Kalmar stifts herdaminne från äldsta till närvarande tid

by Gustaf Karlberg

Full Text

Scroll below to start reading ↓

To learn Swedish by reading fascinating literature, check out our Interlinear translations on our website! →

Kalmar stifts herdaminne från äldsta till närvarande tid in Swedish

KALMAR STIFTS

HERDAMINNE

FRÅN ÄLDSTA TILL

NÄRVARANDE TID.

HUFVUDSAKLIGEN EFTER TRYCKTA

: : KÄLLOR I KORT SAMMANDRAG : :

: : : : : UTGIFVET AF : : : : :

GUSTAF KARLBERG.

ARVIKA 1909.

ARVIKA NYHETERS TRYCKERI.

Domkapitlet.

Superintendenter och biskopar.

Fil. mag. Nicolaus Petri, f. i Stockholm. F.

kyrkoherde i Ytter-Selö; rektor i Karlstad 1584, d:o i

Örebro s. å., kyrkoherde i Stora Mellösa och Norrbyå

(Nerike), superintendent i Kalmar 1603, biskop i

Vesterås 1606, död s. å.

Fil. mag. Johannes Ungius, f. i Hultsjö,

Jönköpings län omkr, 1570. F. kyrkoherde därst.; rektor

Wexiö 1597, domprost därst. 1603, superintendent i

Kalmar 1607, död 1617.

Fil. mag. Jonas Rothovius, f. 1572 i Angelstad,

Kronobergs län (tvillingbroder med biskop Isak

Rothovius i Åbo.) F. bonde; kyrkoherde i Angelstad

1604, superintendent i Kalmar 1618, död 1626.

Fil mag. Nicolaus Eschilli, f. i Förlösa 1588. F.

kyrkoherde; teol. lektor i Kalmar och kyrkoherde i

Ljungby 1623, superintendent 1627, död 1650.

Fil. mag. Samuel Enander, f. 1607 i V. Eneby,

Linköpings stift. F. kyrkoherde; lektor i Linköping

1633, kyrkoherde i Söderköping 1643,

fältsuperintendent vid armén i Tyskland 1648, superintendent i

Kalmar 1650, biskop i Linköping 1655, död 1670.

Fil. mag., teol. lic. Petrus Schomerus, f. i

Upsala 1607. F. skomakare; professor i astronomi och

fysik i Dorpat 1632, tillika professor i grekiska därst.

1638, teol. professor vid Stockholms gymnasium och

tillika kyrkoherde i Riddarholmen 1645, teol. d:r 1648,

teol. professor i Upsala s, å., superintendent i

Kalmar 1655, död 1660.

Fil. mag. Henning Schytte, f. i Nyköping 1620.

F. handlande och rådman; kongl. hofpredikant 1654,

superintendent i Kalmar 1660, biskop därst 1678,

teol, d:r 1693, död 1707.

Fil. mag. Nicolaus Braun, f. 1658 i Fagerhult.

F. kyrkoherde; kyrkoherde i Madesjö 1693, biskop i

Kalmar 1709, teol. d:r 1719, död 1729.

Fil. mag. Herman Schröder, f. 1676 i Uddevalla.

F. handlande; lektor i logik och metafysik i

Göteborg 1710, fältprost s. å., fältsuperintendent 1716,

tillika kyrkoherde i Landvetters pastorat s. å.,

kyrkoherde i Uddevalla 1717, kyrkoherde i Katarina i

Stockholm 1718, hofpredikant, biskop i Kalmar 1729,

teol. d:r 1732, död 1744.

Fil. mag. Magnus Beronius, f. i Upsala 1692. F.

kyrkoherde; docent i filosofiska fak. i Upsala 1723,

lektor i latin i Gefle s. å., teol. professor i Upsala

1737, biskop i Kalmar 1744, teol. d:r 1752,

ärkebiskop 1764, död 1775.

Fil. mag. Carl Gustaf Schröder, f. i Landvetter

1717 (son af föreg. Herman S.), lektor i historia i

Kalmar 1742, kyrkoherde i Högsby 1750, teol. d:r

1754, biskop i Kalmar 1764. L.N.O. 1785, död 1789.

Fil. mag. Martin Georg Wallenstråle, f. i

Upsala 1733. F. teol. professor, sist biskop i Göteborg;

kongl. hofpredikant 1761, lektor i historia i Göteborg

1763, teol. d:r 1772, biskop i Kalmar 1789, L.N.O.

1792, död 1807.

Fil. mag., teol. kand. Magnus Stagnelius, f. i

Ås på Öland 1746. F. komminister, sedan

kyrkoherde i Högsby; docent i grekiska i Upsala 1779, e.

o. adjunkt i fil. fak. därst 1782, d:o i teol. fak. 1788,

kyrkoherde i Gärdslösa s. å., tit. professor 1793,

riksdagsman, teol. d:r 1800, kontr.-prost, biskop i

Kalmar 1807, L.N.O. 1809, fil. jubelmag. i Upsala

1824, död 1829.

Fil. mag. Anders Carlsson af Kullberg,, f. i Strö

af Lunds stift 1771. F. kyrkoherde; docent i

grekiska och österländska språk 1797, förste

expeditionssekreterare 1810, kansliråd 1812, statssekreterare för

ecklesiastikärenden 1827, K.N.O. 1829, biskop i

Kalmar 1830, teol. d:r 1831. En af de 18 i Sv.

akademien 1817, upphöjd i adligt stånd 1818, K. m. st,

k. N.O, 1844, jubelmag. i Lund s. å., död 1851.

Fil. d:r Paul Genberg, f. i Brunflo i Jämtland

1811. F. hem.-äg., sedan borgare i Östersund;

docent i latin i Lund 1837, professor i prakt. filosofi

därst. 1847, statsråd och chef för

ecklesiastikdepartementet 1848. biskop i Kalmar 1852, teol d:r 1860.

En af de 18 i Sv. akademien 1871, K. m. st. k. N.

O. 1861, död 1875.

Fil. d:r. teol. kand. Pehr Sjöbring, f. i Sjösås,

Wexiö stift 1819. F. hem.-äg.; riksdagsman

(systerson till professor Pehr Sjöbring i Upsala), docent i

exeg. teologi i Upsala 1850, lektor i teologi i

Kalmar 1852, rektor därst, 1857—67, domprost i

Linköping 1867, biskop i Kalmar 1876, K. m. st. k. N. O.,

död 1900.

