk

förskräckelse för allt vad ordning ocli system heter. Församlingen

i Iveokuk, lowa, måste således 1887 antaga ett beslut, att sådana,

som ansågo del vara orätt att ha sina namn inskrivna i en bok,125

skulle anses som medlemmar, >oni de i sill liv »visade, att de

hörde Herran till och bidrogo till församlingens verksamhet».

En luslig historia om somliga individers fasa för allt, som i minsta

män stöter pä formväsen, berättas frän Des Moines, Iowa. Genom

Chicagobranden 1871 hade en resepredikant vid namn Jolin Peterson

blivit utblottad pä nästan allt. Han fick till skänks en gammal

katolsk prästrock och sändes sålunda utstyrd till Des Moines atl

Missionsförbundets grundläggare.

O. Heggcn. A. Larson. A. Hallncr

F. G. Häggquist S. Yongquist. C. R. Carlson.

predika. Med förfäran betraktade, missionsvännerna där denna

hiskliga skrud och skyndade att köpa åt mannen en röck av mer

evangeliskt snitt», som E. W. Olson uttrycker det i sin historia

om svenskarna i Illinois.

Stridigheter om vissa läropunkter ha lett till mycken söndring.

Sålunda berättas från en liten församling i Wisconsin, att en väldig

diskussion pågick om betydelsen av Kristi död, varvid en viss

Borgman med mycken iver förfäktade satsen, att Kristus i sin död

borttagit all världens synder. Borta är borta», hette det; om

en fyllhund ligger i rännstenen, så ligger han där med förlåtna

synder.» Då någon frågade Borgman, om ban fått förlåtelse för134

sina synder, svarade han utan tvekan: »Det fick jag för 1,800 år

sedan. Antagligen ville flertalet icke vara ined pà denna tolkning,

ty Borgman och cn hel hop andra gingo ut ur församlingen och

byggde sig en egen liten kyrka.

I-rån den tidigare verksamhet i Bed Rivordalen i Minnesota

berättas följande, som visar, att det gick gemytligare titi där:

»På sommaren anordnades en serie av missionsmöten, och som

inga kyrkor eller skolhus funnos att samlas i, sä köptes elt

stort missionstält, som flyttades från plats lill plats. Såsom

predikanter vid dessa tältmöten tjänade masmästare och lantbrukare,

affärsmän och professorer om vartannat. Ivotnmo några

främmande predikanter med. blev glädjen så mycket större. Pà den liden

var ej tänkbart att få resa efter häst de 10 lill 15 milen mellan

platserna. Nej, oxar måste användas, och då gällde det att icke ha

bråttom. Litet för mycket gemytligt ville cn gäng cn krögaro i

Vancouver. British Columbia, göra del för ell par missionspräster.

Berättelsen därom påminner om Norelius" förut omtalade

erfarenhet, då några av hans församlingsbor ville bjuda honom pà

»lite fylle och kortspel . De två missionspräslcrna Anderson ocli

Björklund funno vid sin ankomst till Vancouver ingen annan

plats, där de kunde få stanna, än den svenske hotellägaren och

krögaren Peter Larsons hotell. Larson, en i sitt slag ganska

underlig kurre, föreföll glad över deras besök och sade: Folket

behöver höra Guds ord, i annat fall bli de ogudaktiga , och var

ivrig alt få sina kunder ined på mötet samt lovade, att alla, som

åhörde predikan, skulle efter mötet fà cn sup. Omkring 75 per

söner, bland dem Larson själv och hans familj, bevistade mötet.

Efter predikans slut gick krögaren omkring och tog upp en duktig

kollekt för predikanterna. Då prästerna efter återkomsten till

hotellet betackade sig för den utlovade supen, blev Larson

högeligen förvånad och utbrast: I Sverige sade inte prästerna så.

ulan där voro de glada att få en sup.»

Vi skola nu lämna några biografiska upplysningar om de

äldre och mest bekanta ledarna inom missionsvännernas

verksamhet. Den ovan nämnde C. A. Björk föddes i Lommaryd,

Småland. 1837. Vid 14 års ålder kom han i skomakarlära. Fem år

därefter ingick han i Norra Vendes kompani av Jönköpings

regemente. 1804 lämnade ban krigstjänsten och reste lill Amerika.

I 4 års lid arbetade han i sitt yrke i Iowa. Han ledde ofta de

andliga sammankomster, som höllos av en liten flock

missionsvänner i Swede Bend. och blev 18l>8 kallad att tjänstgöra som deras

präst. 18701 fick han kallelse alt förestå cn missionsförsamling i

Chicago. Denna betjänade lian till 1894, då ban utnämndes till

missionssuperintendent i Missionsförbundet. Han avled àr 1910.

J. M. Sanngren föddes i Alsheda, Småland, 1837 och arbetade

på sin faders gård till sitt tjugonde år, da lian inskrev sig iJ. G. Princell.

F. Risberg.

C. A. Björk.

Nägra präster och lärare:

M. Sanngren.

E. A. Skogsbergh.

K. Erixon.128

pastor Ahlbergs prästseminarium i Ahlsberg. Efter fulländad

studiekurs arbetade han som predikant i sin födelseprovins. 1808

utvandrade ban och kallades kort efter sin ankomst till Amerika

alt bli pastor för en missionsförsamling i Chicago. 1877 kallades

han till Red Wing, Minnesota. Där avled han 1878. Han var den

förste ordinarie pastorn i den först organiserade

missionsförsamlingen. Vid missionssynodens stiftelse 1873 utnämndes han till

dess president, vilken befattning han innehade till sin död.

J. G. Princell föddes i Tolg, Småland, 1815 och medföljde

sina föräldrar till Amerika 1856. Han började 1862 studera vid

Augustanasynodens läroverk och fortsatte till 1867, då han antog

plats i tidningen Hemlandets affärsavdelning. Under 1869 var

han någon tid biträdande redaktör. Därefter studerade han vid

det tysk-amerikanska lutherska seminariet i Philadeifia, tog

avgångsexamen och prästvigdes 1872 och var därefter pastor först

i Campello, Massachusetts, och därefter i New York till 1879,

då han för villfarelse i läran blev av Augustanasynoden suspenderad

på ett år, fast domen aldrig gick i verkställighet. Ilan utträdde

emellertid självmant kort därefter och grundade en församling i Brooklyn.

1880 blev han lärare vid Ansgarius College i Knoxville, Illinois,

och 1881 redaktör för Chicago-Bladet. 1889—92 utgav han tidskriften

Frihet och Frid. 1894—96 förestod han en frimissionsförsamling

i Minneapolis. 1897 antog han plats som föreläsare i

Frimissionens bibelinstitut i Chicago. Han utgav en stor bok jm judarnas

historia samt engelska översättningar av flera av Waldenströms

skrifter. Princell avled för några år sedan.

En av Missionskyrkans mest bemärkta män är E. A.

"Skogs-bergh. Ilan föddes i Älgå, Värmland, 1850, skötte efter flera års

skolgång i Arvika sin faders affär, en spikfabrik, studerade därefter

vid ett par missionsinstitut och tog privatlektioner i Jönköping i

syfle att bli student och studera teologi vid universitetet i Uppsala.

Han avbröt emellertid studierna 1876 ocli antog kallelse till en

församling i Chicago. Före sin utvandring hade ban rest mycket

omkring i Småland. Värmland och Västergötland och predikat för

stora folkskaror. I Amerika slöt ban sig till missionsvännerna och

stannade i Chicago 7 år som pastor, under vilken tid han ledde

väckelsemöten på många ställen i mellanstaterna och är 1878

uppförde det stora missionstabernaklet i Chicago med sittplatser för

1,500 åhörare. 1884 antog han kallelse till Minneapolis och har

alltsedan varit pastor där med undantag av åren 1909—12, då ban

föreslod missionsförsamlingen i Seattle, Wasli. I Minneapolis

uppförde. han 1887 elt tabernakel, som jämte tomten kostade 65,000

dollars och har 3,000 sittplatser, och i Seattle 1910 ett. som rymmer

2,000 åhörare och kostade nära 80,000 dollars. Denna byggnad

har namn om sig att vara den mest praktiskt inredda skandinaviska

kyrka i Amerika. Skogsbergh var i många år utgivare och129

redaktör av Minneapolis Veckoblad och har dessutom utgivit en

andlig sängbok och andra skrifter.

Fridolf Risberg föddes i Nysätra, Västerbotten, 1848, son till

en läkare. lian blev student 1808 och tog prästexamen 1874.

Efter alt ha tjänstgjort inom statskyrkan 8 ar, tog han avsked och

förenade sig ined Missionsförbundet, i vars tjänst han verkade

under 3 àrs tid. 1"885 kallades han som lärare till skolan i

Chicago. Vid sidan om sin lärarebefattning har han företagit

vidsträckta missionsresor genom Förenta staterna. Ilan stiftade den

svenska kongregationnlislförsamlingen i Chicago och har i mänga

år varit delägare och medarbetare i tidningen Missionsvänner.

Han har utgivit två samlingar av andliga betraktelser och

medverkade vid redigeringen av sångboken Xionsharpan.

Som både tidningsman, skolman och

predikant åtnjöt pä sin lid Karl Erixon

stort anseende. Han var född i

Mister-hulls socken, Småland, 1827, började lidigl

studera och sysslade även med musik.

Han tog både organist- och

skollärare-examen, var i 25 år lärare vid Öslra

Vingåkers folkskola, utgav en skoltidning,

blev föreståndare för Stockholms

stadsmissions barnhem och utgav tidningen

Nva Posten, varur sedermera Svenska

Morgonbladet utvecklade sig. 1877 reste

ban till Amerika på kallelse från

Ansgariiskolan i Knoxville, Illinois. Han

var dess rektor elt par år,

varefter ban var pastor för

missionsförsamlingen i Lindsborg, Kansas, till

1882, för Gustav Adolfsförsamlingen i Moline, Illinois, lill 1885,

för Bethesdaförsamlingen i New York till sin död är 1!MK). 1

Knoxville redigerade han tidningen Zions Banér, och efter sin

flyttning lill New York grundade han österns Veckoblad.

Adolph Liljengren föddes i Knäred. Halland, 1875, medföljde

1888 sin fader lill Amerika och bosatte sig i .Minneapolis. 1892

inskrevs ban i pastor Skogsberghs skola Minneapolis Collegiate,

fortsatte sedan sina studier vid North Park College ocli

utexaminerades 1903. Han var därpå biträdande pastor vid svenska

missionsförsamlingen i Boston, stiftade 1904 missionsförsamlingen i Everell,

111., betjänade frän 1905 församlingen i Middletown, Conn., Crompton,

Rhode Island, och Worcester, Mass., och antog 1914 kallelse lill

svenska Bethelförsamlingcn i Topeka. Kansas. Han har där tagit

initiativet till uppförandet av en ny kyrka, representerande ett

värde av 25.000 dollars och ansedd som den vackraste och mest

ändamålsenliga svenska kyrkan i Kansas. Han grundlade 1900

fl. - Skaraledl

Pastor A. Liljengren.130

söndagsskoltidskriftcn Dc.t lättfattliga läxbladet, utgav i 10 år

jul-skriften Kring krubban och påskprogrammet Pingstliljor, i 5 år

julkalendern Vintervy från Östervåg, har utgivit två

berättelsesamlingar pä engelska (The lillie Swedish church ön the bill och

The mission friend"s son) samt två svenska samlingar av

deklama-lionsstycken på vers och prosa (Feststämning och Nya dialoger

och dcklamationsstycken).

Frikyrkan har sedan 1887 och Förbundet sedan 1890 bedrivit

missionsverksamhet i Kina. Den förra hade 5 missionärer där 1907.

Förbundet har 26 missionsslalioner med 17 missionärer, 600

församlingsmedlemmar, 2 högre skolor och 21 småskolor med över

100 elever. 1889 började Förbundet missionsverksamhet i Alaska

och hade redan pä andra året 9

arbetare pä detta fäll. Nägra av de utsända

lärarna, som lyckades göra rika guldfynd,

ha donerat större eller mindre summor

till Förbundet, en av dem, A. F. Karlson,

2,000 dollars, en annan, P. 11. Anderson,

25,000 dollars.

De svenska kongrcgationalistcrna ha

inga egna läroanstalter, men understödja

den svenska avdelningen vid den

amerikanska kongregationalistkyrkans

teologiska seminarium i Chicago. F.n

skandinavisk avdelning inrättades där 1881

ocli delades 1885 i elt danskt-norskt och

ett svenskt, vars föreståndare blev den

förut nämnde pastor F. Risberg. Sedan

1903 har detta departement kallats

Svenska Institutet" vid Chicago

Tlieo-Iogical Seminarv. Till 1910 hade

283 elever varit inskrivna där och 187 utexaminerats.

Undervisningen bestrides av två lärare. Frikyrkan liar ell

ålderdomshem i Boonc, Iowa, och en prcdikanlskola i Chicago, Svenska

Ribelinstitutet.

Missionsförbundet äger läroverket North Park College i Chicago

samt ett ålderdomshem, ett sjukhus med rum för 60 patienter samt

cn diakonissanstalt, varifrån sjuksköterskor utexaminerats varje år

sedan 1900. I sammanhang härmed bör även omnämnas det

skandinaviska sjömanshemmet i San Francisco, vilket liar sin upprinnelse

från därvarande missionsförsamling. Sedan denna i många år hållit

möten för skandinaviska sjömän i hyrda lokaler, ingrep

Alaskamiljonären och filantropen Jolin Brynteson år 1902 och köpte cn tomt,

varpå lian upprörde en 4 våningars tegelbyggnad. En femte våning

tillbyggdes 1904. Sedan jordbävningen och branden 1906 förstört

byggnaden, offrade Brynteson åter 50,000 dollars på dess äteruppbyg-

Prof. I). Nyvall.

rektor vid North Park

College.131

gande. Den nya byggnaden är av armerad betong, 5 våningar hög,

innehåller kapell, kontor m. m. samt 80 sovrum.

North Park College räknar sin historia från 1891. då Förbundet

beslöt att antaga ett av pastor Skogsberg!) erbjudet förslag att

övertaga en av honom 1881 grundad skola i .Minneapolis, vilken sköttes

av honom och prof. Xyvall. 1891 flyttades den lill N >rth Park i

Chicago, där den av ett sällskap missionsvänner erbjudits 8"acres

jord, 15,000 dollars lill byggnadsfond och 10,000 dollars till en

grundfond, varav vinsten efter tre år skulle få användas till lärare-

Gymnastik- och auditoriebyggnaden vid North Park College.

löner. Av allt detla fick den i själva verket aldrig imcr ån

skol-lomten och 5,000 dollars. Den samma år uppförda skolbyggnaden

användes både som läroverk och bostäder till 1901, då "ett särskilt

boningshus för elever och boställe för rektorn uppfördes. 1915

byggdes för en kostnad av 30,000 dollars, efter ritning av arkitekt

John A. Nyden, en gymnastiksal. Denna byggnad innehåller dock

även en stor musiksal. Utom teologiskt seminarium äger North

Park College en förberedande avdelning, cn högskola,

handelsinstitut och musikkonservatorium, betydande samlingar av snäckor,

mynt m. m. samt ett etnologiskt museum, vari särskilt Alaska är

rikhaltigt representerat. Lärarekåren räknar 23 medlemmar, och de

studerandes antal är omkring 300. Som rektor tjänstgör prof.

D. Nyvall.132

David Nvvall föddes i Karlskoga, Värmland. 1863, son lill

bergsmannen ocli predikanten (.. J. Ny vall. lian tog studentexamen 1882,

medikofilen 1884 och inskrevs vid Karolinska institutet 1885. Pä

grund av sjukdom avbröt lian studierna och reste lill Aulerika 1886.

Efler at| ha verkat som privatlärare i .Minneapolis och pastor i

Sioux City, Iowa, var ban under ären 1888—90 biträdande lärare

vid missionsförbundets avdelning av kongregationalistseminarict i

Chicago. 1891 kallades ban lill rektorsbefattningen vid Förbundets

läroverk i Minneapolis. Han var rektor vid North Park College

Lärarekollegiet vid North Park College.

Stiende (från vänster) R. F. Cornell, F. Karnest, A. S. Wallgren. C. J. Wilson,

F. J. Holllnbeck. Sittande: Charles Hjerpe, David Nyvall, Lena Sahlström,

A. Mellander.

i Chicago 1891—1905, vid Waldén College i McPherson, Kansas,

1905 07, professor i skandinaviska språk och litteratur vid

Washingtons statsuniversitet i Seattle 1910—12 och är sedan dess åter rektor

vid North Park College. 1895—1903 var han sekreterare för

Missionsförbundet, 1913—15 ordförande i Sv. llist. Sällskapet och är

sedan 1911 tjänsteman i American-Scandinavian Societv. Han är en

framstående och flitig författare. Utom bidrag till tidningar och

tidskrifter har han utgivit flera samlingar av tal, diktsamlingen

Skogsdrillar, en längre episk dikt (Jesus nasaréen m. fi. skrifter.KAPITEL .j

Föreningsliv, sång

(iiv mig ankoritens grotta

Bland Arabiens Ökensand:

Giv mig blott ett ringa gömsle

På en nordisk insjöstrand,

Där ej livets tvistvåg svallar.

Där ej ondskans makter gny —

Ensamhet, i dina armar

Lät, o låt mig fly I

Edward Sundell.

Eder, I bröder, min hälsning jag bringar.

Akten vårt hårliga fostbrödralag;

Gripen sekunden i glänsande vingar.

Svärmen för nöjet och sängen i dag!

.Magnus E1 m b 1 a d.

Få äro säkert de svensk-amerikaner, som hylla den i del första

mottot över detta kapitel uttryckta tanken, men desto flera de. som

svärma för nöjet och sången, i synnerhet för nöjet. Att vara ensam

förefaller dc flesta som något outhärdligt. I detla avseende kan

man knappast tillvita dem, att de äro sig själva nog. även om

di-ofta äro det på andra livets områden. Möjligen har också

främlingskänslan under den första tiden av deras vistelse i Amerika stegrat

den längtan efter sällskap, som kanske eljest icke givit sig sä starkt

till känna, som nu är fallet. Det är denna längtan, som hos de

religiöst sinnade legat till grund för stiftandet av så mänga församlingar

och hos de religiöst mer eller mindre likgiltiga för bildandet av den

mängd föreningar, som finnas bland svensk-amerikanerna, ocli vilka

det vore fåfängt att försöka uppräkna eller ens räkna. Endast i

New York och Chicago finnas ett par hundra och i Förenta staterna

troligen över tusen.

Nöjet spelar in i bägge fallen. »Kyrkosamfunden, även de mest

pietistiska, stänga ingalunda Sina tempel för nöjet . anmärker Johan

Person i sina Svensk-amerikanska studier; ett tämligen fritt ocli

muntert sällskapsliv koncentrerar sig kring kyrkan och är som

livligast i dc till densamma hörande ungdomsföreningarna, vilkas

praktiska ändamål är nöje, om också det teoretiska är nàgol

allvarligare. På samma gäng kan man knappl påstå, atl

svensk-amerikanen är vidare sällskaplig av sig i vardagslivet. Han är del icke142

på långt när sa mycket, som han var det i Sverige. Visserligen

förekomma ju bjudningar och »surprise-parties» esomoftast i de större

svenska samhällena, och somliga tidningars lokalnotiser röra sig

lill en stor del om dylikt. Men om man ser nogare efter, skall man

finna, att det ständigt är inom vissa kotterier av med varandra

sedan gammall bekanta familjer dessa förtroliga vänskapsutbyten

äga rum. Den stora massan är oberörd av denna form för

sällskapsliv och blir sällskapligt sinnad först när den kan mötas vid

förenings-fester, utflykter och sammankomster.

Författaren, som själv aldrig tillhört någon vare sig församling

eller förening och således icke av egen erfarenhet kan skildra de

känslor eller stämningar, som besjäla kyrkfolk ocli fö reni ngs vänner,

måsle liksom i det föregående om församlingarna även pä tal om

föreningslivet nöja sig med att teckna de yttre konturerna, sådana

de kunna iakttagas av en objektiv betraktare. Och han måste dä

erkänna, alt föreningslivet, även om det har sina skuggsidor och

i många fall ger anledning till en viss ytlighet och självförgudning

hos individer med föga bildning, men med anlag för inbilskhet,

dock i del hela synes verka förädlande. Det skulle icke vara så,

om föreningarna i regel endast liade nöje till ändamål. Men det

ha de icke. De flesta av dem förena nytta med nöje genom alt samla

hjälpkassor lill förmån för medlemmarna och genom alt befrämja

den smak eller de anlag för litteratur, musik o. s. v., som till

äventyrs finnas hos medlemmarna. Vid föreningarnas fester bjudes

man ofta på ganska goda program med föredrag, sång och

deklamation m. m., och mänga av de uppträdande röja omisskännliga

lalangcr, som kanske för beständigt skulle förblivit outvecklade, 0111

icke lockelsen att få uppträda offentligt drivit dem att uppöva dessa

talanger. När någon medlem blir sjuk, erhåller han ett visst belopp

varje vecka ur hjälpkassan, och när någon dör, ombesörjer

föreningen hans begravning. De belopp, som utbetalas, växla i storlek.

I somliga föreningar kan det vara 5, i andra 10 dollars, som

utbetalas i sjukhjälp pr vecka, och begravningshjälpen utgör vanligen

från 75 dollars till högre summor. Vidare torde den övning, som

gives medlemmarna i parlamentariskt förfarande vid

sammankomsterna, där allt tillgår mycket högtidligt ocli regelrätt enligt förut

uppgjorda, omständliga stadgar, lända dem till gagn. Jag fick en

gång lov att vara tillstädes vid ett dylikt tillfälle, då installation

av ämbetsmän ägde rum. På mig verkade det hela burleskt, men

alla de handlande personerna och även de övriga medlemmarna sågo

så andäktiga och djupt allvarliga ut, som om det gällde liv och

död. Del är för resten väl, att icke alla människor äro benägna att

se gyckel i allting. Eljest funnes varken församlingsliv,

föreningsliv, goodtemplarism eller något annat av det myckna, som för

tusentals människor ter sig som kvintessensen i livet, att skriva oni.

Nåja, åtskilligt därav kunde ju saklöst undvaras.135

Den äldsta svenska föreningen i Amerika är Svenska Societeten

i New York, vilken bildades 1830 för att verka för inbördes hjälp

och sammanhållning bland svenskarna i New York, vilka på den

tiden räknade högst 500 själar. Näst i ordningen kom föreningen

Svea i Chicago, stiftad 1857 med syfte att bilda och förädla sina

medlemmar genom lärorika underhållningar och anskaffandet av

ett gott bibliotek samt vid behov hjälpa utomstående landsmän.

Unonius skänkte föreningen 400 böcker, och 1800 skaffade kapten

O. G. Lange under

elt besök i Sverige

500 böcker jämte en

samling gravyrer, en

del av dessa skänkta

av den kungliga

familjen. För denna

tjänst belönades

Lange med en dyrbar

hcdersmedalj samt

hedersledamotskap i

föreningen. Svea

prenumererade pä

Stockholmstidningen Aftonbladet, som

under dåvarande

förhållanden kostade

med postporto ej

mindre än 56 dollars

207 kronor om året,

tills en svensk

postdirektör i Hamburg

lyckades få

kostnaden nedsatt till

hälften. Svea införde

tidigt i sina stadgar

bestämmelsen om

5 dollars sjukhjälp i veckan. Under missväxtåret 1867 i Sverige

sände Svea 7,000 kronor lill dc nödlidande, inkomsten från en basar,

som anordnats trots stark opposition från de svenska kyrkorna,

vilka ansågo basarer syndiga. Nu för tiden anordna de själva

esomoftast dylika tillställningar. En märklig tilldragelse i föreningens

historia var den mottagningsfest föreningen arrangerade den 22

dec. 1870 för Kristina Nilsson vid hennes besök i Chicago. Hon

blev krönt med en gyllene lager, för vilken föreningen betalt 1,000

dollars, men som sedermera befanns vara förfalskad. Sommaren

därefter gav sångerskan en konsert lill förmån för de svenska

kyrkorna och föreningen Svea. Men då endast en tolvtedel av nctto-

Svensk-amerikansk föreningsbyggnad, tillhörande

Svenska Sällskapet i San Francisco.136

behållningen erbjöds åt Svea, vägrade styrelsen taga emot gåvan.

Bland bemärkta medlemmar av Svea i dess äldre skede må nämnas

O. G. Lange, den förste svensk som säll sin fot i Chicago, dil ban

kom 1838, konsul Sundell, kapten Stolbrand, Charles Eklund. Anders

Larson, fader till sångerskan Emma Larson, första sopran i den

första svenska damkvartetten.

På 1850-lalel lär ha funnits en förening i St. Louis, Missouri,

kallad Thor och bestående av 11 svenska medlemmar och en norsk.

Den äldsta föreningen i Minneapolis heter Norden. Den

slif-lades 1870 som skandinavisk förening, men blev 1877 uteslutande

svensk med nya stadgar och grundlagar. 1876 grundades

därsammastädes föreningen Svenska Bröderna, och 1878 Danska

amerikanska sällskapet i Boston.

Idén all bilda föreningar med underlydande loger på olika ställen

uppkom senare. Den första svensk-amerikanska förening av detta

slag var Svithiod, som stiftades i Chicago 1880 med 8 medlemmar.

Den har nu 16 loger med inalles 8,000 medlemmar. En kvinnlig

avdelning stiftades 1903, som nu har 19 loger med 2.300

medlemmar. Svithiod betalar både sjuk- och begravningshjälp och är

dessutom en livförsäkringsförening. Den har under sin tillvaro

utbetalt över en halv miljon dollars för dessa ändamål. Den 1896

stiftade Vasaorden har 160 loger med 15,000 medlemmar. En

förening, som gjort myckel gagn, är Svenska Nationalförbundet i

Chicago. Den stiftades 1891 av I-". A. Lindstrand och Fredrik Lundin

och har alltsedan uppehållit en fri arbetsbyrä. Lundins intresse

för saken svalnade snart, men Lindstrand tröttnade icke, fasl han

ofta ur egen kassa måste bestrida föreningens utgifter. Föreningen

har nämligen ingen annan inkomst än vad den får genom att varje

år anordna en midsommarfest och en föreläsning, konsert eller

teaterföreställning. Lindstrand var för det mesta föreningens

ordförande. till 1906, då han efterträddes av G. E. Q. Anderson, som

1908 efterträddes av advokaten Bernhard Anderson. Till

Nationalförbundet höra 8 andra sällskap mod ett medlemsantal av 2,000.

Svenska Föreningarnas Alderdomsförbund i Chicago, stiflal 1894,

äger i Evanston ell hem för medel- och orkeslösa åldringar. Till

delta förbund höra 40 föreningar med över 10,000 medlemmar.

Den första svenska föreningen i västkuststaterna var Svenska

Sällskapet i San Francisco, en sjukhjälps- och biblioteksförening,

stiftad 1875 och nu räknande 100 medlemmar. En skandinavisk

förening fanns dock redan förut.) 1 San Franciscobranden 1906

förlorade Svenska Sällskapet sill bibliotek om 2,000 baud, men

erhöll två år därefter ett lika stort bibliotek av kapten Bäcklin i

Stockholm, till erkännande varav föreningen sände honom en solid

silverpokal med passande inskription. Bland tongivande medlemmar

i denna förening, vilken äger en avdelning i staden Oakland med

inemot 300 medlemmar, märkas Emil Högberg, Alfred Lundqvist, H.137

Egnel m. fi. En annan framstående förening pa västkusten är

Svenska Patriotiska Förbundet, stiftat 1893 med syrte 1)1. a. :ilt verka

för sammanhållning bland svenskarna, laga initiativ i frågor

av-betydelse för Californias svenskar, arrangera midsommarfester m. in.

Nägra mera bemärkta föreningsmedlemmar vid västkusten.

Kartografen och sångaren

Alfred Lundquist

i San Francisco.

Byggmästaren ti. J. Grälis

Portland.

Fabrikören K A.

Lundström i San Francisco.

Handlanden och sångaren

A. Suthcrland i Oakland.

Handlanden P. K. Erickson

i San Francisco.

Dess inkomster bestå huvudsakligen av behållningen från

midsommarfesterna. Förbundet har värdigt mottagit celebra resande,

såsom prof. Arrhenius, Anna Hellström m. fi., och satte sig i spetsen

för en insamling till inköp av en silverpokal, som förärades konung

Gustaf V på hans 50 de födelsedag. Den framlämnades av två San

Byggmästaren och såugaren

Emil Högberg

i San Francisco.138

Franciscosvenskar. d:r A. O. Lindström och red. Alex. Olsson.

Biand tongivande medlemmar i detta sällskap märkas utom de

nämnda Emil Högberg, Harry Mentzer, K. A. Lundström, A.

Suther-land in. fi. Även i de norra västkustslaterna finnas framgångsrika

föreningar, såsom Linnea i Portland, Oregon, stiftad 1888, Yalhalla

i Taconia, Wasli., stiftad 1884, Svenska Klubben i Seattle, stiftad

1892. Alla dessa ha liksom Svenska Sällskapet i San Francisco

sina egna byggnader. De äga omkring 300 medlemmar var. Bland

ivriga föreningsmedlemmar i dessa släder märkas E. J. Grähs,

E. Helmer och O. F. Isakson i Portland. G. Pahrson i Tacoma,

B. J. Blomskog och C. J. Smith i Seattle. I Los Angeles, California,

finns bl. a. Svenska Amerikanska Nationalförbundet i södra

California, stiftat 1908.

Den första svenska goodtemplarlogen stiftades 1873.

Goodtemp-larna ha nu 450 loger med 11,000 medlemmar. Templarorden, sliftad

1883, har 25 s. k. tempel och 900 medlemmar. Till Oddfellows (en

sammanslutning besläktad med frimurarorden) hör ett dussintal

svenska loger. Frimurarorden har ett halvt dussin svenska loger.

Svenska Gymnastik- och Idrottsförbundet stiftades 1906. Till

detsamma höra 6 föreningar med omkring 250 medlemmar, som alla

bo i de större städerna längs den östra kusten. 1 sammanhang

härmed kan nämnas, att banbrytarna för den Lingska gymnastiken i

Amerika voro baron Xils Posse, d:r Claes Enebuske, d:r F.

Westerberg och prof. Jakob Bolin. Posse öppnade 1886 gymnastikinstitut

i Boston. Enebuske blev 1890 lärare vid en gymnastikskota i Boston,

liksom Westerberg 1884 i Illinois, och Bolin har sedan början av

1890-talet verkat som gymnastiklärare i Brooklyn m. fi. platser.

Den svenska sjukgymnastiken infördes för ett 20-tal är sedan

av-Axel Hallbeck i New York och av d:r O. A. Lindström i San

Francisco.

Svenska Ingenjörsföreningarna i Brooklyn ocli Chicago, stillade

1888 och 1908, ha över 600 medlemmar. Under namnet

.Svensk-amerikanska Publicistklubben organiserades i Chicago 1890 en

tid-iiingsmannaförening för ömsesidig trevnad och nytta. Under ett

par ärs tid höll den någorlunda regelbundna möten varje vecka,

men sedan svalnade intresset och mötena upphörde. Föreningen har

dock aldrig blivit officiellt upplöst, men ett försök, soin för några

år sedan gjordes av en tidningsman att väcka föreningen till liv

igen. möttes av ett så kompakt motstånd från ämbetsbrödernas sida,

alt han ej gjorde om det. De svensk-amerikanska pressmännen synas

ha lika svårt som jordbruksbefolkningen att hålla tillsammans.

Svenska Historiska Sällskapet stiftades i Chicago 1905 med syfte

att samla ocli bevara för eftervärlden böcker och handskrifter

rörande svenska män och institutioner i Amerika eller skrivna

av svensk-amerikaner, likaledes böcker rörande Sveriges historia,

kultur och litteratur, utgiva publikationer om det svenska139

folket och uppmuntra till studium av svensk historia ocli

litteratur i amerikanska högskolor. För sitt bestånd är

sällskapet beroende av medlemsavgifterna. Varje medlem erlägger

2 dollars pr år. Medlemskap för livstiden kostar 50 dollars. Av

sällskapets 100 medlemmar äro 5 livstidsmedlemmar. Som

ordförande lia tjänstgjort: J. A. Enander, C. G. Lagergren, .losua

Lindahl, C. G. Wallenius, D. Nyvall och C. A. Lindvall. Sällskapet liar

samlat elt bibliotek på ett par lusen nummer, vilket hittills förvarats

i ett par kostnadsfritt upplåtna rum i svenska metodistseminariets

byggnad i Evanston, men sällskapets avsikt är att försöka köpa en

eldfast tegelbyggnad i något svenskt distrikt i Chicago för omkring

10,000 dollars, fast de försök som gjorts att samla detta belopp hittills

Tre framstående amatörskådespelare i San Francisco-

A. F. Brandstedt.

Mrs Fred Johnson.

Harry Mentzer.

misslyckats. Intresset för litteratur, historieforskning och

svensk-helens bevarande är för svagt bland svensk amerikanerna, och någon

byggnad för sällskapets värdefulla samlingar kan nog ej skaffas,

förrän någon mecenat godvilligt donerar det erforderliga beloppet.

Större intresse, och lillslutning synes den i New York pä initiativ

av John Aspegren 1907 stiftade Svenska Handelskammaren lia rönt.

Från att ha varit cn lokal förening uLvidgade den 1915 sitt

verksamhetsfält, så att den nu tjänar som en centralorganisation för allt

svenskt i Amerika, vare sig det gäller kommersiella förbindelser

mellan Amerika och Sverige eller att stödja och hjälpa

svenskamerikanerna i deras strävanden att ekonomiskt förbättra sin

ställning . Denna förenings inkomster utgöras av medlemsavgifterna

och det eventuella överskottet från en av föreningen utgiven

månadstidning. Dess direktör är Oscar G. Marell. Ordförande var A.

E. Johnson till 1915. då han efterträddes av .1. G. Bergquist. Andra140

verksamma medlemmar äro Jolin Aspegren, C. K. Johansen, Hilmer

Lundbeck ni. fi. Medlemsantalet var ar 1015 i Europa 242, i Amerika

160. I nder aret biträdde föreningen i 1.270 affärer, utsände 26,131

skrivelser. Dess inkomster voro 7.125, utgifterna (i,676 dollars.

Den dramatiska konsten har varit representerad genom mänga

föreningar, men de synas i allmänhet haft svart att reda sig. icke

på grund av brist på förmågor, tv sådana ha funnits i riklig mängd,

men i följd av de dryga kostnader, som äro förknippade med

iscensättandet av teaterpjäser och den otillräckliga uppmuntran, de

rönt av publiken. Ett par försök ha t. o. m. gjorts med resande

teatertrupper, ell i början av 1880-talel i Chicago, ett 1913

Svensk-Amerikanska Elitkören år 1910, strax före landstigningen i Malmö.

i Worcester, Mass., med framställandet av Värmlänningarna som

specialitet, ett stycke, som är mycket populärt i Svensk-Amerika.

Ett av de sällskap, som lyckats bäst bibehålla sig. är Svenska

Dramatiska Sällskapet i San Francisco, som stiftades 1895 och uppfört

en mängd skådespel, dels svenska original, dels bearbetningar av

engelska pjäser. Sångföreningar och sociala föreningar roa sig ofta

med att tillfälligtvis odla den dramatiska konsten, ocli del berättas,

all den svenske skådespelaren August Lindberg, som under sin

vistelse i Chicago för några år sedan uppträdde i flera pjäser

tillsammans med svensk-amerikanska amatörer, uttryckte sin förvåning

över deras sceniska duglighet och den korta tid de behövde för att

inlära sina roller. Flera svensk-amerikanska skådespelare ha vunnil

högt anseende pà den amerikanska scenen, såsom Arvid Paulson.

David Brattström, Märta Hedberg och hennes syster Marguerele Leslie,141

Wald. Seton ni. fi. Bland amatörerna ha många uppnått stor

skicklighet, bland dem Leonard Landquist i Minneapolis, om vars

Lundström i llodells kända lustspel den svenske tidningsmannen Hugo

Nisbeth skrev, att den i vissa poänger överträffade Modells egen

framställning av typen, M. Överton, Gus. Higgins, Carl och Anna

Pfeil, August Brandstedt, Harry Mentzer. Emil Högberg, Hedvig

och Werner Melinder, mrs Fred Johnson, Allie Anderson och många

flera.

Den svenska sångens traditioner uppehållas i Amerika på ell

berömvärt säll av ett mycket stort antal manskörer, blandade körer,

kyrkliga sängföreningar ni. fi. Om något skall i längden kunna

bevara svenskheten i Amerika, blir det nog den svenska sången,

ty den talar lill flera hjärtan än både tal och skrift. När den

ljuder, samla sig landsmännen, hur oeniga de än eljest kunna vara.

Den år den enda konstyttring, som de icke betrakta som överflödig

lyx. Den första sängföreningen stiftades i New York 1807, samma

är som Lppsalakören under Arpis ledning vunnit världsrykte åt den

svenska sången vid utställningen i Paris. Kort därefter började

körer ocli kvartetter uppstå här och var i de större svenska

samhällena. Sangklubben Svithiod i Chicago, stiftad 1883, vann under

ledning av Jolin L. Swenson pris år 1896 i en tävlan mellan

sångföreningar, representerande sju nationaliteter.

Den första sammanslutningen av sångföreningar till ett

gemensamt förbund skedde 1886 pä ett möte i New York, dit ii

sångföreningar i Phlladelfia, Boston, New York och Brooklyn sänt

ombud. Det förbund, som då bildades, var skandinaviskt, och 1890

räknade det 800 medlemmar. Men ej ens sång kunde ena dc olika

nordiska folken. Svenskar och norrmän grälade och danskarna sökte

Arvid Åkerlind,

Sånganförare.

J. V. Bergquist,

kompositör och prof. vid

Augustana College.142

medla, har det sagts. Förbundet upplöstes, och nu — säger Hjalmar

Nilsson — - torde det vara omöjligt att få till stånd ett skandinaviskt

sängarförbund, såvida det ej t. ex. bestämmes, alt norrmännen fa

bräka, svenskarna sjunga och danskarna roa sig . 1892 bildades i

Chicago på initiativ av sångföreningen Lyran i New York Svenska

Sängarförbundet. Det höll sin första sångarfest vid

världsutställningen i Chicago 1893, varvid Caroline Östberg, C. F. Lundqvist

och Conrad Behrens från operan i Stockholm voro engagerade som

solister. Den andra sångarfesten hölls i New York 1897, och

omedelbart efter festen reste 53 av sångarna under ledning av Jolin II.

Örtengren till Sverige och uppträdde med stor framgång i ett tiotal

städer inför åhörarskaror, räknande från 1- till 5.000 personer.

Som solis! medverkade operasångaren C. I-". Lundqvist. Vid sångar-

festen i Jamestown, N. Y"., 1901 uppträdde förbundet, 100 man starkt,

för en amerikansk publik av minst 8,000 personer vid

Chaulauqua-sjön och väckte en sådan hänförelse med sin sång, alt del blev

hyllat med den största hcdcrsbevisning. som kan förekomma pä

denna plats, den s. k. Chautauquasaluten, då hela auditoriet reser

sig och viftar med sina näsdukar. En andra triumfresa till Sverige

företogs 1910 av en 45 man stark elitkör av svensk-amerikanska

sångare, likaledes under ledning av Örtengren. Solist under denna

resa var den svensk-amerikanske sångaren Gustaf Holmquist. Kören

gav konserter i 29 städer och rönte överallt det allra hjärtligasto

bemötande. Vid konserten på Skansen i Stockholm hade den 14,000

åhörare. Av Lunds studentsångförening belönades kören med elt

utmärkt vackert sidenbanér.

1905 organiserades i Portland, Oregon, en liknande

sammanslutning mellan de svenska sångföreningarna väster om Klippiga

Hjalmar Nilsson,

sånganförare och

tidningsman i Minneapolis.

A. Pililstrflm,

sånganförare i San

Francisco.143

bergen under namnet Svenska Sångarförbundet pa Stilla havskusten.

Detta förbund firade lysande triumfer under utställningarna i.Seattle

1909 och San Francisco 1915. Dess ledare var vid bägge tillfällena

Axel Pihlström. Som solister medverkade i Seattle konstnärsparet

Martin Oscar och Anna llellslröm-Oscàr från operan i Stockholm:

i San Francisco Gustaf Holmquist och Joel Mossberg från Chicago.

Marie Sundelius från Boston och lister Hjelte från Oakland, Calif.

Både körer och solister erhöllo del högsta beröm. De amerikanska

tidningarna sparade icke på lovord, och för hemmasvenskarna

presenterades de svensk-amerikanska körerna och solisterna på

följande sätt av redaktör Carl Hamberg i Göteborgs Handelstidning:

Stilla havskusten visade sig kunna med heder hävda den svenska

sångens gamla traditioner. De svenska sångarna visade sig äga

icke blott vackra, friska röster, utan även en skolning och

samman-sjungning, som endast kan förklaras av en mycket stark kärlek

för uppgiften. Detta förhållande blir sä mycket märkligare och mer

erkännansvärt, som flertalet av de olika sångföreningarnas

medlemmar ha sin kamp för tillvaron att kämpa på andra, det praktiska

livets områden och endast kunna ägna sina fristunder åt sängen.

Fru Sundelius är en betagande konstnärinna med en underbart

vacker och skolad röst. Hennes tolkning av romanser och

folkvisor var understundom rentav tjusande. Herr Holmquists

basbaryton klingade mäktig och gripande. Han sjöng bl. a. vid ett

tillfälle Stenhammars Sverige på ett sätt, som kom publiken att

under andlös spänning lyssna till den härliga tondikten och

Heidenstams ej mindre underbara ord. Vad herr Mossberg beträffar, visade

hans utförande av LaV-go al Factotum i Barberaren i Sevilla, att

han är en konstnär av rang. Fröken Hjelte ackompanjerade vid

Gustaf Holmquist.

Joel Mossberg.144

pianot och utförde även några egna nummer på detta instrument

med en känslighet, skicklighet och musikaliskt fin uppfattning,

som äro ägnade alt väcka uppmärksamhet.

Svensk-Amerika äger mänga betydande förmågor pä sangens

och musikens område. Bland framstående sångerskor märkas

Ingeborg Löfgren, Augusta Ohrström-Henard, Agnes Staberg-Hall, Jennie

Norelli, som i åratal varit en berömd primadonna på den

amerikanska operascenen och även är känd i Europa, Anna Pfeil, Emma

Möller-Edgren, Ida Westerberg m. fi.; bland sångare C. A.

Lindegren. Albert Lindquist, Olof Valley, A. Hultman, en nutida Oscar

Ahnfelt, ofta kallad svenskarnas Sankey, och andra; bland skickliga

violinister Martina Johnstone, Ingrid Sleltengrcn, Ebba Hjertstedt,

Olof Bull, Waldemar Lind i Portland, Oregon, vilken vid ell till-

Jennie Norelli.

Marié Sundelius.

Miss Esther Hjelte.

fälle, dä han spelade ett solonummer vid en finare societetsfest och

damerna ej hade vett alt upphöra med sitt snattrande, helt resolut

stack fiolen under armen och gick sin väg; bland pianovirtuoser

Sigfrid Laurin. O. Thorsen, Charles Swenson, Paul Hultman, David

Nyvall j:r, O. Rodine, Mabel Forsberg, Wilhelm Lindberg m. fi.

Bland de skickligaste organisterna märkas Pehr Olson i Seattle och

Hagbard Brase i Lindsborg. Gustaf Stolpe har förut omnämnts som

pianist, violinist och kompositör. Andra bemärkta kompositörer äro

A. L. Skoog i Minneapolis, J. V. Bergquist i Hock Island och Arne

Oldberg i Chicago; Skoog såsom sångkompositör, Bergquist genom

sitt oratorium Golgatha, Oldberg särskilt genom en konsert uvertyr

och en symfoni, för vilka ban erhöll högsta priset i en musiktävlan

1915. Charles L. Hanson i Worcester komponerade för mänga år

sedan en opera Frithiof ocli Ingeborg till text ur Frithiofs saga.

Adolph Edgren i Seattle har komponerat åtskilliga vackra sängcr

och en kantat, som uppfördes vid utställningen där 1909 samt en145

julkantal. Sora körledare har han även utmärkt sig. Andra skicklig:»

körledare äro eller lia varit: J. 11. Örtengren. A. Piiilström i San

Francisco, Jolin I- Swenson i Chicago, Hjalmar Nilsson i

.Minneapolis, mrs Edla Lund, E. Francke, Josef Hagström, C. A. Sylvan

i Brooklyn och den mest berömde av alla. Arvid Åkerlind, under

vars ledning Gleeklubben i Brooklyn vann sitt anseende som den

kanske yppersta svenska manskören i Amerika.

Gustaf Holmquist föddes i Nora 1872 och kom till Amerika

1885. Vid 21 ars ålder började ban studera musik och säng för

W. Porler i Minneapolis och fortsatte därmed i 1 ar, då han

lör ett års tid avbröt studierna och vistades i Alaska. Från 1898

bedrev ban musikstudier i .Minneapolis ocli Chicago och blev känd

som en ypperlig solisl. 1904 var han solist för ell musiksällskap

vid utställningen i Si. Louis och sjöng i ell oratorium, s un utfördes

så förträffligt, all sällskapet vann elt tävlingspris pa 3,500 dollars.

Han har sjungit solopartier i Messias, Skapelsen, Elias och andra

oratorier och uppträtt vid sångarfester, utställningar och konserter

överallt i Amerika och anses som cn av de förnämsta barytonister

i hela landet. 1910 utnämndes han till medlem av lärarekaren vid

Chicago Musical College.

Joel Mossberg föddes i Kumla 1870. Efter all lia arbetat som

dekorationsmålare i Visby i 4 är reste ban till Amerika 1880. lian

arbetade i sitt yrke i Chicago, men använde sina lediga stunder

pä musikstudier för \Y. W. Ilinschaw och J. It. Örtengren och blev

antagen som elev i Chicago Musical-College. 1 åratal var ban solist

i elt par amerikanska kyrkor, men tillbringar numera sin mesta

lid på konsertresor eller som sånglärare och körledare. Han äger

en mycket vacker lenorbarvtonstämma.

Olof Bull röddes i I ndersvik. Hälsingland, 1852. Han började

10. — Starsl nil.

Olof Bull.

Adolph Edgren.ne

redan vid 3 ars ålder spela fiol och deltog 5 år senare i konserter.

1809 reste han till Amerika och uppehöll sig i flera ar i Minnesota

som violinist. 1". o. m. 1879 och de närmast följande ären reste han

omkring i mellanstaterna och gav konserter, överallt väckande

entusiasm genom sill själfulla violinspel. 1881 81 medföljde han ett

operasällskap som direktör och konsertmästare, var därefter

musiklärare i Illinois lill 181KJ, da han antog plats som musikdirektör vid

teatern i Tacoma, AVash. 1904 log han avsked frän denna befattning

och har sedan dess ägnat sig ål privatundervisning i fiolspelning.

1896 klättrade han upp på toppen av det 14,579 fot höga snöfjället

Mounl Bainier, medförande silt instrument, och spelade på

detsamma däruppe, säkerligen den enda gäng i världshistorien som

någon artist ulförl ell dylikt konststycke.

Adolph Kdgren föddes i Gävle 1858,

avlade skollärare-, kyrkosångaro- neil

or-ganislexanien, företog könscrtrosor i Sve

rige och utvandrade 1892. Han har vari I

musiklärare, sångledare och organist på

flera platser, såsom Omaha, Kansas City u.

s. v., och sedan 1906 varil hosail i Seattle.

Jolin 11. örtcngren föddes i

Gästrikland 1862. Efter genomgången kurs vid

elementarläroverket i Gävle studerade lian

sang för Fritz Arlberg, Julius Günther

samt under etl ars lid för prof. Bussine

i Paris, varefter lian hade anställning

vid operan i Stockholm till 1889, da

lian reste lill Amerika. Han var sedan

under många är bosatt i Chicago, där

han gav undervisning i sång och musik, var

solist, konsertsångare och körledare, men flyttade slutligen tillbaka

lill Sverige, där lian nu är sånglärare i Stockholm.

Axel Pililströni föddes i Linköping 1870, reste 1887 lill Amerika,

var något ar organist vid en kyrka i Oakland. t.al., men har för

det mesta varil bosatt i San Francisco, där ban lett norska, tyska,

danska och svenska manskörer och skött olika instrument i orkestrar.

Ilan spelar nämligen både piano, fiol, violoncell och bastuba. Han

har i flera år varit det svenska sångarförbundets chefdirigent.

Hjalmar Nilsson föddes i Nora 1860. genomgick stadspedagogien

i Nora och Tekniska skolan i Örebro, var ett par är ritare på en

mekanisk verkstad i Stockholm och reste 1881 lill Amerika, där

han först arbetade någon lid som maskinrilare och därpå som

kopparslagare. Han var då bosalt i Boston. 1895 blev han

biträdande redaktör vid Skandinavia i Worcester. Några år senare

flyttade han till Minncapolis, där han ägnat mycken tid åt ledning

av sangkörer vid sidan om sina befallningar som redaklör, statens

August Wetlermsn.117

oljeinspektör ni. m. 1 april 1916 blev ban föremål för en storartad

hyllning pà sin 30-ärsdag som sånganförare.

Arvid Åkerlind var född i Södermanland 1859, blev student 1881.

anförde 1886 en trupp studentsängare pà en konsertturné genom

mellersta Sverige, företog senare liknande färder genom norra Sverige

och var i flera ar assisterande dirigent för studentkören. 1893 reste

ban lill Amerika ocli slog sig ned i Brooklyn, där ban vann nya

lagrar som skicklig och insiktsfull sångledare. Med brutna krafter

återvände ban lill Sverige 1915 och avled korl efter hemkomsten.

A hedrades av Sveriges konung med Lileris et artibus.

Den äldste musikern i Svensk-Amerika är August Weltennan

i San Francisco, ty han kom dit redan 1851 som medlem av en

orkester, som gjort resan runt Cape Horn. Efter framkomsten fick

orkestern genast anställning i en av den unga gruvstadens

guld-krogar. där den uppträdde under namnet Jenny Lindorkestern.

Varje medlem erhöll i betalning 16 dollars 59 kronor om dagen.

De höllo pä i över ett år, tills den stora branden den 1 maj 1851

gjorde slut pa nöjet. De drogo dä ut lill guldfälten, men W. stannade

i dem endast ett halvt år. llan var därefter anställd som musiker i

teatrar i San Francisco och Sacramento till 1887. I 111 års lid var han

orkesterledare i en leater, i 19 år musikdirektör i en

sommarträdgård, anförde musiken vid mottagningsfester för Kristina Nilsson

och Adelina Palti, ocli första gången en svensk teaterpjäs uppfördes

i San Francisco, 1863. Wetterman föddes i Västerås 1828. Han

tillbringar nu sin lid i ett ålderdomshem i San Francisco.KAPITEL 0.

Den svensk-amerikanska pressen, litteraturen och konsten.

Tidningar lia vi så mänga, som dagar

Finnas i äret ocli flera därtill.

Om någon själ över tidningsbrist klagar.

Är_lian en tok, eller gör lian sig till.

Ty. kära vän, vi ha plenty av varan.

Och med var vecka förökar sig skaran.

Tidningar växa sä ymnigt som svamp.

Journalistiken är samhällets kramp.

Magnus Elmblad.

I det av Alfred Söderström ar lülO utgivna förtjänstfulla

verket Blixtar pà lidningshorisonleu upplagas 37 dubbelspaltiga

sidor endast med en namnförleekning över de svenska tidningar

och tidskrifter, som till dess utgivits i Nordamerika. Man finner

av denna matrikel, att under en lidrymd av 59 är 1,150 svenska

tidningar setl dagen i Förenta staterna och 8 i Canada, eller

i genomsiiill nära 20 nya tidningar vart är. Främst i ordningen

bland staterna kommer Illinois med 321. därefter Minnesota med

I SM) och New York med 110 tidningar och tidskrifter. I >2!>

av unionens 18 stater ha svenska tidningar utgivits. Mänga av

dem liade visserligen endast en kort tillvaro, men mänga andra

ha lyckats hålla sig vid liv ganska länge. Vid liden för den

nämnda bokens utgivning utkommo 58 veckliga oeii 232 månatliga

eller halvmånalliga tidningar. Bland de 13(1 församlingstidningarna

(konferens- och distrikttidningar icke inbcruknade. voro 71 lutherska,

18 baptistiska, 13 metodistiska. 20 tillhörande de olika grenarna

av missionsvännernas samfund och 8 osekteriska.

1886 utgav biblioteksamanuensen B. Lundstedt i Stockholm en

matrikel över svensk-amerikanska tidningar, vilken dock ej blott

upptager tidningarnas namn, ulan även redaktörernas namn och

ger en fullständig beskrivning över tidningarnas format och

ut-seende. I denna matrikel, som innehåller 53 sidor, redogöres

för 171 tidningar, utgivna i Förenta staterna. Till material för

denna bok hade d r Lundstedt endast de tidningar, som funnos i

Kungl. Bibliotekets samling, vilken dock pä delta område är den

rikhaltigaste som finnes.

Den första svensk-amerikanska tidningen var Skandinavien, som

utgavs i New York oregelbundet under ären 1851 2 av ett gam-}■ F A. Lindstrand. 2. W. Henschen, 3. J. A. Knander. I P. A. Sundelius,

Herman Roos <>. Magnus Elmblad. 7. C. (".. Linderborg. X. A ("haiser,

9. C. F. Peterson.150

malt original vitt namn Obom, och vars tcxl var delvis norsk.

Den andra var Hemlandet, vars Forsla nummer utkom i januari

1855, och som på sommaren 1914 efter cn nära 50-årig tillvaro

uppgick i Svenska Amerikanaren. Hemlandels förslå utgivare

och redaktör var T. N. Hasselquist, och den konservativt lutherska

anda. som han ingöt i dess spalter, bibehöll tidningen oförändrad

aili framgent. Hasselquist efterträddes 1858 först av Erland Carlsson,

därpå av K. Norelius, sedan av I". A. Sundelius, en ovanligt

hetsig och slidslyslen natur, som hell plötsligt i december 1809

lämnade sin plats ocli övertog redigeringen av en tidning, som han

dittills |>a del allra häftigaste bekämpat. Efter Sundelius blev

J. A. Enander redaktör för Hemlandet och stannade pä denna

plats med endast ell par avbroll i närmare 10 är. lian

efterträddes av A. Schön. I)en äldste redaktörsmedlemmen näst Enander

själv var A. Edström.

1". \. Sundelius föddes nära Uddevalla 1839, genomgick Uddevalla

läroverk och tillbragte några ar vid Göteborgs högre elementar

läroverk. 1801 reste ban lill Amerika och log värvning vid

unions-armén. l"å våren 1865 träffades han av en kula och måste tillbringa

1 1... pa sjukbädden. 1866 kom han lill Chicago, studerade under

1867 68 leologi vid Auguslanaläroverkcl. samtidigt tjänstgörande

som lärare i andra ämnen, var redaktör i Chicago 1868 -73. då

han fick anställning vid tullkammaren. 1877 fick han cn annan

politisk syssla, och 1881—88 var ban delägare och mcdrcdaklör

i Sv. Amerikanaren. 1 nov. 1881 valdes han till medlem av

lagstiftande församlingen i Illinois och tjänstgjorde där i tre

terminer, varunder han gjorde sig bemärkt genom utarbetandet av

en lag om oDligatorisk skolgång. I)e sista ären av sin levnad

var ban anställd i counlyclerkens kontor. Han avled 18%. Den

■kula. som träffade honom under kriget, kunde aldrig uttagas.

Den vallade honom mycken sjuklighcl. och den därav följande

dysterheten i hans lynne var delvis orsaken till. att så mycket

av vad han skrev gav inlryek av bitterhet och hätskhet.

J. A. Enander föddes i Skinmoen. Skaraborgs län. 1842. Han

innehade en skrivarebcfattning. da ban 1865 slog sig på studier

och ef ler några månaders privalundervisning vann inlrüdc i sjätte

klassen vid Vänersborgs läroverk. 1-altigdoni nödgade honom att

1869 följa ett av domprosten Wieselgren i Göteborg givel rad att

resa till Amerika och söka inträde som frielev vid Augustana College.

Detta lyckades honom även. men ban stannade icke länge. I

dec. 1869 erbjöds honom redaklörsbefaltningeii vid Hemlandet.

1872 köpte ban i bolag med <".. A. Bohman tidningen. 1871—77

ulgävo de även tidskriften När och fjärran och 1879 81

Ungdomsvännen. 1879 utnämndes Enander av Illinois guvernör till

medlem av statens iindervisuiiigsnämnd. Han innehade denna befallning

under tvä terminer. 1889 utnämndes ban av president Harrisenlill Förenla staternas minister i Danmark, men tvangs av sjukdom

alt avsäga sig utnämningen. 1890 sålde han sin andel i tidningen

och antog kallelse lill professuren i svenska språket vid Augustana

College. 1893 blev han redaktör för Sv. Journalen i Omaha.

Xeb.. och 1806 för Hemlandet. 1903 drabbades han av ett slaganfall.

1900 företog ban en resa lill Sverige för alt återvinna krafter,

men ett nytt slaganfall 1907 nedbröt honom, och efter några års

avtynande avled han i Chicago 1910. Enander var en framslåcndc

lalarc, författare och diktare och särskilt bemärkt som historiker.

Han utgav åtskilliga böcker, bland dem Förenta slalcrnas historia.

Vara fäders sinnelag m. fi. Han hedrades av Augustana College

med juris doktorsgraden. Tillsammans med t:. A. Swensson och

C. M. Esbjörn delar ban äran all lia varil ansedd

svenskaste svensken i Amerika. Enander var innehavare av Literis

el artibus. Över 1,100 dollars ha sedan 1911 insamlats genom

subskription lill en minnesvärd över hans grav.

Anders Schön föddes i Ilegnsjö socken. Gävleborgs län. 1804.

genomgick t il lärareseminarium och tjänstgjorde därefter som

skollärare i t ar delande sin lediga lid mellan självstudier och

tjänstgöring pà kronolànsmanskontor. 1887 ingick ban som extra

konstapel vid Stockholms poliskår, befordrades lill ordinarie och

tog avsked 1889, varefter ban resle till Amerika. 1891 blev ban

medlem av Hemlandets redaktion ocli 1903 ställföreträdande

huvudredaktör. Sedan tidningens upphörande har ban sysslat med

litterära och andra göromål av olika slag. Schön är en bemärkt

historisk och biografisk författare.. I mänga ar redigerade ban

kalendern 1"rärieblominan och skrev däri. utom andra artiklar,

inemot ell par hundra förträffligt avfattade svensk-amerikanska

levnadsteckningar. lian har Skrivit en serie artiklar om

svensk-amerikanska konstnärer, texten till ett par av Hemlandet utgivna

tàvcl-samlingar. de första kapitlen i det stora verket Hislory of the

Swedes of Illinois och utgivit ett par engelska böcker i svensk

översättning.

Aron Edström, en av de tre äldsta svensk-amerikanske

tidningsmännen i fråga om t jänstetid vid pressen, föddes i Edstorp.

Dalsland, 18 17. pluggade pa egen hand i barndomen sa flitigt,

all ban vid ell förhör visade sig lika slyv som socknens

folkskollärare. Kom vid 10 ars ålder i sågarlära och blev efter

."! àr sågmäslare, reste 1809 till Amerika, där han de första ären

arbetade i skogsläger, sågverk o. s. v. 1872 förlorade han sin vänstra

hand i ell sågverk. Han ingick da som elev först vid Gustavus

Adolphus College, fortsatte sedan studierna vid Auguslana College

och tog 1879 studentexamen. 1880 blev ban medlem av tidningen

Skaffarens redaktion och 1883 av Hemlandets, där ban stannade

i 31 ar med ett enda avbrott, nämligen några månader 1890,

då ban redigerade cn tidning i Michigan.152

Den äldsta av de nu levande svensk-amerikanska tidningarna

är pä sätt och vis Augustana i Hock Istånd, Augustanasynodens

officiella organ. Den grundades visserligen först 1868, men

förenades 186S) med den redan 1856 grundade tidningen Det rätta

hemlandet, som dittills varit synodens officiella organ. Vid

Augustana har ett stort antal redaktörer tjänstgjort. De, soru

längsta tiden varit anställda där, torde vara pastorerna L. G.

Abrahamson och S. P. A. Lindahl. Nuvarande redaktör är

pastor O. V. Holmgrain.

L. G. Abrahamson föddes i Medåker nära Arboga 1856 och kom

med sina föräldrar till Amerika 1868. Han inskrevs vid Augustana

College 1870 och blev prästvigd 1880. Efter 6 års tjänstgöring

som pastor i Altona, 111., antog han kallelse lill Salemförsamlingcn

i Chicago. Framstående talare och praktiskt anlagd, har ban

varit anlitad i en mängd ärenden, varit medlem av olika kommittéer

såväl inom kyrkan som skolan och redigerade i 11 ar

missions-avdelningen i Augustana. Han har besökl Europa tre gånger

och har av Augustana College hedrats med teol. doktorsgraden.

Tillsammans med C. A. Swensson utgav han del slora, illustrerade

historiska verket .lubelalbum.

S. I". A. Lindahl föddes i Krisldala. Smaland, 1843, xUi.lcrnde

några är vid pastor Ahlberg» skola och reste lill Amerika 1865.

Här genomgick han Augustana College och Seminarium och blev

prästvigd 1869. Han betjänade församlingar pa olika platser i

Illinois lill 18!X), då ban kallades lill redaktör för Augustana.

Ilan dog 1908. Hans efterträdare O. V. Holmgrain föddes i

Simtuna, Uppland, 1852, blev student 1871, reste lill Amerika 1872,

var anställd i affärer i Pennsylvania till 1879, då han flyttade

till Hock Island och ingick vid Augustana Seminarium. Han

prästvigdes 1882 och var sedan pastor för församlingar i

Massachusetts och Indiana till 1900. då han inträdde i Ailguslanas

redaktion.

Strängt taget är dock metodisternas organ Sändebudet i Chicago

den äldsta av de nuvarande svensk-amerikanska tidningarna.

Sändebudet grundlades 1862. Bland dess redaktörer märkas de förut

omnämnda pastorerna Witting och Alb. Ericson saml d:r AV.

Henschen, som tjänstgjort den längsta tiden, och den nuvarande

redaktören J. E. Hillberg.

Wilhelm Henschen föddes i Uppsala 1842, blev student 1857

och filosofie doktor 1863. Under de följande tre ären idkade

han vetenskapliga och medicinska studier dels i Uppsala, dels i

Berlin, var sedan lärare i Lund och i Hälsingborg samt reste

1870 lill Amerika, där ban slog sig ned i Florida. 1873 blev han

redaktör för Nordstjernan i New York, 1871 tör Norden. 1875

förenade han sig med metodistkyrkan och flyttade lill Chicago,

där han blev lärare vid metodistseminariet och redaktör för153

Sändebudet. IS82 lämnade ban redaktörs- och 1883 läraresysslan

och blev pastor för metodistförsamlingen i Jamestown, N. Y.

Vintern 1884—85 tillbragte han i Klorida. varefter han begav sig

lill Sverige. 188S) återvände ban lill Amerika ocli var sedan redaktör

för Sändebudet i över 20 är med undanlag av I är. som han

tillbragte som pastor i Galva. I lians redaktionsarliklar röjdes

en ovanlig tolerans och hänsynsfullhet mol olika tänkande. Sin

egen politiska och religiösa ståndpunkt har han tecknat så: I

åsikter är jag avgjort liberal. Inom metodistkyrkan samverkar

jag med den riktning, som påyrkar vitt omfattande reformer.»

J. Ii. Hillberg föddes i Malmköping 1873. genomgick en kurs

i slöjd i Stockholm, var därefter under några år bokhållare,

samtidigt studerande vid Tekniska skolan. 1892 reste han till

Amerika, inskrevs 1893 vid det teologiska seminariet i Evanston

och tog avgångsexamen 1895. Till 1900 betjänade han som

pastor melodistförsamlingar i Connecticut och Brooklyn, den

sistnämnda den största svenska melodislförsamlingen i Amerika. I nder

1901—02 tillbragte ban några månader på studieresor i Europa

och Palestina. 1898—1902 utgav ban månadsskriften

Ungdomsvännen. blev 1901» redaktör för lipworlhklockan och efterträdde

några år senare tlenscllën som redaktör för Sändebudet. Han

liar utgivit en bok med titeln Bilder från bibelländer. Han har

varit ordförande i Sv. Historiska Sällskapet och är dess

bibliotekarie. Sedan 1906 är ban lärare vid nielodistseminariet i Evanston.

Han är en Ovanligt underhållande och fyndig talare och synnerligen

god stilist.

I ålder näst efter Sändebudet kommer Svenska

Tribunen-Ny-heter i Chicago. Den är en fortsättning av den av kapten Erie

•Iohnson 1869 påbörjade tidningen Illinois Swcdc, vilket namn 1870

ändrades lill Nya Verlden, 1876 till Svenska Tribunen och 1906

till det nuvarande. Tidningen har under sin bana uppslukat ej

färre än I andra tidningar, vadan den i själva verket är en

sammanfattning av 5 tidningar. Bland dess äldsta redaktörer var P.

A. Sundelius. som med sin giftiga penna lyckades på kort lid

åsamka tidningen två Iryckfrihetsåtal pa 25.000 dollars vartdera.

Bland dess övriga redaktörer och redaktionsmedlemmar i äldre

tider märkas C. K. Peterson, C. G. Linderhorg, C. A. Mellander,

Waldemar Torseli. Ernst Lindblom. Konni Zilliacus ocli från senare

tider E. AV. Olson, P. (".. Pearson, Johan Person, Nils Mannow,

Leonard Gyllenhaal och dess senaste redaktörer C. G. Norman och

Andrew Tofrt.

Plera av dessa ha varit synnerligen framstående tidningsmän.

C. K. Peterson var på sin tid jämte P. A. Sundelius den förnämste

politiske skribenten. Han var född i Fittja, Södermanland, 1813,

gick någon tid i skola i Falun, men drevs av äventyrslust att

utvandra, för all fä dellaga i del amerikanska inbördeskriget och162

slåss för slavarnas frigörelse. l"a grund av sin nàrsynlliet blev

ban icke antagen till soldal. Han blev i stället balkarl.

järnvägsarbetare, vedhuggare, jordbruks- och fabriksarbetare och 1870

redaktör Tör Minnesota Statstidning i SI. Paal och strax därefter

redaktör för Illinois Swede. den blivande Svenska Tribunen. lian

var dess redaktör till 1880, medarbetare lill 1881, redaktör ocli

delägare i Svenska Amerikanaren lill 1888. därefter redaktör

löi-Svea till 18811. för Skandia 18!)0 ill och ägnade sig därefter at

självständigt författarskap. Bland av honom utgivna böcker märkas

Republiken och dess institutioner. Ktl hundra ar. Sverige i Amerika

ni. fi. Han var en politiskt och spekulativt anlagd natur. Han var

länge republikan, blev därefter demokrat, senare populist ocli

siugletaxisl och bekände sig på del religiösa området lill

svcden-borgianismcn. Han var en ej oäven diktare och en framstående

talare. Han avled 1901.

C. G. Linderborg föddes i Skellefteå 1811. blev student 1803.

tjänstgjorde som vikarierande adjunkt vid läroverket i Gävle en

termin och studerade under vintern vitt universitetet i Helsingfors,

varefter ban var privatlärare i Sverige till 1807. da han reste

lill Amerika. I nder första året var ban biträdande lärare vid

Augustana College, därefter lärare vid ett amerikanskt läroverk

och började 1809 biljell- ocli växelaffär i Chicago. 1871 blev

ban aiinonsagcnt ocli biträdande redaktör vid Hemlandet, valdes

1871 till medlem av Illinois, lagstiftande församling där ban

tjänstgjorde en termin. Han var därefter åter anställd vid

Hemlandet lill 1880. tia ban i bolag med Andrew Chaiser köpte Svenska

Tribunen. I nder Lindborgs ledning vann tidningen en spridning

och ett anseende, som dittills ej kommit någon svensk-amerikansk

tidning till del. Lindernorg skrev nästan aldrig någonting själv,

men han valde goda medarbetare oeli förstod alt lämpa tidningens

innehåll efter läsarnas smak pä ett beundransvärt sätt. Han var

lill ytterlighet försiktig, rentav skuggrädd. men ägde skarp

affärs-blick och var diplomat lill bela silt väsen. Han var löga

sällskaplig av sig, men hans kompanjon var del så mycket mer ocli

bidrog genom sin gemyllighet i hög grad att göra tidningen känd

ocli populär. I-ä svensk-amerikanska lidningsulgivare ha varit

sa omtyckta av sina underlydande som dessa tvä. Linderborg

sålde sin andel i tidningen 1890 och drog sig tillbaka med en

liten nätt förmögenhet. Folkskygg redan lorut. blev han med

ären en fullkomlig enstöring. Han var därtill sjuklig, och även

lians själskrafter avtogo. tills hans förstånd slutligen omtöcknades.

Kort därefter avled ban, i juli 1901.

Andrew Chaiser blev en av niärkesmännen inom pressen, ehuru

han varken var en ordets eller pennans mail. Det fanns något

i hans umgängelse, i hans oföränderligt glada ocli soliga lynne,

i hans förmåga som finansman, som fullt uppvägde, vad somi 55

1 I. G. Abrahamson. :>. J. K. Hillberg. ."i. A. To|tt, 4. C. G Norman. 5. Ch

K. Johansen i>. Johan Person, 7. H. Nordquist, 8. V. Berger. H. Jakob

Bonggren, 10. O. A. Linder. 11. Swan Turnblad. 12. Alfr. Söderström.

brast t kis honom i arnlru avseenden. Han var född i Bålinge

socken, Uppland. 1811 och medföljde sina föräldrar 1850 lill

liishop lliUkolonien i Illinois. Som gosse lärde han sätta stil.

1809 blev ban Erie Johnsons kompanjon i tidningen Illinois Sweilr

och stannade, sedan Johnson sålt sin andel. Tidningen ändrade,

som förut nämnts, sitt namn först lill Nya Verlden och sedan164

lill Svenska Tribunen. Chaiser kom sålunda alt vara delägare

i Svenska Tribunen ända från dess början och blev 1890 ensam

ägare av densamma. I nder tidningens första är, särskilt under

och efter 1873 års panik var han ofta i finansiella trångmål,

men han slog sig alltid lyckligt igenom. Han var mycket liberal

och var alllid redo all understödja "Töre|ag, som kunde lända

till vår nationalitets ära och berömmelse. Han avled 189!).

C. A. Me|lander föddes i Göteborg 1849. blev student 18159 och

fortsatte sina studier vid Lunds universitet lill 1873. dä ban

reste till Amerika. Han var under bela sin Amerikavistelse anställd

vid tidningar i Chicago, frän 1879 vid Sv. Tribunen. Han avled

1899.

Waldemar Torsell löddes i Stockholm 1819 ocb inträdde eller

avslutade studier på köpmansbanan, för vilken ban dock var

synnerligen olämplig. 1870 reste ban lill Amerika. Han hade

fatt en god musikalisk uppfostran. I Worcester och Boslon

uppehöll lvan sig flera år som musiklärare, bokhållare m. m., var

i n lid notarius publicus, vid ett annat tillfälle redaktör oéh Hyllade

1N82 till Chicago, där han erhöll anställning i Svenska Tribunens

redaktion. Som nyhelsredaktör var luin nästan oöverlräfflig och

som humorist mycket framstående. 1 synnerhet utmärkte han sig

vid överflyttandet lill svenska av amerikanska humoristers alster,

lian översatte åtskilliga amerikanska romaner, bland dem den

synnerligen populära Capilola av mrs Soulhworlh, vilken utgått

i flera upplagor, llans utseende var originellt, en ofantligt tang,

gänglig gestalt med en skarp blick och ett oerhört yvigl skägg.

Han avled av lungsjukdom 1890.

Ernst Lindblom föddes i Stockholm 1865, genomgick Nya

Elementarskolan, bidrog till tidningar med dikter och

teaterrecensioner och reste 1881 till Amerika. Han fick först anställning vid

Svenska Folkels Tidning i Minneapolis. 1885 vid Svenska Tribunen,

redigerade 1890 - 92 Humoristen, tillhörde 1893 91 Svenska

Amerikanarens redaktion och återvände 1895 lill Sverige. 1896 reste ban

till Amerika och stannade några ar. varefter han slog sig ned pa

allvar i Stockholm. Han skrev under sin Amcrikavisletse en

mängd humoresker och poem saml elt lustspel i tre akter. Pelle

1"ihlqvists Amerikaresa. vilket uppfördes med stor framgång i

Chicago.

Leonard Gyllenhaal föddes i Västmanland 1812. blev sludent

1860, for därefter lill sjöss, men återvände 1862 lill 1"ppsala för

alt läsa på graden. Brist pä medel tvang honom all ivbrvta

studierna, och 1866 reste ban lill Amerika. Efter åtskilliga ars

växlande öden. varibland arbete i en hattfabrik i Brooklyn,

del-ågareskap i en blygruvelorening i Missouri och i en

boinulls-plantage i Mississippi saml anställning hos en distributionsfirma

i Chicago, blev han 1S71 tidningsman. Han tillhörde Hemlandets157

redaktion lill 1891 och därefter Svenska Tribunens till sin död

1905. Under ären 1893—1901 var han tidningens huvudredaktör.

Gyllenhaal var en ovanligt blid. anspråkslös och plikttrogen

människa. I religiöst avseende var han svedenborgare, och hans äldste

son, Leonard K., blev 1905 professor i engelska, latin och grekiska

vid svedenborgska kyrkans läroverk i Philadelfia.

C. G. Norman föddes i Tävclsås, Smaland. 1801, hade en lid

anställning som skrivbiträde hos en lantmätare och reste 187!)

till Amerika. Efter nägra års studier vid Augustana College blev

ban prästvigd 1890. Under sin studietid tjänstgjorde han dels

som skollärare, dels som predikobiträde. Efter sin prästvigning

hade han pastorat i lthode Island, Connecticut och New Jersey,

var 1892 95 redaktör för tidningen Framåt i Providence, utgick

1897 ur kyrkans tjänst och ägnade sig sedan at tidningsmannakallct.

först som redaktör vid Svea i Worcester och frän 1900 vid Svenska

Tribunen. Han avled 1916. Ilan var en framstående diktare och

utgav 191 I en samling poem.

Andrew Tofft föddes i Bäreberg, Västergötland. 1861. Krior

fullbordad folkskolekurs åtnjöt ban privalundervisning och

utvandrade 1883. Han uppehöll sig de första ären i Red Wing och

St. 1"aul. Minnesota, och sparade ihop nog att kunna fortsätta

studierna. Han inskrex sig vid Gustavus Adolphiis College, tog

studentexamen 1893. var därefter medlem av Minnesola

Statstidnings redaktion lill 1899. Efter en lids anställning vid Sv. Folkets

Tidning inträdde ban 1900 i Sv. Tribunens redaktion och blev

1912 tidningens huvudredaktör. 19(12 besökte ban Sverige.

I ålder näst efter Svenska Tribunon-Nyhoter kommer

Nordstjernan i New York. vilken började utgivas 1872 av Svenska

Tryckföreningen i New York och 1875 övergick lill Nordstjernan

Publishing and Printing Company bestående av Håkan Johansen

och Andrew I.efren. Senare blev Johansen ensam ägare och utgav

tidningen titi 1902, dä han sålde den lill A. E. Johnson och sin

son Clias. K. Johansen, vilka fortfarande äro dess utgivare.

Nordstjernan» förste redaktör var kapten J. P. Hollers. 1873 71

redigerades den av d r W. Henschen. därefter under några år av

A. Lefrén, senare av Chas. K. Johansen. V. Berger m. fi.

Nuvarande redaktör är Harald Nordquist, biträdd av Vilhelm Berger.

Bland medarbetare i Nordstjernan märkas Sigfrid Lindhagen, Gustaf

Lindquist m. fi. frän dess äldre dagar och under senare tider

Edward Sundell. Aron Ingvall, Johan Person, W. Hallandet", Hugo

lillström m. fl.

Håkan Johansen föddes i Alinundsryd, Kronobergs län, 1829.

lärde i unga år urmakeriyrkel och ägde på 1860-talet urmakeri

affär i Kalmar. 1868 flyttade ban lill New York. Ilan bedrev

där med framgång egen affär i sitt yrke till 1888. från vilket är

han uteslutande ägnade sin lid och sina krafter ål Nordstjernan.138

Aven sedan han säll lutningen, fortsatte lian alt sköta en del av

expeditionsgöromåleu. All redogöra för lians arbe|t" i den svenska

kolonien i New York vore , yttrar lians biograf V. Hcrger. all

skriva större delen eller åtminstone den vackraste delen av

koloniens historia under tle senaste K) ären. lians krafter, hans lid.

hans sunda omdömesförmåga ocli hans inflytande togos i lians

Krafts dagar oupphörligen i anspråk av landsmännen, och lian

äger del vackra eftermälet, alt ban aldrig missbrukade det för

troende, som hans landsmän satte lill honom. Han var medlem

i styrelsen för hum igra ni missionen, var med om all grundlägga

1"psala College, var sekreterare i Hjälpföreningen Skandia och

även under några år dess ordförande, han tog initiativet lill

bildandet av Svenska Hjälpföreningen o. s. v. Han avled 1 il 10.

lians son Charles K. Johansen föddes i Kalmar 180(1 och kom

till New York 1870. lifter fullbordandet av den vanliga

skolkursen fortsatte han studierna vid College of New York och

New Yorkuniversitetet, var därefter biträdande redaktör vid . n

tidning i New Hampshire och erhöll 18811 anställning vid

Nordstjernan, vari lian 13 ar senare blev delägare. I många ar var ban

lärare vid aftonskolorna i New York. Men ehuru sa ^ >tt som

infödd amerikan har han dock ägnat sill nicsla intresse al

svenskheten och dess angelägenheter. lian var det svenska

såttjgu-förbundets förste sekreterare och egentliga upphovsman, har varit

cless president, var medlem av den tremannakommitté. som

anordnade sångarfärden lill Sverige 1807. var en av stiftarna :iv

sångföreningen Lyran och har i 21 är varit dess skattmästare, var

sekreterare i John Ericsson Memorial Association, i flera års tid

president för Svenska Emigrant- och Hjälpföreningen, är medlem i flera

svenska och amerikanska organisationer. Han har varit delegat vid

flera politiska konvent. Ingen svensk i New York är mer eftersökt

eller populär än Clias. K. Johansen. I nder 13 ar utgav han

tidskriften Valkyrian, och pa 1890-talet skrev han regelbundet varje

vecka kåserier i Nordstjernan. Sedan dess ha mångfaldiga andra

bestyr lagl beslag pa lians lid och krafler. Det kan knappast tänkas

ett företag, en tillställning, en fest eller annat inom den svenska

New Yorkkolonien, där han icke är med. Icke oävet karaktäriserar

den svenske förfallaren och tidningsmannen Waldemar Swahn

honom som en man, hos vilken amerikanen och smålänningen

ingått ell orubbligt anfalls- och försvarsförbund; alltsä en karl i

varje tum .

Vilhelm Berger föddes i Värmland 1807. genomgick skola och

gymnasium, reste till Amerika 1890 och kom efter någon lit| in vid

den svensk-amerikanska pressen. Ilan har varit redaktör i

Worcester, men mest i New York. Ilan redigerade Nordstjernan under

ären 1903—13, var därefler under ell par års lid föreståndare

lör det svenska lutherska cmigranthemmet och är nu äter anställdvid Nordstjernan. Han liar bidragit lill kalendrar och lidniugar ined

en mängd personhistoriska och andra uppsatser och utgivit ett halvl

dussin novellsamlingar och Ire andra böcker, bland dem den

synnerligen förtjänstfulla svensk-amerikanska mediationen.

Chicagotidningarna Missionsvännen och Chicago-Bladet, argan

för olika grenar av missionsvännernas samfund, grundades resp. 1871

och 1877. Missionsvännen, i vilken lektor Waldenström i nninga är

var medarbetare, redigeras sedan 188!) av pastor Otto Högfeldl.

Han föddes i Dalsland 18(51 och hade redan som barn en ovanlig

läslust, men tilläts icke av fadern all slä in pä studiebanan. Han

beslöt därför att ga sin egen väg och reste 1881 .till Amerika. Han

arbetade i en gruva i Ishpeming över ett är. innan han kunde

realisera sina planer, llan ingick vid Ansgarius College i Knoxville. 111.,

genomgick den teologiska kursen och fick paslorsbefatlning i Iron

Mountain, Michigan, Inder elt besök i Sverige 188S skrev han en

serie artiklar lill Missionsvännen, och dessa ledde till. att han blev

erbjuden redaktörsbefallningen. Sedan 1801 har ban ulgivit

årsskriften Hemåt. Chicago-Bladets utgivare John Mårtenson föddes

i Jönköping 1850. Vid 10 ärs ålder fick han plats som springpojke

i ett tryckeri, lärde sedan att sätta och arbetade i tryckerier till 1867,

dä ban utvandrade. I elt par ärs lid arbetade han i sågverk,

varefter ban tog plats som sättare vid svenska tidningar i Chicago.

1877 började han utgiva den nämnda tidningen. Bland medarbetare,

som tid efter annan biträtt vid redigeringen, märkas pastor Princell,

Gustaf Sjöström, Andrew Anderson, vilken ännu tillbör redaktionen.

Mårtenson avled 1916.

Svenska Amerikanaren grundades 1870 under namnet Svenska

Posten, vilket redan påföljande år utbyttes mot det nuvarande.

Dess förste redaktör var Hennan Boos, banbrytaren för den fria

länkens rätt i pressen. Han var född 1831, blev student och avlade

kansliexamen, tjänstgjorde vid flera riksdagar som notarie och var

medarbetare i olika tidningar. 1861 reste han lill Amerika, där han

gick in i nordstatsarmen och deltog i flera drabbningar. 1866—67

var ban redaktör i Chicago. 1870—72 ängbatsagent i Göteborg. 1873

for ban åter till Amerika och blev redaktör. 18S0 blev ban överkörd

och dödad av ett lokomotiv. 1-Ian ägde en ledig penna och var en

duglig tidningsman, men hans levnadssätt var mycket oregelbundet,

|imellertid vann ban stort rykte som frihetskämpe, och efter hans

död insamlades pä några fä månader bland Svenska Amerikanarens

läsare 653 dollars till resande av en minnesvård över honom. Den

avtäcktes den 5 juli 1880 i närvaro av elt stort antal svenskar.

31 år därefter insamlades 500 dollars bland tidningen Forskarens

läsare att på samma sätt hugfästa minnet av en annan

frihetskämpe, d r Charles Borglund, och 1916 påbörjades en insamling

till en vard över d:r Enander. Dessa Ire äro således i viss mån

alt betrakta som de mest hedrade av de svensk-amerikanska tidnings-160

männen. Svenska Amerikanaren, som under de närmaste ären

efter Roos" död redigerades av Magnus Kimblad, Jakob Bonggren och

Ernst Skarstedt, såldes 1881 av sin förste ägare, ångbåtsagentcn Nils

Anderson, lill P. \. Sundelius och några andra samt av dessa 1888

Minnesvården över Herman Koos grav.

lill F. A. Lindstrand, en av de märkligare personligheterna inom

don svensk-amerikanska pressen. Han var född i Blixthult,

Östergötland, 1817 och kom vid 13 ars ålder i urmakarlära i Vadstena.

1871 reste han lill Amerika, började egen urmakeri- och juvelerare-lfil

affär i Chicago 187i och höll pa därmed till våren 1889, dä han

sälde den. för alt övertaga ledningen av Svenska Amerikanaren.

Tidningen hade då blott 3,000 betalande prenumeranter, men cn

skuld på lli.öOO dollars. Lindstrand tillsatte sin på urmakeriet

förvärvade förmögenhet, men gav icke saken förlorad. Genom en

lyckad kupp åstadkom ban en vändning i förhållandena, och innan

man visste ordet av, hade han ej blott bragt tidningen ,på fötter,

utan gjort den till ett av de få vinstgivande företagen inom den

svensk-amerikanska pressen. Utan någon som helst litterär bildning

var ban dock i besiltning av cn ovanligt rik fantasi och en stor

Lätthet atl uttrycka sig. Inom kort var ban den mest produktive

skribenten i bela pressen. Hans artiklar ocli kåserier slogo an pä

folkel, och prenumerantsiffran växte stadigl. Han förstod också

att samla omkring sig goda medarbetare, såsom Bonggren. Xinian

Wærner, Edvin Björkman. Emil Amelin, O. A. Linder m. fi. Under

1 1 a års lid utgav han dessutom vid sidan av Sv. Amerikanaren cn

skämttidning. Broder Lustig, nästan lika länge en litterär tidning,

Iduna, ocli i 1 års tid tidningen Nva Verlden, och i allesamman

skrev han hela sidor varenda vecka. Han förstod också att skänka

sina tidningar en prägel av stark individualitet och gladlynt

vänlighet. Sjah mente ban på, all bland alla dumheter han begått,

ban ej sä bittert ångrat någon som den att fuska i ett vrke, vari

del finns sä mänga mästare . Emellertid är det lika sant, att när

han efter en 20-årig publicistisk verksamhet sålde sin tidning och

drog sig tillbaka för all. som ban själv sade, vila på sina lagrar

och törnen . han saknades av både yrkesbröderna och publiken, och

alt ingen gav honom ett vackrare eftermäle än den tidning, med

vilken ban mest legat i fejd. Han företog flera resor, en ända

lill Jerusalem, skrev böcker, deltog i föreningslivet och var på sin

lid en av de mest populära svenskarna i Amerika, bekant överallt

under sin pseudonym onkel Ola. Han var därtill liberal och

hjälpsam som få. redbar och i alla avseenden en hedersman, både andligt

och kroppsligt en nordisk kämpagestalt. Utom sina böcker

Pennteckningar och I Öster- och Västerland skrev ban en roman, flera

dikter och utgav ett stort antal premieböcker, lian avled 1913.

Magnus Elmblad var född i Herrestad, Småland. 1818, son lill

den bekante teologen lektor P. M. Elmblad. Efter avlagd

studentexamen tillbragte ban några ar i Uppsala, men tröttnade på studierna

och reste 1871 lill Amerika, där han fick anställning i Hemlandels

redaktion. 1873 blev han redaktör för Nya Svenska Amerikanaren,

redigerade i början av 1877 Värt Nya Hem i Kcarney. Nebraska,

blev på hösten mcdredaktör i Skandia i Moline och 1878 i Svenska

Amerikanaren. 1884 återvände ban till Sverige. Han var där

medarbetare i åtskilliga tidningar och avled 1888. Hans förnämsta

bidrag lill tidningspressen utgjordes av skisser, kåserier och poem.

lör rutinarbetet vid cn tidning hade han föga håg eller fallenhet.

11. — Skars/cd/.162

Men han ägde en ovanlig makt över språket ocli cn storartad

skaldc-bcgävning. 1 sitt levnadssätt var han lika excentrisk och

oregelbunden som Herman Roos. Två diktsamlingar och två längre

episka dikter av Elmblad ha utgivits i Amerika den ena

diktsamlingen i två upplagor och två diktsamlingar samt en

översättning av Ibsens Brand i Sverige. För sin dikt Allan Boini

blev han prisbelönt av Svenska Akademien, lian författade även ill

skådespel. Samhällsdanarcn. som uppfördes i Chicago.

Jakob Bonggren föddes i llåbols socken. Dalsland, 1852.

genomgick Vänersborgs elementarläroverk, studerade och gav undervisning

till 1875. då ban blev postexpeditör i Mora. 1882 reste ban till

Amerika och fick kort efter sin ankomst dit anställning vid Svenska

Amerikanaren. Sedan februari 1883 har han oavbrutet tillhört dess

redaktion. 1888—ltM)8 som tidningens huvudredaktör, och är näst K.

Wingrcn den svensk-amerikanska tidningsman, som längst innehaft

befattning vid en och samma tidningsredaktion. Likväl är det icke

som tidningsman ban gjort sil> mest och bäst känd, utan som diktare.

I delta avseende intager ban ett av de allra främsta rummen. Han

bar även sysslat myckel med forskning i olika vetenskapliga ämnen

och är kanske den förnämste litteraturkännaren. 1 tidningen har han

skrivit flera serier litteraturhistoriska och vetenskapliga uppsatser

och hundratals poem. Han utgav i Sverige en diktsamling och

flera andra skrifter och har i Amerika utgivit cn större, förträfflig

diktsamling, kallad Sånger och sagor, samt en skrift om ockultism.

Han har av Bethany College hedrats med graden doktor i litteratur.

Svenska Amerikanaren redigeras nu av O. A. Linder, biträdd

av Jakob longgren. Frithiof Malmquist och Hedvig

Westerberg. O. A. Linder föddes i Gylle, Skåne, 1862, genomgick

folkskolan ocli erhöll privatundervisning, blev notisjägare för

Trälle-borgs Allehanda och reste 1880 till Amerika. De första ären

sysslade ban med lilel av varje: sågverksarbete,

prenumerant-fiske m. ni., besökte Sverige 1881 ocli 1886, redigerade Svenska

Kuriren pà våren 1888, var sedan redaktör för olika tidningar —

Romanbladet i .Minneapolis. Humoristen i Chicago,

Miehigan-Tribu-nen i 1 ron wood, Nya Verlden i Story City i Iowa — samt inträdde

1802 i Svenska Amerikanarens redaktion och blev 1008 tidningens

huvudredaktör. Ilan liar skrivit historiska artiklar, poem m. in. i

kalendrar och tidskrifter, utgivit ett par häften humoresker och cn

samling berättelser och dikter, varjämte ban bidragit lill det svenska

uppslagsverket Nordisk Familjebok med biografier över

svenskamerikaner. Ilan liar i allmänhet lyckats bäst som skämtare och

humoristisk författare ocli är en ypperlig tidningsman.

Frithiof Malmquist föddes i Landskrona 1866, genomgick

folkskolan och kom vid 14 ärs äldcr i snickarlära. Han reste till

Amerika 1888. arbetade de första åren i sitt yrke och grundade

år 1893 i bolag med E. I-jellander tidningen Forskaren. Han var103

biträdande redaktör vid densamma till 18%, då han fick

anställning vid Svenska Tribunen först som agent och därefter som

nyhetssamlare. 1901 blev han redaktör för Svenska Nyheter och JD(X>

medlem av Svenska Amerikanarens redaktion. Han äger en god

och skarp penna och stor poetisk begåvning. 1899 utgav han en

diktsamling med den betecknande titeln Törnen och tistlar.

Baptisternas organ Nya Veckoposten grundades 1877 under

namnet Evangelisk Tidskrift och ändrade namnet 1881. Dess första

utgivare var J. A. Edgren. Sedan 1880 liar tidningen redigerats

av pastor Erik Wingren. Han föddes i Märdsjö, Jämtland, 1813,

blev 1859 omvänd till baptismen, blev den första eleven vid

Bethcl-seminariet i Stockholm och efter fullbordad studiekurs pastor för

en baptistförsamling i Sundsvall. Han betjänade sedan

församlingar i Kristianstad. Malmö m. fi. platser, utgav under två

ålen månadstraktat kallad Hemmissionären, och reste 1880 lill Amerika

på kallelse från Chicago, llär blev han redaktör för Nya

Veckoposten, lärare vid baptistseminariet i Morgan Park och pastor

för en av de svenska baptistförsamlingarna, vars medlemsantal

under de två år han föreslod den ökades från 33 lill 150. De följando

två ären betjänade ban en annan församling, vars medlemsantal

därunder växte från 335 till 110. Efter den tiden har han ägnat

sina krafter uteslutande åt tidningen. För sina förtjänster som

publicist och pastor utnämndes han 1910 av Siou.x Citv College till

teol. doktor.

Under 1880-talet kommo åtskilliga av de nu levande tidningarna

lill stånd. Äldst bland dem är Svenska Folkets Tidning i

.Minneapolis. Den grundlades 1881 av Alfred Söderström. Dess förste

redaktör var Magnus Lunnow, dess andre Gudmund Åkermark.

Tidningens nuvarande utgivare och redaktör är f. d. pastor A. G.

Johnson. Bland medarbetare, som under längre eller kortare tid

varit anställda vid tidningen, märkas Ernst Lindblom, Tobias

Sandegren, Gustaf Wicklund, Ninian Wærner, Otto Elander, Johan Person,

Andrew Tofft, C. T. Martin, Sal. Balcke m. fi.

Alfred Söderström föddes i Stockholm 1818, fick god

skol-uppfostran och reste 18(59 till Amerika. Han var någon lid lärare

vid ett affärsinstitut i Minneapolis, var senare föreståndare för

Minnesota Stats-Tidnings affärsavdelning och var Svenska Folkets

Tidnings affärsföreståndare lill 1899. Sedan 1909 har han mestadels

varit bosatt i Warroad i norra Minnesota, där han äger ett hotell

och en liten farm. I trots av mycken sjuklighet har han funnit

tid att göra stora litterära och historiska samlingar och att skriva

två digra volymer: Minneapolis" minnen och Blixtar på

tidnings-horisonten. Han har även gjort mycket samlingsarbele för Svenska

Historiska Sällskapet.

Magnus Lunnow var född i Broby, Skåne, 1852, studerade vid

läroverket i Kristianstad, var någon tid informator, reste 1871 till

Amerika, uppehöll sig någon lid med grovarbete i Canada, blev16 i

tlärefler bokhållare och 1878 biträdande redaktör vid Svenska

Tribunen. 1881 blev ban redaktör för Sv. l olkets Tidning och senare

även delägare, däri. Han dog 1902.

Gudmund Åkermark föddes i Onsala, Halland. 1803. genomgick

tre klasser vid Göteborgs Högre Elementarläroverk och sattes

därefter vid 11 års äldcr mot sin önskan i handel. Han vantrivdes, men

härdade ut därmed i 7 år. 1887 reste han lill Amerika och blev

efter några månaders försök som grovarbetare redaktör för Svenska

Posten i Omaha, 1889 redaktör vid Svenska Amerikanska Posten i

Minneapolis, 1890 hälflenägare ocli redaktör av Nya Verlden,

1891 redaktör för Blockadbrytaren i Ironwood. Michigan, började

1892 tillsamman med Otto Elander utgiva tidningen Frihet, blev 1892

redaktör för Skördemannen i Minneapolis och inträdde 1890 i Sv.

Folkets Tidnings redaktion, blev huvudredaktör 1905, lämnade pä

grund av sjuklighet sin befattning 1913 och flyttade ut på en

farni i Wood Lake. Wisconsin, som ban köpt 21 ar förut ocli

tidlals varit bosatt på. Där avled ban 1915.

A. C. Johnson föddes i Ljungby 1857. utvandrade 1873, studerade

vid Northwestern Universilv och Svenska metodistseminariet och

blev 1878 pastor för en församling i Minneapolis. Ilan hade sedan

pastorat i N"e\\ York. St. Paul och Galesburg, var finansageni Tör

Bethany Home i Ravenswood vid Chicago, i 8 års tid direktör och

kassör för Svenska metodistiska bokförlaget i Chicago, därefter

pastor i Moline och blev 1908 ägare av Svenska Folkels Tidning.

Svithiod i l)es Moines. Iowa, grundades 1883. Den vittspridda

missiousvänstidningcn Veckobladet i Minneapolis började sin bana

1881 under namnet Svenska Kristna Härolden, vilket 1887 ändrades

lill Minneapolis Veckoblad och 1906 lill Veckobladet. E. A.

Skogs-bergh var i flera är dess redaktör. Längre fram voro Andrew

Johnson och K. Xewquist redaktörer.

Svenska Kuriren i Chicago, en av de allra mest ansedda och

inflytelserika tidningarna i Svensk-Amerika, är en fortsättning, fast

med ändrad tendens, av den 1881 grundlagda skämttidningen Kurre,

som 1888 inköptes av Alex. .1. Johnson, vilken alltsedan varit

tidningens utgivare och huvudredaktör. Han föddes i Stockholm

1850, blev student 1808. tillbragte ett par år vid Uppsala universitet

och slog sig sedan pà affärsverksamhet. Han vistades flera år

i Tyskland och Frankrike och gjorde för en fransk firmas räkning

vidsträckta resor i Afrika och de franska kolonierna. 1882 koin

han till Chicago och blev bokhållare hos en handelsfirma. Där

stannade ban 0 år och var under hela tiden icke bekant med ett

halvt dussin svenskar, varför del väckte ett ofantligt uppseende,

då han hell plötsligt dök fram och köple en svensk tidning. Om

sina första erfarenheter som lidningsutgivare berättar ban: Priset

på tidningen var 1.000 dollars, och hela min kontanta förmögenhet

belöpte sig till 100. Jag har sedermera hört, att jag betalte alldelesför myckel, ocli bl. a. att tidningen blivit erbjuden andra personer

för lialva priset, kontant. Att de icke då begagnade sig av anbudet,

kan möjligen lydas pa det sätt, att de antingen icke hade pengar

eller också icke ingåvo säljaren så stort förtroende, att de kunde fà

tidningen pa kredit. Det är emellertid icke barnleksaker att ge ut

en tidning. I nder de 5 första månaderna gick Kuriren med närmare

3.000 dollars förlust. Vid 1889 års ingång kostade mig tidningen

närmare 7,000 dollars, varav nästan hela summan utställdes i

reverser betalbara under en lid av 3 Vä är. Lyckan slod mig

bi. sa all jag l. o. m. några månader i förlid kunde inlösa de

sisla förbindelserna och avlyfta hypoteket. Den första åtgärden

bestod i att slopa alla icke-betalande prenumeranter, ett försök

som ingen tidning dittills vågat sig på och säkerligen icke många

efteråt heller. Därigenom inbesparades en utgift av 3,000 dollars

pr år bara för papper. Därefter anlitades premiemetoden. Lampor

och andra saker skänktes till prenumeranterna. Redan på våren

1889 hade upplagan vuxit från (5,000 till 12,000 exemplar. Säkert

läses ingen tidnings redaktionsartiklar med större begärlighet än

Kurirens. Johnsons stil är saftig och pikant. När ban ger författare

gör han det pä ett kvickt ocli roande säll. Som politisk författare

har lian ingen medtävlare. Han har också alltid hållit sig med

utmärkta medhjälpare: Otto Fallin, Otto Crælius, Johan Person,

E. Westman ni. fi.

Ollo Pallin var född i Karlstad 1818, tog studentexamen och

bedrev medicinska studier vid universiteten i Uppsala och Lund,

men avbröt dem och utvandrade i början av 1880-talet. Efter

all någon lid ha varit provisor ocli tillfällig läkare, i någon småstad

i Illinois, avlade ban ett besök i Sverige. Efter sin återkomst till

Amerika försökte ban sig pä varjehanda, ban var kock, skådespelare

ni.ni. 1881 redigerade ban Kockfords Allehanda, kom därefter in i

Kurres redaktion för en kort titi, var medlem av Kurirens redaktion

1888—91, arbetade någon tid vid Sv. Tribunen, var i flera år

bokhållare vid en velocipedfabrik i Aurora, III., och övergick 1903

åter till Sv. Kurirens redaktion. Han avled 1901. Pallin var

en utmärkt sångare och var som sådan flitigt anlitad vid konserter

och fester. Som tidningsman var han ovanligt mångsidig och duglig.

Otto Crælius föddes i Fliseryd, Småland, 1863, genomgick

Oskarshamns läroverk och förberedde sig genom trägna studier för

studentexamen, i syfte alt genom ett enda djävt liopp komma förbi

sina klasskamrater, men misslyckades och antog etl erbjudande all

inträda i redaktionen av Oskarshamns-Tidningen. Blev därpå

redaktör för en tidning i Eksjö och övertog 1887 tidningen Hvad Nytt saml

skötte den under några år med stor talang. Trakasserad av

militär-snobbar m. fi. tröttnade han pa tidningsarbetet och resle 1890 lill

Amerika. 1891 erhöll ban anställning i Sv. Kurirens redaktion ocli

stannade där lill sin död 1903.i et»

Johan Person föddes i Asarum, Blekinge. 1808, studerade vid

läroverken i Karlshamn och Växjö och reslc 1887 till Amerika.

»Här slog jag genast in pä en ny bana», skriver han i sin

självbiografi, en liten bibana uppe i norra Michigan. Försökte sen

utbilda mig till tuscnkonstnär. men har tills dato icke hunnit med

att förskaffa mig erfarenhet i mer än ett 20-tal yrken. I nder de

senaste ären har min strävan huvudsakligen gatt ut pä att icke röja

någon originalitet, varför jag nu skriver självbiografi, vilket är sä

allmänt brukligt, samt alt med djup och pinsam eftertanke plita

ihop kåserier." Detta skrevs 1807. Det var också genom sina

kvicka kåserier, ett område, på vilket Person haft fa medtävlare,

som ban först skaffade sig elt namn inom pressen. 18% blev ban

medredaklör i Sv. Tribunen och har sedan dess dels som

redaktionsmedlem, dels som huvudredaktör tillhört många tidningar:

Skandi-navia och Svea i Worcester, Sv. Kuriren i Chicago, Sv. Folkels

Tidning och Sv. Amcr. Posten i Minneapolis, Västkusten i San

Francisco, vilken han redigerade 1909—11. och som medarbetare i

Nordstjernan i New York, Pacific-Tribunen i Seattle och 1"lera andra.

Han är en av de mest mångsidigt begåvade och insiktsfulla

skribenter, den svensk-amerikanska pressen ägt. Såväl i sina kåserier

som särskilt i talrika skisser och berättelser, av vilka en samling

under titel 1 Svensk-Amerika utgavs 1900 och utgick i två upplagor,

samt i den 1912 utgivna boken Svensk-amerikanska studier har han

röjt sin intima kännedom om Svensk-Amerika i alla dess faser.

Han år därjämte en ovanligt skicklig versifikatör. Hans stil är

pigg och humoristisk med en viss benägenhet för spydighet.

Svenska Amerikanska Posten i Minneapolis grundlades 1885 av

ett bolag, vars medlemmar voro oerfarna och saknade medel alt

upparbeta affären. Den mest erfarne i tidningsaffärer var N. P.

Lind, en tcologiekandidat från tppsala, vilken redigerat en

tidning, men -ban var opraktisk och sä hetsig, alt ban med sin

penna ådrog bolaget flera tryckfrihetsmål. Förelaget räddades

av Swan .1. Turnblad, som 1X87 log hand om tidningen och genom

sin företagsamhet snart bragte den i goda omständigheter. Ilan var

de ii första svensk-amerikanska lidningsutgivare, som använde sig

instege tv periugsprocesscn. ban fördubblade tidningens storlek, köpte

1891 elt par sättmaskinen anställde skickliga redaktörer och

reseagenter och förskaffade tidningen en spridning, som dittills icke

uppnåtts av någon annan svensk-amerikansk tidning och även sedan

blott i mycket få fall överträffats. 1897 köpte ban I. B. Gans*

stora lånbibliotek i Göteborg, 6.000 band, och flyttade (lei till

tidningens lokal i Minncapolis. där del utlånas fritt lill tidningens

prenumeranter. Turnblad föddes i Yislanda. Småland, 1860 och

kom med sina föräldrar lill Amerika 1X0X. Han växte upp på

faderns farm i Vasa, genomgick Vasa skola och professor P. T.

Lindholms högskola. 1X79 började han sin tidningsmaniiabanair>7

pä Minnesota Stats-Tidning. Sedan 1887 Hav han ägnat alla sina

krafter ät Svenska Amerikanska Posten. Genom dess spalter

insamlade han 1902 nära 20.000 dollars lill de nödlidande i

Norrland. Hans tidning tryckes pa egen press och är sedan 1915

inhyst i egen byggnad. Turnblad är hög frimurare och medlem

av flera andra sällskap saml sedan 1905 överste vid

Minnesota-guvernörens s|äl). Bland redaktörer, som varil anställda vid hans

tidning, märkas G. Åkermark. 1". Lindblom, C. V. Liedbcrg. Magnus

Turnblad Ninian Wærner, Gustaf Wicklund. Herman Stockenslröin,

Hjalmar Nilsson, Emil MeurUng, Arvid Quebcr, F. W. Lönegren

in. fi. Nuvarande huvudredaktör är Carl Begnell. Han föddes

i Stockholm 187:1 och blev student 1895. Han har tjänstgjort

som extra lärare i Sverige i ett par års tid och som

tidnings-korrespondent, reste 190:i lill Amerika, studerade i 2 år vid

Harvard-universitel. liar bidragit till flera tidningar och antog sin

nuvarande befallning 1917.

Den stora tidningen Skandinavia i Worcester. Mass.. utkom

försl under namnet Worcester Veckoblad 188(i. Namnet ändrades

1887 (ill det nuvarande. Den var i början 1-sidig och 7-spaltig.

Nu innehåller den 10 lill 20 8-spaltiga sidor. Dess första

utgivare voro Erie Knutson och ingenjör James Forsstedl. vilken

även tjänstgjorde som dess förste redaktör. Tidningen äger två

linolvpemaskincr ocli egen press, som trycker 11.000 IG-sidiga

lid-ningsexemplar i limmen. Efter Forsstedl blev Gustaf Hamberg

redaktör. Hans efterträdare blevo i följande ordning W. Hallunder,

Helge Sandberg. Carlos Goldkuhl. Bengt Åkerlund, Axel Tode, som

beklädde posten i över 20 är. (".. T. Martin ocli sedan 1915

J. A. Gustafson. Bland biträdande redaktörer märkas bland andra

Hjalmar Nilsson, Johan Person, Axel Rosenlund och G. It.

Her-inanson. Bland del 50-lal korrespondenter, som medarbeta i

tidningen. äro Adolf C.ohén i Boston och Herman Pehrsson i Gardner

bland de äldsta. Den. som längsta tiden hade tidningens

affärs-ledning om hand. var Erie Knutson. Han föddes på Fyllinge

vid Halmstad 1852. genomgick en lantbruksskola, utbildade sig vidare

i Tyskland och tjänstgjorde sedan som inspektor pä egendomar

i Halland och Västergötland. 1882 reste ban titi Amerika. De första

1 ären hade ban anställning hos firman Washburn och Moen. Som

tidningsutgivare var ban självständig och orädd. Tillsammans med

reda k lör Hjalmar Nilsson ulgav han 1898 det förtjänstfulla historiska

arbetet Svenskarna i Worcester. Knutson avled 1901.

Axel Tode föddes i Kalmar 1858. blev student 1879, avlade

juridisk prcliminärexamen i l ppsala 1880 och stannade vid

universitetet till 1888. dä ban beslöt ägna sig ål scenen. 1889

debuterade ban pa Dramatiska teatern i Stockholm i ett lustspel.

Anmärkningar gjordes mol hans dialekt, och då Tode fann det

lättare sagl än gjort att borlarbeta den. reste ban lill Amerika.176

1890 erhöll han plats som biträdande redaktör vid Skandiiiavia,

1894 blev han tidningens huvudredaktör, 1915 lämnade han sin

befallning på grund av sjuklighel och reste till Sverige, lian

avled i Göteborg 1916.

I Worcester utgivas två andra svenska tidningar — Österns

Veckoblad, cn religiös och politisk tidning, grundad 1896, samt Svea.

vilken grundades 1897 av Hans Trulson ocli numera utkommer i

samma format och storlek som Skandiiiavia. Hans Trulson föddes i

Tosterup, Skåne, 1846 och fick tidigt vänja sig vid hårt arbete.

I sina ynglingaår tjänade ban som daglönare. 1809 reste han lill

Amerika och uppehöll sig i Kansas City, Missouri, lill 1872. då

ban flyttade lill Worcester och fick arbete i en slålträdsfabrik.

1880 for ban till Sverige i avsikt alt slå sig på affärer där,

men återvände, inom kort till Amerika och arbetade elt par ar

vid fabriken, varefter han med ett under årens lopp hopsparat

kapital började speceriaffär, den första svenska speceriaffären i

Worcester. I)cn gick förträffligt, ocli vid sidan därom ökade ägaren

sin förmögenhet genom spekulationer i fastigheter, l inier tiden

köpte han elt antal aktier i tidningen Skandiiiavia och blev allt

mer intresserad för tidningsverksamhet. Han underhandlade med

de övriga aktieägarna om inköp av tidningen, men då de voro

motvilliga, satte han upp en egen tidning. Han möttes därvid av

svårigheter, som han under sin röregående lyckosamma

affärs-bana icke drömt om, drabbades tvä gånger av eldsvada, men

lyckades lill sist sälla affären pä säker grund. När ban äntligen

skulle börja att njuta frukterna av sitt mångåriga arbete, drog

döden ett streck i räkningen. Trulson avled 1908. En av hans

döttrar är gift med Karl Fredin, som under en följd av är var

Sveas redaktör. Den nuvarande redaktören. Kuben Heidenblad.

föddes i Gävle 1885, studerade vid Norra I.atinläroverket i

Stockholm och blev därpå tidningsman. Efter att ha varit anställd vid

Gefle-Posten och Östersunds-Posten, blev han redaktionssekreterare

i Nordsvenska Dagbladet i Luleå och var efter dess upphörande cn

lid redaktör för teatertidningen liidä i Stockholm. 1910 reste lian

till Amerika och erhöll anställning vid Svea. 1911 blev ban dess

huvudredaktör.

Den stora tidningen Svensk-Amerikanska Vestern i Denver,

Colorado, börjades 1888 under namnet Denver Veckoblad, vilket namn

1889 ändrades lill Svenska Korrespondenten oeli 1901 lill del

nuvarande. Den redigerades 1889—91 av Ninian Wasrner. Efter

honom har Lars Heimer under längsta tiden varit redaktör. Bland

tidningens utgivare märkas Alfred Steelc och .1. Hammar. Men

att följa varje tidnings historia skulle föra oss för långt. Det

får vara nog att nämna några av de största och mest bekanta av

dem, som utgivas i de östra och mellersta staterna,

ttockfords-Posten i Rockford, Illinois, ocli Duluth-Posten i Duluth, Minnesota.169

börjades bada 1889, Svenska Veckobladet i McKeesport,

Pennsylvania. 1890, Minnesota Stats-Tidning i St Paul, Minn., Svenska

Monitorcn i Sioux City. lowa, och Arbetaren i New York 1895,

Texas-Posten i Austin, Texas, 1896, Omaha-Posten i Omaha.

Nebraska, 1901.

I Stilla havskuststaterna utkomma flera inflytelserika svenska

tidningar. Den äldsta av dem är Vestkusten i San Francisco, som

utkommit sedan 1886. Den redigerades de första ären av A. G.

Spencer och .1. A. Almquist, 1891—96 av Ernst Skarstcdt, ocli har

sedan dess utgivits av Alex. Olsson och mestadels redigerats av

honom. Till medredaktörer liar ban haft C. Gisslow, några kortare

perioder. G. Lynell. Ernst Spongberg och Olof Almen. 1909—11

var Johan Person redaktör, 1914—17 Gunnar Wickman.

Alexander Olsson föddes i Onsala, Halland, 1868, lärde

boktryckeriyrket och var i över 1 är anställd vid tidningen

Nord-Halland i Kungsbacka, reste 1889 till San Francisco, där han under

första året försökte sig på varjehanda och bl. a. hade cn

cigarr-butik. 1890 fick ban anställning som faktor på Vestkustens tryckeri,

började 1891 skriva krönikor och kåserier för tidningen, blev

dess ägare 1896 ocli har alltsedan beklätt alla de därmed

förbundna sysslorna som affärsföreståndare, redaktör, reporter o. s. v.

Han liar företagit flera längre resor, den längsta en färd genom

flera europeiska länder, särskilt Sverige, 1908. Som tidningsman

är han något alldeles enastående, i det han är lika insiktsfull

och skicklig på det praktiska som på det teoretiska område!.

Han är en fyndig och ledig talare och tillfällighetspoet, en ledare

inom föreningsvärlden och är för den svenska kolonien i San

Francisco något liknande, vad Nordstjcrnans Chas. K. Johansen

är för svenskarna i New York. Hans tidning är en av de få.

som äro inhysta i egen byggnad. Ilan har utgivit en samling

kåserier och cn reseberättelse, På turistfärd.

Svenska Pacific-Tribunen i Seattle, YVash., har i likhet med

så många andra svensk-amerikanska tidningar en invecklad historia,

som daterar sig tillbaka till 1889. då det första svenska

tidningsbolaget på västkusten bildades, varom T. Sandegren berättar

följande lusliga episod: »Bolaget utgjordes av fyra personer,

fastighetsmäklaren B. A. Anderson, mctodislpastorn O. E. Olander samt

N. P. Lind och T. Sandegren. De båda senare anlände till

Sealtle 1888. Då de kungjorde tidningsplanerna, med vilka de

kommit havande, mottogos de med icke ringa misstroende. Efter

några dagars kringtraskande till olika landsmän, som ansågos mer

eller mindre prominenta, sammanträffade de med en svensk advokat

Söderberg, som bar den ärevördiga titeln judge domare . Ilan

hänvisade de båda murvlarna till B. A. Anderson såsom en. den

där utmärkt sig för större allmänanda än övriga landsmän på

platsen. Söderbergs omdöme var riktigt, och dä Lind i bjärta170

färger framhöll, hur en svensk tidning skulle åstadkomma ett

uppsving i fastighetskontoren i Seattle i allmänhet och i Andersons

i synnerhet, visade denne sig hågad för förslaget. Han gick

även lill verket att bland stadens affärsmän anskaffa

annons-kontrakt för den påtänkta tidningen. Da han fått 500 dollars

tecknade, ansågs förelaget betryggat. I nder tiden hade även pastor

Olander gjorts intresserad. Lind, som aldrig kunde glömma, att

ban själv varil leologiekandidat, hade förut vid något tillfälle

resl omkring i Wisconsin ocli pä egei bevåg uppträtt som

vikarierande resepredikant och därunder gjort paslor Öländers

bekantskap. Dels på grund härav och dels pä grund av Linds lysande

förespeglingar förmåddes han slutligen att lova atl gä ined i

bolaget. Så inträffade äntligen dagen, då del skulle bildas. De

fyra blivande intressenterna samlades i pastorns arbetsrum, lifter

långt och mycket parlamenterande kom slutligen den kritiska

frågan, hur mycket var och en skulle tillskjuta. Omkring ". HM i

dollars behövdes, och del gällde atl samla ihop denna summa.

Lind hade förut låtit förstå, att han var en man, sladd vid

kassa, lika vät som Sandegren. och all del icke var så mycket

för kapitalets skull som för det moraliska stödets, som man önskade

på platsen kända personer till bolagsintressenter. Men när det

kom lill aktieteckning, började skällan fa annat ljud. Lind försökte

i del längsta slingra sig undan, men slutligen begärde Anderson

och Olander rent svar pä frågan "Hur mycket har Lind att

skjula till V" "Välan, mina herrar", blev svaret, jag har en

kontant summa på 25 dollars, och jag tror, att Sandegren har

lika mycket." Anderson och Olander stirrade mällösa än på Lind

och än pä Sandegren. och under en läng stund hördel intet

annat ljud i rummel än surrandet av några flugor. Den pinsamma

tystnaden avbröts slutligen av pastor Olander, som med foglig

stämma sade: "Men är del icke bra fräckt att komma hit och

proponera att uppsätta en tidning med blott 25 dollars pä fickan "

Anderson återfick nu även målföret och utbrast: Jo. det är sa

fräckt, alt jag måste beundra det: ocli därför skall jag teckna mig

för 100 dollars, ehuru jag endast ämnat sätta in 200." Pastor

Olander syntes även dela Andersons uppfattning och subskriberade

en lika stor summa, och sålunda kom bolaget lill stånd.

Den tidning, som utgavs, helte Vestra Posten och redigerades

först av N. P. I.ind. som 1890 efterträddes av C» V. Liedberg.

Den bytte litt och lätt om ägare, saminanslogs 1902 med

Tacoma-Tribuncn under namnet Vesterns Tribun, antog 1903 namnet

Pacific-Tribune. saminanslogs 1913 med tidningen Svenska Pressen och

har sedan dess hetat Svenska Pacific-Tribunen. Den har haft

lika många redaktörer som ägare. Efter Liedberg, under vars

redaktörsperiod även andra hade hand om redigeringen, kommo

Alfred Salin. T. Sandegren. M. Turnblad. II. Cederberg. .1. Egardli,171

.1. E. {fellenius och tlcn nuvarande redaktören N. Gillgren.

Följande komiska episod från tidningens äldre historia omtalas av

Sandegren: Vid ell tillfälle hade red. Lind ej kunnat betala

sina sällare på etl par veckor. Trolla pa hans löften, beslöto de

att strejka just dagen innan tidningen skulle komma ut. Hela

sälleripersonalen — tvä män och en pojke — kom intagande i

redaktionsrummet, och förmannen trädde fram och sade: Nu

vänta vi inte en dag längre. Giv oss pengar, eller vi strejka.

Pengar!" utropade Lind, pengar! A. hu|! Pengar! Kommer

Författaren fotograferande N. P. Lind och Tob. Sandegren.

aldrig i fråga. Men tidningen måste ut. Skynda er!" Delta argument

förbluffade verkligen »nitarna. så all de återgingo till arbete.

X. P. Lind föddes pä Öland 1810, blev student 1801 och

studerade några år lcologi vid Uppsala universitet. Ilan

tjänstgjorde som predikant i Brännkyrka ocli i Slocklrilm. tillbragte

därpå några år som privatlärare i Uppsala och reste 187!" lill

Vmerika. Här tjänstgjorde ban först som predikant vid

församlingar i Michigan, var redaktör i Minneapolis från 1881 lill 188S.

da han reste titi Seattle. Han redigerade Vestra Poslen där lill

dec. 1800, utgav 1801 Svenska Arbetarens vän i San Francisco och

1802 Nya Tiden i Seattle. Sedan dess utgav ban under màugaår varje jul tidningen Jultomten. Före sin ankomst lill Seattle

liade lian utgivit böckerna Waldenström ocli Rosenius, Mästaren

är kommen ocli kallar dig samt en nykterhetssångbok, lian var

i sin krafts dagar ovanligt djärv ocli tilltagsen ocli en skicklig

prcnumeranlsainlare, men saknade ihärdighet ocli ordningssinne.

Ilan ägde en skarp penna och var en god talare.

Tobias Sandegren föddes i Gelinge, Halland, 1858. blev student

1879 och tillbragte tre år vid universitetet i Lund. studerande

teologi ocli matematik. 1883 reste han lill Amerika. Han uppehöll

sig de första ären i Minneapolis och var någon tid lärare i

matematik vid militärskolan i Fort Snelling. 1888 flyttade ban

till Seattle, där ban som ovan berättats var med om att grunda

ett tidningsbolag. 1890 blev han redaktör tör Taconia-Tribunen

ocli sedermera även dess ägare. 1902 sammanslog lian sin tidning

med Vestra Posten och var i 3 är biträdande redaktör vid

densamma. 1905 började ban i Taconia utgivandet av Tacoina-Posten,

vilket namn år 1907 ändrades till Puget Sound-Fostcn. Under

1900—07 redigerade ban även Väktaren i Seattle. Sandegren är

en framstående humorist, och vad han skriver ger alltid ett

angenämt intryck av gott lynne och belåtenhet.

C. V. I.iedberg föddes i Gamleby, Småland. 1856 och ingick

i sinom tid vid postverket, efter alt ha tillbragt tre år vid

lantbruksskola, saml befordrades till e. o. postexpeditör, vilken

befattning han behöll i 9 år. 1886 reste lian till Amerika. I]ller

att i Chicago ha ägnat sig ål olika sysselsättningar, bl. a. arbete

i mekanisk verkstad, blev lian 1890 redaktör för Minnesota-Posten

i St. Paul, for samma år till Seattle och blev redaktör för Vestra

Poslen. lian skötte denna syssla i 7 är med undanlag av 1892 —91,

dä ban bodde på en av honom köpt jordbit vid Puget Sound och

bidrog till tidningen med veckliga kåserier. 1897—1900 bodde han

äter pä landet, tog därefter plals som medredaktör vid

Tacoma-Tribunen, men måste efler några månader på grund av sjukdom

lämna sin plats. Ilan avled i Seattle 1901. Han var en

av-pressens förnämsta förmågor och förvärvade genom sina under

signaturen Ivallc Peterson publicerade kåserier och skisser, vilka

han kallade Brev till syster Lotta, ett berömt namn som humorist.

Hans karaktär var en av de älskvärdaste. Träffande, skrev Sandegrcu

i sin tidning om honom: »Som skriftställare har ban vunnit

elt bestående, namn i den svensk-amerikanska litteraturen. För

det praktiska ägde lian föga blick, och hans liv var därför även

fullt av bittra missräkningar. Men ban log i smärtan, och mitt

under den spred han med sin hjärlegoda humor glädjestrålar

bland hundratals efter glädje hungrande människor.

Nils Gillgrcii föddes i Gillberga. Värmland, 1860, blev student

1881, tillbragte åren 1882—84 vid Uppsala universitet, var 1885

under vårterminen lärare vid Stockholms stadsmissions barnhem173

ocli undor höstterminen vid A mals elementarskola för flickor.

Var elev vid Göteborgs Handelstidning 1887. 1888 redaktör ocli

lärare i Kristinehamn, 1889 redaktör för Dagen i Stockholm,

därefter redaktionssekreterare först i Morgonbladet, sedan 1890—98

i Upsala Nya Tidning, och 1899—1901 i tidningen ("|isala,

varefter han blev riksdagsreferent i Stockholms-Tidningen. 1904 reste

han lill Amerika och blev efter elt års arbete på en farm i

Illinois 190.", redaktör för Paeific-Tribuiie i Seattle. Som redaktör

1. Alex. Olssön. Gunnar Wickman, ."i. K. W. Lönegren. 4. J. llammai,

3. J. G. Ii. Banér, G. Ludvig Holmes. 7. Frithiof Peterson.

har ban utmärkt sig genom stor samvetsgrannhet och gedigen

stilistisk förmåga, tränad genom långvarig tidningsmannaverksamhet.

Den ende. som lyckats få en svensk tidning alt gå: i Portland,

Oregon, är F. W. Lönegren, litt" halvl dussin försök hade gjorts,

och alla misslyckats, när han 1908 kom dit. Inom några fa veckor

liade han fått elt bolag till sländ och tidningen Oregon-Posten

grundad, vilken fortfarande utkommer regelbundet varje, vecka.

]■". W. Lönegren föddes i Vederslöv. Småland. 18(50, blev student

1879. vistades vid universiteten i Uppsala och Lund 1879—81.

särskilt ägnande sig ät naturvetenskapliga ocli språkliga studier, var182

under de följande ären lärare i Sävsjö och Jönköping och

emigrerade INN!). Efter att under de förslå ären hu sysselsatt sig med

lärareverksamhet i Minneapolis blev han 1891 redaktör för

Dulutli-Posten. 1897 utnämndes han lill medlem av bihliolcksstyrelsen

i Dululh, och genom hans inflytande inköptes lill biblioteket en

mängd arbeten rörande Sverige, dess historia och litteratur. 1897

-1901 redigerade han Sv. Am. Postens filialavdclning i Duluth.

inträdde 1901 i Sv. Am. Postens redaktion i Minneapolis, ägnade

sig efter 1902 åt landaffärcr i Lillie I-alls, Minn., var 1901-0.1

redaktör för Nordvesterns Handelstidning i Duluth, blev 1906

affärsföreståndare vid Pacific-Tribune i Seattle och har sedan

1908 redigerat och de senaste åren även varit utgivare av

Oregon-Posten i Portland. I nder sin vistelse i Minnesota var han delegal

lill flera politiska statskonventioner ocli en mängd andra politiska

möten och höll under Jolin Linds (re guvernörskampanjer över

100 politiska tal. 1 Portland utnämndes han av Oregons guvernör

lill medlem av Oregons invandringsstyrelse. Lönegren äger eu

synnerligen ledig stil, har skrivit en serie intressanta skildringar

frän skol- och universitelslivet i Sverige och är som advokat

oövcrträfflig. Detta jämte hans oerhörda arbetsförmåga och

ihärdighet förklara, hur han kunnat lyckas, där alla andra misslyckats.

Tre jordbrukstidningar utkomma, Skördemannen och

Odalmannen i Minneapolis, grundade resp. 1890 och 1904. saml Svenska

Karmjournalen i Omaha, börjad 1902. Socialisterna

representeras av tre tidningar, Arbetaren i New York. grundad 1895, Svenska

Socialisten i Chicago, grundad 1906 och redigerad av Henry

Bengtson, samt Forskaren i .Minneapolis, grundad 1893 och redigerad

av Edward Grunlund. Den sistnämnde för även rationalismens

talan med kraft och talang. Del var denna tidnings förre redaktör,

d r Charles Borglund, vilken vi förut omnämnt som cn av de

svensk-amerikanska tidningsmän, lill vilkas minne landsmännen

rest eller beslulat resa minnesstoder.

Borglund föddes i Tingstorp, Västmanland, 1869. Efter sin

konfirmation måste han ut all förtjäna sitt eget bröd. Han fick

arbete bos en bonde, ocli hans arbete bestod i att köra järn

och träkol till staden Linde. Han arbetade sedan hos andra

jordbrukare titi 1889, dä han reste lill Amerika. Under de första

ären arbetade han i sågverk i Wisconsin och i järngruvor i

Michigan. 1893 bosatte ban sig i Minneapolis, där han blev lärare

i grammatik, algebra och stavning för nykomna svenskar. 1895

vistades han några månader i North Dakota som lärare,

varjämte ban deltog i skördearbete hos farmare. Därefter blev han

åler lärare i Minneapolis. 1888 blev han redaktör för Forskaren.

Vid sidan om alla sina göromål hade ban ända från sin tidiga

ungdom idkat trägna självstudier och gjort sig förtrogen med

flera olika vetenskaper. 1905 slog han sig med allvar på medicinska175

studier, och 1910 log han läkareexamen vid Marqucllc Medical

College i Milwaukee. Han hade natt silt mal, men hans redan

genom del härda arbetet på landet i Sverige undergrävda hälsa

hade genom de ansträngande studierna och de försakelser, ban måst

underkasta sig för all tillfredsställa sin alra efter vetande, fält en

ohjälplig knäck, och fast han sökte bol i friluftsliv i Florida,

1. Ruben Hcidenhlad, 2. Nils Gillgren. 3. Charles Borglund,

4. C. A. LOnnqulst, 5. Kdward Sundell.

tacklade ban av och avled 1911. Borglund var en i flera avseenden

underbar man, en försynt, tillbakadragen natur, en djup forskare,

framstående stilist och ägde en fläckfri karaktär. Han var

anspråkslös i högsta grad. nöjd med litet, absolutist och vegetarian

och en hängiven vän.

Utom de nämnda tidningarna utkomma ett par romanlidningar,

men ingen skämttidning. De försök, som gjorts i den riktningen,ha misslyckats, Ej ens Kurre i Chicago 1881 88, Friskytten i

Minneapolis 1891—93, bägge redigerade av sädana framstående

humorister som Ninian Wærner och Gustaf Wicklund, eller

Humoristen i Chicago, redigerad dels av "Wicklund, dels av ICrnsl

Lindblom, och Den svensk-amerikanske Söndags-Nisse

därsammastädes, redigerad av Wilhelm Åkerberg och Gus. Iliggins, blevo

uppskattade av publiken. De ljusare framtidsutsikterna borde,

tycker man, göra de invandrade nordbornas sinnen ljusare, anmärker

Johan Person på ett ställe och tillägger, alt dc hell säkert i hög

grad hjälpa till alt utplåna vemodsdraget över pannan. Men det

stränga allvaret sitter där. och det förefaller verkligen, som vore

svensk-amerikanerna på det hela taget ett allvarligare folk än

det svenska i Sverige . Säkert är, att de ha föga sinne för

humor. Likväl ha icke heller de allvarsammaste reformtidningar

burit sig. Socialistbladen klaga jämt över bristande understöd,

och Widstrands allvarsmättade reformblad Agatokraten och

Rot-huggaren på 1870- och 80-talet kunde icke skaffa sin anspråkslöse

utgivare ens det torftigaste uppehälle. Men kanske berodde detta

på, att deras allvar var så överdrivet, all det togs för gyckel.

Rent litterära tidskrifter lia icke rett sig bättre, ehuru flera av

dem varit ypperligt redigerade, såsom När och fjärran i Chicago,

redigerad av .1. A. Enander, Freja i St Paul. redigerad av Edwin

Björkman, och Valkyrian i New York, redigerad av Edward Sundell.

All den sistnämnda kunde utkomma i bela 13 år berodde endast

på utgivarens, Chas. K. Johansen, offervillighet. Valkyrian uppgick

1009 i tidskriften Ungdomsvännen i Röck Island, redigerad av

E. W. Olson, som söker förena det litterära med det religiösa,

vilkcl troligen är det enda sättet alt hälla en litterär tidskrift

vid liv i Svensk-Amerika. Magnhild Anderson i Minneapolis

redigerar sin Nya Idun i samma anda.

Ninian Wærner föddes i Norrköping 1856, blev student 1877

och avlade juridikofilosofisk examen 1880. Han rcsle 1883 lill

Berlin för att studera estetik och utbildade sig där även som

violoncellist. 1881 reste han till Chicago. Under första tiden

var ban violoncellist i en teaterorkester samt spelade på konserter,

men på hösten samma år började han sin tidningsbana som

redaktör vid skämttidningen Kurre. 1888 ingick han i Sv.

Amerikanarens redaktion, blev 1889 redaktör för Sv. Korrespondenten i

Denvcr, Colorado, och 1891 jämte Gust. Wicklund redaktör för

skämttidningen Friskvtten i Minneapolis. 1891 blev han

mod-redaktör i Sv. Amer. Posten, och 1895 flyttade ban till Sverige,

för alt övertaga redigeringen av Motala-Poslen. 1897 blev ban

medlem av Stockholms-Tidningens redaktion. Han var sedan

medarbetare i flera tidningar, skrev en tid Syster Ullabreven i

Fäderneslandet och utgav under en kort lid en skämttidning, kallad Kläm.

Han avled 1905. Som författare var ban mångsidig, men hans177

starkaste sida var humorn. l"à prosa kunde han icke skriva

någonting allvarsamt, det blev alltid blandat med gyckel. Men

på vers gick det för sig. Som diktare kunde han vara lika

sentimental och allvarlig, som ban vid andra tillfällen var

uppsluppen och burlesk. Hans natnr var en egendomlig samnian-

(lustaf Wicklund.

Victor Nilsson.

G. N. Malm.

E. \V. Olson

sättning av vekhet och pojkaktighet. Hed. Ljunglund i

Stockholm skrev i sin dödsruna över honom: lian hade elt sådant

övermått av barnslig känslighet, glättighet och grotesk humor

i sin fyrkantiga och lill anläggningen herkuliska figur, att det

förefaller som en hjärtlös brutalitet av döden alt sa plötsligt

säga stopp. I Amerika utgav Wærner en samling dikter och

berättelser, cn galghumoristisk julkalender och en samling

berättelser. i Sverige likaledes en samling skisser och berättelser,

12. — Skarstedi.178

som han kallade Mina liundår i Amerika, fast de innehålla föga

om hans egna verkliga erfarenheter, samt en del av sina komiska

Tollénbrév. Av Svenska Akademien belönades en av hans dikter med

hedersomnämnande.

Gustaf Wieklund föddes i Gävle 1852. genomgick (i klasser av

elementarskolan och tog plats på handelskontor i Stockholm. 1878

reste han till Amerika, arbetade under ett års lid på en farm nära

Chicago, var därpå i 3 Va år bokhållare lios en skräddare saml

lärde, under tiden något av yrket. 1882 blev ban expeditör vid

Sv. Amerikanaren, 1881 redaktör för Kurre, 1888 expeditör vid Sv.

Folkets Tidning i Minneapolis, 1891 jämte Wærner redaktör för

Friskytten och 1893 för Humoristen. Efter något års anställning

vid Sv. Tribunen, tillträdde ban 1900 en redaktörsbefattning vid

Sv. Amer. Poslen. lian avled 1905 i Minneapolis tvä dagar efter

det hans gamle arbetskamrat Wærner avlidit i Stockholm.

Wieklund var en mycket fyndig vis- och kuplettdiktare och skicklig tolkare

av engelsk poesi. Han intresserade sig mycket för scenen och

författade fem skådespel, av vilka elt, Kn afton pa Tre byttor,

utgavs i Stockholm och uppfördes på en av teatrarna där kväll

efter kväll i flera veckors tid. Ilan översatte från engelskan

operetterna Teblomman och Pin a fore och skrev nya kupletter till

flera äldre komedier. Han var även god sångare ocli deltog i

stiftandet av en sängförening i Minneapolis. Kn samling poem

av honom utgavs efter hans död.

Wilhelm Åkerberg föddes i Stockholm 1861. blev student 1883

och inskrevs efter ett ars vistelse vid universitetet i tullverket i

Stockholm. Där trivdes han icke alls. 1885 reste han lill Chicago,

men återvände kort därefter till Stockholm, för atl övertaga en

efter fadern ärvd förmögenhet. Några månader senare var lian

tillbaka i Chicago och i början av 1886 åter i Sverige. 1888 finna

vi honom igen i Chicago som medredaktör i Sv. K ur i ren. 1890

blev han redaktör för Humoristen. 1891 lämnade han sin plals

ocli reste lill Sverige för att lyfta ett arv. I Stockholm lämnade

han bidrag till skämttidningarna och utgav under en kort tid

en egen skämttidning, Utkiken. 1892 reste han lill Chicago och

redigerade Humoristen några månader. En kort tid var ban redaktör

i Duluth. 1893 utgåvo han och artisten Higgius en liten tidninu

vid namn Skämt. 1891 avled Åkerberg av lungsot, efter att under

de sista månaderna av sitl liv ha varit redaktör för Den

svensk-amerikanske Söndags-Nisse. Han var en mycket begåvad författare

och diktare, men dvaldes alltför gärna vid minnen frän teater- och

krogliv. Många av hans poem voro dock ädla till både innehåll

och form. Han författade, elt skådespel, En folktalare, som

uppfördes i Chicago 1888. Han var en bekymmerslös natur, som

än levde i sus och dus, än i yttersta armod, men alltid var

lika glad.Edward Sundell föddes i Vimmerby 1839, uppfostrades i

Östergötland, reste 1880 till Amerika och kom efter 10 månaders vistelse

pà New Foundland, där han hade anställning i ett bryggeri, till

New York. Under 1887 hade han någon tid plats vid Kurre i

Chicago, men har sedan dess varit bosalt i New York, anställd

som privatsekreterare hos den kände järnvägsmagnaten, talaren och

filosofen Chauncey M. Depew. I sällskap med sin principal liar

han företagit flera resor i Europa och besökt England, Holland.

Frankrike, Tyskland, Spanien, Schweiz, Italien och Sverige. Under

1891 redigerade han skämttidningen Frisk Luft, förrättande

tidnings-arbetet på kvällarna och nätterna, sedan han tillbragt dagen med

arbete, på järnvägskontoret. 1897—1909 var han redaktör rör

Valkyrian. Han har bidragit till tidningar och julkalendrar med skisser

ocli poem, skrivit en dramatisk dikt i 4 akter, betitlad Hunger, och

utgivit en diktsamling. Lyckliga dagar. Hans diktning kännetecknas

av varm, översvallande känsla, rent uppsåt ocli vemodsfullt svärmeri.

Ernst \V. Olson föddes i Finja, Skåne, 1870 och medföljde

föräldrarna till Amerika 1878, där de slogo sig ned som nybyggare

i Nebraska. Han började 1833 studera vid Luther Academy,

fortsatte vid Augustana College och tog studentexamen 1891. Under

det närmast följande året var han biträdande redaktör vid

Fosterlandet i Chicago, därefter redaktör för The Young Observer i

Röck Island, blev 1893 redaktör för Nya Pressen i Moline ocli

1894 delägare i lidningen. vilken 1897 sammanslogs med

Chicagotidningen Fosterlandet. Olson redigerade denna tidning till 1900,

då den uppgick i Sv. Tribunen, och därefter Sv. Tribunen till

1905, då han tog anställning hos Engberg-Holniberg som

förlags-rcdaktör. 1911 flyttade ban till Röck Island som förlagsredaktör

hos Augustana Book Concern. Han är nu därjämte redaktör för

Ungdomsvännen. Olson är en ovanligt dugande tidningsman, men

ännu mer bemärkt som historisk och biografisk författare och

karaktärstecknare. Ilan liar skrivit större delen av jätteverket Ilistory

of the Swedes of Illinois och likaledes av det därmed besläktade

arbetet The Swedish element in Illinois. Han är en skarp kritiker

och god versifikatör. Ingen är honom överlägsen i att tolka svensk

poesi på engelska språket. Bland mästerliga engelska

översättningar, som verkställts av lionom, ma nämnas Malmströms Angelika,

åtskilliga av sångerna i Frithiofs Saga, poem av Runeberg, Topelius

m. fl. Till svenskan har han likaledes översatt engelsk poesi ocli

åt båda hållen psalmer och andliga kväden. För en studentsång på

engelska blev ban prisbelönt, likaledes för en kort berättelse för

den amerikanska tidningen Rams Horn i Chicago. Ilan är

författare titi åtskilliga vitsiga tillfällighetspoem, ävensom andra dikter,

bland dem texten till kantaten vid Augustanasynodens 50-årsfest

1910 och på både engelska och svenska till en reformationskantat vid

Augustanasynodens firande av reformationens 400-årsminne.180

Men vi återgå nu lill tidningspressen. Vad svensk-amerikanerna

vilja ha är stora tidningar med många nyheter från Sverige ocli

långa följetonger, och de följetonger, som sia bäst an. äro de gamla

romanförfattarnas arbeten — Bjursten», Blanches. ICmelie

Flygare-Carléns o. s. v. En mycket omtyckt författarinna är också Jenny

Ödman. De svensk-amerikanska nyhetstidningarna äro alla veckliga

utom .Nordstjernan, som utkommer tvä gånger i veckan. Några

försök ha gjorts med dagliga tidningar. 1 S:t Paul utgavs sålunda

under ell halvt ars lid 188.") Svenska Dagbladet, redigerat av

Hjalmar Cassel. Skandia i Chicago 1890—91. redigerad av C. K.

Peterson, lyckades hålla sig uppe i 9 månader, men Dagens

Nyheter i Chicago februari 1890 levde ej ens tvä veckor.

Nyhetstidningarna utgå i en halv miljon exemplar i veckan och äro både

innehållsrika och väl skötta. De bättre bland dem äro i alla

avseenden fullt jämförliga med de svenska veckotidningarna. 1

Sverige är kritiken pà sina hall benägen atl med cn viss ringaktning

se ned pä den svensk-amerikanska pressen, men detta beror titi

en huvudsaklig del därpå, att man vet föga eller inlet om den.

1 flydda tider förekom mycket däri. som var underhaltigt, språkliga

bockar, löjliga uttryck och rena barnsligheter. Del hände på den

tiden ej sällan, alt personer utan några förutsättningar alls togo

sig för alt utgiva tidningar, troende sig kunna skörda pckuttiär

vinst av dem. Man kan ju lätt tänka sig, atl svenska

tidningsmän. som några gånger råkat pa dylika missfoster, falt för sig,

atl bela den svensk-amerikanska pressen var likadan, och därför

beslutat all ej mer öda någon tid på den. En gammal svensk

tidningsman bar berättat för mig, att på de tidningskontor, där han

varit anställd, ingen av redaktionen någonsin ens tittade i de

svensk-amerikanska bytestidningarna, vilka regelbundet kastades

oöppnade i papperskorgen. Bildade svenskar, som gjort sig besvär

atl studera Svensk-Amerika och dess press, ha uttalat sig

fördelaktigt oni den. Carl Sundbcck talar om (len mycket goda

svensk-amerikanska pressen . V. 11. Wickslröm kallade den utmärkt såväl

till innehåll som utstyrsel . Gustaf Gullberg sade, alt den är en i

stort sett både energiskt och intelligent skött press . Ernst

Beckman förvånade sig så långt tillhaka som 1882 över, all dessa

blad, som i ett avlägset land tryckas pä svenskt språk, äro både

i bildlig och bokstavlig mening sa mångsidiga, atl de äga lill sill

förfogande så pass betydande krafter, och alt man finner sä mycket

av en för oss cirklade, hemmasvenskar svarlärd förmåga atl styra

rakt på sak. att välja språket sa. atl det lämpar sig för

läsekretsen. och alt undvika den vanliga förväxlingen av tidningsartikel

och tidskriflsuppsats .

Det finnes personer i Sverige, som föredraga att läsa de svenska

nyheterna flera veckor gamla i de svensk-amerikanska tidningarna

framför att läsa dem färska i den svenska pressen, emedan de181

i dr förra tidningarna förekomma ordnade efter län eller städer, då

däremot de svenska bladen trycka dem huller om buller. Det

finns orksä sådana, som lycka, all den svensk-amerikanska pressens

personalnotiser om bröllop, bjudningar o. d. verka löjliga,

förglömmande. all dylika notiser äro de enda speeialnyheter dessa

tidningar kunna bjuda sina läsare, enär de allmänna nyheterna lika

väl kunna läsas i de amerikanska dagtidningarna, och likaledes

förbiseende, all man i Svensk-Amerika med lika slor rätt kan skrälla

ät de svenska tidningarnas enformiga, aldrig trytande käbbel om

alla möjliga oviktiga politiska meningsskiljaktigheter. Den gåvan,

Herre, värdes ge oss: All se oss så. som andra se oss . har man a

ömse sidor skäl alt bedja med den skotske nationalskalden Kobert

Bums. Säkert är. att Svensk-Amerika både haft ocli har

tidnings-mån, som väl kunna jämföras med de bästa i Sverige, och därtill

skalder och författare, vilka, för all |ala ined den svenska

författaren Gunnar Cederschiöld, förtjänade alt vara mycket mer

bekanta i Sverige .

Del bör också påpekas, at| de svensk-amerikanska

tidningsmännen ha svårigheter att dragas med, som äro okända för deras

yrkesbröder i Sverige. De svensk-amerikanska tidningarna ha all

utstå konkurrens ej bio|l med varandra, ulan även i icke ringa

mån med den amerikanska pressen. För alt få annonser och

prenumeranter måste de hålla sig med särskilda agenter, begåvade med

stor övertalningsförmåga, och vid indrivandet av sina fordringar

måste de alltid vidkännas betydliga förluster. .Många av agenterna

lia även en ledsam ovana all icke redovisa för inkasserade medel.

I genomsnitt far cn tidning aldrig mer än högst två tredjedelar av

prenumerationsbeloppen. Del är icke så lält all ulkräva sina

fordringar av prenumeranter, som bo flera hundra mil från

tidningens utgivningsort, och som i många fall flytta än hit, än dil.

Många, kanske de flesta, äro villiga nog att erlägga avgiften, om en

agent kommer och hämtar den. men hysa slor rädsla för besväret atl

själva köpa en poslanvisning. I regel lova alla alt betala vid

lägligt tillfälle, och i förtröstan härpå sänder utgivaren sin tidning

o fi a i a ra la I på kredit lill dem. eftersom det är omöjligt all förutse,

vilka som ämna eller icke ämna hålla ord. Stryker ban

prenumerantens namn från listan, riskerar ban all få ell o ve t ligt brev, utan

betalning för den lilländalupna tiden, saml den hugnesamma

upplysningen. alt det finnes inånga andra och hällre tidningar all välja

pa. som prenumeranten kan få pa kredit. Det finns dock en och

annan tidning, som icke krusar, ulan stryker ut dem, som icke uetala.

Sv. Kuriren var troligen den första, som tillgrep den åtgärden. Den

starka konkurrensen har också drivit tidningarna att nedsätta

prenumerationspriset lill del minsta möjliga. Tidningar, som förr

kostade 2 eller 2 > ^ dollars pr ar, fäs nu. dubbelt så stora och

innehållsrika som förut. för endast eu dollar. En tidningsulgivare182

nedsatte priset t. o. m. lill en halv dollar, samtidigt med alt han än

ytterligare förstorade tidningens format och betalte en från Sverige

införskriven redaktör etl par, tre gånger högre lön, än vad han

kunde fått en lämpligare man för rätt på platsen. Publiken

senterade emellertid icke detta politiska schackdrag, som skulle ruinerat

utgivaren, om han icke tämligen snart tagit sin Mats ur skolan.

Mänga tidningar ha räddats genom premiesystemet, som består

i alt skänka prenumeranterna böcker eller annat mot ett

obetydligt eller i somliga fall intet alls tillägg till

prenumerationsavgiften. Det var ett sådant premium, Hallins stora läkarebok

Hälsan framför allt, som räddade Lindstrands tidning, när dess

ställning var som mest förtvivlad. Sv. Kuriren anlitade, såsom förut

nämnt, med framgång samma metod. De premier, som

bortskänkts. ha i mänga fall varit så dyrbara, att man knappt kan

fatta, hur del varit möjligt för tidningsutgivarna alt klara skivan».

Sv. Tribunen hade en gäng till premium ett stort, värderikt verk,

Bibliotek för allmänbildning, Hemlandet bortskänkte flera

planschverk; den upplaga av Hälsan framför allt, som Lindstrand köple

för all giva bort, kostade honom 10,000 dollars. Andra värdefulla

böcker, som han skänkte bort. voro Iiosanders Den kunskapsrike

skolmästaren, Ernst Wallis" Världshistoria, .1. O. Åbergs skrifter

in. fi. Ibland ha litografier och andra tavlor använts som premier.

Svenska Amerikanaren hade sålunda under början av sin bana till

premier Ivarl XII:s likfärd över norska fjällen, Svea rikes 20 städer

och Nordenskiölds Vega med porträtter av Nordenskiöld och

Palander. I många hem kan nian genom all lilla in i bokhyllan sluta

sig till. vilka tidningar ägaren "hållit. Många svenskar ha blivit så

bortskämda, att de rentav vänta att fa premium för att prenumerera

på en tidning, eller ock att fä en tidning på köpet, om de köpa

en bok. Då Alfred Söderström utgivit sin bok Blixtar på

tidningshorisonten, fick ban ett par gånger brev med fråga, vilken tidning

brevskrivaren erhölle, om han köpte boken.

Förhållandena inom tidningsvärlden ha förändrat sig ofantligt

under de senaste 30 ären. Den hänsynslöst personliga polemik,

som på 70- och i början av 80-talet bedrevs i tidningarnas spalter,

är nu ett minne blott. Det skulle ej gå an numera alt, såsom

del en gång skedde på 70-talet, en tidning avbildade sin konkurrents

redaktör ledsagad av en polisman på väg till fängelset, med

beskrivande verser, börjande sä här: f tornets djup, fördold för

världens öga, du stiger in, liögt ärade, en gäng. Men å andra sidan

år mycket av den tidens kamratliga liv försvunnet. Alltihop

är nu ren affär. De forna enkla kontoren med i flera fall

gemensamt rum för redaktion och expedition, där bicrstånkan gemytligt

tömdes av redaktörer och sättare, ha efterträds av fint utstyrda

lokaler, hela rader av rum, i vilka det råder ständig brådska, där

knappast något umgänge förekommer mellan de olika avdelningarnas183

personal, där i ställd tör den forne ensamme expeditören eller

bokhållaren en hel liten armé av unga damer klickar pä skrivmaskiner.

«.ich där något viktigt och högtidligt vilar över det hela. Det

är väl tidens krav, att del skall så vara, men trevligt i den gamla

goda bemärkelsen är del knappast. Detta gäller förslås blott 0111

de större tidningarna. Vid de mindre äro anordningarna något

enklare.

Bland tidningsmän såväl som bland prästerna och även inom

andra klasser finnas icke så få litterärt begåvade personer — diktare

och författare som dels i pressen, dels i bokform publicerat sina

alster. På sa vis har uppkommit, vad som i allmänhet betecknas med

uttrycket den svensk-amerikanska litteraturen. Det har av somliga

påståtts, att det ej kan bli tal om någon dylik litteratur, förrän den

generation, som vuxit upp i Amerika och fått sin bildning där.

visat, vad den kan åstadkomma. Men i så fall blir där aldrig någon

svensk-amerikansk litteratur, ty den generation, som växer upp,

deltager föga i svenska bildningssträvanden, utom möjligen på det

kyrkliga området. Svensk vitterhet i Amerika är, som Johan Person

yttrar i sin ypperliga avhandling Svensk vitterlek, på villospår,

dödsdömd, emedan språket, varav den är beroende, är statt i

bortdöende inom den jämförelsevis lilla krets, inom vilken den

kan röra sig. och dessutom sakta men säkert förvanskas hos dem.

som använda del som konstmedel . Även kyrkans män förutse

svenskans bortdöende. C. A. Swensson skrev redan för nära 20

är sedan Engelskan tränger sig på. Det kan icke hjälpas. Vi

måste se saken, sådan den är. Visserligen böra vi pä allvar

fasthålla svenskan och öva oss i densamma med all makt, men våra

barn och barnbarn näs bäst genom engelskan allaredan. Vi kunna

ickc hjälpa del. Norelius skriver i sitt historiska verk: »De

gamla äro i allmänhet genom varma känslor fästade vid

fosterlandet och dess minnen. Det svenska språket kommer nog att

uppehållas pä många ställen länge ännu. men del dröjer nog icke länge,

förrän den stora majoriteten icke mer kommer alt göra bruk därav.

Med förlusten av språket förlora dc ock, vad som är särskilt

betecknande för det svenska lynnet och karaktären.

Den enda svensk-amerikanska litteratur, som det någonsin kan bli

tal om, är följaktligen den, som på ovan antytt sätt uppkommit under

de senaste 50 ären och väl ännu kommer att utveckla sig en lid

framåt. Den är i alla fall överraskande rikhaltig och även i

kvalitativt hänseende, erkännansvärd, även om man i Sverige tycker,

att den år efterbliven, emedan den i sina yttringar mera

återspeglar cn förfluten tids ideal än det nuvarande Sveriges. Ur

amerikansk synpunkt torde dock kunna ifrågasättas, huruvida det

bör betraktas som en brisl. alt den svenska litteraturen i Amerika

icke tagit intryck av de moderna litterära strömningarna i Sverige.

De äldre svensk-amerikanska vitterlekarna, en Elmblad, Swärd.192

Stockenströtti, Enander, Ludvig Holmes ni. fi. blevo som (lik|are

aldrig annal än svenskar i Amerika, men under senare ar har

allt mer och mer i den svensk-amerikanska diktningen skönjts

en amerikansk syn pa tingen. Sådana diktare som Jakob

üong-grcn, Edward Sundell. C. A. Lönnquist, Johan Person. K. W. Olson,

David Nyvall, Carl Kraf|. O. A. Linder. A. Fredenheim, Olof

Simonson, S. M. Hill m. fi. äro i ordets rätta mening

svenskamerikaner i tanke och ämnesbehandling. En myckel originell

diktare pä både svenska och engelska är den s. k. asa barden J. G. 11.

Banér, som i bombastiska fraser fortfarande, besjunger den gamla

nordiska gudasagan och andligen dväljes tillsamman med Odin,

firage och en bel mängd för den i mytologiens dunkel mindre

hemmastadde totalt okända gudomligheter i Valhalla. Edward

Anderson är en originell diktare i modern svensk anda.

C. T. Martin. Sal. Balcke och Georg Xordsledt äro hegavade

diktare, men högeligen ojämna i sitt skaldskap. l"lera

svenskamerikanska kvinnor ha utmärkt sig på poesins område, s is un

Sophie Sonniehscn, Anna Hallandet", Alice Löthncr, Signe Ankarfclt.

Louise Johnson, Magnhild Anderson, vilken sistnämnda därjämte

skapat sig ett namn som skicklig minnestecknare och ovanligt

samvetsgrann och förstående litteraturrecensent.

A. A. Swärd. en av den svensk-amerikanska poesiens förnämsta

målsmän, föddes i Snavlunda, Örebro län, I8.il. Mellan sitt ISale

och 27:de ar tjänade ban som bonddräng, varefter ban med en

kassa av 30 kronor började studera. I tvä är var ban elev vid

Ahlbergs skola i Örebro, reste 1883 lill Amerika och fortsatte sina

studier vid Augustana College. 1887 prästvigdes ban och blev

pastor i Marshfield, Oregon. 1890 fly t lade han lill Tenipleloii,

California, där han erhållit pastorat, men blev kort efter sin

dilkomst så häftigt angripen av den sjukdom, lungsot, som i aratal

härjat hans kropp, att han måste intaga sängen. 1891 avled ban.

Swärd var en ovanligt rikt begåvad, skarpsinnig och ädel

personlighet. Redan som bonddräng i Sverige började han utarbeta ett

s. k. världsspråk av samma art som volapyk. men mera lättfattligt

och praktiskt. Han höll på därmed, ändrande och förbällrande.

under 20 års tid och efterlämnade digra volymer, som han skrivit i

ämnet, och som ban testamenterat lill en newyorkare vid namn

Schieffelin, vilken intresserat sig för hans nya språk och vid

ett tillfälle hjälpt honom med ell litet penningunderslöd. Swärd

var en utpräglad diktarpersonlighet, en skarp kritiker och en djup

tänkare, och många av hans dikter voro verkliga poetiska pärlor.

Han utgav två diktsamlingar. I sin recension av den ena anmärkte

C. D. av Wirsén, alt det stundom ligger något grumligt eller

patetiskt i hans uttryck, men all dessa brister, som egentligen

framträda i hans längre diklcr, motvägas i de smärre styckena av

mycken innerlighet .Herman Stockenström föddes ä Stjärnsunds bruk. Dalarne. 1853,

studerade vid Falu läroverk. Stockholms gymnasium och i Schartaus

handclsinslitut, reste som sjöman till Amerika 1871, fortsatte sina

studier vid Augustana College och Minnesota statsunivcrsitet. var

i flera ar redaktör vid olika tidningar, senast i Svensk-Amerikanska

1"osten från 1896 lill 1902, dà han avled. Han var en mycket

intresserad politiker och tjänstgjorde under S är som biträdande

statssekreterare i Minnesota. Han var en framstående talare och

föreläsare och en känslofull, men ocksä ibland skämtsam diktare.

Ludvig Holmes föddes i Strövelstorp, Skåne, 1858 och måste

som 16-ärig pä grund av fattigdom söka sin utkomst som

sättär-lärling och kontorspojke vid Helsingborgs Tidning. Han var

därefter anställd pä grosshandelskontor i Stockholm och reste 1879

lill Amerika. Med lånade 30 dollars började ban 1880 sin studiebana

vid Augustana College, prästvigdes 1886 och var sedan till levnadens

slul en mycket verksam pastor och flilig och »in tyck t diktare. Han

stiftade flera församlingar och byggde ett antal kyrkor, hade

pastorat än i Connecticut, än i lowa eller Illinois. Han avled

1910 som pastor i Kvanston vid Chicago. Han var en av

Augustanasynodens yppersta andliga talare. Av Bethany College och Augustana

College erhöll han hedersgraden doktor i litteratur, av elt

lyskt-amerikanskt lärosäte teol. doktorsgraden och var den förste

svenskamerikan. som förärals med medaljen lilcris el artibus. Ilan utgav

två diktsamlingar, som blevo högt prisade både i Amerika och i

Sverige lians diktning var icke djup eller originell, men ren lill

innehåll och smekande till form. Själv föreställde han sig. alt man

av hans dikter skulle fa intrycket av en själ, som djupt lidit,

slitits av de vildaste stormar och bärgats frän att hejdlöst förakta

aili och alla blot| i den försonande famn, som för alla upplåtits .

Men mot en sådan uppfattning talade redan hans välfödda gestall

och ännu mer det goda lynne, den förtröstan och optimism, som

besjälade nästan allt ban skrev.

C. A. Lönnquist föddes i Frödoryds socken, Småland. 1869, blev

student 1889. låg elt är vid universitetet i Uppsala, reste 1891 lill

Amerika, ingick vid Augustana Seminarium och prästvigdes 1893.

Ilan var präst i Stroinsburg, Nebraska, 1893—96 och har sedan

dess varit pastor för Bethaniaförsamlingen i Axiell i samma stal.

Här har jag växt in med folket . skriver han. De känna mina

svagheter ocli jag deras. Del yngre släktet har växl upp under

mina ögon och delvis genom min fostran. Det vet intet bättre om.

•lag är människa som andra och andra som jag. Behöves en prästs

ledning, kan jag vara lika god att vända sig till som en annan. Stora

ling duger jag inte till. Vid mill piano har jag sökl avlocka rytmen

dess livsbcrusande hemlighet, vid mitt skrivbord har jag sökt

skapa fram mig en idealernas värld, där jag icke bara skulle vara

främling. Jag har grubblat oerhört över livets gata. jag har lidit ined194

människan, jag har fröjdat mig över andras länge sen tänkta tankar,

jag har varit inne i den brusande livsvirveln, sora heter världen,

på mitt sätt. Men något egentligt, något på vilket jag kunde peka

och säga: Se här min insats i det mänskliga arbetet, som har någon

beslående verkan, något sådant har jag icke dugt till. Jag kan icke

neka lill, att jag skulle velat. Utan nytta tror jag mig dock icke

ha varit.» Detta är en försynt andes dom över sig själv. Emellertid

har Lönnquist riklal litteraturen med tre förträffliga diktsamlingar

och en historik över sin församling. Hans diktning är frisk och

hurtig med en ganska betydande humoristisk insats. Som andlig

sångare är ban också mycket framstående. Till några av sina

sånger har han komponerat musik.

J. G. 1!. Banér föddes i Molieda, Småland, 1802, var under någon

tid betjänt hos en greve, ingick efter sin konfirmation vid Svea

Artilleriregemente i Stockholm och tjänade under de följande åren

vid större delen av Sveriges värvade regementen. Han rymde frän

flera av dem, blev slutligen gripen, måste försvara sig inför 16

krigsrätter, blev dömd 6 gånger och förklarade sig nöjd med

den sist avkunnade domen, som lydde på 12 dygns mörk arrest utan

sängkläder saml avsked från utgångsregementet. 1881 reste han lill

Amerika. Han har för det mesta varit bosatt i Ironwood, .Michigan,

haft handel, fastighetsaffär, rest för tidningar o. s. v., men ständigt

även sysslat med litterärt arbete och bidragit lill en mängd

tidningar med skisser, poem m. in. 1892 redigerade han tidningen

Frihet i Ashland. Om hans författarskap ha många olika meningar

gjorl sig gällande, och nekas kan ej, att det är excentriskt i hög

grad med en olycklig benägenhet att använda bombastiska uttryck,

svulstiga fraser, som ibland kunna vara pä sin plats, men även ofta

slå över i del befängda. Men han är i visst fall en ordkonstnär

och rik pä idéer. Det är f. ö. någonting kolossalt hos denne

poet . skriver Johan Person om honom, »egenkärleken också, dess

värre. Om sig själv har Banér en hög tanke. På titelbladet i en

väns exemplar av en diktsamling skrev ban: Invid min vagga

sjöng min gamla mor, vart ord, var lanke, som här inne bor.

Men vad jag sjöng, var unga ord och tankar, och blixtar födde

jag, men aldrig dankar.» Han har utgivit flera dikthäften, dels på

engelska, dels på svenska.

På novellens område har Svensk-Amerika åtskilliga bemärkta

namn: C. \V. Andeer, som utgivit ett par berättelsesamlingar, Aug.

Anderson, författare till flera romaner, Vilhelm Berger, flitig novellist

och utgivare av ett halvt dussin novellsamlingar, A. V. Grafström.

Magnus Hallenborg, P. A. I.indberg, Leonard Strömberg, Frithiof

Peterson och G. X. Malm, novell- och romanförfattare, O. A. Linder.

Anna Olsson. Johan Person och Emma Shogren-Farman, som alla

utgivit berättelsesamlingar, C. F. Lindstedt, F. A. Lindstrand, G. F.187

Peterson, Frithiof Colling, Gustaf Sjöström, vilka dels i tidningar,

dels i bokform publicerat längre eller kortare berättelser.

August Anderson föddes i Munkarp, Skåne, 18(50, studerade

krigsvetenskap. blev lärare i gymnastik och fäktning, reste 1881 till

Amerika och blev föreståndare för en landaffär i St Paul, Minnesota,

och 1895 föreståndare för A. E. Johnsons landkonlor i Duluth.

I nder årens lopp var han även tidtals redaktör eller medarbetare i

tidningspressen. Han skrev ypperliga politiska artiklar, kvicka

kåserier, humoristiska verser, fängslande berättelser, intressanta

resebrev. Fem romaner av honom utkommo i bokform. Han avled för

många år sedan.

Magnus Hallenborg föddes å Svaneholm. Skåne, 1807, blev

student 1880. iuskrevs à Karlberg, avlade examen och utnämndes

1888 till underlöjtnant. Han övertog vid denna tid skötseln av

laderneegendomen Svaneholm, företog utrikes resor och dellog 1897

som frivillig å grekernas sida i grekisk-turkiska kriget. 1898

reste han lill Amerika och var med undantag av åren 1901 02,

då han bodde i Philadelfia, bosatt i New York till sin död,

som inträffade 1915. Han besökte Sverige två gånger, >men i

hans diktning återfann man . säger hans biograf i Nordstjernan,

intet av den kärlek till Sverige, som annars brukar utmärka

svensk-amerikanska penufäklarcs alster, lian syntes verkligen ha

fattat fotfäste här och vara fullt belåten med sina nya förhållanden.

Den sista tiden, sedan sjukdomen tagit fullt överhanden, gingo

dock tankarna ofta hem lill gamla landet. Med flitig hand strödde

ban omkring sig längre eller kortare berättelser med nioliv både

ur det amerikanska och det europeiska livet. Hans stil var ledig

och fängslande. Ilan utgav även en berättelsesamling.

P. A. Lindberg föddes i Nederkalix 1863, reste 1882 till Amerika,

genomgick en affärskurs i Clinton, Iowa, och bosatte sig 1888 i

Chicago. Han reste i 1 är som agent för en tavelfirma ocli

etablerade 1895 förlagsaffär. Ilan är författare till två romaner,

av vilka dock blott den ena utgivits.

Leonard Strömberg föddes i Arboga 1871 och visade tidigt håg

tör studier, men måste pä grund av fattigdom nöja sig med vanlig

folkskoleundervisning, varefter han tog anställning i en rakstuga,

ägnande sina lediga stunder åt studier. 1892 inträdde ban i

metodistkyrkans teologiska seminarium i Uppsala, blev präst och reste

1895 till Amerika. Han har för det mesta varit verksam som

paslor i Nebraska. Redan i Sverige bidrog han lill tidningar;

därmed fortsatte lian i Amerika och har dessutom skrivit och

utgivit cn samling dikter och cll stort antal romaner, alla skrivna

i nykterhetens intresse och grundade på verkligheten. Han

äten mycket underhållande författare och ofta anlitad föreläsare.

Som Anierican-Scandinavian Koundations stipendiat har ban

företagit en studieresa till Sverige i sociologiskt syfte.188

frithiof Peterson föddes pà Fårö, Gottland. 1878. gick vid

13 ars ålder till sjöss ocli gjorde vid 20 ars Ålder sin första

langresa. Ar 1901 hamnade han i San Francisco, 1903 började ban

studera vid North Park College i Chicago, men niàste redan

190.") pà grund av lungsjukdom söka kliinatonibyle. Ffter någon

tids vistelse i California kallades ban till pastor för en

missionsförsamling i Colorado. 1911 flyttade ban till San Diego.

California, och stiftade en missionsförsamling. Han var dess pastor

ett par år, tills sjuklighet tvang honom alt lämna ämbetet. Sedan

dess försörjde han sig som författare, lian skrev vecktiga artiklar

först i Missions-Vännen, därefter i Förbundets Veckotidning och

utgav två böcker, innehållande skildringar ur sjömanslivet. Ilan

avled i lungsot den 3 jan. 1917. Peterson var myckel

framstående både som talare och som författare, lians böcker äro

mästerverk i berättarekonst.

G. N. Malm löddes i Svartarp, Smaland. 1869, reste lill Amerika

1889 och har sedan 1894 varit bosatt i Lindsborg, Kansas, där

han äger en stor dckoralionsmaleriaffär. Vid sidan därom ägnar

ban sig Al landskapsmålning och författarskap, lian har skrivit

en mängd korta berättelser och en mycket berömd längre novell.

Charlie Johnson, vilken i likhet med alla hans övriga skildringar

framställer fullkomligt verklighetstrogna bilder ur folklivet i de

svenska pråriesamhällena. I en amerikansk litterär tidskrift liar

han skrivil en kulturhistorisk artikel om Messiaskören. ocli vid en

av American-Scandiuavian Foundation utlyst litterär |ävlan

tillerkändes honom första priset för en julberättelse pa engelska.

Ilan äger en ovanligt skarp observationsförmåga, som kommer

honom särdeles väl lill pass vid återgivandet av de gamla svenska

nybyggarnas talesätt. Hans slil är ledig, fängslande och känslofull,

l inier de senare ären har ban |inbragt mycken tid pa affärsresor

och haft tillfälle att studera förhållanden och folkliv inom alla

delar av Förenta staterna.

Alina Olsson, dotter lill professor O. Olsson, föddes i Värmland

1866 och medföljde sina föråldrar vid deras utvandring till

Linds-borg, Kansas, 1869. Efler familjens fly|tning lill Hock Island 1876

började bon studera. Hon genomgick Augustana College, tog

studentexamen 188.N och var under ären 1895—1900 föreståndarinna

för Ladies" Hall vid läroverket. Hon är författarinna lill en mängd

svensk-amerikanska skisser och berättelser i tidningar och

tid-skrifler och har utgivit två samlingar av berättelser. 1889

tillbragt hon (i månader pa studieresa i Europa.

Frithiof Colling föddes i Hödcby, Bleking, 1863. reslc till

Amerika 1879, arbetade försl pà järnväg, sedan som hiisniålare.

besökte 1883 Stilla Hafsstaterna. studerade någon tid vid en

målarskola i San Francisco, var under 1881 bosatt i Minneapolis som

porträtt- och landskapsmålare och reste 188."» lill Sverige för alt189

utföra beställningar, som ban fått av svensk-amerikaner att avbilda

deras forna hera. Han gjorde Sverigeresor i liknande syfte ären

1887. 1889, 1891. 1892, 1891, 1895 och 1897. Ar 1899 besökte ban

åter Stilla havskusten och stannade där en längre tid. 1905 flyttade

han lill Sverige och blev redaktör vid en tidning i Tidaholm,

varifrån han ett par är senare flyttade lill Hjo, för all redigera

därvarande tidning. I Amerika var han även under något ar redaktör

i .Minnesola. Han utgav tvä humoristiska skrifter i Amerika och

har i Sverige utgivit en samling korta berättelser.

Gustaf Sjöström föddes i Umeå 1855. blev student 1878 och

filosofie kandidat 1885. Efter atl någon tid ha tjänstgjort som

waldcnslrönisl; predikant i Norrland reste ban 1887 lill Amerika.

Han skötte redaktörsbefattningar vid tidningar i .Minneapolis,

Chicago Jamestown, Brooklyn och Hockford, reste en tid omkring

som föreläsare, studerade vid de amerikanska episkopalernas

prästseminarium i Chicago, avlade prästexamen och prästvigdes 1899

och var pastor vid en svensk episkopalförsainling i Chicago till

1902, da ban återflyttade till Sverige och inträdde som

statskyrkopräst i Härnösands sliTI. Han avled som pastorsadjunkt i

Sundsvall 1912. Han utgav i Amerika en humoristisk skildring av en

invandrares äventyr och öden. vilken tillhör det bästa inom den

svensk-amerikanska litteraturen. För övrigt var han en ledig

versi-likalör, en god talare och en vänsäll och gemytlig personlighet.

Bland historiska och biografiska författare förtjäna särskilt

nämnas K. Norelius. E. \Y. Olson, A. Schön, Amandus Iohnson,

Alfred Söderström, C. F. Peterson, Hans Mattson. V. Vitling. O.

N. Nelson. G. N. Swan, Philip Andréen, Alfred Bergin, S. J.

Kronberg; bland lilleralurkännare och kritiker Jakob Bonggren, G.

N. Swan, Victor Nilsson, Johan Persson. Aron Ingvall; bland

reseskildrare K. Nelander. F. A. Lindstrand, Birger Sandzén. .1. Hallgren.

Även pä vetenskapens område ha några författare utmärkt sig,

bland andra doktorerna I!. Hogner, A. V. Grafström och J. Hoving,

pastor C. A. Hemborg m. fi., som autobiografisk författare

förtjänar Theo. Hesseli nämnas. De flesta av dessa ha varit

omnämnda i del föregående. Biografier över några av de övriga

följa här.

O. N. Nelson föddes i Yitlskövle i början av 1860-talet och

reste 1881 lill Amerika. Han studerade vid skolor i Minneapolis,

försörjande sig som bokagent, reste 1886 lill Slilla havskusten

och genomreste under ett par års tid Oregon och Washington som

bokageni och rönte en oerhörd framgång. Han studerade därefter

vid Willamelteuniversiletet i Salem, Oregon, och avlade

lärare-och advokatexamen. 1891 reste han lill Sverige och tillbragte

mycken li

på de skandinaviska amerikanernas historia. 1892 återvände han

lill Seattle, Wash., sålde en del egendom, som ban förut förvärvat190

där, samt började omedelbart samla material till ett historiskt

verk. Han slog sig ned i Minneapolis, besökte varje av

skandinaver befolkad trakt av staterna Minnesota. Iowa och Wisconsin,

samlande historiska och biografiska uppgifter, samt utgav 1893

första delen av sitt verk History of the Seandinavians, handlande

Philip Andree».

A. Ocrgin.

K. Hogner. A. V. Grafström.

oin skandinaverna i Minnesota, och 1897 fortsättning, handlande

om skandinaverna i lowa och Wisconsin. Dessutom innehåller

arbetet historiker över de olika kyrkosamfunden i Amerika,

invandringen, statistik och en sorgfälligt utarbetad bibliografi över allt.

som dittills utkommit i Sverige och Amerika rörande utvandrarna.

I en senare upplaga är denna bibliografi framförd lill .1901. Nelson

var senare bosatt i Dakota och flyttade 1900 till Oregon, där

ban har sitt hem i staden Medförd.191

G. N. Swan föddes i Tjärstad, Östergötland. 1856 och medföljde

1870 sina föräldrar till Amerika. 1873 blev han handelsbiträde,

genomgick 1877—79 på två år en 1-årig kurs vid Augustana College,

bestridande kostnaderna med egna besparingar, blev därpå

han-delsbiträde i Omaha och 18S0 föreståndare för ett svenskt

fabriksbolag i Sioux City. Iowa. 1888 började han svensk bokhandel,

men sålde den 1889 och blev bokhållare i en bank, i vilken

han längre fram blev delägare, styrelseledamot och biträdande

kassör. Sedan 1899 är ban svensk vicekonsul. 1891 gjorde han

en längre resa genom Europa. 1911 besökte lian åter Sverige.

Sedan 1878 har han bidragit (ill pressen med talrika uppsatser,

särskilt över litteraturhistoriska ämnen, korrespondenser och biogra

fier, bland annat en serie artiklar om svensk-amerikanska

författare. Han utgav 1912 elt historiskt verk om svenskarna i Sioux

City, etl mönsterarbete i sin art.

Victor Nilsson föddes i Östra Torp, Skåne, 1867, fick en vårdad

uppfostran och reste till Amerika 1885. Han blev biträdande

redaktör vid Skaffaren i St Paul. därefter vid Sv. Folkets Tidning,

1890 redaktör för Minnesota-Posten och 1891 föreståndare för en

avdelning av Minneapolis" stadsbibliotek. Ilan redigerade därjämte

Svensk Familj-Journal lill 1891, då han började universitetsstudier

för filosofiska graden. 1897 blev lian filosofie doktor. Han

intresserar sig mycket för svensk sång, var en av stiftarna av

sångföreningen Orpheus och liar varit dess ordförande med få avbrott

sedan 1896, ävensom ordf. i de svenska sångföreningarnas

centralförbund i Minnesota, medlem av de exekutiva kommittéerna för

sångarfesten i .Minneapolis 1891. sångarfärden till Sverige 1897

m. m. Ilan är en av de främsta litteratur- och konstkritikerna i

Svensk-Amerika och har utgivit en svensk historia pä engelska,

en bok på svenska om Amerikas presidenter och skrivit många

litteratur- ocli kulturhistoriska uppsatser.

Philip Andréen föddes i Swedona, Illinois. 1867, son till pastor

A. Andrén, blev student vid Betliany College 1892 och var därefter

i tre års tid lärare i engelska vid Upsala College, 1895 log han

magistergraden, genomgick därefter Augustana Seminarium ocli

prästvigdes 1900. Ilan var därpå i 5 år pastor i Pittsburg,

Pennsylvania, under åren 1905—11 pastor i San Francisco,

varifrån lian flyttade lill Evanston, Illinois, för att överlaga vården

om därvarande luth. församling. 1908 hedrades ban av Wittenberg

College i Ohio med teologie doktorsgraden. 1903 företog han

en vidsträckt studieresa i Europa, varom han skrev cn serie

intressanta rcscbrev. Under mer än ett års tid efler branden i

San Francisco 1906 var ban ordf. för den svenska

nödhjälpskommittén. Till stor del kan tillskrivas honom förtjänsten, att den

Sv. luth. kyrkan i San Francisco och den bortom densamma

belägna stadsdelen räddades från ödeläggelse, i det han genom1!)2

både uppmuntrande ord och föredöme förmådde en mängd

personer att langa vatten från en källa och en uppbruten kloak

och med vata täcken och mattor hindra den redan av hettan nästan

vitglödande kyrkan från att antändas. Sedan 1900 har ban varit

utgivare av månadstidningen Vår kyrka, och 1!H)7 utgav ban ett

praktverk om församlingens historia. Han är en framstående

talare och mycket omtyckt ej blott inom de kyrkliga kretsarna.