Teol. kanel. Henry William Tottie, f. i

Stockholm 1856. F. grosshandlande och tillf.

generalkonsul i London; docent i kyrkohistoria i Upsala 1885,

professor i prakt. teologi därst. 1893, teol. d:r s. å.,

biskop i Kalmar 1900, K.N.O.

Domprostar.

Fil. d:r, teol. kand. David Rickard Warholm, f.

i Böne, Skara stift, 1827. F. kyrkoherde; kyrkoherde

i Vänersborg 1860, e. o. tjänstgörande kgl.

hofpredikant 1874, domprost i Kalmar 1877, teol. d:r 1893,

K.N.O., 2:dra kl., död 1900.

Teol. kand. Johan Alfred Eklund, f. i Halfås,

Skara stift 1863. F. skräddare; e. o. lektor i

Göteborg 1889—92, kom. i Vestra Tunhem 1894, docent

i apologetik 1896, domprost i Kalmar 1900, biskop i

Karlstad 1907, teol. d:r 1907, L. N. O.

Fil. d:r Karl Adolf August von Engeström, f. i

Stockholm 1849. F. häradshöfding; lektor i

kristendom och grekiska i Halmstad 1877, d:o i kristendom

och hebreiska i Linköping 1884, domprost i Kalmar

1908, teol. d:r 1897, L. N. O.

Teol. lektorer.

Fil. mag. Nicolaus Eschilli, lektor 1623,

superintendent 1627.

Fil. mag. Magnus Alander, rektor i Kalmar 1623,

lektor i teologi, död 1630.

Fil. mag. Israel Starbeckius, f. i Hallingeberg af

Tjust härad. F. kyrkoherde; fil. lektor i Kalmar och

rektor 1627, teol. lektor 1631, död 1659.

Fil. mag. Nicolaus Brodderi Bruun, f. 1617 i

Fagerhult. F. bonde; lektor 1653, kyrkoherde i

Fagerhult 1658, kontr.-prost, död 1693.

Fil. mag. Olaus Swebilius, f, i Ljungby 1624.

F. kronobefallningsman i Södra Möre; teol. lektor

1658, kgl. hofpredikant 1668, öfverhofpredikant 1671,

biskop i Linköping 1678, ärkebiskop 1681, teol. d:r,

död 1700.

Fil. mag. Canutus Choraelius, f. i Ryssby 1620.

F. bonde; teol. lektor 1660, superintendent i

Karlskrona 1682, död 1689.

Fil, mag. Andreas Svebilius, f, i Ljungby 1622

(broder till ofvanstående Olaus S.) teol. lektor 1673,

död 1691.

Fil. mag. Olaus Repplerus, f. 1644 i Repplinge.

F. kyrkoherde; teol. lektor 1682, död 1697.

Fil. mag. Erik Mellin, f. i Kristvalla 1659. F.

gårdsfogde; teol. lektor 1698, död 1711.

Fil. mag. Johan Gabriel Catonius, f. i

Söderåkra 1678. F. kyrkoherde; teol. lektor 1712, död 1741.

Fil. mag. Johan Galle, f. i Kalmar 1684, F.

handlande; teol. lektor 1731, kyrkoherde i Högsby

1733, kontr.-prost, död 1750.

Fil. mag. Johan Brun, f. i Kalmar 1695. F.

sadelmakare; teol. lektor 1733, död 1734.

Fil. mag. Daniel Montelius, f. 1699 i Kristvalla.

F. kyrkoherde; teol. lektor 1734, död 1741.

Fil. mag. Georg Werner, f, i Kalmar 1709. F.

tullnär; teol. lektor 1742, död 1750.

Fil. mag. Petrus Frigelius, f. i Åby 1708. F.

1:ste landtmätare; teol. lektor 1752, kyrkoherde i

Madesjö 1755, kontr.-prost, död 1791.

Fil. mag. Nils Dahlerus, f. i Kalmar 1717. F.

lektor, tit. professor; teol. lektor 1756, död 1759.

Fil. mag. Lars Magnus Wimmerstedt, f. 1716 i

Högsby. F. regementsskrifvare; teol. lektor 1759,

död 1782.

Fil. mag. Johan Ulmstedt, f. i Jönköpings län

1726. F. postinspektor; docent i fil. fak. i Lund

1754, teol. lektor 1782, död 1785.

Fil. mag. Magnus Dahlerus, f. i Wickleby 1727.

F. kyrkoherde; teol. lektor 1785, kontr.-prost, teol.

d:r 1793, död s. å.

Fil. mag. Peter Wijkström, f. 1738 i

Döderhultsvik. F. handlande; kongl. hofpredikant, teol. lektor

1794, död 1811.

Fil mag. Carl Runkrantz, f. i Madesjö 1750.

F. kyrkoherde i Mortorp; teol. lektor 1811, teol, d:r

1809, död 1824,

Fil. mag. Gustaf Berggren, f. i Döderhult 1784.

F. kyrkoherde i Madesjö; docent i fäderneslandets

antikviteter i Lund 1811, teol. lektor 1825, död s. å.

Fil. mag. Anders Sandberg, f, i Torsås 1797.

F. bonde; docent i fysik i Lund 1825, teol. lektor s.

å., kyrkoherde i Madesjö 1831, kontr,-prost, teol. d:r.

L. N. O., riksdagsman, död 1876.

Fil. mag. Johan Wittbom, f. i Arby 1793. F.

kronolänsman; teol. lektor 1832, rektor gymnasii 1833

—34, 1837—38, 1842—43, 1848—49, kyrkoherde i

Ålem 1851, död 1861.

Fil. d:r Pehr Sjöbring, teol. lektor 1852,

biskop 1875.

Fil. kand. Zacharias Ahlin, f. i Madesjö 1833.

F. backstugusittare; teol. lektor i Kalmar 1868,

rektor 1879, kyrkoherde i Ystad 1878, tilltr. 1881 L. N. O.,

död 1908.