Alfred Krrgin föddes i Västerbitterua. Västergötland. 1866,

reste 1883 lill Amerika, arbetade de första ären vid ett tegelbruk,

studerade under höst och var. blev student 1892. prästvigd 1891,

betjänade Warrenpastoratet i Minnesota frän 1895 lill 1897. da

ban blev pastor i Cambridge, samma stat. I nder tiden idkade

han studier vid Minnesota Statsuniversitet. blev filosofie doktor

1901 och efterträdde samma ar (".. A.

Swensson som pastor i Lindsborg, Kansas,

lian har varit konferensordförande m. in.,

lämnat bidrag till olika tidningar och

utgivit flera böcker. 1914 företog han en resa

genom Europa.

Edward Nelander föddes i Knowille,

Illinois, 1855, studerade i Knox College

och Augustana College och blev student

1881, filosofie kandidat 1881 och filosofie

doktor 1895. 1886 besökte ban Europa och

vistades en tid vid universitetet i Herlin.

1883—89 var han president för Belhany

College. Han prästvigdes 1889, var pastor

i Kansas (".ity till 1891, för (len svenska

luth. församlingen i San Francisco lill

1896. för den engelska luth. församlingen

till 1905 och därefter för den svenska luth. församlingen i l.os

Angeles lill sin död 1915. Han företog 1908 en resa till Palestina och

utgav en förträfflig berättelse därom. llan utgav även en

samling predikningar på engelska. Han var en briljant talare

och både som människa och präst ofantligt omtyckt pa

gru nd av sill vänsälla väsen och sin liberala världsåskådning.

Johan Hallgren föddes i Skäne 1867, studerade 5 är vid

elementarläroverk. var i 3 är anställd på apotek och anträdde i april

1889 en resa lill Afrika. Efter att i flera månaders tid ha flackat

omkring pä Medelhavet som sjöman, dykare in. m.. slrövat omkring

i Palestina och besökt Indien kom han den 1 mars 1890 (ill

Zanzibar, varifrån ban i april återvände lill Indien och i maj

lill Medelhavstrakterna. I nov. for ban lill England och i dec.

till Amerika, där ban slog sig ned i Pennsylvania. 1 11 år var

han anställd som kemist vid elt tyglrvckeri. var därefter

brygg-mästare i Chester till 1915, då han köpte ett hotell och bryggeri i

■lolian Hallgren.193

.Mount .lov. Han liar utgivit en myckel intressant bok oin sina

irrfärder och ofta bidragit till pressen med poetiska alster.

Richard Hogner föddes i Stockholm 1852, blev student 1871,

medicine licentiat 1879 och log medicine doktorsgraden 1883. Han

blev 1879 provinsialläkare i Nordmaling, Västerbotten, ocli var

sedan efter vartannat underläkare och underkirurg vid

Serafimerlasarettet i Stockholm, iasareltsläkare i Ljungby, provinsialläkare

i Övcrkalix, Nederkalix och Hässleholm. Ar 1893 flyttade han

lill Amerika och bosatte sig i Boston. Här har ban förvärvat

en stor praktik och gjort sig känd som talare, medicinsk

föreläsare ocli författare. Under 30 àrs tid har han varit flitig

medarbetare i svenska läkaretidskrifter. Han har företagit flera

studieresor pä den europeiska kontinenten och studerade i sina yngre

dagar ett är för Pasteur, Metschnikoff m. fi. berömda läkare. Han

är dessutom ivrig gymnast och lärde sig vid 50 àrs äll|er alt gä

på händerna, ett konststycke, som ban under ett föredrag i Svenska

läkaresällskapet under sitl besök vid Olympiska Spelen i Stockholm

1912 förevisade lill mycken förvåning för de övriga

Esculapii-sönerna. 1915 utgav han i Sverige ett populärt verk i hygien,

vilket av d:r Henrik Berg i Stockholm kännetecknades som det

betydelsefullaste arbete i populär hälsovård, som under de sista

10 ären utkommit pa vårt språk .

Axel V. Grafström föddes i Motala 1858, son till

överstelöjtnanten och riddaren ni. m. Carl Axel Grafström, blev student 1879,

inskrevs som elev vid krigsakademien i Karlberg och utnämndes

1881 lill underlöjtnant vid Kungl. Andra livgrenadjärregemeutet.

Under ett besök bos sin broder Edward i Amerika fattade ban

tycke för landet, tog avsked från regementet och stannade i Amerika.

(Inom parentes kan nämnas, all brodern Edward, som var ingenjör,

drunknade efter all själv ha räddat flera människor vid en

översvämning i Kansas, och alt staden Topeka till hans ära uppreste

en minnesvärd över honom . Grafström skriver om sina första

erfarenheter i Amerika: Beslöt lära mig railroading" och blev

rallare. Tröttnade och blev farmare. Tröttnade och blev kypare,

sjukvärdssoldat, bodknodd och spårvagnskonduktör.» Han var

därefter under ett års tid reporter vid ett par amerikanska

småstadstidningar, varpå ban som eldare på en norsk lastångare besökte

Södra Amerika. Efter återkomsten till Förenta staterna företog han

en resa lill Europa för att studera sjukgymnastik. Färdig därmed

återvände ban lill Amerika och etablerade sig som sjukgymnast

i Newport, Rhode Island. Ilan blev där bekant med stadens

slorpampar och förtjänade stora pengar. 1893 tog ban

läkare-examen vid New York City University, och 1895 utnämndes han

lill läkare vid stadens sjukhus. Han var medarbetare i flera

amerikanska läkaretidskrifter och fick 1895 i uppdrag av W. B.

Saunders Co i Pliiladelfia och London, en medicinsk

förlags-13.. - Sknrstedt194

firma, att skriva en bok om sjukgymnastik, vilken liok, kallad

A textbook of meehano-therapy. sedan utgått i tvä upplagor. Han

skrev även vid samma tid flera kortare noveller i The Wayside

Tales i Chicago. Han bosatte sig slutligen i Janiestown, N. V.,

och blev utnämnd till läkare vid Augustanasynodens därvarande

barnhem. Han har lämnat många bidrag till Valkyrian,

Nordstjernan. Vårt land och Skandia samt skrivit en intressant

svenskamerikansk roman, Skånska harön, som utgivits pä svenskt förlag.

Johannes Hoving föddes i Viborg, Finland. 1868. son titi

bankdirektören och riksdagsmannen Walter Hoving född i Stockholm .

blev student 188li, filosofie magister 1889. studerade därefter under

ett års tid medicin vid universitetet i Herlin, fortsatte studierna

vid Karolinska institutet i Stockholm och blev medicine doktor

1898. Samma år besökte ban en mängd

europeiska badorter och vattenkuranstatter,

för alt sätta sig in i olika metoder att

behandla sjukdomar. Dessförinnan hade ban

i Ryssland ägnat en del av sin tid at studiet

av den asiatiska koleran. Ilan

utnämndes titi överläkare vid badanslattcn och

det medicinska institutet i Mariehamn pä

Åland och förestod dem frän 1899 till 1903,

da tian råkade i onåd pa högsta ort i

Ryssland, emedan ban vägrat att mottaga ryska

patienter. Ilan lämnade därför sin

befattning och reste till Amerika, där

han bosatte sig som praktiserande läkare

i New York. 1911 öppnade han en egen

hälsovårdsanstalt. Han är vicepresident

i Ålderdomshemmets styrelse, president och

hedersledamot av Svenska gymnastikföreningen i New York, livs

tidsmedlem av Svenska läkaresällskapet i Stockholm och medlem

av åtskilliga amerikanska och tyska medicinska och andra

föreningar. Han har gjort sig berömvärt bekant som föreläsare, som

översättare lill olika språk av vetenskapliga avhandlingar och

som författare lill åtskilliga skrifter i medicin och politik saml

tidningsartiklar, bland de sistnämnda cn serie ypperliga artiklar i

hälsovård, publicerade i tidningen Nordstjernan. Hans hustru är

f. d. primadonnan vid Kungl. Operan i Stockholm Helga Rundberg.

Theodore Hesseli föddes i Skönberga, Östergötland. 1837.

genomgick Tekniska skolan i Norrköping, var elev vid Kungl, teatern

3 är och därpå privatlärare på Gottland. Han blev där omvänd

lill baptismen och tjänstgjorde som baptistpredikant, varefter han

blev handlande. 18(59 reste ban lill Amerika och blev baptistpräsl

i Omaha. Nebraska. Vid sidan om denna verksamhet redigerade

han tidningar, Skandinavisk Härold 1871 och Evangeliskt Magasin

Dr. .1. Hoving.19.")

1877 SO. varefter lian plötsligt lämnade det prästerliga kallet och

blev farmare. 1883 flyttade ban tillbaka till Omaha och började

en egen tidning. Svenska Veckobladet, vilken ban 1887 flyttade

till Kansas City och 1892 till Chicago, efter att 1891 ha ändrat

dess namn till Facklan. 1891 slocknade hans fackla . Han

gjorde, ett försök till med en egen tidning, men måste inom kort

nedlägga den. 1 dessa tidningar uppträdde ban skarpt mot präster

och religion. Under sina sista år var ban socialist. Han avled 1912.

I flera avseenden var Hcssell en märklig man. Ilan var oförskräckt

som få, en god talare och kvick och skarp skribent, i hög grad

impulsiv och onibytlig. Hans kåserier. Farbror Slokums Epistlar

som han kallade dem, lästes med nyfikenhet även av dem. som

icke kunde fördraga "hans åsikter. En tid bestraffade han sina

försumliga prenumeranter genom att vecka efter vecka under

rubriken Vem har Facklans pengar? offentliggöra spalt efter spalt

med namnen på dem, som icke insänt prenumerationsavgiften.

Vid ett tillfälle inställde ban ett veckonummer av tidningen, efter

all veckan förut ha tillkännagivit, att tidningen cj skulle utkomma

nästa vecka, emedan gubben ville vila sig eller något i den stilen.

I nder 1909—10 utgav ban två delar av sin självbiografi, Farbror

Slokums memoarer, som ban både skrev, satte och tryckte själv.

Tryckningen skedde på en vanlig handpress. Han var sysselsatt

med tredje delen, då ban insjuknade och dog.

På kåseriets område har den svensk-amerikanska pressen ägt

flera skickliga pennor: Eliublad, Liedberg, Johan Person, Alex.

Olsson, T. Sandegren, llessell, Sjöström, Lannes, Linder, Grönberger,

Thornmark, Hugo lillström m. fi. De flesta av dem ha redan

varit omnämnda på andra ställen.

C. E. Thornmark föddes i Västra Stenby. Östergötland, 1859

och reste 1871 till Amerika. Han sysselsatte sig med skogs- och

sågverksarbete m. m. till 1889, då ban blev medredaktör i en

tidning i Michigan, i vilken han förut skrivit en serie kåserande

artiklar. Han uppsatte därpå en egen tidning, Arbetaren, som

han redigerade med stor talang till 1891, då han antog anställning

som reseagent för Sv. Amerikanaren. Han flyttade sedan till

Mississippi och avled där för några år sedan. Han ägde en

fölen autodidakt ovanlig makt över språket. Ett av hans poem:

Ar du med i de svettiga skarornas led? tillhör pärlorna inom

litteraturen.

Hugo lillström föddes i Stockholm 1802, blev kontorist och

reste 1886 till New York. Han prövade i början på många

sysselsättningar, men fick slutligen stadig plats vid stadens gasverk.

Sedan 1892 har ban varit kåsör och krönikör i Nordstjernan.

I Frisk Luft skrev tian en serie humoresker. Han har även

författat åtskilliga poem.

Det är f. ö. så många, som haft sin egentliga verksamhet inom204

praktiska områden av livet och haft litteraturen som en sorts

kärleksarbete, att det ej låter sig göra att här uppräkna alla.

Wilhelm Larson, affärsföreståndare vid Sv. Amerikanaren, är både

artist och författare och har skrivit många förträffliga skisser,

dikter m. m. Aron Ingvall i New York är en mycket begåvad

diktare och insiktsfull litteraturbedömare. Så långt tillbaka som

1897, då jag utgav boken Våra ponnfäklarc. kunde jag däri. med

uteslutande av alla underhaltiga skribenter, inrymma omkring 300

svensk-amerikanska redaktörer, författare, diktare och

korrespondenter. Nu skulle siffran säkerligen kunna högst ansenligt ökas. len

uppsats om svensk-amerikansk litteratur, införd i kalendern

Prärie-blomman 1902, uppräknade Jakob Bonggren omkring 180 böcker,

dittills utgivna av svensk-amerikaner. Sedan dess har särskilt den

historiska litteraturen vunnit elt rikligl tillskott genom minnesskrifter, som

utgivits med anledning av församlingars och samfunds 10-.

25-eller 50-årsjubileer, och genom arbeten om olika stater eller

svenska kolonier. Jag känner icke på långt när lill allt, som

utkommit, men vill ändå. för alt giva läsarna i Sverige elt begrepp

om, vad emigranterna åstadkommit på delta område, lämna en

förteckning över svensk-amerikanska skönlitterära, historiska,

biografiska och vetenskapliga skrifter, så långt min kännedom sträcker

sig, för utrymmets skull utelämnande teologiska böcker, religiösa

berättelser, barnböcker o. d., som utgivits i sådan mängd, alt det

skulle bli för besvärligt att taga reda på dem.

Abrahamson, I.. G., och t;. A. Swensson Jubelalbum,

1893.

Al berg, Albert. Sophos — Imaginary travels — How I

Iwice eloped m. fi. (engelska berättelser).

And cer, C. W. Två berättelsesamlingar med titel

Augustana-folk.

Anderson, A u g u s t. Romanerna Banditens vålnad.

Bankirens dotter, Hanna, 103 Ström, Stina och Storbonns testamente,

samtliga utgivna på 1880-talet.

Anderson, C. A. Min erfarenhet. 1891. (Dikt .

Anderson, Edward. Dagsländor. 1911. (Diktsamling.

Anderson, Oscar A. Kapriser. 1911. ;Samling av kåserier).

Anderson, Otto. Diktsamlingarna Pà lediga stunder (189G)

och Svenska låtar.

Andréen, Gustav. Det svenska språket i Amerika. 1900.

Andréen. Philip. Minnesskrift 1907. 111. Utgiven med

anledning av svenska lutherska församlingens i San Francisco

25-års jubileum).

Banér, J. G. IL Sextiotrean. Självbiografi). — Dikthäftena

Bragemål, Härmod, Opiater och granater, Duluth, Diagrams, Flakes,

Iduna and Bragi, Buncs and ripples. 1911—15.

Berger, V i 1 hel in. Vårt språk. 1912. — Vår kyrka. 1912.197

— Amerikanska ortnamn av svenskt ursprung. 1915.

Svensk-amerikanska meditationer. 191(5. — Hjälp dig själv. 1903.

(Lustsper. Ungdomskärlek. 1908 (Roman. — Berättelsesamlingarna

Rätt och slätt. Vardagshändelser, Emigrantöden. Hundår och

lyckodagar. Tytt i panna. 1902—12.

Bcrgin, Alfred. Minnesskrift för Cambridge, Minnesota.

1901. — The law of the. Wcstgoths. 1906. — Lindsborg, cn

kulturbild. 1909. 111. — The Svedish scltlements in Kansas. 1910. —

Under furor och palmer. 1916 Reseskildring).

Bergstedt, Salomon. Ljungblommor. 1897 Diktsamling).

B e x e 11, J. A. A course of study in the business side of

farming.

Björklund, A. P. Livels skiften. 1891 (Uppsatser i

metafysik m. ni. .

Björkman, Edwin. Is tlicre anything ncw under the sun?

— Crimes and crimes m. fi. översättningar av Strindberg.

llloom. Fredrik A. Vita svanor. 1917. (Diktsamling.

B o k e I u n d, Olof. t skymningsstund. 1891. (Diktsamling).

Bonggren, Jakob. Del hemlighetsfullas värld. — Sånger

och sagor. 1902. 381 s.

Broström, Ivan. The nevv goldfields at Cape Nonie. 1S99.

Carlson, A. G. En emigrants resa. 1895.

G a r 1 s o n. N. A. Hoppets behag. 1893. (Diktsamling .

C. h r i s t i a n s s o u, Per. Berättelser ur livet. 1916.

C o I I i n g, F. Mister Colesons Sverigeresa 1896. Där igen.

1896. Illustrerade av författaren.

Edgren, Alexis. Minnen från havet och kriget. 1872.

Illustrerad.

Edgren, Hjalmar. Dikter i original och översättning,

188-1. — Blåklint. 1891. Diktsamling. — Skildringar från det

minnesrika Mexico. 1891. — A compendious sanskrit grammar 1885,

A compendious French grammar 1890, An elementary Spanish

grammar 1891, A bricf German grammar 1896, A brief Ilalian

grammar 1897.

Ekholm, Jolin. Minnesalbum över sv. luth. församl. i

Swedesburg. Iowa . 1917.

Elmblad, Magnus. Samlade dikter 1878; samlade arbeten 2,

1890 (dikter och skisser samt två episka skaldestycken Gunnar

och Anna, 1880, och Kristina Nilsson 1882.

Enander, J. A. Förenta staternas historia. 1875—80;

Nordmännen i Amerika; Våra fäders sinnelag samt Valda skrifter.

1892. Illustrerad. Ur Svenska sången, poetisk läsebok I: 1800

— 1850. 1901.

Esbjörn, C. M. Det äldsla svensk-amerikanska läroverkets

uppkomst och utveckling. 1911.

Fliesburg, O. A. Vildrosor och tistlar. 1900. Biktsam-198

ling . — Cristoforo Colon. 1892. Episk dikt. översatt till engelskan

av Lewis 1". Jolinson .

K r c d c n h o 1 in, Axel. Purpur och hcmspunnct. 1909.

Diktsamling .

Fredrickson, A. W. Årsrapport 1906 rörande

förhållandena vid Western Oregon Orchard Companys fruktträdgård vid

Medförd, Oregon. 1906. III.

Grafström. Axel V. A. A textbook of mechanic llierapy.

1911. 111. — Skånska baron. 1915. Roman:.

Granville, W. A. Differential caleulus; Plain trigonometry;

Spherical trigonometry m. fi.

Grönberger, Robert. Svenskarna i St Croix-dalen,

Minnesota. 1879. — Minnesotas historia. 1889. III. — Kalle

Fröjdelin. 1889. Roman.

II à k a n s o n. A 1 f r e d. Rapport rörande förhållandena vid

Western Oregon Orchard Companys fruktträdgård i Medförd,

Oregon. 1905. 111.

Hall, A. G. Svenska baptismens historia. 1900. 111.

11 al lenborg, Magnus. Hinsidan verldshavel. 1900.

Berättelsesamling.

H a 11 g r e n, Jo h a ». Härnadståg. 1899. (Reseskildringar från

Palestina. Indien m. ni. med illustrationer av förf. .

H a 11 n e r, Andreas. Det stora fälttåget, en handbok i

nykterhet, prohibilion och nationalekonomi. 1892.

II ar t cl i us, 11. F. II. Om uppenbarelsen från boströmiansk

synpunkt. 1901.

11 em b or g, C. A. Ord, verk och vila. Astronomiska kåserier).

Hendiii. C. G. Käpphästens levnadsöden. 1910. 111.

(Självbiografi .

Hes sel, Theodor. Farbror Slokums memoarer 1909—10.

432 s. Självbiografi).

II ill, S. M. Uggletoner i vargatider. 1916. (Diktsamling).

Historik över Första Svenska Baptistförsamlingens i Chicago

50-åriga verksamhet. 1916. 111.

Hogner, Richard. Dagligt bröd och dagligt liv. 1915.

(Hälsovårdslära .

H o l m e s, Ludvig. Dikter. 1896. — Nya dikter. 1905

Holm gra in, A. V. Augustana Book Concern. 1914. III.

Hoving, Johannes. Några erfarenheter och rön under en

10-årig vistelse i New York. 1911. — Världskriget. I. 1914; II. 1915.

I n g v a 11, Aron. Vårbrodd. Dikter och skisser.

Jacobson, Ii. I. Clairvoyance och psykometri. 1891. — Ur

naturens hemligheter. 1894.

Johnson, Amandus. The Swcdisli scttlemcnts ön the

Delaware. 1911. Illustrerad. 879 s.

Johanson, Albert. Ängsblommor. 1916. (Diktsamling).199

Jo lin son. Ii. C. A butlfighl in the city of .Mexico. 1909.

Johnson, Erie. och C. E. Peterson. Svenskarna i Illinois.

1880. III. 471 s.

J o h n s o n, G o 11 f r i d. Dikter. 1882.

Jung r e n, G u s l e n. Själsvelenskap. 1893.

Klingberg, J. E. Svenskarna i New Britaiu, Connecticut. 111-

Kronberg, S. .1. Banbrytaren. 111. 132 s. Skildringar från

nybyggena i Minnesola .

Larson. Fredrik. Statistik över svenskarna i Förenta

staterna intill aret 1910.

Lennmalm. (".. L. H. Worlds history and review of

den-tistry. 1891.

Le Veau. A. M. Nordbon i Amerika. 111. Dikt

Liljegren. N. M., II. O. Westergreen och C. G.

Wallenius. Svenska mctodismen i Amerika. 1895. 111.

Liljecrantz. O t I i 1 i e. Romanerna The thrall of Leif the

I.ucky, The ward of king Canule, The Vinland champions. Randvar

the Songsmith och The scrape that Jack built. 1902—00.

I. itjengreii, Adolph. Feststämning 1910.

Deklamations-stycken . Nya dialoger och dcklamationsstyckcn. 1916. The

lillie Swedish chureh ön the bill samt The mission friend s son.

Berättelsesamlingar .

Lincoln. Julius. Minnesalbum över Första lutherska

församlingen i Jamestown, N. V. 1907. III.

I. i n da hl. .1 o s u a. Röck Island Tropical Plantation

Company. 1908. 111.

Lindberg. Waller. Mol det hägrande landet. 1897.

Diktsamling .

Lindblom. Ernst. Pä försök. 1888. (Dikter).

Linder. O. A. Glada grin. 1890—91. Humoresker. — I

västerland. 1911. Berättelser och dikter .

Linder borg. C. G. På livets vädjobana. Översättning av

Matthews Getting ön in the world .

Lindh. Olof. Minnen och iakttagelser från cn förfluten

levnad. 1907.

Lindstrand. F. A. Pennteckningar och reseskildringar. 1898.

376 s. —, I öster- och västerland. 1899. III. 387 s. Reseskildringar

från Europa och Palestina;.

L i n n c a. Poetisk kalender, utgiven av J. Bonggren, J. A.

Enander, E. Lindblom och C. F. Peterson.

Linnelius, N. I1. A. Genom ärans och hjältarnas land.

1895. 111.

I. und, Emil. Mem ocli hemliv. — Iowakonferensens av

Augus-tanasvnden historia. 1916.

Lund bl ad. S. Rimkrönika över Svenska Klubben i Seattle.

1908. — Fria tankar. Dikt i.200

Lundeberg, Axel. Samlade sånger.

Lärka, Per. Kärlekens dubbelseger. Novell eller en tysk idé .

Lönnquist, C. A. Dikter. 1007. — Sundet vid Treskär ocli

andra dikter. 1913. — Vildros. 1916. (Diktsamling). — Efter 10 år.

1916. 111. (Minnesskritt med anl. av församlingens i Kearncy, Neb..

40-årsjubileuni;.

Malm, G. N. Bethany Oratorio Society. 1907. III. — Charli

Johnson svensk-amerikan. 1909. (Roman på verklighetsgrund, ill. av

författaren).

Malmquist, Frithiof. Törnen och tistlar. 1900.

Diktsamling).

Masterpieces from Swedish literature. 2 delar. 1906—08.

III. (Innehåller ett 100-tal svenska poem och 11 prosastycken,

översatta till engelskan av svensk-amerikanska författare .

Mattson, H a n s. Minnen. 1891. III. (Självbiografi . — The

story of an emigrant. Samma bok).

Minnesskrift med anledning av Augustanasynodens 50-åriga

tillvaro. 1910.

Minnesskrift med anledning av Svenska Missionsförbundets

25-årsjubileum. 1910. III. 321 s.

Nelander, Edward. Till Jerusalem. 1908. 111.

Nelson, A. P. Puritanernas och pilgrimernas historia. 1901.

— Svenska missionsvännernas historia i Amerika. 1906.

Nelson Lars 1". What has Swcden done for the United

States? 1917.

Nelson. O. M. Svenskarna i Nebraska. 1916.

Nelson, O. N. Ilistory of the Scandinavians and successful

Scandinavians in the United States. 2 uppl. 1901. III. 798 s.

Nilson, Olof A. Nordamerika. 1904.

Nilsson, Hjalmar, och E r i c K n u t s o n. Svenskarna i

Worcester, Mass. 1898. 111.

Nilsson, Victor. Förenta Staternas presidenter. 111.

Sweden. 1899. 111. 463 s. — Sångarfärden till Sverige. 1910. III.

Norelius, Erik. Ev. luth. \ugustanasynoden i Nordamerika

och dess mission. 1870. — T. N. Hasselquist. 1900. — Vasa

illustrata. 1905. 111. (Historia över Vasakolonieu i Minnesota . —

De svenska lutherska församlingarnas och svenskarnas historia i

Amerika. Två delar. 1890 och 1916. 111. 1,412 s.

Norman, C. G. Emigrantens sånger. 1914.

Norström. Walfrid. Gjorda erfarenheter i min ungdom

och sedan såsom predikant, o. s. v. 1914.

Ny v all, David. Vers och saga. 1890. — Skogsdrillar. 1901.

Diktsamling . — Medsols, tre fosterländska tal. 1898. — The new

romanticism in Scandinavian letters. — The map of Sweden, a tale

and a fairy tale.

Olson, E. W. En bokhandelshistoria. 1910. 111. — E. \Y.201

Olson, A. Schön och M. J. Engberg. History of the Swcdcs

of Illinois. Två delar. 1908. 111. 1,617 s.

Olson, E. \V. The Swedish element in Illinois. 111. 703 s.

Olsson, Anna. Från solsidan. "Berättelser;. — Bilder från

jubelfesten m. fi. skisser. 1912.

Olsson, Alex. Kallprat. 1895. Kåserisamling}. I"å

turist-färd genom Amerika och Europa. 1909.

Olsson, Olof. Hälsningar frän fjärran. 1890. — Till Born

ocli hem igen. 1890. 731 s.

Ostrom, Oscar. Wordsworth in bis poetrv. 1892.

Palmer, .1. E. Frusbubblor och strilstänk. 1897. Dikter.

Person, Johan. I Svensk-Amerika. 2 uppl. 1900. (Berättelser

och skisser . — Svensk-amerikanska studier. 1912. — Våra nya

besittningar. lit. Trumbulls stora verk i översättning1.

Peterson, C. F. Förenta staternas historia i sammandrag.

1890. — Republiken och dess institutioner. 1891. — Amerikanska

vältalare. — Ett hundra år. 1892. 111. 716 s. Sverige i Amerika.

1898. 111. 509 s. — Plikt och kärlek. Roman.

Peterson, Frederick. Poems and Swedish translations.

1883. — In the shade of the Yggdrasil. 1893. Diktsamling). —

Chinese lyrics.

Peterson, Frithiof. Under nattvakten eller den gamle

matrosens berättelser, lit. — Ismael Hagarson. 1915. Roman .

Peterson, P. A. De skandinaviska ländernas framtid ur

swedcnborgiansk synpunkt. 1891.

Poetiska blommor. Översättningar av engelska, tyska och

andra poem. samlade och utgivna av P. G. A|mberg. 5 delar.

1901 10. 322 s. Samlingen innehåller 220 poem, av vilka över 110

äro översatta av svensk-amerikanska författare.

Princell, Josephine. J. P. Princells levnadsminnen. 1916.

R e s 1 o w, \Y i 1 b c 1 m. Blåklint och brännässlor. 1905.

(Diktsamling).

Bodell. A. Nya erfarenheter i den nya världen. (Roman .

Bose, N. J. Ogräs och vete. 1899. (Diktsamling.

Rosenberg, J. E. I hembygdens skogar ocli dalar; Mitt

skogs-kapell: Vid Niagara; Vid Erics strand. (Dikter).

R v del i us, Alfred. Vilda blommor. 1888. Diktsamling).

Hyde n, P. På lediga stunder. 1910. Skisser och berättelser .

Sandberg, Carl. Chicago poems. 1917.

Sandegren, Tobias. Logarithms of the commnn system

and Napiers in arithmetical operation. 1887.

Sandzén, Birger. Med pensel och penna. Skisser ocli

reseskildringar med illustrationer av förf.).

Schmidt, Emanuel. Svenska baptister på 1700-lalet. —

Hiawatha (övers, av Longfellows poem .202

Schroedcr, Gustavas. Hislorv of the Swedish baptists in

Swedcn and America. 1898.

S c h ö n, A. Coins finansiella skola. 1895. - Korset ocli

halvmånen. 1897. (Översättningar från engelskan . — Bilder från

gamla hemlandet. 1897. — Panorama över Amerika. 1900.

S h o g r e ii-K arman. Kin ma. NV here the Mississippi flows

and olhcr storics. 1906.

S j ö s t r ö ni, G u s t a f. Jan Olsons äventyr. 1892. 111.

Sjöquisl, F. G. Rimfrost. 1917. Dikter.

Sk ar stedt, Ernst. Vid hennes sida. 1889. III. —

Svensk-amerikanska poeter. 1890. 111. Oregon och Washington. 1890.

III. Rosor och törnen. Den gamle smeden. Krän vilda västern.

1893—95. [Berättelser i bearbetning . — Våra pennfäktare. 1897.

111. — Under vestliga skyar, 1907. "Diktsamling!. Berättelse

om ett besök i Monitorträdgården. 1907. 111. — Berättelse om ett

besök vid Monitor- ocli Linneaträdgårdarna. 1908. III. — Washington

och dess svenska befolkning. 1908. 111. — California och dess

svenska befolkning. 1910. 111. — Oregon och dess svenska

befolkning. 1911. 111. — Vagabond och redaktör. 1911 111.

Strömberg. O. Leonard. Små blommor, dikter på vers

och prosa. 1891. - Olika banor. Efter striderna, Olycksbarnet, Ett

klöverblad, Inspektor l.indner. Smed-Johan, Erik Vedhuggare, Herren

lill Lövsjö. 1895—1913. (Romaner.

Sundet1. E d v a r d. Lyckliga dagar. 1891. Dikter och

skisser .

S \v a n, G. N. Fjättrad eller den tid som stundar. Översatt

roman . Holmes och Zetterstrand. 1912. — Svenskarna i Sioux

Citv. 1912.

S \v e ii s s o n, C. A. The Swedes in America. 1889. Vid

hemmets härd. 1890. 111. — Hemåt. 1891. — I Sverige. 1891. 111.

539 s. — Förgät-mig-ej. 1892. Litterär kalender . — Äter i Sverige.

1897. 111. 661 s. Again in Swedcn. Samma bok. Allailtlustreradc.

Swärd, A. A. Vilda blommor från prärien. 1887. Från

vä stanskog. 1889. Två diktsamlingar). Enskilda skrifter. 1895.

Brevutdrag, utgivna av Ernst Skarstedts

Söderström, Alfred. Minneapolis minnen. 1899. 111. 459 s.

Blixtar på tidningshorisonten. 1910.

Tapper. Gustaf. Genom djupa vatten; 1 sol och skuggor:

Strålar av etl stort ljus. 1897—1900. Diktsamlingar.

Tofftén, O. A., Ancienl Chronology.

Udden, J. A. The mekanikal composition of wind deposits.

1898. — The geology of Muscatin couney, Iowa. 1899. — An

old indian villagc. 1900. — The geology of the Shaftcr silver

mine distriet, Texas. 1900.

Wierner. Ni nian. C. A. Tolléus jul- och nyårskalender.2o:i

1803. — I höst- och vinterkväll. 1895. — Pennstreck. 1896.

Samlingar av dikter, berättelser och humoresker .

Wallberg, Olof. Emigranten. — Mordet pä Milton avcnue.

Wermelin. Alfred. Dikter. 1890. — En blick på livet.

Diktsamling .

W i c k 1 u n d, (i usla f. En afton på Tre Byttor. Skådespel .

Gnistor frän rimsmedjan. 1900. Diktsamling .

W i 11 i n g. Victor. Minnen frän mitt liv som sjöman,

immigrant och predikant. 1901—02.

Y o u n g c r t, S. G. Filosofiens historia.

Zetterstrand. E. A. Grunddraget i den svenska poesien.

1899.

Zilliacus, K o n n i. Amerika. 1891. Chicago. 1892. —

i tvandrarhislorier. 1892. — Amerikas Förenta stater. III.

I denna långt ifrån fullständiga lista har icke upplagils någon av

de många förträffliga böcker, som utgivits av f. d. svensk-amerikaner

efter deras återflyttning till Sverige eller av svenskar före deras

utvandring till Amerika, t"tom ovan uppräknade böcker och skrifter ha

åtskilliga årsskrifter och kalendrar utgivits. Svenska Historiska

Sällskapet utgiver en årsbok, Svenska Kuriren utgav under inånga är

Kurrekalender, kyrkosamfunden ha sina julkalendrar —

Metodisternas Vinterrosor, utgiven sedan 1903, Baptisternas Vintersol,

börjad samma år, Missionsförbundets Hemåt, utgiven sedan 1892,

Augustanasvnodens Korsbaneret sedan 1880. Hedaktör C. G. Fredin

i Worcester utgav elt par årgångar av Svensk-amerikanska

Kalendern. pastor A. Liljengren 5 årgångar av julkalendern Vinterny

från östervåg, Josephine Princell har sedan 1901 utgivit kalendern

Skogsblommor och Auguslana Book Coneern utgav under ären

1900—13 li-ellon argängar av kalendern Prärieblomnian, den lill

innehåll och utstyrsel förnämsta av alla svensk-amerikanska litterära

årsböcker, saml började 1910 utgiva en jultidning, God jul, efter

mönster av de svenska jultidningarna. Tidningen Arbetaren i

New York har sedan flera år tillbaka utgivit en elegant jultidning

med titeln Landkänning, och Kngberg-Holmberg Publ. Co. utgav 1916

en fin jultidning. Flera enskilda personer ha ock utgivit

jultidningar. I förteckningen över litterära alster borde också med

rätta medtagas de praktupplagor, som emellanåt utgivits av

tidningar. Oregon-Posten i Portland utgav 1915 ett dylikt nummer,

tryckt på glättat papper och innehållande 32 sidor med värdefull

läsning och 270 porträtt och andra illustrationer. Skandinavia i

Worcester firade sill 30-arsjubileum 1916 med utgivandet av ett

32-sidigt nummer med ett 60-tal illustrationer och Hemlandet i

Chicago sitt 50-årsjubileum 1905 med ett likaledes rikt illustrerat

minnesnummer. Ingen lidning har dock i detta avseende kunnat

mäta sig med Vestkusten i San Francisco, vilken gång efter annan

utgivit praktnummer och 1915 överglänste både sig själv och alla212

andra tidningar såväl i Svensk-Amerika som Sverige genom all

lill svenskarnas dag under världsutställningen utkomma i ett

praktnummer på 100 sidor jämte den vanliga x-sidiga veckoupplagan.

Praktnumrel, soin var tryckt på fint bokpapper oeli i omfång

motsvarade en bok pà 5- eller 600 sidor, var prytt med en enkom för

tidningen målad titelplansch av den svenske konstnären Anshelm

Schultzberg och innehöll bland mycket annat flera längre

kultur-och litteraturhistoriska artiklar och omkring 350 illustrationer.

Att ett otroligt mått av arbete ägnats åt litteraturen av ren kärlek

och nitälskan för saken, skall icke kunna förnekas, ty i ytterst

få fall kan en svensk-amerikansk författare vänta någon ens

nämnvärd ersättning för sin möda. Jag vet åtminstone elt fall, där en

diktares, och därtill en av de allra förnämsta, arvode för en

diktsamling bestämdes till 5 cents pr exemplar, efter det 1,1X10 cxem-

Saloraon Balcke och Fredrik Larson.

plär avyttrats, d. v. s. efter domedag, tv dessförinnan torde endast

i mycket sällsynta fall en svensk-amerikansk diktsamling kunna

påräkna alt utgå i över 1,000 exemplar. Den svensk-amerikanska

publiken köper i regel icke böcker, såvida den icke trugas därtill

av någon munvig och envis bokagent. Tidningar kan man lättare

sprida. De vädja i högre grad till nyfikenheten, som i allmänhet

är stark nog alt icke behöva någon extra påtryckning. Utan

bokagenterna och tidningarnas bokpremier skulle månget

svenskt-amerikanskl hem, i synnerhet på landet, ej äga en tillstymmelse

till bibliotek. Det finns hem, vilkas bela bokskatt utgöres av en eller

annan av de patentmedicinkalendrar, som utdelas gratis i apoteken.

Kn av mina vänner, som i åratal arbetat som tidnings- och bokagent,

skrev en gång: Den, som önskar sälja böcker bland svenskarna

här i landet, måste gå ut på gator och gränder och mana folk att19.")

köpa dem. Naturligtvis faller mycket, som dessa missionärer sä,

på stenrösen. Jag har funnit förmögna landsmän, som bo i eleganta

hein, ha sina bokskåp fyllda med folografialbuin och en hop skräp

saml pä sin böjd några få böcker, vilkas namn. författare och

innehåll de icke känna till. En utav dessa, cn fin karl, som fuskar

något i politik, visade mig. hur han genom en kongressnians

välvilja kommit i besittning av elt bibliotek för inlet. I nder flera

års tid hade kongressniannen nämligen skickat honom

jordbruksdepartementets s|ora, prydligt inbundna årsberättelse. Då jag pä

engelska frågade mannen, hur det kom sig. att han, en stadsbo,

var intresserad för jordbruk, fann jag. att han varken hade reda

på vad ordet agricullurc betydde, eller vad böckerna innehöllo.

Han var nöjd ined. att de stodo där och sågo fina ut. Hans

bokskåp är värt omkring 35 dollars, men

det högsta lians böcker skulle kunna

inbringa, 0111 de såldes, vore 3 dollars.

1 samma anda skrev diktaren, pastor

A. A. Svärd en gång: Vart folk lider

även ohjälplig tröghet, när del är fråga oin

att skaffa sig ell familjebibliotek. I mänga

hein finner man blott nägra medicinska

almanackor saml, om barn finnas, nagra

engelska skolböcker I andra hein finner

man därjämte nagra fa

upphyggelseböe-ker, men sa är det aili Men vad skall

man begära av elt folk, som lill största

delen aldrig haft lust för läsning, föga

skolgång och därjämte aldrig fatt sill sinne

väckt för andra idrotter, sysselsättningar

och nöjen än de materiella? Och barnen

ga gärna i föräldrarnas fotspar. En bok som kostar 2 eller 3

dollars del var förskräckligt kanske vår granne vill köpa

25 cents kunde ju vara cn uthärdlig utgift. Jag själv minns

en gäng, da jag försökte övertala en svensk all köpa en liten

bcrätlelscbok för 25 cenis. Del skedde i en saloon, där ban

stod tillsammans med flera vänner. Lål mig tänka pa saken,

medan vi ta ell glas öl , sade han, och så bjöd han hela klungan

på var sitt glas. Men han behövde ännu cn funderare och ännu

en och en till, och sedan han bjudit flera gånger om och betalt

ut 5 eller ß gånger mer, än vad boken kostade, hade

ban hunnit komma underfund med, att ban icke hade

råd att köpa boken. De enda böcker, som egenlligen ha

någon ulsikl alt gå i den svensk-amerikanska bokmarknaden, äro

biblar, psalmböcker och andra religiösa skrifter, som

församlingsmedlemmar. i många fall kanske blo|t för skams skull, lägga sig till

med. De enda två större förläggarefirmor, som finnas i Svcnsk-

O. N. Neil.206

Amerika, ha också huvudsakligen utgivit s. k. uppbyggelselilteratur.

och dou far ersätta, vad dc förlora, när de någon gäng vaga

sig pä något annat. Författare i världsliga ämnen fa vanligen

förlägga sina böcker själva.

En av dc styvaste bokagenter i Svensk-Amerika var den förut

omnämnde O. N. Nelson, utgivaren av det stora verket Hislory

of the Scandinavians. Pä en kort lid sälde han lill svenskar i

Oregon hundratals exemplar av en jättestor familjebibel med Dorcs

planscher och fiek frän 9 till l."> dollars för varje exemplar. Andra

utmärkta bok- och tidningsagenter voro N. P. Lind. Swan Ohlander.

C. ti. Hendin, I. G. H. Banér, Olto Anderson, O. N. Neil. Chas. E.

Thornmark och Fredrik Larson, .lag betraktar dem som verkliga

missionärer, vilka utfört ett högst betydelsefullt arbete. Ohlander.

Hendin och Thornmark reste i mänga år som agenter för Svenska

Amerikanaren, och genom dem infördes den tidningens förträffliga

premieböcker i lusentals svensk-amerikanska hem. Olto Anderson

har gjort samma tjänst beträffande Svensk-Amerikanska Poslens

och Svenska Folkets Tidnings premieböcker, och Larson har sprill

Hemlandets samt Augustana Book Goneerns böcker. Han föddes

i Yäslerud, Värmland, 1871 och reste 1892 lill Amerika. Han

studerade någon tid vid Upsala College, flackade i över 1.") år

omkring i Amerika som agent för Hemlandet, därunder besökande nära

■10 av de 48 staterna. 190:1 företog han en resa lill New Zealand, där

han säg sig tämligen väl omkring och samlade material till en

intressant artikel i Prärieblomman om svenskarna i det avlägsna

öriket. De senare ären har han varit anställd som representant i

Chicago för förlagsfirman Augustana Book Concern. Ilan hai

utgivit ett litet häfte svensk-amerikansk statistik. O. N. Neil har haft

en mycket skiftande bana. Han föddes i staten New York 1862.

men kom som barn till Minnesota och uppföddes på en farm.

1880—83 studerade ban vid Augustana College, var sedan

skollärare lill 1892. då ban köpte en amerikansk tidning i Minuesola

och blev redaktör. 1902 flyttade ban till staten Washington, utgav

under 1901 en amerikansk tidning i Bellingham, grundade därpå

den svenska tidningen Nya Verlden, som han utgav i 5 års tid.

Han har sedan dess verkat mestadels som reseagent för andra

tidningar. 1908 anmälde han sig som kandidat till

guvernörs-ämbetet i Washington. Detta tilltag betraktades av somliga

tidningar som elt skämt, men Neil var politiker nog all veta vad

ban gjorde. Utom det. att det fanns en utsikt, om än svag, för

honom alt vinna, skaffade han sig värdefull friannonsering ocli

fäste allmänhetens uppmärksamhet vid vissa brister i den kort

förut antagna primärvallagen, enligt vilken vem som helst kunde

mot erläggande av en viss summa framträda som aspiranl pa

t. o. ni. statens högsta ämbete. Vid valet erhöll han i alla fall

några hundra röster.207

Medan i mitten av 1850-talet hade Nya testamentet och några

fa andra skrifter utgivits på svenska i Amerika, men ingen egentlig

förlagsverksamhet grundlades före 1850. dä The Swedish Lutheran

Publication Socicty organiserades. Denna Irvckförening, som av

grundläggaren T. N. Hasselquist betraktades som cn samfundssak

och icke som ett privat företag, utgav en hcl del religiösa böcker

och införskrcv andra från Sverige. Prästerna tjänstgjorde som

agenter för böckernas spridning, men bolaget synes i alla fall

haft all kämpa med beständiga ekonomiska svårigheter.

Chicagobranden 1871 vållade affären stor förlust, och ställningen blev

lill slut sa brydsam, att man beslöt alt sälja såväl synodens

tidning Hemlandet och tryckeriet som förlagsaffären. De förra

såldes 1872 till Enander och Bohman i Chicago för 10.000 dollars

och förlaget jämte tillhörande bokhandel 1871 titi Engberg.

Holmberg och C. O. Lindell därsammastädes för 17.000 dollars. Köparna

fattade de i köpekontraktet förekommande orden: Sälja ocli

överlåta alla korporationens rättigheter och privilegier, dess

förefintliga publikationer. Augustana undantagen, copyright,

stereotyp-plätar. boklager, inventarier, kassaskåp, tryckeri och tillbehör,

utestående fordringar samt rätt lill cn annonsspalt i Hemlandet .

sa. som om synoden därigenom för all framtid fränsagt sig rätten

all utgiva egna förlagsartiklar. Eljest hade de näppeligen velat

erlägga ell så högt pris, da lager, inventarier och utestående

fordringar, sedan skulderna avdragils. endast representerade etl

värde av högst 9.000 dollars. De sålda förlagsartiklarna voro endast

7. men den nya firman utgav under dc följande ären etl stort

antal nya upplagor av i Sverige förut utgivna böcker, nästan

alla religiösa. Av 27 förlagsartiklar utgivna under åren 1875—79

voro blott 2 icke-kyrkliga. 1 de 70 nya böcker och 110 nya upp

lågor av förut utgivna böcker, som utkommo under det följande

årtiondet, var proportionen ungefär densamma: Bland dessa böcker

funnos dock några, som voro utarbetade av svensk-amerikanska

författare.

1881 inkorporerades firman, ur vilken Lindell utträtt 1870.

under namnet Engberg—Holmberg Publishing Company, vilket namn

den fortfarande bär. Efter de ursprungliga grundläggarnas

bortgång liar affären ägts och skötts av Engbergs söner, Oscar och

Martin. I nder årens lopp har den köpt olika smärre bokförlag

av tryckeri- och tidningsfirmor och utvidgat sin verksamhet i

synnerhet vad beträffar utgivandet av sekulär litteratur. Av 130

nya förlagsartiklar under de 20 ären 1800—1000 utgjordes betydligt

mer än hälften av berättelser, historiska verk. musik m. m..

däribland flera verk av svensk-amerikanska författare. Under de 11

åren 1806—1009 tryckte rirman 939.000 exemplar av gamla och

nya upplagor, och 1880 importerade den böcker från Sverige för

33,000 kronor, av vilka böcker elt ej sä obetydligt antal åter208

såldes lill Sverige, emedan avsättning ej kunde vinnas i Amerika.

Såsom höjdpunkten av sin verksamhet betraktar den utgivandet

av History of the Swedes of Illinois, det största verk, som

utkommit pa svensk-amerikanskt förlag.

Jonas Engberg, firmans grundläggare, föddes i Berge,

Hälsingland, 1837, tillbragte 3 år i Hudiksvalls läroverk, var därefter

biträde hos en kronoskatteuppbördsman och reste 1851 titi Amerika.

Han arbetade som bokkolportör någon tid i Chicago, hade därpå

plats i llasselquists tryckeri, var 1856 äter bokkolportör och under

vintern skollärare i Vasa, Minnesota. Hans lön, 35 dollars i

månaden, erlades i form av potatis. Olyckligtvis förvarade han

dessa i skolrummet, där de fördärvades av frost. På den affären

blev han följaktligen icke rik. 1857 arbetade han som sättare och

började tillsammans med Norelius utgivandet av Minnesota-Posten.

Engberg och hans broder John. som just börjat lära sättaryrket,

levde huvudsakligen på bröd och sirap och sovo i sätteriet. 1859

flyttades tidningen till Chicago och saminanslogs med Hemlandet.

Engberg blev redaktör och fortsatte därmed till 1861. då ban började

tryckeri- och försäkringsaffär tillsammans med sedermera domaren

P. I.. Ilawkinson. 1808 blev Engberg sekreterare och kassör i

Lutherska tryckföreningen. 1871 besökte han Sverige för att köpa

böcker för dess räkning. Under vistelsen där genomgick tian sin

födelseförsamlings kyrkoböcker för att upprätta etl register över

sina förfäder. Han lyckades därvid följa sin släkt sä långt tillbaka

som till 1510 och fann, att där under en tidrymd av omkring

350 år varit 8 generationer, vilket giver en ålder av 13 ar för

varje generation. Sedan Engberg grundat »den nya firman i Chicago,

ägnade han all sin tid åt densamma med en trägenhet och flit,

som slutligen undergrävde hans hälsa. Han avled 1890. Han

översatte ett antal andliga sånger från tyskan och engelskan,

samlade och ordnade sångerna i den första upplagan av

Hem-landssänger och var författare till Engelsk-svenska brevställaren

med dess räknetabeller och bokhållcrikurs. Han var med om alt

grundlägga Augustanasynodcn, var sang- och musikvän och var

på 1800-talet medlem av Hans Balalkas oratoriesällskap. Tvä av

hans söner sköta, som nämnt, förlagsaffären, en dotter är gift

med pastor M. Stolpe i New York. en annan med bibliotekarien

A. G. S. Josephson i Chicago, son lill den frejdade svenske

sångkompositören .1. A. Josephson.

Engbergs kompanjon C. P. Holmberg föddes i Fjàrrestad, Skåne.

1840, lärde mureriyrket och blev byggmästare i Stockholm. 1865

utvandrade ban och fortsatte med sitt yrke i Chicago till 1869,

då ban slog sig på fastighets- och försäkringsaffärcr. 1871 begynte

ban den verksamhet som bokförläggare, vilken blev hans egentliga

livsgärning, och varåt han träget ägnade sig i 26 år. tills

sjuklighet nödgade honom all draga sig tillbaka. Han avled 1902. Han och209

lians hustru hade inga egna barn, men adopterade flera fosterbarn.

IC ii av fosterdöttrarna är giTl med J. A. Westerlund, den s. k.

äpplekungen i Medförd. Oregon.

Oscar Engberg föddes i Chicago 1863, fick en god uppfostran

»ch genomgick läroåren i sin faders affär. 1 SS 1 87 var han

föreståndare för affärens rilial i St. Paul och har sedan 1887 varit

sekreterare i firman. Ilan har ulgivit flera skrifter och ofta

bidragit med artiklar lill tidningspressen, lirodern Martin J.

Engberg föddes i Chicago 1872. studerade 1890 91 vid Illinois"

universitet »ch hade därefter under flera ars lid anställning som

kemist. Sedan 18!Hl har ban varit kassör i Engberg- Holmberg

Publishing Co. Han var en av författarna lill del ovannämnda

s|ora engelska verket om svenskarna i Illinois.

Pastor S. P. A. Lindahl.

A. G. Anderson.

Vi ha i del föregående sett. hur köparna av synodens

förlagsaffär tolkade en viss paragraf i kontraktet. A synodens sida gav

man den icke samma tolkning, tv redan 1879 utgav synoden pa

egei förlag en ny kalekes, ocli samtidigt började kyrkopolitiken!

S. P. A. Lindahl lägga planer för älerförskaffande av

förlagsverksamhet ål synoden. 1873 hade ell privat tryckeriföretag börj-.ils

i Hock Island under namnet Augustana Träet Socioty. Detta

omorganiserades 1881 till ett aktiebolag med namnet Auguslana Book

Concern. Somliga av delägarna skänkte sina aktier till synodens

läroverk, och sedan Lindahl, trött pà de anmärkningar och det

innlsländ, som gjordes av Chicagofirman och andra, som tolkat

kontraktet på samma sätt som den, närmare granskat

köpehandlingarna och funnit, att synoden endast såll, vad den vid

försälj-ningslilllallel ägde i bok- och förlagsväg, övertog synoden Augustana

Book Conceriis aflär. som då uppgavs vara värd 7.000 dollars,

mol förbindelse att inom ."> ar betala 10 dollars jämte ränta för

varje aktie. Denna skuldförbindelse infriades lill fullo pà utsall

14. — Skarslrdt.210

tid. Som kassör och affärsföreståndare för Augustana ISoolc

Concern har A. G. Anderson tjänstgjort alltsedan 1889. Han

föddes i Sverige 1857 och kom med sina föräldrar 1870 till Amerika,

där de bosalie sig i Red Wing, Minnesota. 1873 fick ban anställning

vid Luthersk Kyrkotidning, blev något år senare medlem av

tryckeri-firman Wistrand. Thulin och Anderson i Moline ocli f irlsalte.

sedan firman säll sin affär till Augustanasynoden. som förman

i tryckeridepartementet till 1889, dä han erhöll sin ovannämnda

befattning. Inder hans insiktsfulla vård har Augustana liook

Concern vuxit till den största förlags- och bokaffär i

Svensk-Amerika. 1895 köpte den ett bokbinderi, 1899 sin första sättmaskin.

1900 den andra och 1911 den tredje. Alla tre ha sedan dess

varit i ständig verksamhet med två arbelsskiflen frän kl. 7 f. m.

titi midnatt varje arbetsdag. Andra dyrbara maskiner tör

press-rummet och bokbinderiet tia tid efter annan anskaffats. 189S

uppfördes cn tegelbyggnad med 3 våningar utom bottenvåningen

för omkring 23,000 dollars och 1912 en tillbyggnad på 5 våningar

för över 30,000 dollars. Inder de 25 åren 1889- 1911 betalade

affären av sin nettobeliällning över 54,000 dollars till synoden

och ökades dess nettovärde från 0.107 titi 216.7(>(> dollars. Inder

samma lidrymd trycktes 3,173,814 exemplar av egna förlagsartiklar

och oräknade exemplar av andra böcker och tidningar. Augustana

Book Concern har förlagt över 300 böcker, varav del stora flertalet

varit av mer eller mindre religiöst innehåll, utgiver ett tü-tal

tidningar och trycker omkring 30 andra. Affären sysselsätter en

arbetsstyrka av omkring 100 personer.

Såsom förut omtalats, äro konstakademier förenade med flera

av de svensk-amerikanska läroverken. De. ha i sin mån bidragit

till uppodlandet av den förut ganska primitiva smaken hos

allmänheten, fast nog ännu mycket i den vägen återstår att göra.

Folket lärde sig lättare att värdera god musik än att värdera

annan konst, men cn förändring till det bättre har gjort sig

märkbar i dc äldre svenska samhällena i fråga om hemmens

utstyrsel. i det man nu stundom får se konstvävnader och t. o. m.

en och annan värdefull tavla i st. f. de simpla oljetryck och

svartkriteporträtt, som vanligen belamra väggarna i eljest elegant

möblerade rum. l-"ör denna förbättring har man även i hög grad

att tacka de årligen återkommande konstutställningarna i

Lindsborg, Röck Island och Chicago.

Den första av dessa anordnades i Bethany College av Sandzén,

i.olave ocli Malm under Messiasveckan 1899. Rummet nummer

114 i läroverksbyggnaden pryddes med draperier, krukväxter,

mattor m. m., och så många tavlor upphängdes, som kunde fa•-"11

god belysning. Framför dorn spändes ell rep. som skulle ballu

de väntade åskådarna på nagra fots avstånd fran tavlorna, ocb

en skyll anbragtes utanför rummet. En av skolans elever anställdes

alt sitta vid dörren och sälja biljetter. Inlrädcspriset bestämdes

till 10 cents. Frampå dagen började extratågen all komma,

fullproppade med folk , berättar Birger Sandzén. l.otave och Malm

marscherade upp och ned i korridoren, väntande på att mängden

skulle komma den vägen. Hela skolan och staden sågo ut som en

myrstack, men icke en enda förirrade sig till n:r 111. Det var

som förhäxat, l.otave och Malm ledsnade på att patrullera. De

kommo upp till mig. Då och dä skickades en av oss ned för

att kunskap». Situationen var alltjämt lika hopplös. Klockan

<> gingo vi ned igen. En gammal gumma var den enda levande

varelse, som fanns i n:r lit. Hon tycktes emellertid besjälad

av det sanna, levande konstintresset, ty hon hade. för att på

nära håll taga de odödliga mästerverken i betraktande, k I i v i l

över repet, som skulle hålla massan på ti fots avstånd. Med

högra handen kände hon försiktigt på en av Lolaves symbolistiska

dukar. Vårt misshumör upplöstes i hejdlös munterhet, då vi åter

hunnit ut i korridoren. Del vart afton. Lotave stod i det längsta

utanför n:r 111 och "såg. som den, som söker, ser". När så bela

skaran av besökare dragit förbi mot Auditorium, för all höra

på kvällskonserten, och ingen vidare hedrat n:r 111 med sin

närvaro, då gick Lotave upp på sitt rum. Han var mäkta vred.

Senare, på kvällen hölls krigsråd pä mitt rum. Att folket med

eller mot sin vilja skulle se, vad som fanns i n:r lit. det hade

vi alldeles klart för oss. Vi beslöto att trycka lappar för att

annonsera utställningen samt att trycka dem i så riklig mängd,

att de kunde dränka bela staden. Dessutom skulle i närheten

av n r 111 placeras härolder, som med kraftiga maningsrop skulle

kalla mängden lill konstens tempel. Sagt och gjort. Nästa dag

med dess extratåg och folkskaror kom omsider, ocb den bar seger

i silt sköte. Frampå eftermiddagen hade alla människor en eller

flera av våra lappar i handen. Att kasta dem ifrån sig hjälpte

icke. Man försågs ögonblickligen av en av våra utskickade med

en ny. Antingen det nu berodde pa annonserna eller utroparna

eller en mild försyns ledning, faktum var, att strömmen råkade

vända sig mot n r 111. Hela eftermiddagen och kvällen var salen

bokstavligen packad av folk. Lotaves anlete sken klarare än min

Vintersolnedgång på väggen, lian och Malm och jag gingo omkring

och voro älskvärda och tjänstgjorde som ciceroner och

tavei-kataloger. Uppmuntran vankades också. En äldre herre, som

på väg lill California från New York råkat läsa om våra konserter

" en tidning och gjort en avstickare till Lindsborg för att vila

ut en dag. kunde ej nog förvåna sig över att här ute på prärien

finna en riktig, liten modern konstutställning. En dam tyckte, atlLolaves Sommarnatt var rysligt söl. Lo I a ve kände sig rörd och

tacksam. Kritik undgår man ej heller i denna stygga värld. En

vördig fru tyckte, all byxorna och stövlarna pä huvudfiguren voro

tämligen larvliga. även om de. såsom hon hörl. voro symboliska .

loljandi ar flyttades tavclulslällningcu lill konslhallcn. Antalet

tavlor var denna gaiii; ungefär 200. ( Islänningarna omfattas nu ined

myckel intresse, och vi ha alltid långt flera tavlor, än utrymmet

tillåter oss alt exponera.

Detta var början. Utställningarna vid Belhany College och

Augnslana College äro delade i tvä avdelningar, den ena för

elevers, den andra för yrkesartisters arbeten. En svensk-amerikansk

Andrew Sandegren. August Nordin.

konstförening bildades 1905 i Chicago pà initiativ av

bildhuggaren Carl I. Nilsson och höll på hösten en utställning, som pågick

:i veckor och besöktes av en talrik publik, lill slörsla delen

amerikaner. NO tavlor och andra konstalster voro utställda, men

del ekonomiska resultatet var sä klent, all föreningen ej gav några

flera utställningar. 1911 genomdrev Svenska Klubbens i Chicago

ordförande, direktör (".. S. Peterson, att en svensk-amerikansk

konstutställning kom till stånd i klubbens festsal, l ill utställande antogos

98 konstverk, representerande 2l> artister. Tre priser a resp. 100,

50 och 25 dollars ulfästes för de bästa tavlorna och två a resp.

50 och 25 dollars för de bästa skulpturarbetena. Utställningen

varade ."t veckor och besöktes stundom ända till trängsel av

svenskamerikaner och amerikaner. Enligt juryns utslag tillerkändes

priserna John Carlson från New York, Arvid N.vholni frän Chicago

och Hil ger Sandzéii från Lindsborg, Charles Haag och Carl Nilsson213

Den na utställning var s;i |vckad, all del I n-sl i ils all anordna en

dylik varje ar. vilkel även skett.

Svensk-Amerika äger ell rcspeklabcil antal skickliga ocli ansedd i

konstnärer. O. Grafström och B. Sandzén ha varit närmare

omnämnda i ett föregående kapitel i sin egenskap av lärare vid

svensk-amerikanska läroverk och G. N. Malm som författare.

Thure de Thulslrup och Henry Heulerdahl ha vunnit världsrykte

genom sina teckningar för de stora amerikanska lidskrifterna och

Heulerdahl även som mariumalare och författare och kritiker inom

sjöförsvaret. August Franzén i New York är en mycket framstående

landskaps- och porträttmålare, C.has. Hallberg i Chicago en berömd

Jean I.e Veau. George V. Larson.

marinmålare. Hugo von llolfslen i Chicago cn vida känd illustratör

och målare. Arvid Nyholui i Chicago skicklig porträtt-, figur- och

landskapsmålare. C. E. Lindin i New York. en bland de mest

kända landskapsmålare, |lenning Hydén både skulplör. nialare och

medaljgravör, A. V. Anderson i San Francisco och Oscar

Jacobson i Oklahoma skickliga porträtt- och landskapsmålare. C. O.

Borg i San Francisco bemärkt landskapsmålare, Jean Le Veau

i Sun Francisco, K. F. Skoog i Boslon, C.has. llaag i Norwalk,

Connecticut. C. .1. Nilsson, David Edström, Axel K. Olsson samt

C.has. Fribert framstaende skulptörer, Oscar Cesare i New York

skicklig illustratör. K. J. Forsberg i New York, G. E. Lundberg

i Spokane. Wasli. och George Larson i San Francisco ovanligt

skickliga gravörer. Bland avlidna skickliga artister märkas C.

von Saltza och Gus. Iliggins ocli, om vi vilja t>a långt tillbaka

i lidén. Amerikas allra första konstnär, den svenske porträlImalaren222

Gustaf Hesselius, avliden i Phiiadelfia 1755, hans son John

Hesselius samt A. U. Wertmuller, född i Stockholm 1751 och

död i Phiiadelfia 1811. På arkitekturens område finnas mänga

svensk-amerikaner, som vunnit anseende, lin bland de mest

anlitade arkitekter i Chicago är Andrew Sandegren, broder titi

redaktör T. Sandegren i Tacoma. Andra bemärkta arkitekter äro

.|olin A. Nydén, P. 11. I.. Hogner, son lill d:r II. Hogner i Boston.

.!. Hussander i Chicago, August Nordin i San Francisco ni. fi.

Bland svensk-amerikanska fotografer finnas åtskilliga, som äro

fullkomliga konstnärer i sitt fack. Till dem räkna vi B. (i.

Gröndal i I.indsborg, om vars konstskicklighet flera bilder i denna

bok bära vittne. J. L. .Iohnson i Seattle. A. W. Ericson i Arcata.

California, vilken vunnit mycken berömmelse för sina indian- och

skogsfotografier. Josua Westerberg i San Francisco ni. fi.

Thure de Thulstrup föddes i Sverige. 1818. genomgick

krigsakademien och blev officer i franska armén, tjänstgjorde i Algier

in. fi. platser, studerade teckning i Paris, for till Canada som

topografisk ingenjör, flyttade senare till Boslon och därefter lill

New York. Han blev Törst känd genom sina illustrationer i New

York Graphic. I många år har han varit illustratör i I.eslies

Wcekly och i Harpers Wcekly.

Henry Reulerdahl föddes i Malmö 1871. studerade i Stockholm

och utförde bl. a. en del illustrationer för Ny lit. Tidning, .reste

Olof (irafstiiim o. (".tias E. Hallberg.

Henry Itcuterdatil.215

1893 lill utställningen i Chicago som korrespondent för tidningen

Sven. Ilan erhöll inom kort anställning vid amerikanska illustrerade

tidningar, bl. a. Leslies Weekly. 1897 flyttade han till New York

och började alltmer ägna sig åt målning av tavlor, särskilt med

motiv frän sjön. I nder spansk-amerikanska kriget 1898 var ban

med som artist och korrespondent. 1908 offentliggjorde ban en

uppsats om brister i flottans utrustning m. m.. som föranledde

Förenta staternas Senat att anställa undersökningar. Han medföljde

som tecknare ocli korrespondent för Rolliers Weekly slagskeppet

Minnesota under flottans världsomsegling och slagskeppet Arkansas

A V. Andersson, (självporträtt. C. O. Borg.

under kryssningen i Medelhavet 1913. Ilan är representerad i

Förenia staternas sjökrigsskola genom 10 målningar från denna

färd. skänkta av sjöministern Meyer. Den svenska författaren 1.

I". Wrangel anmärker som något egendomligt, att Heuterdahl med

undantag av den undervisning i teckning, som ban fick vid

elementarskolan i Stockholm, ej mottagit någon annan

konst-undervisning, icke besökt någon konstskola eller haft någon annan

lärare än naturen, någon annan mästare än sin egen flit, sitt eget

sunda förstånd och sin vakna blick, men däremot själv någon tid

varit lärare vid Art students league i New York . Heuterdahl har

i nationalmuseum i Washington en tavla över striden mellan

Monitor och Merrimac. Ilan är anställd som tecknare vid Collicrs

Weekly.

August Franzén föddes i Drothem. Östergötland, 1803, studerade

vid Tekniska skolan i Norrköping, reste 1881 till Amerika och

fick inom kort anställning som tecknare för tidningar. I Chicago216

blev lian bekant med den franske panoramamälaren Philippoteaux

oeb antogs av honom s.im biträde. Franzén kom på sä sätt all

vara med om all mala tre panoramor. 1X86 reste han lill Europa,

studerade försl för C.arl I.arsson i Göteborg och därefter i Paris,

där han även uppehöll sig som självständig konstnär. 1891

återvände ban lill Amerika, öppnade en utställning i New York och

blev snart en av stadens mest uppburna konstnärer, lian "nergick

lill porträllniàleriet. förelog en ny studieresa lill Europa och har

sedan sin återkomst till Amerika varit en av de mest eflersökla

och beundrade porträttmålare i Amerika. Vid utställningen "

Chicago 1893 liksom vid louisutställningen 1900 vann han medalj

för utställda tavlor.

Charles E. Hallberg föddes i Göteborg 18.V) och gick vid 17

års ålder lill sjöss. 1883 kom lian lill Amerika och fortsatte

i ännu 7 ar alt vara sjöman, fasl nu pa de stora insjöarna

mellan Förenta staterna och Canada. Från gossåren hade ban

roat sig med att mala sjöstvcken, och under sitt 17-ariga sjömansliv

medförde ban alllid färger och palett och gjorde under frislumlerna

skisser av havel, sådant del tedde sig för honom i stiltje och

storm. 1890 bosatte ban sig i Chicago och tog plals som j mitor

eller bosladsvaktmästare. Pa fristunderna fortsatte ban med sitt

måleri. 1903 var Zorn på besök i Chicago. Hallberg visade honom

och den amerikanske målåren \lex. Harrison några av sina tavlor,

och bägge uppmuntrade honom all forisätta. En av dagtidnijigarn.i.

som fick nys därom, skrev en artikel om Hallberg. Härigenom

blev han försl bekant för publiken. Han började finna köpare

för sina tavlor. Ar 1900 blev en av dem antagen av Chicagos

Konstinslilul lill utställning, och sedan dess ha tavlor av honom

förekommit vid varje konstutställning i Chicago, vid St.

Louisutställningen 1901 och Hallbergs namn blivit känt både i Amerika

och Sverige. Tavlor av honom finnas i konstgallerier i Sverige,

i Nationalmuseet i Stockholm o. s. v.

Hugo von Hoff sten föddes i Värmland 186."). ge.....iigick

konstakademien i Stockholm, reste 1885 lill Amerika och liar varit

illustratör i New York- och Chicagotidningar, men pä senare åren

med förkärlek ägnat sig at porträttmålning och akvareller.

Arvid Nyholm föddes i Stockholm 1866. tillbragte efter

fullbordad elementarskolekurs ett är vid Tekniska Högskolan, två år

vid Konstakademien och studerade för Zorn saml reste 1891 till

Amerika. I Y> års lid hade ban mälarateljé i New York. Hyllade

1903 till Chicago och har där lagil del i alla utställningar av

akvareller och oljemålningar i Konslinstilutet.

C. E. Lindin. föddes i Fellingsbro 1869. reste 1888 lill Vmcrika

och fick följande vår arbete tios en svensk dekoratör och matare.

Han lämnade snart denna plats och blev kusk hos en läkare i

Wisconsin, vilken efter all ha erfarit hans önskan alt bli artist217

bekostade hans studier vid en konstskola ocli ett ar därefter radde

honom att flytta lill Chicago och fortsätta sina studier där. I

Chicago blev han bekant med en affärsman och konstvän, vilken

hjälpte honom, så all han kunde resa lill Paris oc.h studera.

I nder ell besök i Sverige gjorde ban bekantskap med inflytelserika

personer, vilka köpte tavlor av honom och lovade honom understöd

lill fortsatta studier. Han |inbragte därefter I ar i Paris, innan

han 1897 återvände till Amerika. Tavlor av honom ha varit

utställda i Philadelfia, vid St Louisexpdsitionen, i Stöckl) >lm,

Paris m. fi. ställen.

Henning Hydén föddes i Blekinge 18(59, lärde all gravera och

arbetade som gravör i Köpenhamn och Stockholm, ägnande sina

fri si under äl konststudier. 1X91 reste han lill Amerika. Vid

Chicago-ulställningen 185)3 förevisade ban ett antal konstnärligt graverade

medaljer över Förenia staternas presidenter, men dä ban fann

ringa efterfrågan pä dylikt arbete, vände ban sin bag at

bildhuggeri och målning. Ef I er att ha bedrivit konststudier i Paris,

Berlin och London bosatte han sig i Chicago.

K. F. Skoog föddes i Värmland 1878 och resle 1902 lill Amerika.

1907 studerade ban vid akademien i Boston. Han har haft

skulpturarbeten utställda i Boston, Chicago m. fi. och erhållit (vä

hedersomnämnanden och ell pris. Han fick 191(5 beställning pa en

bronsbyst i kroppsstorlek av August Strindberg för del amerikanska

biblioteket i Waltham. Mass.

A. V. Andersson föddes pa Öland 1863, studerade arkitektur

och hade plats som ritare i Stockholm, innan ban 1887 reste till

Amerika. Han har uppehållit sig i Philadelfia och Chicago och

även besökt Mexiko, men under större delen av sin lid varit

bosatt i västkuststaterna, särskilt California. Ilan har målat ett

stort antal porträtt och landskap och även sysslat med

dekorations-arbete.

David Edström föddes i Hvetlanda, Småland, 1873. kom vid

mycket unga är till Amerika, återvände 1891 lill Sverige, vann

inlräde vid Stockholms konstakademi, studerade sedan även i Paris

och har vunnit världsrykte som skulptör.

Oscar Cesare föddes i Linköping 1883. reste 1899 lill \merika,

studerade i en konstskola i Buffalo och fick efter fullbordade

studier anställning som tecknare vid en dagtidning i Chicago.

Han har även illustrerat flera böcker. Sedan 1907 är han bosall

i New York. Han har där varit ordinarie, tecknare i tidningen

Sun och är nu anställd vid Evening Post.

C. O. Borgs tillbakadragenhet som målare har varit mycket

stor , skriver Gunnar Wickman i en artikel om Borgs konstnärskap.

- Ursprungligen lill yrket vanlig målare är det först på de senare

ären han blivit konstnär på allvar. Men böjelsen var gammal

nog. Hedervärt utförda tavlor i 15-årsåldern lala redan om konst-226

närsgryet, om de ock icke låta ana den blivande koloristen. Han

målar med sympativäckande frejdighet och färgglädje glada dukar,

helst från vårt soliga California, som i honom har en varm och

förstående vän och beundrare." Borg tillerkändes vid

utställningen i San Diego 1917 högsta priset, stora guldmedaljen, för en

tavla, som ban 1913 haft utställd på Royal Aeademy i London.

George W. Larson föddes i New York 1875, genomgick Cooper

Inslitute of fine arts and science, vann vidare utbildning som gravör

hos den berömda firman Tiffany & Co., flyttade 1897 till San

Francisco, var i 0 års tid superintendent för

graveringsdeparte-mcntct i Shreve & Co:s stora affär och började därefter egen

affär under firmanamnet Larson & Co. Han bar förfärdigat

åtskilliga betydande konstverk inom graveringskonsten. såsom

minnespenningar, medaljer, pokaler m. m.

R. G. Gröndal föddes i Västerås 1855 och reste 1869 till Amerika.

Han vistades en lid i Florida, tillbragte därpå några år till sjöss,

studerade efter återkomsten fotografikonsten och öppnade ateljé i

Round Röck. Texas. Därifrån flyttade ban 1887 till Lindsborg.

Kansas. Han har varit kassör och ordförande under flera års

lid i Kansas fotografförening och har vid dess utställningar vunnit

åtskilliga diplom och medaljer för konstskicklighet.

A. \Y. Ericson föddes i Örebro 1848, arbetade i tryckeri från

1859 lill 1866. då lian reste till Amerika. De första åren var ban

sysselsatt med olika arbeten i Chicago och i Michigan, flyttade

1868 till California och var 1869—76 bokhållare i Trinidad,

varefter han började tryckeriaffär i Areata. Sedan 1893 bar han

därjämte haft fotografiatelier. Hans vyer från skogstrakterna i

nordvästra California och hans porträtter av indianer och indiunläger

m. m. ha sålts i tusental i många års tid.KAPITEL 7.

Svensk-amerikaner bland amerikanerna.

Där hemma skratta de ät oss

Och slä oss ihop i bunt:

»Vad duga de till?»

Kom |lit den. som vill.

Och se. om värt verk är strunt.

Men de färgade brillor frän näsone tag

Och följ oss i helg och i vardagslag

Och döm och bedöm oss sunt.

C. A. Lönnquist.

Överskriften till delta kapitel förefaller måhända mystisk,

eftersom ju alla svensk-amerikaner befinna sig bland amerikanerna.

I de föregående kapitlen ha emellertid huvudsakligen sådana företag

behandlats, som ha direkt avseende pä svenskarna, såsom svenska

kyrkor och skolor, svenska föreningar ocli svenska tidningar m. m.

I detta skulle vi tala något om svensk-amerikaner, som utmärkt

sig på allmänt amerikanska verksamhetsfält, i ilen amerikanska

skolvärlden och litteraturen, i politiken, affärslivet o. s. v., och som

för sin framgång således icke varit beroende direkt av sina

landsmän, av svenska språket eller något annat svenskt.

Svensk-amerikanerna äro icke ett folk med håg blott för del

materiella. De ha räknat ocli räkna bland sig ett stort antal lärda

män inom alla vetandets grenar. Vid Yalcuniversitelet, ett av de

allra namnkunnigaste i Amerika, ha ej färre än 33 svensk-amerikaner

tagit filosofie doktorsgraden, llur många, som promoverats vid

andra universitet, är ej känt, men deras antal är icke litet.

Åtskilliga ha funnits eller finnas, som promoverades i Sverige,

innan de utvandrade. Den tid. då utvecklingsarbetet bedrevs endast

eller huvudsakligen inom det praktiska, är länge sedan förbi.

Svensk-Amerika står i dag lika högt på den andliga odlingens fält, som det

någonsin stått pä den materiella odlingens.

Många svensk-amerikaner ha varit eller äro anställda som lärare

vid amerikanska högskolor och universitet. I):r (".. J. Stillé var under

14 år PennsyIvaniauniversitetets rektor. Hjalmar Edgren var i

många • är lärare vid olika akademier och universitet. Vid den

amerikanska högskolan i Lindsborg är bela lärarckåren från

föreståndaren, vars namn är Ahlstedt, hela vägen igenom, pä ett par

undanlag när. svensk. D:r \V. A. Granville är rektor vid Penn-220

S. Thorstcnberg.

sv! va nia College, dr C. O. Johns professor i kemi vid

Yale-unicvrsiletet, .1. A. 1"ddcn, geolog vid Texas universitet, K ben

SlroiiK|uisl, professor i matematik vid Wyomings universitet,

professor A. A Stamberg, lärare vid Minnesota statsuniversitel,

Nathanael Scbmidl vid Cornelluniversitelet, Thorsten Peterson vid

i.aliforhias. S. Tliorstenberg vid Oregons, E. .1. Vickner vid Washing-

A. A. Stomberg. Thorsten Peterson.

J. A. Bcxell.

lons slalsttniversi|el. Guslaf Larson föreståndare för slöjdseminariei

i Boston, C. A. Kunou slöjdöverlärare i Los Angeles, California. A.

Wilson högskoleföreståndare i samma siad, .1. A. Bexell lärare vid

lantbruksakademien i Oregon, A. B. Nyström vid motsvarande

institut i Washington, Oscar Jacobson lärare i målning vid

stats-universitetet i Oklahoma. John i-". Carlson i samma ämne vid Art

Students Leaguc i New York och Kmil Gelhaar vid en

konstskola i Pennsylvania. Dessa äro bio|l några namn tagna ur högen.221

1"trymmct tillåter lika litet här som i de föregående kapitlen

om-liäiiinandet a\ alla. som vore förtjänta av atl ihågkommas och

uppräknas.

(".. .1. Stille, som av Josua Lindahl kännetecknades som en äkta

svensk-amerikan, härstammade på fädernet från en medlem av den

ursprungliga svenska Dclawarekolouien och var född i

Phiiadelfia 1819. lian log studentexamen vid Yaleuniversilelel 1839, log

därefter juridisk examen, men begagnade sig aldrig därav, utan

ägnade sig i stället at litterär och historisk forskning, lian besökte

Sverige lva gånger, lin av honom under inbördeskriget utgiven

skrift om. hur ell fritt folk för elt langl krig, blev översatt pa flera

språk och fritt utdelad i en halv miljon exemplar bland soldaterna

och betraktades som en epokgörande fosterländsk insats. 1868

utnämdes Slillé till rektor vid

Pennsylvania-universilelet, vilket under hans styrelse

utvecklades till ell av de förnämsta i landet.

Han avled 1899. Av sin efterlämnade

förmögenhet testamenterade ban en tredjedel

lill Yalcunivcrsilclel och en tred jedel lill d ii

svenska Gloria Deikyrkan i Phiiadelfia

Hjalmar Edgren föddes pà Öslanas

bruk i Värmland 181(1, blev student

18r>8 och avlade officersexamen 18(10.

varefter ban tjänstgjorde som officer i

del nordamerikanska inbördeskriget 18111

-63 och vid Värmlands regemente 1X61

—70, samtidig! sysslande med språkstudier

1871 flyttade han lill Amerika, IS7I

blev ban filosofie doklor vid

Yaleuniversitelcl 1871 72 var han lärare i franska

och tyska vid Ithaca Academy. 1878 79 professor i sanskrit och

linguisfik vid Yaleuniversitelcl. 1880 reste han lill Sverige och

blev doccnl i sanskrit vid Lunds universitet. 188.1 vann han pris

för en fransk avhandling. Ären 1881—9(1 tillbragte han i V me rik a

som professor i sanskrit och levande språk vid stalsuniversitelel i

Nebraska. 1891—911 var han prof. i germaniska språk, sanskrit m. m.

vid Göteborgs högskola och var även del sista aret dess rektor.

189."! återvände han lill Amerika och blev prof. i romanska språk

och sanskril vid statsunivcrsiletet i Nebraska. 1901 alerbördades

han för tredje gången lill Sverige som medlem av Nobelinstilutcl.

lian avled a Djursholm 1903. Han utgav flera sprakvetenskapligaverk,

ävensom diktsamlingar. Han älskade Sverige högt, men trivdes där

ändå icke rätt väl. Hans hustru trivdes däremot alls icke i

Amerika. Hella förhållande saml hans rrihelskärlek och reslust

voro orsakerna titi hans upprepade flyttningar.

VY. A. Granville föddes i White Hock. Minnesota, 18(13. Efter

Gustaf Larsson.222

avlagd studentexamen viil Gustavus Adolphus College var lian

i I år lärare i matematik viel Bethany College. 18113

promoverades han lill filos, doktor vid Yaleuniversiletet. lifter att i

många är ha tjänstgjort som lärare vid Yale Scientifie Sehool

utnämndes han 1910 lill rektor vid Pennsylvania College i Gettysburg.

Ilan är en av Amerikas mest framstående matematiker och liar

varit en flitig författare inom sin vetenskap, varom ell 10-tal av

honom utgivna böcker vittnar.

C. O. Johns föddes i Västergötland 1870 och medföljde vid

9 ars ålder sina föräldrar titi Amerika, där de slogo sig ned i

Paterson, New Jersey. 1882 blev lian lnaskinistlärling vid en

sidenfabrik, där han arbetade sig upp, så att han vid 21 års ålder

innehade en förmansplats. I nder alla dessa år använde ban

kvällarna lill studier. 1891 lämnade ban sin plats och inträdde vid

Upsala Academy i Brooklyn, lian forlsalle sina studier vid

Bethany College och blev student 1899. lian innehade därpå

befattningar vid läroverket som skattmästare och lärare i den

biologiska avdelningen lill 1903, dä lian begav sig lill Yaleuniversitelct.

1906 vann ban filosofie doktorsgraden och var under dc följande

5 ären docenl i kemi, varefter ban utnämndes till professor i samma

ämne. Han är författare till ett antal vetenskapliga uppsatser ocli

avhandlingar och liar utgivit en lärobok titi ledning vid laboratoriska

experiment.

J. A. Uddén föddes i I.ekäsa, Västergötland, 1859, medföljde

1801 sina föräldrar till Amerika, tillbragte 15 år i Minnesota,

iiiskrevs 1870 vid Augustana College, blev 1881 student, var lärare

vid Bethany College 1881 88, vid Auguslana College 1888-1911 i

geologi och naturvetenskap och bar sedan dess haft anställning

som geolog i departementet för geologi och teknologi vid

statsuniversitetet i Austin, Texas. Han har deltagit i geologiska

expeditioner i Illinois, Iowa och Texas, har utgivit åtskilliga

vetenskapliga skrifter, är medlem av flera lärda samfund och var

delegat till tolvte internationella geologiska kongressen i Toronto,

Canada.

A. A. Stomberg löddes i East Union. Minnesota, 1871. son lill en

nybyggare från 1852. Han genomgick Gustavus Adolphus College,

blev student 1895. studerade 1890 historia vid statsuniversitetel. var

därpå medarbetare i Minnesota Stats-Tidning och reste 1897 till

Sverige som korrespondent för Minneapolis Journal. Under skolåret

1897—98 studerade lian historia vid universitetet i Leipzig, varefter

tian kallades lill lärare i historia och filosofi vid Gustavus Adolphus

College. Skolåret 1901—05 tillbragte han som stipendiat vid

Har-varduniversiletet. 1907 blev han lärare i nordiska språk vid

stals-universitctct i Minneapolis. En del av åren 1915 ocli 1916

tillbragte han i Uppsala under åtnjutande av ell av

American-Scan-dinavian Foundations stipendier.223

Nathaniel Schmidt föddes i Hudiksvall 1862 och reste vid 20

ars ålder lill Amerika. Ilan studerade 1882—87 vid

Colgatcuniversi-tetct i Madison. Wisconsin, och erövrade där magistergraden.

1888-06 var han professor i semitiska språk vid nämnda universitet ocli

har sedan dess innehaft motsvarande befattning vid

Cornellunivcrsi-tet i Ithaca. N. Y. lian är en framstående kännare av österländska

språk, har företagit orientaliska forskningsresor, har utgivit arbeten

om Indiens och Syriens historia, om bibelkritik m. m.. författat över

200 artiklar tör det stora uppslagsverket New International

Encyclo-pedia, bidragit lill andra encyklopedier och är en uppburen talare

ocli röreläsare.

Torsten Peterson föddes i Trälleborg 1878 och reste till Amerika

1892. Han inskrevs vid Harvarduniversiletet 1897. log

studentexamen 1901. magistergraden 1902 och blev filosofie doktor U105.

I nder läsåret 1902—03 var ban lärare i lalin, grekiska och tyska

vid Worcester Acadcmy. 1905 flyttade han till Berkeley,

California, och blev adjunkt i latin vid Californiauniversitetet

därstädes.

Edward Thorslennerg, son till en av de tidigaste

Kansasnybyg-garna, föddes i Assaria. Kansas, 1873. blev student vid Bethany

College 1899 och fortsatte sina studier vid Yaleuniversitetet med

germaniska språk som huvudämne. 1901 promoverades han till

filosofie doktor. Medlen lill hela sin studiebana förtjänade ban

själv. Sommaren 1901 tillbragte han pä studieresa i Tyskland och

sommaren 1913 i Sverige. 1905—12 tjänstgjorde han som lärare i

lyska vid Yaleuniversitetet. Sedan 1913 har han varit professor i

lyska och skandinaviska språk vid Oregons statsuniversitet i Eugene.

Gustaf Larsson föddes i Västergötland 1861 och verkade efter

avslutad skolutbildning någon tid som lärare vid Nääs

slöjdseminarium, tills lian 1888 överflyttade till Boston, varest han erhållit

anställning som lärare vid del då nyligen grundade seminariet för

utbildning av lärare och lärarinnor i pedagogisk slöjd. Han blev

inom kort utnämnd till föreståndare för seminariet och bar sedan

dess genom föredrag och uppsatser såväl som genom utbildandet

av lärare gjort den svenska slöjden känd och uppskattad inom

vida områden av Eörenta staterna. I alla staters lärareseminarier

och i många andra skolor meddelas nu undervisning i svensk slöjd,

varjämte den blivit införd på Filippinerna och Kuba och i vissa

delar av Mexiko. 1907 erhöll Larsson från Indiens regering i

uppdrag alt införa svensk slöjd i staten Mysore, och under den

påföljande hösten och vintern gav ban i Mysorcs huvudstad

Bangalore. kurser för utbildning av slöjdlärare och uppgjorde planer för

undervisningens fortsättning. Den bedrives nu även i ett par

angränsande stater av elever avi Gustaf Larsson. Han har av en stor

amerikansk tidning blivit betecknad som en av vår tids

märkesmän inom Amerikas skolväsen.232

C. A. Kimon löddes i Stockholm 181)5. lärde bildhuggeri ocli

möbel snickeri, genomgick kurser i slöjd, studerade vid leknisk skola

och reste 18X8 till Amerika, där han blev biträdande lärare hos

Gustaf Larsson i Boston. 1885) blev Kunou av staten Connecticut

anställd som uppsyningsman över slöjdundervisningen i ett par

lärareseniinarier, och 1894 kallades ban lill California att upprätta

kurser för utbildning av slöjdlärare. Sedan 1890 är ban överlärare

i slöjd i Los Angeles. 19Ö9 redigerade ban den svenska tidningen

I .os Angeles Tribun.

Allierl Wilson föddes i Omaha, tog studentexamen vid Vuguslana

College 1893, fortsatte studierna i Chicago och i Kuropa och blev

filosofie doktor i Herlin. lian var i flera ar rektor vid

högskolan i Ogden. llah, därefler professor vid slutens lantbruksskola

och blev sedan högskoleföreståndare i Los Angeles.

J. A. Bexell föddes i Bexet, Småland. 1807 och medföljde 18X2

sina föräldrar till Amerika, där de bosatte sig i Bancroft. Iowa.

Han log studentexamen vid Augustana College 1895 och

magistergraden 1901. efter alt i två ar ha bedrivit spcciatstudier vid

universitetet i Michigan och Chicago. 1893—98 var ban lärare i

bandelsa vdcl ningen vid Augustana College. 1898 1903 lärare i matematik

vid samma läroverk. 1903—08 föreståndare för affärsskolan vid

lantbruksinstitutet i l lah och är sedan 1908 dekanus vid

affärs-departementet i Oregons lantbruksinstitut i Corvallis. Han har

utgivit en lärobok om jordbruksbokföring och andra skrifter.

I den amerikanska pressen äro många svensk-amerikaner

anställda. För någon tid sedan läl cn ung svensk reporter vid en

tidning i Hartford. Connecticut, tata om sig i pressen pa den

grund, all han. ehuru ban var en av de yngsta medlemmarna

i redaktionsstaben, utsågs atl representera tidningen vid det

nationella republikanska konventet i Chicago. Ludwig Wallin är

tele-gramredaklör vid en av dagtidningarna i Portland. Oregon; Anua

Carlson i Wichita, Kansas, har gjort sig känd genom sin förmåga att

skriva små kvicka notiser Fdwin Björkman är en högt ansedd

författare i amerikanska tidskrifter och har på engelska utgivit hade

originalarbrlen och översättningar av flera av Strindbergs arbeten,

lian ha i- pä senaste lid besökt Sverige för litteraturhistoriska

forskningar. Ottilie Liljencrantz gjorde sig lidigl bemärkt som

romanförfattarinna på engelska Ingenjör A. W. Almquist och d r Fredrik

Peterson Ini i utgivna verk visat sig som mästerliga tolkare av svensk

poesi pä engelska För övrigt finnas många andra svensk-amerikaner,

som utmärkt sig pä detta fäll: K W. Olson, d r A. Bernays, J. G. I!.

Banér m. fi. Den alltför tidigl bortgångne unge utomordentlig!

begåvade diktaren och talaren O. M. Benzon skrev poesi lika

ledigt pä både engelska och tyska som på svenska.

Ludwig Wallin föddes i Hälsingborg 1875. genomgick 5 klasser

av elementarskolan ocli medföljde sina föräldrar 1888 |j|| Amerika22.)

där familjen bosatte sig i Portland. Oregon, lian bar ägnat sig ät

tidningsarbete, först som sättare, sedan som reporter,

korrespondent ocb utgivare. I 8 är var han reporter för dagtidningen

Telegram. 2 ar för Oregonian ocb har sedan 1905 varit anställd

vid Journal. 1891 utgav han en svensk tidning.

Kvra svensk-amerikanska guvernörer.

Jolin Lind. Jolin A. Johnson.

A. O. Eberhard. George A. Carlson.

Edwin Björkman föddes i .Stockholm 1806, gick under ären

1875—81 i skola, var därpå i 7 år kontorist och slutligen kassör,

blev skådespelare oe.li var i 2 år medlem av August Lindbergs

sällskap och under någon tid anställd vid Dramatiska teatern.

Sommaren 1891 hade ban anställning vid Aftonbladet och

offentliggjorde däri en pä sin tid uppseendeväckande skildring av en av

honom företagen nedstigniug" i dykardräkt pä havsbottnen utanför

15. — Skarstedi.226

Stockholms skärgård. PA hösten samma Ar reste han lill Amerika.

Han tillhörde Svenska Amerikanarens redaktion under den första

tiden av sin Amerikavistelse, var 1892—113 redaktör för Minnesota

Posten i St. Paul och under några månader av 1894 för tidskriften

Freja, varefter han blev medarbetare i en amerikansk tidning.

I flera år var han reporter, skrev skisser, recensioner m. in., men

flyttade sedan till New York och har där. som ovan nämnt, vunnit

stort anseende som författare.

Oltilie Liljencrantz föddes i Chicago 1876, dotter till civilingenjör

G. A. M. Liljencrantz, fick god skolbildning och författade redan

vid 18 års ålder sin första bok. Hon utgav ."> romaner och skrev

ett antal korta berättelser ävensom flera skadespel, litt par av

romanerna utgingo i flera upplagor i Amerika och England, och

en av dem utgåvs i svensk översättning i Stockholm, llon avled

1910.

1 politiken ha svensk-amerikanerna i allmänhet icke gjort sig

mycket bemärkta. Dock ha flera stater haft svenskar i sina

lagstiftande församlingar, och litet varstädes finner man svenskar

beklädande smärre politiska sysslor. 1 Minnesola, där svenskarna

äga större inflytande än i någon annan stat, ha fyra svenskar

innehaft guvernörsämbetel — John Lind, Jolin A. Johnson. A. O.

Eberhard och J. A. A. Burnquist. Colorado har också haft en

svensk guvernör. George A. Carlson, och 1916 valdes en svensk

Peter Norbeck, lill guvernör över South Dakota.

Svenskarna ha icke samma intresse för politik som t. ex.

amerikaner och irländare och bli på grund av sin tillbakadragenhet

förbisedda, då de politiska priserna bestämmas vid valen. C. F.

Peterson har givit en ganska träffande teckning av. hur det kan

tillgå, når de politiska ledarna "eller bossarna, som man vanligen

benämner dem, överlägga om. vilken belöning de skola giva den

eller den nationen för dess verksamhet under den politiska

valstriden. Man lager , säger han, de olika elementen i betraktande

och förfar så här: Tyskarna, ett osäkert element, måste vinnas. De

begära tre platser på valsedeln. Beviljas. Irländarna, färre än

tyskarna, men lika anspråksfulla och osäkrare än alla andra, begära

endast två rum. Beviljas. Norrmännen, icke särdeles många,

men rysligt hotande och fulla av väsen, då de ingenting få, begära

två platser. Beviljas en. Svenskarna, minst 25,000 i staten, sa

lojala som hedern och trogna som den unga kärleken, begära

blott en liten syssla. Men alldenstund de äro ined oss, antingen de

få något eller intet, fordrar den politiska klokheten, att den platsen

lillerkännes någon i numerärt avseende mindre, men i sin

poli-liska hållning mera vacklande faktor. Beviljas icke. Och därvid

blir det. Svenskarna sta i vägen för sig själva, när helst det är

fråga om en plats värd att ha. Det är vårt oblida, oundgängliga

öde att vara och förbliva det republikanska partiets styvbarn, till227

lill oss som till de andra.

När svensk-amerikaner erhålla någon mera bemärkt politisk

syssla, är det vanligen icke därför att de eftersträvat den. utan

därför att de. av andra ansetts lämpliga och av dem övertalats

och trugats att uppställa sig som sökande lill ämbetet. Del ligger

icke i svenskens natur att hälla sig framme och utbasunera egna

förtjänster och duglighet, som yrkespolitikerna äro sä slängda i att

göra, och icke heller att begära ersättning för arbete, som han

betraktar som en plikt och skyldighet. Svensk-amerikanernas stora

flertal bekänner sig i politiken till det republikanska partiet, kanske

icke sa mycket därför att de anse dess grundsatser såsom vida

överlägsna del demokratiska partiets, som fastmer därför, att det inom

sina leder och bland sina ledare ständigt räknat de kraftigaste och

dugligaste personligheterna. Det svenska folket har i alla tider,

såsom Wilhelm Berger påpekar, varit ett konungsligt folk.

Svenskamerikanen tyckes t. o. ni. bli mer konungsligt sinnad under

republikansk styrelseform, än ban var det i Sverige. Det ser

verkligen ul, som om ban mer fäste sig vid den styrandes rent

personliga egenskaper än vid lians duglighet och förmåga som

statsman. När svensk-amerikanerna under valstriden 1912 i sådana

mängder övergingo från del republikanska partiet lill det av

Roosevelt bildade s. k. progressiva partiet, skedde det synbarligen icke

därför alt de betraktade Boosevelt som den störste statsmannen eller

ansågo hans program så mycket bättre än den republikanske

presidentkandidatens, utan emedan de beuudrade Boosevelts personlighet,

hans kraft, djärvhet ocli hänsynslöshet, som i så mycket erinrade

om andra naturer av samma slag. som svenskarna beundrat och

tagit parti för, hur dumt och dristigt de än handlat.

Vid ett par tillfällen lära emellertid svensk-amerikanerna ha

spelat en avgörande roll pà det politiska området, nämligen vid

presidentvalen 1800 och 1861. dä Lincoln valdes och återvaldes

till president. Vid bägge tillfällena berodde segern pä en

obetydlig röstövervikt, och enligt uppgift av C. F. Peterson i hans

bok Sverige i Amerika har en f. <1. statsguvernör bevisat, all

Lincoln ej ens första gången kunnat bli väld lill president,

om icke västerns skandinaver understött honom sa enhälligt,

som de gjorde, och att lians återval varit omöjligt, om icke

svenskarna i Illinois och Minnesota så enhälligt lämnat honom

silt stöd.

Jolin Lind, den förste svensk som blivit styresman över en stat,

föddes i ett fattigt hem i Småland 1851 och medföljde 1868 sina

föräldrar titi Minnesota. Han måste från början bidraga till

familjens underhåll genom arbete för andra. Genom en olyckshändelse

förlorade ban sin vänstra arm. men kunde ändå både arbeta och

gå i skolan, där ban var sä flitig, att han redan 1870 kunde fä lill-228

stånd att verka som lärare. Ären 1875—76 studerade han juridik

hos en lagkarl i New Ulm och erhöll 1876 tillstånd att uppträda

inför domstolarna. 1877 öppnade han egen juridisk byrå och var

därjämte i 2 år skolsuperintendent. 1881—85 hade ban anställning

vid Förenta staternas landkontor i Tracy. 1"ndcr tiden hade ban

vunnit mer och mer erkännande som en av de skickligaste

lagkarlarna i staten. 1886 valdes ban lill medlem av Förenta staternas

kongress, återvaldes 1888 med överväldigande röslövcrvikl och var

åter kongressman 1903—05. I kongressen väckte han åtskilliga

vikliga motioner. Del är honom vi ha alt tacka för, alt svenska

böcker och för övrigt alla andra böcker, som icke utgivits i England,

kunna införas tullfritt i Amerika. 1898 valdes Lind lill guvernör i

Minnesota och tjänstgjorde som sådan 1899 1900. Under det

spanskamerikanska kriget 1898 var han förste löjtnant och kvartermästare i

Minnesotas volontärregemente. I nder bråket med Mexiko 1913

skickades ban dit av president Wilson som hans betrodda sändebud

och representant.

1 likhet med Lind var Minnesotas andre svenskfödde guvernör

.Toini A. Johnson en man, som genom egen kraft arbelal sig upp från

ringhet och armod till anseende och inflytelse. Han föddes i en

nybyggarekoja i Minnesota 1861. Aret därpå utbröt ett uppror bland

indianerna i västra delen av staten, varunder flera svenskar dödades.

Delta föranledde familjen Johnson att flytta in lill den lilla släden

SI. 1"eter. där den äldre Johnson, som var smed IVån Sverige, satte

upp smedja. 1 Sverige hade han rumlat upp en ärvd förmögenhet,

varcfler han av vänner hjälpts över till Amerika i början av

1850-talet. Under sina nybyggareår hade ban i allmänhet hållit sig

ordentlig, men efter flyttningen till SI. Peter började han åler

supa, försummade sitt arbete och sålde slutligen smedjan för ett

par hundra dollars, rumlade upp pengarna och försvann. Efler en

tid kom ban tillbaka och lovade bot och bättring, men förföll

snart igen i lasten, söp sig till delirium och blev förd lill

fattighuset- där han efter någon tid avled. Under dessa bekymmersamma

år försörjde hustrun sig och barnen som tvätterska. Vid 13 års

ålder log unge Johnson plats i en butik. På samma gång han

skötte sin tjänst där hjälpte han modern genom alt hämta och

avlämna den tvätt, som hon fick beställning på. 1870 gav en

apotekare honom plats i sitt apotek. Johnson stannade där 10 år.

Utom det att ban lärde apoteksyrket, studerade han flitigt på egen

band. och tog del som talare och debattör i litterära föreningars

möten. Det var frän denna tid han vid ett senare tillfälle i sitt

liv. sedan han hunnit titi den högsta värdighet i staten, sade sig

minnas som det stoltaste ögonblick i sitt liv. då ban fält sin första

löneförhöjning i apoteket ocb lämnade veckolönen lill sin moder

med löftet, att hon ej längre skulle behöva förtjäna sitt uppehälle

vid tvättbaljan. 1880 förskottcrade honom några för hans väl229

intresserade förmögna personer pengar lill inköp av halva

äganderätten i en tidning, och inom kort gjorde Johnson sig känd som

en skicklig tidningsredaktör. Han ingick som medlem i ett par

slarka föreningar, bevistade Minnesota publicistförhunds årsmöten,

valdes 18111 till förbundets sekreterare och 1893 till dess ordförande.

1898 blev han väld lill statssenator och 1901 till guvernör över

Minnesota med 7,862 rösters majoritet. Han blev omvald 1906

med 72,318 och 1908 med 27,000 rösters majoritet. Endast en

person före Johnson, nämligen Jolin Pillsbury, hade innehaft

guvernörsämbetet i Minnesota tre terminer à rad. Det skulle taga för

mycket utrymme all omtala aili. vad Johnson som guvernör

utrullade för sin hemstat. Nagra antydningar fa vara nog: Bildandet

av en skattekommission, som under sitt första år tillförde

statskassan en halv miljon dollars i nya inkomster från järngruvorna.

•;u landsvägskommission, som anlägger bela system av goda

landsvägar, en dräneringskommission, som under de två första ären

genom dräncrande av sumpmarker ökade statens förmögenhet med

885.000 dollars, cn skogsbyrå, som på kort tid återtog cn halv

miljon dollars från skogstjuvar, nybyggda skolhus lill ett värde

av över 4 miljoner dollars. 300.000 nva böcker anskaffade lill

skolbiblioteken. indrivandet av hundratusentals dollars obetalta

skatter från järnvägs-, telegraf- och andra bolag, o. s. v. Johnson

var outtröttligt verksam, oaktat ban var sjuklig till följd av en långt

lillhaka genomgången, illa utförd blindtarmsoperation och flera

därpå följande operationer. 1909 besökte ban utställningen i Seattle

för att närvara vid Minnesotas dag och hålla festtalet. Efter sin

hemkomst måste han åter underkasta sig en operation. Fistel

hade bildat sig i inälvorna, och den måste avlägsnas. Operationen

krävde 3 timmar. Nägra dagar därefter, den 20 sept. 1909, avled

han. Hans sista ord. ställda till hustrun, voro: Well Nora. jag

kämpade bra, men jag förmodar, att min timme är slagen. Han

syftade på sjukdomen, men det gällde om hela hans liv. att han

kämpade bra. Likpredikan över den döde hölls av

presbyterian-pastorn E. G. Clarke, som tog till text: Veten I icke, att en furste

och en stor man fallit i dag. Alt Johnson, om Jian levat

några år längre, kommit att vid presidentvalet 1912 uppställas

som presidentkandidat på den demokratiska valsedeln, lider knappast

något tvivel, lians namn nämndes redan 1908 vid det

demokratiska konventet. Han åtnjöt en oerhörd popularitet. I fråga

om härkomst, folklighet. skarpsynthet, oratorisk förmåga,

rättrådighet, ja, t. o. ni. lill utseendet erinrade han i ej ringa män om

Amerikas, för alt icke säga bela mänsklighetens, störste son.

Abraham Lincoln.

A. O. Eberhard, den tredje svenske guvernören, föddes 1870

och kom lill Amerika vid 11 års ålder. Han började sin bana

som boskapsherde i Nebraska. Aret därefter tog han plats pä230

en larm. som ägdes av en präst. Han fick fritt tillträde lill dennes

bibliotek. Han genomgick därefter pä 1 1 år, försörjande sig

själv bela tiden, den 7-åriga kursen vid Gustavas Adolphus College,

blev student 1895, studerade därpå juridik för domare Gray i

Mankato, Minnesota, log advokatexamen 1898 och var praktiserande

advokat i Mankato till 190". Han var 1903—7 medlem av senaten

i Minnesotas legislatur och genomdrev under dessa år åtskilliga

betydelsefulla lagförslag. Han utnämndes 1907 lill viceguvernör

och efterträdde 1909 Johnson som guvernör, omvaldes 1910 och

1912, men blev vid valet 1911 besegrad av demokrutparliets kandidat

\Y. S. Hammond. 1 december 191 I avled Hammond lill följd av

slaganfall och efterträddes i ämbetet av dåvarande viceguvernören

.1. A. A. Burnquisl. som således blev Minnesotas fjärde svenske

guvernör. Han är född i Dayton, lowa, 1879. genomgick högskolan

i Dayton och Carleton College i Northfield. Minnesota, tog

magistergraden vid Columbiauniversitelet i New York 11X14 och avlade

advokatexamen vid Minnesotauniversitet 1905, varefter ban började

lagpraktik i St. Paul. Han har under två terminer varit medlem

av lagstiftande församlingen.

Den förste svensk-amerikan, som invaldes i någon slals

lagstiftande församling, var bankiren C. ,1. A. Ericson i Goone,

lowa. Han var född i Södra Vi. Småland. 1810 och medföljde.

1852 sina föräldrar lill Amerika. Han arbetade pa farm dc första

åren. tog 1855 plats som bodbiträde i Allona. Illinois, och började

1859 egen handelsaffär i tiidgeport. lowa. 1800 utnämndes han

lill postmästare. 1870 hade ban redan förvärvat så mycket, all

han kunde köpa en slor handelsaffär i Boone. lowa. Denna drev

han med stor framgång till 1875, då lian blev kassör i en bank,

som ban 3 är förut varit med om all grundlägga. 1878 blev

tian bankens president och var därjämte intresserad i en del andra

finansiella förelag. Redan 1871 hade ban gjorl sig sä bemärkt

som politiker, att han blev invald till medlem av legislaturens

representanthus. 1895 invaldes han i senaten och tjänstgjorde

sedan som senator 10 år. Han väckte många goda lagförslag

under sin verksamhet som lagstiftare. Ilan innehade flera olika

förtroendeposter i Boone. såsom kassör och ordförande i skol

styrelsen, stadskassör och medlem av stadsstyrelsen. 1901 skänkte

ban staden ell bibliolekshus. som kostat honom 10,700 dollars.

Staden visade sin erkänsla genom alt låta uppsätta en

marmorbyst av honom. Ericson var även på andra håll en mecenat.

Ar 1900 skänkte ban Augustana College 12.800 dollars och aret

därpå 28(1 acres land, som värderades lill 30,000 dollars I nder

nödvintern i Norrland 1902—03 ställde ban sig i spetsen för en

insamling i lowa. som inbragte över 11.000 dollars. Av Augustana

College utnämndes han lill juris hedersdoktor. Vid sin död. som

inträffade 1910. testamenterade han lill allmänna inrättningar ochenskilda personer omkring 1 llO.tMMt dollars, därav 56.000 till Augustana

College, 1891 företog han en vidsträckt resa i Europa och 1910

en resa runt jorden. Om honom yttrade den amerikanske juristen

domaren Slevens i ell tal ar 1895 För över 10 ar sedan

kom till detta county en barfotad svensk gosse ined ett beslutsamt

sinne, en god hjärna och villiga händer. Han kom med föresats

atL bli en sann amerikan, och om duglighet och villighet all

arbeta pà etl intelligent sätt för sitt lands välfärd kunna skapa

en god medborgare, sa framstår ban som ett mönster. Likt varje

man med ett trofast hjärta glömde han aldrig sin födelsejord.

Ingen fattig emigrant från hans fosterland vädjade någonsin förgäves

lill hans hjälpsamhet, men hans liberälilet och givmildhet äro

C. J. Ericson. Conrad Olson.

för vittfamnande för alt inskränka sig endast till hans egen

nationalitet.

En svensk-amerikan, som vid unga ar gjort en vacker politisk

karriär, är advokaten Conrad I". Olson i Portland. Oregon. Han

föddes i Clay Hanks. Wisconsin. 1882. tillbragte sina yngre år

pà farm och i skog. genomgick sedan en 1-arskurs i lärareskolan

i Stevens Point och erhöll livstidscertifikal som lärare i Wisconsin.

1904 —00 var ban skolföreståndare. Han studerade därpå vid

Wisconsins universitet och förvärvade 1909 den juridiska graden L. L. 15.

saml erhöll tillstånd att praktisera som jurist vid statens

domstolar och kort därefter samma rättighet vid Förenta staternas

krets- och distriktsdomstolar. Samma ar flyttade ban till Oregon

och slog sig ned som praktiserande advokat i Portland. 1912 blev

han väld lill medlem av Oregons legislatur och 1914 återvald med

en ovanligt stor röstövervikt. Ehuru republikan till sitt politiska

tänkesätt, blev ban vid det senare valet även nominerad av det

demokratiska partiet. 1916 invaldes han i senaten.232

En ännu yngre senalor är E. N. Dahlborg frän Brocktou,

Massachusetts. Han löddes 1887 och började sin politiska bana

1912, då ban valdes lill medlem av stadens styrelse. 1013—IG var

han medlem av legislaturens representanthus och blev det

sistnämnda året väld till senator.

I kongressens representanthus ha flera svensk-amerikaner varit

invalda, men i dess senat har ingen svensk-amerikan haft plats

förrän Charles A. Lindbergh från Little Falls, Minnesota, 1910

erhöll denna utmärkelse. Lindbergh föddes i Sverige 1859, men kom

redan vid 2 års ålder lill Amerika, där familjen slog sig ned

i Mellrose, Minnesota. Han har i ett 10-tal år representerat

sin hemstad i kongressens representanthus och där betraktats som

en av dess arbetsammaste medlemmar. 1916 väckte ban ett vissl

uppseende genom att i kongressen påyrka tillsättandet av en

kommitté med uppdrag att undersöka, huruvida den romersk-katolska

kyrkan bedriver en för Amerikas fria institutioner farlig propaganda.

En särdeles maktpåliggande syssla har länge innehafts av den

svensk-amerikanske juristen Harry Olson i Chicago. Han föddes

1867 i Chicago, dit hans föräldrar kommit två år förut frän

1-ilipstad. 1870 flyttade familjen till Kansas. Kadern dog 9 ar

därefter, och familjen återflyttade ila lill Chicago. Olson log 1885

avgångsexamen från högskolan i 1"ecalonica. Illinois, var 2 år

lärare i Kansas, blev 1887 skolföreståndare, började 1889 studera

i Topeka, fortsatte studierna i Chicago och blev 1891 advokat.

Fem år senare utnämndes han (ill biträdande slalsadvokal och

vann under sin verksamhet som sådan rykte som skicklig jurist.

Bland annat, som ban uträttade, var att gripa den förrymde

banktjuven Paul O. Steensland i Marocko och få honom dömd

till tukthusstraff. Ar 1906. då Chicago avskaffade sill gamla

rätle-gängssystem med polisdomare, fredsdomare m. m. och i stället

införde den s. k. municipaldomstoleii med dess 27 underlydande

rätter, valdes Olson till överdomare med en röstövervikt av 31,000

över motkandidaterna. Han har även gjort sig känd som

kriminalpsykolog.

En annan märkesnian på kriminalvetenskapens område är

svensk-amerikanen d:r V. V. Anderson i Boston, vilken HU (i

utnämndes till chef för den samma år inrättade medicinska ocli

psykopatiska avdelningen vid Bostons municipalrått, med

uppgift att från de verkliga förbrytaretyperna avskilja sådana häktade

och anklagade personer, vilka mindre på grund av brottsliga antag

än av intellektuell undermålighet rakat i polisens händer, en

ganska kinkig uppgif|, da man betänker, alt omkring 50.000 personer

årligen inställas för municipalrätten i Boston för olika förseelser

och brott.

Bland svenska uppfinnare och ingenjörer, som förrättat sitl

förnämsta livsverk i Amerika, står naturligtvis Jolin Ericsson233

främsl. Han erkändes redan under sin livslid av många som sin

lids största snille på mekanikens oeli ingenjörkonstens område.

Hans liisloria torde dock vara sa väl känd, all det ej behöves

en nv redogörelse därför. Men i en bok 0111 Svensk-Amerika

måste han omnämnas. .lag skall nöja mig med all återgiva ett

och annat av vad som yttrats om honom såsom människa av en,

som personligen träffat honom. D r Wilhelm Henschcn, som under

sin redaktörstid i New York 1871—75 översatte till svenska en

avhandling av Ericsson, kom därigenom i personlig beröring ined

honom och berättar därom bl. a.: Under Jolin Ericssons långa

vistelse i England och i Amerika hade engelskan blivit hans

naturliga språk, oc.h vi begagnade först detta. Men sä avbröt

han sig själv med den anmärkningen, alt vi ju skulle tala svenska;

och även pa detta sitt gamla modersmål redde han sig ganska väl.

ehuru del i fråga om skrivande nog gick bättre för honom pä

engelska än pa svenska. Den ytterliga noggrannhet i detaljer,

som alltid utmärkte honom, fick jag tillfälle all observera, då ban

en gång vid genomseende av korrekturark, som visades honom,

anmärkte, all jag väl ofta använt ordet som i si. f. vilken;

men detta sades på ett grannlaga sätt utan någon antydning

att han förslod svenskan hällre än översättaren. Med slil och

format o. s. v. var ban även mycket noga, tv ban ville ha

allt fullkomligt, som skulle utgå under lians namn. Eli annat

uppdrag, som jag fick av John Ericsson, var att pa det stora

Astorbihlioleket studera ett franskt arbete, översätta utdrag därur

och i samband därmed göra några matematiska beräkningar.

Stor var hans belåtenhet, dä jag visade honom resultatet av de

beräkningar, som gjorts med ledning av nämnda vetenskapliga

arbete, och dä dessa bekräftade hans teori. Över huvud må del

sägas, att han var mycket bestämd i sina åsikter. Han sade

också lill mig, alt själva den teori som han uppställt var absolut

viss; det var blott i fråga om vissa enskildheter i tillämpningen,

som han ville ha en vidare utredning. Personligen gjorde han etl

intryck av värdighet, självständighet och pä samma gång vänlighet.

Det finnes personer, i vilkas närhet man känner sig böra i korlhet

och rättframt yttra vad man har att säga, utan att onödigt upptaga

deras lid. och med vilka något tomt prat ej kommer i fråga, men

vilka del dock kännes såsom en heder och ett nöje att hava

mött. ocli en sådan man var John Ericsson. Till sin kroppsliga

gestalt visade han sig ännu vid över 70 ars ålder synnerligen

kraftfull. Bredaxlad och muskulös såg han ej egentligen högväxt ut;

men hans längd var enligl hans eget påstående 5 fot och 10 eller

11 tunt 177 180 centimeter , alltså över medelmåttan, och sin

hälsa behöll han till sena ålderdomen. Hans hem gjorde ett intryck

av stor enkelhet i betraktande av ägarens välförtjänta ryklbarliet

och rätt betydliga förmögenhet. Dä man kom lill huset n:r 30Beacli si. en tämligen oansenlig sidogata, lanus där inlet, som

påminde om elegans och rikedom. Enkel var också den sal, däri

hesökaren mottogs av honom själv eller hans sekreterare. Om

det än icke kan nekas, all Ericsson hade en utpräglad medvetenhet

Oljemålning Arvitl Nylioliit.

Jolin Ericsson.

oin egna förtjänster och ej gärna hörde klander om sig, likasom

ock alt han stundom med skärpa uttalade sitt ogillande av vad han

fann vara orätt tios andra, sä var han dock en hedersman i

detta ords fulla bemärkelse. Liberal var den ersättning ban gav

för arbete, som han beställde: hans löfte var gott som guld oclihölls punktligt Om nugot, som blivit beställt, oj befanns fullt

tillfredsställande utan måste göras om, betalade han gärna tva gånger,

angelägen atl ingen skulle känna sig besviken i sin tillit lill

honom. Ivänt är, att ban ej blott gjorde alla rätt. ulan ock övade

barmhärlighet och välgörenhet mot nödlidande.

John Ericsson föddes i Värmland 1803. flyttade lill England

1820 och därifrån lill Amerika 1839. Han avled i New York 1889.

lians stoft fördes med amerikanska pansarbålen Baltimore till

Stockholm 1890. Det vilar sedan 1895 i ett gravkapell i Filipslad.

1893 avtäcktes i New York en staty över Ericsson, varvid 35

örlogsfarlyg av olika nationaliteter defilerade på redden lill Ericssons

ära. Denna staty kostade 11.000 dollars. 1911» anslog Förenta

staternas kongress 35.000 dollars lill uppresande av en minnesvärd

at Jolin Ericsson i landets huvudstad Washington. Delta är förslå

gängen en sådan ära bevisats någon i utlandet född person. Den

penna, varmed president Wilson undertecknade kongressens beslut,

skänktes av presidenten lill ordföranden för Amcrican-Scainlinaviaii

Allianci. S. A. Kckbcrg i New York, vilken med stor energi

IVii l svenskarnas talan i denna angelägenhet. Presidenten sände

honom samtidigt ell brev av följande lydelse Bäste mr Eckberg.

Del har berett mig en synnerligen stor glädje alt fa underteckna

det av kongressen fattade beslutet atl bevilja medel för resandet

av en staty över John Ericsson, och jag anhåller, all ui av mig

vill mottaga den penna, med vilken undertecknandet skedde. Det

gör mig icke blott gotl all på (leila sätt deltaga i en välförtjänt

hyllning al cn stor uppfinnare och ät en av den bästa allmänanda

besjälad medborgare, utan del är även en glädje att erinra sig.

hur Förenta staterna riktats genom de karaktärer och tjänster, som

män av svensk börd eller svensk härstamning skänkt detta land,

som blivil deras hem och föremålet för deras odelade tillgivenhet.

Fder förbundne Woodrow Wilson. En kommilté av 35

svenskamerikaner skall samarbeta med en t reman n ako m m it t é från

kongressen beträffande ärestodens beskaffenhet in. m. Till sakkunniga

rådgivare at kongrcssmaimakonimittén utsagos (le i föregående

kapitel omnämnda arkitekten Andrew Sandegren i Chicago ocli

artisten Henry Beuterdahl i New York. En del

svensk-amerikaner ansågo det av kongressen anslagna beloppel otillräckligt och

igångsatte en insamling med syfte att fä ihop ytterligare 25,000 dollars

I juni 1917 hade hälvten av denna summa tecknats av

svenskamerikaner.

Med anledning av del ovannämnda kongressbeslutet, som

ju får betraktas såsom någonting noeh nic da gewescnes . skrev

(len för svenskhetens bevarande så varmt nitälskande prof. V.

Lundström i Göteborg: Att det kommer atl återverka på

svenskarnas självkänsla, därom är icke tu tal. Och det är just detta,

som framför allt behöves för svenskhetens bevarande. Den storamassan av vart folk där ute behöver fa känslan ater, all det är

fint alt vara svensk. Att det behövs ett officiellt beslut i Förenta

staternas kongress och ett stort officiellt minnesmärke, för att

en så självklar sanning skulle gä upp för ett flertal svenskar,

är visserligen beklagligt, men sådan är jag. moder! Och huvudsaken

är, att det sker. Svenskarna hemma och ute ha alltför länge

ansett sig själva mindervärdiga, germanernas adelsfolk har förnekat

sig självt. Ocb därför ha dc i obeskrivlig blindhet skyndat sig

all på utländsk botten tillägna sig främmande tunga och

främmande fasoner. Allt, som bidrager att lyfta deras huvuden och

göra deras ryggar raka, är därför ett led i svenskhetens bevarande.

Och från den synpunkten är den dag, då John Ericssonmonunientet

i Washington blev verklighet, en minnesdag i svenskhetens hävder.

Delta är ju vackert sagt, och annat kunde väl icke väntas av en

känd vältalare, men olyckligtvis ställer sig saken för den med det

svensk-amerikanska kynnet mera förtrogne skeptikern icke fullt

så lättvindig. Del fordras nog mer än ett monument i Washington,

för att den s. k. självklara sanningen» skall gå upp» för det

stora flertalet.

Kn på sin tid mycket ryktbar uppfinnare var Jolin Nelson i

Rockford, Illinois, lians slrumpslickningsmaskin betraktades och

betraktas kanske ännu som en bland de snillrikaste uppfinningar.

Nelson föddes i Västergötland 18110 och kom faltig lill Amerika

1852. Han slog sig fram på olika orter som snickare och svarvare.

Idén lill sin uppfinning fick ban under ett besök på en utställning

i Chicago 1807, där han såg en strumpstickningsmaskin, men

ofullständig och bristfällig. Nelson gick ofördröjligen till verket

med att söka åstadkomma något fullkomligt i samma väg. I nder

svåra ekonomiska omständigheter arbetade ban i flera år på sin

uppfinning. 1873 hade han frambragt en maskin, som på 1

minuter tillverkade en strumpa med dubbelhäl, och nil var det

icke svårt för honom at[ få kapital till anläggande av en fabrik.

Den ena fabriken efter den andra uppfördes, i vilka hundratals

maskiner äro i gång ocli tillverka många lusen par strumpor om

dagen. Nelson avled 1883, och hans söner fortsätta företaget.

Den yngste av dem har gjort en uppfinning, varigenom den

ursprungliga maskinen blivit betydligt förbättrad, fast den ansågs

som nära nog fullkomlig. Maskinen är palenterad i 11 europeiska

länder.

Byggnadskommissarien Henry Ericsson i Chicago är

uppfinnare av en hissmaskin för byggnadsmaterial, en

betongblandnings-maskin en kostnadsbesparande metod för byggandet av golv utav

armerad betong m. m. och driver stor affär under firmanamnet

Henry Friesson Company. Han föddes i Moheda. Småland. 1861.

studerade vid elementarläroverken i Växjö ocli Nyköping ocb

genomgick Tekniska skolan i Stockholm. Han lärde även bygg-237

nadskonsten och var en tid förman iios arkitekten Sjöberg i

Stockholm. 1881 rcsle han till Amerika och etablerade sig 1883

i Chicago som byggmästare och entreprenör. Han är en bland

dem, som uppfört det största antalet byggnader i Chicago. 1891

uppförde han en 16-vàningars skyskrapare, den första i sill slag.

och sedan har han byggt flera andra liknande. Den största

byggnaden i staden, Pugh Terminal Warebouse. är uppförd av

honom. Den är visserligen blott 7 våningar hög. men är 1,300

fot lang, ej långt ifrån pn halv kilometer, och lill dess uppförande

utgingo 15 miljoner tegelstenar. Ericsson har uppfört nära 10

av Chicagos nya folkskolebyggnader. 1011 utnämndes lian till

chef för byggnadsdepartcmentet i stadsstyrclsen. Han hade icke

sökt sysslan, utan borgmästaren erbjöd den ål honom, anseende

honom som den lämpligaste mannen för

densamma. Delta var förslå gängen i

Chicagos historia, som en svensk-amerikan blivit

chef för nagol av styrrlscdeparlemenlen

En annan svensk-amerikan, som ulan

all politisk påtryckning natt högsla

platsen inom en storstads ämbetsverk, är

stads-ingenjören Jolin E. Ericson i Chicago. Han

föddes i Uppland 1858, studerade i

Norrtälje, 1"ppsala och Stockholm, där han

1880 log avgångsexamen frän Tekniska

Högskolan. Han var biträdande ingenjör vid

byggandet av Vasabron i Stockholm lill

1881, dä ban rcsle lill Amerika och fick

anställning först hos ett

järnvägsbolag ocli därefter som biträdande

ingenjör vid regeringens

kanalundcrsök-ningar pä Mississippi. 1884 blev ban ritare i Chicagos

ingenjörskontor, befordrades 1886 lill biträdande ingenjör och 1897 till

stads-ingenjör. Han har liaft överinseendet över många viktiga

anläggningar, bland dem en tuunelbyggnad för vattenverket, ilan

uppgjorde nämligen planer och beräkningar för en 12 mil läng

tunnelanläggning saml två nva pumpslationer, vilket allt krävde stor

fackkunskap. 1886—89 biträdde han vid uppgörandet av planer litt

anläggningen av staden Seattles vattensystem, en affär sotn gick

löst på 2 miljoner dollars. 1906 erhöll ban ett års tjänstledighet

med bibehållande av sin lön och sin syssla som konsulterande

ingenjör. Han liar gjort vidsträckta resor i Europa och Amerika

ocli även besökl Hawaiiöarna i Stilla havet, har författat åtskilliga

rapporter över sådana frågor som vattentillgång, spårvägar m. in.

och hållit föredrag i ingenjörsföreningar.

Vid byggandet av den nya bron över St. LawrencefIoden vid

Quebec, Canada, cn av de allra längsta i världen och med ett

John E. Ericson.238

brospann. som är del längsta i världen, var svensk-amerikanen

N. E. Clemenlson medlem av den av regeringen tillsatta

fyramanuu-nämnden av experter, som hade lill uppgif| att övervaka varje

detalj av arbetet ocli uppgjorde förslagen till bygget. Clemenlson

utexaminerades 1!KM) frän Tekniska Högskolan i Stockholm ocli

reste kort därefter till Amerika, där han fick plats först som

ritare, sedan som beräknare och konstruktör vid brobyggnader

och fick vara med om uppförandet av några av de största

brobyggnader i Förenta staterna. Han var anställd hos St. Lawrence

Bridge Company, da detta bolag fick beställningen att bygga den

nva bron. Huvudspannel i denna bro är 1.800 fot 549 meter

långt, och bron har en bredd av 88 fot (27 meter med cn körbana,

två järnvägsspår och två gangbanor. Mittspannets höjd över

flodens högvaltensyta är 150 fot 16 meter .

1 allt delta var Clemenlson en av de

ledande, och ban gav upphov till flera av

de nya tekniska grepp, som

brobyggnaden framkallade. Brons kostnad uppgick

lill lOio miljoner dollars.

En vida bekant svensk-amerikansk

brobyggare är Jolin F. Anderson. Han

föddes i en fattig sluga i Jcmshög, Bleking,

1848, var vallgosse och senare

fabriksarbetare, gav sig därpå till sjöss och kom

under sina resor lill Amerika 1860. Här fick

han anställning vid brobyggnadsarbeten och

kom genom självstudier på kvällarna och

om nätterna så langl, alt han inom

fä år kunde på egen hand åtaga sig

brobyggnader. 1883 hade ban för Texas

1"acifikjärnvägens räkning byggt en stor bro över

Vleliafalaya-floden, med ett 1.615 fot långt spann. Hans nästa stora arbete

var Washingtonbron över Harlemfloden i New York, 2,380 f i|

725 meter lång och kostande 2,700,000 dollars. I nder de

följande ären byggde han broar pä ICuba, i Amerika och Australien,

i det senare landet bl. a. den berömda bron över Hawkcsburyflode.il,

med grundvalar som gä 165 fot under flodens yta, när den är

som lägst. För den amerikanska regeringen byggde ban en fyrbak

utanför den farliga udden Cape Hatteras, samma ställe där Jolin

Ericssons monitor gick i kvav under en storm nyårsafton 1862.

\nderson Hyllade 1807 lill Sverige. 1915 utnämndes han lill

amerikansk vice generalkonsul i Köpenhamn. Han äger stora

etnografiska och naturhistoriska samlingar. 1917 återflyttade han

lill Amerika och bosatte sig i San Diego. California.

Talrika exempel finnas på. all svenskar, utan den i Sverige som.

oundgängligen nödvändig ansedda teoretiska utbildningen, åstad-

C. ,1. Erickson.239

kotnmil storverk pä byggnadskonstens område. C. .1. Erickson i

Seattle, som lör regeringens räkning byggt tva stora lorrdockor i

flottstationen Bremerton. hade inga andra förutsättningar än

ined-fött geni oeb de kunskaper, som inhämtas i det praktiska arbetets

skola. lian föddes i Hudene. Västergötland. 1852, ägnade sig ål

lantbruk oeli reste 1880 lill Amerika. Han bosatte sig i Minneapolis

och uppförde byggnader på entreprenad lill 1889. då ban flyttade

lill Seattle. Här uppförde ban flera stora hotell och andra

byggnader och för regeringens räkning ett fyrtorn i Westport. 1904

slog han sig pa galujämningsarbeten och kloakanläggningar.

Bland nivclleringsarbelcn. pa vilka ban haf| kontrakt, var ell.

som rörde sig om 50 gatukvarter, och flera, som krävde

borttagandet av väldiga backar. Tre av stadens förnämsta galor äro

anlagda av honom. För utjämnandet av

en av dessa måste han borttaga och

avlägsna över en miljon kubikmeter jord.

Seattle är nämligen byggt pa brania

kullar. Endast den uppsättning av maskiner,

redskap, lokomotiv ni. m., som Erickson

måste anskaffa för atl kunna utföra dessa

arbeten, representerade ett värde av 50.00(1

dollars. 1909 fick han regeringskontrakt

pa att bygga en torrdocka i Bremerlon,

803 fot 263 meter i längd upptill, 135

rol (41 meter) bred pa det

bredaste stället och 17 fot 1 I meter

djup. Kostnaden beräknades lill

omkring 2 miljoner dollars. Inder en

lang lid betalade Erickson ut

omkring 1,000 dollars om dagen i arbetslöner.

Efter dockans fullbordande fick han beställning pä en annan

lorrdocka, något mindre än den första. Erickson köpte för flera

år sedan säteriet Lindö i Södermanland med underlydande gårdar,

med en ägovidd av inalles 2,300 tunnland. Han äger ell stort

sågverk, har anlagt en stad i västra Washington, är ordförande i

elt stort fiskeribolag, grundade 1910 i bolag med norrmannen FI.

L. Gröndahl ell skeppsbvggeribolag och har byggt en järnväg genom

i ll av de rikaste skogsdistrikten. Han talar ibland om alt sia sig lill

ro pa sin egendom i Sverige, men för en sådan rastlös ande vore

det ju otänkbart.

Järnvägsbyggaren C.lias. J. Johnson föddes i Karlskoga.

Värmland, 1850 och reste till Amerika 1873. Hans hela kassa vid

ankomsten till Minnesota, där han började sin amerikanska bana.

utgjorde 2 dollars. Från en oansenlig början som arbetare med

hacka och spade vid järnvägsanläggningar har ban arbetat sig

upp till en av de förnämsta järnvägsbyggare i Amerika. Dels

Konsul William Matson.210

på ey en hand. dels i gemenskap med andra har han byggt över

3,000 mil ,1.855 kilometer järnväg i Amerika, och somliga av

dessa banleder hu erbjudit stora svårigheter. En av dem. som på

en sträcka av 80 mil 129 kilometer; gick genom Caseadebergen i

Washington krävde nästan oavbruten bortsprängning av berg.

anläggandet av 1 tunnlar av sammanlagt 3.000 fots 9(i0 meter)

längd och byggandet av en mängd broar över klyftor och

bråddjup. Kostnaden för denna banled ensamt belöpte sig till 3

miljoner dollars. .Iohnson har ofta sysselsatt en arbetsstyrka

av 2—3,000 man och utbetalt i löner 100.000 dollars i månaden

jämle kosthåll. 1893—1900 var ban bosatt i Minneapolis, men

har sedan dess haft sitt hem i Seattle. Han har besökt Sverige

en gång.

Jag skulle kunna fylla bela boken med biografier över

svenskamerikaner, som genom flit och omlänksamhet och med begagnande

av de tillfällen som erbjudit sig arbetat sig upp från fattigdom

lill anseende och rikedom som entreprenörer. Det finns fullt

av dem i varenda större stad. Och övergå vi nu lill dem. som

genom affärer, spekulation, som köpmän, fabriksidkare m. fi. dyl.,

ernått samma resultat, så förökar sig skaran. Endast några fä

exempel skola framhållas som typer för denna klass.

Generalkonsuln kapten William Matson i San Francisco,

grundläggare och ledare av elt av de största transportbolagen

på Stilla havskusten samt ordförande och styrelseledamot i ett

dussintal andra stora förelag, föddes i Lysekil, Bohuslän,

1850, gick till sjöss redan som 10-årig gosse och kom vid 10

års ålder lill Amerika. I New York log han hyra pa ell fartyg,

destinerat titi San Francisco. Efter en besvärlig färd runt Kap

Ilorn anlände ban till San Francisco 1807 och företog därifrån

flera sjöresor längs kusten, varefter han mönstrade på en skonert,

som fraktade kol från Mount Diablo i California till San Francisco.

1870 blev han kapten pä skonerten och fick längre fram befäl över

ett annat fartyg. 1882 började ban sin bana som skeppsägare, i

det ban läl bygga ell fartyg för idkande av sjöfart pä Hawajiöarna.

Härmed lades grunden lill Matson Navigation Company, vilket han

organiserade 1901. Det började sin verksamhet med några fä

segelskutor. I dag äger del åtta stora ångfartyg, somliga av dem

med ända till 9,000 tons dräktighet, samt inemot ett dussin

segelfartyg. Ganska många av segelfartygen ha svenskar till

befälhavare-Omedelbart efter oljeupptäckterna i California ombyggde kapten

Matson flera av seglarna, sä att de kunde drivas med olja.

Han kastade sig in pä oljeaffärer, anlade i kompanjonskap med

några andra affärsmän en 118 mil lång oljeledning och en annan.

15 mil lång. från oljefälten till kusten. För några år sedan

sålde ban dessa linjer till ett annat bolag för 3" j miljoner dollars,

men insatte sedermera ett större kapital än förut i samma slags211

verksamhet. Han har deltagit i grundläggandet av sädana mäktiga

bolag som Honolulu Plantation Company kapital 5 miljoner

dollars,. Paakau Sugar Co. och National lee Co. kapital 3

miljoner dollars och är direktör i det förstnämnda, vilket liksom

Paakaubolaget har sin verksamhet på Hawaiiöarna. Han är

president i andra kapitalstarka bolag, såsom .Matson. Lörd &

Belser Company, vilket för några år sedan hade ett

regerings-kontrakt på II miljoner dollars att anlägga ett vattensystem i

staden Manila. Lika naturligt som det faller sig för Matson at|

handskas med de vidlyftigaste affärsproblem. lika förskräckt är

ban för aili. som åsyftar bekantgörandet av hans bragder. Utan

vicekonsul d:r Fredrik Westerbergs välvilliga och ihärdiga

medverkan skulle det troligen varit omöjligt alt någonsin få Ma|sons

poiiräll eller biografi för någon

publikation. Del log mig över ell är all

övertala honom att giva mig sitt porträtt till

publiceringskrev d:r Westerberg vid ell

tillfälle, men jag ville icke släppa mitt tag,

ty på samma gäng som Matson är känd och

högaktad av a|la havels arbetare" pa denna

k.ust, sa finns det en mängd av hans

landsmän, som icke träffat honom, men

hell naturligt äro nyfikna all fa se

porträttet av denne man, som genom egen kraft

och duglighet svingat sig upp till

anseende och rikedom, och som efter alt ha

lämnat sill fädernesland Sverige såsom en

fattig sjömansgosse nu representerar

detsamma såsom konsul i San Francisco med ell

distrikt innefattande staterna California,

Oregon, Washington, Idaho, Utah. Nevada och Arizona saml

territoriet Alaska, ett område tio gånger så stort som hela Sverige.

Världens största timmer- och sågverksorganisation är utan

tvivel C. A. Smith Lumber Company, representerat av

svenskamerikanen C. A. Smith. Han föddes i Boxholm, Östergötland,

1852 och medföljde vid 11 års ålder sin fader lill Amerika, där

han hamnade i Minneapolis. Ilan genomgick, under bela tiden

arbetande för sitt uppehälle, folk- och högskola och studerade

även elt par terminer 1872—73 vid Minnesota statsunivcrsilel. Sin

första affärsutbildning erhöll han i förre guvernören Pillsbury s

järnhandel i Minneapolis, där ban arbetade i 5 års tid. 1878

anlade han en brädgård och veteelevator i Herman. Minnesota,

ocli senare brädgårdar på olika platser i North Dakota. 1893

organiserade han affären under namnet C. A. Smith Lumber

Company, ocli elt dyrbart sågverk uppfördes i Minneapolis med

en ärlig produktionsförmåga av 150 miljoner fot virke. 1898

16. - Skarsledt.

C. A. Smith.grundade han C. A. Smith Cimber Company med uppgift att

förvärva skogsområden i California ocli Oregon, sedan ban

förutsett, att det snart skulle vara på upphällningen med Minnesotas

skogsförråd. l".HX) köpte bolagel 30,000 aeres 21.(100 tunnland

med ."1.000 miljoner fot stående redwoodtimmer i Humboldt county,

California, är 1003 00.000 acres 18.000 tunnland; med

sockertail-oeh vit furuskog i Hldorado county, California, och mellan ären

1001 och 1007 över 200.000 aeres 1(50,000 tunnland med 18.000

miljoner fot stående Douglasgran, Port Orford vit ceder samt

spruceträd i flera counties runt Coosviken i sydvästra Oreg.in.

samt andra smärre sträckor skogsland. 1SHI7 bildades C. V. Smith

I.umber

dollars för att i Marshfield vid Coosviken i Oregon uppföra ett

modern I sågverk. Denna anläggning, som innefattar

torkningsugnar, hyvel- och maskinverkstäder m. m., täcker en yta av 120

acres 96 tunnland . Den 15 april 1907 påbörjades

bönstruklions-arbetel. ocli den 29 februari 1908 var sågverket i full gång. l"a

10 timmar sägas där omkring 500,000 fot virke. Stockarna forslas

nästan utan undantag på järnvägar, tillhörande samma bolag, saml

flottas med lilllij&lp av tidvattnet och bogserbåtar till sågverket.

Produkten forslas med bolagets egna två ångare lill Bay Poinl i

California, där bolaget äger en stor brädgård ocli

distributions-plats. träförädlings- och lådfabriker m. m. Bay Poinlanläggningen

ligger vid Suisunvikcn 40 mil norr om San Francisco och

upplager etl område av en halv mils bredd och 1.300 fots längd

mellan viken och elt par järnvägslinjer. En landremsa nära 3.000

fot läng mellan bukten och kullarna därintill har reserverats för

stadsområde och fabrikstomter. De bägge ångarna göra sina turer

mellan Marshfield och Bay Poinl växelvis var femte dag. Lasten,

1.600.000 fot timmer, stuvas ombord på 12 timmar med tillhjälp

av elektriska lyftkranar. I nder några är från 1908 var Smith

svensk konsul i Minneapolis, för Minnesotas konsulatdistrikt,

omfattande 13 stater i nordvåstern. Han är nu bosatt i Oaktand.

California. Han har vid sidan om sin mångskiftande

affärsverksamhet lagil livligt intresse i svenskt-aiuerikanskt kyrko- och

skolväsen och skänkt stora summor till olika universitet och

välgörenhetsinrättningar. men ännu större har kanske hans

hjälpsamhet i del tysta varit. Den framgång, som kommit honom

lill del. är icke beroende pä slump eller tur . anmärker med rätta

hans biograf i Vestkustens jubelnummer 1915. utan förklaras av

den framsynthet, som karaktäriserar honom, parad med den

grund-lighet. varmed ban går till verket, när han anser alt den rätta

liden är inne. Hela hans levnadsbana utgör etl kontinuerligt

byggande pä säkert lagd grund; inga förhastade sleg ha tagits,

ocli den väldiga, komplicerade industri, som sprang ut i

blomning år 1911 vid Coos Bay i Oregon och Bay Point i California,243

liade gjorts möjlig genom en långsam och systematisk

knoppningsperiod, som ka n spåras tillbaka lill 189X, da han förslå

gängen säg sig 0111 efler elt passande operationsfält pä Stilla

havskusten.

Som rramgangsfull pä kommunikationsområdet har näppeligen

någon överträffat A. K. .Iohnson. Född i Karlskoga, Värmland, 1840,

kom ban lill Amerika i sällskap med sina föräldrar som I 1-årig

gosse. Efter att i flera år ha arbetat som biljettförsäljare för

järnvägs- och ångbälskontor i Chicago, erhöll han 1881

anställning hos ett stort järnvägsbolag i Minnesota som landkommissarie,

och det var till huvudsaklig del genom hans insiktsfulla sätt alt sköta

denna befattning och dc praktiska metoder han använde för alt

göra Minnesolas utvecklingsmöjligheter bekanta, som den bördiga

Hed Riverdalen blev sa hastigt bebyggd av skandinaver. Sedan

1883, då ban grundade land- och

immigrationsaffären A. F. Johnson & Company, har

delta firmanamn blivit ell av de mest

bekanta i Amerika. Ingen annan

skandinavisk affär har haf| filialer pa sa mänga

platser eller med sin verksamhet Irängt sä in

i varje landsända som denna. Som

kom-munikationsinan har Johnson varit förenad

med alla större hanbolag, vilkas linjer ga

genom dc nordvästra staterna, och ined

olika ångbàlslinjer. Han har varit delägare

i tidningen Hemlandet och är sedan 1905

delägare i Nordstjernan i New York, i

vilken stad han även tjänstgjort som

svensk konsul. Han var på 1880-lalet

bosatt i Minnesota. I början av 1890-talet

flyttade han lill New York. Han är en

framstående konstsamlare och hur företagit flera europeiska resor.

Vad A. E. Johnson varit inom transportväsendet, har Nils

A. Nelson i Chicago varit inom försäkringsväsendet. Han föddes i

Halland 1800 och utvandrade 1881. Hfter några års vistelse i

Amerika genomgick han ett affärsinstitut i Chicago och hade sedan

under nära 10 års lid anställning hos en stor börsfirma. Då

byggnads- och låneföreningen Svea bildades år 1893. blev Nelson dess

ordförande. 1890 valdes ban lill dess sekreterare och 1905 till

president för livförsäkringsbolaget Skandia. På

livförsäkringsområdet är han den mest bemärkta svensken i Amerika. Vid sidan

om sina göromål i bvgguadsföreningen och livförsäkringsaffärer

sysslar han även med fastighetsaffärer. Han var den egentlige

Urundläggaren till Chicago Cemeterv Association och är sedan dess

stiftande dess sekreterare. Ehuru genom träning ocb

affärsverksamhet amerikan, är Nelson starkt svcnsksinnad och är starkl

J. E. Cliilberg.intresserad i allt, som är ägnat att befordra svensk-amerikanska

ställning oeli anseende.

En svensk-amerikan, som uträttat mycket med, som det vill

synas, föga ansträngning, är vice bankpresidenten .1. E. Chilberg i

Seattle. Hans historia är både innehållsrik och intressant. Han

föddes i Iowa 1807. sonson lill den i kap. 2 omtalade pionjären

C. J. Chilberg. och kom 1872 titi Seattle. Vid 16 ärs ålder var ban

sättare pä dagtidningen Pöst-Intelligencer. vid 22 ägare till den

största speceriaffär i staden, med en omsättning av 1,000 dollars om

dagen. Sedan butiken ödelagts i den brand, som 188!) hemsökte

Seattle, började (.bilberg kommissionsaffär. 1802 for ban lill

Centralamerika med avsikt all organisera en ångbåtslinjc mellan Seattle

och sydamerikanska hamnar. Tillsamman med 211 andra

passagerare anträdde han den långa resan med ångbåten Colima från

San Francisco. I lanför mexikanska kusten rakade ångaren ut

fölen orkan och kantrade. Uppkommen lill vattenytan, lyckades

Chilberg få tag i en kringdrivande planka. Sju andra passagerare

sökte sin räddning på densamma, men tre av dem förmådde ej

hälla sig fast. da böljorna vräkte sig över de skeppsbrutna, utan

släppte sitt tag och drunknade. När stormen lagt sig, drcvo de

fem överlevande omkring pä havet nära ell dygn. innan de omsider

flöto i land pa Mexikos sandkust. Av alla. som medföljt ångaren

från San Francisco, voro endast III räddade, och bland dessa fanns

blott en. som var mer än 30 är gammal. Chilberg och hans fyra

olyckskamrater följde stranden i flera dagars tid. livnärande sig

med krabbor o. d. och kommo omsider till en liten stad. där en

telegrafstation fanns. Sänd mig pengar. .lag far med nästa

ångbåt, telegraferade Chilberg till vänner i Seattle. De togo för givet,

att han menade, att han skulle fara hem igen. men i stället tog ban

nästa söderut gående båt till Centralamerika, där han cj blott

organiserade den påtänkta ängbålslinjen, ulan även underskrev

kontrakt på att sända tre skeppslaster frakt. 1807 öppnade han

handelsförbindelse med Alaska och ombesörjde postgång mellan

Seatllc och Juneau och andra platser i Alaska. När på våren

1800 nyheten om de nya guldfynden vid Nonie i västra Alaska

nådde Seattle, insåg han genast fördelen av en

transport-linje pä Yukonfloden. Han begav sig lill Juneau, vandrade över

bergen och fortsatte, så snart Yukonfloden blev isfri, sin färd i en

kanot til! Dawson, en farlig tripp på 000 mil 068 kilometer . Ilan

liade med sig från Seattle en bunt med tidningar. Han gav hela

högen lill en utblottad guldgrävare. som omedelbart sålde dem

fölen dollar stycket. Avståndet frän Dawson till Nonie är 1.910 mil

3,120 km. . När kort därefter den stora strömmen av lycksökare

styrde kurs på Nonie, var det flodångare, ägda av Chilberg och hans

medintressenter, som förde passagerarna, och varje båt var

full-packad. 1 Nonie arbetade han både som guldgrävare och köpman.

2-15

Han blev delägare i liera företag och återvände därpå lill Seattle.

Ni borde, ha en bank här . sade en vän lill honom en dag ett

par år därefter, dä Chilberg var pä besök i Nonie. Jag har

själv tänkt på den saken . svarade Oldberg. Tre dagar därefter

var en bank med elt till fullo inbetalt grundkapital av 100.000 dollars

organiserad och i full gaug. En av direktörerna i

Skandinavian-Amcriean-banken i Seattle klagade vid ett direktionsmöte över, atl

bankens lokal började bli för trång. Nå, sä lal oss se. om vi inte

kunna fä upp en byggnad, som är slor nog . sade Ch i I berg. Del

log I år all övertala ägaren av en viss hörntomt alt sälja den. Därpå

organiserades Ccntury Building Company ar 1903 med Chilberg

som president, och Maskabyggnaden. Seattles första skyskrapan-,

15 våningar hög, uppfördes för en kostnad av 926,000 dollars. Varje

kontor i byggnaden var uthyrt 5 månader, innan den var färdig.

Byggnaden såldes för några ar sedan till en kapitalist från Boston,

men den skandinavisk-amerikanska banken upplager fortfarande

första våningen däri. Chilberg är bankens vicepresident och lians

farbroder, vicekonsul Andrew Chilberg, dess president. Ar 1905,

när utställningen hölls i Portland, sändes från Nonie en massa

ulslätlningsföremäl jämte 5,000 dollars kontant. Den man, som

kom från Nonie med dessa saker, frågade Chilberg, om ban inte

trodde, all Seattles invånare skulle vilja bidraga lill utställningens

fond. Pä mindre än 2 dagar skaffade Chilberg 5.000 dollars för

ändamålet. All den stora utställningen 1909 i Seattle kom lill

stånd, var till stor del Chilbergs förtjänst. Tillsammans med sina

förtrogna genomdrev han på en dag, atl 000,000 dollars tecknades i

Seattle för företaget. Han valdes lill president för utställningen.

1911 organiserade han en Alaska-avdelning av Seattles

handelskammare, vilken sände en delegation till huvudstaden Washington,

där den lyckades förmå kongressen all ägna någon

uppmärksamhet åt Alaska. Närmaste resultat blev en lag. som gav Alaska en

territorialstyrelsc, och tillsättandet av en järnvägskommission, på

vars inrådan president Wilson gav sitt förord i kongressen titi

beviljandet av ell större anslag till järnvägsanläggning i Alaska.

Chilberg är president eller vicepresident i flera banker och

försäkringsbolag ni. ni. Hans framgång har varit uppseendeväckande och

snabb och beroende, som det vill synas, uteslutande på hans

organisationsförmåga och påpasslighet.

Under rubriken Svensk-amerikanska oljekungar innehöll Sv.

Amerikanaren i ell nummer år 1916 en notis om ell par

svenskamerikaner i Chicago, vilkas framgång i fråga om snabbhet varit

rent av fenomenal. Del är. skrev tidningen, endast två år, sedan

firman Anderson & Gustafson startades av en 30-àrig hallänning och

en 33-årig västgöte med en flicka vid skrivmaskinen, två

skrivpul-peter och med sa gott som kontor pä fickan. I dag har firman

ypperliga affärslokaler och ell 20-tal biträden på kontoret. Den24ti

liar filialer i New York. Kansas City och Tulsa. Oklahoma, och

gör affärer i alla slags oljor och vid snart sagt alla oljefåll i Förenta

staterna, mest dock i Kansas, Oklahoma och Pennsylvania. Länga

tåg med oljeförande fraktvagnar rulla dagligen över kontinenten

på order av firman, och affären utvidgas med varje dug. Firman

ligger i underhandlingar 0111 all köpa elt raffineringsverk i Cushing.

Oklahoma, för den lilla summan av 1 "« miljon dollars. Anderson

och Gustafson äro, som härav synes, affärsmän ut i

fingerspetsarna. vakna och framsynta. Anderson var innan han ingick kom

panjonskap med Gustafson affärsföreståndare i den välkända

bokförläggarfirman Charles Scribncrs sons i New York, och Gustafson

har i bela sitt unga liv varit anställd i oljeaffärer Jolin A. Anderson

föddes i Gräppa.s. Halland, 1878 och kom med sina föräldrar lill

Kapten O. M. Lindgren och hans son Bankiren John It. Lindgren.

Amerika ocli Chicago 1883. Charles A. Gustafson är född nära

Karlsborgs fästning i Västergötland 1881 och kom ined sin moder

till Chicago 1881. Fadern, som ännu lever, kom hit till landet

2 ar tidigare och har ända sedan han hilkom v iril anställd som

maskinist hos en av de större firmorna i Chicago.

En. som del gick upp och ned för pä livets slig, och som slutade

som förmögen man. var kapten C. M. Lindgren i Chicago. Han

var född i Dragsmark, Bohuslän. 1819 och var sjöman från 1832

till 181!). dä han kom till California. Han stannade där 3 ar och

försökte sig först som guldgrävarc. varefter han sysslade med forsling

av varor. 1852 besökte han Sverige och bosatte sig efter sin

återkomsl pä hösten samma år i Chicago. Här började han

hyrkuskaffär. men övergav den, dä ban ej fann den lönande, ocli blev

järn vägsbyggare. 1856 köpte ban ell par lastfartyg och ingick

kontrakt med en sagvcrksfirma att forsla timmer fran Michigan lill

Chicago. Till en början visade detla förelag sig mycket givande.

247

mc» plölsligl gjorde firman konkurs, varigenom Lindgren led stor

förlust. Han uppsatte nu en maskinfabrik i Montgomery, en liten

plats 3t> mil från Chicago, men misslyckades ocli måste göra

konkurs. 18(10 återkom ban till Chicago och slog sig pa sjöfart,

lian började med en skuta, som inbragte honom så stor vinst, att han

snart kunde utbyta den mol ett större fartyg. Lyckan var honom

fortfarande bevågen. Han köpte det ena fartyget efter det andra,

tills ban 1870 ägde ell halvt dussin med en sammanlagd dräktighet

av 4,500 tons. vilka seglade oavbrutet mellan Chicago och

hamnplatser i Michigan, fraktande byggnadsmaterialier m. ni. Några ar

därefter hade ban 9 fartyg. Avtagande hälsa tvang honom 1877 all

draga sig frän affärerna. Han avlade ell besök i Sverige, men var

vid återkomsten icke bättre. 187!) avled ban i sill hem i Evans ton.

Han var en mycket godhjärtad man och särskilt hjälpsam mol den

svenska metodistkyrkan, vilken utan hans bistånd aldrig skulle

kunnat uträtta vad den gjorde. Hans son. .|olin Ii. Lindgren, född i

Chicago 1855, började efter fullbordad skolkars sin affärsbana som

försäkringsagent. 1870 grundlade ban i bolag med norrmannen

Helge HaUgan en bank. vars affärer växte med en förvånande

hastighet. Insättningarna uppgingo 1883 lill 89,000 dollars, 1890

lill över en miljon dollars. Sedan 1891 är dess namn State Hank of

Chicago. Dess kapitäl och överskott belöpa sig nu till fem miljoner

dollars och insättningarna titi över 18 miljoner. Lindgren var en av

grundläggarna av svenska ålderdomshemmet i Chicago och bidrog

lill detsamma med 20,000 dollars. 1892 utnämndes ban lill

svensk-norsk vicckonsul i Chicago och var efter 1905 svensk vicek msul lill

sin död som inträffade för ell par är sedan.

Börsmannen Robert Lindblom i Chicago var pa sin lid en av

de mest bekanta svenskar i Amerika. Han var född i Askers socken.

Närke. 1811. studerade vid llögsjö bruksskola i Södermanland,

ägnade sig därpå at lanlniäteriyrket ocli hade senare anställning i

bank i Örebro. 1801 reste han till Amerika, fattig på guld, men

rik pa energi. Han slog sig först ned i Milwaukee, Wisconsin, blev

efter kort lid reporter vid en amerikansk dagtidning och sedan själv

redaktör, men lämnade snart lidningsmannabanan och log (ilats

hos en spannmåls- och exportfirma. 1873 började ban för egen

räkning spannmålsaffärer och blev inom kort en av de förnämsta

medlemmarna av börsen i Milwaukee. 1873 71 gjorde han mänga

lyckade spekulationer, men blev året därpå ruinerad. Han repade

sig dock snart, flyttade 1877 titi Chicago, blev medlem av dess

börs och fortsatte värre än förut med sina spekulationer. Det

hände ofta i början av 1880-talet. att han på cn dag köpte och

sålde partier på en lia|v miljon bushels vete eller majs. Hans

firma hade avdelningskontor i New York och pa många andra

platser. Till följd av den Leilerska vctespckulationen i slutet av

1890-talet. som ruinerade sa många, måste Lindblom inställa sina2 IS

betalningar. Ilan förmådde», skriver lians biograf A. Schön,

knappast rädda spillrorna av en för svensk-amerikanska förhållanden

storartad förmögenhet. Till sin levnads slut bibehöll ban sill

medlemskap på börsen, men syntes endast med likgiltighet dellaga i

affärerna. I)et är författarens oförgripliga mening, att allt dylikt

spel om livsmedel borde lika väl som all annan form av hasardspel

vara absolut förbjudet, och det är ej i hans egenskap av

Hörs-spekulant vi velat bidraga till att föreviga Kobert Lindbloms minne,

utan för hans verksamhet på andra områden och hans övriga goda

egenskaper, lian var medlem av Chicagos skolstyrelse från 18H3 till

18% och reformerade och förenklade ansenligt skolstyrelsens

ekonomiska system. Från 18",)3 till 1897 var han medlem av guvernör

Altgelds stab med rang av överste, och 1899—1902 var ban

ordförande i stadens civiltjänslkommission

ocli visade sig där lika nitisk ocli

skicklig som i skolstyrelsen. Han var en av

dem, som ivrigast arbetade för att fä

världsutställningen 1893 förlagd till

Chicago, författade det första uppropet

till amerikanska folket rörande detta

företag, var en av utställningens 30

direktörer ocli en av dem, som donerade

en halv miljon dollars lill stadens

ga-rantifond. För Sverige och allt svenskt

hyste han slorl intresse, oaktat ban

eljest i tankar och känslor var mer

amerikan än svensk. Det av svenska

Glecklubben i Brooklyn vid

san-gartävlingen i Minneapolis 1891

vunna dyrbara sidenbaneret var skänkt

av Lindblom. 1 politiken var ban demokrat med stark lutning ål

socialismen. Ilan var flärdlös i sitt uppträdande, vänfast och

rättfram och sjöng sin mening rent ut. Han avled 1907. F.n stor.

ny högskolebyggnad, som är under uppförande i Chicago,

kommer enligt skolstyrelsens beslut att uppkallas efter Lindblom och

bära namnet Robert Lindblom High School.

Fn annan svensk-amerikan, som trots läng vistelse i Amerika år

med varm sympati fästad vid Sverige, är C. 0. Swanberg i San

Francisco. ITan föddes i Kalmar 1840 och började, vid 9 års

ålder att medfölja fadern, som var sjökapten, på lians sjöresor.

1 fi års tid arbetade ban som kock bos honom, log 1801 hyra i London

som lättmatros på ett engelskt fartyg, blev 1862 matros och seglade

som sådan några år, varefter ban blev andre styrman. 1870

kom han till San Francisco och beslöt att stanna där. Han tog

plats vid Morganbolagets ostronfiskeri, anlade 1872 egen

oslron-bank. blev 1887 delägare i Morgan Oyster Company och grundade

C. O. Swanberg.249

1891 Merchants ler & Cold Storage Company. Sedan elt antal är

tillbaka är ban även ägare av det stora Portola Louvrckaféet, ett av

de största i staden. Vid sidan av dessa affärsintressen liar ban

dock funnit tid till sysslande med verksamhet av hell annan

beskaffenhet. Ilan har nämligen i Sverige köpt flera lantegendomar, till

vilka han esomoftast gör resor, och där ban företagit åtskilliga

viktiga jordbruksexperiment. Dessa egendomar äro Svartingstorp.

Yirum och Ängeltofta, de två förstnämnda belägna i Kalmar län.

den sistnämnda i Kristianstads län. Svartingstorp köple han så

långt tillbaka som 1887. Pä Ängeltofta, som han ägl sedan 1896,

har han en ladu- och stallbyggnad, som lär vara den största i

Sverige. På dessa gårdar håller han endast fullblodiga raskor.

vilkas avkastning noga bokföres. Därjämte göras experiment med

lucernodling och medel lill förebyggande av vissa

boskapssjukdomar. Svanberg har. oaktat ban är bosatt sä långt frän Sverige,

dock genom sin företagsamhet och forskningsiver gjort det svenska

jordbruket större tjänster än kanske någon annan enskild man.

och ban räknar det som sin förnämsta livsgärning att ha genom

sill föredöme givit impulsen lill förbättrade metoder i såväl

ladu-gårdsskötsel som odling av säd och boskapsfoder. Till belysning

av vad han uträttat må några siffror anföras. Första årets skörd

efter del han övertog Svartingstorp representerade 18,100 kronor

från 600 tunnland jord. Han importerade ofördröjligen 250

Jersey-kreatur och lyckades genom rationell ladugårdsskötsel, gödsling

o. s. v. förbättra den ursprungliga dåliga jordmånen så. all redan

under de nästföljande 6 ären medelvärdet av varje àrsgröda var

34,100 kronor, under de följande 6 åren 62,000 kr., under de följande

två 6-àrsperioderna resp. 94.000 och 111.000 kronor och under de

nästa t ären 124.000 kr. Skörden för 1914 representerade ett värde

av 119.101 kr. Avkastningen av denna gård har salunda på 29

år mer än 8-dubblats. Ängeltofta, som innehåller 963 tunnland

odlad jord. hade redan frän början en fruktbar jordmån. Likväl

har Swanberg förbättrat den så. att avkastningen ej långt ifrån

fördubblats. Första àrsgrödan var värd 98.593 kronor, skörden för

1913 representerade ett värde av 173.302 kronor. Detta må väl

kallas framgängsfullt jordbruk, i synnerhet som under tiden

bo-skapsfarsolcr. som härjat på gårdarna, måst bekämpas. Swanberg

har i sina tre svenska egendomar nedlagt ett kapital av över

1 "."■> miljon kronor. 1916 engagerade ban en framstående

svensk-amerikansk jordbruksexpert, W. F. Olson från Salinas i California,

all resa till Sverige och bekantgöra en del nva jordbruksmaskiner,

bland deni en betupptagningsmaskin, eu sädeslvftare ni. fl., som

Swanberg köpt, för att avprova dem på sina egendomar. Med så

stora förtjänster som Swanberg inlagt om det svenska jordbruket

tycker man, att en liten uppmuntran från svensk sida någon

gång skulle varit på sin plats. Likväl blev. då en gång ell förslag2.">0

gjordes att tilldela honom Hushållningssällskapets guldmedalj, detta

förslag nedröstat. Ilur skall sådant kunna förklaras? Fick hans

gärning maune icke erkännas, emedan han var svensk-amerikan

ocli förvärvat sin förmögenhet i främmande land och icke inom

Sveriges gränser? Vi borde kanske icke fråga så, men man är

olyckligtvis lika misstänksam i Amerika som i Sverige.

Från Stockholmstidningen Dagens Nyheter skall jag be att fa

återgiva, vad den skrev om den svensk-amerikanska affärsmannen

C.arl Dahlén i New York under hans Sverigebesök sommaren lillli

Herr Carl Dahlén, affärsman, expressinnebavare. bokhandlare m. ni..

021) Tredje ave., New York. är i Stockholm. Först böra vi

emellertid kanske tala om, alt hr Dahlén är född fattig

Yäslgöla-pojke och kom över lill andra sidan för .Kl år sedan utan något

annat än en seg arbelshäg. Småningom

blev han ägare lill en häst och en kärra

och började forsla koffertar frän etl ställe

lill ett annat i New York.

Härunder lärde ban sig, all det inte var nog med

at| bara slita, utan all man också borde

sälta en viss knyck i koffertarna för alt

kunna hantera dem lätt och med

framgång. Då fick ban den amerikanska

tak-len, och nu har ban ett stort hus med

många våningar med den nämnda

adressen och gör affärer i en mängd ling

med framgaiig. Han vill nu göra bättre

affärer både för egen del och för Sveriges.

Vi tro, atl ban verkligen tänker på

Sverige, |y efler 30 är i

Amerika talar ban den renaste svenska i

världen, ulan sa mycket som etl all right en gäng, och del bevisar

en del. Ilr Dahlén är här av två anledningar. Först och främst

lauker han på en marknad av svenskt porslin därute. Kännare

sätta del utomordentligt högt, och nu. da Österrike ej längre kan

leverera, borde det vara lätt atl införa det. Men utom att göra

affärer har br Dahlén en annan mission. Sedan år lilit ha

svenskarna i New York och Hrooklyu upprällal etl svenskt

ålderdomshem. För alt åstadkomma detta hein för värdiga behövande

åstadkoms nämnda år genom en basar en summa av nagol över

20.000 dollars, och för den summan inköptes på Staten Island

utanför staden etl sommarresidens, som tillhört familjen Vanderbilt.

Del omändrades och inreddes på bästa sätt och erbjuder för

närvarande en angenäm tillflyktsort för 27 gamla svenskar. Men

man önskar utvidga det, och för atl åstadkomma nödiga medel ha

30 svenska församlingar i Greater New York slutit sig tillsamman

för anordnande av en jättebasar i en av stadens väldigaste lokaler. Nu

C.arl Dahlén.vill lir Dahlén som ombud för ålderdomshemmets styrelse försöka

intressera även hemmasvenskar för saken. bl. a. så ;ill gåvor

skänktes till basaren, av vilken man tänker göra något högst

origi-nelll. Arrangörerna ärna i brev vända sig lill samtliga

landshövdingar ined anhållan om en säck jord frän varje län. Den

fördelas sedan i krukor, i vilka planteras en linnea. och sa går denna

fosterjord" pa auktion bland svenskarna. Man kan vara säker på,

alt den skall vinna åtgång.

Att en svensk akademisk medborgare blir en framgàngsfull

industriidkare, torde tillhöra sällsyntheterna. Ludwig Sjöström i

l.awrcnce. Massachusetts, var ett sådant undanlag. Han föddes i

Kristianstad 1831. blev student 1850. genomgick Teknologiska

Institutet i Stockholm och utexaminerades 1853. Han fick plats som

föreståndare för en klädesfabrik i

Södertälje, övertog 1857 sin faders affär,

likaledes klädesfabrik, i Strömfors, och

Hyllade, da den 1861 förstörts av eldsvada,

lill Hjo och började färgeri- och

väveri-affär. Denna sålde ban 1867, varefter ban

reste först lill Paris och därpå till

Amerika. Efter några månaders resor i

öststaterna erhöll ban anställning i en stor

klädesfabrik i Quebec, Kanada, och

stannade där lill 188(1, dä ban för egen

räkning anlade ett färgeri i Lawrence.

Hella utvidgade Ilan senare med ell

yllevàvcri. Delta företag ledde ban

med slor framgång lill 1897, da ban

överlämnade dess ledning ål sina söner.

Dessa omorganiserade senare affären lit|

ett aktiebolag med stort kapital och utvidgade den ansenligt.

Sjöström tillbragte sina sisla ar i Florida, där lian köpte ell

vidsträckt landområde och odlade ananas, tomater m. til. Han ställde

detta företag pa aktier ocli blev ordförande i bolaget. 1910 avled

ban i Mia ini. 1"lorida.

1 del föregående Ini flera sjömän omtalats, som pa landbacken

blivit stora affärsmän. Kn annan av samma klass är K. C. Johnson

i Portland, Oregon. Han föddes i Kastlösa. Skatte, 1853. gick

vid 15 års ålder till sjöss och seglade under de följande ären frän

hamnar i Sverige. England, Frankrike och Holland. 1872 reste han

från Sverige lill San Francisco. Efter all ha vistals någon lid i

California, begav han sig åter till sjöss, kom lill Peru 1873, for

därifrån till California Och arbetade en längre lid i Hollisler och Gilrov,

varefter han gjorde cn resa lill Manila. Vid återkomsten därifrån

1876 påbörjade ban affärer med fröhandlaren E. .1. Bowen, hos vilken

ban förut vid olika tillfällen haft anställning. 1880 begav ban sig lill

E. C. Johnson.■>y>

Arizona och letade i sällskap med ell halvt dussin San Franciscobor

efter guld och andra mineralier i backarna. Efter Ii veckors letande

återvände alla utom Johnson till Sau Francisco. Han fortsatte som

prospektor och kom några är senare lill New Mexico, där han före

någon annan utstakade gruvor och upprättade ett gruvlager. 1885

avyttrade ban sina intressen i gruvdistriktet och återvände till San

Francisco, där ban åter inträdde i Bowcns affär. 1890, medan han

ännu var föreståndare för Bowens affär, ingick ban i Portland Seed

Company, en fröhandel i Portland, till vilken han senare

övergick hell och hållet. Han är nu president i denna, och den liar

under hans kloka ledning upparbetats till den största i hela

nordvästern och innefaltar flera departement: försäljning av plantor,

gödningsämnen, trädgårdsredskap, utsäde o. s. v. 1893 besökte

Johnson Sverige. Han år en litterärt begavad

person, har verkställt flera lyckade

engelska tolkningar av svenska dikter och

utgivit en skrif| om ell besök i Mexiko.

I kustorten Seaside i Oregon har han på

själva brädden vid havel uppfört al sig

ett palats av sten, som i stil och

byggnadssätt är något alldeles enastående,

och dit ban tänker flytta, när ban drager

sig tillbaka från affärslivet.

En mycket ansedd svensk-amerikansk

keuiisl är Emil E. .Iohnson i New

York. Han föddes i Floby,

Västergötland, 18l>), studerade i Vänersborg

och vid Tekniska Högskolan i

Stockholm, varifrån ban tog avgångsexamen

1887. Samma år utvandrade ban och

bosatte sig i New York. Sedan 1891 har han haf| en byra för

handelskemiska undersökningar, med trämassa, kautschuk och oljor

lill specialitet. 1891 utnämndes ban lill medlem av stadens

hälsovårdsnämnd. I nder kriget var han konsulterande kemist och

inspektör av sprängämnen för franska, italienska, rumäniska och

holländska regeringarna. Han är en av stödjepelarna i den svenska

kolonien, ordförande i styrelsen för Ålderdomshemmet och för

den svensk-amerikanska ingenjörsföreniugcn. Hans 50-àrsdag den

9 sept. 191 I firades ined cn stor offentlig fest. i vilken svenskar

frän snart sagl alla delar av Förenta staterna deltogo.

Som skicklig detektiv åtnjuter svensk-amerikanen N. I". Walters

i Helena. Montana, elt stort anseende. IJådè när president Taft

och när senare president Hooscvelt under sina färder genom Amerika

besökte Helena, lades deras bevakning i händerna på Wallers.

I nder flera år i rad anförtroddes polisuppsikten vid statens

utställningar ål honom, och vid inlet av dessa tillfällen begingos

Emil K. Johnson.233

några stölder eller andra brott. Det var först när ban nekade

att vidare ataga sig detta uppdrag, som vederbörande sågo sig

om efter annan man att fylla platsen. Oaktat sin länga vistelse

i Amerika och sitt yrke, som icke för honom i beröring med

svenskar, är Walters mycket svensks i nnad och sparar varken lid

eller krafter, när det gäller att befrämja något företag, som ban

anser gagneligt för svenskarna. lian skaffade 50 dollars till

Vuguslanasynodens jubelfond, ocli det var genom hans ivriga

övertalning den för några år sedan avlidne stcnrike dansken Peter

Larsen i Montana lät förmå sig alt skänka 1.000 dollars till

den svenska lutherska kyrkan i Helena. Själv är Wallers aldrig

sen alt bidraga med sin skärv, där hjälp eller uppmuntran

behöves. 1 föreningslivet är ban även framstående, hög frimurare o. s. v.

Men ej blott i fredliga värv och idrotter ha svensk-amerikanerna

gjort sig bemärkta bland amerikanerna. Under inbördeskriget i

början av 1800-lalet visade de en av den infödda befolkningen

mycket uppmärksammad patriotism. Från Illinois, lowa.

Minne-sola och Wisconsin anmälde sig ej färre än 2,250 svenskar till

frivillig krigstjänst, eller omkring en sjättedel av dessa fvra staters

dåvarande hela svenska befolkning. Utmärkta krigarämnen funnos

också bland dem. Flera av dem svingade sig upp lill ära och

utmärkelse, och för flertalet människor synes ju sådant vara av

större betydelse än de vida viktigare livsgärningar, som utföras i

obemärkthet och tysthet pä odlingens och upplysningens fält. Över

50 svenskar tjänstgjorde som officerare i kriget, bland dem

generalerna Robert Anderson, Ernst von Vegesack och (".. .1. Stolbrand,

amiralen Dahlgren, överstarna Ulric Dahlgren. Malmborg. Mallson,

Stålhammar, Elfving, Brydolf, Broady. Burg, överstelöjtnanten

Gustafson, majorerna I-orsse, Holmberg och Berglund, adjutanten

Youngberg. majoren Lindberg, kaptenerna Silfversparre, Stenbeck,

Sparreström. Arosenius, Charles och Erie Johnson. Lempke. Edwall,

Wjekstrom. Enström. Yanslrum. Linquist o. s. v. Många av

svenskarna frän de östra staterna tjänstgjorde i flottan. Jolin Ericssons

Monitor var under sin strid mot Morrimac bemannad lill allra

största delen med svenskar, och det var svenskar, som avgjorde

stridens utgång lill förman för monitoren. Den siste kvarlevande

av Monitors besättning, veteranen Hans Anderson, som för en

del år sedan under en impressarios ledning reste omkring och höll

föredrag om sina erfarenheter under den nämnda tvekampen,

berättade följande därom. Ell av Mcrrimacs 22 skoll hade träffat

monitorens styrhus. exploderat och gjort befälhavaren löjtnant

Worden fullkomligt blind och oförmögen all vidare tjänstgöra.

Merrimac fortsatte med sina salvor, vilka dock icke tillfogade

monitoren någon skada. Slutligen tillgrep jälteskeppet sin sisla

vanliga resurs att rusa pä fienden, för att borra honom i sänk.

Försöket misslyckades emellertid Då sade svensken Karl Petersonlill Anderson: Låt oss ladda med dubbla skott. Detta var elt

farligt experiment, emedan kanonerna lätt kunde explodera. Men

de djärva svenskarna trotsade faran. Kanonerna dubbelladdades,

ocli när Merriinac gjorde sin nästa sats för att tillintetgöra monitoren,

möttes den av tvä dubbelskott. som gåvo det dittills oövervunna

sjövidundrel dess banesar. Lufttrycket vid skottens avlossande

var så starkt, all varenda man ombord på monitoren kastades

omkull. De bägge kanonerna studsade tillbaka med en sådan

fart. att de gjorde fördjupningar i tornets tjocka järnsidor.

I ell par föregående kapitel ha vi redan gjort bekantskap

med några av de svensk-amerikanska officerarna, nämligen överste

Mallson, kapten Erie Johnson samt bröderna Hjalmar och .1. A.

Edgren, vilka sistnämnda tjänstgjorde som första löjtnanter. Alla

dessa ha gjorl sig bemärkta huvudsakligen på de fredliga idrotternas

bana. Flera bland dc ovan uppräknade voro däremot först och sist

krigsmän. C. .1. Stolbrand, vars egentliga namn var Möller, föddes

i Kristianstad 1821 och ingick vid 18 års ålder i Vendes artilleri.

Det var där ban utbytte sill namn mot det mera martialiskt klingande

Stäh l b rand. Han befordrades 1843 till sergeant, deltog i

dansk-tyska kriget som medlem av en svensk armékår, lämnade regementet

1850 och reste till Amerika 1851. Under de följande åren var han

bosall i Chicago och gjorde sig mycket bemärkt och omtyckt i

svenska kretsar. 1857. da sällskapet Svea stiftades, valdes han

lill dess ordförande och omvaldes sedan gäng på gang. Vid

krigels utbrott organiserade han ett kompani och drog ut i fält.

För lapperhel och duglighet befordrades ban I8(il lill major och

fyllde länge även åligganden, som tillhöra överstes ocli generals

skyldigheter, utan atl vinna vidare befordran, emedan ingen plats

fanns ledis i det regemente, han tillhörde. Missnöjd med detta

sände han in sin avskedsansökan, vilken även godkändes. Men general

Slierman, som ville behålla honom kvar i armén, anmodade honom

att pä färden titi sill hem fara genom Washington och framlämna

några viktiga dokument lill president Lincoln. Stolbrand gjorde

som ban var ombedd och uppsökte Lincoln samt lämnade lill

honom ell förseglat paket, som ban fått av Shcrman. Lincoln bröt

paketet och genomläste några papper däri, varefter han log

Stol-brand i hand och sade: Välkommen, general.» Stolbrand svarade,

all ban icke var general, ulan endast major. Ni tager miste .

utbrast Lincoln, ni är general», och han var det även frän del

ögonblicket. Några limmar senare erhöll ban sin fullmakt och

återvände till lägret. Han var med om flera belägringar och hade

under sitt kommando frän 5 till 10 batterier. 1864 inlog ban

Savannah. Georgia. Vid clt tillfälle blev han tillfångatagen av

fienden, men kom på elt eller annat säll äter lös. Efter krigets slut

slog han sig ned i Beaufort. South Carolina, som plantageägare,

uifle sig med en amerikanska och försvann för svenskarna. Under255

I års lid var han föreståndare för statens tukthus och utnämndes

senare till föreståndare för regeringens byggnad i Charleston. lian

avled där 1891. Om hans krigsmannaduglighel finns icke mer än

en mening. General Logan och andra av de amerikanska

befälhavarna berömde honom gäng pà gäng i sina rapporter. General

Shcrman yttrade vid ett tillfälle, att en tapprare nian och bättre

artilleriofficer ån Stolbrand fanns icke i bela armén. Men i det

civila livet liade ban sina egenheter, bland vilka var en svaghet för

att berätta orimliga historier. Sä påstod ban sig ha varit professor

i exercis och hästtäm jning i den svenska armén och privatlärare i

krigskonst för konung Oscar II. medan ban var kadett. Enlig|

Stolbrands uppgift var prinsen mycket bångstyrig och ohörsam,

men hans kunglige fader liade lyckligtvis tillåtit Stolbrand alt vara

sträng mot prinsen. En annan märkvärdig historia var, att

Stolbrand. som någon gäng pä 1850-talet haft anställning vid en

konst-bevattningsanläggning i västern, uppfunnit en sorts skor, med vilka

ban kunde gä pà vattnet, bärande med sig hela sin militäriska

utrustning.