Fil. d:r Lars Nilsson Hallmer, f. i Gylle

(Malmöhus län) 1842. F. hem.-äg., lektor i kristendom

och latinska språket 1879, R. N. O., död 1898.

Fil. kand., V. D. M., Anton Teodor Ossian Holm,

f. i Madesjö 1854. F. landtbrukare; lektor i

kristendom och filosofisk propedeutik i Kalmar 1899.

Lektorer i filosofi (och modersmålet).

Magnus Alander, lektor 1623, teol. d:o 1627.

Israel Starbeckius, 1627—1631, Se teol. lektorer.

Fil. mag. Nicolaus Holgeri Catonius, (son af

kyrkoherden i Ljungby Holger Sunesson Catt), fil.

lektor 1631, död 1655; berömd dramatisk författare.

Olaus Swebilius, 1656—1658. Se teol. lektorer.

Andreas Swebilius 1658—1669. Se teol. lektorer.

Fil mag. Clandius Fock, f. i Kalmar 1651. F.

sämskmakare; logices et. fysices lektor 1683,

kyrkoherde i Högsby 1697, kontr.-prost, död 1732.

Fil. mag. Mikael Wippert, f. i Kalmar 1655, F,

skomakare; fil. lektor 1689, kyrkoherde i Åby 1692,

kontr.-prost, död 1705.

Fil. mag., med. d:r Lars Braun, adlad

Braunersköld, f. 1657. F. teol. lektor; fil. lektor 1692, med.

professor i Åbo 1693, d:o i Dorpat 1698, d:o i

Pernau 1704, död i Kalmar 1709.

Erik Melin, 1693—1697. Se teol. lektorer.

Fil. mag. Daniel Swebilius, f. i Kalmar 1661,

F. teol. lektor; fil. lektor 1697, lektor i latin 1698.

kyrkoherde i Åby 1705, kontr.-prost 1706, död 1718

Fil. mag. Johannes Folcher, f. i Kalmar 1664.

F. handlande; fil. lektor i Kalmar 1698, teol.

professor i Pernau 1701, död 1729.

Fil mag. Georg Swebilius, f. i Ljungby 1675

(broder till ofvannämnde Daniel S.) logices et et fys.

lektor 1701, kyrkoherde i Ryssby 1704, kontr.-prost,

död 1731.

Fil. mag. Georg Swebilius, f. i Kristvalla 1670.

F. kyrkoherde därst., fil. lektor 1704, död 1705.

Fil. mag. Joakim Witte, f. i Kalmar 1676. F.

rådman; fil. lektor 1705, kyrkoherde i Ljungby 1712,

kontr.-prost, riksdagsman, död 1731.

J. Galle 1712—1724. Se teol. lektorer. 1724—

1812 var fil. lektorsbeställningen i Kalmar indragen,

under hvilken tid undervisningen i filosofi bestriddes

af lektorn i matematik.

Fil. mag. Johan Peter Svanberg, f. i Dörby 1768.

F. komminister; rektor scholae i Kalmar 1805, tit.

professor 1812, fil. lektor 1813, kyrkoherde i

Kastlösa 1819, teol. d:r 1830, död.

Fil. mag., med. d:r Jakob Henrik Berggren, f.

1788. F. fältprost; fil. lektor 1819, lektor i

matematik 1821, afsked 1835.

C. Berggren, 1821 -1826. Se teol. lektorer.

Fil. mag. Josua Zander, f. i Gorveda, Linköpings

stift. F. kronobefallningsman; fil. lektor 1825, död

1835.

Fil. d:r Nils Petter Ljunggren, f. i Torslunda

1809. F. sjöman; fil. lektor 1836, lektor i grekiska

och hebreiska 1841, afsked 1875, R. N. O., död 1881.

Fil. d:r Petter Sporsén, f. i Förlösa 1808. F.

bonde; fil. lektor 1841, prästvigd, död på Vadstena

hospital 1850.

Fil. d:r Johan Jakob Borelius, f. i

Skinnskatteberg 1823. F. prost; docent i teor. filosofi i Upsala

1849, fil. lektor 1852, tilltr. 1854, professor i teor.

filosofi i Lund 1866, R. N. O. 1874, afsked.

Fil. d:r Frans Oskar Birger Svahn, f. i

Marstrand 1833, docent i teor. filosofi i Lund 1863,

lektor i filosofi och modersmålet i Kalmar 1867, afsked

med pension fr. år 1887, död 1908.

Fil. d:r Arvid Ragnar Isberg, f. i Lund 1850.

F. handlande; läroverksadjunkt i Wexiö 1881, lektor

i modersmålet och tyska 1891.

Lektorer i grekiska.

Fil. mag. Laurentius Erici Wallerius, f. i Högsby.

F. kyrkoherde; lektor i grekiska och latin,

kyrkoherde i Högsby 1624, kontr.-prost, död 1662.

Olaus Holgeri Catonius, konrektor på

1630-talet, kyrkoherde i Söderåkra 1644, död 1671.

Fil. mag. Petrus Rothovius, konrektor 1641,

sedan kyrkoherde i Arby, död 1658.

Fil. mag. Petrus Ungius (son af

superintendenten J. Ungiusj lektor 1646, kyrkoherde i Åby 1652,

död 1654.

Canutus Coraelius, 1652—1658, Se teol. lektorer.

Fil. mag. Daniel Wallerius, f. i Högsby (broder

till ofvanstående Laurentius W.) lektor i grekiska och

latin 1658, hofpredikant, biskop i Göteborg 1678,

död 1689.

Fil. mag. Olaus Wallinus, f. i Kastlösa 1639.

F. bonde; lektor i grekiska 1668. kyrkoherde i

Köping 1676, kontr.- prost, död 1706.

Olaus Repplerus 1676—1682. Se teol. lektorer.

Mikael Wipprt 1684—1689. Se fil. lektorer.

Erik Melin 1690—1693. Se teol. lektorer.

Fil. mag. Israël Schultz, f. i Norrköping 1665.

F. stadsläkare; lektor i grekiska 1697, kyrkoherde i

Gärdslösa 1711, kontr.-prost, död 1736.

Fil. mag. Nicolaus Starbeck, f. i Fagerhult 1680.

F kyrkoherde; lektor i grekiska 1712, kyrkoherde i

Söderåkra 1718, död 1739.