En av de allra dugligaste och tappraste, men i förhållande lill

sina förtjänster minst uppskattade av hjältarna i inbördeskriget

var översten Oscar Malmborg. Han var född 182(1, liade genomgått

karlbergs krigsakademi och tjänstgjort flera är i den svenska armén,

när han vid krigels utbrott mellan Förenta staterna och Mexiko 18-111

reste till Amerika, för att erbjuda den amerikanska regeringen sina

tjänster. Han vann befordran under kriget. 1852 bosatte ban sig i

Chicago, lian var anställd i emigrationsdepartementet vid Illinois

Central järn vägen, när inbördeskriget bröt ut. Såsom befälhavare

över 55:te lllinoisregemcnlet. vilket huvudsakligen beslod av far

marc och arbetare, gjorde han ell storverk, i det ban genom

sträng disciplin och trägna övningar förvandlade det till ett av

mönsterregementena i armén. Men lrans stränghet och noggrannhet

i tjänsten gjorde honom opopulär bland rekryterna, bland vilka

funnos många, som anmält sig i hopp att få någon sorls överordnad

befallning. Malmborgs förman, överste Stuart, hyste ingen tilltro

lill sin egen förmåga, men litade fullkomlig! pa Malmborgs, och

manskapet, som märkte, hur det hängde ihop. föraktade den ene, för

det han ej var tillräckligt hemma i sina stycken, och den andre,

för del han var kunnigare, än vad soldaterna ansågo behövligt. Vid

regementets organiserande hade etl par metodistpräster vid namn

Hanev och Presson ditfört ett antal rekryter och blivit utnämnda lill

kaptener över var sill kompani. När Malmborg befordrades lill

överstelöjtnant, väckte detta ond "blod hos en hop gröngölingar,

som ansågo sig förbisedda, och når ett är senare Stuart skulle

lie-fordras och utsikterna voro. att Malmborg skulle utnämnas lill

överste, sändes ett av Hanev inspirerat brev till statens guvernör

Yates, vari 21 av de lägre officerarna fordrade att få ha elt ord264

med i lägel vid bestämmandet av vern som skulle vara deras

överste, oeli vari vidare Malmborg beskylldes för oduglighet, grymhet

m. m. Saken kom till överste Stuarls kännedom, och ban skrev

genasl lill guvernören ett brev, varur följande utdrag ma anföras:

Överste Malmborg häller strängt på tukt ocli ordning och fordrar

att varje officer skall göra sin plikl titi fullo. Bland officerarna är

del mycket fa, som icke känna sig mer än belåtna med sig själva,

om de något så när lill hälften göra siu plikt. Sädana bli

efter-hållna av honom. Dc önska därför bli kvitt honom, sa alt dc

kunna få råda sig själva. Men det år denna vaksamhet, detta nil

och denna disciplin, som gjort regementet lill del i alla avseenden

bästa i denna armé. Jag har naturligtvis fått äran att ha

åstadkommil detta, men de. som känna förhållandena närmare, veta väl.

vilket gagn jag har hall av överste Malmborg. Det vore ej blott

oädelt, ulan även otacksamt av mig all tillskriva 111ig någon del

av den ära, som rättvisligen tillkommer honom. Del finns knappt en

officer i regementet, som hade reda på någonting, när ban

inmönstrades. Aili vad de vela. ha de lärt här, och i fråga om

somliga är det icke värst mycket. Dc borde vara tacksamma för

vad överste Malmborg gjort Tör dem. Jag önskar alt fä säga rent ul

och intyga, atl detta regemente, som har hedrat och kommer att

hedra eder stal. har för sin duglighet och för allt annat, som gör

det namnkunnigt och berömt, att tacka överste Malmborg. Han

har lärl mig det mesta av vad jag vet och officerarna aili. vad

de veta. Detta brev hade till resultat, atl guvernören utnämnde

Malmborg lill överste. Stuart befordrades lill brigadgeneral, men

utnämningen lyckades icke fa presidentens godkännande. Stuart

utträdde da ur krigstjänsten. Av förargelse över Malmborgs

utnämning togo 5 officerare avsked. Han svarade med all avskeda Ii

andra för oduglighet. I nder tiden intrigerade Halley och hans

anhängare, tills Malmborg tröttnade och gav efter för deras fordran

att själva fa välja officerare. I april I8(i! avsatle de Malmborg och

alla de andra officerarna och tillsatte andra i deras ställe. Haitey,

som under senare tiden tjänstgjort som kapten, blev med 101

röster mol 22 för Malmborg väld till överste. Ku medlem av

musikkåren utnämndes lill major ocli en man. som knappt kunde skriva

sitt namn, till kvartermästare. Hela tillställningen var löjeväckande.

General Logan. högste befälhavaren över armékåren, yttrade lill

Malmborg. Vi ha varit vana att betrakta öä:te regementet som det

bästa i armén, och hur skall jag kunna uttrycka min förvåning

över att finna, att de när allt kom omkring äro intet annat än en

hop eländiga tokstollar. Välja en kaplan, en människa totalt

okunnig i militäriska saker, lill överste! Äro de beredda att gå i

striden under en sådan mans kommando? Kan någon tro, att jag

ämnar nu, när vi stå inför den viktigaste perioden av kriget, skicka

det regementet i striden under en sådan man, eller att guvernörenbeviljar honom fullmakt? 1 själva verket godkändes av

vederbörande auktoriteter endast sådana utnämningar som gällde

personer, vilka voro i lur till för befordran.

Sådant var det regemente, som Malmborg hade satl pli pa och

lett genom ett tjog slaktningar, och som stritt bättre än de flesta

andra regementena och vunnit lika många segrar som något

lika fullt in i det sista otacksamt, intrigant och hämndlystet mol

den man, som lärt dem allt de kunde, och som gang efter

annan erhöll beröm av sina förmän för just de egenskaper, som

de missnöjda i regementet klandrade hos honom. Efter slaget

vid Shiloh lämnade Malmborg lill Stuart en lång lista med namn

på soldater och officerare, som han ansåg förtjänta av sårskilt

erkännande för tapperhet. Bland dem var en löjtnant Grooker,

som längre fram i tiden, efter Malmborgs död. utgav en

smädeskrift om honom. 1 Stuarts rapport om striden lästes bl. a.:

Med sin förmåga all i en blink uppfatta ändamålet och

meningen med varje manöver a fiendens sida kunde överste

Malmborg snabbt och insiktsfullt giva mig råd med hänsyn lill ord

nandet av mina trupper. Han var kall, vaken, försiktig, tapper

och av allra största gagn för mig.>

Lika öppen och erkànnsam var översten Thomas Kilby Smith

i sina omdömen om Malmborg. Vid Vicksburg blev Malmborg träffad

av en kula vid högra ögal och dövades för elt ögonblick, men

deltog strax därefter alcr i striden, uppmuntrande sina män. I

andra stormningen, vari ban deltog, ehuru avrådd därifrån

av-general Shernian. träffades han vid vänstra ögal av en

granatskärva. Men lian lät sig icke avskräckas, utan fullgjorde under

bela belägringen med nil och omsorg arbeten, vilka på grund

av hans erfarenhet och militäriska kunskaper blevo uppdragna

al honom all ombesörja, såsom anläggandet av skyttegravar,

skydds-vallar ni. 111. Brigadens kommendant, den ovannämnda Smith,

skrev i sin rapport: Jag ber icke om ursäkt för den

ovanliga längden av min rapport, ej heller sparar jag på beröm

över andra brigadens officerare och män. Jag endast beklagar

min oförmåga att i ord göra dem full rättvisa. Jag har ståt I

sida vid sida med överste Malmborg i 7 bataljer, slätt med honom

bokstavligen bland högar av lik och alltid funnit honom lika

lugn, beräknande, oförskråckt och modig. I den senaste striden

ådagalade ban dessa egenskaper med det nit och den

hoppfull-het, som äro så nödvändiga under ett anfall, och detla ehuru

ban blivit sårad två gånger, egendomlig! nog först i det högra

och sedan i det vänstra ögal.

Tillräckligt är sagt, ulan att behöva ingå pa varje

drabbning, för att visa, vad »lags karl Malmborg var som krigare,

och hur berättigad hans plats är bland förgrundsmännen på den

krigiska banan. Lika harmligt som det är att tänka pä de

trakas-17. — Skarslrdl.258

serier, för vilka han blev utsatt, för det ban höll pa tukt och

disciplin och för det han var utlänning, lika glädjande är det

att bevittna den ädla opartiskhet och äkta rättskänsla, som

besjälade överstarna Stuart och Smith. Malmborg tog avsked ur

tjänsten 18(55. Hans synförmåga försämrades mer ocli mer, och

nästan blind återvände han lill Sverige. Han levde där pa sin

pension till 1880. da ban avled i Visby.

Xägra av de ovan uppräknade officerarna kommo direkt frän

Sverige, för all deltaga i kriget på nordstaternas sida. Bland

item var Ernst von Vegesack, som 1801, da ban var 11 ar gammal,

lämnade Sverige i sällskap ined löjtnanterna llelleday, Rossander

och Ullman saml en ung ingenjör Torslow. Han deltog med

utmärkelse i många blodiga bataljer, och när han i maj 1803

lämnade armén med sill regemente, mottogs han ocli regementet

i New York. Baltimore ocli Philadelfia med storarlade

festligheter. Kort därefter återvände han till Sverige, lian avled

i Stockholm 1903. Hår är kanske platsen att nämna i

förbigående. atl medan elt par europeiska stater under det amerikanska

inbördeskriget stodo pa sydstaternas och slaveriets sida, Sverige

som ell hell sympatiserade ined unionen och dess kamp för

slaveriets upphävande. När i början av april 1805

underrättelsen, atl rebellernas huvudstad Richmond fallit, ingick till

unions-förbundels huvudstad Washington, samlades en stor skara

människor utanför statsministern Sewards bostad och ropade på honom.

Man ville höra, vad ban hade att säga. Han utträdde pa verandan

och yttrade: .lag haller pä med alt skriva etl antal depescher

lill utlandet. Ni torde önska all höra, vad jag har all säga

de olike regeringarna i detta viktiga ögonblick. Jag skall àedra

vägnar tacka kejsaren av Kina. för det ban icke tillåtit någon

sydstatspiral visa sig i hans hamnar. Jag skall tacka den turkiske

sultanen, för det han icke mottagit och härbärgerat rebeller, som

sökt skycld inom hans område. Jag skall underrätta den franske

kejsaren, att han kan resa lill Richmond och hämta den tobak,

som så länge legat blockerad där, och lill Lörd Jolin Russel

skall jag säga, alt England nu kan erhålla den amerikanska

bomullen ulan någon blockadbrylning. Med dessa fa ord hade

Scward . säger C. t. Peterson, låtit förslå, vilken ställning del

s. k. kristna England ä ena sidan och det över sin

frihets-kärlek ständigt skrytande Frankrike ä den andra intagit gent emot

unionen ocb dess sak under det 1-ariga blodiga inbördeskriget.

Sverige var naturligtvis för litet alt nämna i förening med dessa

stormakter, men om Seward skolat säga någonting om vårt

fädernesland, så hade ban icke kunnat undgå atl giva det etl lika

hjärtligt tack. som det ban gav Kina och Turkiet, ty hela Sverige

var unionens vän bela tiden.

Detsamma gäller i det s|ora bela även om Svensk-Amerika.259

Det stoi a flertalet svensk-amerikaner bodde i nordstaterna. I

sydstaterna funnos pa den liden endast omkring 750 svenskar.

Antagligen stredo väl nägra av dem pa rebellernas sida. Bland

.sydstatsofficerarna fanns en med ell äkla svenskt namn. August

Korsberg, omnämnd i milorna söm löjtnant i ingenjörskaren ocli

som överste vid 51:sta regementet av Virginia. Men säkerligen

begåvo sig manga av sydslatssvenskarna lill nordslaterna för all

ingå i unionsarmén eller stanna i lugn ocli ro bland sina icke

stridande landsmän.KAPITEL 8.

Svensk-ainorikancnia som jordbrukare.

På första torva, som vändes å odlarens

första vret.

Med första kornet, som såddes, föll

tåren av ånger het.

Dock grodde ur svett ocli tårar en skörd

av glädje i blom,

Och sådden gav korn ocli kärna ocli

skördarnas rikedom.

K. W. Olson.

1 ett föregående kapitel har läsaren sett, hur hastigl de svenska

jordbrukssamhällena i Amerika utvecklades, och hur

farmarc-klassen som ett belt under årens lopp svingade sig upp från

fattigdon. till välstånd och i många fall förmögenhet. Mycket

därav kan förefalla I. o. m. den, som sett det med egna ögon,

som en saga. Men saken är. såsom i det följande skall visas,

i själva verket mycket enkel och lättförklarlig. Svenskarna ha

tydligen visat, att de som nybyggare äro oöverträffliga. All komma

lill ett främmande land, obekant med språk och förhållanden neil

utan besittning av tillgångar, är i och för sig ingen smasuk. Men

sådan har svenskarnas historia i det hela varit. Vi veta något

så när, vad tillfälle dessa torpare, baekslugusittare och gårdskarlar

kunnat ha i Sverige att skaffa sig något kapital alt röra sig

med pä den främmande jorden. Aven om många av dem försetts med

resebiljett ocli något mer av förut utvandrade anhöriga och

vänner, står det dock fast, att de allra flesta kommo tomhänta och

i många fall skuldsatta till det nya landet. Men med tillhjälp

av den fria jord, som erbjöds dem, de fria institutionerna, som

kommo dem att bättre känna och uppskatta sitt människovärde,

de gynnsammare arbetstillfällena, den högre betalningen samt den

svenska segheten och ihärdigheten i förening med en hart när

gränslös förmåga och beredvillighet att underkasta sig försakelser

och umbäranden ha de slagit sig fram och vunnit triumfer, som

skulle vara otroliga, om de icke låge i öppen dag för vem som

helst, som vill göra sig mödan att undersöka saken. litt faktum är,

att inga samhällen utom de Ivska bära en sådan prägel av välstånd261

och hemtrevnad som dc svenska, vare sig vi söka dem pä de stora

slätterna eller i skogsbygderna.

Stadsbor, totalt obekanta med jordbruksförhållanden, utlåta sig

stundom sä här: la, vad konst är det väl att taga sig fram,

när man får en farm till skänks och sitt uppehälle av den?» De

besinna icke, att ett stycke ouppbruten jord i en vildmark långt

från avsältningsorter, icke mer kan kallas en farm. än en ouppsägad

timmerstock kan kallas ett bus. Farm blir det först, när ägaren

förvandlat det därtill genom att bryta upp ocli beså jorden ocli

förse den med allt vad som behövs för dess skötsel

boningshus. ladugård, fähus, stängsel, lada, dragare, kreatur, redskap

och en bel hop annat, och at| även med allt detta farmaren

icke kommer långt, om ban icke har tillfållen att sälja sina

produkter. Vad det beträffar, atl en farmare får sitt uppehälle frän sin

gård, är det blott en halv sanning. Direkt kan ban aldrig vänta

att få mer än en del därav, såvitt han och hans familj önska

leva som människor. Med undanlag av några fä saker, som ägg,

mjölk, smör, kött och frukt, köper våra dagars farmare sina

förnödenheter alldeles som stadsbon: mjöl, socker, kryddor, te, kaffe,

konservsaker, kläder, möbler o. s. v. Den tiden är länge, sedan

förliden, då ban nöjde sig med hemmagjorda kläder och möbler,

malde sill eget mjöl och för resten levde på fläsk och potatis.

Han måste alltså samla en hel hop av egendom och skaffa sig

mycket atl sälja, innan ban kan med någon ulsikl till framgång

bedriva sill vrke.

Att del gick så snabbt som det gjorde för dc första nybyggarna

att komma i en tryggad ställning, berodde därpå, att dc kommo

i hopar och upptogo stora landsträckor: att var och en erhöll en

sLor andel av jorden, och alt denna var så bördig, att

järnvägsbolagen lockades att utsträcka sina linjer genom nybyggena,

varigenom det ej blott blev möjligt för odlarna all torgföra sina

produkter, utan även att få se sina egendomar stiga i värde år för

ar. Det är särskjll den sista omständigheten, som ligger till grund

för många farniares förmögenhet. Många jordbrukare, som anses

som rika, försäkra, alt de aldrig förtjänat något på sitt jordbruk,

utan fått sin förmögenhet enbart genom jordens värdestegring.

Ur affärssynpunkt betraktat, betalar jordbruket sig nämligen lika

dåligt i Amerika som i Sverige, t. o. m. sämre. Förenta staternas

omfångsrika, på tusentals undersökningar grundade

jordbruksstatistik visar, atl en farmares genomsnittsinkomst för sitt arbete

belöper sig endast till omkring en 24:del av det i farmen och

dess utrustning nedlagda kapitalet. Med andra ord. om en farm

med alla förbättringar i byggnadsväg, gärdesgärdar.

kreatursbesättning. maskiner o. s. v. representerar ett värde av 6.000 dollars,

kan ägaren, sedan han betalat de löpande utgifterna för skatt,

arbetshjälp. kraftfoder m. m., och avdragit ."> procents ränta på282

kapitalet, i medeltal vänta att fa 2.MI dollars om aret för silt

arbete. Många kunna genom affärsduglighet, skicklig beräkning

eller tillfällig tur fa mer. men många flera få mindre.

En svensk-amerikan, som försökt jordbruk badc i Sverige och

i Amerika, skrev nyligen i en svensk-amerikansk tidning: Jag

bar nu brukat jorden här Elinore, Minnesota i tre år, och jag

liar kommit till den slutsatsen, att jordbruk bär ej kan mäta sig

med samma sysselsättning i gamla landet, 0111 blotl jordbrukaren

där upplijöde all sin förmåga som här. Jag idkade jordbruk där

i 13 år med god nettovinst ärligen. Här har jag ännu ej kommit

till något vinstgivande resultat. Vad skatter beträffar, sa äro de

mycket högre här i Amerika än i Sverige. Jag äger en fann

på KU) acres "128 tunnland ocli har pä densamma betalt i skall

första arel 112 dollars, andra aret 121 och för 11)15 17(5 dollars

051 kronor . Detta är min skall a den fasta egendomen.

Lösöre-skatten liar varierat mellan 0 och 11 dollars. I Sverige ägde jag

ell hemman, gott motsvarande min nuvarande larm, och betalade

i skatt, krono- och kommunalutskyldcr i vanliga fall 120 kronor.

Detta kan anses vara låg skall i förhållande till priserna a vad

nian där producerade. En ordentlig häst. som man där födde

upp, fick man vid t à 5 års ålder 800 kronor för, en ko

250—300 kronor. Här måste det vara en ganska god häst, om den

skall inbringa 150 à 1(50 dollars (555—502 kr. . samt en ko för

50—60 dollars 185- 222 kr. . Jag har sett. all en del insändare varit

här i många år och ej betalt en enda cent i skall. Jag far emellertid

beklaga att ej få vara bland dessa lyckligt lottade. Eör de svenska

läsare, som finna detta eget, eftersom de hört all Amerika ej

beskattar sina medborgare, kan nämnas, att de. som ej ha någon

egendom, slippa att betala skall. Miljoner arbetare, hantverkare,

kontorister o. s. v. betala aldrig någon skall. Men sä klämmer man

i stället så myckel hårdare ål farmare. husägare och andra, som

ha fastighet.

Det var nybyggarnas lycka, all de kunde taga i besittning för

för så goll som intet eller för elt ytterst billigt pris sa stora områden

som ltR) acres 128 tunnland och mer. Alla undersökningar, som

gjorts av Förenta staternas jordbruksdepartement, visa, all en

farm. som är stor nog all giva full sysselsättning àl ägaren jämte

en eller två söner eller en dräng, är som inkomstkälla vida

förmånligare än en farm. som ägaren kan sköta ensam, och

proportionsvis även bättre än en, som kräver större

arbetskraft än vad tre män kunna prestera. Den rätta storleken

för en sådan farm är frän 100 lill 250 acres. Allt lal oni

förträffligheten av småbruk som inkomstkälla för en familj, där

husfadern ej har tillfälle lill arbete vid sidan av småbruket, är reni

nonsens. Mänga böcker och artiklar . säger den bekante

amerikanske jordbruksekonomen prof. G. I-". Warren i sill sl.ira verk om263

jordbruksskötsel, ha skrivits om det förtjusande i all driva

jordbruk pä några fa acres. Sådana intressanta titlar som Tre acres

och frihet, Tio acres nog och l em acres för mycket ha förekommit,

och nu ha vi fäll en Småbrukstidning också. Fem acres kunna vara

nog för vissa sorters jordbruk. De kunna t. o. m. vara för myckel,

oin de alla upptagas av växthus. Men i de fall. där ett sa litet

område erbjuder en tillräcklig inkomstkälla, har vanligen etl lika

stort kapital insatts som i en 200-aeresfarm. Dylika böcker äro

nästan alltid författade av någon, som har en betryggande inkomst

frän någon annan källa än farmen. Tre acres kunna erbjuda ell

mycket trevligt hem för den. som har en säker inkomst frän annat

hall. Småbruken ha I. o. m. givit anledning lill diverse poetiska

utgjutelser. Del finns måhända mindre poesi i en slor fram. men

den ger ell säkrare uppehälle.

Hade regeringen varit knusslig mot nybyggarna och skänkt dem

endast 3(1 eller 10 eller .">0 acres, hade vi aldrig fall höra |a|as om

deras bragder. Fj ens del stigande jordvärdet hade i sådant fall

kunnat skänka dem någon nämnvärd förmögenhet. De, som slogo sig

ned i skogstrakter, (lär del I n lång lid all at odlingen vinna några

fa acres, blevo också pä efterkälken i jämförelse med dem. som

togo präricjord. Och de präriefarmare. som nöjde sig med all

upptaga eller köpa sa litet som 10 eller 80 acres, ökade sina

ägovidder efleral. sa snart de kunde. Vi skola nu med några exempel

ur verkligheten visa. hur de nybyggare, som började med litet eller

inlet, gingo lill väga. och hur de kommo sig upp. l ill en början

lämna vi ordet al en av de framgångsrika svenska jordbrukarna

i Minnesota. Frick Peterson i Balalon i statens sydvästra del. Han

har lämnat en särdeles klar. lättfattlig och innehållsrik skildring

av sina erfarenheter.

Sä bär skriver ban: När vi pa våren 1X78 bosatte oss pa vari

homesteadland. varpa jag hösten förut falt första papperen, bestod

hela min egendom av 3 kor. 2 sma stutar, några höns; en gammal

vagn, nödvändiga husgerådssaker och sängkläder samt 10 dollars

i pengar. Del var bra litet att börja med ute pä den obrutna slätten,

sa långt frän några tillfällen lill arbetsförtjänst, och jag undrade

storligen, om det skulle bli möjligt för oss alt härda ut. tills vi

fingo något alt skörda. Men del gick bra, myckel bra t. o. m. Mill

första göra var all uppsöka de märken, lantmätaren salt ned. Delta

var inte sä lätt gjort, ovan som jag var att lokalisera mig på den

öppna slätten. De sex manaderna. sedan jag fick papperen, voro

nästan tilländalupna, och jag borde och ville vara punktlig i all

bosätta mig på landet enlig| lagens föreskrift. Det gjorde jag även.

Jag uppförde en provisorisk bostad av enklaste slag, ulan fönster

och med ell täcke i st. f. dörr. samt flyttade in med min familj.

Bostaden skyddade mot solens brännande strålar, men når oväder

inträffade och regnet strömmade ned. var det rent förfärligt därinneoch jag måste hänga ett bakträg över lampan lör att skydda den

mot vattnet, som spolade ned genom taket. Längre fram pa

sommaren hade jag fatt färdigt ett torvhus med tvä rum. källare och

skafferi, golv och tak av bräder och med riktiga fönster och rappade

väggar invändigt. Denna hydda var hjälplig nog at| bo i. men säg

utifrån förfärligt otrevlig och bedrövlig ut som människoboning, och

jag spikade upp ett hus av bräder sä snart jag kunde, d. v. s.

•I är senare.

Ilade jag blott halt starka dragare, kunde jag första sommaren

plöjt upp land nog till en skörd värd flera hundra dollars året

därefter. Men det liade jag icke. Ett par grannar och mina grannar

bodde då Iran 2 till (i mil frän mig kommo och plöjde upp fi acres

at mig, gratis och oombedda, såsom en välkomsthälsning. Däri

planlade jag flintmajs genom alt med en vanlig yxa hugga häl

i fårorna. Vi satte även potatis och sådde rov- och rolfrön och

andra trädgårdssaker. Majsen lät jag mala. och vi blandade mjölet

tillsammans med vetemjöl i bakningen. Våren därpå sådde jag vete

pä mina fi acres, men fick blott 50 bushels, knappt mer än lill

utsäde våren därpå. Men under tiden hade mina stutar vuxit och

blivit starka, och jag plöjde upp 20 acres den andra sommaren.

När vi varit här två år. hade vi således ännu icke fält någon

skörd värd att nämnas, och de 10 dollars jag hade alt börja med

voro länge sedan försvunna ur mina händer. Vissl saknade vi

åtskilligt på bordet de första ären, som vi gärna velat ha, men vi

försökte att vara anspråkslösa och tålmodiga och ordnade behoven

efter tillgången och motsågo framtiden med förhoppning. Någon

egentlig nöd ledo vi icke heller. Det enda vi hade att avyttra var

litet smör och ägg. Men dessa produkter voro ytterst billiga smör

7 cents pr Ib ,57 öre pr kilo och lika litet för ett dussin ägg. Under

den bråda tiden arbetade jag några dagar här och där för 75 cents

eller en dollar 2:95—3:70 kr. om dagen. Vintertiden hade jag cn

liten inkomst genom att fånga myskrattor och minks. Första vintern

sålde jag sådana skinn för 28, den andra vintern för 20 dollars

103 och 90 kr. . Bränsle köpte jag icke på flera är. Längs utmed

en å i min närhet fanns skog tillräckligt för både bränsle och den

första stallbyggnaden. Bland träden växte en oerhörd mängd

plommon och vilda vindruvor, och vi plockade därav säckar fulla lill

inkokning och syltning, sä vi hade nog för bela året. Potatis växte

förträffligt i den nybrutna marken, när den blev väl sönderbråkad.

.Men detta var ett styvt arbete. Kör potatis tillbytte jag mig en hcl

kull av smågrisar. Här var platsen för boskapsavel. Den

oöverskådliga slätten låg i hela sin glittrande blomsterskrud och med en

alldeles förvånande gräsrikedom, vari präriecldarna varje höst

frossade med ryslig glupskhet. .lag lyckades fä köpa flera stycken

spädkalvar för en dollar stycket, och tredje sommaren hade jag

över 20 nötkreatur, som betade i det frodiga präriegräset. Dittills2(5.")

liaile jag med lie avmejat både vetet pa mina ti acres och det

vinterfoder, som behövdes, men numera var detta icke längre länkbart,

•lag måste ha maskiner, plogar och redskap av många slag, större

stall, fähus och sädesbod m. m. för att kunna bedriva jordbruket

ordentligt.

Hellre än att avyttra ungkreaturen, vilket skulle varit stor

förlust (och något annat hade jag icke att sälja , lånade jag 500 dollars

1,850 kr.;, i själva verket en bagatell, alldenstund jag hade egendom

värd 3 gånger sa mycket. Men skuld har alltid varit min fasa,

och jag betraktade den ränta, som jag måste erlägga, som

bortkastade pengar. Skulden gjorde jag mig dock kvitt snart nog.

Jag köpte även samma år ett par ston för 350 doll. (1,295 kr. .

Med dem hade jag en förvånande tur. Ue fingo föl nästan varje

år, och jag uppfödde en uppsättning av hästar av präktigaste

stag. Farmen blev snart uppodlad, sedan jag fått starkare och

flera dragare. Att börja med odlades mest vete, men nu, sedan

havre ocli korn kommit i högre pris, odlas här mest sådant

jämte majs. Inkomsterna stego år från år, allt eftersom odlandet

fortgick, men i samma proportion stego även utgifterna. När

jag varit på platsen 0 år, hade jag 12 kor, mellan 20 och 30

ungkreatur. 30 svin och grisar, ell par hundra höns, 2 hästar

o. s. v.

Från de efterföljande åren är ej mycket all berätta. Den 13

febr. 1888 råkade jag under en färd frän Balalon ut för cn

ryslig snöstorm eller blizzard och gjorde mig ett heligt löfte att.

om jag komme hem lyckligt, det skulle vara både första och

sista gången jag varit ute i cn dylik storm. Så blev det även.

Den 5 juli 1893 drog en förfärlig hagelstorm över trakten. Det

året fick jag knappt halv skörd. Många av mina grannar fingo

ingenting alls, och några fingo sina stall och andra uthus

kull-vräkta. Sommaren 1911 var mycket varm och nästan alldeles

regnlös. På över 200 acres 100 tunnland; hopskrapade jag blott

93 bushels 2,536 kilo säd ocli 14 lons kreatursfoder. 1916 hade

jag vete pa 30 acres 21 tunnland . Allt jag fick var 111 bushels

3,927 kilo tröskmål, och vetet var så uselt, att det icke kunde

säljas. Mycket regn på försommaren kom vetet alt växa oerhört,

och det såg då ut, som om jag skulle få 35 bushels pr acre

2,622 kilo pr tunnland , mon under mogningstiden var det sä hett,

att grödan förstördes. Med dessa undantag ha vi varje år fålt

ordentlig gröda, och del bar varit farmningens vanliga enahanda

ar efter ar. Som bevis på, bur bördig jorden är, kan jag nämna,

alt jag har ett fält, som aldrig fått någon gödsel, och att fast jag

nu i 28 år skördat säd därpå, jag ej kan förmärka någon minskning

i grödan.

Oxar ha vänt upp den första sega torvan allmänt härute.

De voro nybyggarens tåliga ocli bästa vänner, starka, ihärdiga

ocli billiga alt underhålla. Men de voro för långsamma och

otympliga pa vägarna och framför maskinerna Jag köpte mig

därför som nämnt hästar, sa snart jag hade ett större stycke

uppodlat

Säkerligen ha tusentals nybyggare genomgått ungefär detsamma

som jag. Ingenstädes har jag funnit en sådan vänskap,

hjälpsamhet, tillit, godniodigliet och tålmodighet som bland nybyggarna

under den första tiden. I)e .hade kommit från norra Europa

medellösa och vana vid fattigdomen där. Jag har de första åren

med all deras karghet i kärt minne. Jag äger nu 210 acres 102

tunnland . värda 100 dollars pr acre. 160 acres fick jag a\

regeringen, och 80 har jag köpt. Dessa arrenderar jag ut och

får i arrende en tredjedel av grödan. Jag försökte arrendera ut dem

för kontant betalning, men måste upphöra därmed, emedan

ärren-datorn betalade med skuldförbindelser, som ingen människa ville

ha ens till skänks. På två är fick jag icke ens sa mycket, som

skatten belöpte sig till, och processa vill jag inte. 1816 odlades

havre och korn pä 45 acres, majs och hö på de återstående 35.

Jag sålde min andel och fick 168 dollars 620 kr. . vilket ju

ej är så illa. Jag betalade emellertid min andel i tröskningen.

Vanliga arrendeprisel. när det erlägges i penningar, är 3—4 dollars

pr acre 14—18 "."a kr. pr tunnland . För min farm skulle jag

säkert kunna få 1 dollars oavprutat. En granne till mig, som

haft farm i Nebraska, säger, att där betalas 5 och ända lill

7 dollars pr acre 23—32 kr. pr tunnland. Där sås vintervete,

som sällan siar fel, och så växer majs bättre där än här.

I samband med del sagda må ett par andra drag ur

nybyggarnas historia anföras. När jag först kom hit u|. kunde jag

icke se någon människoboning västerut, fast jag kunde se många

mit och liörl sägas, alt där skulle finnas 3 eller 1 norska familjer

åt det hållet. Men sä en dag pä hösten såg jag t va små

sädcs-stackar avspegla sig mot horisonten ."> mil frän min plats. Söndagen

därpå spände jag stutarna för vagnen, tog bela min familj ined

och styrde kurs rätt på stackarna. Vid framkomsten sag jag mig

omkring och blev varse ett lilcl stall av halm ell gott stycke borta,

men någon människoboning syntes inte. Men sa upptäckte jag

en gräsbevuxen upphöjning på marken. Där under bodde en

norsk familj Sanden. De hade gjort en urgrävning i jorden och

satt etl ryggäslak däröver, täckt med jord. På den platsen är

nu ett stationssamhälle vid namn Florence. Sanden har lagt ut

ett stort stycke ax sin farm i stadstomtcr. Han lever ännu och

behöver visst icke någonsin mer bo i en jordkula. Florence liar

omkring 150 invånare, allesamman norrmän eller svenskar. Elt

trevàningshotcll med 37 rum för resande äges av en jämtlänning

Erickson. Detta fall är icke precis ovanligt för den lid. som

varit här i västern. Men dylikt borde räddas ål eftervärlden, i267

synnerhet för läsare i Sverige, ty det återkomme|" icke mer. da den

fria jorden numera är i del närmaste slut. All åtskilliga nybyggare

blivit räll rika är nog saul. fast jag icke själv blive| del. Men

del är åtskillig! att laga i betraktande därvidlag, som folk vanligen

förbiser, lin gammal man i var församling berättade för mig.

alt när ban först slog sig ned pa sill frihemman, satte ban upp

en höstack, och all ban med sin familj bodde i eller vid den

de första dagarna. Innan ban för 3 eller I är sedan gav en farm

lill var och en av sina I söner, ägde ban 2,sektioner land 1.28(1

acres 1,008 tunnland . Ingen av dem skulle vilja sälja sin

plats til! något pris. Antag nu, att ban behållit alltsamman själv,

och all det vore värt blott (K) dollars pr acre, hur s| ir

förmögenhet ägde ban da? Om jag icke räknar fel. blir det 115,200

dollars eller 120.180 kronor.

Om jag nu berättade delta räll och slätt ulan förklarande

kommentarier för några i Sverige, skulle de med en mun säga

Det där är lögn alltihop." Och likväl är del alls ingen trollkonst

alt förklara del. Möjligen hade mannen något att börja med.

men något nämnvärt var del då icke, ly ban var nästan

nykommen från Sverige, och familjen bodde länge i etl litet dåligl

hus. Han hade I söner i uppväxtåren, och de ha bela liden

hållit samman som tieck. Oc. slogo sig genast på boskaps- ocli

fåravel. Gräs fanns i oändlighet i mänga ar och för intet. Landet

var billigt. I flera ar kunde jord köpas i min närhet för 3",

dollars pr acre 10 kr. pr tunnland . och i hans grannskap var

den så billig i mänga ar. emedan det var längre från järnvägen.

Han köpte sin jord billigt och delvis på tid. Om vi nu fråndraga

de 100 acres, som han fick för inlet, jämte den tillökning i värde,

som kommit de av honom köpta 1.120 acres lill del. och som ej

kostal honom något, >ch sammanräkna vad ban betalat för landet

ocli för förbättringar, byggnader, stängsel o. s. v., så finna vi.

alt det blir icke en sa oerhörd summa, alt någon behöver tvivla

därpå. Dela nu denna pa fem karlar, som hållit tillsamman

och arbetat träget i 10 långa är. sa blir del just icke sä särdeles

mycket, som var och en av dem sparat pr är. Men att dessa

lyckats bra och bättre än de ||esta, det är saul ocli berömvärt.

Det är likväl icke ell enstaka Tall; mänga flera kunde uppletas.

Icke heller har mannen varit en gnidare. Ilan bar skänkt stora

summor till det kyrkliga, skolor o. s. v. .lag vet bcstäml, atl

han flera gånger teeknal sig för 100 dollars pa subskriptionslistor,

da jag tecknat mig för 10 eller 20. .lag vill gärna hålla igen

litet, när jag anser, att de prästerliga liggerierna gä för långt.

Men det gör icke ban. Till slid vill jag påpeka, all jag alltifrån

min barndom tyckt bäst om jordbruksarbete, och att jag intill

mitt sista ögonblick skall bära i tacksamt hjärta detta lands

regering för den stora gåvan av 100 acres präktig jord. som säll208

mig i tillfälle att fä ett eget hem för mig själv och min familj

och bli oberoende uv andra.

Till denna ypperliga framställning av prSrienybyggarens

vedermödor och segrar vilja vi endast foga. att Frick Peterson föddes

i Arbrå socken, Gävleborgs län. 1845, utvandrade 1870 och hade

således varil i Vnierika 7 är, när han tog sitt frihemman, samt

att han är en litterärt ocli I. o. ni. poetiskt begåvad person,

fran vars penna flera ganska täcka dikter varit synliga i den

svensk-amerikanska pressen.

\ven sädana nybyggare, som icke haft någon erfarenhet i

C. F. Norströms första farmhus, byggt 1SG8, det första boningshuset i trakten

av t.indsborg, Kansas.

jordbruk, och som saknat egentlig håg ocli lust därför, kunde,

dä jorden erhölls fritt, förtjäna en liten förmögenhet genom atl

taga homestead och behålla och odla det, lills dess värde hunnit

flerdubblas.

Jag skall anföra ett exempel. C. F. Norström, född i Gävle 1830,

utvandrade 1805 och kom, efter att ha uppehållit sig i staterna

Illinois, Tennessee och Mississippi, 1808 lill den plats i Kansas,

där staden l.indsborg anlades. Där tog han sig ett frihemman på

80 acres och byggde sig ett litet stockhus. lians första öden voro

givetvis desamma som alla andra nybyggares. De första två

ären liade han ingen inkomst pä platsen, ulan endast utgifter,

vilket han skyller på, att han icke var farmare, utan måste

börja alt lära, vilket alltid kostar pengar. Sedan gick allt sin

naturliga gång. som han själv uttrycker det. 1873 köpte han269

angränsande 80 acres, sà alt han i ett stycke äger 1(50 acres. Denna

fann är nu värd 20,000 dollars 71.000 kronor för 128 tunnland .

När N. köpte dc 80 acres, varmed han tillökade farmen, var jorden

fortfarande billig. Ännu (i ar senare. 1870, da förf. vistades i

Lindsborgstrakten, såldes jord för 5 dollars pr acre. 1 detta

fall som i dc allra flcsla andra, där en farmare blivit förmögen,

har det således skett genom det stigande jordvärdet. Norström har

icke pa många ar själv skött sin farm. utan ägnat sig ål andra

affärer, lian liar sålunda i flera ar innehaft en politisk syssla,

varit direktör och vicepresident i stadens bank !) år ocli kassör

i elt försäkringsbolag 28 år. I nder den tid ban skötte farmen,

räknade ban pä en inkomst därifrån av omkring 1.500 dollars

om året. ibland mer. ibland mindre, beroende pa vete- och majs-

C. F. Norströms farm sadan den nu ser ut.

priserna. I!NK"> arrenderade ban ut farmen för 500 dollars om

året jämte inackordering hos arrendatorn. N. är nämligen änkeman

och bor fortfarande kvar pa farmen. Inackorderingen värderar

han lill 200 dollars om året och beräknar således, atl inkomsten

från farmen utgör 700 dollars 2,590 kr. . Det kan tyckas, att

en jordägare borde kunna påräkna allra minst 5 procents ränta

pa del kapital, hans egendom representerar. Men jordvärdet

beräknas icke endast, såsom fallet är med alla andra affärer, efter

nettoavkastningen, utan även efter vad farmen kostat i röjning

och förbättring, och därjämte ingår i de flesta fall i priset även

etl vissl affektions- samt .spekulationsvärde. I följd härav år

priset på nära nog vilken farm som helst betydligt högre, än

vad den verkliga neltobehalluingen berättigar till.

Jag frågade här förliden en svensk. Jolin Nelson, som äger

en liten fin farm pa 10 acres i sydöstra delen av staten Washington.270

hur myckel han skulle vilja säl ja sin plats för. Man har en liten

fruktträdgård pa den. men pa det mesta av jorden odlar han

lucern eller majs. HäO dollars pr acre 1.619 kr. pr tunnland .

blev svaret. I)et är visserligen mycket mer, än den är värd ,

lilladc han. ty den kan naturligtvis aldrig betala ränta pä så

■Inhn Nelsons farm.

mycket. Men om jag sålde den billigare, skulle del kosla mig myckel

håde lid och pengar, innan jag kunde finna en annan farm» som

kunde fäs för samma pris och vore lika bra. och jag skulle,

ändå alllid riskera alt bli kuggad på något vis. Så resonerar

varje farinare. och sa måste lian resonera under nuvarande

förhållanden. då all fri jord, som är värd alt äga. för länge sedan271

tagits i besittning och det blir allt mer och mer ont om gad

jord till rimligt pris. Den lilla farm, som författaren själv äger

och sköter, skulle, om den utarrenderades ocli arrendalorn skulle

betala skatten, pa sin höjd bringa 80 dollars i årligt arrende,

vilket vore endast 21 -j procent på vad den kostat. Den är

följaktligen icke värd sitt pris, men jag skulle ändå, av alldeles samma skäl,

som Jolin Nelson angav beträffande sin farm, ickc vilja sälja

den billigare. Och eftersom alla mer eller mindre resonera pa

samma vis, är del numera icke sä lätt att bli ägare till en

farm etter all reda sig pä den, som det förr varit Detta torde

vara ett av skälen, varför sa jämförelsevis fä av dc svenska

utvandrarna nu för tiden slå sig på jordbruk ocli sä få av

de stadsbor, som flytta ut pa landet för atl idka jordbruk, stanna

(lär. Del gar emot all nödgas underkasta sig försakelser och slit,

dä man är van vid bekvämlighet, och för utvandrarna lager det

icke lång tid all utröna, att arbetarna i staden, ulan alt riskera

något kapital alls. med lätthet förtjäna mer än farmare, som insatt

tusentals dollars i sina gärdar, och all utsikten all vinna

förmögenhet genom stigande jordvärde icke mer finnes utoni i

storstäderna. där affärstomternas värde fortfarande synes stiga i höjden

i kapp med de pa dem uppförda skyskraporna.

följande citat ur elt brev från en svensk farmare i South

Dakota tatar för sig självt: 1871 kom jag till Amerika sa fattig,

som en emigrant kan vara. skyldig för bilresan, och lämnade

kvar gamla föräldrar, som inte hade något annat all leva av

än min förljänst. Jag arbelade för farmare om sommaren och

i en kolgruva om vintern. När jag sparat ihop nog pengar, för

att kunna laga mig hustru och köpa hästar och redskap, begynte

jag atl farma i Illinois. Men som landet var för dyrt. begav

jag mig västerut. 1881 kom jag bil. Nu är jag oberoende av

både strejker och arbetslöshet. För all hjälpa våra landsmän

startade vi här cn kolonisationsförening, för att skaffa hem ocli

arbete al svenskar. Vi annonserade i svenska tidningar. Jag var

kassör tör föreningen och betalade ut 170 dollars 621) kr. för

annonsering, svarade pä 100-tals brev och fick i til fall på .">0

även lägga ut postporto, höll pa alt springa benen av mig för att

skaffa arbete at snickare, barberare, maskinarbetare och

jordbrukare. Vad blev resultatet"/ Ingen kom av dem, som lovade

komma. Denne brevskrivare befann sig dock i en trakt, där

det ännu, efter vad ban försäkrade, fanns golt om billig jord.

Även då jorden var billig överallt i västern, fordrades :lct dock.

för att nybyggaren skulle kunna reda sig. att han skulle vara

stark, van vid kroppsarbete och praktisk, så all han kunde taga

sig lill med vad som helst, utan att behöva leja hjälp vid alla

möjliga förefallande behov. Vi ha i kap. 2 sett. bur det gick

med Unonius" nybygge i Wisconsin. Del gick om styr. emedan272

nybyggarna voro idel herremän, ovana vid kroppsarbete och för

gamla att lära det. En nedslående historia om sina försök all

bli oberoende farmare har tidningsagenten (".. G. Hendin alt förtälja,

lian köpte på kredit ett stycke jord i trakten av Las Animas

i Colorado och byggde en liten stuga. Vad han förtjänade som

tidningsagent gick ät lill inköp av dragare och redskap. Han

kom på efterkälken med sina avbetalningar pa farmen och förlorade

den. Han arrenderade dä 80 acres näst intill den förlorade platsen,

balade huset över på arrendejorden och började på nytt. Hans

söner skötte gården, medan han själv var ute på prenumerantfiske.

Under de första 5 åren gick det ganska bra. Aret därpå förstördes

nästan hela grödan av en hagelstorm. Skuldsättning följde, och

där blev litet eller intet för arbetet under de två följande åren.

llendin arrenderade nu pa ett annat ställe "JO acres, på vilka en

större fruktträdgård var anlagd. Genom snöstormar förstördes

både alfalfagrödan lucern och fruktskörden. Från 600 fruktträd

fick jag icke så mycket som en enda dollar , berättar Hendin.

Det enda vi lyckades rädda, var sockerbetorna, men de betalade

icke ens arbetskostnaderna. Jag hade därför ingen annan utväg än

att göra auktion på vad jag hade. Vad tjänar det lill att arbeta hårt.

då man därmed icke ens kan förtjäna brödfödan? Jag fick trösta

mig med. att jag icke var den ende, som fick sitta emellan.

Nästan varenda farmare i dessa trakter har nog året 1907 i gott

minne. >

En annan god vän till mig. Otto Hoseleaf, som nu är en rik

entreprenör i Seattle, försökte sig en gång i det förflutna pä

farmning i North Dakota. Han uppehöll sig där i många är

som byggmästare, uppförde kvarnar, byggde bus i nyanlagda

städer, anlade galor o. s. v. Under tiden hade han lagt sig till

med tre kvadratmil land 1.020 acres = 1,556 tunnland och

försökte sig på jordbruk i stor skala. Resultatet har han omtalat

med följande ord: Jag nedlade i farmen större delen av vad jag

förtjänade i städerna. Än förstördes grödan av frost, än av hetta.

Varje år kostade mig platsen frän .">00 lill 1.300 dollars 1,850

till 1,810 kr. mer än den inbragte. Slutligen tröttnade jag pa

experimentet och flyttade till Seattle. När han köpte sitt

landområde i North Dakota, hade han 120 mil (193 kilometer till

närmaste stad. Genom en järnvägsanläggning fick ban senare

blott 35 mil T>6 kilometer lill siad, och året efter det ban lämnade

platsen blev järnväg byggd genom hans förra egendom ocli

järnvägsstation anlagd där. Då blev egendomen värd att ha. Men

sådana händelser äro omöjliga alt förutse. Liknande öden ha

drabbat många. De. som äro unga. starka, ihärdiga och från

barndomen vana vid häri arbete och umbäranden, äro de, som

lyckas kämpa sig igenom och till slut bli sä att säga herrar pa

täppan. Litet tur är heller icke alt förakta. Jag ägde en gång273

USD acres i elt härligt skogsdistrikt. 107 acres voro bevuxna med

jälteskog. resten av platsen mer eller mindre öppen, med ett

par sma fäll Jag bodde där i över ö är, arbetade hårt och sli t

ont och förtjänade frän farmen icke en fjärdedel av mina och min

familjs livsförnödenheter. Folk hade bott där i trakten i nära

:«> ar ocb väntat pä, alt skogen skulle kunna säljas lill hyggligt

pris och ersätta dem för deras mödor. Men ingenting nördes av.

Slutligen tröttnade jag och sålde först skogsområdet för

detsamma. som jag givit för det. 0 dollars pr acre, och resten,

av platsen kort därefter och flyttade. Två år därefter

inträffade hell plötsligt elt uppsving i timmerinduslrien. |tilia

skogsuppköpare lelade sig väg ul i vildmarkerna, priset

sleg. och samma skog som jag säll för 900 dollars, blev värd

0,000 dollars.

Del är emellertid märkvärdigt all iakllaga, hur gynnsamt

förhållandena i allmänhet gestaltade sig för de äldre nybyggarna,

särskilt i Minnesota. Om nybygget Götaholm i Carver County

kunde sålunda berättas är I8.">8. en kort lid efter dess grundläggning:

Vi äro 23 svenska familjer och inneha va något över 3.000 acres

jord 2,111 tunnland. och de. som ha varit boende här elt eller

två år, ha sin rikliga bärgning och äro alla belåtna», ocli om

nybygget i Scandia Grove, 7 mil 11 km. norr om städel! SI. Peter,

samma år: > Svenskarnas lekandiga omständigheter här äro ganska

goda, och de bli ulan tvivel bland de bättre lottade i anseende lill

sina vackra jordegendomar. De hade da bott där högst 3 eller I

är. Sådant vore otänkbart även där nu för tiden och har alltid

varit det i staterna vid Stilla havel, hur rikt de än äro

utrustade av naturen.

I dc ssu stater träffar man icke. mänga svenskar, soln gjort någon

förmögenhet på jordbruk. Jag har i slutet av kap. 2 nämnt

orsakerna därtill. Men några finnas, såsom även där påpekades,

lin av dem hclcr John Nilson, ocb hans historia förtjänar omtalas

utförligt, enkel och anspråkslös som den är. men på samma gång

visande vad en man med företagsam bel. ihärdighet, förutseende och

klok beräkning kan uträtta, om ban någon lilen stund gynnas av

lyckan. Nilson är en arbetets man, och lik de flesta sädana vill ban

gärna tillskriva den framgång, ban rönt. uteslutande, sin outtröttliga

arbetsförmåga. Ilan medgiver dock, att det i många fall ser ut som

om fullgott arbete ocb aldrig slappnande ihärdighet icke erhålla sin

rättmätiga lön, ocli att del troligen därför i framgångsfulla

människors öde ingår en viss portion av vad man kallar lur och

lycka, lödd i Gryts församling. Kristianstads län, 1812 och

upp-lödd i fattigdom, fick han från tidiga är vänja sig vid hårt arbete

ocli alla slags umbäranden och förvärvade därigenom den seghet

och praktiska duglighet, som kanske mer än något annat gör en

människa skicklig att kämpa sig fram lill oberoende, om också

18. - Skarstedt.icke precis all förvärva stora rikedomar, tv de villnäs vanligen

genom spekulationer och handel. lifter sitt femtonde ar tjänade

han som dräng pä olika gärdar, bl. a. Vännäs och Sinelairsho) in.

och blev senare järnvägsarbetare. 1808 reste ban till

Schleswig-Holstein och 1870 till California. 1 1 I är bodde han i Colusa county

i den då ännu för veteodling berömda Sacramentodalen. där han

först arrenderade och sedan köpte en farm. Inseende, alt de goda

tiderna och de då rådande höga vetepriserna icke kunde räcka för

beständigt, sålde han farm, kreatur och allt ban hade och flyttade

med 16,000 dollars ".9.000 kr. i kontanta pengar år 1881 till det

dåvarande Washingtonterriloriel samt köpte i den bördiga White

Riverdalen elt par svenska mil söder om staden Seattle lit acres

115 tunnland för 6.000 dollars. Med tillhjälp av sin dugliga tyska

hustru och deras tre uppväxande söner ävensom med lejd hjälp

satte lian den illa skötta och till största delen oröjda platsen i

ut-märkl skick, och när jag 1890 för första gången besökte honom,

hade han 80 acres 01 tunnland) i odling, tre fruktträdgårdar, flera

hästar, elt 120-tal kor och byggnader värda 0.000 dollars 22,200 kr. .

Några ar senare arrenderade han ul farmen till sin äldste son och

köpte sig en tredjedels svensk mil därifrån en annan farm pä 80

acres, för vilken han betalade 8,500 dollars, varefter han pà den

samma uppförde ell nytt dyrbart boningshus, en väldig lada och

andra byggnader. Själv arbetade ban fortfarande lika träget som

någon av sina underlydande. Redan klockan fem om morgnarna

var ban i full verksamhet. Kn ihärdigare arbetare bar jag aldrig

sett. Men lill slut log åldern ul sin rätt. Han lät dä andre sonen i

ordningen få farmen på arrende och flyttade själv till en liten

närbelägen småstad, där han köpte ett nätt hem ål sig och sin hustru.

För den största farmen har han varit bjuden 10.000 dollars, men

ban ville nog icke sälja vare sig den eller den andra, även om ban

finge ett vida högre pris. fast de ingalunda förränta sig ens efter

ett betydligt lägre pris. Här kominer det av mig förut påpekade

s. k. affektionsvärdet med i spelet. Man vill ogärna skiljas frän del

som kostat så mycken svett och möda, och vid vilket mänga

dyrbara minnen äro fästade. Och så är ju också sant, all man vet vad

man har, men icke vad man kan få.

Grunden till sin förmögenhet lade Nilson genom hårt arbete i

California under en period, dä jordbruksförhållandena voro

gynnsamma; tillökningen har tillkommit dels genom arbete, men ännu

mer genom gårdarnas lyckliga låge i närheten av en stor stad och

i en landsända, där del är ont om god jord. På tal om sina tidigare

dagar yttrade han en gång: All den skolundervisning jag fick i

Sverige inskränkte sig till 2 månader under konfirmationstiden,

och denna undervisning erhöll jag av en gammal godhjärtad man

i ersättning för det jag hjälpte honom med tröskning på logen mellan

klockan t och 7 om morgnarna. Mitt hopp har dock ej kommit paskain, ly jag kan nil läsa och skriva både tyska och engelska, och

tör detta står jag i tacksamhetsskuld till min goda hustru. Här

ha vi således en man, som började med tvä tomma händer ocli som.

uppfödd under de torftigaste omständigheter, i slit och släp ända frän

barndomen ocli i saknad av all ordentlig skolbildning, dock genom

medfödd intelligens, viljekraft och företagsamhet segerrikt kämpat

sig fram genom alla livets skiften. Sina tre söner har han danat till

praktiska män och lärt dem att arbeta, men därjämte har ban givil

dem en god uppfostran. Uc ha studerat vid både lägre ocli högre

skolor. En av dem bar innehaft ett politiskt ämbete. Om icke cn

man sådan som Jolin Nilson kan känna med sig. att lian redligen

uppfyllt sina plikter som människa och medborgare, vem kan då?

Om cn man i luins ställning gäller också, att vad ban säger mången

gång erhåller en vikt, som ej tillniätes andras ord. ocli all ban kan.

om ban är svensk, uppträda och förfäkta svenskhetens sak, där en

annan måste förhålla sig tyst. Det hände en gång. dä Nilson säll

tillsammans med nägra vänner i en saloon i Seattle, att några

amerikaner, som tömde sina glas vid disken, sinsemellan sprakade

om utlänningarna, enkannerligen svenskarna, om vilka de. troende

sig obemärkta, gåvo allehanda vedermälen såsom fattighjon, liggare

o. s. v.

Innan de visste ordet av, stod Nilson milt ibland dem. Jag hör.

att herrarna lia en bel del vackra saker att säga 0111 svenskarna och

utlänningarna i allmänhet . dundrade han med vrcdesblixtrande

ögon. De äro tiggare, fattighjon ocli stackare, hör jag. Nåväl, jag

är svensk. Herrarna kunna ju följa med mig hem och se, om mitt

boningshus ser ut som 0111 en tiggare bodde där. Ni kunna ju ga

lill mina grannar, vilka äro amerikaner allesammans, och fråga

dem, om de känna tiggaren och fattighjonet John Nilson.

De torde da berätta för er, atl jag har inteckning i flera av deras

farmer, alt jag I. o. m. kunde, om jag ville» driva dem frän hus

och hem: att när dessa fina amerikaner behöva pengar, de vända

sig till Jolin Nilson, svensken, fattighjonet, och alt ban nästan aldrig

nekar dem. Nej. mina herrar, svenskarna äro inga fattighjon. De

komina, många av dem, fattiga hit lill landet, men de arbeta och

spara och bli välmående på sina gårdar, medan deras amerikanska

grannar roa sig och lata sig och bli fattiga. Ni stå tysta nu och

se förvånade ut, därför att ell utlänning vågar tala lill er pä detta

sätt. Men jag kan bevisa vad jag säger, och det bevisar bara dum

het och okunnighet hos er. när ni försöka tala illa 0111 utlänningarna

och nedsätta dem genom all kalla dem tiggare och fattighjon.

Amerikanerna sågo betydligt flata lit. och ingen av dem vågade säga

ett ord mot Nilson, som fastän liten till växten dock ingav respekl.

En sådan straffpredikan på elt offentlig! ställe och inför många

ahörare, hällen av en person, vars ekonomiska ställning inger

respekt, väger mer och gör större nytta än mänga rcdaktionsartiklar.2715

skrivna i dc svensk-amerikanska tidningarna av futtiga pennfäktare

ocli ]ia elt språk, som amerikanerna ej första.

Pa äldre dagar, da lian ansåg sig ha rad att resa bekvämt ocli

ej behöva neka sig något, gjorde Nilson två europeiska resor,

besökte Frankrike, Tyskland, Sverige och kom tillbaka laddad med

nya intryck. Det var intressant att av en sa praktisk och vaken man

höra om lians erfarenheter och iakttagelser i Sverige. Särskilt

intresserade del mig efter hans sista besök där atl utröna hans åsikter

om jordbruksförhållandena där. jämförda med dem i västra Amerika.

Förr brukade jag alltid önska . sade han. att jag hade några

av-Sveriges jordbruksarbetare all hjälpa mig pä farmen, men del

önskar jay inte numera. Vara arbetare äro nu goda nog åt 111ig,

sedan jag sett hur det gar lill i Sverige. Pä mänga ställen står del

knappt till alt få någon hjälp alls. .lag såg många bönder själva

med hustrur och barn ute på fälten, folk som förr i världen aldrig

skulle tänkt sig möjligheten av att själva göra något kroppsarbete.

Och de arbetare, som funnos atl fä" 111. bevars väl! Jag ville inte

ha dem. I nga, |ala pojkrackarc och gamla, utslitna gubbar. Nej,

då ha vi del bättre här i del fallet. Men i fråga om priserna pa

jordbruksprodukter är det bättre för bonden i Sverige ån för

farmaren här. Tänk. ända lill .">-(>00 kronor för en häst. sämre än

någon man ser här. .lag såg inte på någon bondgård elt enda par

ordentliga hästar, sådana som finnas pa alla farmar här. Om jag

hade mina hästar i Sverige, skulle jag ledigt fä t.1100 kronor paret.

Och för en gammal koskrabba betalas där ända titi 150. 1(50 kronor

och mer. I så fall ha bönderna en fördel, men ack! De reda sig

dåligt i alla fall. Den ene skall vara lika god som den andre, och

där fästas ocli spelas och ingas borgensförbindelser ocli konstras

på alla upptänkliga vis. Häst tycktes de reda sig, som ha skog pa

sin gård. De hugga ned en del av skogen varje år och låta den

sedan växa upp igen. Pä en 10—15 år äro träden stora nog att äter

huggas till ved. Jag såg också många bönder i Smaland och norra

Skåne, som nästan alls inte bry sig om nägot jordbruk, utan bara

hålla sig titi sin björkskog. Men se. vägar ha de i Sverige, och

det Ila inte vi. Här (ala vi om alt anlägga bicykelvägar, och sådana

byggas \id vara stora städer. Men i Sverige behövs inte sådant.

Där är snart sagt varenda landsväg en bicykelväg: hård. ren, jämn

sä del är en lust alt se. I det fallet ligga vi efter. Sådana vägar fa

\i infe på 100 år. om det nuvarande vägbyggnadssystemet skall

fortfara. Det bör kanske tilläggas, all det var år 1900. som Nilson

gjorde den nämnda Sverigeresan. Hade det varit 10 år senare,

skulle ban nog häpnat ännu mer över priserna på hästar, kor och

annat.

Fil. som hade t. o. ni. ännu större framgång än Nilson,

huvudsakligen pä den grund, all ban råkade slå sig ned på ännu bördigare

jord än den, som finns i White Riverdalcn. var Olof Polson, vars277

erfarenhelcr och åsikter förvisso även förtjäna att tagas i

betraktande. Han löddes i Häslövs socken, Halland. 1833. I sin hembygd

blev ban jordbrukare och kommunalordförande. (Jenom eldsvåda

bragt lill fattigdom, reste han 18(18 lill Amerika, kvarlämnande sin

hustru och 7 av deras 8 barn. Efter att ha utan framgång försökt

sig på jordbruk i lowa. begav han sig 1871 lill västkusten och köple

för 200 dollars 160 acres regeringsjord en svensk mil från den lilla

staden La Conner i den utomordentligt bördiga Skagitfloddalcn i

nordvästra Washington. För att kunna fä sin familj lill sig mäslc

ban sätta sig i en skuld av 150 dollars. Men han knogade friskt pä

vid de då pågående fördämningsarbetena och förtjänade bra med

pengar, så at| ban kunde både försörja sin familj och sälta

farmen i betalande skick. Skagi(dalen utgöres av en sträcka

lågland, jämnt nästan som ett golv, beläget

mellan tvä flodarmar, som vid högvallen

plägade översvämma dalen, innan de

ovannämnda fördämningarna eller rättare sagt

skyddsvallarna uppfördes. Ännu häiulcr

del någon gång, alt floden bry ler sig

genom dem och anställer förödelse, innan

man hinner laga skadorna i vallen, men

innan den uppfördes skedde del

regelbundet. Det var också genom del siam,

som dessa översvämningar under otaliga

lidsåldrar tillfört dalen, som den

erhållit sin oerhörda fruktbarhet. En

vanlig havre,gröda beräknas där till 100

bushels pr acre ,1,819 kilo pr tunnland ,

fast många fall förekommit, dä

grödan överstigit detta med 30 eller 10

procent. Myckel och drygt röjningsarbete bar dock måst göras

pä landet, ty bela Iraklen var ursprungligen bevuxen med stor skog.

1"olson utvidgade sin farm genom att köpa angränsande jordstycken,

och redan 1890 hade ban 157 tunnland 365 acres . varav 200 voro

under odling. Med byggnader och aili ansågs farmen då värd 00,000

dollars 222.000 kr. . Den hann dock före Pol sons död, som inträffade

1903, bli värd mer än det, dels ,genom nyodlingar och andra

förbättringar, dels ock huvudsakligen genom det alltjämt stigande

egendomsvärdet i bela trakten, vilket under de senare ären varit

rent av fenomenalt, tills man nu ej kan köpa en ordentlig farm

i dalen för mindre än 250 dollars pr acre 1.156 kr. pr

hinn-land^, om ens för det.

Polson var en kraftfull personlighet, både andligt och lekamligt,

och skulle säkerligen gått långt på vad område som helst. Pa

det område, där hans lott föll. gick han så långt som någon.

Sin framgång som jordbrukare tillskrev han dock icke någon större

Olof Polsoii.278

insikl i yrket, icke heller, som fallet var med Nilson, sin

arbetsförmåga. utan den för honom egna konsten att kunna behandla

arbetsfolk sä, all ban. såsom han själv uttryckte (lei. kunde fa

Ivå mans arbete av var ocli cn, som ban anställde i sin tjänst.

Även sådana, som tyckte, att han krävde för myckel av dem.

och därför lämnade sin plats, kommo ofelbart tillbaka och sade.

att de hellre ville arbeta dubbelt så hårt för honom än ha ett

lindrigare arbete hos andra. Den. som inte kan handskas med sitt

arbetsfolk så. att ban förtjänar pä deras arbete, kan aldrig ha

framgång i jordbruk . förklarade Polson, och sä länge man

inte har mer arbete, än man kan sköta själv, är där ingenting

att förtjäna. Man måste laga sä. att man får andra under sig.

och även da. när det är som bäst. betalar jordbruk sig uselt,

jämfört med bandels- och fabriksverksamhet i städerna. De flesta

av mina söner ha heller icke stannat pä farmen. De sågo, att

alin rika människor bodde i städerna, och all pä landet endast

funnos fattiglappar, bland vilka det ansågs storartat, när någon

lyckats förvärva en förmögenhet pa 5- eller 10.000 dollars. De

slogo sig därför pä handel. Da en av dem dog, efterlämnade

ban en förmögenhet pa 15,000 dollars, och de andra äro betydligt

rikare än sä. Hur mycket skulle de väl haft, om de fortfarit

med farmning: Min yngste son arrenderar min farm och sköter

sig myckel bra, men jag har måst vara mycket lindrig i mina

anspråk på honom, för alt han icke skulle förtrollas.

Del var blo|t ell par månader före Polsons död. som ban besökte

mig i mill dåvarande hem i California och under vara

samspråk yttrade det ovan anförda. Han erkände dock även, att

jordmånens ovanliga bördighet i Skagitdalen varit en viktig faktor

i hans framgång. Han ansåg Skagitdalen som del bästa

jordbruksdistrikt i världen. Åtminstone har jag aldrig sett någon plats,

där man kan förtjäna pengar på jordbruk sä bra som där . sade

ban. .lag farmade i Iowa också, men där gick det ej ihop

för mig. .lag måste lämna jordbruket, men i Skagitdalen har det

alltid gält bra. Ilan hade också gjort mänga lyckade

spekulationer. I British Columbia köpte han en gång ett par hundra

acres jord för 15 dollars pr acre och sålde dem kort därefter

för Kl dollars pr acre. Liknande affärer hade han även gjort

på andra håll. Jag nämnde här ovan, att hans farm med tillbehör

ar 1890 ansågs värd 00,000 dollars. Men samtidigt ägde han

hustomter och annan egendom, som enligt vad han själv påstod skulle

kunnat säljas under boomdagarna 1890—91, då fastighetsvärdena

i västra Washington voro uppskruvade till det liögsta, för 10.000

dollars, ehuru han icke begagnade sig av tillfället. Under de

senare åren av sill liv, sedan ban utarrenderat farmen till en av

sina söner, bodde ban i staden La Conncr och var under flera

ärs tid borgmästare. 1 arrende plägade han vanligen få mellan287

2- och 3,000 säckar havre, en tredjedel av grödan. Så nog hade

han lyckats som farmare. I nder sina förslå Amerikaår hade han

(•mellertid haft det ganska svårt. Han visste av egen erfarenhet,

vad hårt arbete och dåliga inkomster betyda. Med

nutidsarbetarnas strejker och fordringar hade lian ingen fördragsamhet.

1 flera år måste jag i mitt anletes svett med arbete för andra

försörja hustru och sju barn . berättade ban. Jag arbetade på

järnvägar, där vi hade frän l"- till 2 dollars om dagen. Hos

farmare arbetade jag för 50 cents titi en dollar om dagen, och likväl

förlorade jag aldrig hoppe| all i en framlid bli oberoende, vilket

ju även lyckats utöver min högsta förväntan. Arbetarna i våra

Olof Polsons farmhem.

dagar ha ingenting atl klaga över. Vilja de arbeta stadigt och

vara sparsamma, kunna de skaffa sig en oberoende ställning snart

nog. Förvärvsförmågan är visserligen olika fördelad, och rika

och fattiga skola troligtvis komma att finnas, sä länge

mänskligheten existerar. Men hur mycket hade jag väl haft i dag. om jag

under mina första arbetsår strejkat, var gång det bjöds mig endast

en dollar eller 50 cents i lön, och så gått utan arbete och inkomst ."

■lag hade varken fält farm eller förmögenhet. Däri hade ban

onekligen rätt, fasl det går stick i s|äv mot socialisters och

■irbetar-agitalorers lära. vilken tyckes gå ut på. att om man ej kan få

vad man önskar, är det bäst att slå dank och jämra sig. En

gäng hände det, att han upptäckte något liknande myteri hos

sina arbetare. Han kom händelsevis en kväll atl åhöra deras

samtal och förstod, vem som var uppviglaren. Dagen därpå kallade2-0

han honom avsides ocli sade. all dä han ej var beläten med sin

ställning, borde ban söka arbete pä någon annan plats. Mannen

blev ångerköpt, började snyfta och bad atl fä stanna. Men Pol.son

litade ej mer pa honom, utan avskedade honom. Själv en trägen

och outtröttlig arbetare kunde 1"olson ej fördraga något

dagdriveri eller lättja bos andra, men han behandlade sina arbetare

väl. betalade dem bra ocli gav dem god kost. vilket senare väl till

stor del förklarar, varför de hellre arbetade hårt bos honom

än lindrigare hos andra. Han hade dessutom håg ocli smak för

läsning, höll sig med ett ganska gott bibliotek, i vilket Wilhelm von

Brauns samlade arbeten intogo elt hedersrum, vilket visar, att

han hade sinne för humor, vilket eljest är föga vanligt bland

svensk-amerikanerna. Därjämte var han en slödjcpclare för

traktens lilla svensk-lutherska församling, lill vars kyrkbygge ban

bidrog med en vacker summa. 800 dollars, om jag minns rätt.

Sista gången jag besökte hans farm. några ar efter Pol sons

död. sköttes den ännu av hans son Alfred, men jag anade

av-vad ban sade om de svårigheter, ban hade att genomgå, att ban.

måhända ej skulle komma atl stanna mycket längre. lian

berättade sålunda bl. a.: Ilär måste nu min hustru och jag göra

all mjölkningen. Vi ha närmare 30 kor all taga vara pa. och

det synes omöjligt att få någon duglig karl titi hjälp. För över

ö månader sedan tillsade jag föreståndaren för en

arbelsanskaff-ningsbyrä i Seattle all skaffa mig en dräng, som kunda mjölka.

På denna länga lid har ban sänt mig inalles tre karlar. Den

första kunde mjölka, men vägrade absolut att göra något mer.

Han ville ej ens fodra djuren, ännu mindre göra rent i stallet,

ulan endast förrätta mjölkningen morgon och kväll och för resten

tata sig, fast jag bjöd sä god lön som 10 dollars I 18 kronor) i

månaden utom god kost och logi. Om han blot| vetat hjälpa lill

med utfodringen, skulle jag varil nöjd. men det var omöjligt.

Den andre, som kom, fordrade tö dollars i lön 166" •„■ kronor

i månaden . men det kunde jag inte gä in på. Den tredje var

totalt okunnig, hade aldrig rört vid en ko. .Tag betalade respengar

för alla tre både fram och tillbaka. Sådant är det folk. man

fàr från städerna, där arbetareföreningarna påstå, att arbetarna

ej kunna få arbete. Mill hustru och jag kunna icke ensamma

sta ut med alla göromålcn här. Jag måste antingen sälja korna

och sköta farmen på det gamla viset med havreodling o. s. v.,

lill vilket nian kan få folk i trakten, eller lämna alltihop. Han

valde det senare. Ar 1910 valdes ban lill countykommissarie. och

två ar senare flyttade ban till staden Morunt Vernon. Hans

tjänstetid utlöpte med år 1910, men ban ämnade stanna kvar

i släden i alla fall. lians bröder äro grosshandlare, mäkta rika.

och äga den största affär med jordbruksredskap, som finnes i

hela staten Washington, Polson Iniplement & Hardware Company.281

med huvudkvarter i Seattle och filinlalTärer i Spokanc ocli

La Conncr, Wash., samt Portland, Oregon. Den äldste av dem.

Perrv Polson. född 1851. hjälpte i sin ungdom fadern med

farm-arbete både i lovva och i Washington, men gav sig vid 21 års

ålder ut pä egen band och arbetade i skogsläger, i guldgruvor

och i sågverk. Hedan 1877 hade ban besparingar nog för alt

väga sig på att köpa en dvr farm i Skagildalcn. För alt kunna

betala den till fullo måste ban dock låna 1.000 dollars mot 15

procents ränta. Efter flera års hårt arbete lyckades ban klarera

skulden. Därpå började ban i bolag med en amerikan handel

med jordbruksredskap i La Courier. Snart nog köpte ban

amerikanens andel i affären och log sina bröder Nils och Jolin

lill kompanjoner. Frän denna början har den ovannämnda

stora affären utvecklat sig, med

huvudkontor i Seattle, där firman år 1900

uppförde en slnr 5-vaningars byggnad för all

få rum för sill lager Olof Polson och hans

familj ha sålunda gjort sig synnerligen

bemärkta bàile inom jordbruket och affärslivet.

För all visa, liur ofantligt och, man

skulle nästan kunna tycka, oresonligt

jord-värdet stigil i Skagild ilen, som dock icke

likt White lüvenlalen har förmånen av

att ligga nära storstad, skall jag citera

nägra r ider ur elt brev från farmaren

Peter Martinson, soln liar sin gärd elt korl

stycke från Polsons. Martinson föddes i

1"llarp, Skåne, 1801 och reste lill Amerika

1887. Kfler ell par ars vistelse i North

Dakota flyttade han lill staten

Washington och tog ett homeslead. Efter 5 års vistelse där sålde

jag det för 550 dollars . skriver ban, och flyttade lill

Skagildalcn. där jag under lidell köpt 30 acres, varav 8 voro röjda,

för 900 dollars. Två är därefter köpte jag 10 acres till för

750 dollars och är 1916 20 acres oröjt land. Mina 00 acres

äro i dag med byggnader, kreatur o. s. v. värda 20,1X10 dollars.

Odlad jord i Skagildalcn är värd, utan byggnader, från 250 till

300 dollars pr acre 1,156 lill 1.387 kr. pr tunnland . Men

veteodlarna i östra Washington ha förtjänat mer pengar än vi.

Nu är det alt märka, att vetejorden vanligen säljes för 10 eller

50 dollars pr acre 185 lill 231 kr. pr tunnland . Varje veteodlare

sköter dock i regel elt större område än jordbrukarna i Skagil

dalen. Det ovanligt höga vetepriset de sista ären gjorde, att den

billigare vetejorden gav större inkomst än den flerdubbel! dyrare

jorden i Skagitdalen. Martinson har uppodlat en stor del av

sin farm och nedlagt mycket arbete därpå, men att hans farm

1"cter Martinson.282

nu är värd sä många gånger mer än den var, när han

köptiden, beror icke huvudsakligen pä förbättringarna. De 8 acres,

som voro i odling, när han köpte det första jordstycket, och

tillsamman med 22 acres oröjd jord kostade. !KX) dollars, äro nu enligt

gängse pris ensamma värda 2.000 eller 2.100 dollars, ehuru de

icke inbringa större eller värdefullare grödor än förut.

Värdestegringen gjorde sig

gällande redan när

ban måste Iwtala

750 dollars för 10

acres några fä àr

ef-ter del ban fått 30

acres och därav 8

röjda för endast 150

dollars mer.

Höjning av sådant

skogsland som det i

västra Washington

ocli Oregon och

nordvästra California fö

re kom mande är en

kostbar affär, och

skulle den betalas

efter samma priser,

som stadsarbetare fa

för sitt arbele, skul

le jorden ej kunna

säljas ens för 250

eller 300 dollars pr

acre. Av närstående

bilder kan läsaren

göra sig elt litet

begrepp om saken. Det

s|ora trädet till

vänster mäter 2!) fol

(8,86 meter) i

omkrets eller nära 3

meter. i

genomskärning. Detta är nu elt ovanligt stort träd i dessa skogar,

fast i California finnas många, som äro dubbelt och tredubbelt

så stora, men träd, som mäta 1 Vs till 2 meter i genomskärning,

äro vanliga, och när (le därtill mäta 60 till 70 meter i höjd

•och äga ett starkt utgrenat rotsystem, är det ett drygt

arbete-alt ncdsåga och uppbränna dem. Bilden lill höger visar, hur

rötterna och de efter brännandet kvarblivande stockarna

uppstaplas. Sedan en sådan hög legat och torkat under sommaren.

Kn hög av stubbar och stockar frän n:\gra acres

rödjat skogsland.Iullas eld pà den. oeh vanligen förstöres pä detta säll nästan

alltsammans pä en enda natt. Alla de personer, karlar och kvinnor,

som synas pa bilden, äro svenskar. För en del år sedan sökte

en rik man komma at en slor sträcka skogsland genom att betala

en viss summa, vanligen .">00 dollars, lill personer, som vore villiga

att taga 1(50 acres var och stanna på landet de av lagen föreskrivna

5 ären och sedan lämna landet åt honom. En del av befolkningen

i trakten tyckte, alt det var orätt, all så mycket land skulle

ägas av en ensam man. och slogo sig därför ned pa detsamma,

för att förvärva det ät sig själva enligt hoinesleadlagen. Del blev

rättegång 0111 saken. Den rike mannen sökte bevisa, att landet

hade mer värde för skogens skull än för jordbruksåndamäl.

Nybyggarna försökte bevisa motsatsen. Många i saken icke

inblandade personer tillkallades som vittnen. En av dem vittnade,

alt det kostade 100 dollars pr acre att röja landet, och att det

efler röjningen var värt 25 dollars pr acre. Domaren tyckte

nog, alt det var ett märkvärdigt sätt att fä land att betala sig.

men värre blev det. när nästa vittne, en gammal svensk nybyggare,

hördes.

Hur myckel kostar det all röja en acre"" sporde domaren.

Fem hundra dollars», blev svaret.

Hur mycket är landet värt. sedan del blivit röjt?"

Två dollars.»

Det sisla påslåendet stödde svensken på, all röjt land faktiskt

salts för nämnda summa. Det var emellertid ovanligt dålig jord.

illa belägen och full av sten och stubbar. Eget nog fällde domaren

sitt utslag till förmån för nybyggarna pä den grund, all som

det ej fanns någon efterfrågan pä skog. det röjda landet, hur lågt

det än värderades, ändå hade högre värde än skogen. I praktiken

visade del sig emellertid, att domaren haft orätt, ty av alla

nybyggarna. som uppträdde mot den rike skogsspekulanten, stannade

knappt en enda kvar på sill frihemman, och det mesta av landel

såldes senare lill skogsspekulanter. Detta skedde i en avlägsen,

svårtillgänglig bygd med dålig jordmån. Hade det varit i

Skagitdalen. hade nybyggarna nog behållit sina platser, även om del

efter ordentlig löneberäkning skulle kostat dem 500 dollars pr acre

att röja sitt land. Ty sa djupt är kärleken till egen torva och

egei hem rotad i mänga människors hjärta, att de gärna underkasta

sig nästan hur stora försakelser och hur svårt arbete som helst,

för alt komma i besittning av en egen gård. även om den aldrig

ger ränta pä det värde, som deras arbete representerar, ifall det

beräknas efter vanlig lönemåttstock. En gammal farniare uttryckte

det så här, da jag efter alt ha hört resultatel av hans fannning

anmärkte, att det ju inte betalade hans arbete: Arbetet räkna

vi aldrig pä att få något för, skulle vi räkna på det. skulle vi2XI

biol| bli missinodiga. Dol är bäst Tör oss all iniö länka pa den

saken.

Såväl av nybyggarnas historia, som framställts i ka]). ,"!.

som av de mera detaljerade meddelandena i det la kapitel ser

man, alt svensk-amerikanernas starka sida som jordbrukare bosläll

däri. att de varit sega och ihärdiga, förnöjsamma och villiga att

uthärda brist Och försakelser, tills bättre förhållanden inträtt,

och icke i särskilt anmärkningsvärda insikter i

jordbruksveleii-skap. Sådana voro ju heller icke av nöden vid odlandet av en

jungfrulig jord, som år eflcr år gav goda grödor även under

mindre sorgfällig behandling. Vi ha även sett, all den större eller

mindre förmögenhet, i somliga fall ganska vacker för all ha

kommit på en jordbrukares lott, sällan varit resultatet av

jordbrukels avkastning, ulan tillkommit genom jordens värdestegring,

vilken a sin sida icke berott i första rummet pä dess

produktionsförmåga, utan pä belt andra orsaker. Att sa varit, framgår

tydligt ej biol t av mänga anförda exempel, utan även av Förenia

staternas jordbruksstatistik, som visar, all medan sammanlagda

farm värdet år 1900 var 20.000 miljoner dollars och värdet n\

farmprodukterna 5,000 miljoner dollars, ar 191 I farmvärdol sligil

till 00.000 miljoner dollars, mon farmproduklernas värde endast

till 10,000 miljoner dollars, eller med andra ord, all samma

farmvårdc som år 1900 gav en bruttoinkomst av 25 procenl,

år 1911 gav endast Ifl2";, procent. Om det fortgår länge på del

viset, kommer slutligen en tid. da en farmare kan hetas vara rik.

ulan all äga någon inkomst alls. Praktiskt taget har farmaren

ingen fördel av en dylik värdestegring i egendom, ulom ifall ban

tänker sälja egendomen.

t lider do senasto 25 ären har ordnat växelbruk införls mer

och mer, för all frammana större grödor, och mer omsorg ägnals

at uppfödandet av avelsdjur. I samma mån som det intensiva

jordbruket utvecklas, utbilda sig naturligtvis även specialister inom

dess olika grenar. Bland svensk-amerikanerna ha hittills icke

många jordbruksspecialistcr gjort sig kända. Emellanåt ser man

dock i tidningarna en eller annan omnämnd, som haft framgång

på något särskilt fält. Frän Dos Moinos i Iowa omtalades hösten

1910, alt då spekulanter på konstmessigt sätt uppdrivit priset pa

potatis till omkring 2 Va dollars pr bushel 33 öre pr kilo , kom

polaliskungen C. Erickson lill folkels räddning med flora

han-vagnslaster potatis och tillkännagav, att han komme att sälja

potatis för l"i dollar . Kunder strömmade till. och de indra

potalishandlarna sågo sig nödsakade all sia ned priset pa sin

vara. Svensken Andrew Erikson i Glen Ellen. California, kan

nämnas som en ovanligt skicklig och framgängsfull hönsuppfödare. Del

samma gäller om Georg I.ölir. som vann flera värdefulla priser

för utmärkta rashöns vid den i samband med världsutställningen285

i San Francisco är 1915 anordnade fjäderfäulställningen. J. W.

I a|k i Turlock, California, är specialist pä melonodling. vilken

han bedriver i stor skala. Vid världsutställningen i San Francisco

erhöll han flera utmärkelser för sin utmärkta frukt.

l"a fruktodlingens område, särskilt i California, finnas

alskil-liga svenskar, soiu pa grund av skicklighet i trädgårds- eller

vin-gårdsskölset skulle kunna kallas specialister. Knappast någon

annan av jordbrukets många grenar förutsätter så stora

specialkunskaper som denna, om man skall kunna vänta någon framgång.

F O. Nelsons farmhus vid Ringsburg. California.

Man måste känna lill de olika medlen mot de otaliga

skadeinsekter och sjukdomar, vilka beständigt hota planteringarna, och

vela att begagna dessa medel på rätta sättet och pä rätt tid.

Fruktodlingen är förenad med dryga ulgifter. Här finner man

bevis pa de förut efter prof. Warren citerade orden om

små-platser, som kosta lika myckel som stora farmar. Kn vingård

eller fruktträdgård pa I» acres representerar ell lika stort kapital

som mången 160- eller 200 acresfarm. Svensken F. O. Nelson, vars

hem år avbildat här. fann. når ban Tick sin första skörd från

persiklräden. all endast lådor och Iräbriekor. som behövdes för

atl kunna bärga skörden, kostade flera hundra dollars, åtskilligt

mer ån hälften av vad skörden inbragte, fast priset på frukt del286

året var ovanligt högt, och att han. för att kunna hantera

väntade större grödan följande år måste ånyo lägga ut flera hundra

dollars. Men över växtligheten kunde han icke klaga. De träd,

som synas på bilden, äro endast mellan 5 och 6 är gamla.

Denna plats ligger i närheten av svenskstaden Kingsburg i

California. En annan mycket framgångsfull vin- och fruklodlare

är Nils Hanson, vars farmhem finnes avbildat här nedan. Han

föddes i Lund 1858 och lärde garvcriyrkct i sin ungdom. 188(1

Nils Hanson med familj utanför sitt farmhcm vid Kingsburg.

resle ban till Amerika och blev gruvarbetare i Michigan, lifter

elt besök i Sverige slog ban sig 1889 ned pä 20 acres, som han

köpt vid Kingsburg och blev på allvar fruklodlare och fa nil arc

Han är en de jämförelsevis få, som pä västkusten lyckats förtjäna

något nämnvärt på jordbruk, och detta fasl han försl vid mognare

år slog sig på det. De första ären led han stora förluster, men

ban redde sig ändå och har under årens lopp utvidgat sin egendom,

sä all ban nu äger 60 acres (48 tunnland) i vingård. Andra

svenskar ha funnit det förmånligast att arrendera jord och driva

jordbruk i stor skala, användande sitt kapital till inköp av hästar,

maskiner och annat i st. f. att nedlägga det i jord och byggnader.Eii av dem. som lyckats förträffligt med denna metod, är Hans

Sundberg. Han föddes i Dalarne 1855 ocli idkade jordbruk i

Sverige. 1888 reste han till Amerika, lockad av braskande

annonser om den Mexiko tillhöriga halvön Lägre California, men fann

förhållandena icke motsvarande beskrivningarna. 1881) slog ban

sig ned vid Kingsburg och köpte 10 acres. Han stannade där till

1892, dä han sålde platsen och flyttade till Salinasdalen närmare

kusten. Där har ban alltsedan hafl andras farmar på arrende

och vanligen skött från 500 till 800 acres 100 till 010 tunnland,

odlande korn samt bönor och sockerbetor. Det liar varit ett

strävsamt liv, och ban har naturligtvis icke kunnat fä den vinst,

som kommer av stigande egendomsvärde. Men ban liar rett sig

bra, och del är mer, än flertalet farmare kan säga i California.

Den förste svensk-amerikanske odlare, som specialiserade sig i

slor skala, var trädgårdsmästaren I". S. Peterson i Chicago. Han var

född i Nöbbelöv, Skåne. 1830, blev vid 11 års ålder

trädgårds-niästarlärling på Övedskloster och fick, som han själv ofta

berättade, slita mycket ont. Han utbildade sig vidare i Tyskland,

varifrån ban 1851 for till Amerika. Han fick dir anställning

vid en trädskoleaffär i Hochester, New York, börjande med cn

lön av 8 dollars i månaden, vilken inom tre år höjdes till 100

dollars. År 1851 begav ban sig lill California för all gräva guld.

men rönte ingen framgång, vadan lian samma år återvände till de

öslra staterna och stannade i Chicago. 1850 bosatte ban sig

i Hose Hill, elt samhälle beläget en svensk mil från staden.

Han arrenderade där några acres jord, men köpte dem längre fram.

betalande 200 dollars pr acre, och började den

trädskoleanlägg-ning, Hose Hill Nurserv, som sedan under lians ledning utvidgades

tills den, såsom hans biograf A. Schön säger, gjorde sin ägare

lill miljonär och vid hans död omfattade ell område av ej mindre

än 500 acres (400 (unnland\ som ban efter hand inköpt .

Peterson skaffade frön av olika slags träd. omplanterade tel

ningar. som ban grävt upp i skogen, och lär lia varit den första

person i Amerika, som flyttal slora levande träd till omplantering

för prydnadsändamål. Ilan exporterade amerikanska trädarter till

Europa och importerade europeiska. Vid ett tillfälle

importerade-han 800,000 skogsträdsplantor från Sko|tland. Miljoner träd från

hans trädgård ha omplanterats i Chicagos parker och vid stadens

boulevarder såväl som på prärierna i mellanstaterna. Trots de

ledsamma minnena från barndomen var Peterson varmt fästad

vid Sverige, avlade flera besök där och sände under en följd

av-år 1.000 kronor ärligen till utdelning vid julen bland sin

hembygds fattiga. De senare åren av sill liv, sedan lian överlämnat

sin affär åt sin son William O. Peterson, tillbragte han till stor

del på resor utomlands. Han avled i Chicago 1903.

I staden Vancouver, Washington, belägen vid Columbiafloden288

någol mer än en svensk mil från Portland i Oregon, bar en

svensk vid namn A. A. Quarnberg, som sedan många ar tillbaka

varit specialist pa odlingen av valnötter, hasselnötter och andra

nötbärande träd och buskar. Han föddes i Bingsjö. Dalarne,

1849. I sin barndom hjälpte ban sin fader med sysslorna pa

hans hemman och i en honom tillhörig kvarn, genomgick •"> klasser

av Kalu högre läroverk och medföljde därefter, är 1869. föräldrar

•och syskon lill Amerika. Famil jen slog sig ned pa ett hoiiiestead i

Dakota. Några är därefter log Quarnberg plats som bodbiträde,

blev sa bokhållare i ett apotek, började 1X82 handelsaffär i staden

Vermillion, valdes och omvaldes Ire gånger till offentliga sysslar

saml flyttade 1891 lill staten Washington och köpte en fruktträdgård

nära Vancouver, lian har även här innehaft politiska ämbeten,

den förste svensk som hedrats med dylika

utnämningar i del counlry, vari

Vancouver är beläget. I nder ti ars lid var lian

countykommissarie och i I ar

Irädgärdsin-spektör för Ire couiilies. \ll ban ej längre

fick behälla »leuna sy ssla, för vilkcai ban

just var rätte mannen, berodde på all

en demokrat blev guvernör över staten.

Quarnberg är republikan lill sin politiska

trosbekännelse, och da gick det

naturligtvis icke an, hur skicklig ban än

var i sill ämbete, alt lian fick stanna

kvar. Hella är en av de

barnsligheter, som vidlåda den amerikanska

politiken. l"a samma lumpna grund

blev den lärde d r .losua Lindahl

entledigad från sin befallning som statsgcolog i

Illinois da den ökände demokraten Altgeld Tåldes lill guvernör

över Illinois.

Sin mesta lid har Quarnberg ägnat al experiment med

odlingen av fruktträd, i synnerhet valnötter och hasselnötter eller

lilbcrls, som (le kallas i Amerika. I"ä detta område år ban utan

Tvivel den förnämsta auktoriteten i staterna Oregon och

Washington. Han har icke färre än :iü varieteter av hasselnöten i sin

trädgård, den största samling i sill slag i Amerika. Somliga av

buskarna äro införskrivna från Turkiet. Spanien och andra

europeiska länder. Han experimenterar även med fikonträd.

Fastän fikonet hittills icke ansetts kunna mogna sä långt norrut

som i Washington, liar Quarnberg elt fikonträd i sin trädgård,

som hösten l!)l(i bar mogen frukt.

F.n annan svensk-amerikan, Som likaledes i flera år tjänstgjort

som fruktinspektör, är F. O. Eksledl i Keeport vid Puget Sound i

nordvästra Washington. Han föddes i Hovmantorp, Kronobergs

A. A. Quarnberg.28<>

län, 1845. lian hade uppehållit sig pà olika orter i Sverige ocli

lil. a. varit förman vid kanalbygge, då ban 18(>i) reste lill Tyskland.

Där sysslade han med skeppsbyggeri och anlitades under

fransk-lyska kriget även vid befästningsarbeten. 1872 for ban till Amerika

och kom, efter att ha arbetat som snickare i Minnesola. Michigan

och Illinois, sommaren 187(i lill Lindsborg i Kansas. Här arbetade

han som snickare och husbyggare lill 1881. da ban begav sig lill

California och slog sig pa skogsarbete. I"à våren 1883 reste ban

till Washington och upptog enligt den s. k. förköpslagen 1(HI acres

skogsland nära del nuvarande Keeport. I nder del första året

måste ban lämna platsen på någon lid för att förtjäna litet pengar

genom at| åtaga sig ett busbygge, men med undantag härav har

ban ständigt boll pà sin fann, röjande land och odlande frukt

och grönsaker. Innan kommunikationerna blevo sådana de nu

äro, förde ban sina produkter i roddbåt till Port Madisan och

stundom ända till Seattle, en färd pa mellan 2 och 3 svenska

mit över vatten, som ofta hemsökes av häftiga stormbyar. Han

har uppodlat och såll tvä trädgårdar ni. m., men har 117 acres

kvar av den ursprungliga landsträckan, varav 2(1 acres äro i

■ ■dling. Han är en framstående fruktkännare och särskilt expert

i äppleodling. Hans hustru var den första vita kvinna, som

bosatte sig i den delen av staten, där Ekstedi bar sin farm och

trädgård. Före hennes ankomst (lil. funnos där inga andra kvinnor

än indianskor.

Till specialisterna räkna vi slutligen också Jolin A. Westerlund,

som tog initiativet titi grundandet av det största svenska

trädgänls-lörelaget i Amerika, Western Oregon Orehard Company. Son

lill en av de äldsta pionjärerna i Illinois, Peter Westerlund

från Hassela. Hälsingland, föddes Jolin A. Westerlund i Orion.

is. - Skarslalt.

K. O. Kkstedt.

Jolin A. Westerlund.290

Illinois. 1805 och arbetade till sitt adertonde ar på faderns farm.

Därefter studerade lian vid Bethany College och tog studentexamen

1891, varefter han ägnade sig dels ät fastighets- och

försäkrings-affärer i Chicago, dels ät kolonisationsaffärer i Alabama och

Nebraska lill 1903. dà han tillsamman med sin broder William

organiserade den ovannämnda kooperativa fruktodlareföreningcn,

vilken från förslå stund vann en ofantlig tillslutning bland

svenskamerikanerna. När Westerlund år 1901 för föreningens räkning

köple -100 acres i närheten av staden Medförd i sydvästra Oregon,

för alt därpä plantera cn fruktträdgård, betraktades ban av många

som en drömmare, oförmögen alt gä i land med ett sådant företag.

Nu beundra samma personer hans goda omdöme och förutseende.

På det först inköpta området anlades en trädgård, som fick nainuct

Monitorträdgården. Snart ökades ägovidden genom nva luulköp

och planteringar. Monitorträdgården utvidgades, och en n\ träd

Clsikt över en del av Monitor- och Linnéa-tràdgårdarnc vid Medförd, med de

besökande Chtcago-svenskarnc i fronten.

gärd, kallad Linnea, anlades. För all kunna hällre tillse delägarnas

intresse och övervaka trädgårdarnas skötsel flyttade Westerlund

1909 lill Medförd. Ilau vann där på kort tid en ofantlig popularitet,

valdes lill ordförande i handelskammarens exekutiva kommitté,

lill medlem av statens lagstiftande församling m. m.

Ar 1909 omorganiserades föreningen lill ett aktiebolag. Detta

äger nu över 1,000 acres planterade med äpple-, päron-, persiko

och körsbärsträd, ocli Monitorträdgården bar vid etl par tillfällen

vunnit pris vid fruktulställningar. Egendomen mäter en halv

svensk mil i längd och cn sjättedels svensk mil i bredd.

Trädgårdarna innehålla över 75,000 fruktträd och äro inhägnade med

ell en och en halv svensk mil långt staket av flätad ståltråd.

Bolaget är skuldfritt och var år 1910 bjudet 800 dollars pr ac.re

3,700 kr. pr tunnland för det äldsta 80 acrestycket av den först

planterade trädgården. Dessa trädgårdar representera i sitt nu

varande skick ett ansenligt kapital och ett drygt arbete. Större

delen av området var, när det köptes, bevuxet med träd och

buskar, som alla måste bortröjas, innan planteringen kunde på-

291

börjas. Jordmånen är bördig, men bar till följd av en stark

procentsats av en sorls svårhanterlig lera den olägenheten, alt den

ieke kan bearbetas när som helst. Den far varken vara för torr

eller för vät, när den skall plöjas eller harvas. När den händelsevis

bel inner sig i det rätta skicket, måste följaklligen arbetet forceras

till del yttersta. Detta kräver ett slort antal dragare och arbetsfolk.

I nder de första ären, da tiderna voro ovanligt goda, var det

omöjligt att fä arbetare att stanna pä platsen, oaktat de behandlades

väl och fingo god mal ocli god lön. Sällan stannade någon längre,

än tills han hunnit äta sig grundligt mätt och förtjäna några dollars,

soin ban kunde festa upp i staden. Mellan den 1 nov. 1906 och den

1 sept. 1907 voro ieke färre än 404 arbetare anställda pä platsen

pa olika lider. En skämtsam amerikansk farmare i trakten, som

liade reda pä, vilka svårigheter föreståndaren för trädgården hade

att kämpa emot, anmärkte träffande: Han har haft tre arbetslag

ständigt, ett vandrande till platsen, ett arbetande på platsen och ett

promenerande därifrån. När tiderna blevo sämre, upphörde denna

olägenhet. Arbetarna voro dä icke längre sä oberoende i sina

göranden och låtanden. Svåra missöden ha emellanat stött till. En

sommar hemsöktes trakten av en långvarig torka och av en svärm

gräshoppor, som förstörde aili inom del bälte, där de drogo fram.

Närmaste följden blev, all alla träden på 17 acres (36 tunnland

måste omplanteras. 1 augusti 1910 inträffade ell par gånger

våldsamma oväder, som ödelade mer än hälften av fruktskörden, och i

september brann den stora ladugården upp jämte 150 ton hö,

maskiner och vagnar, vällande en förlust av inemot O.OOO dollars,

varav blo|t en fjärdedel täcktes genom brandförsäkring.

Under de gångna åren ha mänga främlingar från avlägsna

orter besökt trädgårdsanläggningen, men sa mänga och så långväga

gäster som de, vilka inträffade där under år 1915, har den aldrig

förut mottagit. Etl sällskap av 100 Chicagosvenskar, som besökt

utställningen i San Francisco, tog återvägen till sin hemstad genom

Oregon och stannade på inbjudning av Westerlund några timmar

i Medförd, där ban var resenärerna till mötes med aulomobiler och

log dem ut till trädgården. Vidstående bild togs vid tillfället, den

20 juni. I augusti liade Westerlund tillfälle alt visa den storartade

anläggningen först för Göteborgs Handels-Tidnings flygande . red.

Carl Hamberg, som i sin tidning skrev en sympatisk och livfull

berättelse om besöket, och sedan för humoristen och författaren

Dan Bergman från Stockholm.KAPITEL 9.

Svensk-amerikanska samlare.

Stora böcker, många böcker" Jag har

redan flera hundra.

Minga sekelgamla luntor, vilka matar

varmt beundra.

Samlade i slora hyllor, stä de sida

invid sida

Och med tålamod jag tänker, pä min

läslust fåfängt bida.

C. A. I. ö n n q u i s t.

Man har indelat sandarne i tre klasser sådana, som sanda

för nöjet alt samla; sådana, som samla för nöjet alt minnas, ocli

slutligen sädana. som på grund av forskningsbegär samla för nöjet

all göra undersökningar. Till den sista klassen räknas förnämligast

vetenskapsmän, naturforskare m. fi., vilkas samlingar huvudsakligen

utgöras av naturalster växter, kranier, snäckor o. s. v. 1 de

förstnämnda tvä klasserna befinna sig alla slags människor,

personer med eller utan vetenskapliga intressen, bildade ocli obildade,

kort sagt individer ur alla samhällslager, och deras samlingsvurm

tager sig lika mänga och skiftande uttryck som deras sysselsättningar

i övrigt. I)et finns knappt någonting, som icke kan göras till

föremal för samling.

Alt vara behäftad med samlaremani är ingalunda någonting

förkastligt, ulan tvärtom en stor förtjänst och välsignelse.

Samlaren liar alltid något att ägna sin tid och sina tankar ål. För

honom blir tiden aldrig lång. Ett av de allra bästa råd man kan

giva den uppväxande ungdomen är alt skaffa sig vad som pa

engelska kallas a hobby . en käpphäst i andlig bemärkelse, en

vurm. Ty det kan med fog påstås, att samlaremanien särskilt

bidrager till tröst och styrka under motgången. Den är ju också

i viss mån en form av arbetsamhet. En samlare är ständigt pa

utkik efter sådant, som kan rikta hans samlingar, och gör sig

möda all komma i besittning därav. Och den förnöjelse, som han

erfar vid ordnandet av sina samlingar ocli vid förvärvandet av

nya nummer, utgör i sig själv en ingalunda föraktlig tröst mol

bekymmer och ledsamheter.

I den av Henrik Hyltén-Cavallius i Växjö utgivna boken Sam-2-3

lare i Sverige, finnes en svensk-amerikan upplagen, nämligen

handlanden Axel Lindegård i Hallock, Minnesota. Icke som lian

skulle vara den ende svenske samlaren i Amerika, |y fast del

nog torde gälla, att de flesta svensk-amerikaner, som ha något

sinne alls för att samla, ägna del åt all samla törmögenliet.

finnes del en hel del samlare i Svensk-Amerika. Men han var

antagligen den ende, som bokens utgivare fått kännedom om.

och bland de svensk-amerikanska samlarna intager han också

ett av de främsta rummen. Det kan därför vara skäl alt börja

med honom.

Axel Lindegärd. född pa fädernegården Läggesta i Askersund*

landsförsamling 18(i2 utvandrade till Amerika 1888 och bosatte

sig 1889 i Hallock. Han driver där en omfattande

handelsrörelse, men sina lediga stunder tillbringar han helst bland sina

samlingar, ordnande och katalogiserande dem. Han har skänkt

mig ett par stora handskrivna, inbundna kataloger över

samlingarna. den ena illustrerad med ett slorl antal ypperliga

fotografier. Det skulle kräva flera sidor all nöjaktigt redogöra lör deras

innehåll. Ilär kunna endast nagra antydningar göras. Där finnas

förteckningar över svenska och engelska böcker, autografer,

pennteckningar. akvareller, s|äl- och kopparstick, litografier, etsningar,

mynt, medaljer, koppar-, tenn-, silver- och andra metallsaker,

in-dianarbelen och andra kulturhistoriska föremål i tusentals

nummer. Lindegård har skrivit tre exemplar av den största av

de två kalalogerna, vilken innehåller 207 sidor i stort format, icli

förärat ell lill Svensk-amerikanska Historiska Sällskapet, till vilket

han f. ö. skänkt många böcker, llans svenska boksamling

överträffas i fråga o ni kvalitet troligen icke av någon i Amerika.

Den är särdeles rik på dyrbara planschverk och dessutom, lik

som hans amerikanska boksamling, väl försedd med

kulturhistoriska och biografiska arbeten, resebeskrivningar och böcker om

särskilda provinser eller städer. 1 hans autografsamling, som

innehåller över 500 nummer, finnas brev frän ett stort antal bemärkta

personligheter i Sverige och Amerika. Man finner där bl. a.

alla svenska rcgcntcrs namnteckningar frän Karl X t. o. m. Oscar 11.

skrivelser av Wallin, Franzén, Tegnér, Hnneberg, Sehlstedt, Jenny

Lind o. s. v., alltför mänga all bär uppräkna, brev- eller

doku-mcnlundcrskrifter av alla Förenta staternas presidenter, skrivelser

av statsmän och generaler m. fi. Han har teckningar, tavlor

eller andra konstverk av en mängd svenska artister, såsom Carl

Larsson, Kronberg. Boklund, Winge. Malmström, Falk och andra.

Myntsamlingen omfattar ett 50-tal gamla sedlar samt romerska

och grekiska mynt. Bland melallsakerna finnas många

märkvärdigheter ljusstakar, tennkannor ill. m. långt tillbaka från

1700-talet, och i samlingen av fornsaker påträffas riinlvapcii och

annat, som räknar sin ålder i tusentals år. Bland indianarbelena294

märkas filtar, mattor, klädesplagg, väskor, pipor m. m., vittnande

om stor konstskicklighet, gamla pilspetsar, stenyxor, sköldar,

trummor o. s. v., representerande flera olika indianstammar,

förnämligast Chippewa- och Siouxstammarna. Lindegård uppförde 1911

at sig etl stort boningshus, i vilket ban inflyttade kort före julen

med samlingar och aili. Lindegård är författare till ell digert

historisk! verk på mänga hundra sidor om nordvästra Minnesota, vilket

dock ännu endast finnes i manuskript, ocli liar därjämte skrivit en

historia om sin familj och dess släktregister.

lin annan mängsamlare av samma lyp som Lindegård är

koslymfahrikanten Fritz Schoultz i Chicago. Född i Köpenhamn

ISöti av tysk fader och svensk moder samt uppfostrad i Sverige,

flyttade Ilan vid 21) års ålder titi Amerika. Ilan är sedan mänga

ar tillbaka ägare av den största

teater-kostymarfären i Chicago, om icke i hela

Amerika, och kan nu pa de från

affärs-bestyren lediga stunderna fritt hängiva

sig ål den samlarevurm, varav ban

alllid varit besjälad, men som han före

sina välmaktsdagars inträdande endast

tillfälligtvis och utan varaktighet kunde

tillfredsställa. Nu har han ell hem

sa uppfyllt av konstskatter och

dyrbarbeter av alla slag, att det

förefaller besökaren som ell rikligt

konstens tempel. Frän inträdet i

förstugan i nedersta väningen, tills man når

den vackra och inbjudande takträdgården

i den tredje, fängslas ens

uppmärksamhet i varje rum av så mycket

som är både intressant och pikant, alt man känner sig halvt

förvirrad. Möbleringen är utförd enligt mönster från olika

tidevarv och länder. Än tycker man sig försatt till nägot gammalt

adelsslott i F.uropa i länge sedan flydda tider, än till Indien

eller F.gypleu. Kolossala vaser, handsuidade möbler, mattor i

sällsamma mönster, väldiga speglar, porslinspjäser med allegoriska

bilder, stolar av sandelträ, oljemålningar, gamla kolorerade

gravyrer, krigshjälmar från olika europeiska länder, gamla vapen,

indianska tomahawkcr, japanska svärd, statyer och byster,

dryckeskannor, rökelsekar, en indisk Buddhabild, porträtter av

Napoleon. bokhyllor fullsalla med böcker i dyrbara band, ekkistor

och hörnskåp fyllda med sällsynta kuriositeter. En flyktig bild

av vad som i brokigl virrvarr och på samma gång i planlagd

ordning möter blicken, när man genomvandrar gemaken,

förstugorna och trappgångarna i detta samlarhem. Aili i detta hus

vittnar om ägarens originalitet, fina smak- och djupa konsthisto-

Fritz Schoultz.riska insikter. Bland tavlorna Finner inan alsler av tyska, ryska,

amerikanska, svensk- och norsk-amerikanska matare och bland

de över 2.

Holland på fint pergament tryckt bok, som utgavs i en upplaga

pä i>00 exemplar, av vilka endast två hamnat i Amerika, det

ena i miljonären Morgans bibliotek, det andra hos Sehoultz. som

betalt iHMI dollars 2.200 kr. Tör sill exemplar. Där rinns en

fullständig uppsättning av den pä 1800-talet av Förenta staternas

regering i ett tjugutal ofantliga, rinl illustrerade volymer utgivna

rapporten frän den expedition, som utsänts lill Slilla havskusten

att göra undersökningar för den

första påtänkta norra

överlandsvägen Bland kuriositeter av

särskilt värde framhålles en av de 100

lallrikar, som Oscar II bil

förfärdiga av Hörslrandsporslin all

användas vid den festmiddag, som

gavs på Stockholms slott lill

firande av den Nordenskjöldska

expeditionens återkomst efler upptakten

av nordostpassagen våren 1880.

Fn samlare, som särskilt iagl

an på oljemålningar är f <1

svenska konsuln i New York A. E.

.Iohnson, vars biografi finnes i

kap. 7 av denna bok. Som

konstsamlare intager han, vad tavlor

be-I räf far, främsta rummet i

Svensk-Amerika. Enligt vad Sandzén

meddelar, upptager tavclsamlingon

väggarna i en lang rad av

eleganta rum ocb omfattar sa

gott som uteslutande, moderna

målningar, företrädesvis av skandinaviska konsl.lärer. Där finn is

dock även tavlor av amerikanska ocli franska mästare. Fast tavlorna

utgöra huvudparten, äger Johnson även stora samlingar av skulptur

och andra konstföremål, utsökta vaser, blått holländskt porslin

med målningar, svenska konstvävnader, bronser, silverarbeten och

kuriosa i oändlighet . för all citera Sandzén. vilken därtill meddelar,

alt samlingarna äro ordnade med utsökt smak och all man hilt ser.

alt det är ej blott pengar, utan också verklig insikt och kärlek lill

konsten, som åstadkommit detta hopande av skatter, samt alt båda

makarna Johnson äro entusiastiska konstälskare och följas vanligen

at på sina expeditioner till konsthandlare, utställningar och ateljéer.

Ett annat fall, där båda makarna besjälas av sanilarniL

representeras av den likaledes i kap. 7 omtalade svensk-amerikanske

A K. Johnson med hustru.2SMi

ingenjören och brobyggaren Jolin !■". Anderson och lians huslrii.

Han äger s|ora och värdefulla samlingar av etnografiska skatter

svenska fornyxor, stensakcr, kopparkärl, australiska spjut,

musikinstrument fran Söderhavsöarna, avgudabilder och lerkärl frän

Ceylon, en myntsainling pa 20.000 nummer o. s. v. och hustrun

har skåp fulla med fjärilar, snäckor, skalbaggar ni. m. i tusentals

arter.

Den största myntsamling, som någon svensk-amerikan haft i

sin ägo. torde varit den. som ägdes av den s. k. rike Swenson,

bankiren Swen Swenson i \ew York. vars biografi finnes införd

Konsul G. N. Swan i sitt bibliotek.

i kap. 2 av denna i>ok. Han skänkte sin inynlsamling lill

stals-universilctels i Texas museum, och den ansågs representera ett värde

av 100,00(1 dollars.

Bland boksamlare torde den i Austin. Texas, 1890 avlidne

konsuln Svante Palm intaga det främsta rummel. Palm. som föddes i

Bästhull, Småland. 1815, var morbroder lill nyssnämnde Swenson

och utvandrade 1811 lill Texas. Han innehade under årens lopp

mänga befallningar, såsom fredsdomare, postmästare, stadsfullmäktig

m. m. Han var svensk-norsk vieckonsul från 180(5 till sin död. Han

ägde även en bomullsplantage. Med del varmaste intresse var han

fästad vid sin boksamling. 1 en levnadsteckning över honom, skriven

av red. A. Schön i Prärieblomman för 1900. läses: Ar 187:5 l>e

sökte Palm för första gången efter sin ankomst lill Amerika sill

fädernesland huvudsakligen för all komplettera sin boksamling.297

Han besökte biblioteken i Sloekbolin ocli Uppsala och gjorde

uppköp och utbyte för stora summor. Palm var ej blott stor bibliofil

ulan även stor bokkännare. Alla mera sällsynta exemplar hade han

reda pà ocli stod i förbindelse med Klemming och de flesta mera

framstående bibiiofiler i England, Frankrike, Italien m. fi. länder.

Palms boksamling lär ha innehållit nära 30,000 band. En del

svenska böcker skänkte han till ilen svensk-lutherska församlingen

i Austin, Texas, men största delen av sitt bibliotek donerade han

lill Texas" s|alsuniversilel och blev i erkänsla härför utnämnd lill

föreståndare för universitetsbiblioteket. Efter hans död uppsattes,

hans byst i universitetet.

Vem som för närvarande innehar den värdefullaste boksam

lingen, torde vara svårt alt avgöra. Del rinns nämligen räll många

boksamlare i Svensk-Amerika. En av de

allra främsta både littcratursamlare och

lilleraturkànnare är konsul G. N. S \v a 11 i

Sioux City, lowa, förut omtalad i kap.

0. Som samlare intresserar ban sig

nästan uteslutande för skönli|teratur och

vitterhet. Hans bibliotek räknar nära

5,000 nummer, och hans urklippssamling,

vilken han påbörjade för över 35 ar

sedan, innehåller en oländig mängd arliklar

och notiser rörande svenska män och

kvinnor, svenskamerikaner, särskilt

pennans män, historia, |it|eratur,

bokrecensioner saml i all synnerhet en

ovanligt rikhaltig samling av

översättningar av poem från och lill

engelska och svenska och även en del

andra språk. Pa detta område är ban grundligare bevandrad än

kanske någon annan. Till specialitet räknar ban utom detta även

arbeten pà engelska rörande skandinavisk historia och

littera-lor samt översättningar lill engelska frän något av de nordiska

språken, inberäknat isländska och finska. Om Island har han

många arbeten frän Uno von Troilis beskrivning 1780 till senaste tid.

Han har missionären Egedes 1818 utgivna bok 0111 Grönland i

engelsk översättning, vidare Sturlunga Saga, Heimskringla, Njals

Saga och en mängd annat dylikt, somligt på både svenska,

engelska och isländska. Finlands nationalepos Kalevala har ban i

svensk, tysk och engelsk översättning. Han har nästan allt, som

tryckts i Sverige 0111 Dante ävensom en hel del engelska arbeten

"in honom och översättningar av hans dikter ocli om Shakespeare

mycken sanskritlitteratur, alla de 11 engelska översättningarna av

Frithiofs saga, som hittills utgivits, alltifrån den av Rev. Strong

i I.ondon är 1833 utgivna lill C le me ni B, Shaws, som utkom i

Erick H. Johnson.298

■Chicago 1008, ocli likaledes åtskilliga tyska tolkningar, tullsiändiga

samlingar av flera svenska, norska och engelska litterära tidskrifter.

V v svensk-amerikanska tryckalster har han inemot 700 nummer

■och därjämte en stor del svenska reseskildringar om Amerika,

alltifrån Arfwedsons och Gosselmans tid, samt åtskilligt om New Sweden

i Delaware och en mängd utländska verk rörande Sverige. Han äger

även myckel av nyare svensk litteratur. 1 sitt bibliotek har ban

flera album fulla med porträtt av framstående personer, mestadels

författare.

Kn annan framstående litteralursamlarc är handlanden Krick

II. .Iohnson i Trade Lake, Wisconsin. Han föddes i Ljusnarsberg.

Örebro län. 1865 och kom med sina föräldrar 1868 titi Wisconsin,

•där han aili sedan varit bosatt och i många år bedrivit en

betydande affärsverksamhet. Hans boksamling räknar omkring :i.OOO

nummer, och hans favoritämne är svensk litteratur och

litteraturhistoria. Han äger en mängd resebeskrivningar, krigshistoria,

nybyggareskildringar, alla Strindbergs arbeten m. m.

Jag har även samlat mynt och frimärken, kopparkärl m. ni.

från emigranttiden, så att min hustru fruktar för, att vi få flytta

ut, om jag får leva länge ocli samla, och dock är huset, som jag

själv byggt, ingalunda litet, 24 fot brett och .">2 fot långt (7X16

meter . Äktheten av Johnsons sainlai-enalur ger sig till känna i

1"öljande uttryck, hämtat ur ett av hans brev: Del kan ju synas

dumt att samla ihop. dä man ej vet vem som skall ärva det; men

man kan ej bryta mot sina naturliga anlag utan att känna sveda

i bröstet, eller hur? Johnson har i tidskrifter och tidningar skrivit

-åtskilliga uppsatser om de tidigare nybyggareåren i Wisconsin,

ävensom ett antal kåserande artiklar. På baksidan av ett fotografikort.

på vilket hans hem var avbildat, hade han skrivit följande

betecknande rader:

Romantiskt läge har min hydda.

Tv fur och lövträd henne skydda

Från västanvindens friska lag.

Mot västerslätten gaveln vändes.

Ty aftonsolens kyssar sändes

Mig ymnigt på inin bröllopsdag.

Och här bor gumman med mig nöjd.

Och i mitt bokrum bor min fröjd.

Ktt av dc största bibliotek i de nordvästra staterna äges av

kapitalisten C. J. Johnson i Minneapolis. Han föddes i Hovmantorp.

Småland, 1810 och reste lill Amerika 1860. Det första året i Amerika

tillbragte ban med timmerflottning och med jordbruksarbete. Sedan

slog han sig pa studier i Minneapolis, tillbragte ären 1870 och 1871

i skolorna och läsåret 1872 73 vid Minnesota Statsuniversitet, under

■bela liden såväl som under de närmast följande ären förtjänande307

sill uppehälle med arbete i handelsbodar och brädgårdar. 187!)

öppnade han i bolag med C. A. Smith brädhandcl i Evansvillc.

vilken senare utvidgades och kom all omfatta flera närliggande

platser. 1881 började han tillsammans med (".. A. Smith sågverksaffär

i .Minneapolis, frän vilken storartade verksamhet han drog sig

tillbaka 187!), för att som en rik och ansedd man besöka de kära

nejder i frisk och fjällhög Nord. där ban först säg dagens ljus .

skriver A. Söderström i sin bok Minneapolis minnen, lian besökte

även mänga andra länder. Efter återkomsten fick ban mer lid alt

ägna sig at sina böcker, ehuru han pa samma gäng har en mängd

affärer alt tillse. Hans bibliotek innehåller över 2.001) band.

Den största porträttsamlingen i Svensk-Amerika torde vara den.

som äges av red. O. A. Linder i Chicago, närmare omnämnd i kap.

<). Han började redan i silt tionde är samla tidningsporträtt av

framstående personer. Hans porträttsamling räknar nu inemot 20.000

nummer, av vilka ungefär 20,000 ligga alfabetiskt ordnade i

kartonger. Ett par tusen helsidesporträtt ha använts lill illustrering

av en encyklopedi, och 3.000 porträtt befinna sig i

urklippssamlingen. som innehåller över 50,000 tidningsurklipp. 27,000 av dessa

äro katalogiserade och ordnade i s|ora kartonger, vardera rymmande

från 300 till 500 urklipp. Vidare äger ban 15.000 tidskriftsartiklar,

av vilka 10.000 äro katalogiserade, ordnade och inlagda i ett antal

omslag av tjockt papper med katalognummer pà ryggen, varje

omslag innehållande i genomsnitt elt 100-lal artiklar och omkring

1.000 sidor. Denna artikelsamling bildar en övergång från

urklipps-samlingen till den egentliga boksamlingen, vilken innehåller 3.000

katalogiserade nummer. Vid samlandet av allt detta har Linder

huvudsakligen haft i tankarna dess användbarhet som

referens-material i hans tidningsmannaverksamliel, och ban betraktar

samlingarna i deras sammanfattning som ett enda stort uppslagsverk,

lians böcker äro samtliga av ungt datum. ...lag har . skriver han.

inte en enda gammal rar bok; några äro väl sällsynta, men det är

icke för den egenskapens skull de slà på min bokhylla, utan för

det de innehålla någon upplysning i någon vetandets gren. som

jag kan tänkas komma i behov av en vacker dag. Mina böcker äro

icke inskränkta till något visst ämne. Sä långt jag kunnat, har jag

skaffat mig böcker berörande alla vetandets grenar, även sädana

som jag inte intresserar mig det minsta för. Omnämnas bör även

hans samling av statistiska siffror och sakförhållanden, vilken han

givit namnet Summa summarum.

Hedaktör Jakob Bonggren i Chicago se kaj). 0 började redan

tidigt göra litterära samlingar. Sina från tidningsarbetct lediga

si under har ban ständigt ägnat åt studier i österländsk mytologi,

ockultism och andra ämnen, som i allmänhet förbises av forskare.

Hans samlingar utgöras också till stor del av avskrifter ur böcker

och tidningar av artiklar rörande gudars och gudinnors namn och300

dessas betydelse pa grundspråket. Han bar sålunda namnen pa

alla den babvlonisk-assyriska mytologiens gudomligbeter i kilskrift

jämte uppgifter pa vad orden betyda, alla de egyptiska

gudouilig-helernas namn och uppgifter om deras betydelse, aili detta i

hieroglyfer, samt en ofantligt stor samling av uppgifter beträffande de

indiska gudalärorna, deras gudomligheter m. m. På grund av sina

vittomfattande insikter i delta ämne blev han flerfaldiga gånger

under de år, då Teosofiska samfundets loger i Chicago hade

sommarskolor, anmodad av den lärde hinduen C. Jisarajadosa att löreläsa

över en av brahmaismens urkunder, Bliagavad Gita. Vidare

samlar ban vackra poem och sådana, som i ett eller annat avseende, äro

besynnerliga eller tokiga, sak samma på vad språk de äro skrivna,

blotl han förslår del eller åtminstone har någon hum därom,

uppsatser 0111 olika folks mytologi. 0111 trolldom och vidskepelse,

samt böcker i dessa ämnen, ävensom f. ö. böcker, som intressera

honom eller som på något vis äro märkvärdiga, och urklipp a\

intressanta eller kuriösa uppsatser. Ur dessa rikhaltiga samlingar

har ban hämtat uppslag titi en mängd kulturhistoriska och

vetenskapliga tidningsartiklar.

Kn flitig samlare har likaledes boktryckaren I". G. A|mberg i

Chicago varit. Född i Bengtstorp. Småland, 1858. utvandrade ban

1883, efter all ha varit elev vid folkhögskolan Vilan och dessutom

lärt maskinislyrkel. Han arbetade efter sin ankomst till Amerika

Ivå år i sill yrke i Fargo. North Dakota, och två år i Chicago.

1888 började ban i Chicago tryckeriaffären P. G. \hnbcrg & Com

pany. Som samlare har han särskilt lagt an pä tidningar, böcker

och tidningsurklipp. Sin urklippssamling liar ban gjort frukt

bärande för allmänheten genom atl utgiva i bokform ett därur

hämtat urval av engelsk, tysk, fransk och annan utländsk poesi i

svensk översättning. Detta samlingsverk bär titeln Poetiska

blommor.

Bokbindaren Wilhelm Heslow har sedan ungdomen varit en

litterär samlare. Han föddes i Heinge. Skåne, 1850, lärde

bok-bindcriyrket i Lund, reste till Amerika 1901 och bosatte sig i

Worcester, Massachusetts. 1908 gjorde han ott besök i Sverige, ocli

1915 reste han dit igen. Ovanligt skicklig i sitt yrke, binder lian

själv böckerna i dyrbara band. Han är därjämte lycklig lyrisk

diktare, liar lämnat en mängd poetiska bidrag lill pressen och

utgivit en diktsamling i Sverige.

Apotekaren A. J. Löfvander, som avled 190! i Oakland, Nebraska,

var en ivrig samlare av nalurföremäl ocli en skicklig konservator.

Han skänkte en ansenlig samling däggdjur och fåglar, som ban

själv anskaffat och uppstoppat, till Luther Academy i Walio»

och en liknande samling lill Bethany College i Lindsborg. Han

var född i Falköping 1819, studerade i Göteborg och Skara, slog

därefter in på apotekarebanan, avlade provisorsexamen 1801 och

tjänstgjorde sedan på apotek i olika städer, senast i Uppsala,

tills lian i början av 1880-talet emigrerade. Han arbetade i flera

år i apotek i Chicago, Sioux City. Omaha och Oakland saml

etablerade egen affär 1893.

fastor O. N. Clim är en flitig bok- och kuriositetssamlarc.

Han föddes i Glimåkra. Skåne, 1805. reste till Amerika 1882.

arbetade de första ären för farmare i Illinois och Dakota, började

1887 studera vid Augustana College, log studentexamen 180.1,

Ijänsl-gjorde i II år som präst i Washington och California, ingick

1800 vid Augustana Seminarium och prästvigdes 1800. Han har

sedan haft församlingar i Pennsylvania, Kiverside och Kureka.

California, Vstoria i Oregon och på olika platser i

öststaterna. Han har två gånger besökt Sverige, scnasl 1901, da ban

även i sällskap med sin hustru utsträckte färden till flera

europeiska länder. Han äger ett slort bibliotek och betydliga samlingar

av tidningar och tidskrifter, inbundna, bland dem de nu mera

mycket sällsynta första årgångarna av Auguslana och Missionären.

Det rätta Hemlandet ni. fi., ävensom en talrik mängd av ordnade

och inklistrade urklipp.

Ëu myckel slor bok- och urklippssamliiig äges likaledes av

pastor O. Ostrom. Han föddes i Stockholm 1801. uppfostrades i

Kriksbcrg. Älvsborgs län. tillbragte ären 1870 79 i hantvcrkslära

i Jönköping, började studier i Stockholm och utskrevs vid nyåret

1883 som gymnasist i sjätte övre klassen vid Norra I.alinläroverket.

resti lill Amerika och började efter ett par års verksamhet på

olik;, fält studera vid Chicago Theological Seminary. Ilan utskrevs

därifiän 1889 som prästkandidat och vigdes lill predikant inom

kongregalionalistsamfundet. Han fortsatte samma år all studera

vid Hipou College i Wisconsin ocli tog där första priset för

vältalighet. Han var i 2 år predikant i en engclsktalandc

församling i Kansas, fortsatte med predikoverksamhet i Connecticut

och studerade samlidigl vid Hartford Theological Seminary, var

därpå reporter under elt års lid för cn daglig tidning i Chicago,

studerade så vid Augustunascminariet och prästvigdes 1897. Samma

ar erhöll han magistergraden från Hipon College. Han har haft

pastors. I i Oregon, Colorado. California m. fi. stater. K. d.

pastor R. Vallquist i Seattle äger en myckel dyrbar boksamling.

1 anseende lill mångfalden av samlingsföremål intager pastor

A. Kinell ett framstående rum. Ilan föddes i Kila, Värmland,

1817 och reste till Amerika 1809. Han har hafl pastorat på

flera platser, bl. a. i Minnesota och California. Då jag 1909

besökte honom i Tc.mpleton, Calif., ägde ban ofantliga samlingar

av sigill, mynt. frimärken, brevstämplar, sällsynta kuvert från

inbördeskrigets dagar, cigarretiketter, indiansaker, kuriosa som jag

ej sett hos någon annan, saml ell stort bibliotek.

Vid världsutställningen i San Francisco 1915 fanns utställd302

en samling av medaljer och mynt på 500 nummer, vilken sades

vara en av de förnämsta i sitt slag, som befinna sig i privat ägo.

och ådrog sig en smickrande uppmärksamhet i den amerikanska

pressen. Samlingen tillhörde svensk-amerikanen Julius de

Lagerberg i Passaic, New Jersey.

Redaktör Vilhelm Berger i New York började med alt samla

gamla svenska almanackor, av vilka han nu äger en nära nog

fullständig samting. Detta samlande ledde honom på tanken först

att samla svensk-amerikanska almanackor och därefter allt

svensk-amerikanskt årstryck, d. v. s. alla tryckalster, som utgivas

regelbundet en gäng om året, såsom julkalendrar, jultidningar,

kyrkosamfundens arlig-.i

mötesreferat,

institutioners a rsbcrä t lei ser

111. ill.

Ku ofantligt slor

hoksamling äges a\

den i kap. 5

omnämnde orientalisten

professor Nathaniel

Schmidt vid

Coruell-universitetet i Ithaca,

New York, men det

har icke lyckats mig

at| skaffa närmare

underrättelser därom

lians broder, dr

Emanuel Schmidt,

rektor vid Adelphia

College i Seattle,

likaledes omnämnd i kap.

5, äger den ulan tvivel

största och värdefullaste boksamling, som äges av någon

svenskamerikan i Stilla havsstaterna. Redan under sina studieår började

lian samla böcker, med särskild hänsyn fästad vid de ämnen, som

han studerade. Vid sin ankomst titi Seattle år 1905 hade han

nära 2,000 böcker. Dessa skänkte han lill Adelphia College ocli

började omedelbart en ny samling för egen räkning. Hans bibliotek

räknar nu över 2.300 band och innehåller böcker inom alla

vetandets grenar, men särskilt i de ämnen, som mest intressera

ägaren, såsom Förenta staternas, enkannerligen västkustens, historia,

resor m. in. Han har ett stort antal sällsynta böcker om

slaveri-frågan Ocli likaledes mycket sällsynta verk om nordvästkusten,

såsom originalupplagorna av Cooks. Meares, 1"ortlocks, Dixons och

Billings reseskildringar och skeppet Duffs expedition. Kn ansenlig

del av biblioteket upptages av engelsk och amerikansk poesi och

Dr. Em. Schmidt i sitt bibliotek.andra litterära verk. bland vilka finnas första upplagen av Gullivers.

resor, Popes Essay ön man, utgiven under Popes livstid och

försedd med en inskrift omtalande, att exemplaret köptes på auktion

efter Swift. Vidare finner man i detta bibliotek en stor samling

av etsningar och stålgravyrer, som tjänat som illustrationer i böcker

från mitten av förra århundradet. Den äldsta boken är en predikan

av Martin Luther från 1524. Bland övriga rariteter må nämnas

Gustaf Vasabibeln, tryckt i Uppsala 1540.

Naturligtvis finnes det utom de nämnda många präster, läkare

och andra, som skaffat sig betydande bibliotek, utan att därför

kunna anses vara bekajade med den egentliga samlarcmanien

eller böra räknas lill den klass, som här åsyftas. D:r C. M.

Esbjörn t. ex. var cn stor bokvän ocli ägde ell rikhaltigt teologiskt

bibliotek. Redaktör F. W. Lönegren i Portland, Oregon, har

mellan 7- och 800 böcker och äger en ovanligt stor och fullständig

samling av flera svenska kalendrar. Svea, Nornan m. fi. D:r Philip

Andreen i Chicago, pastor Norrbom i Sioux City, Iowa, ni. fi.

Ilade stora boksamlingar. Artisterna och författarna Birger Sandzcn

och G. N. Malm i Lindsborg, Kansas, ha stora samlingar av

oljemålningar, akvareller m. m. Direktör C. S. Peterson i Chicago

äger en värdefull tavelsamling m. m.

Slutligen torde väl även förf. kunna räknas till samlarnas

klass. 1 den stora San Franciscobranden 1906 förlorade jag elt

bibliotek på över 1.100 nummer, däribland 32 volymer inbundna

tidskriftsartiklar, en brevsamling på över 20 band, innehållande

mer än 5,000 brev, däribland många rariteter, en stor

porträtt-samling, större delen av en ansenlig urklippssamling, fotografier

och illustrationer i tusental o. s. v. Likväl förmådde icke ens

denna förkrossande olycka kväva samlingslusten. Under de ar

som flytt sedan dess, har jag åter hopbragt ett bibliotek på över

1,200 nummer, och 300 av dessa dessutom extra illustrerade,

d. v. s. av mig försedda med över 1,000 illustrationer från

tidskrifter och böcker. Jag har ell med omsorg gjort urval av

tidskriftsartiklar, över 1,300 till antalet, inbundna i 23 volymer

ined i genomsnitt 590 sidor var, därtill ett par hundra ännu

oinbundna tidskriftsartiklar, 34 band med inklistrade och efter

ämnen eller årtal ordnade tidningsurklipp, nära 11.000 lill antalet,

en samling illustrationer på omkring 1.000 nummer, över 2,000"

fotografier, omkring 1,700 brev, varav nära hälften inbundna i

5 band.

O. A. Linder skrev en gäng, att vi samlare framstå för klokt

Tolk som kuriösa personer, som del visserligen är bra att t. ex.

komma och låna böcker av, men eljest inte äro värda annat än

ett milt löje-. Och det är kanske så. Men opinionen kan komma

att ändra sig i detta stycke, såsom det skett i så många andra30-1

fall, ocli klokt folk lära sig all inse, att det när allt kommer omkring

är mer idé att ha något för sinnet lyftande all syssla med under

lediga slundcr än att spilla bort dem på kortspel och annat

själs-mördande s. k. tidsfördriv, såsom ej blott somliga, men alltför

inånga för sed hava.KAPITEL 10.

Svensk-amerikanska typer, karaktärer ocli original.

Vi människor äro lika, —

Sä lika som klok och dum"

Kn hop hörs gapa och skrika,

Kn annan är döv och stum.

Jämlikhet vi lagen kalla.

Han gäller för evigt, han!

Visst äro vi lika, alla:

Dvärg, (ioliat, kvinna och man!

Jakob Bonggren.

För en (lei är sedan pågick i en svensk-amerikansk tidning en

diskussion över ämnet den typiske svensk-amerikanen. Åtskilliga

insändare försökte var pä sitt sätt förklara, vad uttrycket en

typisk svensk-amerikan rätteligen skulle innebära. De tycktes

samtliga ha ganska höga tankar om denna företeelse och framställde

den typiske svensk-amerikanen som en sammanfattning av aili

det goda, som finns i den amerikanska karaktären, och det goda.

som finns i den inhemskt svenska, utan de amerikanska och

svenska lytena. Det finnes visserligen en ocb annan, som kommer

denna idealbild ganska nära. men sådant tillhör undantagen.

Genomsnittssvensken i Amerika är ingalunda en så älskvärd företeelse,

alt ban förtjänar framhållas som något utomordentligt föredöme

i alla avseenden för andra människor. Xågon verklig, utpräglad

svensk-amerikansk typ finnes icke. Den har icke hunnit utvecklas,

och osäkert är, att den någonsin kommer atl utvecklas. När

tiden kunde tänkas vara mogen därför, har svensk-amerikanen

hunnil bli fullfjädrad amerikan.

Som det nu är. förete svensk-amerikanerna sinsemellan idel

olikheter, tyckes det. De ha icke kommit jämlikhetsidealet

närmare, än vad som angives i mottot här ovan. Man finner ej blott

individuella olikheter, utan även vad jag skulle vilja kalla

distriktsolikheter. Man märker skillnad mellan dem, som bo i en del

av landet, ocli dem som bo i en annan, ej blott i fråga »ni

intressen, men även i sätt. hyfsning och livsåskådning. Kn vän

till mig, som rest myckel ocb träffat mänga svensk-amerikaner

i alla landets olika trakter, påstår, att svensk-amerikanen i

Atlanter-staterna, vilka ju äga den äldsta odlingen, är i allmänhet mera

hyfsad ocli belevad än medbrodern längre västerut, att

svcnsk-20. - Skarsledl.30-5

amerikanen i Chicago mer än pä andra ställen bemöter främlingen

likgiltig! och t. o. m. snäsigt, att allmänvetandet är störst bland

svensk-amerikanerna i Lindsborgstraklen i Kansas, att den bästa

svenskan talas i Salt Lake City, Utah, emedan de i Sverige

födda mormonerna nästan alla bott i städer eller brukssamhällen

där, medan i övrigt de allra flesta svensk-amerikaner härstamma

frän Sveriges landsbygd. Den, som icke färdas mycket omkring,

märker kanske icke sä lätt dylika skiljaktigbeter, men det finnes

andra, som framträda tydligt, säsom att del intellektuella livet är

mer utvecklat i öststaterna, alt svensk-amerikanen där är mer

svensk i säll och tal, än vad man finner honom vara i

väst-kuststaterna. Hur härmed än må förhålla sig, så är det dock

säkert, att det finnes en mängd olika lyper bland

svensk-amcri-kanerni, både älskvärda och obehagliga, .lag skall presentera

några av bägge sorterna, börjande med de mindre älskvärda,

för alt snarast möjligt slippa undan dem. Den bild. Henry von

Kramer i sin bok Mexico-Amerika tecknar av en viss klass

svenskamerikaner, är icke precis tilltalande, men kommer sanningen ganska

nära.

Pu en bänk sitter en grupp svenskar — skriver han.

De. sitta och hacka över alla de gammaldags förhållandena i

Sverige, över de dryga hyrorna o. s. v., och i aili detta kunna

dc nog ha rätt. De ha talat om rangskalan i Sverige. All

människor skulle sta så högt, att de inte hade någon rangskala,

har jag aldrig trott, och nu kommer det fram. vad deras är.

Den heter timpenningen. Deras värdemätare pä folk är, hur

mycket man förtjänar, hur mycket pengar man har, hur mail är

klädd. Del är vad de tala 0111 på sina lediga stunder. Det finns

några fa punkter, omkring vilka samtalet rör sig. Hur det var

pä senaste picknicken, vad han är för något, och hur mycket han

kan förtjäna, hur mycket man söp senaste lördan, och var man

tillbragte förliden söndagsnatt. Det allmänna intrycket av

svenskamerikanerna är. alt de blivit intellektuellt förslöade. Detta tycker

man så mycket mer på den grund, alt man liksom fordrar mer av

dem nu, då de röra sig i bättre ekonomiska villkor och lia, om

icke kvalitativt bättre kläder, sä dock åtminstone mer stil pä

dem. De bli mer kavata och mer måna 0111 sin sociala ställning,

och därigenom verkar bristen pä intellektuellt liv ocli andliga

impulser så mycket mer påfallande. Och här sitta de nu och

prata i cvinnenlighet om, hur den flickan är. och var man skall

gå om lördag kväll, vad basen sade. o. s. v.

Den hår tecknade typen är ingen ovanlighet bland det yngre

svenska elementet i städerna. Så ha vi den tvärsäkra typen,

visdomsoraklet, som aldrig kan överbevisas om sina misstag och

aldrig medgiver, att andra kunna ha rätt mannen, som vet

och förstår allting, och som beständigt får allting om en bakfot. Kil307

överdådigt exemplar ur denna klass råkade jag en gång ut tör

pà en bjudning hos en god vän. Vi andra hade just under en

litea litterär diskussion uttryckt vär beundran för Esaias Tegnérs

•skaldskap, då visdomsoraklet bland oss, en framgångsfull och

förmögen guldgrävare vid namn Olson, inföll: Det är nog sant,

att man kan förvåna sig över ell sådant snille som Tegnérs,

men det allra märkvärdigaste är, att han kunde ingenting uträtta,

såvida han inte supit sig full. Vad han skrev, när han var nykter,

är ingenting värt. Aili, som duger någonting lill och som gjm-l

honom berömd och firad, skrev ban i fyllan och villan.

Men det kan väl Olson begripa . dristade jag mig atl invända,

att ingen människa, som är full, kan tänka redigl. T. o. m. hennes

hand skulle vägra sin tjänst, så det bleve henne omöjligt att skriva

något. En full människa kan varken tänka eller skriva ordentligt.

Olson blev mörk i synen. De andra småskrattade, och detta

retade honom ännu mer.

»Vad vet ni om den saken? rol han. .lag är frän Växjö, ocli

min fader var personligen bekant med Tegnér. Ilan kände honom

lika väl, som jag känner min egen broder. Min fader var ofta

i Tegnérs hus och såg med egna ögon, hur han gick till väga, när

han författade, lian var full och skrev pà golvel med ett stort

stycke svartkrita. Han kröp pà alla fyra och kläpade ihop rysliga

krumelurer, bela golvet fullt. Ingen mer än ban själv kunde läsa

dem. Ibland höll han pà så länge, all ban måste fortsätta in på

golvel i nästa rum. Dagen därefter, när ban nyktrat lill, tog

ban papper och penna och avskrev vad som stod pà golvet.

Sedan strök han ut, vad han skrivit med svartkrita, och làt skura

golvel rent. Men på sä vis bar aili det bästa, som ban skrivit,

kommit till."

= Oeh det Iror Olson?

Tror? Jag vet det. Min fader ljög aldrig, och ban berättade

det för mig mer än en gäng. Det är säkert, och jag är för

resten själv så pass språkmänniska, alt jag kan bedöma sådana

saker, fasl jag inte brytt mig om atl skriva något. Men jag läste

många språk i min ungdom, både tyska och grekiska och latin

in. 111., fasl jag nu glömt det mesta därav. Latinet skulle jag i

alla fall lätt kunna lära igen, och det kan vem som helst, ly

det är naturens språk, det som vi alla egentligen äro ämnade alt

lala, om inte våra mödrar från barndomen lärde oss andra språk.

Olson som Tegnérkännare var dråplig. Skulle han nu också

befinnas vara fackman pà språkvetenskapens område? Jag beslöt

att utforska honom.

Säg mig, mr Olson . inföll jag, vad menar ni med att

lalinet är naturens språk? Hur kommer det sig, att här finnas

sà många språk i världen, och att det gamla romarspråket icke

bibehållit sig och utträngt de andra?»:«)S

Del beror pä den babyloniska förbistringen, som slår omtalad

i bibeln. Men det är lätt alt bevisa, all latinet är det naturliga

språket. Ni har väl hört omtalas experimentet, som gjordes i

Stockholm med ell par bröder, som aldrig tillätos höra någon

annan tala? Vel ni icke, ätt medan andra språk måste inpluggas

i barnen, latinet kommer av sig självt?

Nej, det vet jag icke. Jag vel däremot, at| jag under min

skoltid fann latinet lika krångligt all lära som något annat språk.

Men vad var det för ett experiment ni nämnde"/

Jo . sade Olson, del var ell par tvillingar, som föddes

i Stockholm för mänga ar sedan, och som uppföddes för sig

själva i ett rum. där de aldrig fingo höra någon människa yttra

ell enda ord. När de blevo 12 eller 15 Ar gamla, började de tala

med varandra, och det språk de talade var latin. Detta har

jag frän trovärdiga personer, och det är absolut säkert, all vilkel

barn som helst, som uppfödes i ensamhet, lär av naturen all

tala latin.

Samma vanvettig! historia har jag liörl förut . sade jag.

men dä var del hebreiska som ynglingarna lärde lala utan

läromästare. Men har inte Olson reda pä. alt de som födas döva.

också bli stumma, emedan di" ieke höra andra och därför icke

lockas att själva försöka tala? Varför tala de icke latin i st. f.

alt endast utstöta oartikulerade ljud"?

Jag försökte med andra argument, jag nämnde Selkirk, som

under sina 4 år i ensamhet pa San Juan Fcrnandesön läste

högt för sig själv varje dag. men ändå glömde rätta uttalet

av de engelska orden, så att ban. när ban räddades, talade

obegriplig dialekt. Men ingenting hjälpte. Olson visste, alt

latinet ligger slumrande i varje människohjärna, liksom han visste,

all Tegnér kravlade stupfull omkring på golvet och skrev sina

skaldestycken med svartkrita. Svensk-amerikaner tillhörande den

tvärsäkra typen äro bland de obehagligasle företeelser man kan

träffa på.

Det påstås, att människor i allmänhet ha lättare för att bära

motgång än medgång. Nog förefaller det väl besynnerligt, men i

många fall ser det verkligen sä ut. Den framgång, som blivit sa

inånga svenskar i Amerika beskärd, vilka i barndomen ej hade

andra framtidsutsikter än ett livslängt släp och slit för en usel

lön, har stigit icke sä fä av dem at huvudet. Sädana individer

bli vräkiga, inbilska och högst otrevliga alt umgås med. Somliga

äro ju sådana redan av naturen, och fä de då litet vind i

seglen, pösa de över och taga på sig en min, som om de visste

aili och kunde bedöma allt i världen bättre än någon annan.

Hos somliga verkar framgången så. att de bli likgiltiga tör allt i

världen utom penningförvärv och icke intressera sig för någonting,

som icke kan lända dem till ekonomisk fördel. Jag minns enfarmare. som dä jag pa liaus egen någon lid förut framställda

liegäran, all jag skulle komma lill honom med en bok, som han

ville köpa, letade mig väg till hans hein en ruskig vinterdag i

regn och slask, så att jag blev alldeles genomvåt, belt nonchalant

avfärdade mig med orden: Vad skall jag med boken." Den

förtjänar jag väl ingenting på. Om jag vill betala ut ett par dollars,

köper jag väl hellre en spädkalv eller gris, som jag om några

månader kan sälja för en 8 eller 10 dollars.

I nder mitt arbete med insamlande av biografier för en av

mina böcker om Stilla havsstaterna hänvisades jag av en vän

alt uppsöka en person, som han säkert trodde skola gynna mitt

företag, emedan han haft en ovanlig framgång och på den grund

ej borde ha något emot atl hjälpa lill alt sprida kännedom

de förhållanden, som gynnat honom, och om de inlägg han till

äventyrs själv gjort i sin stals eller slads utveckling. Min vän

var hygglig nog alt själv följa med och hjälpa mig atl framställa

milt ärende på lämpligt sätt. Med en känsla av osäkerhet nalkades

jag den okändes palatslika bostad, och sedan vi stigit in och

bjudits atl sitta ned. lät jag lill en början min vän ensam föra

ordet. Han omtalade klart ocli tydligt, vad saken gällde, och

frågade, om mr Carlson vi kunna kalla honom så. fasl det

icke var hans namn händelsevis hade lust atl vara med i boken

med sin biografi och sitt porträtt. Svaret blev ett bleklagl nej.

Mr Carlson intresserade sig icke alls för förelåge! i fråga. Han

läste aldrig svenska böcker eller tidningar, endast engelska, och

hade för resten myckel sällan lid till någon läsning alls, upptagen

som ban var med stora byggnadskonlrak! och nu särskilt även

med planer beträffande sina egna hustomter, på vilka ban ämnade

uppföra antingen ett stor! hotell eller också flera mindre byggnader

-- ban hade ännu ej kommit på del klara med. vilket han borde

göra, eller vilkendera planen lovade den bästa ersättningen.

Men det tager ju så lilen lid för dig att omtala ell och annat

från din egen levnad, och hur du kommit att hli ägare lill sa

mycket . inföll min vän.

Ägare lill mycket"? Om jag hade likt min broder stannat i

Chicago, så hade jag kunnat ha mycket mer. Han är mycket

rikare än jag, och jag hade alldeles samma tillfällen som ban,

när jag var där. Men jag måsle naturligtvis ut lill västkusten,

och fast jag visserligen lyckats rätt bra här jämförelsevis, vet

jag. all jag skulle lyckats hällre, om jag haft vett att göra scnn

min broder och stannat i Chicago. A. det förargar mig.

välgång jag tänker på, hur dum jag varit.

Sedan lian orerat en stund i samma anda och därvid även

råkat nämna den avundade broderns namn, sade jag: Mr Carlson

har ju i alla fall fält ihop tillräckligt atl skaffa sig en bel (lei

huvudbry, märker jag. Hur skulle det då varit, oin ni haft:»0

ännu mer att oroa er över? Emellertid tror jag mig nu första.

vern eder broder är. .lag ser honom emellanåt omnämnd i

tidningarna. Gjorde han icke för ell år sedan cn resa till Europa?

Det har jag ingen reda på-, blev svaret. Vi brevväxla

sä sällan, att jag sannerligen inte vet. om han håller lill i Europa

eller i .lapan nu för tiden. Ilan har råd att fara jorden runt,

om han vill.

■Nåväl, om ni nu inte läser svenska eller intresserar er för

mitt arbete, så kunde det kanske glädja honom att se er omtalad

i boken och läsa om den stat. som ni valt till hem.

-A, del frågar han inte efter.»

Nåja, sà har ni kanske någon annan släkting, som det kunde

roa.»

Jag har ingen annan släkting i Amerika, och om jag har någon

kvar i Sverige, vet jag inte.

An eder hustru dä? Hon har kanhända släktingar, som skulle

vilja läsa om er och om Stilla havskusten.

■lag vet inte om mor än en. och var den finns, har jag

ingen reda på.>

Karlen blev för tråkig. Vi lämnade honom, men ännu vid

avskedet ute på verandan yttrade han en förmodan, att det troligen

skulle betala sig bättre att uppföra ett tvävåntngshus på var

och en av hans alla hustomter än en ensam hotellbyggnad, lian

hade synbarligen icke tanke för något annat än penningförvärv.

Eosterl a ml, fränder och släktingar betydde ingenting för denne

niammonsdyrkare. Det sorgligaste är. att han har så många

likar. Endast några fä dagar efter besöket hos mr Carlson

råkade jag ut för ett motstycke till honom. Det var en mr

vi kunna kalla honom Larson. Han bodde i en annan stad ocli

ansågs som den rikaste mannen i hela staden. Jag ringde pa

vid 10-tiden på f. m. En ung flicka som tjänade bos den gamle

enstöringen, kom och öppnade. Jag frågade, om mr Larson vore.

betnma. Jaha. del var han. Varpå flickan gick in i nästa rum

och hojtade: Hej. mr Larson, kom ut!

Jag höll pä alt brista i skratt. Flickslynan hade

synbarligen ingen vidare respekt för sin husbonde. Och det undrade

jag inte pa. när jag några minuter därefter fick se honom

livslevande — en liten tjock gubbe i morgontofflor, nattskjorta ocli

kalsonger, omornad ocli tydligen direkt uppstigen ur bädden. Jag

presenterade mig och framställde mitt ärende. En sä framstående

medborgare borde väl vara representerad i min bok. Han stirrade

urfånigt på mig ocli utbrast därefter på den mest miserabla

engelska:

Nej. jag läser aldrig svenska. När jag först kom till Amerika,

var jag lika dum som alla de andra och höll i flera är en

svensk tidning frän Chicago, jag tror den bette Gamla och nya311

Hemlandet. Dessa voro de enda ord lian uttalade korrekt . Men

det höll mig tillbaka, annars hade jag kunnat komma fram langl

förrän jag gjorde. Det är felet med svenskarna, att de läsa

svenska tidningar ocli böcker, och ni och alla, som skriva dessa

eländiga tidningar och böcker pä svenska, hindra edra

landsmän frän att komma fram. Om det inte funnes några svenska

tidningar eller böcker här i landet, skulle vi allesamman reda oss

mycket bättre. Vi skulle förtjäna mer pengar och ha bättre utsikter

att komma med i politiken och få ämbeten och bli ansedda

ocli respcklcrade. Jag vill inte ha något med er eller eder bok

alt göra. Ni är en av dem. som hjälpa titi att hälla svenskarna i

förtryck.»

Han tvärstannade, gjorde belt om och skubbade i väg tillbaka

till sitt sovrum. Jag undrade, om han kanske gripits av en plötslig

ångerkänsla över sina förhastade ord och ämnade blidka mig med

en sup eller något annat. Men ban visade sig icke mer. Det var

hans sätt att bjuda farväl: att belt enkelt vända ryggen lill och gå.

Det gör mig ont atl säga det, men jag har råkat sa många figurer

lika dessa, att jag ibland känt mig frestad att taga dem för att vara

typiska svensk-amerikaner. Så illa är det emellertid icke.

I sina memoarer berättar tidningsagenlcn C. G. Hendin: i-"ör

mänga är sedan gjorde jag under min vistelse i Chicago en

ringa väntjänst till en landsman, som sedermera flyttade ut till

Nebraska ocb där bosatte sig. Jag träffade honom där långt efteråt,

och han önskade då på något sätt återgälda den omtalade

väntjänsten. Någon belöning önskade jag icke, ocb jag kunde för

resten icke påminna mig att ha i ringaste mån bistått honom.

Jo", sade han, när jag jämte flera andra för många år tillbaka

anlände från Sverige lill Chicago, blevo vi instuvade i ett bushäl.

som man kallade hotell. Du kom dit för att hjälpa där möjligen

boende svenskar och log oss alla med lill en kyrka, där vi blevo

bekanta med goda och vänliga landsmän, som sörjde för, att vi

fingo anställning och lönande arbete. Det är ej mer än billigt,

att du låter mig på något säll återgälda denna vänlighet"?" —

Jag fordrar ingenting , sade jag. men om du har tid och lust att

skjutsa mig och göra mig bekant med dina grannar, vore jag

tacksam." Detta lovade ban och höll också silt löfte, överallt, där

vi färdades fram. skrodcrade ban om vilken barmhärtig samarit

jag varil mol honom och andra. I"fleràt sände jag honom tidningen

fritt för tre månader och sökte också på annat sätt gottgöra för det

besvär jag förorsakat honom. Ett par veckor efter jul mottog

jag elt brev, vari ban bl. a. tackade för tidningen, som han var

särdeles belåten med. Omkring tre veckor därefter, då de tre

månaderna för tidningen voro tilländalupna, skrev ban ett oförskämt

brev till redaktionen och påstod, att tidningen hade ett sådant

innehäll, att han ej längre önskade den i sitt hus. Den vore312

full av svordomar, krogannonser och andra syndigheter. Hade

jag givit honom tidningen fritt för elt helt år, hade han med all

säkerhet icke upptäckt "synderna" förrän sista dagen på året

tilländalupit. Detta vore dock intet att fästa sig vid, om icke

mannen i fråga önskade räkna sig som ett fromt får i de heligas

hjord. Med denna typ komma ide svensk-amerikanska

tidningarna ofta i beröring. Den är nämligen ganska vantig.

Kj fullt så tråkig som de hittills skildrade exemplaren av

svenskamerikaner. emedan den är på samma gång löjeväckande, är

typen, som efter en kort tids vistelse i Amerika låtsar sig ha

glömt svenskan och plågar sin omgivning med en rådbråkad och

bedrövlig engelska. Dylika narrar ha kanske ni er än någon annan,

mer t. o. m. än de skrodörer, som under besök i Sverige söka

imponera pä befolkningen med vräkiga låter, skadat

svensk-amerikanernas anseende i hemtande|. De ha aldrig blivit bättre

avmålade och förlöjligade än i den svensk-amerikanska diktaren

Olof Simonsons poem Dumbom redivivus

I många former trivs det dumma visst,

Men högfärd lager priset försi och sist,

Och den. som på all konkurrens gör kål,

Är gynnaren, som glöml sitt modersmål.

Han vistats här i uågra månar blott

Men svedis" har han atlare"n "forgot";

Han "spikar englis" (ja, min vän, i hast

Du lyckats spika dumhetsskylten fast .

Han svenska tidningar ej läsa må,

Tv för cn "grecnhorn" blir han hållen da.

Av Times och News han yankeebildning får,

Fastän han knappt ett enda ord förstår.

Och om en Bridge! emot honom ler,

Sa sväller inbilskheten ännu mer.

Hans sweelheart spikar englis", även hon

Och "lady" är med åkta damfason.

Och när ban sig en tripp lill Sweden tar.

lian spikar englis" till båd" mor och far.

Han liknar en försilvrad kopparslant.

Men tros dock vara vår representant.

Hur inskränkta somliga människor kunna vara, på samma gång

som de ha god affärsblick och förstå all taga sig fram, visas

av följande berättelse 0111 ett exemplar av en ingalunda ovanlig313

svensk-amerikansk typ. En bekant titi mig kom en dag i

samspråk med en landsman, som höll på med uppförandet av ett

hus åt sig. Denne kom under samtalet all nämna, all ban var

kyrkligt sinnad och förut ofta besökt den svenska lutherska kyrkan,

så länge den var luthersk, men beslutat att ej mer ha någol med

den all göra, sedan de gjort den till en Emanuelskyrka». Min

vän uppoffrade cn läng stund på att söka förklara för mannen, att

kyrkan fortfarande var lika mycket luthersk som förut, ehuru

man givit den namnet lutherska Immanuelskyrkan, för att lättare

kunna skilja den från andra lutherska kyrkor, som tilläventyrs

kunde komma att byggas i Iraklen, alldeles sora andra

kyrkosamfund beteckna sina kyrkor med namn eller siffertal. t. ex.

första baptistkyrkan, andra baptistkyrkan o. s. v., talade om för

honom, vad namnet betydde, och ansträngde sig alt göra begripligt

för honom, hur det hängde ihop med saken, men förgäves. Mannen

hade Tålt för sig och trodde fullt och fast, att Emanuel var namnet

på den person, som ägde kyrkan, att Luthers lära ej mer fick

förkunnas där. och alt ägaren Emanuel var den, som bestämde,

vad som skulle predikas. Hur enfaldig denne man än var i

detta stycke, hade ban likväl haft förstånd nog att förtjäna och

spara ihop pengar, var busägare, hade pengar på banken o. s. v.

Svindlare och skojare i större skala ha dess bättre varit sällsynta

i Svensk-Amerika sedan den första invandrareperioden, då en

mängd filurer från Sverige sökte sig ett fält för sina talanger i

Amerika med dess mera obundna förhållanden. På den tiden

grasscrade de beryktade emigrantrunnarna, för vilkas svada

omiss-länksamma invandrare ofta föllo offer. Många av dessa blevo

under allehanda förevändningar plundrade på allt vad de ägde.

Kommo de någorlunda helskinnade undan runnarnas anslag och

lyckades spara ihop en slant, lurades de ofta all sälla in den

i någon växelaffär eller bank, som manövrerades av från Sverige

förrymda skojare, vilka efter någon lid försvunno med kassan.

Tack vare invandringslagarnas skärpande och den noggrannare

kontroll, som numera föres över banker och växelaffärer, har

icke på länge uägol dylikt förekommit. Ett hell galleri av vinglare

och bedragare, som pä 1860-talet opererade i Svensk-Amerika,

framställdes i en år 1X71 i Stockholm utgiven bok med titel:

Bland bättre folk och pack i det förlovade landet. Den typens

svensk-amerikaner existera dess bättre icke mer. Men det finns

en med dem besläktad typ. som i mindre skala bedriver vinglerier.

Eleganla herrar med imponerande sätt och utseende laga in på

något fint hotell ocli vräka sig värre, än om de vore miljonärer,

stifta bekantskaper inom den finare societeten såväl bland svenskarna

som bland amerikanerna, låna pengar och avdunsta. Sådant har

hänt många gånger. Det finns alltid gott om folk. som làler sig

duperas av personer med vräkiga låter; i all synnerhet om de322

bära fina titlar ocli namn. Stundom uppträda dylika herrar med

namn så ståtliga, att de väcka undran och bävan. Vad säges

t. ex. 0111 doktor Gustaf Filip von Braun Fhrcnslrom ? En herre

med detta namn blev av en domstol i Portland, Oregon,

förstän-digad atl lämna staten och aldrig mer sätta sin fot pä dess

mark. En avdankad svensk-amerikansk prästman och f. cl.

tidningsredaktör liar under en läng följd av år uppträtt i en mängd

olika svenska samhällen i både östern och i all synnerhet i

väst-kuststaterna under sådana imponerande namn som greve Piper,

greve Silfversporrc. baron Happe. löjtnant Adolf Fredrik Gustaf

Segerborg, löjtnant Axel Oskar Fredrik Uddengren, skalden Gösta

och över elt halvt dussin andra, mindre imponerande namn samt

tillnarrat sig smärre belopp, än föregivande sig resa omkring för

alt samla medel lill kyrkbygge. än presenterande sig som

tidningsagent ocli uppbärande prenumerationer på svensk-amerikanska

tidningar, till pä köpet sådana som gång efter annan innehållit

varningar mot honom. Begåvad talare, diktare, deklamalör och

sångare som ban är, har det varit tält för honom att dupera

en hop okritiska människor. Man kan ju tänka sig. vilket uppseende

det skall väcka bland svensk-amerikanska nybyggare, när en herre

med ett ståtligt yttre, och som kan hålla tal och dikla visor

pä rak arm, uppträder bland dem och i förtroende meddelar,

alt ban är densamme Gösla, vars roliga visor de sä ofta sett i

tidningarna. Ell par gånger har denne gynnare blivit fast för

sina knep. Den ena gången frigavs han, då han salvelsefullt lovade

bot och bättring och försäkrade sig ha blivit omvänd. Den

andra gången dömdes ban lill fi månaders fängelse, men hade knappt

hunnit inburas, innan svenskar, för vilka han utgivit sig för atl

vara andligt sinnad, och i vilkas Item ban predikat och hållit

bön, lade sig ut för honom ocli sökte få honom frigiven under

påslående, att han var en av världens barn förföljd martyr.

Men vi tia nu sysslat nog med mer eller mindre osympatiska

typer inom den svensk-amerikanska världen och skola uppsöka

några av angenämare slag. Jag kommer da först alt tänka på den

konstnärligt eller i annat andligt avseende begåvade typ. som

antingen av vidriga omständigheter eller av ren likgiltighet och

brist på företagsamhet aldrig låter sina anlag komma till

utveckling eller eljest icke bryr sig om att göra dem fruktbärande.

Märkliga exempel av detta slag påträffas ej sällan. Jag har bland

tavlorna på min vägg ell lilet konstverk i träsnideri, en

bas-relief, framställande ett satyr- eller faunliknande ansikte, fullkomligt

i varje minsta detalj, ett arbete sä välgjort, att man aldrig skulle

kunna gissa sig lill dess ursprung. Denna bild är nämligen skuren

i lönnträ med en vanlig pennkniv, och konstnären är en svensk

skogsarbetare i California vid namn Jolin Nelson. Pastor O. N.

Glini. av vilken jag fält konstverket, liar i sin ägo flera andra315

av samma hand. alla originella i plan och utförande. Här liar

tydligen en stor skulptör gått förlorad för världen.

I en liten torftig sluga vid Silver Lake i Washington bodde

under många ar en smålänning vid namn Carl lollan Seaquest

(Sjöqvist. som likaledes ägde en ovanlig begåvning i samma

riktning. Han förfärdigade för ro skull i sin ensamhet dyrbara

mosaikarbeten, bord och skåp med inläggningar av hundratals

olika små träbitar sa väl hopfogade, att det hela log sig ut som

ett enda stycke, målat med olika färger i rutor. Ett skåp, som

C. .1. Seaquest och hans bostad vid Silver Lake, Washington.

ban tillverkat efter antikt mönster, var utställt pä expositionen i

Portland ISKO och röjde en sä sällspord originalitet, alt visst

aldrig något dylikt varit sett i Oregon förr eller senare. Vid

utställningen i Chicago hade ban också ett eller annat prov pä

sin konstfärdighet. .Med därvid blev del. Han sökte aldrig vinna

avnämare för sina konstprodukter eller göra sig bekant bland

folk. som kunde intressera sig för dem. utan stannade år efter år

i sin tilia koja, ensam och fattig, men alltid lika glad och

belåten med siu lott. Han var född i Korsberga, Småland, 1833.

flyttade 1859 lill Gottland och 18GU lill Amerika. Efter en kort

tids vistelse i San Francisco log ban ell homestead i tjocka

skogen vid Silver Lake är 1870 och stannade där till sin död,3H>

som inträffade 1905. De sista 20 eller 25 ären bodde ban, som

sagt, alldeles ensam. Hans hustru oeh två söner trivdes icke i

vildmarken, ulan flyttade till Portland, där sönerna blevo affärsmän

och rika karlar, medan gubben framlevde sina dagar i yttersta

torftighet. Han hade röjt elt litet stycke av den mycket

stenbundna jorden och var i högsta grad stolt över sitt hem och

sin farm. Liksom de flesta andra skogsfarmare levde han i den

förhoppningen, att någon dag något märkvärdigt skulle inträffa,

som skulle ersätta honom för all förspilld tid och möda i ell

rör jordbruk så gott som odugligt land. Medan jag var bosatt i

samma trakt, bände det en gäng, att han blott genom en ren

tillfällighet räddades frän att dö i sin stuga. Han hade insjuknat

men ingen visste därom. När ban legat där några dagar, oförmögen

att meddela sig med någon, hände sig, att cn av hans grisar

!>ökade sig ut på vågen och promenerade in på en grannes åker.

Grannen skickade ett av sina barn över till gubben, för att tillsäga

honom, all han skulle hålla sina grisar från alt besvära grannarna.

På detta vis upptäcktes, att gubben låg sjuk. Hjälp anskaffades,

och ban kryade till sig igen, men utan grisens rymning hemifrån

hade troligen Seaquest kommit atl dö i fullkomlig övergivenhet.

När han slutligen log avsked av det jordiska, var det ej långt

ifrån, att hans död förblivit en hemlighet för någon tid. Dagen

före sitt frånfälle hade han anmodat en granne om atl följande

dag komma och hjälpa honom med något arbete. Grannen kom,

och Seaquest arbetade tillsamman med honom en stund på morgonen,

men gick därpå lill sin sluga, sägande, att ban icke kände sig

riktigt kry. På kvällen tänkte grannen gå direkt hem lill sitt,

men ångrade sig och beslöt först atl titta in till gubben ett slag.

Då ban steg in i stugan, fann ban till sin förfäran gubben tiggande

död. Hade grannen gått direkt hem. hade kanske dagar förgått,

innan dödsfallet blivit upptäckt.

Jag frågade gubben mer än en gang, varför ban icke flyttade

lill sina söner, som erbjudit honom att fä bo hos dem i staden,

där ban kunde fåll det bra mycket bekvämare, än ban hade det

i sin smutsiga stuga, men svaret blev alltid, atl han trivdes

bäst, som han hade det. och skulle alltför mycket komma att

sakna utsikten över sjön. I hans stuga, som bestod av två

små rum. såg det mycket ruskigt ut. 1 det största rummet, där ban

tillbragte största delen av sin lid. stod en hvvelbänk och en

köksspis. 1 takel hängde rökta skinkor. På golvet stodo milt

ibland vedhögar, spånor och allt möjligt gammall skräp

mjölsäckar, gummistövlar och andra skodon, det mosaikinlagda skåpet,

elt dylikt bord. cn gungstol m. m. Där fanns icke en bok, men

på väggen hängde några porträtt i konstnärligt gjorda ramar saml

en fiol, pä vilken gubben ibland spelade på det sättet, att han

làl stråken dansa hur som helsl. medan han med vänstra handensfingrar tryckte, var1 helst det behagade honom, pa strängarna,

vanligtvis med två eller tre fingrar pä en gång. Han hade nämligen

icke den ringaste idé om musik, kunde icke spela en ton eller

ens stämma instrumentet. Det gick lika bra i alla fall, påstod

lian. Men det var fasaväckande att höra på den musiken, ehuru

ban själv försäkrade sig njuta därav. Det var ju hans enda

förströelse i ensamheten. Aldrig såg man honom ledsen, aldrig

klagade ban över någonting. l)en enda gång jag såg skuggan

av elt moln överfara hans anlete, var när jag log med mig en

besökande vän, politikern Conrad

Carlson frän Michigan, till

Sea-quests farm. Seaqucsl var i

början själaglad över att få visa

honom den vackra utsikten och

slubbfyllda röjning på backen

vid sjön. Då ban en slund

ul-brelt sig över de präktiga fram

tidsutsikterna för anläggandet av

en siad vid sjön ocli påpekat,

hur lämpligt läge hans farm hade

just för detta ändamål, inföll

Carlson oskyldigt, i det ban

kastade en blick pa den steniga

marken: »Ja, man slipper dä

allt besvär med atl stenlägga

galorna Seaquests uppsyn

mulnade då, men blott för ett

ögonblick. 1 del nästa skrattade han

lika gott som vi andra tvä ät

infallet. Säkert är, alt gubben

var etl slort original, och del

ej minst i fråga 0111 del språk han

talade, vilket var en märkvärdig

blandning av svenska och engelska och läl precis på samma säll,

antingen ban talade lill svenskar eller till amerikaner.

År 1911 avled i Hallock, Minnesota, en gubbe vid namn Peter

E. Svedin, 0111 vilken den därstädes bosatte handlanden Axel

Lindegärd berättar följande: Svedin föddes i en liten bondgård i

Svegs församling i Härjedalen år 1830. Från den allra tidigaste

barndomen var det hans högsta nöje alt avteckna allt. som kom i

hans väg, i synnerhet skogens djur. Tillgången pä papper var

klen, men alla brädlappar och näverbitar, ban kunde komma

över, fullklottrades och till ritniaterici använde ban vanligen krita

eller kol, ty även en blyertspenna var en sällsynthet. 1 början

av 1840-talet uppsattes i Svegs kyrka en ny altartavla, vilken

målades på platsen av en artist vid namn -Hlornbergson. Han

P. K. Svedin.US

fick höra talas om 1"ctcr och hans anlag för ritning, varpå han

had en av kyrkovärdarna sända efter pojken. Heter kom. blyg och

förlägen, och vid målarens anmodan all rita av någonting at

honom stod han handfallen. Kyrkovärden kom honom då till

hjälp ocli sade: Rita av pastorn i församlingen". Pojken hade

endast några fä gånger sett pastorn, men pä ett papper ritade

ban nu ur minnet av honom sä träffande likt, all alla de

närvarande förklarade med en mun, alt ej ens en fotograf skulle,

kunnat göra ett bättre porträtt av honom. Mälaren blev förtjust

och erbjöd sig att taga gossen 0111 hand. låta honom gå i skola

och söka utbilda hans anlag, utan all det skulle kosta föräldrarna

en skilling. Han sade till dem "Kder son blir aldrig en god

bonde, ty hans liäg ligger inte al det hållet, men ban kan

möjligen med god undervisning bli en framstående artist och en heder

för sina föräldrar och sitt fädernesland." Delta var dock all tala

för döva öron. Deras förfäder hade varit bönder, sa längt de

kunde minnas tillbaka, och detla yrke var gott nog at sonen.

Någon målarekludd skulle ban dä inte bli. Emellertid var detla

just, vad ban blev. Han skötte sin lilla gärd hjälpligt, fast ulan

liv eller lust, och blev endast en högst underhaltig lantbrukare,

lians anlag och håg för konsten voro stora, men fingo ingen ut

veckling eller mognad, och ulan den ringaste undervisning blev

han heller aldrig mer än en medelmåttig målare. Mänga tavlor

i olja gingo dock under årens lopp ur hans händer och såldes

utan svårighet till ortens länsmän, präster och sågverksinspektörer,

vanligen billigt, från 10 till 50 kronor stycket. Motiven voro

vanligen landskap, men även små genrebilder malade ban. Som

djurmålare var han alls icke oäven, och särskilt voro lians fåglar

väl utförda. Dessa skar lian även ut i trä och målade dem

i naturliga färger. I hörjan av 1880-talet reste ban med hustru

och barn och många grannar lill Amerika, där de slogo sig ned

i Kittson county. Minnesota, och så att säga bildade sig ett liteL

Sveg. Svedin bosatte sig omkring en svensk mil från Hallock.

Sitt måleri kunde han icke övergiva. Hans hus var fullt av tavlor,

och andra sålde han eller gav bort lill släkt och vänner. Främst

märktes porträtter av familjens medlemmar, därnäst

landskapsbilder och småtavlor. en del ej av vidare stort konstvärde, men

flera vackra ocli väl utförda. Han var även god träsnidare, och

i lians hem funnos många prov på lians konstfärdighet. Varje

gång jag råkade honom, hade vi alltid ett langl samtal om svensk

konst och svenska konstnärer, om vilka lian åtminstone läst en

god del. Han hade även sett tavelgalleriet i Nationalmuseum och

lalade med stor beundran om Marcus Larson och lians tavlor

samt f. ö. om alla de större välkända mästarna. På sin ålderdom

fick han beställning på en tavla över Skogsmotiv frän Härjedalen

från en i Stockholm bosatt förmögen Svegsbo. som ämnade skänka319

den till Nordiska museet. Tavlan målades och avsändes, men om

dess senare öden vet jag ingenting. Svårt är alt säga. hur stor

konstnär gubben Svedin kunnat bli, om ban i ungdomen fålt

undervisning. Han hade kanske blivit cn av de medelmåttiga,

men kanske också cn av de bästa, ty hos honom funnos alla

förutsättningar för en god konstnär — goda anlag och en varm

kärlek för konsten. Anlagen gingo i arv lill hans son, farmaren

Sven Hedin, vilken målar, är god fotograf och har god reda pa

konst och litteratur.»

Sommaren 1911 mottog jag ett brev från en svensk i Minne-

Del skogsarbetarelag som Hilmer Olson (X ) tillhörde. Han står något till höger om

det högra fönstret pà stugans gavel, förste och ISngste mannen i andra ledet.

sola vid namn Hilmer Olson, som hade läst en tidningsrecension

om prof. Arrhenius" bok Världarnas utveckling och troil sig däri

upptäcka cn eller annan ohållbar punkt i de nva teorierna om

livsfrönas överflyttning medelst strållryck mellan de olika

planet-världarna. Brevskrivaren utvecklade saken mycket utförligt och

begärde mitt utlåtande därom. Jag vet icke. var han kunde ha

fått den idén. alt jag skulle förstå mig pä astronomi. Som jag

ej fann mig kompetent att göra något uttalande, rädde jag honom

att skaffa sig boken och se efter, om ban icke däri kunde finna

förklaring över vad som i recensionen förefallit vilseledande eller

otydligt. Han följde rådet, och sedan ban läst boken, skrev han

igen och vidhöll sina förra anmärkningar. Som jag icke förstod,

huruvida de voro berättigade eller ej, sände jag båda breven320

lill en tidningsman i Sverige med begäran, att ban mätte ställa

om, alt de komme prof. Arrhenius till banda. Så skedde, -ocli

nu inträffade det märkliga, att prof. Arrhenius gav Olson rätt

och skrev ett för den obekante svensk-amerikanen mycket

smickrande brev av följande lydelse:

»Högtärade herr redaktör! Då jag öppnade edert brev med

inneliggande skrivelser från herr Hilmer Olson, var jag viss att

finna en av dessa många oresonliga förfrågningar, som sä ofta

komma mig till banda. Jag var därför högst angenämt överraskad

att finna, att den olärde skrivaren i sill andra brev uttryckt

en fullkomligt riktig åsikt, nämligen att om livsfröna i fråga rörde

sig med ljusets hastighet, så skulle de ej röna något tryck av

ljuset, som ginge i samma riktning. Likaså är slutsatsen riktig,

att kraften är större, då fröet rör sig mol. än dä det rör sig från

en strålande kropp under f. ö. lika omständigheter. Om således

fröels hastighet är en tusendel av ljusets hastighet, exempelvis

då det går från solen. Så blir den verkande kraften endast 990

tusendelar av den beräknade, Då det närmar sig en nv sol, blir

niolkraften 1.001 tusendelar av den beräknade (under antagande

alt fröet stode stilla . Då jag nu i Worlds in the making

beräknat, all elt frö från jorden skulle behöva 9.000 är för att komma

lill Alpha Centauri, som är den närmaste stjärnan, medan ljusel

behöver l",ä år. sä är skillnaden en 2,000-deI mellan den verkliga

och den beräknade kraften och en 1,000-del mellan kraften vid

utfärden och vid ankomsten till elt nytt likartat solsystem. Därav

skulle följa, att fröet skulle stannas på en och en tusendels gånger

längre avstånd än jordens från solen. Detta är praktiskt utan

någon som helsl betydelse, varför jag ej inlåter mig därpå i

min utredning. Kanske jag i en ny upplaga bör göra det, dä

det finns så klyftiga huvuden som herr Olsons. Slutresultatet

skulle i alla fall, fastän först efter oerhörl läng tid, bli del

av-herr Olson antydda, att frön och småpartiklar i allmänhet, som

stöttes bort från solarna, skulle samlas i punkter, där strålningen

vore minst och lika från alla håll. De skulle därför drivas ul

från vintergatans stjärnsystem och komma alt ligga mellan några

grannar bland stjärnsystemen. Härvid förutsättes likväl, alt de

ej sammanträffa och hopgyttras med andra småpartiklar, så at|

de till sist underkastas tyngdkraftens huvudsakliga verkan, litt

dylikt fall är nog det, som äger rum med kondriterna i

meteorstenarna, och det sir troligt, att detta fall är det allmänna. Henr

Olson äger uppenbarligen ett ovanligt skarpsinne i

naturvetenskapliga ting, och man borde, om hans ålder och andra

förhållanden lätnpa sig därför, bereda honom tillfälle alt genom studiei

utveckla och sedan utnyttja sina ovanliga gåvor. Jag ber er bringa

honom min vänligaste hälsning och lyckönskan. Om herr Olson

önskar få tillbaka sitt brev. så skall jag skicka del. eljes| skall det vara321

mig etl slort nöje att behälla del. Del tillhör de angenämaste ocli

märkligaste jag fåll. Med utmärkt högaktning, Svante Arrhenius.»