Fil. kand. Folke Morin, f. i Kalmar på

1680-talet. F. stadskassör; lektor i grekiska 17.18, död 1730.

Johan Brun 1731—1733. Se teol. lektorer,

Mattias Silvius, f. i Bleking 1702, lektor i

grekiska 1733, död 1771.

Fil. mag. Johan Stagnell, f. i Mortorp 1711. F.

kyrkoherde; docent i Lund 1744, lektor i grekiska

och hebreiska 1771, död 1795, berömd

lustspelsförfattare.

Fil. mag. Gudmund Westerstedt, f. i Kläckeberga

1727. F. bonde; lektor i grekiska och hebreiska

1780, död 1801.

Fil. mag. Johan Wimmerstedt, f. i Högsby 1754

F. lektor; lektor i grekiska och hebreiska 1801,

död 1804.

Fil. mag. Johan Ahlberg, f. i Åby 1765. F.

kyrkoherde; lektor i grekiska och hebreiska 1805,

död 1819.

Fil. mag., teol. kand, Lars Bersén, f. i Högsrum

1771. F. kyrkoherde i Repplinge; e. o. hofpredikant

1804, lektor i grekiska och hebreiska 1819,

kyrkoherde i Ålem 1824, fil. jubelmagister 1848, död 1849.

Fil. mag. Lars Gustaf Wimmerstedt, f. 1798 (son

af föreg. Johan W.) docent i österländska språk i

Lund 1819, e. o. adjunkt i fil. fakulteten 1821,

lektor i grekiska och hebreiska 1825, död 1840.

Nils Petter Ljunggren. Se fil. lektorer.

Fil. d:r Marcus Rosberg, f. i Kalmar 1839. F.

skomakare; docent i grekiska i Upsala 1875, lektor

i grekiska och latin 1876, rektor 1881—1905, R. N.

O., afsked med pension 1905.

Fil. d:r Knut Erik Josef Bogislaus Lind, f. i

Fagerhult 1866. F. kyrkoherde; docent i grekiska

språket och litteraturen 1894, lektor i latin och

grekiska i Vesterås 1897, t. f. rektor i Kalmar 1905,

ledamot af domkapitlet därst. under tiden för

rektorsförordnandet enl. kgl. maj:ts beslut s. å.

Lektorer i latin.

Fil. mag. Magnus Pontinus, f. i Kalmar 1623. F,

skräddare; lektor i latin 1652, kyrkoherde i

Eskilstuna 1661, d:o i Jakobs och Johannes församlingar i

Stockholm 1662, biskop i Linköping 1681. död 1691.

Fil. mag. Stefanus Lippius, f. i Köping på Öland

1631. F. kyrkoherde; lektor i latin 1662, tillika

kyrkoherde i Runsten, död 1687.

Fil. mag. Henning Ernestius, f. i Högsby 1630.

F. bonde; lektor i latin och historia 1668,

kyrkoherde i Mönsterås 1677, död 1686.

Fil. mag. Birger Folcher, (broder till fil. lektor

Joh. Folcher) f. i Kalmar, lektor i latin 1677,

superintendent i Karlskrona 1690, död 1709.

Claudius Fock 1690—1697. Se fil. lektorer.

Erik Melin 1697. Se teol. lektorer.

Daniel Swebilius, 1698—1705. Se fil. lektorer.

Fil. mag. Petrus Dahlerus, f. i Kalmar 1670. F.

kyrkoherde i Kastlösa; lektor i latin 1705, död 1729.

Fil. mag. Georg Montelius, f. i Kristvalla 1697.

F. kyrkoherde; lektor i latin 1730, kyrkoherde i

Ljungby 1743, kontr.-prost, död 1764.

Fil. mag. Johan Roselius, f. i Runsten 1702. F.

kyrkoherde; lektor i latin 1732, död s. å.

Fil. mag. Lars Höök, f. i Ålem 1698. F.

gästgifvare; lektor i latin 1732, kyrkoherde i Persnäs

1735, kontr.-prost, död 1759.

Fil. mag. Sante Bodin, f. 1701 i Wirserum,

lektor i latin 1735, kyrkoherde i Ljungby 1742, död 1743.

Fil. kand. Magnus Marin, f. i Åby 1711. F.

kronolänsman; lektor i latin 1743, kyrkoherde i

Gärdslösa 1749, kontr.-prost, död 1789.

Nils Dahlerus, 1749—175(5. Se teol. lektorer.

Johan Stagnell, 1756—1771. Se lektorer i grekiska.

Magnus Dahlerus, 1771 — 1786. Se teol. lektorer.

Pehr Wijkström, 1786—1794. Se teol. lektorer.

Fil. mag. Carl Adolf Wahlbom, f. i Kalmar 1766,

F. provinsialläkare; lektor i latin 1795, tit. professor

1801, teol. d:r 1818, L. N. O. 1819, kyrkoherde i

Ljungby 1822, död 1828.

Fil. mag. Nils Henrik Wimmerstedt, f. i Högsby

1787. F. regementsskrifvare; lektor i latin 1822,

kyrkoherde i Högsby 1828, kontr.-prost, L. N. 0.,

död 1858.

Fil. mag. Johan Erik Engström, f. i Fliseryd

1798. F, landtbrukare; lektor i latin 1830, rektor

gymnasii 1832, 1836 och 1841, död 1848.

Fil. d:r Pehr Magnus Erlandsson, f, i Kalmar

1804. F. hattmakare; lektor i latin 1849, kyrkoherde

i Högsby 1850, fil. jubeldoktor 1880, död 1884,

Fil. d:r Gustaf Israël Reinius, f. i Runsten 1815.

F. komminister; lektor i latin 1850, död 1851.

Fil. d:r Aron Ludvig Mossberg, f, i Rytterne,

Vesterås stift 1820. F. kyrkoherde: lektor i latin

1852, d:o i Vesterås 1857, rektor i Vesterås 1862 —

82, R. N. O., död 1900.

Fil. d:r Henrik Ragnar Törnebladh, f. i Hubbo,

Vesterås stift 1833. F. öfverstelöjtnant; docent i

latinsk skaldekonst i Upsala 1855, lektor i latin 1859,

rektor i Kalmar 1867—79, rektor vid högr. allm.

läroverket å Södermalm i Stockholm 1879, lektor vid

samma läroverk 1881, bankofullmäktig 1884, K. m.

st. k. N. O.

Fil. d:r Per Julius Österberg, f. i Filipstad 1855.

F. rådman; lektor i latin och grekiska 1883, d:o i

Göteborg 1890, R. N. O.

Fil. d:r Per Ivar Lindvall, f. i Morup, Göteborgs

stift, 1854. F. stadsfiskal i Falkenberg; lektor i latin

och grekiska i Vänersborg 1889, d:o i Kalmar 1891.

Lektorer i matematik.

Petrus Dahlerus, lektor 1698. Se lektorer i latin.

Johan Gabriel Catonius, 1705—1711. Se teol.

lektorer.

Fil. kand. Bengt Morin, f. i Kalmar på

1680-talet. F. stadskassör; lektor 1712, död 1726.

Fil. mag. Nils Collin, f. 1680 på Öland. F.

kronobefallningsman i Ölands Södra mot; lektor 1726,

kyrkoherde i Fagerhult 1731, död 1733.

Daniel Montelius, 1732—1734. Se teol. lektorer.

Fil. kand. Magnus Littovius, f. i Dörby 1702. F.

komminister; lektor 1734, död 1739.

Georg Werner, 1741—1744. Se teol. lektorer.

Petrus Frigelius, 1744—1752. Se teol. lektorer.

Fil. mag. Anders Wijkström, f. i Döderhultsvik

1726 (broder till teol. lektor Petter W.) lektor 1753,

död 1763.

Johan Ulmstedt, 1763—1782. Se teol. lektorer.

Fil. mag. Anders Frigelius, f. i Kalmar 1746.

F. teol. lektor; lektor 1783, död 1828.

Gustaf Berggren, 1816—1821. Se teol, lektorer.

Jakob Henrik Berggren, 1821 —1835. Se teol.

lektorer.

Fil mag. Carl Otto Sjöberg, f. i Mönsterås 1800.

F. färgare; lektor 1835, afsked 1855, död 1865.

Fil. d:r Anders Wiemer, f. i Wimmerby

landsförsamling 1819. F. hem.-äg.; lektor i matematik,

fysik och kemi vid ateneum i Gefle 1852, tillika

telegrafdirektör därst 1855, lektor i Kalmar 1856, R.

N. O., afsked 1886, fil. jubeldoktor, död i Nybro

1900.

Fil. d:r Klas Vilhelm Melander, f. i Kalmar 1853.

F. sergeant; docent i matematik i Upsala 1888,

lektor i matematik och fysik i Falun 1885, d:o i

Kalmar 1887, R. N. O., t. f. rektor i Örebro 1902.

Fil. d:r Ture Albert Rudberg, f. i Skeclevi 1869. F.

bryggare; lektor i matematik och fysik i Hernösand

1902, d:o i Kalmar s. å.

Lektorer i historia.

Johan Galle, 1724—1731. Se teol. lektorer.

Georg Montelius, 1732. Se lektorer i latin.

Fil. mag. Lars Schalin, f. i Söderåkra 1701. F.

häradsskrifvare i Södra Möre; lektor 1732,

kyrkoherde i Fagerhult 1733, d:o i Gärdslösa 1737,

kontr.-prost, död 1740.

Fil. mag. Andreas Bränner, f. i Ålem 1705. F.

kyrkoherde; lektor 1733, kyrkoherde i Runsten 1739,

kontr.-prost, död 1772.

Fil. mag. Georg Claudius Schröder, f. i

Göteborg 1714. F, biskop i Kalmar; lektor 1739, kongl.

hofpredikant 1741, öfverhofpredikant 1749, pastor

primarius i Stockholm 1751, teol. d:r 1.752, biskop i

Karlstad 1770, död 1773.

Carl Gustaf Schröder, 1742—1750. Se biskopar.

Fil. mag. Carl Wimmerstedt, f. i Högsby 1713.

F. reg.-skrifvare; lektor 1752, död 1754.

Lars Magnus Wimmerstedt, 1755—1759. Se teol.

lektorer.

Fil. mag. Nils Gustaf Sandberg, f. i Madesjö

1719. F. kyrkoherde; lektor 1759, död 1789.

Carl Runkrantz, 1790—1811. Se teol. lektorer.

Fil. mag. Johan Magnus Wellin, f. 1783 i

Högsby. F. kyrkoherde; lektor 1811, död 1821.

Fil. mag. Johan Fredrik Eckerlund, f. i Åby

1789, F. kyrkoherde; lektor 1823, kyrkoherde i

Köping 1830.

Fil. mag. Nils Lindgren, f. i Ljuder,

Kronobergs län 1803. F. hem.-äg.; docent i allmän

historia i Lund 1827, e. o. akad.-adj. därst. 1829,

lektor 1830, d:o i Wexiö 1831, kyrkoherde i Wäckelsång

tit. professor, teol. d:r, L. N. O., död.

Fil. mag. Daniel Aurelius, f. i Köping 1797. F.

kyrkoherde i Söderåkra; lektor 1832, rektor

gymnasii 1834, 1838, 1843, död 1849.

Fil. d:r Abraham Sjöstrand, f. i Mortorp 1809.

F. kyrkoherde i Kristvalla; lektor 1850, R. N. O.

1871, afsked 1879, död 1883.

Fil. d:r Fabian Julius Baehrendtz, f. i

Sölvesborg 1849. F. 2:dre landtmätare; docent i allmän

historia i Lund 1879, lektor i historia och geografi

samt modersmål 1880, R. N. O.

Konsistorienotarier.

Daniel Repplerus, f. 1576 i Repplinge. F.

kyrkoherde därst.; kons.-not. 1609, kyrkoherde i

Repplinge 1621, kontr.-prost, död 1664.

Daniel Birgeri, komminister i Högsby,

kons.-not. 1622, död 1641.

Fil. mag. Olaus Catonius (broder till fil. lektorn

Nicolaus Holgeri Catonius), kons.-not. 1641,

kyrkoherde i Söderåkra 1644, kontr.-prost, död 1671.