Så lyder detta märkliga brev, som väl får anses värt lika

myckel som ett examensbetygs, såsom d:r Josua Lindahl uttryckte

sig, när ban läst det. Han tillade: Det skänker mr Olson ett

erkännande, vilket säkerligen ej mänga ens av de med akademisk

bildning utrustade kunna berömma sig av att ha fått mottaga

från en sådan ansedd auktoritet som prof. Arrhenius. Mr Olson

måste ovedersägligen vara en mycket begåvad man. och prof.

Arrhenius" sätt att vitsorda hans skarpsinne är storartat. Nå,

vem är då denne Hilmer Olson, som blivit pä ett sa ovanligt sätt

hedrad? Han är en anspråkslös skogsarbetare med endast vanlig

folkskolebildning från Sverige. Han föddes 1X81 i llaverö,

Medelpad. och kom till Amerika 1898. Här har ban försörjt sig

med grovarbete. Hans fader och svåger äga en XO-acresfarm i

Milaca, Minnesota, och där stannar ban ibland och vilar ut, när

han blir Irötl pä livet i skogslägren.

Prof. Arrhenius skrev till Minnesotas dåvarande guvernör John

Lind om Olson, och Olson fick korl därefter brev från

guvernören med anbud att hjälpa honom in på studiebanan. Huruvida

Olson begagnat sig därav, har jag icke fält veta, endast atl ban

var tveksam. Han skrev nämligen i ell brev Guvernör Linds

anbud var ju smickrande och storartat för mig. och jag önskar,

alt jag ägde de kvalifikationer, all jag kunde antaga detla frestande

anbud, men än har jag icke bestämt mig varken för eller emot.

Det tål ju atl tänka pa. Del är ju sa, att den. som har

förväntningar av en, icke gärna vill se dem gäckade, åtminstone icke

mycket. Ocli jag är nästan klentrogen beträffande mig själv som

studerande. Dessutom är jag ju bra nog till ären. redan 30 fyllda,

och vad skarpsinnet beträffar, som professor Arrhenius nämner,

vet jag just inlc. att jag kunnat upptäcka det. men del är kanske

bäst att tro sa. och att man inte varit nog skarpsynt på alla

håll. Här ha vi åter ett exempel pä den bekanta svenska

blygsamheten och självförnekelsen. En amerikan, som fått ett anbud

liknande det, som korn Hilmer" Olson till del, skulle icke tvekat

länge eller känt sig klentrogen beträffande sin egen förmåga eller

begåvning.

Ett gammalt ordspråk säger, att den. som har mänga järn

i elden, bränner några. Samma tanke framställes i det engelska

uttrycket »jack at all trades and master of none-, vilket säger

detsamma som, att den som fuskar i mycket ej blir mästare

i något. Undantag finnas dock från denna regel såväl som från

alla andra. Den berömde Benjamin Franklin var ett sådant,

svensken Emanuel Swedenborg ett annat, italienaren Leonardo da

Vinci ett tredje, vida berömd och erkänd som han var såsom

målare, bildhuggare, arkitekt, vetenskaplig uppfinnare, ingenjör

21. — Skarstcdt.322

ni. 111. Dol finnes människor, vilka lia sa 1 All för ill sälta

sig in i vad sora holst och en sådan arbetsförmåga, att de kunna

vinna mästerskap ä flera områden lika snabbt, som andra vinna

det på ell område. Även bland svensk-amerikanerna kan inan

uppleta dylika undanlag, personer som sysslat med mångahanda

och förvärvat skicklighet i aili. Jag skall anföra elt par

exempel.

Den 11 april 1911 överfölls elt tåg på en järnväg i Mexiko

av en hop mexikanska banditer. Bland de passagerare, som

därunder blevo mördade, befann sig vetenskapsmannen 1"er

Olsson-Seffer. Han var ej fullt 118 år gammal, men hade redan hunnit

mod sa mycket, all det skulle taga många sidor at| någorlunda

nöjaktigt redogöra därför. Hans intressen voro så vittomfattande

och hans begåvning sa mångsidig, att han

ej kunde, avhålla sig från alt syssla med

aili möjligt, och det märkliga är, all i vad

helst han företog sig hade han framgång.

Han var född 187.1 i Finland och blev

student i Helsingfors 1892 Bodan under

skoltiden hade botaniken varit hans

älsklingsstudium, men han sysslade också med annat

— redigerade skoltidningar, stiftade litterära

föreningar, gav lektioner o. s. v. och

var ändå flitig nog i sina studier alt nästan

varje termin erhålla premium. Vid

universitetet studerade han naturvetenskap och

juridik. I följd av ett ingånget vad

för-söklc han laga kameralexamen efter ell

termins studier, ehuru kursen eljest

plägade fordra I år, och lyckades. 1895

var lian biträdande lärare i naturkunnighet vid

Xormal-lyceuni, blev i december samma ar redaktör i Mariehamn

och valdes lill dircktionsmedlem i en hop föreningar och

sekre-I era ro i skolstyrelsen. Han gjorde resor som representant

fölen mejeriförening, inrättade läseslugor och folkbibliotek,

tjänstgjorde som lärare vid Elementarläroverket, höll föreläsningar i en

folkhögskola for lill Uppsala och studerade växtgeografi m. m.

vid universitetet därstädes, företog varje sommar långa botaniska

utflykter, besökte i egen kutter hundratals holmar och skär. gjorde

naturvetenskapliga samlingar och författade vetenskapliga

avhandlingar. Nästan varje ar erhöll han resestipendium för

fortsättandet av sina forskningar. Ar 1809 utsträckte lian sina resor till

England och kontinenten, och samma år tenterade han för

filosofie licentiatexamen i t av de 5 ämnena samt tjänstgjorde som

lärare vid ott läroverk i Helsingfors. 1897 hade ban grundlagt

en folktidning. Han deltog med sådan iver i de språkpolitiska

Prot". I"er OIsson-SefTer.

323

striderna och den atitiryska rörelsen, att lian flera gånger erhöll

varningar av Bobrikoff. Under 1900 besökte lian olika europeiska

länder och begav sig därpå till Australien.

Där slog han sig tillsamman ined sin fader och sina bröder

pa tropiskt jordbruk, lämnade del 11>01 ocli log anställning sim

sockerkemist och planlageinspektör, medföljde en av regeringens

embetsmän lill åtskilliga av Stilla havels öar och kallades 1,002

av Queenslands premiärminister PliUp alt avgiva ell utlåtande

om kolonisationsmöjligheter ull skriva en bok pa svenska om

Queensland. Detta var den första bok, som tryckts pä svenska

i Australien. Han blev bekant med statsmän, höll föreläsningar

för vetenskapliga samfund, utgav en skrift pa engelska om

förhindrandet av frostskada a växande gröda, gjorde resor för

regeringens räkning och skrev en bok pa svenska om YäsUtuslralicn.

lifter alt ha tillbragt en lid i Victoria och New South Wales

begav han sig till New Xealand, Sanioaöarila och Hawaii,

studerade jordbruksförhållandena där, fortsatte sin resa lill Amerika

och landsteg i San Francisco den Ull dec. 11102.

Eli dag i jan. 1903 reste ban (ill Palo Alto, en liten stad

3 eller I svenska uiil från San Francisco, för al laga del

därstädes belägna I.eland Slanforduniversitetet i betraktande,

presenterade sig lör universitetets rektor tl r Jordan och blev av honom

anmodad alt stanna och tjänstgöra som biblioleksanianucns. Ols

son-Ncffcr antog förslaget och började genast ordna och

katalogisera den europeiska litteraturen i biblioteket. När det var gjort,

erhöll han befattning som biträdande lärare i botanik och ut

nämndes kort därefter lill docent. Han ordnade universilelcls

herbarium och läs|e samtidigt pa filosofiska graden. 1 maj 1905

promoverades ban till fil. doktor. Hans gradualavhantlling var

ett 0(M) sidor starkt arbete över etl botaniskt ämne. Vid

promotionen hedrades ban med etl särskilt omnämnande av rektorn.

Därefter utnämndes ban till professor i biologi och kort därefter

lill professor vid Veterinärinslitulet i San Francisco. I nder

sommaren 1905 gjorde ban botaniska undersökningar i södra

California. Arizona ocli Texas samt inspekterade några tropiska

planlager i Mexiko. Vid sin återkomst lill San Francisco erhöll ban

telegrafiskt meddelande, alt ban blivit utnämnd lill växlfysiolog

i Filippinska styrelsens tjänst, men han hade dä redan korl förut

antagit elt anbud av ell stort plantage-bolag att för dess räkning

upprätta en cxpcrimentalslation och ett laboratorium i södra Mexiko

och tjänstgöra som dess direktör under de närmaste tre ären. 1

jan. 1900 tillträdde ban denna befattning efter all ha företagit

en flera hundra mil tang ritt på hästrygg genom Guatemala och

Mexiko. I sept. 1900 for ban pä uppdrag av bolaget till Hawaii,

Japan, Kina och Sumatra, för att studera guinniiindustricn i dessa

tänder, fortsatte därpå till Ceylon och till Egypten, för alt studeratropiskt jordbruk, till Frankrike, för alt inhämta underrättelse om

vinodlingen där, besökte Holland och England, återvände 1907 till

Mexiko ocli inlämnade 11)08 en reseberättelse, som blev ined beröm

omnämnd av Mexikos president Diaz i hans hälsningstal lill

kongressen och utgiven av mexikanska regeringen.

lian redigerade en serie handböcker i tropiskt jordbruk

fölen engelsk förlagsfirma, redigerade jordbruksavdelningen i en

mexikansk tidning, var huvudredaktör för en facktidning i jordbruk

och samtidigt direktör för en experimentalstation. 1 909 utnämndes

han till profcsor i botanik vid Mexikos universitet, till konsul

för 1"ortugal och till regeringskommissarie med uppdrag att skriva

en bok om Mexikos värdefulla växtarter samt stiftade en

giimmi-odlareförening. Aret förut hade han varit styrelseledamot under

gummiodlarkongressen i London. I nder sina resor bade bevistade

lian föreläsningar vid en mängd olika universitet och uppträdde själv

som föreläsare. 1 Mexiko studerade ban romersk rätt och fransk

ocli amerikansk lagstiftning. I Australien höll ban föreläsningar

om den svensk-norska unionen och andra ämnen. Han ansågs som

en kännare i fråga om konsulatväsendets organisation i olika länder,

lians litterära verksamhet omfattade nära 100 vetenskapliga och

populära uppsatser, broschyrer och böcker på svenska, engelska,

spanska och franska, t slutet av 1909 besökte lian åter London

i affärer, och 1010 deltog han i flera vetenskapliga kongresser i

Europa. I)et var lians avsikt att slå sig ned i Sverige, sa snart

han ansåg sig ha förtjänat nog för att leva komfortabelt pa

räntorna av sin förmögenhet, och den tiden var nära för handen, då

den oblidkeliga döden |rädde emellan. Han var ägare av stora

områden i Mexiko, delägare i kaffe-, bomulls- ocli gummiplantagcr,

bevattningsföretag, järnvägsbolag, en tryckeriaffär och ägde ett

privatlaboratorium. Jag måste giva honom rätt. då ban i ell av

sina brev häntydde pa sig själv som en sällsynt företeelse: en

praktisk botanist, som blir rik på sin botanik . Men framgång och

rikedom förvredo icke hjärnan på honom. Han var och förblev

den samme svensksinnade, anspråkslöse, älskvärde fosterlands- och

människovännen.

Det var något oförklarligt märkvärdigt med honom. Han gjorde,

icke alls intryck av att vara någon gåpåare. Han var stillsam och

tystlåten, och man kunde aldrig ana. alt bakom denna som det

föreföll tillbakadragna och blyga natur doldes en sa översvallande

rik fond av energi och affärsskicklighet. Fast ban splittrade sina

krafter pä alla håll och handlade tvärt emot Ibsens bekanta maning

Men vad du är, var fullt och belt, ej något styckevis och delt .

lyckades ban i allt och vann både anseende och förmögenhet.

I fråga om tropiskt jordbruk var lian Amerikas erkänt främste

fackman. Han erhöll t. o. m. frän Brasilien, Peru och Chile

förfrågningar och begäran om råd och upplysningar, ehuru hansjälv aldrig ens varit i södra Amerika. Man överlät at honom

ledningen av 32 plantager oeh andra egendomar, representerande ett

sammanlagt kapital av 12 12 miljoner dollars -1(11 < miljoner kronor1.

Det är ej gärna troligt, att han skulle fått ett sa ansvarsfullt

uppdrag, om han icke bevisat sig äga de erforderliga insikterna och

dugligheten. Den amerikanska regeringen vände sig till honom,

när den önskade upplysningar om ett eller annat i Mexiko. Vid

anläggandet av eUcalyptus gummiträds "planteringar blev ban anlitad

som expert och rådgivare. Han invaldes i de förnämsta

vetenskapliga samfund i alla civiliserade länder. Han var i besittning

av en sällspord personlig magnetism. Man kände sig från första

ögonblicket dragen till honom. Detta förklarar kanske, åtminstone

delvis, det underbara fenomenet, att vart helst ban begav sig.

ban genast blev omhuldad, erbjuden

befattningar och förtroenden av personer, för

vilka han var en fullkomlig främling

Möjligen spelade även in något av vad man

plägar benämna lur. Men huvudsakligen

var del nog hans säreget vinnande sålt

och hans stora duglighet, som jämnade

vägen för honom, så att ban under en

kort livstid kunde hinna med sa otroligt

mycket, .tag betraktar honom som den

i sitt slag märkligaste person jag

någonsin rakat och som en av dem, vilka

kommit närmast den ideella

svensk-amerikanska typen.

Kn annan framgängsfull mångfrestare är

karlritaren (V K. Kastcngren i Seattle,

Washington. Även hans historia låter sagolik

genom sin häpnadsväckande omväxling. Han föddes i Malmö 18(>9.

Föräldralös sedan sill tionde år kom ban vid II års ålder

iskomakar-lära. Vid 17 års ålder inskrcvs ban i 21:dc svenska

infanteriregementet ocli stannade där 3 år. 1889 reste han lill Amerika oeh

arbetade lit| en början i Chicago l månader som skomakare,

varefter han lämnade yrket för alltid. Han fick därpå anställning hos

flåskpackarfirman Armour & Co., arbetade sa vid

järnvägsanläggningar i Utah och Nevada och kom omsider till San

Francisco, där han arbetade dels vid skeppsdockorna, dels i en

stal-trådsfalvrik. 1891 tog ban anställning i ell sågverk i släden Kureka.

genomgick därefter en kurs i ett handelsinstitut och återvände

1891 till San Francisco. Efter att innehaft plats som eldare i en

lådfabrik genomgick ban en kurs i spanska språket och fick plats

som spansk korrespondent och senare sam teknisk reporter och

översättare. Efter någon tids vistelse år 1897 i British Columbia

som skylt- ocli teatermålare, deltog ban i en expedition, sam hade

G. K. Kastengren.till uppgift all taga fotografier och göra kemisk:i analyser och

malmundersökningar i ett nyupptäckt gulddistrikt. Ilan arrenderade

en gruva nära Plaeerville i California och arbetade i den, tills

spansk-amerikanska kriget ulbröl. da ban log värvning vid ett

infanteriregemente och for lill Filippinerna. Där drabbades ban

i likhet med flera andra soldater av sm i II kopporna. Han

tillfrisknade emellertid. Vid krigets slut återvände ban lill California,

där ban först blev föreståndare för en dörrlåsfabrik och därefter

under 11 års lid var kvarnbyggare och elektriker. Hans nästa

(1. K. Kastengren byggande sitt sommarhem.

steg var att taga anställning hos Sanborn Map Company som

karlsgraf och brandförsäkringslanlmätare, i vilken egenskap ban bereste

bela västern ocb nordvästern, uppgörande kartor över snart sagt

varje byggnad i de städer ban besökte inom ett fäll. som sträckte

sig från Montana lill södra Mexiko. Efter att ha innehaft denna

befallning i (i ar. ingick han 1907 som delägare i en spcceri

firma i Seattle, men återgick redan påföljande ar lill sin förra

sysselsättning hos Sanborn Map Co. 1915 öppnade ban egei kontor

i Seattle.

Man skulle lycka, alt en som haft sin hand i sa myckel aldrig

skulle fäll tid att utbilda sig i något. Men det har varit med

Kastengren som med Olsson-Seffer, ban har lyckats i allt och

gjorl aili med besked. Och ändå ha hans intressen omfaltal myckel327

mer än (let nämnda, lian är artistiskt och litterärt begåvad, ritar

porträtter och annat utmärkt bra, har skrivit flera präktiga poem.

bidragit med artiklar lill amerikanska tekniska tidskrifter,

ävensom till den svensk-amerikanska pressen, har pa silt sommarställe

vid den vackra sjön Lake Cresceat med egna händer uppfört en

slilig bungalow av stockar, som ban själv fällt ocli framforsla|,

har uppsatt ett vattenverk med en lcdningsränna av en av honom

själv uppfunnen typ och dessutom i åratal sysslat med odling ocli

förädling av matnyttiga växter. Att ban lyckats även i delta,

bevisas därav, att professor George Davidson vid Förenta staternas

jordbruksstation i Sitka. Alaska, korresponderar och gör utbyten

med honom. Kaslengrcu liar sålunda bl. a. sänt honom en genom

liybridiscring framställd ny potatissort, som han ansåg böra lämpa

sig för klimatet i Alaska, och fatt till svar. att den hittills hållit,

vad som utlovats, men all professor Davidson ville försöka den

ännu ett år. innan lian skreve sin rapport oin den i

försöksstationens årsberättelse. Kastengren var den förste att lägga märke

lill, att kartan över Seattle och dess omgivningar företer alldeles

märkvärdiga likheter, endast i mindre skala, med kartan över

Skandinavien och Finland. I en av Seattles dagtidningar införde

han en artikel därom jämte en av honom rilad gemensam karta över

de båda områdena, visande, hur en mängd svenska, norska ocli

finska städer, vikar och uddar nästan till punkt och pricka

sammanfalla med städer, livar och vikar i del område vid sydöstra

stranden av Puget Sound. inberäknat den långa sjön Lake

Washington, som på kartan motsvarar Östersjön och Bottniska viken.

Tidningen skrev följande inledning lill Kastengrens artikel Om någon

jättetrollkarl, spanande jorden runt efter något värv värdigt hans

makt, skulle svänga sin trollstav över Seattle och norra delen av

del county, vari Seattle är beläget, och låta detta område utvidga

sig till åtskilliga gånger sin nuvarande storlek, skulle här bosatta

svenskar, norrmän, finnar och även ryssar och tyskar från norra

delen av Tyskland kunna tro, att de förflyttats tillbaka lill det land.

varifrån de kommit. Naturen har vid danandet av del område, där

Seattle befinner sig. återgivit i förminskad skala samma konturer,

som bildas av Norge. Sverige. Finland, norra Tyskland ocli en del av

Kyssland, ocli människorna ha, då de byggt sina städer, omedvetet

kommit att vid Puget Sound skapa etl rike. som ulan något vidare

anlitande av inbillningsförmågan skulle kunna tagas för en

reproduktion av norra Furopas länder. Denna märkliga likhet me|l in

dessa trakters och norra Furopas topografi har för första gången

uppläckts och påpekats av (i. E. Kastengren. som också ritat

bifogade karta. Han tror. alt den topografiska likheten mellan

dessa trakter och skandinavernas hemland är ell av skälen, varför

så många skandinaver gjort 1"uget Soundområdet till sitt hem.

Sommaren påminner också myckel om sommaren pä den skandi-328

naviska halvön ocli Östersjötrakterna, fast vintrarna äro mildare

vid Puget Sound. Svenskar ocli norrmän finna här majestätiska

berg, som erinra dem om deras egna ståtliga bergskedjor, klädda

med samma dystra grönska och täckta med samma glittrande

snöfält. Inbyggarna från Suomi kunna likaledes här finna etl sceneri,

som tillfredsställer deras längtan efter de tusen sjöarnas land.

Såsom av detta citat synes, finnes det även amerikanska

tidningsmän, som ha reda på sig beträffande den skandinaviska norden,

även om många andra bland dem äro djupt okunniga i del stycket,

förväxla Sverige med Schweiz, förlägga Stockholm lill Norge o. s. v.

Fastän i undantagsfall, såsom ovan visals, en mangf rest are kan

bli mycket skicklig i mänga värv och l. o. ni., såsom i

Olsson-Seffers fall, även bli rik i trots av myckel kringflackande, i rak

strid mol ordspråket, som säger, alt en rullande sten icke samlar

någon mossa, så gäller det dock som regel, all mängfrestarcn icke

blir synnerligen skicklig i något, såvida ban icke särskilt lägger

an på något särskilt arbete, och alt den, som flackar mycket

omkring och ofta flyttar, förblir faltig. Den vanliga mångfrestartypen

är den. som av den berömde svenske humoristen Dan Bergman

framställts i lians ypperliga Amerikabok Brothers and sisters i

skissen Mr Larson, där mr Larson skildrar sig själv så här: Jag

hade det litet knogigt i början, har försökt mig pa litet av varje:

luffare, jordbruksarbetare, kypare, skådespelare, gatsopare,

tidningsman, luffare igen, eldare, skomakare, bartender, handelsresande,

filosofie doktor jag tog graden pa lediga stunder kolbärarc,

tvätlerska, advokat, byggmästare och nu bankir och snart guvernör,

hoppas jag . och pä Dans anmärkning Ni är ju en tusenkonstnär ,

svarar .la. eller snarare tusenfoting. Hur ödet än kastar mig,

kommer jag alltid ned pä fötterna. Del är för resten ins|igt med

hemmasvensken. Han lär sig bara ell yrke. Och där kommer han

med sin enda fattiga specialitet och inbillar sig, att han skall

imponera på oss amerikaner, soln kunna aili. Och lika träffande

äro slutraderna i skissen: Ja. men ni kan ingenting helt . sade jag.

Nå, men vad i all världen skall man kunna någonting belt för!»

utbrast mr Larson. Att kunna fuska i allt, del är just knuten.

Många ha av naturlig böjelse för omväxling kommit in pa denna

slingrande sirat, andra ha genom nödtvång drivits in pä den, för

att så snart tillfälle lill stadig sysselsättning givits ägna sig hell och

hållet ät något visst. Detla har varit fallet med flera av de

mest framgångsrika personligheterna, och för dem ha de många

olika sysselsättningarna i början av deras levnadsbana endast varit

en nyttig och lärorik erfarenhet, en erfarenhet som endast kan

vinnas i elt land, där allt slags arbete hälles i ära. Den ovan

citerade författaren säger också, all ban beundrar amerikanernas

energi, deras psykiska jämvikt, deras fysiska spänstighet, men

framför aili beundrar dem. för all de hälla arbetet så högt i ära,:»2i)

aili slags arbete, inte miust kroppsarbete», üeh sà tillägger han

de beaktansvärd» orden »Trots dollarns kolossala inflytande blir

resultatet en viss kamrallighet och jämlikhet, som vi ännu inte pä

långt när ha natt där hemma. Därför kan också svensken, när

ban kommer lill Amerika, pröva sina krafter på olika områden, både

intellektuella och praktiska, tills han finner, vad ban bäst passar

för, utan alt därför riskera att bli sedd över axeln eller förlora

sitl anseende. Del äger ju också en viss praktisk betydelse alt

kunna söka sin utkomst pä flera arbetsfält, i stället för att

ovillkorligen vara hänvisad lill endast ett. Det blir följaktligen en

läm-ligcu allmänt förekommande typ, den som av den svensk-amerikanska

humoristen O. A. Linder tecknats i följande versrader:

Den ena dan sa är man rik.

Den nästa är man pank;

Man ömsom läser estelik

Och ömsom tjärar plank.

Ibland för lefven oxar kör

Man i en lumber camp".

Ibland sa är man redaktör

Och dessemellan tramp.

Ltl båttre exempel pa den energiska typ. som förmår all med

all sin viljekraft och outtröttligt arbete koncentrera sina tankar

på en sak och ell mål, än den lilla skara svensk-finnar i

Oregon-staden Marshfield. som föresatte sig att bli musiker och blevo det,

torde bli svart atl uppleta. I den nämnda släden fanns en

svensk-finsk förening, som ibland gav tillställningar, såsom alla föreningar

göra. och därvid alltid måste hvra musik, emedan i föreningen

endast fanns en person, som kunde spela något instrument. Han

var violinist och hade lärt sig själv det lilla han kunde. Han

beslöt då att med flit ägna sig at sin konst, och fem andra

medlemmar av föreningen kände sig manade all följa lians föredöme

saml bilda en orkester, som kunde spela vid föreningens fester ocli

tillställningar. De voro alla grovarbetare, sysselsatta i sågverket

eller som skogshuggarc i timmerlägren. På vintern nedlades ofta

arbetet pa den tiden, sä även den vintern, varom här är fråga.

I st. för atl i likhet med sa många arbetare av samma klass gå

och slå dank i staden och leva upp vad de hopsparat under

sommaren och hösten, utan att hämta någon nytta därav, köpte dessa

musikvänner sig var sitt instrument samt nödvändiga läroböcker

och flyttade långt ul i vildmarken, där de kunde få vara ostörda.

Där togo de in i en gammal övergiven nybyggarkoja. flera mil

från någon granne, stannade hela vintern, lagade själva sin mat och

musicerade av bjärtans lust bela dagen i ända. Genom denna trägna

övning vunno de på jämförelsevis kort lid en färdighet, som det330

skulle tagil dem åratal att förvärva, om de begagnat den vanliga

metoden alt syssla med andra saker hela dagen oeli endast spela

en och annan gång pa frislunder. När jag följande sommar hörde

dem vid en fesl. kunde jag ej annat än tro. att de voro .gamla

rutinerade musiker, ty med sådan skicklighet utförde de en hcl del

svåra saker, och det förundrade mig pä det högsla att höra. all

fem av dem endast X månader förut aldrig haft ett instrument i

sin hand. Tvä spelade fiol, en klarinett, en kornett, cn dragbasun

och cn basfiol. Och basfiolislen hade även lärt sig spela piano

sä pass. att han vid förefallande behov kunde sköta elt enklare

ackompanjemang. l>et är troligen icke ofta. som någon på ett sa

originellt och berömvärt sätt ådagalägger sin entusiasm och kärlek

för musikens ädla konst, som dessa sex arbetare gjorde. Då jag

senare på sommaren under ell längre strövtåg genom

vildmarkerna en dag kom lill den lilla koja, där de sex männen lärt sig

spela, kände jag mig freslad all vördnadsfullt lyfta pä hatten.

Del var. som om jag befunne mig pa ell heligl rum. Ty ell sådant

är för visso varje plats, där människor genom egen ansträngning

söka höja sig upp över det alldagliga och förädla sin karaktär

och förvärva kunskaper, och när del är fattiga arbetare, som

av-egen drift företaga detta värv, är det så myckel aktningsvärdare.

Bland svensk-amerikanerna har ständigt funnits etl stort antal

originella företeelser, individer som trott sig ha konxmil lill världen

enkom för att omskapa den. eller som låtit sin bela varelse uppgå i

någon annan besynnerlig vurm. Ty det är sant. som den svenska

kritikern ltuben G:son Berg vltrar i en recension, att Sverige fäll

bidraga till skapandet av framtidsfolket i Amerika inte bara med

ödmjuk I och arbctsvilligt. disciplinsäkcrl material, utan också med

drömmare och personlighelshävdare. som hoppats all i det stora

folkmasseriket få ha sitt säregna själv i fred på ett annat sätt än

i det lilla, var och en mästrande hemlandet . Somliga av dessa

drömmare ha emellertid envisats all icke låta andra ha sill säregna

själv i fred. utan i tid och otid bråkat med att söka omdana dem

efter sitt egei, ingalunda alllid trevliga beläte.

Ett bland de allra största originalen var den gamle reformatorn

Frans Herman Widstrand, som avled i Litcbfield, Minnesota, 1891.

faltig och missförstådd, efter all ha använt större delen av sin

67-åriga levnad på uttänkande av planer lill människosläktets

förbättring. Ilan var född 1X21. genomgick skola och gymnasium,

blev student, läste på graden, blev kanslist i något av

ämbetsverken och kände det rysligt alt varda skälld för kunglig sekter,

då han var republikan i själ och hjärta . Alltjämt grubblade

han över gåtan, liur fattigdomen skulle kunna avskaffas, och

rådgjorde därom ined August Solilman och andra vänner. Men de

»gåvo upp i förtvivlan . när de räknat efter och funnit, att om

all egendom delades, resultatet blott skulle bli fattigdom för alla.331

18,">5 reste Widstrand lill Amerika, där lian Ilade en yngre broder,

vilken ban givit pengar alt köpa land för ät honom. Brodern hade

skrivit, atl ban uppfyllt Widstrands önskan, men när denne kom lill

Amerika fann ban. alt brodern bedragit honom. Den smärta ban

erfor vid denna upptäckt jämförde ban med helveteskvalen. Ilan

tog ett homestead 3 mil norr om Buffalo i .Minnesota invid sjön l.ake

Constance och började brevväxling med den franske reformatorn

Cabet, som meddelade honom, all hans anhängare ej voro sä

goda, som de borde ha varit . 1858 besökte Widstrand flera

reformatorer och kommunistiska kolonier, men fann ingenting, som

tillfredsställde honom. Cabet hade dä redan blivit driven bort

av sina egna anhängare från den kommunistiska koloni, ban själv

grundlagt, och avlidit i SI. Louis. Han var en lika opraktisk

samhällsdanarc som Widstrand själv, och hans följeslagare liade

tröttnat pä att se honom endast syssla med att skriva böcker

i stället för atl sköta koloniens angelägenheter.

Ar 18(53 erhöll Widstrand en syssla vid ell av regeringens kontor

i Washington, men stannade där endast en kort tid. Under sin

vistelse i Washington sysslade ban med forskning i spiritism

och fick genom etl medium böra från den avlidne Cabet, atl

han ansåg den av Widstrand uttänkta planen till en framtidsstat

bättre än sin egen. ocb frän den likaledes avlidne reformatorn

Kobert Owen följande försäkran Xi vill ocb kan gagna

människosläktet. Intet i Widstrands anteckningar antyder dock, att han

satte någon lit lill dessa utsagor, vilka naturligtvis icke voro

något annat än utslag av lians egna tankar och önskningar. Ar

1875 strävade han efter att bli guvernör över Minnesota eller

åtminstone senator. Han erbjöd sig all ijäna som guvernör för

500 dollars om året. I den av honom uppsatta redogörelsen

för sina politiska åsikter helte del bl. a. Ingen statsämbetsman

skulle ha mer än 1.000 dollars om året. sä länge som majoriteten

av folkel ej har mer. Hans arbete är ej så drygt, ej heller

så svårt som en farmares. Del är lättare all lära än åkerbruk

eller vilket yrke som helst, i del närmaste. Att giva guvernören

800 dollars i hyresersättning är rån lian har goda rum i Kapitolium

och kan där ha en säng all sova i. Varken ban eller

kongressledamöterna behöva laga med sig sina hustrur. Mina grannar,

som gå ul på skogsarbete under vintern, göra det ej. och troligen

utföra de arbetet bättre, än om de hade sina hustrur ined sig.

Guvernören skulle köpa en tunna crackers en sorts hårdbakat

bröd; av osiktat vetemjöl, en tunna äpplen, en låda le och skaffa

sig några majskakor, vilket skulle giva honom tillräckligt god föda

för omkring 10 cenis 37 öre om dagen. Kläder, tvätt ni. m.

behöva cj kosta mer än 75 dollars 277",. kronor per år.

Widstrand räknade ul. atl guvernörens alla utgifter icke behövde

belöpa sig till mer än 300 dollars 1.110 kronor om låret, ocb332

ansåg det således som vanvett alt giva honom 3.800 dollars,

den gällande guvernörslönen. Ilan omtalade den diet han själv

förde under ell 5 dagars besök i SI. 1"aul äpplen för 55 cenis,

fikon för 15 cents, crackers och kakor för 30 cenis — och tillade,

all del icke behövt kosta hälften så mycket, om ban köpt aili

pä en gång, samt att han var mer beläten, än om ban sutlit

i något hotell och där sett kött. vilket skulle förtagit honom

matlusten. Ingen politiker har väl någonsin författat en originellare

trosbekännelse än denna.

Widstrands reformationsiver inskränkte sig således icke blott

lill samhällsform och styrelse. Den omfattade även hälsovård

och matordning. Ilan var själv sträng vegetarian och nykterist,

Tiende lill tobak och utsvävningar av alla slag. en ärlig förkämpe

för självförsakelse och enkelhet. Själv ogin. ansåg ban atl giftermål

ej borde förekomma, enär människosläktet vore sa djupl sjunket, att

det ej borde vidare förökas. Hur det var, drev hans

reformationsiver honom lill elt steg, som blev ödesdigert. T dee. 1878 införde

ban i en Chicagotidning ett tillkännagivande, att några personer,

som vore ulan sysselsättning och fria frän dåliga seder, kunde

fä komma till honom och stanna pä hans farm. Bland dem, som

svarade på annonsen, var en 36-ärig man vid namn Sutlon. boende

i Kentucky, vilken beskrev sig som en människa med de

förträffligaste egenskaper. Välmenande och godtrogen, dröjde

Widstrand icke all bjuda honom välkommen. l"å våren 1879 kommo

de personer, som Widstrand godkänt, 5 män och 3 kvinnor. Han

läl dem underteckna en förbindelse all icke begagna rusgivando

drycker, tobak, opium, ohövligt språk eller annat, som kunde

skada någon .

Men med sä många människor omkring sig i det lilla

boningshuset kunde Widstrand icke skriva ostörd, utan måste begiva

sig därifrån, sedan kolonisterna lovat all under hans bortavaro

uppföra ett nytt hus. Ilan tillbragte sommaren hos vänner i

Kansas, och när ban återkom till sitt hem, fann ban. alt alla

tiloin Si|||on hade flyttat, och all ingen byggnad blivit uppförd.

Sutlon var full. och grannarna berättade, att ban varit det flera

gånger förut, och att kolonisterna i övrigt icke levat i enlighet

med den underskrivna förbindelsen. De hade mestadels arbetat

för andra och förtjänat bra med pengar. Sutton erkände, att

ban förtjänat 200 dollars. I nder liden hade de haft fritt husrum,

ved. trädgårdssaker m. ni. på Widstrands farm och vid

avflyll-ningen tagit med sig eller sålt en stor del av grödan, som utgjordes

av liö, bönor, 200 bushels potatis m. m. Allt det arbete de

gjort, som kunde vara lill någon fördel för Widstrand, var ej

värt 25 dollars. De hade fyllt igen hans brunn och grävt en annan,

som var sämre. Knligt överenskommelse skulle Widstrand fått

en sjättedel av grödan, nien Sutlon hade ej blott såll denna andel333

och behållit betalningen, ulan fordrade att fa 175 dollars dessutom

av Widstrand för arbete, som ban påstod sig ha gjort pa farmen.

Då Widstrand ej kunde eller ville betala, tog Sutton farmen i

besittning, därtill uppmuntrad av några av eounly ts ämbetsmän,

oeh Widstrand, som troligen också försummat att ordentligt betala

skatt för landet, säg sig nödsakad atl lämna bus ocli hem. County!

hade bland sina ämbetsmän en liga. vars medlemmar, enlig| vad

en av de tre eountytidningarna vid ett tillfälle sade reni ut.

borde su|tit i fängelse, om de skulle fåll lön efter förtjänst.

I maj 1880 flyttade Widstrand till Grove City och blev redaktör

för den s. k. doktor ICriksons beryktade tidning Upplysningens

Tidehvarf, ell litterärt missfoster, som dock under Widstrands ledning

blev ganska läsvärd. Om sin vistelse där skrev Widstrand längre

fram i ell brev lill mig: Jag fick nästan ingen betalning, ty

han sade. alt ban hade smått om pengar. Jag lag pa golvet pa

en vind satt pä en låda och skrev pa en lar. värre än en missionär

bland andra hedningar, och jag ansåg mig såsom sådan. Han

stannade där också endast några få månader. I okt. 18X0 började

ban utgivandet av tidningen Hothuggaren i Litchfield. Minnesota,

en liten månadstidning, som i ell motto under titeln sade sig

vara ägnad all avskaffa fattigdom, okunnighet, elakhet, okyskhel.

fylleri, orättvisa, lagvrängning och allt ont . Den skrevs dels

pä svenska, dels på engelska och fortfor all utkomma till i mars

188(1. ehuru under länga tider myckel oregelbundet. Dess innehåll

var i hög grad originellt, ofta myckel rafflande. lJland medlen

lill utförandet av sill storartade program framhöll tidningen

vcge-tarism, ell gemensamt världsspråk, förbud mot skuldsättning m. ni.

Widstrand hade utarbetat ett världsspråk, som skulle talats i hans

mönsterkoloni, oiu den någonsin kommit lill stånd. Han drömde,

fortfarande om denna koloni, även sedan Sutton på hösten 18X0

säll farmen för 200 dollars till en svensk frän Iowa mitt

land , skrev Widstrand, som jag skänkt lill ell samhälle av

hyggliga människor . Han införde i Itothuggarc.il ell förslag lill

direkt lagstiftning för denna drömda koloni, innehållande omkring

XO paragrafer, bland vilka förekommo sa ovanliga stadganden,

som atl ingen man tillåtes begagna tobak på annan mans land .

I sin lidning berömde ban ofta den vegetariska dieten. Man kunde

få läsa sädana notiser som denna: Trikiner äro ej goda all

äta, även om de äro kokla. Lät bli alt ha och åla svin.

Havregryn äro mycket bättre och kosla mindre. Försök all äta dem

okokla. Det går mycket bra. med eller utan socker. Innan

farmen såldes, meddelade tidningen ibland nyheter därifrån. De

voro alltid av samma innehåll \ 11 Sutlon liolal skjuta redaktören,

om han visade sig där: eller ull Sutton nyligen varit full. På

farmen hade Widstrand kvarlämnat flera hundra böcker, en mängd

tidningar, tusentals brev, manuskript, husgerådssaker, verktyg, kläder:t:u

m. m., som lian naturligtvis aldrig fick igen. Del är icke atl

undra över, all lian blev bitter mot mänskligheten ocli som

slutresultat av sina iakttagelser kungjorde, att skurkar hedras och

firas, medan mänsklighetens välgörare beljugas, försmädas och

plundras . Man förutsåg elt krig mellan de goda och de elaka,

varuti de senare otvivelaktigt skulle komma alt segra, därest icke

de rörslnäninda slogo sig tillsamman ocli köpte ell landområde,

där de. fria från inträng av andra, kunde utveckla dygd.

vetenskaper och konster ocli därigenom tygla och utrota de elaka

och visa, all om a||t ordnas rått. inan kan leva myckel gott med

titel arbete och därigenom fa tillfälle att förädla sig själv .

Han betraktade ined misstro alla högt uppsatta personer, i

synnerhet furstar och adelsmän. Men ban kunde giva även sådana

elt erkännande, da han trodde sig hos dem märka intresse för de

fatliga och ringaktade, såsom da han i sin tidning skrev, att De

Geers förslag vid 1882 ars riksdag om införande av progressiv

beskattning i Sverige och de fattigas fritagning frän skatt var

något i den rätta riktningen och ett bevis på, all icke alla

adelsmän äro skurkar . I nder det första året av Hothuggarens

iillvaro gjorde Widstrand arbetsbyte med den förut nämnde d:r

F.rikson pa sa vis, all Erikson skulle trycka Rothuggaren och förse

dess utgivare med husrum och mat, mot det att denne förrättade

vissa redaktionsgöromäl vid Eriksons tidning. De bada gubbarna

blevo emellertid osams, och den räkning, som Eriksou skrev mot

Widstrand, och som denne sände mig i avskrift, var sådan, atl man

icke visste, om man skulle skratta eller gräla däråt. Widstrands

fordran var nedprulad lill det lägsta, medan Eriksons var

uppdriven lill det orimliga. Efter elt skamligt högt tilltaget pris

lör tryckningen av Widstrands tidning och för hans inackordering

följde sä komiskt avfattade och barocka poster som dessa:

Widstrand skadat tidningen genom sina artiklar för mycket mer, än

vi kunna beräkna, men låt oss säga 75 dollars. Annat dylikt J50

dollars. Del påminner nästan om den svenske advokatens räkning:

För havd tankemöda .100 kronor.

De sista ären av sitt liv tillbragte Widstrand i en koja ensam

med sina böcker. I början av 1880-lalet besökte den svenske

tidningsmannen Ernst Beckman honom och fann. soin han uttrycker

del,- >den blodtörstige Ironskåkaren i sin vindskupa, tuggande råa

havregryn. I skrif| en sä förfärlig omstörtare , heter det vidare,

var han ansikte mot ansikte en beskedlig, vänlig, hjälpsam

personlighet. Till sitt yttre är Holhuggarens utgivare en liten halt gubbe

med elt fredligt ansikte ocli elt par godmodiga ögon. vilka blickade

fram bakom brillor med spruckna glas. En gång blixtrade det

till i dessa ögon. Jag frågade honom, om han aldrig tänkte besöka

Europa. Det törs jag inte. lydde svaret: jag kunde då möta en

kung på gatorna, och det tål jag inte. da blir jag sjuk. Wid-:«5

strands arbete blev visserligen ofruktbart, men ban levde i alla

fall för en idé oeb var i mycket ett gott föredöme. Han ville,

det rätta, var nöjd med litet och levde, som han lärde, vilket

tyvärr icke kan sägas om alla sedelärare. Hans sinnelag var i

grunden blitt och fogligt, och ban kunde utan skryt skriva om sig

själv: Jag har aldrig slagit någon mänsklig varelse, och min

granne Jolin Kelly sade, all jag var för lat att slå hans stackars

häst. som jag ibland brukade låna.

Det mesta av vad som. dä Widstrand skrev det. betraktades

som radikalt samt väckte 11 äj) n ad och förargelse, förefaller nu ganska

oskyldigt. Världen går stadigt framåt, och vad grubblande

enslö-ringsoriginal fundera ut och förorda, blir ofta. hur orimligt det än

i början förefaller, inom några år allmänt

erkända sanningar. Widstrands

vegetariska idéer, lians iiiatllighetslära m. 111

förfäktas i dag av en mängd

vetenskapliga författare, läkare och tidskrifter, och

tusentals människor ha genom dem

återvunnit hälsa och levnadslust Vi måste ,

skrev Widstrand, studera naturen, sa alt

vi kunna begagna oss av dess krafter för

alt spara arbele och avvända plågor frän

människor ocli alla andra djur. Vi måste

läsa och tänka mer än arbeta. Vi måste

söka hjälpa oss själva, bäst vi kunna: och

detta finna vi sker bäst genom alt hjälpa

varandra. Är icke detta alldeles

detsamma, som våra dagars tänkare och

filosofer förkunna? Del erkännes nu

rätt allmänt, att mänsklighetens lycka

och framåtskridande beror pä människornas uppriktighet

och offervillighet, och ur denna nutidssynpunkt ter sig

Widstrands personlighet och liv i en belt annan dager än pa den lid,

då ofördragsamhet och bigotteri su|to i högsätet vid bedömandet

av en människas vandel. Visserligen framstår han ännu som den

missförstådde och opraktiske samhällsdanaren, men också och

ännu mer som den välmenande, ärlige, hederlige, offervillige

människovännen.

F-n annan reformatoriskt anlagd originell svensk-amerikan

välden år 1SKI2 avlidne nybyggaren Frans Reinhold Wahlberg vid

"silver Lake i Washington. Han trodde sig ha upptäckt en ofelbar

lösning lill arbetarefrågan och sökle göra den bekant genom

tidningspressen och genom brev lill kongressledamöter. I olikhet med de flesta

andra, som syssla med reformatoriska funderingar, var ban trevlig,

liberal, skämtsam, gladlynt ocli den förnöjsammaste människa jag

råkat, således raka motsatsen lill de vanliga samhällsförbättrarna,

F. R. Wahlberg,

1870. det år ban bosatte

sig vid Silver Lake.336

vilka göra sig otrevliga genom fanatism och härsklystnad, elt

plåg-sainl allvar och ständig missbelåtenhet. Wahlberg föddes i

Stockholm 1833. lärde i sin ungdom boktryckeriyrket och arbetade som

konstförvant lill 1865, då han utvandrade till Amerika, kvarlämnande

en ung hustru och en 3-àrig dotter, vilka ban ämnade eftersända,

sa snart hans omständigheter tilläte del. Han var en kraftigt

byggd och duktig man, villig alt taga ilu med vad arbete som

helst, men ban var till ytterlighet opraktisk och saknade all förmåga

att göra beräkningar. l)a därtill kommer, att han var ofantligt

Silver I.ake i Washington. F. fi. Wahlbergs stuga synes pä andra sidan sjön.

frikostig, när helst han hade tillgångar, och av medfödd böjelse

snarare än av någon strävan efter atl vara bibeltrogen ständigt följde

bibelns rad all icke sörja för morgondagen, är del mindre underligt,

alt den efterlängtade dagen, då ban kunde få de sina till sig, läl

vänta pä sig. Efter att någon tid ha arbetat i ett norskt tryckeri

i Wisconsin, följt med en karavan från Kansas City till Colorado

för att söka efter silver och flackat omkring i Idaho, Utah, Nevada

och California, arbetande än hos farmare. än på järnväg eller i

sågverk, än som oxdrivare. kom ban 1870 lill västra Washington.

Hans romantiska sinne tilltalades mäktigt av den vilda naturen

i den delen av landet, och då han fick höra, att oupptagen jord

fanns omkring den vackra skogssjön Silver Lake. begav ban sig

dit i sällskap med några andra svenskar, såsom redan i slutet av337

tredje kapitlet i korthet omnämnts på lat om del första svenska

koloniseringsförsöket på västkusten. Ingen av sällskapet hade någon

erfarenhet i jordbruk, och följden blev. att de gingo förbi

landsträckor. som voro belägna närmare städer och avsättningsorler

och ännu kunde fås för sä goll som inlet, och följde en gammal

indianstig långt in i Ijocka urskogen och togo land där. Wahlberg

valde sill frihcmman på andra sidan sjön. dil varken väg eller slig

ledde, och där byggde ban sig ell stockhus.

Ilan plägade förklara sin handling sålunda: llär fick jag ju

den härligaste skog för intet, skog som stält där och vuxit i

hundratals ar och endast väntat på mig. l)en behövde jag ju

blott taga mol som gåva av vart lands regering. Jag ägnade icko

en tanke åt vad det skulle kosta all röja en åker i sådan skog,

eller hur lång lid del skulle dröja, innan skogen kunde säljas. Jag

bara fröjdade mig ät alt bli dess ägare och fä ett hem vid den

fridfulla, vackra sjön. Sex år därefter hade han genom hårt

arbete hos andra lyckats skrapa ihop ett par hundra dollars, och

för all i hast kunna öka summan företog ban en resa lill Alaska,

varifrån lockande historier om rika guldfynd hade nålt hans öron.

Allt vad han hade med sig. när ban kom därifrån, var 75 cenis.

Han tog dä arbete hos bättre lottade farmare i C.owlitzdalen 12—15

mil från hans egen plats. Ofta lät ban förmå sig att i st. f. kontant

betalning för arbetet mottaga kreatur, en mycket god idé. om man

är praktisk och förstår sig pä all laga vara på kreaturen. Men i

Wahlbergs fall var idén aili annat än god. Han släppte kreaturen

lösa i skogen, där de flesla av dem omkommo av brist pä föda

och vård. Vintrarna tillbragte han på sill frihemman, röjande

land och studerande nationalekonomi, som var hans älsklingsämne.

Böcker och tidningar höll ban sig alltid med. När hans matförråd

log slut, begav ban sig åter ut på arbete hos andra.

Det var en hård lid, men han tålde allt. Hans koja var otäl.

så att han ofta vid häftiga snöfall under vintern fann täcket

översnöat, när ban vaknade på morgonen. Huset saknade fönster.

För att kunna förvärva äganderätt till landet, måste han enligt

lagens fordran kunna intyga, att fönster fanns i huset. Och

fönster fanns, men del slod vid en vägg inne I rummet, år efter

är väntande på, att en öppning skulle göras i väggen för dess

inpassande. På stranden pa andra sidan av sjön blev ett mindre

såg-verk för tillverkning av takspån uppfört. Takspån göras av ceder,

och i skogen runt omkring sjön fanns goll om detla numera rätt

dyrbara trädslag. Wahlberg sålde sin cederskog lill

sågverks-ägaren, och denne, lät hugga ned det ena ståtliga cedcrträdct

efter det andra och forsla dem från Wahlbergs skog över sjön

till sågverket, betalande ett visst pris för varje eord eller famn

av stockar, som kunde sågas från tråden. Priset var lagt. men det

inbragte dock småningom summor, som kommo den fattige

ny-22. - Skarstedi.

346

byggaren all inbilla sig, all ban var pa väg atl bli förmögen. Han

beslöt nu eftersända de sina, lånade cn summa pengar pa sin farm.

för alt kunna sälla bostaden i bättre skick, köpte biljetter ocli

skickade dem lill hustrun, vilken under alla dessa år försörjt

si-som gardcrobföreständorska hos ett teatersällskap. Och sa efter

24 års skilsmässa fingo makarna äntligen den fröjden all äter

förenas i eget hem. Wahlbergs berättelse om återseendet var i hög

grad rörande. Man kan läll föreställa sig. vilket säreget återseende

del skall vara, dä en fader finner den dotter, som ila ban sis| log

avsked av lienne var ell 3-årigt barn. ha utvecklats till en full

mogen kvinna pa 27 ar, och da en hustru finner sin make förvandlad

frän en 30-års karl lill cn granande man på nagra och 50 ar.

Det var blott 3 eller I år efter denna händelse som jag första

gängen besökte Wahlberg i hans hem. Jag hade rakat honom i ll

par gånger förut pa andra platser och blivit varmt fästad vid honom

på grund av hans ovanligt flärdfria och älskvärda väsen. Men

ännu intressantare var det atl studera honom i lians hein. litt

lyckligare hemliv än del. som blomstrade i detta enkla skogstjäll.

får man leta efter. Wahlberg befann sig da ännu i sin fulla

kraf|. Med stolthet visade han den lilla röjning, som ban

åslad-kommil i skogen, och berättade, alt ban nu för första gången

på 20 är skulle fa en inkomst fran farmen, eller rättare sagt

jordbruket, ty fran den pa platsen växande skogen hade ban ju ball

inkomst. Han ägde nämligen nu elt halvt dussin kor. och nu

skulle han kärna smör och byta ut det mot andra

livsförnödenheter i butiken vid sågverket. Jag tyckte, atl höförrädel i ladan

var väl knappt för att uppehålla sa mänga kor en hcl vinter.

Men med sin optimistiska svn på tingen förklarade Wahlberg, all

det var mer än tillräckligt. I Washingtons milda vinlcrklimat

behövde djuren icke sa mycket foder. Det där hade jag hört förut

under min första nybyggaretid nagra år tidigare och även sett, vart

den föreställningen ledde. Innan vintern var lill ända, hade också

Wahlberg förlorat sina kreatur, och sä gick han miste om den

påräknade första inkomsten från farmen och fick fortfarande nöja

sig med det lilla, som cederträden kunde inbringa.

Längre fram, då jag slagit mig ned i samma trakt, rakade jag

Wahlberg emellanåt, fasl icke så ofla, som jag skulle önskat, och

som skulle skelt, om lid och väglag tillåtit det. Men då vi

träffades, underhöll han mig gärna med sina nationalekonomiska

och andra spekulationer. Han intresserade sig bl. a. även för

geologi och astronomi och hade åtskilliga originella funderingar

i dessa ämnen. Så t. ex. trodde han sig kuiuia bevisa, att det är

solen, som gar runt jorden, och icke tvärtom. Det kan nog tyckas»,

sade ban, som om astronomerna, som ha instrument och

observatorier och ägna hela sitt liv ät sitt ämne, borde begripa den saken

bättre än jag, som si|ler här ute i vilda skogen och varken Ber33})

eller hör något, men jag tror ända, all de ha oräll och jag räll,

och jag kan bevisa del med siffror.

Hans s. k. bevis var kostligt. Dä ban framställde det för mig

och multiplicerade och dividerade av bjärtans lusl. uppläckte

jag i hans kalkyler ett multiplikationsfel, som dragit en bel rad

av misstag med sig. .lag visade honom pa det och förklarade, alt

resultatet skulle blivit elt hell annat, om han räknat rätt frän början.

A, del är en småsak», sade han. det fästa vi oss inte vid. Lät

oss i stället räkna vidare.

Med hans farmning stod del ungefär till pä samma säll. Ilan

erkände själv, att han aldrig haft någon smak därför, och alt del

enda, som intresserade honom rikligt, var politik och

nationalekonomi. När ban kom in pä det ämnet, lyste hans ögon av

tillfredsställelse, och han svängde sig med miljoner och biljoner

dollars, som om det varit den allra enklaste sak i världen. Han

förklarade, hur regeringen borde gå till väga för all skaffa arbe to

ät alla människor. Vägar skulle anläggas och vidmakthållas. Varje

arbetare skulle ha 2 dollars om dagen. Varken arbete eller pengar

skulle någonsin tryta. Han hade pa sina fem fingrar, hur mänga

miljoner som skulle komma in frän det eller det hållet och betalas

ul för del eller det ändamålet. Del förde ban räkning över, men

om sina egna affärer visste han ingenting. Dä jag en gång frågade

honom, om ban hade något överskott fran sitt jordbruk, och fick

lill svar. atl det dittills endast gält med förlust, sporde jag. hur

mycket ban förlorat under det föregående äret, ocb om det var

kreaturen eller hönsen som vållat förlusten.

Det har jag ingen reda på», svarade ban. .lag vet, all jag

förlorar pa farmningen, ocb del är nog för mig. Hur mycket jag

förlorar, bryr jag mig icke om att veta. Till all lycka hade hans

dolter blivit gift med en myckel driftig och duktig svensk farmare.

vilken, när helst del behövdes, alltid var redo att hjälpa sin svärfar

lill rälta. Då jag frågade Wahlberg, varför han aldrig uppfödde

några grisar, sade ban »Det är onödigt. Mjölk och annat, som blir

över i mitt hushåll, ger jag till hönsen, och när jag behöver

fläsk, säger jag bara till Olson svärsonen , så ger ban mig genast,

vad jag vill ha. Det är visserligen bekvämt all ha det så ställt,

men det är icke praktiskt alt vara beroende. Men praktisk hade

Wahlberg, såsom förut nämnt, aldrig varil. I nder sill ensamhetsliv

i skogen, innan han fick sin familj till sig. hade han haft den

märkvärdigaste levnadsordning. Hans hustru berättade, att hon

funnit det mycket svårt att vänja honom av med den. Han kunde

fara upp mitt i natten, när det var månsken, och giva sig till

att bryta stubbar, såga upp stockar och göra andra arbeten i

skogen och sedan sova på dagen. Om det regnade eller snöade,

kvittade honom lika. Han kunde gå med trasiga skor genom djupa

vattenpussar, arbeta våt från topp till tä, utan att ens tänka på340

att efteråt taga torrt pä sig. lian föreföll okänslig för alla strapatser.

Ilan hade också ådragit sig en obotlig sjukdom, sockersjuka, som

under de sista åren av lians liv med snabbhet tärde på hans krafter.

Läkaren hade strängt tillhållit honom att hälla diet och föreskrivit,

vad han fick eller icke fick äta. När ban några dagar följt

föreskrifterna, blev ban alltid något bättre. .Men så snart han kände

sig en smula kryare och starkare, hette det alltid: Jaha, min

kära gumma, nu är jag sä mycket bättre, sä nu tror jag att vi

återgå lill den gamla matordningen , och sä hävde ban i sig

pastejer och potatis och kaffe i olroliga kvantiteter med påföljd,

att ban inom kort var lika svag som förut. Delta upprepades

flera gånger.

Den näst sista gängen jag säg honom, var ban sa matt, all han

blott belt sakta kunde skrida fram över gården, när ban skulle mata

hönsen. Något egentligt arbete kunde lian icke mer förrätta, men

med samma iver som förut talade han om regeringsangelägenheter

och de erkännande brev han haft glädjen mottaga under årens lopp

från kongressmän, för vilka ban framställt sina nationalekonomiska

teorier. Han oroade sig myckel med anledning av Tysklands

ofantliga införsel och obetydliga utförsel och hade räknat ut,

att tyskarnas guldförråd ej skulle kunna räcka särdeles länge.

Vad i all världen ha vi med det att göra"?» sade jag. Du

behöver väl inte bekymra dig om Tysklands guldförråd. Om

tyskarna införa mer, äti dc utföra, så har ju Amerika gagn därav.

Det vore mera skäl i. atl du undersökte, huruvida flina böns bringa

dig vinst eller förlust.

Nej, nej-, invände han; det är av ringa vikt, vad jag får eller

förlorar. Men att ett helt stort land sådant som Tyskland skall

belala ut sina pengar utan alt få igen dem. är förfärligt all länka.

Det måste ju bli bankrutt till slut.

Jag försökte atl skämta bort saken, men det tyckte han icke

riktigt om. Tysklands ekonomi var i lians lanke viktigare för

honom att begrunda än hans egen.

En gång hade han tillfälle att förtjäna en liten summa alldeles

opåräknal, men begagnade sig naturligtvis icke därav. En rik

amerikansk bankir frän en av Washingtons större landsortsstäder

hade roat sig några dagar med fiske pä Silver Lake och hade under

liden fattal särskilt tycke för en synnerligen vackert belägen udde,

som sköt ut i sjön från Wahlbergs skog. Bankiren beslöt att köpa

ilen och uppföra ett sommarhem åt sig där. Men när ban framställde

saken för Wahlberg, ville denne icke höra på del örat . Jag

fick höra talas om saken och frågade Wahlberg, varför han icke

såll udden till bankiren. Hans enda skäl var, all ban tyckte,

att han lika gärna kunde äga den själv som låta någon annan

äga den.

"Ja, men», inföll jag, du bar inte den ringaste nytta av den.341

Du beträder flen aldrig med din fot, har ej ens en slig titi den.

Den ligger sä längt från ditt hus, att du knappt kan se den. Om

en rik inan äger den och uppför en vacker villa och bor där

med sin familj under sommaren, så får du tillfälle alt sälja mjölk

och annat till honom för kontant betalning, och det kan hända,

alt vänner till honom köpa land vid sjön och bygga villor. Sjön

komme, all bli bekant utomkring och hela befolkningen all gagnas

därav. Silver Lake kunde komma alt bli en omtyckt bad- och

fiskeplats för människor med förmögenhet, och bäde (lu och dina

grannar komme alt förtjäna därpå. Du var väl inte lokig nog atl

inte åtminstone lova att länka pa saken?

Nej, jag har skrivit lill bankiren, all om ban vill bjuda

mig 10,000 dollars, skall jag börja alt tänka på saken."

Det är ju detsamma som att säga, att du inle alls vill sälja

den där udden. Den år inle värd en enda dollar, ty dti har och

får ingen inkomst av den, och som utsiktsplats har den heller intel

värde för dig, eftersom du aldrig besöker den. Men en rik man

sådan som bankiren skulle nog ända vara villig all giva dig kanske

ett par tre hundra dollars, om du läte tala med dig.^

> Ja, det ville ban nog och måhända mer. Men om den är värd

så mycket för honom, så är den värd detsamma för mig också.

Vad skulle jag med pengarna? Det är väl trevligare för mig att veta,

att jag har min 160-acresplats ostyckad. •

»Nej», inföll jag med skärpa, ined pengarna kunde du avbetala

en del av diii skuld. Utan dem ökar du skulden och den ärlig,a

räntan alltjämt. Du vet och måste erkänna, att 0111 ej din svärson

funnes och liulpe dig med att betala denna ränta, hade farmen

redan nu varit tagen ifrån dig och du själv insatt på

fattighuset.»

•la. del vet jag. Men även pä fattighuset kan man lia det

bra. Man får mat och husrum och behöver alls inte vantrivas.

Han var ohjälplig. All resonera ined en människa, som är sä

optimistisk och bekymmerslös, att ickc ens fattighuset äger

någonting avskräckande för henne, är ju lönlöst. Jag avstod från alla

vidare, försök att tala förstånd med Wahlberg i denna fråga. Han

hade i alla fall varit värd en bättre tott än den, som kom

honom lill del. Men då ban var nöjd ined den, är det ju

ingenting alt säga om saken. Hu gäng, då ban och jag

tillsammans varit i vår närmaste stad och förgäves sökt avyttra

några skålpund smör och jag under vandringen frän staden

uttömde min vrede över sådana avita förhållanden som dem vi levde

under dåliga vägar, långa avstånd till befolkade orter, svårighet

att sälja det lilla man producerade o. s. v. — skrattade Wahlberg

helt gemytligt och svarade Vad gör det? Om vi inte kunna

sälja smöret, kunna vi väl äta det. Vi få lära oss att äta smör

till potatis, till kött, till pastej. Ii" frukt, lill alla rätter, så går312

det väl åt. Jag liar sa många gängor burit smör lill staden

och måst bära det hem igen, när någon varit före mig och

försett staden med dess behov, alt jag är vand vid det och

inte grämer mig över det.

Ilan. om någon, var typen för en förnöjsam människa, llur

ofta, när jag hör människor, som ha det hundrafalt bättre ställt

än ban i ekonomiskt hänseende, klaga ocli knota över sin ställning,

tänker jag icke pä honom, som aldrig klagade, för vilken aili var

bra! Alltid var ban glad, alltid lycklig, alltid villig att hjälpa

andra efler bästa förmåga. Hans hem var ett av de mest gästfria

i världen. Flera gånger missbrukades också denna gästfrihet av

mindre nogräknande personer, som ej drogo i belänkande att med

flil vålla de okonstlade, välvilliga ägarna av det lilla enkla

skogshemmet besvär och förlust Den

gästfrihetens och hemtrevnadens ande, som rädde

i det Wahlbergska Ijället, beredde mången

trött vandrare oförgätliga stunder av frid

och lugn, och den liade även sitt

hemvist i dotterns och svärsonens hem. I nder

de sista ären av silL liv liade Wahlberg

en god hjälp i en prästson fran

Hälsingborg vid namn Andreas Sjöberg, som

|inbragte större delen av året hos honom

och hjälpte honom med sådana arbeten,

som hans Iilltagande svaghet ej tilläl honom

all själv förrätta. Sista gängen jag

trär-fade Wahlberg, några dagar innan jag

flyttade fran orten och Ire ma nåder före lians

död, talade lian om sin föreslående

hädanfärd, vilken ban länge anal, och berättade,

att han beredde sig att kunna värdigt inträda i himmelriket Jag

övar 111ig nu dagligen . sade han, i alt föra mig pä ett sådant

säll. att jag ej skall behöva skämmas. Jag vill icke komma in

som en rädd och försagd stackare, utan med god hållning ocli

med ill utseende, som icke röjer häpnad eller förvåning.

Ocli är det saul. att man skall vara såsom elt barn för

all fä komma ditin, sa har Wahlberg inträtt i himmelriket värdigt,

|y hans sinnelag och hjärta var såsom ett barns, obefläckat av

världens svek och ondska.

Den idealiska välgörcnhelslypeu lorde sällan, om någonsin, haft

en märkligare och värdigare representant än handlanden X. B.

Nelson i Seattle. Ilan betraktades under sin livslid allmänt

som en man. ensam i sitt slag. Ju mer jag hörde om honom, och

iu mer jag studerade hans karaktär och sammanfogade alla de

olika detaljer ur hans liv. som kommo lill min kännedom, desto

tydligare blev del för mig. alt han var en ovanlig personlighet.

N. B. Nelson.343

ni av dr fa. vilka kunna kallas oersättliga. I vissa avseenden

hade lian säkerligen icke sin like i Svensk-Amerika. Det liar ju

lunnits och finnes rika män. som pà samma gang varit eller

äro liberala och välgörande. Men hos Nelson fanns del cn ädelhet,

en naturlig, medfödd osjälvisk välvilja, ett fullkomligt oaffekterat

bemödande all aldrig lata den vänstra handen vela. vad den högra

gjorde, en rentav naiv människokärlek, som torde sta utan

motstycke, och som framträdde lika ursprunglig som någonsin och

lika ofördunklad, sedan han blivit en rik man. som när lians

omständigheter voro mindre lysande. Mans ideal som gosse och

yngling var alt kunna genom hederligt arbete" förvärva sig en

Fotografi nv fört.

N B. Nelsons sommarhem viH Seattle.

sàdau ställning, all han kunde 1 >I i lill hjälp för mindre lyckligt

lottade medmänniskor, ocli detta ideal svek han aldrig. Han

ägde en stark! utpräglad ambition, men den gick inte ut pä, som

eljes| för det mesta är fallet, att för egen del vinna rikedom och

utmärkelse. Ilan hade samtidigt andras väl i tankarna.

Nelson föddes i Osira Yra ni. Skåne. 18.")I, genomgick Ii klasser av

elemenlarläroverkel i Kristianstad ocli reste 1873 lill Amerika.

Före sin emigration gick han upp till sin rektor, den kände latfnarcn

Ehrnberg, för alt utbedja sig några rad för livet. Han fick

ett. så lydande Sköl dig sa. alt vi inte behöva skämmas för dig ,

och ilel radel följde ban troget. Hans första anställning i Amerika

var i ett hotell i Chicago. Därefter arbetade han på en farm ocli

reste pà hösten 1871 lill Colorado. I nder sin vistelse där arbetade

han än i gruvor, än i hotell, ätt på farm. Kn hcl vinter

arbetad»-ban 18 timmar om dygnet för 10 dollars i månaden. Sa försökte344

han sig som guldgrävarc, hade tur och fick ihop ett litet kapital,

som han insatte i cn boskapsfarm. 1"a den stannade han i många

år och hade lill kompanjon en landsman vid namn Charles Peterson.

Farmen innehöll 2.000 acres (l,tKX) tunnland . allt konstbevattnat.

Nelson sade sig aldrig ha arbetat så hårt som pä denna farm

och kände det. som om hjärtat ville brista, när ban på grund

av låga kreaturspriscr och andra missöden till sist blev nödsakad

alt med så gott som tomma händer gä ifrån farmen, som var en av

de mest romantiskt belägna och härliga platser ban någonsin sett.

lian hade även under tvä terminer tjänstgjort som

county-kommissarie. 1S91 flyttade ban till Seatlle och började

tillsammans med en tysk. D. K. Frederick, som ban kände frän Colorado,

cn liten möbclaffår. Den växte snabbt och utvidgades under årens

lopp lill den tredje i rummet bland alla dc stora möbelaffärerna

i Amerika, grosshandetshusen icke inberäknade, ocli kom ull omfatta

ej blott möbler, utan även allt annat, som tillhör utrustningen

av elt hem. Dess omsättning kunde uppgå lill 2 1 :■ miljoner dollars

om året, och den arbetsstyrka, som sysselsattes, räknade inemot

500 personer. Nelson ägde ett storartat hem i staden och elt

trevligt sommarhem vid en vik av Washingtonsjön. där han älskade

alt dväljas. Ar 1906 började ban känna sig krasstig, och

läkareundersökning gav vid handen, att han angripits av sockersjuka.

Sommaren 1907 företog ban en resa lill Furopa. för alt vid

brunnsorter i Tyskland söka hjälp mot det onda. Han trodde sig märka

förbättring och anträdde efter elt besök i Sverige återfärden lill

Amerika. 1"nder resan över oceanen förvärrades hans tillstånd

plötsligt, och på endast några fa dagsresors avstånd från New York

avled han. Liket fördes till Seattle och begrovs under stora

högtidligheter. Ftt par tusen personer närvoro vid jordfästningen,

och blomstergården var överdådig. Det var troligen den största

begravning, som någonsin hållits i Seattle.

Av det sagda framgår, all ban var ej bio|l rik. men även

populär. Men främst minnes man honom för hans svenskhet

och lians uppoffrande sinnelag. Själv god sångare, var ban

särskilt en stor vän och befrämjarc av svensk sang. I åratal

omhuldade ban med aldrig slappnande hängivenhet föreningen Svenska

Klubben och sångföreningen Svea. Ingen uppoffring syntes honom

för stor. når det gällde dessa lians skötebarns välgång. Alt vid

deras tillställningar betala flerdubbla priset för cn inträdesbiljett

eller, såsom på sommaren 1907, strax före hans resa till Europa,

skedde, förslärka sångföreningens reskassa med 500 dollars, da

föreningen skulle till San Francisco att deltaga i en sångarfest;

alt sticka elt guldmynt i handen på någon, som rakat göra honom

cn opåräknad liten tjänst, att teckna sig för 10. 20. ja 50 dollars

och mer på allehanda subskriptionslistor allt detta var så vanliga

utslag av hans hjälpsamhet, alt de flesta tycktes betrakta det345

som hell naturligt och icke fäste sig mycket vid, att han emellanåt

blev skamligt bedragen av ovärdiga föremål för hans välvilja.

En svensk, som någon tid var anställd i en klädesbutik i Seattle,

berättade, att knappast en dag förgick, ulan alt någon person

kom dit och framlämnade ett brev från Nelson lill butikens

ägare med beställning pa underkläder, röck. byxor, skjorta eller

något annat klädesplagg åt överbringaren av brevet. Och aldrig

uppgavs någon begränsning för priset. Hur mycket Nelson på

dylikt sätt bortgav varje dag till okända figurer, som hemsökte

honom med bön om hjälp, har ingen reda på, och troligen hade

han icke den minsta reda pä det själv, lian skrev ut

anvisningen eller tog upp ett mynt ur fickan ocli anlocknadc ingenting.

Sådant var hans sått.

En dag stod han och spräkade med en god vän pä gatan

utanför sin butik, då en främling kom och presenterade sig.

Efter ett kort samtal gick han, stoppande i fickan en dollar,

som ban fått av Nelson. När ban gått, småskrattade Nelson

på det för honom egna, godmodiga sädet. Vännen frågade, vad

han skrattade ät.

.Jo-. svarade Nelson, den där gynnaren tyckes tro, att jag har

elt rysligt däligt minne. Det är nämligen icke första gången han

kommit lill mig och presenterat sig med begäran all få låna en

dollar, för alt kunna resa till en viss plals. där ban fått löfte om

arbete. Än skall ban till en plats, än till en annan, och alltid fattas

det honom respengar.

Nå, men när du känner igen lymmeln, varföi" ger du honom

pengar? frågade vännen.

Del är det lättaste sättet att bli av med honom . svarade

Nelson.

Nelson var icke benägen att klandra och häckla eller finna fel

med sina arbetare eller andra. En betecknande episod, som bevisar

delta, berättas från den tid, då lians affär ännu var så pass

outvecklad, att ban själv måste »ligga i» och knoga bela dagen. Han

och hans kompanjon hyrde då en liten lokal, och där arbetade de

båda lika hårt som någon av deras underlydande. I ett mörkt rum

bakom affärslokalen förvarades madrasser o. d., och där plägade

Nelson ibland taga sig en stunds vila efter middagen. En dag, dä

han lagt sig på en hög av madrasser för att sova en stund, stördes

han av, att någon annan kravlade sig upp på samma plats. Dä den

okände märkte, att en annan redan fanns där före honom, lade han

sig belt lugnt bredvid Nelson ocli sade skrattande: Här ligger man

förträffligt. Men finge gubben Nelson reda på. att vi hälla till här.

så fruktar jag, att det komme att bli mindre behagligt för oss.

Nelson, som av rösten genast igenkände en av sina arbetare, sade

icke elt ord. och den andre fick aldrig veta. att den han lalat till,3 il)

och som l)iii) tydligen tog för en av sina arbetskamrater, var

gubben Nelson- själv.

Nelson var. särskill för en person i hans samhällsställning,

alldeles ovanligt Härdfri och enkel i böjelser och smak. Då lians

kamrater inom affärsvärlden, handelsfurstar och indra pampar,

samlades pa sina klubbar, föredrog Nelson alt tillbringa sina lediga

stunder i lag med landsmän, enkla och anspråkslösa som han

själv. Vänskapen led alls inle avbräck av hans växande

ekonomiska och sociala framgångar , skrev hans minnestecknare red.

Gillgren i den svenska Scattletidningen 1"arcific-Tribunc, -han hade

för gol t huvud för att bli hög och för gott hjärta för alt bli

reserverad i sitt umgänge. Han förblev oförändrat samme hjärtlige,

gladlynte vän och kamrat, som ban var, da kampen gällde

dagligt bröd.

Med tanken på hans enastående givinildhet i del fördolda ma

man väl pa honom tillämpa, vad Magnus El mblad skrev i sin

härliga dikl om Garibaldi

Nu ligger hjälten slagen, och folken klaga:

Vem skall Eliasmantcln, den fallna, laga1."

Samma år. som N. 11. Nelson avled, bortrycktes en anuan

människovän och välgörare, vars hjälpsamhet log sig uttryck pa

annat sätt än Nelsons och var inriktad pa ett bestämt ma| och

därför gav elt varaktigare resultat. Det var grundläggare|) av

del s. k. Källmmiska barnhemmet i Brooklyn, (lustar Källman. Han

föddes i Karlskoga, Värmland. 1861. Hedan i Sverige ägnade, ban

mycket av sin tid och sina krafter al sina lidande medmänniskor.

1 början av 1890-talet reste ban lill Amerika ocli bosatte sig i

Brooklyn. I nder de första ären arbetade ban i sitt yrke som målare

och hade goda inkomster. Men ban gav bort vad lian ej själv

behövde och |inbragte sina fristnnder med all besöka nödslällda

landsmän, sjuklingar och fångar och kände en stark åtrå efter atl

få belt och hållet ägna sig al barmhärtighet. Slutligen beslöt han

alt söka fa till stånd ell barnhem. Han rådgjorde med några

pastorer och kyrkmedlemmar och fann mänga, som gynnade

förelaget. Ar 1898 grundades den anstalt, soln fått namnet Källmans

skandinaviska barnhem. Snart befanns hemmet för I i let, och elt

annat, större och båttre, köptes för 28,500 dollars, Gåvor inflöto

aili rikligare, i samma man företaget tilldrog sig intresse inom de

olika skandinaviska kyrkorna och föreningarna. Källman var

barnhemmets föreståndare till sin död. som inträffade 1907. efter del

han undergått blindtarmsoperation. 1 barnhemmet vårdades ila

ett 60-tal barn. Över 2.000 personer närvoro vid Källmans

begravning, det största antal som samlats vid någon svensk mans bår

i New York eller Brooklyn med undanlag av |olin Ericssons.317

En typ, som är ofantligt myckel vanligare bland

svensk-amerikanerna än den, som representerades av N. B. Nelson och Gustaf

Källman, är den poetiska typen. Det är alldeles otroligt, vad del

skrives mycket poesi i Svensk-Amerika. De tidningar, som bland

sina spalter ha en s. k. allmänning, där deras prenumeranter fa

skriva vad de behaga, munhuggas, filosofera o. s. v., innehålla

nästan varje vecka en eller flera dikter av arbetare, tjänsteflickor

och andra, som man aldrig i Sverige tilltrodde någon poetisk

känsla eller flykt. Mycket av dessa poetiska utgjutelser är

naturlig I vis bara fraser och ord, men där är också myckel, som vittnar

• un både begåvning och känsla. Somliga av dessa diktare akta icke

för rov. dä deras egen förmåga ej räcker lill, att sända titi tidningar

avskrifter av andras poem, stundom nedtecknade ur minnet och illa

förvrängda, med avskrivarens namn under. Tidningar hu flera

gånger blivit duperade av dylika gynnare. Det är ju icke möjligt

ens för litleratiirkännare all hålla reda pa all poesi, allra minst

da man har att göra med ej blott svenska originaldikter, ulan även

översättningar. Ingenting förargar en del av dessa diktare, i

synnerhet sådana, som |ola|i sakna den x. k. gnisl.in, och vilkas poelasleri

saknar bådo rim och reson. mer än alt bli kritiserade. Andra

återigen, och det är vanligen sådana, som verkligen äga poetisk

förmaga. äro tacksamma för de anmärkningar, som göras, och

t. o. 111. anhalla om alt fa sina rimmericr rättade av redaktionen..

I mellertid synes denna ävlan all uttrycka sig i bunden form vittna

om. all svenskarna äro ett poetiskl folk. och att del är den större

friheten i Amerika, i delta fall friheten att skriva i tidningar,

som gör. all deras anlag bättre komma lill synes här fm i Sverige.

Ar 188!i gjorde jag i Portland. Oregon: bekantskap med ett

gammall original vid namn Charles Ahlström. En liten gubbe med

milda, livliga ögon. rask och spänstig gäng. kvicktänkt och hurtig

i sina rörelser, rak i ryggen som en militär, underhållande i samtal

ocli rik på intressanta minnen och erfarenheter. Han var då

redan över 72 år gammal, men säg myckel yngre ut. Han hade

varit bosatt i Kansas. Florida och Texas, sedan ban vid rått

framskriden ålder utvandrat lill Amerika. Han hade varit gift

lr>" gånger. Två av äktenskapen erinrade han sig såsom olyckliga.

Blott med en av hustrurna hade han varit |veklig, men henne

fick jag inte behälla mer än 18 månader . tillade ban i sorgsen

lon. Oaklal sin långa vistelse i Amerika kunde han knappast tala

ett ord engelska. Han var frisk och kry som ett vinterny. Endast

en skavank hade han ban var döv. sä att alla samtal med honom

måste föras i högljudd ton. I nder någon lid langl tillbaka hade

han försökt sig som fotograf, eljesl försörjde han sig mestadels

som skräddare om vintrarna och om somrarna som kemist och

malmundersökare. Han gav. närliclst ban lyckades fa någon elev.

undervisning i analysering av bergarter, malmer o. d.. men det,3 IS

som han älskade mest, och som skänkte honom den största

tillfredsställelsen. oin också den minsta ersättningen, var guldgräveri.

Att ströva omkring i berg och backar och prospekla . som det

kallas, var hans liv. Ehuru, som sagt, över 72 är gammal, begav

han sig i sällskap med en av mina vänner till södra Oregon pä en

längre prospectingtur och for ända till Alaska i samma syfte.

Någon synbar behållning av dessa färder fick ban visserligen ej

att uppvisa, men han tröstade sig med, att ban som barn blivit

spädd, atl han skulle bli mycket gammal och kort före sin död

bli mycket rik. Jag vet, alt jag blir 100 år gammal . sade ban.

och del är förargligt, alt det skall dröja så läng lid, innan jag

vinner min rikedom, men det kan ju också bända, att käringen,

som spådde mig, räknade fel, och att jag kanske rätt snart gör ett

rikt fynd. Gubben Ahlström . såsom vi alltid kallade honom,

var filosofiskt anlagd och tog med- och motgång med samma

orubbligt goda lynne. Naturen är en hjärtlös maskin , löd en

av hans satser, och med denna övertygelse, som ju ingen

naturforskare kan eller vill jäva, motsåg han varje skickelse med

förtröstansfull! lugn. Han var ytterst målllig i levnadssäll och vanor,

hyrde en stuga för sig själv, lagade sin egen mat, drack då och då

lilet vin eller annat dylikt, men alltid efter mått . såsom ban själv

uttryckte del. Ilan hade nämligen elt apolckglas. vari han hällde,

vätskan. Av vin tog han I uns, av starkare varor endast ett uns.

I Kansas hade någon filur långt tillbaka pä 1860-talet narrat honom

alt betala .">00 doll. för receptet lill en sorls läskedryck. Denna

tillverkade Ahlström under sin vistelse i Portland och sålde under

namn av European nectar . Åtgången var dock skäligen klen.

ocb när ban några år senare, dä vi träffades i San Francisco,

försökte avyttra det dyrbara receptet till en därvarande apotekare,

med vilken jag gjorde honom bekant, ville denne icke köpa det.

ehuru gubben satte priset så lågt som 2"s dollars. Något nedslagen

av denna opåräknade motgång, sade Ahlström lill mig: Låt- oss

flytta härifrån: denna stad är Jerusalem; vi kunna icke Irivas

här, där människorna inte ens vilja giva 2" j dollars för en sak. som

koslat mig 500 dollars.-

Han stannade i alla fall ett par år i Jerusalem , såsom han

alllid kallade San Francisco, ocb vi träffades rätt ofta. En dag,

då jag i sällskap med min hustru besökte honom, hade ban köpt

hem en halv gallon portvin och ville ovillkorligen all vi skulle

smaka därpå. Ilan fyllde det sedvanliga 4-unsglaset ocli räckte det

till min hustru, men hon tyckte, alt glaset såg för smutsigt ul, och

kunde ej förmås alt mer än låtsa sig läppja pä drycken. Jag,

som skulle vara modigare, förstås, blundade ocb hällde i mig

hela innehållet i en stor klunk. Men upp kom det lika kvickt,

emedan jag samtidigt fåll munnen full med något tjockt,

illa-smakandc ämne.Vad i all världen har Ahlström i vinci"" frågade jag. med

tänderna och läpparna ännu fullklibbade av det okända ämnet.

•To. lät mig se ■, läl svaret; jag drack visst kaffe ur glaset,

och troligen har kaffesunipen legat kvar, när jag hällde i vinet.

Vid ell annat tillfälle bjöd han mig pä en dryck, som smakade

högst märkvärdigt, och som jag inte förmådde svälja. Del var en

blandning av kallt kaffe och alkohol, ocli då jag anmärkte, atl denna

röra lämpligen kunde begagnas i st. f. kräkmedel, svarade han

litet stött Nej, mäster, det är en alltför ädel dryck, för all kunna

göra någon människa sjuk.

Kn dag voro vi pä besök hos min vän d:r I". Han tyckte

liksom jag, alt Ahlström ganska myckel liknade kemisten,

professor Blomstrand i Lund. Ahlström hade flera gånger omtalat,

att han varit fotograferad blott en gång i sill liv. och att han

förstört alla porträtten. Han ville inte, alt någon människa skulle

ha hans porträtt alt skratta ät efter hans död. .Nu log d:r 1". fram

ett porträtt av prof. Blomstrand och sade Här har jag mr

Åhlströms porträtt. Kommer ni ihåg, när det togs"1

Ahlström, som vid tillfället i fråga var nära 80 ar gammal,

stirrade förvånad på porträttet. .Jaha , utbrast ban slutligen,

det är jag. Del porträttet logs, när jag var ung. Tag var då

omkring 00 ar. Men hur bar doktorn fått tag i det"? Jag trodde,

all jag hade förstört alla fotografierna. Vi hade ganska roligt

ål mystifikationen, som aldrig blev utredd för gubben. Kort

därefter ordnade jag det så i mill hem. da han en dag väntades

dit på besök, all jag. osedd a\ honom, kunde fotografera honom,

medan ban samtalade med min hustru. Jag fick tre goda negativ.

Jag gjorde, ell porträtt från vart och ell av negativen och tog dem

ined mig, dä jag några dagar senare i sällskap med en gemensam

vän liil oss båda. en snickare S., besökte Ahlström. .Medan vi

sprakade, föreslog jag. att vi tre skulle låta fotografera oss

tillsammans. Ahlström protesterade genast pä det bestämdaste mot en

sådan plan. Det sker inte; ingen skall ha mitt porträtt, och intet

porträtt av mig finnes utom del. som- d r F. har. och som jag

inte begriper, var han fåll det ifrån.

Well . inföll jag. jag har själv tre porträtt av er. men det skulle

vara trevligt all också tia ett av oss alla tillsammans.

Du bar porträtt av mig? A nej. nej; det är inte saul»,

envisades gubben.

Se här, S. . sade jag till snickaren, i det jag tog fram ell av

porträtten. Vem är detta?

-Jo, så tag mig tvärt om livet, är det icke gubben själv ,

skrattade ban och räckte porträttet litt Ahlström.

Jag har sällan sett en mer komisk min. än den gubben gjorde

vid åsynen av detta porträtt. Nej, sä Gud sig nådeligen

förbarme , utbrast ban omsider, »liär är jag ju livslevande. Mäster,350

tlu är en farlig person, jag vågar inte vara i ditt sällskap mer. Men

hur har detta blivit gjort? Det måste ha skett häromdagen i din

där folkträiigseln. du minns. Ilade du talat vid någon ill då taga

av mig? Men jag ser ju ingenting av gatan eller de andra. Delta

var märkvärdigt. Han försjönk i funderingar. Han fick aldrig

någon förklaring över hur det tillgått med fotograferingen. En

dag bjöd jag honom hem lill middag tillsammans med en annan

lika döv gubbe, artisten Lehman. Del var för komiskt att se deras

ansträngningar all göra sig förstådda av varandra. De skreko och

väsnades, den ene värre än den andre. Vad tjänar det lill alt tala

med honom , sade Ahlström till mig, -gubben är ju sä döv. sa

ban hör ingenting. Och Lehman mumlade: Den där gubben

kan man inte tala med, han är för döv.»

Frän San Francisco reste Ahlslröm lill en 200 mil norr därom

belägen plats vid namn Arcata. Han hade studerat en karta över

California och räknat ut — pa vad sätl. förstår jag inte all just

i den trakten borde finnas guld. Ocli sä begav han sig ul all söka

efter den s. k. ädla metallen bland bergen bortom Arcata. .lag

uppsökte honom i Arcata. Han trivdes bra. ehuru guldsökningen

som vanligt slagit mindre väl ul. Men . tyckte han på, klimatet

är litet för kyligt för mig. Jag längtar nu till Florida. Där är

det varmt och gott. och där vill jag sia 111ig ned och leva pa

jak| och riske. Det var omöjligt atl övertyga honom om del

orimliga i, all en 80-åring skulle kunna försörja sig som jägare

och fiskare. Hj heller ville han veta av, atl Florida förändrats

under de 30 ar eller mer, som förflutit sedan han vistades där.

lian reste emellertid dit igen. I brev, som lian sände mig därifrån,

erkände ban, all han blivit besviken. Civilisationen hade gjort

för stora inträng även i Florida. Han återflyttade lill sin gamla

hemort, staden Lawrence i Kansas, och jag hörde ej mer ifrån

honom. Men en vän till 111ig, som är 1905 besökte Lawrence,

berättade. atl gubben då ännu levde och var kry. men atl han blivit

nästan blind, sä att lian hade svårt alt reda sig.