Magnus Beccius, f. i Runsten. F. bonde;

kons.-not. 1645, kyrkoherde i Torslunda 1651,

kontr.-prost, död 1669.

Nicolaus Brodderi Bruun, 1651—1653. Se teol.

lektorer.

Petrus Anundi, f, i Kalmar 1608. F. borgare;

kons.-not. efter Bruun en kort tid, kyrkoherde i

Persnäs 1656, död 1678.

Israel Leimontinus, f. i Kalmar 1622, kons.-not.

1653, kyrkoherde i Förlösa 1677,. död 1697.

Petrus Sporselius, f. i Aby. F. bonde; löjtnant,

kons.-not, på 1650-talet, komminister i Glömminge

1657, kyrkoherde därst. 1676, död 1686.

Lars Bonde, kons.-not. 1657, kyrkoherde i

Hulterstad 1679, död 1680.

Nicolaus Gerdslovius, f. i Långlöt 1650, F.

kyrkoherde; kons.-not. 1679, stadskomminister i

Karlskrona 1683, kyrkoherde i Söderåkra 1692,

död 1713.

Mikael Wippert, 1683—1684. Se fil. lektorer.

Daniel Klinth, f. på Kalmar slott 1642. F.

ryttare; kons.-not. 1684, död 1705,

Johan Gabriel Catonius, 1705—1708,

Lars Segrelius, f. 1679, F. kyrkoherde i

Wickleby; kons.-not. 1706, kyrkoherde i Förlösa 1714,

d:o i Köping 1733, död 1742.

Daniel Dahlerus, f. 1687 i Torslunda. F.

kyrkoherde: kons.-not. 1714, död 1727.

Fil. mag, Bengt Morin, f. i Kalmar 1698,

kons.-not. 1727, död 1728.

Lars Höök, 1729—1732. Se lektorer i latin.

Jonas Lundvall, f. i Elghult 1702. F. bonde;

kons.-not. 1732, kyrkoherde i Gärdslösa 1740, död

1747.

Petrus Frigelius, 1739—1742. Se teol. lektorer.

Fil. mag. David Hjorth, f. i Kalmar 1713. F.

kopparslagare; kons.-not. 1742, kyrkoherde i

Hulterstad 1746, d:o i Torslunda 1760, död 1767.

Fil. kand. Olof Swebilius, f. i Åby 1709. F.

kyrkoherde; kons,-not. 1746, rektor vid skolan 1757,

död 1769.

Fil. mag. Olof Gustorff f. 1714 i Bäckebo. F.

komminister; kons.-not. 1757, död 1768.

Anders Löfman, f. i Arby 1726. F. fänrik;

kons.-not. 1769, kyrkoherde i Fliseryd 1781, kontr.-prost,

död 1789.

Fil. mag. Tomas Montelius, f. i Kalmar 1736.

F. teol. lektor; kons.-not. 1781, kyrkoherde i

Söderåkra 1784, kontr.-prost, död 1802.

C. Runkrantz, 1784—1790. Se teol. lektorer.

Fil. mag. Erik Caspar Rooswal, f. i Sandby 1758.

F. komminister, sedan kyrkoherde i Smedby;

kons.-hot. 1790, kyrkoherde i Arby 1799, kontr.-prost,

död 1807.

J. P. Svanberg, 1800—1805. Se fil. lektorer.

Fil. mag. Mattias Jacobsson, f. 1774 i Ryssby.

F. klockare; kons.-not. 1805, kyrkoherde i Torsås

1818, död 1836,

J. F. Eckerlund, 1820—1823. Se lektorer i historia.

Fil. mag. Per Ahlqvist, f. i Högsrum 1793. F.

kyrkoherde i Retmo; kons.-not. 1820, kyrkoherde i

Löt 1831, d;o i Torsås, död 1854.

Fil. mag. Johannes Johansson, f. i Askeryd,

östergötlands län 1794. F. dräng; kons.-not. 1831, död 1835.

Per Amnell, f. i Ålem 1803. F. hem.-äg.,

kons.-not. 1836, kyrkoherde i Persnäs 1843, död 1889.

Fil. mag. Carl Magnus Lagerhamn, f. i Kalmar

1813. F. handlande; kons.-not. 1843, afsked med

pension 1878, R. V. O., död 1880.

Johan August Johansson, f. i Köping 1842,

kons.-not. 1878, R. V. O.

——

Norra Mörc Kontrakt.

Prostar.

Hemrichinus, pastor i Högsby 1374.

Johannes Nicolai, kyrkoh. i Kalmar.

Elavas, kyrkoh. i Ljungby, namnes 14l2.

Johannes Witta, kyrkoherde i Kalmar.

Jeus Ingvarsson, nämnes 1467.

Didrik Petri, kyrkoh, i Söderåkra, nämnes

prost 1542.

Jöns Petri, 1547, kyrkoh. i Kalmar.

Lars, kyrkoh. i Madesjö, nämnes .såsom prost i

Möre 1555.

Olaus Nicolai, kyrkoherde i Torsås 1556.

Bero Jonce, kyrkoh. i Arby, prost 1566—1568.

Ivar Andrece, kyrkoh. i Aby 1568.

Josef Andrece, kyrkoh. i Ljungby, prost före 1578.

Petrus Jonce Björn, kyrkoh. i Aby, död såsom

prost i Möre 1613.

Petrus Magni, kyrkoh. i Madesjö, prost öfver

Norra Möre 1613—1643.

Petrus Eschilli, kyrkoh, i Åby, 1643—1651.

Petrus (Jngius, kyrkoh. i Aby, 1651—1655.

Israel Starbeckius, kyrkoh. i Ljungby, 1656—59.

Canutus Chorcelius, kyrkoh. i Åby, 1659—1684.

Nicolaus Bruun, kyrkoh. i Madesjö, 1685—1692.

Olaus Repplerus, kyrkoh. i »Ljungby 1692—1697.

Mikael Wippert, kyrkoh. i Åby, 1698—1705.Daniel Swebilius, kyrkoh. i Aby, 1706—1718.

Georg Swebilius, kyrkoh. i Ryssby, 1718—1731.

Johan Galle, slottspastor, 1732—34.

Johan Nydelius, kyrkoh. i Aby, 1734—53.

Erik Catonius, kyrkoh, i Ryssby, 1753—62.

Georg Ahlberg, kyrkoh. i Åby, 1763—1782.

Johan Ulmstedt, slottspastor, 1784.

Gudmund Westerstedt, 1787—1794.

Bengt Magnus Lindvall, kyrkoherde i Ryssby,

1801—1832.

Carl Jakob Uddenberg, kyrkoherde i Aby,

1832—1838.

Jonas Fagerström, kyrkoherde i Kristvalla, 1838

—1843.

Per Wisén, kyrkoh. i Förlösa, 1843—45,

Kristian Aron von Sydow, kyrkoherde i Aby

1845—1861.

Olaus Åberg, kyrkoh. i Förlösa 1861—67.

Per Kullberger, kyrkoh. i Dörby, 1867—78.

David Rickard Warholm, domprost, 1878—1900.

August Löttiger, kyrkoh. i Aby, 1901.

Kalmar stads- och landsförsamling.

Under katolska tiden hade dekanen vid

Linköpings domkyrka jus patronatus till "Kalmarne

församling". Dekanen behöll emellertid vanligen pastoratet

för sig själf och bestridde tjänsten genom vikarier.

Vid reformationen upphörde emellertid detta

förhållande och pastoratet blef clå ett regalt gäll. Sedan

har pastoratet utgjort prebende åt biskopen i

Kalmar stift. Genom kgl. brefvet clen 29 sept. 1876förordnades, att detta pastorat skulle upphöra att

vara prebende åt biskopsstolen, och genom kgl.

brefvet clen 2 mars 1877 att blifvancle innehafvare

af detsamma skulle tillsättas i den för regalt gäll

stadgade ordning och benämnas domprost.

Johannes Nicolai, kyrkoherde i Kalmar 1390.

Johannes Rodehose, curatus ecclesiae

calmarien-sis 1422.

Johannes Remscher, dekanus i Linköping och

curatus calmariensis på 1420-talet,

Johannes Witta, vicarius perpetus vid Kalmar

kyrka 1430.

Nicolaus Konning, (äfven König och Kenicius)

f. i Kalmar, perpetus vicarius 1430, biskop i

Linköping 1441, död 1458.

Peder Torkilli, kyrkoherde i Kalmar, 1480—1491.

Hans Dcekin„ canonicus i Linköping och

kyrkoherde i Kalmar 1491.

Nils Tokke, kyrkoherde i Kalmar 1496—1520.

Georgius Calmariensis, f. i Kalmar, kyrkoherde

i Kalmar 1526.

Jöns Petri, kyrkoherde i Kalmar efter Georgius,

död 1553 eller 1554.

Fil. mag. Petrus Caroli, f. i Skenninge 1500,

rektor i Linköping, kyrkoherde i Kalmar 1554,

biskop i Linköping 1583, död 1587.

Nicolaus Beronis, kyrkoherde i Kalmar 1568.

Magnus Birgeri, rektor scholae i Wexiö 1558,

kyrkoherde i Kalmar 1571, död 1588,

Ericus Andrece, kyrkoherde i Kalmar 1587, död

omkring 1598.Fil. mag. Laurentius Birgeri, rektor schola) i

Linköping 1591, kyrkoherde i Kalmar 1599, död 1603.

Superintendenterna Petri, Ungius, Rothovius,

Eschilli, En an der, Schomerus 1603—1660.

Biskoparna Schutte, Brann, Schröder, Beronius, Schröder,

Wallenstråle, Stagnelius, af Kullberg, Genberg 1660

—1875. Domprostarne Warholm, Eklund, V0/7.

Enge-ström.

Komministrar.

/0/zs Petri, 1535. Se kyrkoherdar.

Jakob, kom. 1552.

Nicolaus Beronis. Se kyrkoherdar.

Eschillus Haqvini, kom. 1576, kyrkoherde i

Förlösa 1586, död 1604.

Gudmund Petri, kom. 1583, kyrkoh. i

Torslun-da 1599, .död 1635.

Jonas*Petri, kom, i Kalmar 1602.

Marcus Halvardi Sadelius, kom. 1604, kyrkoh.

i Westervik 1613, kontr,-prost, död 1651.

Truillus Haqvini, kom. 1605, död 1619.

Birger Jonai Gallius, kom. 1620, kyrkoh. i N.

Möckleby 1637, död 1666.

Olaus Tawast, kom. 1637, kyrkoh. i Gräsgård

1642, död 1646.

Peder Halfdansson, kom, 1642, död 1644.

Johannes Eorlosensis, f. i Förlösa. F, kyrkoh;

kom. 1644, död 1648.

Suno Glandius, f. i Jönköping. F. kyrkoh.; kom.

1648, kyrkoh. i Förlösa 1666, döcl 1675.

Johannes Dahlerus, f. Ib26, kom. 1667, kyrkoh.

i Torslunda 1680, d:o i Kastlösa 1689, döcl 1704.

Jonas Rothovius, f. i Arby 1648. F. lektor i

grekiska, kom. 1681, död 1685,Daniel Wentelinus, f. i Wentlinge omkr, 1640,

kom. 1681, kyrkoh. i Kastlösa 1693, clöcl 1699.

Daniel Bechstadius, f. i Kalmar. F. klockare;

kom. 1695, kyrkoh. i Kastlösa 1700, död 1711.

Petras Hydenius, f. i Arby. F. bonde; kom. i

Kalmar, död 1704.

Olaus Agrell, f. i Söderåkra 1673, kom. 1704,

död 1711.

Lars Leander, f. i Kronobergs län 1678. F.

trädgårdsmästare; kom. 1712, död 1719,

Didrik Vilhelm Lieffertz, f. i Lund 1695, kom.

1720, d:o i Ålem 1728, död 1733.

Lars AureHus, f. i Helleberga 1701. F.

gårdsfogde; kom, 1728, d:o i Dörby 1730, kyrkoh. i

Fagerhult 1737, död 1765.

Aron Törnschoer, f. i Kalmar 1690. F,

styck-junkare; kom. 1730, kyrkoh. i Glömminge 1734,

död 1763.

Olof Wimmerstedt, f. i Gorveda, Aspelands

härad 1709. F. teol. lektor; kom. 1734, kvrkoh. i N.