Ofta tänkte jag på honom, undrande om han verkligen skulle

kunna hålla ul. tills ban bleve 100 ar gammal, och om ban ieki i

själva verket skulle önska att få slippa undan jordeiivets

besvärligheter något tidigare. Ensam, halvblind, gammal — vilken hemsk

lott för en man, vars bela liv burit vittne om en okuvlig kärlek

lill frihet och oberoende! Någon framgång hade ban ju aldrig

haf|. Hans lycka hade bestått däri. alt ban fält rada sig själv

och ej behövt krusa för människor. Något hemliv i ordets rätta

bemärkelse hade ban sällan fått njuta av. Ur sina tre äktenskap

liade ban blott ell barn, en son, som pä 1880-talet var fotograf i

Idalio och därifrån flyttade till Portland, varest Ahlström

gjordt-mig bekant med honom. Denne son, som kallade sig De Kcméc.

hade övergivit sin familj, vilken var bosatt i Lawrence, Kansas.Hans liuslru var amerikanska. Jag hjälp|e Ahlström flera gånger

all skriva brev till henne, tv ban brevväxlade med sin sonhustru,

fast lian alltid måste ha någon att hjälpa sig med att läsa och tolka

hennes brev och skriva hans egna svar på dem. De Kerner flyttade

från Oregon till California och upphörde med all skriva till sin

fader.

Då Ahlström kom lill San Francisco, had ban mig hjälpa

honom all söka utröna, vart sonen tagil vägen. Vi besökte de stora

fotografiska handelshusen för att höra efter. 0111 De Kemée köpt

fotografimaterialier av dem. Vi erforo, att så varit förhållandet,

och all han insänt sina beställningar från en liten landsortsstad.

Santa Cruz. samt att han kort förut tagit avsked av livet genom

att klättra upp på toppen av den högsta backen i stadens närhet

och skjuta sig med en pistolkula. dubben Ahlström kände sig

gruvligt uppskakad vid denna underrättelse. Tänk. om han da

kunnat ana. all ell liknande öde förestod honom själv"

I början av maj 1912 erhöll jag från en gammal vän i Kansas

City ell urklipp ur en amerikansk tidning av följande lydelse

Den 2 maj begick Charles Ahlström självmord i eountvsjukhusel

i Lawrence, Kansas, genom att strypa sig med ett hamprep, som

ban bundit vid sin säng. Han hade tagits in på lasarettet pa

grund av ansiktskräfta, varav han lidit sedan flera är tillbaka. Da

en av de andra patienterna skulle kalla honom till middag, fann

han liket hängande vid sängen med ansiktet knappt I tum från

golvel. Ahlström var 95V* år gammal, den äldste av alla i lasarettet.

Ahlström var född den 10 dec. 1816 i någon av Sveriges

mellersta provinser, Närke tror jag. Han var en orolig själ. men

ärlig och rättänkande, en hedersman, en originell karaktär utan vank

och brist. Profetian om rikedom i ålderns senaste höst slog fel.

och ej ens en fridfull död blev honom förunnad. Hur räll hade

han icke i silt påstående, alt naturen är en hjärtlös maskin!

En annan enstöringstyp, påminnande om Ahlström i fråga om

frihelskärlek. men olik lionoin i nästan aili annat, var Andrew

Johnson i Hallock. Minnesota, om vilken Axel Lindegård berättar

följande: Han var född någonstädes i mörkaste Småland och

var, när jag lärde känna honom, omkring 60 år gammal. Han liadc

tagit jord några mil från staden, och där bodde han som cn eremil.

endast omgiven av sina hästar, kor och höns. av vilka sistnämnda

lian hade en slor mängd. De voro hans rumskamrater både nätter

och dagar, och tog ban god vård om dem. sa födde de honom i

gengäld, ty han sålde ägg för mer än vad hans tarvliga hushåll

kostade honom. Med gubbens renlighet var det ej mycket bevänt,

men su kallades han också dirty Johnson" smutsige .Iohnson

ocli gjorde gott skäl för namnet. I vissa fall var ban lill

ytterlighet snål. i andra liberal. Då ban köpte något, prutade han

obarmhärtigt, men fattade han behag för något, köpte ban del,kosta vad dol ville. Sina kläder köpte lian alltid dubbelt för stora,

för "de kösta lia möet", och då ban förskaffat sig ett par nya

Stövlar, blev lians första göra att slä av klackarna, sä att ban ej

skulle behöva dra med sig hela farmen under skosulorna".

Som ban ägde rätt mycket land, måste ban hyra en man till

hjälp varje sommar under bärgningstiden. Gubben hade dock

ej lätt alt fä sig en dagslönare, ty han lagade själv maten, och

fastän han skaffade hem rikligt av allting, var den dock ej precis

tillagad efter kokbok, och renliglieten lämnade nog också mycket

övrigt atl önska. Dessutom tyckte drängen, atl det var mindre

trevligt att sitta till bords med hönsen, vilka ej alls generade sig

för att hoppa upp på bordet och taga för sig av gudsgåvorua. Da

drängen kom hein från arbetet, var han fri, ty ingen annan än

gubben själv fick fodra och vårda djuren, och ban var ömmare

mol dem än mot sig själv, varför hans hästar alltid voro feta

och skinande blanka.

Då Ilallocks svenska kyrka byggdes, var .Iohnson en av de

första att teckna sig för 50 dollars, och ban var sedan en trogen

medlem och besökare. Det var en riktig njutning att se ocli höra

honom sjunga. Han var utrustad med en ovanligt hög ocli gäll

stämma samt förmåga att draga ut psalmmelodierna i oändliga

drillar, sä att han vanligen kom ett långt stycke efter den övriga

menigheten, vilket ej generade honom det allra minsta. Vid dessa

tillfällen var han iklädd sin gamla trådslitna, men väl borstade,

svarta Smålandsjacka, en kort röck av vadmal, säkert ett kvarts

sekel gammal, saml ell par alldeles för korta byxor, som förgäves

sökte dölja de stora och grova stövelskaften. Gubben var för

övrigt i mycket goda omständigheter, och det troddes allmänt, att

ban hade gott om pengar, gömda någonstädes i den skröpliga kojan,

tv för banker hade ban intet förtroende. Hans sista inköp från vår

butik var tvä dussin fina tallrikar, och dä vi sökte argumentera

med honom, all han ej hade bruk för sä många, sade ban, att ban

nog kunde ha råd atl sätta cn ordentlig tallrik på sill bord Del

säkra är, atl han aldrig använde dem, ty de återfunnos sedan under

sängen obegagnade.

Ären hade emellertid gått, och Andrew .Iohnson likl de flesta

av dessa gamla ungkarlar, som leva alldeles för sig själva, började

bli något besynnerlig. Han var icke folkskygg, men sökte ingens

sällskap, och fast han var en god granne, som aldrig var ogin.

gick han dock sällan till någon, ulan önskade få vara för sig

själv med sina böns och övriga djur. En dag frampå vårsidan,

då grannarna sågo, all ingen rök uppsteg Trän hans gamla koja,

gingo de dit, tänkande att han var sjuk. De funno dock ej

gubben själv, men väl lians favorithäst gående lös ute på gården,

saml vid köksspisen en lapp, på vilken gubben skrivit: "Farväl,

du gamla koja, kära Krist, var snäll mol mina djur. så får353

du 5 dollars här." Sedeln låg bredvid. Krisl en förkortning av

Kristoffer var hans närmaste och bäste granne, och han sökte

överallt efter .Iohnson, men förgäves. Men dä en person senare

pä dagen skulle hämta is frän den närbelägna floden, fann han

gamle .Iohnson slående på knä. död, i det knappt 3 fot djupa vattnet.

Således hade livet ända blivit den gamle enstöringen för tungt,

sa att ban gått naturen i förväg. Han hade ridit till floden

pa sin häst och sedan släppt honom lös, varefter hästen själv

letat sig hem. Liksom i livet hade hans första och sista tanke

varil ömheten mot sina djur. lifter hans död anmälde sig flera

arvingar, alla avlägsna släktingar, varför farm och lösören såldes

och rovet delades. Det sades, att skatlgrävning skulle företagas

överallt pä platsen av hans efterträdare, men huruvida något

upptäcktes, vet jag ej. ty i sä fall höllo de naturligtvis tyst

därmed.

lin intressant, men vemodig historia om en avsigkommen svensk

adelsman förtäljes likaledes av Axel Lindegård: I mitten av

1890-lalct kom till Hallock från Winnipeg i Canada, där han vistats under

förslå arel efler sin ankomst från Sverige, en medelålders man vid

namn Carl liolén. Ilan var då vanlig grovarbetare, men det var

ingen svårighet att såväl av lians språk som av hans uppträdande

döma lill. all ban fätt uppfostran och sell bättre dagar. Då

han blev tiägol bekant med oss, omtalade han sina levnadsöden,

men förteg, att hans fulla namn var Carl Samuel af Hölen, och

alt ban var adelsman. Det var endast genom en händelse vi

fingo reda därpå. Hans fader var justitierådet af liolén, en

på sin lid mycket framstående och förmögen man: men vid sin

död ar 1818. dä sonen var endast några veckor gammal, efterlämnade

han ingen vidare förmögenhet. Carl liade under bela sin lid fört

elt mer eller mindre stormigt liv, varit på handelshus i Sverige

och l-rankrikc och till sis| lantbrukare i Uppland, vilket allt

hade gält bakut. Hans hustru, med vilken ban ej bott tillsamman

pä år. var kvar i Sverige med deras barn. Så länge hälsan stod

bi. gick det ganska bra för honom, ty han arbetade vanligen hos

farmare om somrarna och liade om vintern diverse småsysslor i

staden. Ufta kom ban då in i vår butik och talade om gamla

lider ocli förhållanden och i synnerhet om sin gamla moder

född 1811. som bodde i Stockholm och åtnjöt en pension stor

nog för hennes behov. Vid henne var ban särdeles fästad, och ban

skrev regelbundet hem även under sin allra värsta period.

Av en händelse kom Birger Schöldströms bok Damer och

knektar i mina händer vid denna tid. och däri läste jag en hel

del om familjen Rolén och dess förhållanden i forna lider i

berättelsen De gamla i fäderneborgen. Dessa gamla voro Carl af

Roléns två fastrar, fröknarna Elisabeth af Rolén, född 1787, död

1871, och Carolina, född 1789. död 1871. Deras fader var den gamle

23. — Skarstedi.354

gust&vianen och presidenten Erik af Hölen, en man med ovanlig

både bildning och förmögenhet, och vars hein var en

samlingsplats för den högre Stockholmssocieteten i slutet av 1700- ocli

början av 1800-talet. Vid äldre år blevo dessa fröknar riktiga

eremiter och levde alldeles för sig själva i sin gamla gård i

Stockholm, vilken dc kallade fäderneborgen, och där de även

slutade sina dagar pä samma är, 1871. Då jag nästa gäng råkade

liolén, sade jag: ".lag kan hälsa frän de gamla i fäderneborgen." —

Hur känner ni dem?" frågade lian med största förvåning. Jag

visade honom då berättelsen, vilken han sade vara till alla delar

sann. Många riksdalrar hade han som pojke fått av sina gamla

fastrar, berättade han.

Emellertid gingo ären förbi, och Carl Rolén blev äldre och

klenare, och begäret efter spritdrycker blev starkare. En vinter

kom med köld och snö ocli brist på arbete, varför lian, antagligen

för att få husrum ocli mat under några månader, lagade sä. att

ban kom i delo med rättvisan. Några dynamitpatroner

anskaffades, ocli ban gjorde min av alt spränga det boardiiighus, där han

vanligen bodde, i luften. Troligen var detla endast ett skrämskott,

men det hade åsyftad verkan, ty han dömdes till ett års fängelse.

Delta var förmodligen mer än den stackaren påräknat, men pä

grund av gott uppförande fick han straffet avkortat några månader,

och följande sommar var han tillbaka i Hallock. uppsnyggad

ocli nykter och berömmande den goda behandling ban åtnjutit.

Snart återföll han dock i sitt gamla liv. och lians enda

arbetsförtjänst blev de små sysslor ban kunde utföra för utskänkningsbolagen.

för vilka betalningen var en sup och möjligen en slant till mat. \v

barmhärtighet fick han bo i en liten kammare, där han själv

lagade sin mat, dä han hade något att koka. I fullkomligt nyktert

tillstånd var han en gladlynt, trevlig man och utmärkt ärlig och

förekommande, men så fort han fått några supar var han vresig

och bitande.

l"å hösten 1906 dog hans gamla moder vid 95 års ålder, och

ban syntes uppriktigt sörja henne, ty hon hade sä alt säga varil

hans enda föreningslänk med livet. Dagligen kom ban till oss

för alt värma sig och spräka, och vi hjälpte honom med både

ett och annat. På julaftonen överenskommo min hustru och jag.

att vi skulle överraska honom samt packade, ned litet av varje

av matvaror i en låda och ställde den på bordet i hans lilla kyffe,

så att han åtminstone skulle kunna leva gott under julen. Han

förstod, varifrån gåvan kom, och uttryckte med stor rörelse sin

tacksamhet, ty någon vänlighet föll sällan på hans lott. Da

krogkunder någon gång med ett visst förakt slängde en sup eller

slant till den gamle stockholmaren, det namn varunder han

välkänd, så ansågo de sig ha gjort mer än nog. Hela vintern var han

dålig, men gick uppe och styrde dagligen sina steg lill postkontoret.355

för att fråga efter brev från Sverige, ty han väntade pa ett litet

arv efter sin moder, men fick alltid fråga förgäves. linutredningarna

äro långsamma överallt, men i synnerhet i Sverige, och skall

någon vänta på att få en arvsangelägenhet utredd, för att

få sitt uppehälle därifrån, så hinner han svälta ihjäl många

gånger om.

Någon nöd behövde Rolén dock ej lida, ty såväl vi som

flera andra hjälpte honom, men den lilla summan från Sverige hade

kunnat göra hans sista dagar något ljusare. En dag observerade

hans granne, att Roléns dörr ej varit öppnad på ett helt dygn, varför

ban såg in genom fönstret och upptäckte, att Rolén låg död på

golvet. Enligt läkarens utsago hade ban dött av hjärtslag och

utan plågor. En kort tid efter hans död kom det så efterlängtade

brevet med en anvisning på 150 dollars. Stackars Rolén! Han

var en av de många, som urspårat. Född i ett gott och elegant

hem, hade ban småningom kommit allt längre ned i elände och

fattigdom, måhända till en god del självförvållat, men icke mindre

bittert för det, ty säkert trängde sig nog ofta den tanken på honom:

Detta är mitt närvarande tillstånd, men vad hade det möjligen

kunnat vara?»

. 1 ett svenskt samhälle på västkusten gjorde jag en gång

bekantskap med en mycket originell passagerare, en gammal nybyggare,

som ville gälla för skicklig djurläkare, fast han uppenbarligen

icke hade någon som helst insikt i farmakopéen eller i djurens

anatomi. Mr Larson, som vi kunna kalla honom, var en äldre

man, inemot 70 år gammal, men kolossalt tilltagen, fast något

böjd och illa medfaren av hårt arbete. Med den allvarsammaste

uppsyn kunde ban berätta de största orimligheter under åhörarnas

oavbrutna fnissande och skratt, och ingenting beredde honom större

njutning än att tala om sina hästar, kor, ägor o. s. v., vilket, allt enligt

hans egna försäkringar var oöverträffligt ocli ojämförligt. l"å ett

eller annat sätt hade ban fått många att tro, att han ägde

överlägsna kunskaper i djurskötsel och var en stor hästkännare m. m.,

och ban förstod att medelst en egen sorts blinkningar och rörelser

med ansiktsmusklerna giva sig ett utseende av djup visdom, när

helst någon vädjade till honom i berörda frågor. Hur det egentligen

var bevänt med hans insikter, röjde han oförsiktigt en gång, då

efter en eldsvåda i ett apotek han plockade upp en hop delvis

fördärvade medicinflaskor ocli med ett förnumstigt småleende

anmärkte: »Tänk, vad liär skall bli mycken rar komcdicin av allt

dettal» Vad flaskorna innehöllo, fäste han sig mindre vid ån

vid det stora antalet och omväxlingen av ingredienser, som han hår

fick för intet och kunde röra ihop efter behag, när ban komme hem

med skatten. Jag frågade honom en dag, om han kunde säga, vad

som fattades min bäst, vilken sedan någon tid tillbaka saknat matlust

och krafter.356

Jo jo män, vad jag det kan, svarade lian och mönstrade

djuret med kännaremin: det är påsen, som är i olag.

Vilken pasc? frågade jag.

Den, som maten samlas i.

Vad är del för en påse? Menar mr Larson magen eller

tarmarna V

• Ja. visst. ja. magen är det, som är sjuk: men del kan jag lätt

bola. Jag skall ga till apoteket och heslälla en bra medicin, en

riktigt rar medicin. Men det lager minst en timme atl röra ihop den,

ty del är sä många saker, som ska in i den. Alla mina mediciner

taga tång lid all röra ihop. Sådana mediciner äro de bästa. Andra

giva mediciner, som genast äro färdiga, men de hjälpa icke.

Skrål|ande lämnade jag gubben och tänkte, all ban skulle

glömma vårt samtal. Men nej; då jag ell par timmar senare kom alt

gå samma väg. där vi skilts åt. mölle jag honom igen. Han

berättade nu. all medicinen var färdig och kunde hämtas på apoteket.

Men invände jag. mr Larson förslår väl. atl jag inte vill hälla

i mill häst vad som helst. Säg mig, vad flaskan innehåller.

A, del är så myckel, så det kan jag inle räkna upp. Del är

lilet av varje.»

Jaså, na hur stor är dosen ?

Kn åttondel av flaskan, och så fyller man upp med vatten,

och näsla gång ger man en fjärdedel och fyller upp med vallen igen,

och så en fjärdedel var gäng. och alltid fyller man flaskan med

vatten.

Del var besynnerligt. Till slut blir del ju bara vallen. Sådan

inedicinering förslår jag mig inle pä. Kan man inle göra på något

annat sätt?

Jo, för all del. Del är inte nödvändigt atl fylla upp med vatten.

Man kan dela flaskan i 4 eller 6 doser, eller hur många man vill.

Vi gingo till apoteket, och för att inte sära gubben köpte jag

flaskan, men beslöt all vid tillfälle fråga apotekaren, vad (let var

för saker i den.

På vägen från apoteket mötte vi en av mina vänner, vilken

stannade och språkade med oss och frågade I.arson. om han visste,

vad som fållades hästen.

Ja, del vet jag visst. Det är i lungorna och hjärtat och

blodet. Men nu har jag skaffat medicin, som skall hjälpa honom.»

Den sä plötsliga och radikala förändringen i diagnosen

föranledde mig atl fråga, var mr Larson inhämtat sina kunskaper. Han

berättade dä. atl ban genomgått veterinärskolor i Stockholm och

pä flera andra platser ocli alllid var säker på sin sak. Nog var

han en rolig medicinare», alltid.

litt annat stort original, som också fuskade i medicin, var den

år 1911 i Rockford, Illinois, avlidne d:r J. C. Lilzelle. Han

välfödd i Skullaryd, Småland. 1825 och utvandrade 1868. De första337

liren uppehöll han sig i Chicago, men bosatte sig kort etter branden

1871 i Kocklord. Vad bildning han falt i Sverige, är obekant,

men det troliga är, alt ban förvärvat pä egen hand vad mätt av

vetande ban ägde. lian betraktades i Kockford enligt ett i en av

dödsrunorna över honom använt uttryck som en klok gubbe, av

vars patienter mänga hade honom alt lacka för sina liv. Nägra

av lians vänner reste även en liten minnessten på hans grav. En,

som länge varit bekant med honom skrev: Man fann hos honom

en besynnerlig sammansättning av enfaldig, uppriktig kristendom

och de galnaste föreställningar om sig själv och sin kallelse i livet.

Sä t. ex. agerade han läkare och synes en lid ha varit rätt mycket

anlilad, lill dess ban eftersattes av myndigheterna för olagligt

utövande av läkarkallcl. All lians medicinska behandling utfördes

med ett plåster, som ban själv tillagade. Han ansåg delta piaster

som ett universalmedel. När president Mc Kinley hade blivit

skjuten och låg pa sin dödsbädd, sände Litzclle en kvantitet av sitt

plåster lill den särade presidenten, förvissad 0111 att del skulle

hjälpa honom på benen, om det rätteligen brukades. Eftersom

hans medicinska praktik minskades, slog ban sig på religiöst

författarskap. Han ritade och låt i Sverige trycka cn karta, som

visade en människas vandring genom denna världen lill evigheten.

Karlan åtföljdes av en liten bok, ell slags andlig geografi. Man kan

icke förneka, all det var någonting sinnrikt i dessa alster av hans

uppfinningsförmåga. I företalet lill boken introducerade han sig

såsom teologie, filosofie och medicine doktor. Han var cn flitig

kyrkbesökare och en glad givare av det ban hade. Ehuru ban var

stendöv, var ban vid gudstjänsterna i kyrkan alltid på sin plats,

som ban märkt med cn plåt, pä vilken slod: Doktor f.itzelles bänk".

Konsul ti. N. Svan. som gjort närmare efterforskningar

beträffande Litzcltes föregåenden, berättar, att hans rätta namn var

Sven Johan Carlsson, och alt han någon lid tjänat som dräng i

Eskilstorp och sedan försökte sig på litet av varje. En tid var ban

småskollärare i hemtrakten och idkade längre fram diversehandel

l Eksjö, men gjorde konkurs, vilket förmodligen blev närmaste

anledningen lill hans utvandring. Dessförinnan hade han utgivit

cn liten skrift ined titel: Jesus sover i skeppet. I nder sina första

år i Kockford hade ban en privatskola, vari meddelades

undervisning i skrivning, räkning och engelska. En person, som vid

den tiden kände honom, har berättat, alt Lilzellc enligt egen

uppgif| skulle ha vistats i sydstaterna och där tillverkat häslögon. En

stor mängd hästar lära där ha kommit lill livet ulan ögon. Dem

lörsåg Litzclle med ögon. I Kockford tillverkade ban lergökar,

som ban sålde i lcksaksbulikeriia.

De legitimerade läkarna i Rockford . berättar G. N. Svan

vidare, sågo naturligtvis ej med blida ögon, att den svenske

liuin-bugsmakaren, såsom de ansågo honom vara, praktiserade utan veder-358

börligt tillstånd och avlagda examina, ocli vid ett tillfälle lyckades

de fä honom bötfälld till 300 dollars. Genom vänners bemedling

avskrevos emellertid böterna, ocli han lämnades i fred.

Läkar-diplomet hade, påstod ban, brunnit upp i Chicagobranden. Utom

ovannämnda plåster tillverkade ban ett läkemedel, kallat d:r

Lit-zelles magbitters, och lär han ha fått patent på båda. En person

anmärkte med avseende på dessa läkemedel, all hjälpte de ej

myckel, så togo de dock ej livet av någon. Och icke heller gjorde

ban sig rik på sin läkarverksamhet. Bland hans efterlämnade

papper fanns t. ex. en räkning mot en patient för tre besök och

medicin 65 cenis". Stolt var ban dock på sitl sått, och ban ansåg

det vanhederligt alt mottaga allmosor. Då ban likväl på sista

tiden behövde mottaga sådana, måste del ske på omvägar.

För en del år sedan väckte han ett visst uppseende genom

att offentligt bestrida riktigbeten av den såsom historisk antagna

åsikten, atl den första svenska koloniseringen i Delaware skedde

i mars l(i38. Han påstod sig nämligen ha sett och avskrivit omkring

år 1850 ej färre än 35 brev från ett par bröder Bengtsson, med

vilka ban för övrigt var på långt håll besläktad, och som medföljt

fartyget Kalmar Nyckel och anlänt till Delaware den 1 1 sept.

1037. Kalmar Nyckel hade avseglat från Göteborg den I mars

1637 med 37 kolonister," av vilka 18 avledo under resan. Litzelle

uppräknade namnen pä 9 av de kolonister, som framkommo lill

bestämmelseorten. I brev lill G. N. Swan påstod ban sig ha sökt

i alla möjliga historier och äldre handlingar, tre gånger

genomsökt kungliga arkivet i Stockholm och gjort en resa till Wiesbaden

i Tyskland, för all där genomsöka de svenska handlingarna, som

Gustav IV Adolf överförde dit med sig . men ingenstädes funnit

något om den ovannämnda första expeditionen till Delaware.

Vart de av honom avskrivna och senare från medeltids- lill

nysvenska översatia breven efter sina ägares död togo vägen, visste

han icke. lians avskrifter hade däremot förkommit i

Chicagobranden. Kunde allt detta vara idel fantasier, eller fanns

verkligen grund för den gamle doktorns påståenden? Den saken blir nog

svår alt avgöra.

En mycket egendomlig företeelse var också den år 1811 i

Hono-lulu avlidne svensk-amerikanen Evert Nymanöver. Hans rätta namn

var Carl Evert Nyman, och han var född i Stockholm 1855. Efter

att någon tid ha tjänstgjort som trumpetare i Danmark och

Tyskland och även ägnat en del av sin lid åt socialistiska studier reste

ban 1880 till Amerika. Han lär eflcr sin ankomst dit ha studerat

någon tid vid Augustana College och vid något läroverk i

Minneapolis, men dä ban först började låta tala om sig, var ban

apoleks-elev i Moline. Under större delen av sin levnad i Amerika

försörjde ban sig som pianostämmare, men vid sidan därom plitade

och skrev han i tidningar, försökte sig som uppfinnare ocli drömde

359

ideligen om att vinna världsrykte, anseende och rikedom. Om

lians begåvning stått i rätt förhållande titi den ovanliga grad av

självtillit, djärvhet och framfusighet. varav ban var i besittning,

hade han nog också lyckats, men hans ljus, som ban förvisso

aldrig satte under skäppan, saknade tillräcklig lyskraft. Han slog

sig dock fram bra ocli kunde lill sin fulla belåtenhet tillfredsställa

sin smak för resor.

En gäng på 1880-talet lät han i cn svensk Chicagotidning införa

en bild av sig själv jämte ell av honom uppfunnet •portativ|

läse-och skrivbord . åtföljd av en lång artikel, synbarligen skriven av

honom själv. Uppfinningen beslod belt enkelt i cn bräda försedd

med en rem, som man trädde över axeln, medan man lade brädan

pä knät. I uppsatsen anmärk|es också, att uppfinningen var »så

enkel, att det nära nog förvånar en, att tanken ej kommit in på

idéen att uppfinna ett slikl hjälpmedel långt före detta . Vidare

meddelade den cn ytterst säregen anekdot om Nymanövers födelse

till världen . Enligt denna hade lians mycket fattiga moder någon

lid innan bon föll honom gått ut för all plocka nässlor att anrätta

till middagen och fallit på knä i gropen vid landsvägen samt bett

till Gud, atl hennes barn måtte komma dödfött till världen. Därvid

råkade hon i hänryckning och erhöll frän höjden svaret, att hennes

barn skulle röna Guds särskilda nåd och med tiden varda en

av-jordens märkbaraste karaktärer . Längre fram i liden förbättrade

Nymanöver denna historia — troligen med tillhjälp av den spjuvern

Ninian Wærners fantasi, eftersom den nya versionen förekom i

den av honom redigerade skämttidningen Eriskytten — och lät den

himmelska rösten förkunna: Var vid god tröst, kvinna, del barn

du bär i ditt skole skall en gång bli väldens störste man.

Nymanöver skulle även själv enligt nämnda källa ha påstått sig sett

många tecken på, att bela världen en dag skulle ligga för hans

fötter. Del var väl i ändamål att påskynda denna dags inträffande,

som han kastade sig in pä än ett studiefält, ån ett annat, varigenom

ban trodde sig kunna väcka uppseende. Så var lian en tid en

ivrig rationalist. vid olika tillfällen socialist, så anarkist, en annan

gång nykterist, försökte sig på pedagogiska studier, sökte professuren

i skandinaviska språk vid Minnesotas statsuniversitet, arbetade på

uppfinningen av en undervisningsmaskin, en fonograf, som skulle

rabbla upp alla slags läxor i lärjungens öron, upptäckte, att Faust

skrivits av Schiller, o. s. v. Men hur mycket han än ansträngde

sig. blev han aldrig världens störste man. Det skulle vara omöjligt

att säga, vad han egentligen var eller trodde. Det enda

oomtvistliga begrepp man kan bilda sig om honom är, att han led av

storhetsmani. Han började en gång en i en tidning införd,

av-porträtt åtföljd självbiografi med dessa ord: Den man, vilkens

bild vi taga oss friheten att i dagens nummer presentera för våra

läsare, är onekligen en av detta lands intressantaste personlig-360

heter. Hàrulinnan delar han samma förmän som en Lassalie eller

en Karl Marx. Men olik dessa världsberömda socialistförare

framstår Evert Nymanöver mera ren.»

Sina händelserikaste år upplevde ban antagligen i Minneapolis,

dit ban kom 1882. Där blev en viss mrs Johnson, som ägde en

restaurang, kär i honom och underhöll honom i flera års tid.

Det påstås, all hon bekostade en resa, som ban 1881 -85 förelog till

Europa i avsikt atl, som ban uppgav, idka studier. Han tillbragte

någon tid i Paris, där ban höll tal i en arbetarförening och

forskade. i arkiven . Han påslod sig även ha studerat vid universitetet i

Sorbonne under Henån och andra framstående lärare. I nder 1887—

88 besökte han Sverige, där ban företog sig att uppsöka och

intervjua bemärkta personligheter, såsom konungen, statsministern,

ärkebiskop Sundberg, författarinnorna Lea och Emilie Flygare-Carlén

m. fi. Om den sistnämnda skrev han, alt hon fann sig icke sa

litet smickrad av hans besök. 1 Stockholm gjorde han sig bekant

med bibliotekarien Harald Wieselgren och lät sig av honom

presenteras i publicislklubben, där Wieselgren introducerade honom

med orden En ny man över från Amerika, vars vackra, men

säregna namn är Nymanöver.»

Efter sin återkomst till Minneapolis gifte ban sig med en rik

tvsk änka. mrs Mittwer. men detta äktenskap blev icke långvarigt,

och den stackars Nynianöver fick inte ens den glädjen atl i någon

mån fä njuta av hustruns förmögenhet. Hon behandlade honom

som en tjänare eller sämre, försökte att inför domstol fa honom

förklarad för vansinnig ocli erhöll slutligen skilsmässa från honom.

Hans förslå välgörarinna, mrs Johnson, tog honom då till nåder

igen. Även bon lär ha varit tämligen förmögen, men när hon dog.

fick ban intet efter henne. Denna missräkning skyllde han sedan

i en tidningsartikel på vissa präster, som skulle ha intrigerat mol

honom, för atl själva komma åt pengarna. Men ban redde sig i alla

falt bra som pianostämmare, musiklärare och bokhållare ich var

beläten, bara ban blev omtalad, hur detta än skedde. Icke ens

det hänsynslösa gyckel, för vilket han blev utsatt i olika

tidningar, bekom honom något. Han saknade Lolalt sinne tör humor,

lör honom var allting djupaste allvar, gycklet också sa lill vida som

det hjälpte lill att annonsera honom lör världen.

Ar 1908 slog lian sig med allvar på att resa. Jag råkade honom

då i Seattle, ocb av den forne spinkige mannen hade blivit en

frodig, välmående goddagspilt, om man fick döma av utseendet.

De vedermödor han genomgått hade sålunda icke lagit djupt pä

lians sinne. Han stod på resa lill orienten och berättade, att ban

liadc listor på alla pianon, som funnos i ilonolulu. Tokio o. s. v. och

att han ämnade förtjäna glupskt med pengar på att stämma alla

dessa pianon. Emellertid begav ban sig först till Alaska och skrev

därifrån till tidningarna, atl ban ämnade slå rekord som nord-

i.»61

polsfarare genom att ensam vandra till fots till nordpolen. Denna

plan uppgav lian dock ocli styrde åter kosan till sydligare nejder.

I nder de påföljande ären kungjorde ban tre eller fyra gånger

genom pressen, att lian anträtt en världsomsegling. Varje gäng

avbröts den emellertid av något tillfälligt missöde i Japan eller pä

någon av Söderhavsöarna. 1912 befann han sig sålunda pä en av

sina återfärder till Amerika i södra Oregon, där ban stämde pianon

och avyttrade en del kuriositeter, som ban samlat i Alaska. Som

affärsman var han icke alltför ömhjärtad. Av farmare, som bodde

för långt borta från någon stad, för alt kunna vänta besök av

piano-stämmare, tog ban ända till 15 dollars, för att stämma deras pianon,

ehuru vanliga priset endast är från 3 till 5 dollars.

Ilan var en flitig reseskildrare, men hans resebrev lämnade

ingen behållning hos läsaren. De utgjorde ett virrvarr av omogna

politiska, etnografiska, naturvetenskapliga och historiska hugskott,

uttryckta pä ett besynnerligt språk. Följande utdrag ur ett av hans

resebrev från Alaska är typiskt för hans skrivsätt: Att köpa detta

land, större än bela Förenta staterna öster om Mississippifloden,

ulan att ens lillstymmelsevis fråga infödingen därom, icke ens

besvära sig framkasta som lockbete plebescilanordningen, resorterad

lill den som alltid är för slieer förbindelse, även delta tilltag syntes

alldeles onödigt. Vilket tacksamt storämne för framtida kritiei"

Man förvånar sig över djärvheten av köpet, såväl som även den

nonchalans i allmänna moralen, varav Iransaktionen ger evidentia.

Alt se England manufaklera oförsynl conviets av arbelsvärlden.

efter den lediga och lättvindiga fasongen, varpå t. ex. en anspelning

gives tios profeten , o. s. v. Han påstod, att ban i Alaska förtjänade

i genomsnitt 10 dollars om dagen, och alt lian därifrån återvände

med fickorna fyllda av guld . som ban skulle använda till att få sina

strödda många tidningsbidrag samlade och tryckta i bokform .

Denna tanke blev aldrig förverkligad, och lika gotl var del, ty som

skribent var han varken undervisande eller roande, hur mycket

ban än försökte att vara det förra.

Enligt uppgift av litteraturkännaren konsul G. N. Swan i Sioux

City, Iowa, har dock Nymanöver skrivit ett par uppsatser, som

äga mer än tillfälligt intresse, den ena skildrande ett besök i

Stockholm, den andra handlande om den engelska skalden Milton,

särskilt från fransk synpunkt efter studier i biblioteken i Paris,

samt meddelande en förteckning över 14 olika översättningar

av-Miltons dikt Det förlorade paradiset och etl 50-tal franska arbeten

om Milton och hans verk. Denna uppsats, vilken år skriven pä

engelska, lär förråda stor beläsenhet. I sitt omnämnande därav

bifogar Swan den fullständigande upplysningen, att Miltons

nyssnämnda skaldestycke lär finnas i 96 olika översättningar i British

Museum i London.

Den äkta banbrytaretypen, som njuter av all vara före någon362

annan pä ett ställe och. sä snart folk oörjur flytta dit. drager vidare

och börjar pä nytt pä ett annat ställe, är icke sä vanlig bland

svensk-amerikanerna, som mången kanske föreställer sig. Den är en

genuint amerikansk företeelse. De svenska banbrytarna ha i regel

stannat, där de först slogo sig ned, ehuru naturligtvis undantag givas.

J. O. Liedberg var en av dem, som besjälades av den äkta

ban-brytareandan. Han föddes i Jönköping 182.5 och reste till Amerika

1843. I sällskap med flera andra personer begav ban sig efler en

kort vistelse i New York till Wisconsin, där sällskapet slog sig ned

vid sjön Keeskanaw och uppförde ett par stockhus. Ett par kor

köptes, men lill största delen levde sällskapet på jakt ocli fiske,

inom kort anlände flera nybyggare från Sverige, och vid jultiden

voro kvarn, såg och ett par handelsbodar uppförda och i full

verksamhet. På hösten 1844 köpte Liedberg en större landsträcka

nära Jefferson. Wisconsin, ocli beslöt att ägna sig åt

timmer-avverkning. Han anlade en kolmila och kokade lönnsocker,

eftersom där fanns gott om sockerlönnar. Men så kom en gammal rik

amerikan och erbjöd sig att köpa egendomen. Liedberg sålde den

ocli köpte ett område, som var ännu mer isolerat från den yttre

världen än det förra. Här tillbragte han vintern i ett av honom

uppfört stockhus utan annat sällskap än några kupor med bin,

vilka voro tämligen osällskapliga, alldenstund de lågo försänkta i

sin vintersömn. På våren sålde ban sin egendom och köpte ett

stycke jord i trakten av Jefferson samt började tegeltillverkning.

Han förtjänade pengar, men tröttnade, sålde affären och begav

sig till New Orleans samt ägnade sig åt tinimerliandel, själv

medföljande sina timmerfloltar nedför Mississippifloden. 1818

ined-följde han en karavan från Council Bluffs i Iowa lill California, den

första som anlände dit. sedan guldet upptäcktes av Marshall i

kapten Sutters kvarnränna. Resenärerna hade alltså bela fältet

för sig. De drogo längs bäckar och mindre vattendrag och funno

guld i överflöd, men liade svårt att skaffa sig livsmedel. Vi

kunde . berättar Liedberg i sina anteckningar, ha fickorna fulla

av giildklimpar, skålpundtals av guldsand i våra gördlar, men

digna ned av hunger.»

Efler någon tid gick Liedberg till San Francisco och tillbytte

sig av Ivà spanska kreatursuppfödare ell stycke jord för något

av sitt guld, men drog strax därefter åter upp mot bergen för

att söka mera av den sorten. Sin andra och sista vinter i California

|inbragte ban med några kamrater bland snö och is i bergen. De

ledo mycket av kölden och hade knappt om livsmedel, men kunde

ej komma därifrån, förrän snön smält. När detta slutligen gick

för sig, funno de sina nedanför bergstrakten kvarlämnade hästar

bortstulna av indianer, vadan de måste med packning och allt

knoga till fots. Liedberg lämnade sina kamrater och begav sig ensam

med sin packning på ryggen och 30 skålpund guld i fickor ocli3ß3

gördel förutom några guldklimpar, som voro gömda i packningen,

lill fots hela den långa vägen lill Sacramento. I nder färden

träffade han en svensk vid namn Säger, som rvmt från ett fartyg

i Oregon, irral omkring i skogarna där och slutligen medföljt

en nybyggare lill

California och blivit

guldgrävarc.

När Liedberg kom

till San Francisco,

fann han allting

förändrat Vid hans

första ankomst dil hade

där blo|t funnits

några få invånare, nil

var där en ansenlig

stad. och i hamnen

lågo fartyg från alla

jordens kanter, men

oebmannade.

Manskapet rymde i

allmänhet, sä snart ett larlyg

anlände till hamnen, och

begav sig lill guldfälten.

Emellertid lyckades

Liedberg finna ett fartyg, som

hade besättning, och med

det följde han till Panama.

Han gick till fots tvärs

över näset, for till New

Orleans, därifrån till Jamaica

och Kuba och efter någon

tids vistelse där till

Filadelfia 1852 återvände ban

lill Sverige och stannade

där till 1875, då han för

andra gången begav sig titi

Amerika och bosatte sig i

Chicago. Han avled där 1X8(1.

Den svensk-amerikanska

för-fattarinnan Signe Ankarfelt

är en dotter till honom.

Del finns s|l|||igen en svensk-amerikansk typ, som man skulle

k|inna kalla för den gåtfulla, personer som man aldrig kan bli

riktigt klok på, varken med hänsyn till deras karaktär och

sinnelag eller deras beteende och avsikter. Rätt som de äro till

ytterlighet religiösa, äro de raka motsatsen. Ena dagen kunna

1-otogriiH av It. O. (irüncl:il

De gamla byggnaderna på major Holmbergs

farm Sveadal vid Lindsborg. Överst:

Huti-ken. som även tjänstgjorde som postkontor

och rådhus. Nederst:

Frcdsdomarebyggna-dcn med utsiktstornet och vinkällaren.3G1

de vara sä hederliga och uppriktiga, hjälpsamma och offervilliga,

alt man ej kan hjälpa, alt man tycker 0111 dem, nästa dag kugga

och bedraga de t. o. m. sina vänner. Möjligt är. atl de i

somliga fall bli missförstådda och deras handlingar misstydda,

men där har dä alltid varit någon anledning lill missuppfattningen.

Andra äro ej bedrägliga pa något iögonenfallande sätt, men

bli genom sin förbehallsamhel gåtfulla. Många av dessa

människor äro dock trevliga atl umgås med. sällskapliga och gemytliga,

när de råka någon, som de kunna sympatisera med. Ibland kan

en människa förefalla gåtfull, därför att hon råkat komma i en

omgivning, med vilken hon icke har någonting gemensamt, och

som icke förslär henne. Detla var kanhända förhållandet med

gamle major Holmberg i Kansas. Alla människor talade med

en viss försiktig rädsla om honom och skakade betänksamt pa

huvudet, när majorens namn nämndes. Men jag kunde aldrig

komma underfund med. vad de egen 11 igen hade emot honom.

Han hade en fann. välbelägen och välskött, belägen en halv

svensk mil frän Lindsborg. Hans boningshus var stort Och fiitl

och utomordentligt praktiskt inrett. Jag besökte honom några

gånger och blev alllid hjärtligt mottagen, bjuden på golt vin och

god mal, och jag kunde aldrig finna något anskrämligt hos

honom. Atl ban icke delade den kringboende hyperreiigiösa

befolkningens åsikter i andliga frågor, var ju icke uägol brott, fasl

det kanske, sa betraktades av menigheten. Men det var väl

egentligen anledningen till. att han kom atl leva som en enstöring, skydd

av sina grannar. I sin bok om Lindsborg skriver d.r A. Bergin

Ilär fanns redan 1808 en underlig, hård och grym personlighet,

benämnd major Holmberg. Ilan påstod sig vara kungason, lia

löjtnants rang i svenska armén saml majors avsked frän

inbördeskriget. lian försökte att uppbygga en siad på sin farm. den ban

kallade Sveadahl. Han var fredsdomare, innan countyt var

organiserat lyckades fä postmästarevärdighel redan 1809: och lians

handelsbod. som ännu är kvar. fick tjäna som vårt första rådhus.

Del påstås, all ban svarade i Sv. Amerikanaren på förfrågningar

efter land och sökle tillvälla sig makt och myndighet bland

nybyggarna. Delta giek dock ganska dåligt, emedan ban ansågs som en

fritänkare och en farlig människa samt var allmänt avskydd, lian

torde dock ha varit en kunskapsrik och begåvad man.»

Förklaringen lill det spända förhållandet mellan honom och

befolkningen torde ligga i uttrycket fritänkare och farlig

människa . Envar, som vågade tänka fritt, betraktades på den tiden

som en farlig människa. Men del kan också bända, att han hade

varit grym och hård, fast dessa egenskaper ej kommo lill synes,

när han befann sig bland vänner. Han omtalade själv för 111ig

och en annan vän, alt ban förtjänat flera tusen dollars genom all

hugga för sig mer. än arbetet var värt. när han några år förut;«>:>

liall pà entreprenad byggandet av ell slorl rådhus i Topeka. Kansas

huvudstad. Jag kunde t. ex. mycket väl , berättade han. insatt

lönsler i övre väningen för 7 Va dollars stycket, men jag log

likväl o.") dollars. Emellertid var hans farm Sveadahl, såsom

av ovan anförda citat framgår, en historiskt märklig plats. Den

oansenliga träbyggnaden, som synes överst pa vidstående

illustration, och i vilken Holmberg under åren 18(i,S 70 hade butik och

ISO!)—71 därjämte postkontor, tjänstgjorde även som ràdluis. I

den byggnaden organiserades McPherson county och hölls det

första valet. Den nedre byggnaden pa illustrationen tjänade också

flera ändamål. Där skipade Holmberg lag i sin egenskap av

fredsdomare. 1 jordvåningen hade ban sin vinkällare, och från

den tornlika upphöjningen vaktade han sina arbetare och höll

utkik efter indianer.

En annan gåtfull personlighet var den för en del är sedan

i San Francisco avlidne gubben Peter Lane. Vad ban hette i

Sverige, vet jag icke. En god vän lill mig. en läkare, hade i många

är varit bekant med gubben och ofla blivit anmodad alt ställa

om. att han kunde fa omtala sin levnadshistoria för någon

tidningsskrivare. Min vän doktorn bad mig därför en dag följa ined

och intervjua gubben Lane, fast ingen av oss förstod, varför

han ville ha sin historia bekantgjord för världen. De flesta får

man Iruga all berätta något om sig själva. Men det är väl

någon sorls fåfänga», mente doktorn på. ban gar där sa ensam,

blind och döv i sitt gamla hus och känner sig förmodligen glömd

och föraktad. Följ med! Det skall glädja honom.

Den sisla häntydningen på hans känslor var nog icke ogrundad.

Några år förut hade gubben Lane varit invecklad i en särdeles

ruskig skandalhistoria och med nöd undsluppit lagens bemsökelse.

Del sades, att del kostat honom bela lians kontanta förmögenhet,

lö.OOO dollars, atl kunna hyra en av slädens förnämsta lagkarlar

till rältegångsbilräde. Det lyckades denne att fria honom, men

gubben blev föremål för mänga speglosor och mindre

rekommenderande uttalanden i tidningspressen. Vi begåvo oss till hans

hem, en slor. dyster och gammal tegelbyggnad. Nedersta våningen

var obegagnad. Doktorn berättade, all den mer än en gäng kunnat

uthyras lill krögure. men alt gubben var nykterist och avslagit alla

anbud i den vägen. 1 andra våningen beboddes tvä rum av

en amerikan och hans hustru. De bodde hyresfritl mot det, all

hustrun hjälpte Lane lill råtta med matlagning, tvätt och städning.

De övriga rummen i andra våningen saml bela tredje vaningen

beboddes av gubben själv, fasl ban mestadels endast vistades i

elt av rummen i tredje våningen, ell mörkt, otrevligt kyffe, varest

vi också funno honom sysslande med all röra ihop något i en

kopp. Han var en lång. skranglig gestalt med tunt, grå 11 här och

långl, |ovig| skägg.31511

Här har jag den där tidningsskrivaren, som skulle anteckna

mr Lanes historia», skrek doktorn i örat på gubben, vilken som

sagt var bade döv och blind.

A. Gud välsigne doktorn! Kom nu och se aili. vad jag har i

mina rum. Jag skall sedan berätta allt vad ni vill veta . sade Lane.

Se. jag har varit med om så mycket. Jag har varit här i

California i så många, många ar. Jag har gjort min egen tvätt

i 31 år. Vi hade att göra det, när jag först kom hit ut, eller

också gä smutsiga. Men jag kunde inte gä smutsig, för jag har

alltid varit cn mycket renlig inan. Och jag har varit på den

värsta platsen i hela världen, där människorna gå nakna och

äta andra människor. >

Eflcr dessa förberedande upplysningar började vi vandringen

genom de olika rummen. Jag kan inte omtala allt vad vi sågo

i dem. Hord. stolar, sängar, kuriositeter från Söderhavsöarna,

revolvrar och andra vapen, tavlor i oändlighet, speglar och t. o. m.

ell piano. Pä en vägg hängde lio revolvrar och pistoler, men

Lane berättade, att han givit bort en hel mängd. I en förstuga

funnos fyra tavlor, vilka enligt vad gubben meddelade föreställde

livets strider.

Se-, förklarade ban. pä förslå tavlan visas gossen, när lian i

barndomen färdas genom floden. Auden hjälper honom fram.

Jag tror på andar, jag är en andemänniska. och fastän jag är

blind, har jag kunnat se min familj som är död, lika tydligt som

ni se mig.»

Fortsättningen av förklaringen ledde oss in på spiritismen.

Lane var spiritist, och ban visade oss sitt andeskådningsrum, vars

dörr var tillstängd med I vå väldiga hänglås, som han hade stor

svårighet att öppna. Vi funno flera andra rum tillbommade på samma sätt.

Men allt skulle vi se, och överallt möttes vi av tavlor —

krigstavlor. djurtavlor, landskapstavlor, porträtter, oljetryck,

oljemålningar, gravyrer. I elt rum funnos tolv speglar.

Jag har 240 tavlor i mitt hus», sade Lane, och mänga av

dem ha kostat bra med pengar.»

Såvitt vi kunde bedöma, fanns där ingen, som hade något

synnerligt värde. Av böcker funnos icke många. I ett rum

lågo en bibel och tre gamla adresskalendrar, och det var där vi

slutligen slogo oss ned för atl påbörja intervjuen. jag med papper

och penna mitt emot gubben och doktorn vid sidan, färdig att

giva frågor, där så behövdes, eller stöta på gubben, när lian

blev för långsam i sin berättelse;

Här ligger en bibel . anmärkte jag; den tyckes vara det

huvudsakliga i mr Lanes bibliotek.»

Ja, jag är krislcn. Jag uppfostrades till lutheran, men har

sedan vänt mig till andelivet, därför att jag ser andar. Jag

kan bevisa det. Jag liar aldrig druckit ett glas whisky i hela:367

mitt liv. men jag tänker, all jay har druckit tre eller fyra gallons

bier, intet mer. >

Nå, var föddes mr Lane?»

I Skåne, i Höganäs. .lag lämnade Sverige 1810.

Hur gammal är ni"."

■lag blir 83 år nästa november.

Det har han varit nu i 10 år*, sade doktorn: gubben är minst

90 år gammal. Fortsätt! Det sista sades högt nog att höras av

gubben. Han talade långsamt ocli stannade esomoftast och såg

ut. som om han höll pä att somna. Varje gäng delta hände,

väckte doktorn honom med ett kraftigt: Hej! Inlervjuen antog

därigenom en komisk prägel, som ej förminskades genom de

anmärkningar doktorn och jag utbytte sinsemellan. Lane berättade,

all ban farit till Danmark, England och Frankrike samt 1848

gått med i danska kriget ocli kämpat cn strid för sin danska

fästmö".

Hur gammal var mr Lane då? frågade doktorn.

Det var 1818, och nu är jag 83 år, så "det är lätt att

räkna ut.-

Gubben är finurlig . sade doktorn; jag trodde, vi skulle

Ta honom fast. llej!

Inder många avbrott ocli mänga hej från doktorn fingo

vi veta, att Lane seglat till Amerika och Spanien och 1849 lill

California; att det i San Francisco fanns inalles 10 fruntimmer

och i Sacramento 19, alla gamla käringar, som kommit dit över

präricrna: att ban blev sjuk i frossa och efter tillfrisknandet

arbetade på en flodbåt i 2 år för 60 dollars i månaden och sparade

varenda cent samt förvarade pengarna i elt råtthål; att ban gifte

sig vid 31 ärs ålder med en 13 års flicka, köpte egendom i San

Francisco, försåg 32 fartyg med proviant och förtjänade pengar

som gräs, hade flera butiker1, 6 farmar och två fartyg, förlorade över

hälften av sin förmögenhet, öppnade affär som kommissionär ocli

förtjänade åter glupskt med pengar och var ofantligt omtyckt

för sin redbarhet.

■lag byggde hus», fortsatte han; hade ell tegelhus i den

finaste delen av staden, två tomter i cn förstad, cn i hjärtat

av San Francisco samt den här platsen. Det är 25 år, sedan jag

köpte den. Därpå begav jag mig till Söderhavsöarna för att

hjälpa mina två söner i affär. Fartyget sprang läck, så snart

vi kommo ut pä havet. Någon hade spelat mig ett spratt och borrat

bål i skrovet. Jag måste styra kurs på San Diego och avyttra

cn del av lasten där. Min ene son föll över bord där. >

Ryktet säger, att gubben kastade honom i sjön , sade doktorn.

Men gubben, som ickc hörde anmärkningen, fortsatte: Han hade

gått i land med styrmannen. Jag förmodar, att de hade supit

honom full, ocli att ban i fyllan tumlade i sjön. Han var den:368

yngste. Den äldste drack också en hcl del. Han dog. Blev

gul över hela kroppen. Därpå fortsatte jag till Tahiti och satte

upp en butik. Rövare anföllo den och plundrade mig på .">,000

dollars. Jag seglade till en annan ö. där hela befolkningen gick

naken. Vild plats. Rövare anföllo mig igen. lin tysk

kommissarie radde mig att genast fara därifrån, emedan infödingarna

eljest komme all mörda mig.

Det påstås , anmärkte doktorn, att gubben hade k äggat dem

i affärer och varit så knepig mot dem, att de blivit ursinniga på

honom. Hej där. mr Lane! Fortsätl!

Så kom jag hit , fortsatte gubben; jag hade förlorat tusentals

dollars. Jag förlorade omkring 30,000 dollars pä gruvspekulationer.

Jag förtjänade en gång 3.000 dollars på en spekulation i

("omstoak-aklier, men de lurade dem ifrån mig. Så blev jag blind, och det

började bullra i huvudet pä mig. Starr hade börjat bildas i

mitt öga. Jag undergick en operation. Men för 13 år sedan

började jag lika fullt bli blind.

Hur kom det sig. att mr Lane gjorde så stora förluster?

Hur myckel har ni förlorat, allt sammanlagt?

Jag tyckte alltid om alt hjälpa mina medmänniskor. Inalles

har jag förlorat 100,000 dollars, .lag hjälpte så mänga, och sa dogo

de, så all de inte kunde belala igen. Min regel har alllid varil att

leva ocli låta leva.

Ni har icke sagt oss något om eder hustru. Vart tog hon

vägen? >

Min hustru var den vackraste kvinna, som fanns. Ni kunna

se hennes bild där borta under marmorskivan.

Över eldstaden fanns en marmorskiva, och ganska riktigt

upptäckte vi under densamma en kvinnobild, uthuggen i marmor,

en sådan som man stundom ser i fören av fartyg, endast i mindre

skala — den framåtlutande överdelen av en kvinnokropp, med elt

fint, men intetsägande anlete; hår och form i övrigt à la

sjöjungfru. Kunde gubben verkligen inbilla sig. att detta beläte,

som ban sannolikt köpt i någon konsthandel eller på någon

auktion, var elt porträtt av hans hustru?

Hon var för vacker . fortsatte gubben. Där var en slaktare,

som slog sig ut för henne. När ban fick veta, att jag ämnade

mörda honom, reste ban lill östern. Han liade ruinerat sex

kvinnor och inbillat min hustru, att han ägde 50,000 dollars.

Hon försvann ifrån mig. utan alt vi hafl någon träla. Jag

anmodade alla polismän i staden att söka efler henne, men hon var

och förblev borta. Min affär gick i kras. Jag sålde ut för vad

jag kunde få. Min hustru liade tänder, som sågo ut, som om

de vore gjorda av marmor. Jag var i min ungdom den smartaste

man. som kunde tänkas. På elt ställe liade jag en gång knappt

varit i arbete i 10 dagar, innan jag blev väld lill förman över:369

33 arbetare. Allt vad jag nu har kvar, är det här huset. Del

har 30 rum och är det största i denna del av staden. .lag önskar

sälja det med möbler, tavlor och allt, och jag år nöjd, om jag

får hälften av vad det kostat mig.»

Hur mycket begär ni för platsen?

»Jag vill ha 16,000 dollars. Den har koslat mig : 10,100 dollars.

Försök atl skaffa mig en köpare, om ni kan.

Gubben Lane hade rest sig från sin stol. lian hade blivit trött.

Långsamt skred han ut ur rummet, ropande åt oss, att vi kunde

laga och behålla som minne av honom någon av de l>öeker.

som funnos på en hvila i ett sidorum. Vi tillropade honom ell

ljudligt farväl och gingo in i sidorummet. Hela bokskatten bestod

av några av Förenta staternas jordbruksdepartements årsböcker,

en handbok i affärsvelenskap samt ett trasigt exemplar av ott

historiskt verk. Med delta under armen vandrade jag ut ur

rummet. Doktorn brydde sig inte om att begagna sig av gubbens

anbud. Ocli så lämnade vi detta hemlighetsfulla hus och styrde

kurs på närmaste saloon för atl i en bägare öl skölja ned den

unkenhet och det damm. som fastnat i halsen på oss under

vistelsen i de aldrig vädrade, dystra och spöklika gemaken.

Av de senare årens historia fingo vi intet till I i \s •, anmärkte

jag. Ej ett ord sades om skandalaffären i början av l.S90-talet.

Nej, den aktar ban sig nog att beröra. Men så myckel kraftigare

fingo vi i oss, alt han är krislen och nykterist, fast det berättas,

att ban i denna samma undervåning, som han vägrat uthyra till

krögare. haft förvarade flera fat med whisky, som lian tänkt göra

någon sorls affär med, och att någon filur, som hade reda på

hemligheten, bröt sig in och stal whiskyn, medan gubben satt häktad

i avvaktan pä rannsakning. Han lär ha varit alldeles ursinnig,

när ban upptäckte stölden.

Hade gubben Lane begått något fuffo.ns, som ban dolde i

sin berättelse, så hade ban också blivit straffad därför. Tv en

mera glädjelös tillvaro än den han förde på sin ålderdom, orkeslös,

blind, döv. övergiven, kan knappt tänkas för en person, som under

hela sitt föregående liv varit van vid äventyr, omväxling och

överflöd.

"24. - Skarstrdl.KAPITEL II.

Bilder och episoder ur del svensk-amerikanska livet.

En minnesfest i kväll vi lira här

Med patriotisk känsla utan mätta

För v&ra landsmän, som till Delaware

Hitkommo sextonhundra trettiåtta.

De trotsade Atlantens vreda väg,

Ocli äventyrligt var nog deras täg,

Men varken stormar eller ruskigt väder

Förmädde skrämma dessa vära fäder.

Gustaf Wicklund

Med dessa rader inleddes elt skäm |sällt l poem, som av sin

författare föredrogs vid förfädersfesten i Minneapolis i sept. 1890.

Iredje aret etl dylik fest firades i Svensk-Amerika. Ar 1888, det

250 de året efter svenskarnas landstigning i Delaware, tillställdes

en storartad fest i .Minneapolis på initiativ av därvarande svenska

präster och tidningsmän. Tal höllos av \V. \Y. Thomas frän

Maine, J. A. Enander. C. A. Swensson ocli kapten O. G. Lange,

vilken introducerades såsom den äldsta då levande

svensk-amerikanen med hänsyn lill vistelse i Förenta staterna; bön hölls av

T. N. Hasselquist; poem av I). Xyvall. Ernst Lindblom ocli II.

Stockenström sjöngos eller upplästes, musik presterades o. s. v.

Närmare 15.000 personer bevistade festen.

Kapten Lange koin då på den idén. all en dylik fest borde

firas varje år såsom en svensk-amerikansk nationalfest under namnet

Våra förfäders dag. saml skrev ett upprop, som han införde i

tidningarna. I följd av hans agiterande för saken kom cn

för-fädcrsfcst till stånd i Minncapolis även 1889 och 1890, i Portland,

Oregon, 1890, i San Francisco 1891, 1892 och 1893 och under

de nämnda åren även på åtskilliga andra plalser. Enligt Langes

uträkning firades förfädersfesten av mer än 200,000

svensk-amerikaner, livade av fosterlandskänsla och vördnad för fäder oeh

fädernesland . Egei nog firades festen i september, ehuru

Dclawatv-svenskarnas landstigning skedde i mars. såvida vi icke skola tro

den i föregående kapitel omnämnde d r Litzelles påstående, att

historieforskarna misstagit sig, och alt de första kolonisterna kommo

redan i sept. 1837. Med Langes bortgång avsvalnade emellertid

intresset för den av honom instiftade nationaldagen, och någm

förfädcrsfesl har nu. såvitt jag vet, icke firats på många år.O. G. I.ange var född i Göteborg àr 1811, gick lill sjöss

1821 som kajutvakt på etl amerikanskt fartyg, vilket anlände till

Koston i september samma är. Ilan fortsatte sitt sjömansliv i över

10 är. 1838 bosatte ban sig i Chicago, den förste svensk, som

slog sig ned där. Efter att ha bedrivit apoteksrörelse en tid

flyttade ban lill Milwaukec och blev järnhandlare. Även där

var ban den förste svensken. Han bistod t nonius med råd ocb

dåd, dä l uonius 1811 kom dil, och ban mottog Fredrika Bremer

i sitt hem, da hon 1850 besökte Wisconsin, ocli följde med henne

lill det av 1"nonius grundade, men då redan av honom och hans

följeslagare övergivna nybygget. Lange blev senare reseexpedit

för en firma i Albany, New York. var en tid bosatt i South

Carolina, flyttade äter lill Wisconsin och 1800 till Chicago. 1800

besökte ban Sverige. I föreningarnas

liisto-ria är redan omtalat, att han skaffade en

boksamling åt Svea i Chicago. I nder

senare delen av sitt liv arbelade ban

mestadels som försäkringsagent. Han var myckel

svonsksinnad ocli försummade aldrig etl

tillfälle all berömma Sverige ocb dess

kultur. Med sina landsmän talade han alllid

svenska. Han avled 1803 Tvä dagar före

sin död hade ban besök av biskop von

Scheele, som da var stadd på sin första

Amerikaresa.

Som svensk-amerikansk nationaldag

synes midsommardagen Ini blivit

allmänt antagen. Särskilt i Chicago,

där stundom ända lill 30,000

svenskar-kunna räknas på festplatsen, samt i San

Francisco firas midsommardagen med entusiasm. Da dansas kring

majstång, sjunges, deklameras, hälles lal ocb fråssas pä

innehållet av medhavda matkorgar, och allt går så svenskt till. atl

man lätt kan tro sig förflyttad lill Sverige. F. ö. roar man sig

året runl i de större svenska samhällena med alla slags fes|er —

föreningsfester, sångarfester o. s. v.

Vid de s|ora utställningarna i Filadelfia 1X70. Chicago 1893,

SI. Louis 1901. Portland 1905. Seattle 1909, San Francisco 1891

och 1915 samt San Diego 1910 ha dc olika nationerna och

staterna haft sina egna s. k. dagar tyska dagen. Californiadagen o. s. v ,

då inan lågar i procession ul lill utställningsplatsen och firar

dagcn med sång och tal m. ni. I nder utställningen i l-iladelfia

var sålunda den I juli 1870 svensk dag. En stor fest hölls, vid

vilken 1)1. a. red. J. A Enander ocb pastor E. Norelius uppträdde

som talare. I nder Chicagoutställningen var den 20 juli 1893

svenskarnas dag och firades med konsert och en stor folkfest,

iivkninif uv (lus Higgiii*.

Kapten O. G. Lange.:372

vari 30.000 svenskar deltogo. Vid konserten uppträdde Svenska

sängurförhundel, 100 nian starkt, samt de som solister engagerade

operasängarna C. T". Lundqvist oeh Conrad Behrens, ävensom

opcrasängarskan Carolina Östberg från Stockholm. Utställningen

besöktes den dagen av 12li.000 personer, en siffra som med 50,000

översteg del vanliga antalet av besökande. Under den första San

Franciscoutställningen, som utgjorde en sorls fortsättning i mindre

skala till Chicagoutställningen, hade svenskarna sin dag den 1 I

maj 18!)I. Det krävde ett alldeles oerhört arbete all på den

dagen föra tillsammans landsmännen av de olika kyrkliga oeh andra

lägren. Därom skulle elt hell kapitel kunna skrivas. Oenigheten

och den religiösa fanatismen stodo på den liden i sill liögsla

flor, och det var endast red. Alex. Olssons och några andra

svensksinnades outtröttliga ansträngningar man hade att lacka för,

all någol blev åstadkommet. Resultatet var i alla fall storartat,

och allmänna vitsordet var. att svenskarna företedde den bästa

representationen bland alla de nationer, som hade särskilda dagar

pä utställningen. Två musikaliska och litterära underhållningar

gåvos med tal av d r I". Westerberg, den svenske utställnings

kommissarien M. Samuel och utställningens generaldirektör M. dc

Young, sång av Svenska Sångsällskapet, en manskvartett och en

på besök varande damkvarlclt, poem ni. ni. l"à grund av del

bela dagen rådande duggregnet besöktes utställningen endast av

något över 8.000 personer, men av dem voro 75 procent svenskar.

Vid St. Louisutställningen inföll svenska dagen på

midsommardagen 1001 och blev särskilt högtidlig därigenom, att i

programmet deltog den då i Amerika konserterahde studontsäiigkören

från Lund. Flera talare uppträdde, bland dem den svenske

utsläll-ningskommissarien Lagerstedt, redaktör Gustaf Gullberg från

Stockholm m. fi. Vid Portlandutställningen hölls ingen svensk, men

väl en skandinavisk dag, den 20 juli 1905. dä slor konsert givs

av alla dc svenska sångföreningarna på Stilla havskusten.

Utställningen i Seattle 1909 är för oss svenskar särskilt märklig därigenom,

att del var en svensk. G. Cliealander, som gav upphov till

densamma. ocli cn svensk, .1. U. Chilberg, som blev utsedd till dess

generaldirektör. G. Chealander, som föddes i Kalmar 1808 och

alltsedan sill elvte år försörjt sig själv, kom vid 17 års ålder

till Amerika. Atl börja med arbetade han på cn farm, men

skötte sedan bokhållare- och andra befattningar titi 1897. då ban

for lill Alaska. Där sysslade ban först med gruvarbete, hade

sedan handelsaffär och utnämndes 1905 lill Förenta staternas

special-kommissarie vid utställningen i Portland. Under de färder ban

företog genom Alaska för att samla utställningsföremål, koin ban

på tanken, att cn stadigvarande utställning av Alaskaprodukter

borde finnas i Seattle såsom varande den närmast belägna storstaden

i Förenta staterna, samt framställde vid sin ankomst dit denna:373

idé för J. E. Chilberg ocli andra framstående affärsmän, lians

idé vann gehör och blev livligt understödd av pressen. Först

talades om all anslå 100.000 dollars till en sådan utställning,

men snart beslöts att låta denna inbegripa även andra länder än

Alaska, och pä sa säll utvecklades den lill något snarliknande cn

världsutställning, kostande HM) gånger sa myckel eller 10 miljoner

dollars. Del \ar till stor del Chilbcrgs förtjänst, all utställningen

blev sä lyckad och framgångsrik, som den blev. Delta var samme

(111 i I berg, vars historia finnes införd i kap. 7 av denna bok.

Svenska dagen, den ."il juli lOOi). firades med en

lillerår-musikalisk underhållning pa e. m. och konsert pa kvällen, till

vilken konstnärsparet Martin Oscår och Anna Hellstrnm-Oscår

engagerats som solister. Guvernör .Iohnson från Minnes j| a hade

lovat all hålla festtalet, men kom icke. ulan stannade i Spokanc,

endast 1 I timmars järnvägsresa frän Seattle, därtill troligen

övertalad av politiska rådgivare, som ansågo det olämpligt, all ban

uppträdde i Seattle både pä svenska dagen och på Minnesotas

dag Ire dagar senare, där lians uppträdande ur politisk synpunkt

var betydligt viktigare. I lians ställe anmodades amerikanske

inrikesministern domaren Haitinger att hälla festtalet. Ilan började

med all beklaga, all han varken som politiker eller svensk kunde

fylla Johnsons plals. och sade. all del närmaste släktskap lill

svenskarna, som någonsin kommit på hans lott. var hans

kom-panjonskap cn gäng i tiden med en engelsman vid namn Itonald,

soin kallade sig Honaldson, för alt imponera på svenskarna. Men

lian berömde svenskarna och påstod, all staten Washington för sin

blomstring hade att tacka först sina naturliga resurser, men därnäst

sin svenska befolkning. När ban berörde guvernör Johnsons möjliga

utsikter lill presidentkandidat, väckte denna antydan ingen

entusiasm bland de församlade, vilka kände sig särade av guvernörens

beteende. Övriga talare voro slatens guvernör Hav, konsul A.

(".bilberg, utslållnlngspresidcnten .1. E. Cliilberg samt pastorerna

M. Larson och K. A. Skogsbergh. Fn kantat med musik av Adolph

Edgren och text av d r Em. Schmidt och med förre operasångaren

A. Arveschoug i ell av solopartien utfördes. 11.000 personer besökte

utställningen den dagen, och l 1.000 av dem närvoro vid

cftcr-middagsfeslen. Men bland dem voro säkerligen mänga amerikaner,

vilka kommit för att fä höra .Iohnson.

På världsutställningen i San Francisco ID|.") hade svenskarna

sin dag den 21 juni. Den firades med en slåtlig parad, tal, musik

och sång. Bland talarna märktes svenske ulställniugskommissarien,

löjtnant II. Bcrnström. f. d. guvernör Eberhard frän Minnesota,

svenske legationssekreteraren greve Claes Bonde ni. fi. Den

sistnämnde gav en banke||, varvid ban utdelade etl anlal

ordensdekorationer till sådana, som ansågos ha gjort sig särskilt förtjänta

om den svenska utställningen. Tre av de lill riddare av Vasa-:s7i

Ordens andra klass utnämnda betackade sig emellertid för äran.

en av principiella skäl. de andra två pa grund av missuppfattning

rörande betydelsen av uttrycket andra klass, vari de löjligt nog

sågo en förödmjukelse och personlig förolämpning, litt hundra

svenskar frän Chicago kommo med extratåg för alt närvara vid

svenskarnas dag, men den allmänt väntade stora tillströmningen

av svenskar frän del övriga Vmerika och Sverige till

världsutställningen uteblev. Endast tre svenska tidningsmän voro där.

nämligen C. Hamberg frän Göteborgs Handelstidning, humoristen

Han Bergman från Vecko-Journalen och A. Gravander. som

representerade någon landsortstidning.

Svenska paviljongen vid utställningen i St. l.ouis 1014 sedermera flyttad

till Lindsborg. Kansas.

Vid utställningen i San Diego firades Svenska dagen den 21

juni 19111 med körsång, solosång av miss Lillie Backslrand frän

Itiverside. lal av v. konsul N. .Malmberg i San Diego och v. konsul

ti. Eckdahl från Los Angeles, pastor T. S. .lohnston.

utställningspresidenten G. A. Davidson. borgmästaren Gapps ni. fi. samt

slutligen med en bankett, vari .">00 personer deltogo. Liksom i

San Francisco fortsatte svenskarna sina festligheter flera dagar.

Svenska talades allmänt dessa dagar . anmärkte en korrespondent

från San Diego till en tidning i New York; ja. naturligtvis, menar

ni i .New York. men det är annorlunda här. Svenskan blir ganska

mycket skuffad åt sidan i det dagliga umgänget svenskar emellan.

Det borde väl ej vara sä. men det är ell faktum.

På var och en av utställningarna i Chicago, St. Louis. Seattleoch San Francisco hade Sverige sin egen byggnad. Svenska

paviljongen pa ChicagOUtställningeu var byggd i Sverige och

materialet skickat till Chicago och där hopsatt. Till denna byggnad

och lill den svenska utställningen däri hade Sveriges riksdag

anslagit 350.000 kronor. Till den svenska utställningen i SI. Louis

beviljade riksdagen 120,000 kronor, varjämte pa enskild väg

insamlades i Sverige närmare 100,000 kronor och i Amerika 1,100

dollars lill en byggnad all tjäna som mottagnings- och

samlingsplats för besökande. Denna byggnad, som var uppförd i gammal

svensk herrgårdsstil, och till vars gårdsplan sågverksägaren C. A.

Svenska byggnaden pä utställningen I San Francisco 1915.

Smith i .Minneapolis skänkt en flaggstång av järn. köptes sedan

av förre amerikanske ministern i Sverige \V. \Y. Thomas och

skänktes till Uethany College i Lindsborg.

PÄ utställningen i Seattle voro endast tre främmande länder

representerade genom egna byggnader, nämligen Kanada, Japan

och Sverige. Ilitningen lill den svenska byggnaden gjordes av

den svensk-amerikanske arkitekten G. A. Edelsvärd i Seattle.

Varken hemmasvenskarna eller Amerika-svenskarna utom de i

Washington bosatta togo någon del i Seattlcutslällningcn. Den

nämndes nästan aldrig i den svensk-amerikanska pressen och

besöktes endast av två svenska tidningsmän frän öststaterna och av

ingen från Sverige. Svenskarna i Seattle bekostade byggnaden

ensamma. Den var vacker, men med innehållet var det skralt:376

beställt. Det utgjordes huvudsakligen av några porträtt tv svenska

stormän, en del skolkartor och botaniska tavlor frän svenska

skolor saml en för övrigt märkvärdig klocka, som en svensk i

Alaska förfärdigat av idel björkkvistar. I ett par rum förevisades

mot inträdesavgift en tavla icke svensk och vid ömklig belysning en

serie rörliga bilder från Europa. I en av de amerikanska

byggnaderna var en av en svensk-amerikansk uppfinnare högst sinnrikt

uttänkt självspelande fiol utställd.

Till den svenska utställningen i San Francisco 1915 anslog

Sveriges riksdag 600,000 kronor, varjämte i Svensk-Amerika

insamlades 21,000 dollars, därav över 15,000 bland svenskarna i

California. Den svenska byggnaden uppfördes efter ritning av

arkitekten Ferdinand Boberg i Stockholm, och inredningen

fullbordades av arkitekt S. Ydrén. Byggnaden betraktades som elt

mästerverk, och den svenska utställningen däri såväl som i

konsl-palatsel var mycket rikhaltig och synnerligen väl ordnad. Sär

skill väckte stålvaru- och konstutställningen Stort uppseende.

Bland de tusenden och åter tusenden, som särskilt efter de rika

guldfyndens dagar på 1890-talet dragit till Alaska, för all om

möjligt i en handvändning bli rika. ha funnits många svenskar.

Lockelsen spred sig ju till själva Sverige, där elt bolag bildades

i ändamål all tillgodogöra sig något av de nva guldfältens innehåll.

Detta bolag hade, eller vad jag hört berättas, föga framgång, ehuru

en geolog stod i spetsen för den utsända expeditionen. Detsamma

gäller om flertalet andra, som grundat sin guldsökning på

vetenskapliga teorier. De flesta, som funnit guld. ha varit personer

ulan någon vetenskaplig bildning, ja ofta ulan någon bildning alls.

I delta fall mer än i många andra synes framgången bero på ren

tur. Somliga leta träget och ihärdigt i åratal och finna intet,

andra hinna knappast beträda den nya marken, innan de rent av

stå på näsan över en guldåder.

1 allmänhet torde det vara sa. att Alaskafararna ha för avsikt

alt. så snart de gjort elt ordentlig! fynd och inhöstat etl

"betryggande kapital, eller om de ej inom rimlig tid finna någol, återvända

titi civilisationen, men många glömma dessa föresatser och bli till

sist så vanda vid och t. o. m. förtjusta i de nya förhållandena,

alt de efter återkomsten lill civiliserade trakter icke trivas, utan

längta tillbaka till norden. På flera platser i Alaska såsom Nonie

och Valde/, m. fi. finnas hela små svenska kolonier, och de, som

varit bosatta där någon lid, tala alltid med hänförelse om livet

och trevnaden där. I det fria, obundna livet i ett nytt vilt land

måste ju alltid ligga en viss ljusning för en frihetsälskande natur.

Vildmarken äger en särskild lockelse. Det är den. som Jack

London så mästerligt tecknat i sin berättelse The cail of the wi|d:377

När vildmarken kallar . De outvecklade samhällsförhållandena

i elt nvtt land äro mer tilltalande för en frihetsvän än tvånget och

tillgjordheten i mera förfinade samhällen. Allt det ursprungliga och

naturliga försvinner, så snart ell samhälle börjar antaga elt

förfinat skick och utseende och — för att citera ell uttryck av en

gammal guldgrävare snobhhopen med sina stärkta kragar och

manschetter kommer dit för att söka efter lätta anställningar med

god lön . Det är ingen under alls, all gamla guldgrävare vantrivas

i en sådan omgivning ocli längta tillbaka till trakter, där de få ra sig

själva och ej bli utsatta för trakasserier från beskäftiga och vikliga

lagstiftare ocli reformatorer.

Några mil frän mig bør en gammal svensk Alaskafararc vid

namn Maurice Johnson. Når han för några år sedan efler att ha

tillbragt i ll kvarts sekel i Alaska köple sig

ett litet lantställe inom civilisationens gränser,

gjorde ban genast en erfarenhet, som skulle

varil olänkbar i elt nytt land. Hans ställe

läg vid stranden av c.n havsvik. Av en ren

händelse fick ban höra, all staten

Washingtons lagstiftande församling just i de

dagarna antagit etl lag, enligt vilken den

landremsa närmast stränderna, vilken ligger

mellan fasta landet och havsvattnet, när det

är ebb, skulle anses tillhöra staten och av

denna kunna utbjudas till salu. Ingen

underrättelse sändes lill de personer, som ägde

land längs stränderna. Om alltså Johnson

icke, som sagt, av en tillfällighet lätt reda pä

denna nya lagstiftning, sä alt ban omedelbart

kunnat inköpa landremsan, liade någon annan

kunnat köpa den och Johnson varit utestängd från vattnet. Ilan

hade ieke kunnat bygga en landningsplats för båtar vid sitt eget

hein, ej kunnat ro ut på vattnet, utan att anhålla om tillåtelse av

den, som köpt ifrågavarande del av vikens botten. Men detta var

icke aili. När han köpte landremsan, måste ban underteckna en

förbindelse alt icke anhålla 0111 återfåendet av sina pengar, ifall det

framdeles skulle utrönas, alt lagstiftande församlingen icke haft

rätt alt stifta lagen i fråga. I.agen hade naturligtvis tillkommit

för att gynna något enskilt intresse sågverksägare, ostronfiskare,

eller vad det kunde vara och legislaturcn var icke säker på, att

den liade någon befogenhet att bestämma över sådant land, som

dittills antagits tillhöra dem. som ägde landet längs stränderna.

Johnson reste kort därefter åter för någon tid till Alaska, efter att

i en tidningsartikel ha omtalat sin erfarenhet av ett förment

civiliserat samhälles beleende mol sina invånare. Det är , skrev

ban, utan saknad jag far till det outvecklade, oförfinade Alaska,

Maurice Johnson.:378

där man icke behöver vakta staten, sa att den icke genom

lagstiftning tager ens .egendom; där inga lagstiftare tassa omkring med

planer alt befrämja speciella intressen lill förfång för allmänheten,

och där man icke behöver hälla sig med cn vakthund för att

skydda sig mot att bli berövad sin egendom, medan man sover.

I-"ör den, som kan tåla del bistra klimatet i Alaska, kan del

nog ha sina fördelar att bo där. Johnson grämer sig över, att han

blivit för gammal alt med utsikt titi framgång återtaga sill forna

guldgrävarliv, men sin längtan kan han icke förkväva. Poetiskt

begåvad som ban är. har ban uttryckt den mer än cn gång i

En bild från guldgrävarncs »längtans land". Mannen till höger är svensk

och heter Brunell.

dikter. Eftersom ban är mera hemma i engelskan än i svenskan,

skriver ban på engelska. Några strofer ur ett av hans poem skall jag

meddela i översättning, emedan de pä ett sä särdeles träffande sätt

återgiva de känslor, av vilka mänga gamla Alaskafarare besjälas

Likt vildgässens skara, som vingarna sträcker

Till flykt i det blå emot nordlandens fjäll.

Så ilar lill norden och tider, som flyktat.

Min tanke med osäglig längtan i kväll.

1 andanom skådar jag halvglömda scener

Och hänsovna vänner, som fordom jag mött.

Med saknad jag drömmer 0111 forna triumfer

Och känner mig ensam ocli gammal och troil.:379

Ty vet — den, som stormkungens rike försakar

För tjusningen av etl mer solbelyst land.

Han ser sina krafter förgå likt en dimma

Ocb blir som ett vrak på en främmande strand.

Den förste svensk, som beträdde Alaskas område, var såvitt man

vet kapten Ferdinand Westdabl i San Francisco. Han föddes på

Gottland 1813, tillbragte ären 1S39 02 pä sjöresor till Ostindien.

Afrika m. m.. avlade styrmansexamen 1863 och kaplensexamen

1861, varefter ban åter gick till sjöss. 180.") kom ban till San

Francisco, och påföljande vår medföljde han som förste

styrman en expedition, som avgick till Alaska med uppdrag att

anlägga telegraflinje genom landet ocb över Behringssundel lill

Sibirien. Westdahl utnämndes lill astronom ocli

matematiker samt tillbragte vintern i

Unalaklik, 00 mil norr om SI. Michael.

Vårt matförråd, med undanlag av bönor

ocb te, var , berättar tian, slut före februari

månads utgång. Från den tiden levde vi

på vad trakten bjöd — torkad fisk,

säl-och bäverkött i mindre kvantiteter saml

grovl mjöl, som köp|es frän ryssarna i SI

Michael. Största brislen rädde på feil, som

så väl behövdes i det kalla klimatet. När

det hårda brödet och mjölet togo slut,

måste vi hålla lill godo med flap-jacks.

gräddade i sälolja. Dc tilltalade ej aptiten,

men dä man under dagarna arbetat med

hacka och spade, huggit träd lill

telegrafstolpar och gått i snö till midjan, med

termometern från 20 till 10 grader under fryspunkten, saml sovit i

skinnsäckar under de ändå kallare nätterna, försvann all kinkighcl

rörande måltidernas kvalitet och smak. och allt strök med. 1

april och maj, när dagarna blevo längre, skaffade vi oss stundom

renkött från infödingarna. Så snarl som havsisen började lossna,

i slutet på maj. flyttade infödingarna till havskusten för att

bedriva laxfiske, och dä hade vi tillgång pä bättre mat, fastän bristen

på färska grönsaker gav upphov lill skörbjugg bland de äldre,

mindra verksamma medlemmarna av expeditionen.

Sommaren 1867 återvände expeditionen till San Francisco. 1809

reste Westdahl till Alaska som medlem av en handelsexpedition,

som medförde en liten ångbåt vilken sjösattes i St. Michael ocli

sedan fördes uppför Yukonfloden till Fort Yukon. Uen 1,500 mil

(2,452 kilometer länga färden fullbordades på 15 dagar. Detta

var den första ångbåt, som befarit Yukonfloden. Infödingarna

flydde i förskräckelse, när de hörde signalerna från ångvisslan.

Kapten F. Westdahl.:380

men kommo sedan tillbaka, ehuru med stor försiktighet, och togo

vidundret i betraktande. Westdahl tillbragte vintern som

föreståndare för handelspostcn vid Fort Yukon, i sällskap m.ed en

missionär och en representant för Hudson Baykompaniet, och for

på sommaren 1870 tillbaka till San Francisco. Guld hade

påträffats redan många är före den tiden i flera av Yukons bifloder,

men det var först på 1890-talet, som någon brydde sig om alt göra

noggrannare forskningar och den stora strömmen av guldsökare

letade sig väg dit. Flera av mina vänner smittades av yran och

gåvo sig i väg. Få av dem vunno sitt mal. flera rakade däremot

ut för lidanden, vilka de säkerligen icke drömt om som möjliga. F-n

av de svårast hemsökta var förre skolläraren och klockaren O. A.

Clascll, vilken om sina öden under de två första ären berättat

följande:

>Den 29 sept. 1897 blevo vi nödsakade att gå i vinterläger

på grund av drivis i Yukonfloden, som hindrade oss att fortsätta

färden till Dawson. Vi voro inalles 300 personer, och vi byggde

oss stockhyddor att bo i. Det kallaste vi hade d-enna vinter

var 69 grader under 0 (51 grader kallt Celsius, men det varade

endast några timmar. I sådan kyla stannade man helst inne, höll

ugnen röd. tillfredsställde sin glupande aptit med fläsk och bönor

m. m„ läste romaner, om man hade några, och sov 15 limmar

om dygnet. Tiden gick Tori. och föga sjukdom förspordes i

lägret. Emellanåt arrangerade vi små tillställningar, som myckel

erinrade om dylika i Sverige i gamla tider, i det att vi själva

förde med oss matvaror samt kniv och gaffel. Jag hade en liten

orgel, som man lätt kunde bära. ocli flera andra hade fiol, niandolin,

kornett och gitarr. Vi spelade ofla tillsamman. På våren, då

isen bröt upp i floden, steg vattnet 20 fot, och den lilla ö, på vilken

vi slagit oss ned. stod under vatten en veckas lid. På somliga ställen

gick del 1 fot över ön, så att vi måste flytta upp pä taket

och bo där hela veckan. Don 20 maj 1898 lämnade vi vårt

vinter-läger och seglade mot Dawson. På ett ställe körde vi på en

sandbank. och det tog oss 16 dygn atl komma loss. Midsommardagen

voro vi framme i Dawson och funno där omkring 35.000 lycksökare

före oss. Så snart jag kommit i land och fått upp tält och

matvaror, gjorde jag i sällskap med Ire kamrater en fotvandring på

;100 mil. Med matsäck på ryggen och spade i hand tågade vi

över höjder och genom sumpmarker, grävde hål här och där,

undersökte stenarterna och hunno göra slut på provianten, innan

vi kommo tillbaka. Vi sköto en ren med våra revolvrar och delade

den som bröder.

Hade vi kommit till Dawson 1897, kunde vi förtjänat pengar

genom att arbeta för andra. Där betalades då 1 till Vj dollars i

timmen. Tillsamman med andra arrenderade jag gruvor, mon

fann icke guld nog all betala för arbetet. Ibland tog jag kontrakt:381

på all gräva hål och kunde då i medeltal förtjäna 10 dollars (37

kronor; om dagen efter 6 dollars pr fot 30"/2 centimeter . Marken

är frusen året om, och man måste anlägga stora eldar för att töa

upp den. Jag arbetade också med timmerflottning i floden. Del

bästa vedkontrakt jag gjorde inbragte mig 35 dollars pr cord,

upphuggen för ugnen (121)",» kronor pr famn;, men det hade ibland

betalts 50 dollars (185 kr.). På en omkrets av 75 mil 121 km. från

Dawson var aili land upptaget av guldsökare, när jag kom dit.

Matvaror voro oerhört dyra. På sommaren importerades kor,

och då kunde man köpa ett glas mjölk för 50 cents 1 kr. 85 öre .

Smör kostade 1 till 2 dollars pr skålpund (8";"t -16Vs kronor pr kilo .

ägg 2"/i dollars pr dussin 15" s kr. tjoget, etl mål mat 1 2"

dollars o. s. v.

Vintern 1003—01 råkade Clasell, medan han var sladd på en

undersökningsfärd, gä vilse i snön i en ryslig köld och blev illa

förfrusen. Han gick 50 mil (80 kilometer på 27 timmar utan

något att äla och blev slutligen omhändertagen av eskimåer, som

i all sin fattigdom visade större hjälpsamhet än de flesta

väl-lottade vila. Med hundskjuts forslade de honom till närmaste

läkare, en färd på 125 mil 200 km. i köld och snö. Läkaren

amputerade 1 av Clasclls fingrar, halva vänstra foten och ett stycke

av näsan. Tolv dagar därefter begav sig Clasell med hundskjuts till

Nome. Han ankom dil den 27 februari efter 2 veckors färd.

Han hade dä under