Möckleby 1736, död 1750.

Erik Torrenias, f. i Alem 1708. F. bonde; kom.

1736, kyrkoh. i Fliseryd 1742, död 1769.

Petrus Mörck, f. i Kalmar 1712. F.

fortifikationskassör; kom. 1743, död 1758.

Chrysostomus Gcevert, f. i Delsbo 1718, kom.

1759, död 1773.

Fil. mag. Gustaf Adolf Reinius, f. i Wickleby

1740. F. l:ste landtmätare; kom. 1773, kyrkoh. i

Torsås 1787, död 1817.

Fil. mag. Carl Adam Fagerroth, f. i Fliseryd

1748. F. kyrkoh. i Böda; kom. 1788, död 1792.

Per Anders Lindbom, f. i Kalmar 1758. F.

guld- och silfverarbetare; kom. 1789, kyrkoherde i

Källa 1804, d:o i Arby 1808, död 1828,Fil. mag., teol. kand. Anders Fornander, f. i

Runsten 1778. F, kyrkoh.; gymnasiiadj. 1801, kom.

1804. kyrkoh. i Gärdslösa 1809, kgl. hofpredikant,

teol. d:r, riksdagsman, död 1828.

Nils Samuel Runemark, L i Madesjö 1767. F.

torpare; kom. 1810, d:o i Fagerhult 1813, afsatt,

död 1832.

Fil. mag. Christian Aron von Sydow, f. i

Karlskrona 1781. F. revisor; kom. 1813, kyrkoh. i

Repp-linge 1832, d:o i Åby 1843, kontr.-prost, död 1864.

Nils Isak Löfgren, f. i Högsby 1797. F.

inspektor; kom. 1834, domkyrkosyssloman 1841, kyrkoh.

i Fagerhult 1843, d:o i Högsby 1858, kontr.-prost,

L. N. O., död 1881. Författare till "Clerus

Calmariensis". Del I och II.

Filol. kand. Jonas Carlstedt, f. i Wissefjärda 1806.

F. bonde; kollega i Kalmar 1835, kom. 1843, domkyrkosyssloman

s. å., kyrkoherde i Döderhult 1848,

kontr.-prost, teol. d:r, död 1883.

Per Kullberger, f. i Dörby 1808. F. kom.; kom.

1848, domk.-syssloman 1850, kyrkoh. i Dörby 1853,

kontr.-prost, död 1878.

Fil. mag. Anders Herman Bogislaus Lind, f. i

Gårdby 1814. F. kronolänsman; kom. i Kalmar 1853,

domkyrkosyssloman s. å., kyrkoh. i Fagerhult 1859,

kontr.-prost, fil. jubeldoktor, clöcl 1901.

Carl Georg Uddenberg, f. i Kastlösa 1817. F.

kronolänsman; kom. i Kalmar 1859, kyrkoherde i

Åby 1864, d:o i Gärdslösa 1869, kontr.-prost, L. N.

O., teol. d:r, död 1897.

Gustaf Teodor Tode, f. i Kalmar 1822. F.

sjökapten; kom. i Kalmar 1864, kyrkoh. i Arby 1872,

kontr.-prost, L. N. O., död 1893.

August Löttiger, f. i Högby 1836, F. hem.-äg.;

kom. i Ljungby 1869, 1:ste kom. i Kalmar 1873,

kyrkoh. i Åby 1881, kontr.-prost, L, V. O.

Johan Otto Medelius, f. i Wickleby 1844. F.

sjökapten; kom. 1882, kyrkoh. i Kastlösa 1888, d:o

i Madesjö 1893, kontr.-prost, L. N. 0.

Otto Rudolf Hoflund, f, i Segerstad 1852. F.

kyrkoh.; kom. 1888, kyrkoh. i Högsby 1898, d:o i

Wissefjärda.

Johan August Thyländer, f. i Oskar 1854. F.

hem.-äg.; kom. 1899.

2:dre komministrar.

Johan Otho Medelius, 1870—84. Se kommin.

Otto Rudolf Hofluncl 1885—1898. Se kommin.

Alfred Ferdinand Lindblom 1889—1898. Se

kyrkoh. i Kristvalla.

August Ossian Walm ar k, f. i Högsby 1867. F.

hem.-äg.; kom. 1898.

2:dre komministrar 1586—1676.

Jonas Svenonis, rektor vid Trivealskolan i

Kalmar, tillika 2:dre kommin. 1586, döcl 1588.

Mauritius Nicolai, var 2:clre kom. 1590.

Holger Sunonis, kollega vid Trivealskolan i

Kalmar 1570, tillika 2:dre kom. 1590, kyrkoh. i Dörby

1593, cl:o i Ljungby 1603. Stamfader för släkten

Catonius.

Truillus Haqvini, 1594—1601. Se komministrar

i Kalmar,

Erikus, dog i pesten 1602,

Petrus Magni, kollega scholae och tillika 2:dre

kom. 1604, kyrkoherde i Madesjö 1605, död 1643.

Stamfader för släkten Stolpe.Magnus Benedicti, {. i Wexiö stift 1577, kom.

1605, kyrkoh. i Agunnaryd i Wexiö stift 1612, död 1651.

Olaus Erici, var 2:dre kom. 1628.

Jöns Hvessing, 2:dre kom, 1637, kyrkoh. i

Glöm-minge 1639, död s. å.

Olaus Svenonis, 2:dre kom. 1639, död 1652.

Bero Magni, 2:dre kom. 1652, död 1671.

Jonas Kinnerus, kollega scholae och 2:dre kom.

1671, död 1676.

Efter Kinneri död indrogs 2:dre komministraturen.Kalmar slottsförsamling.

Kyrkoherdar.

Laurentius Laurentii, namnes 1557.

Laurentius, 1580 --1585.

Canutus, 1587.

Holger Sunonis. Se 2:dre kom. 1586—1676.

Petrus Scorpius, f. i Kalmar 1567. F. sjöofficer;

slottspastor 1594, kyrkoh. i Höreda, Jönköpings län

och Linköpings stift 1603, död 1645.

Hiaricus Andreoe, kollega vid skolan,

slottspastor 1595—1599, sedan kyrkoh. i Hulterstad.

Isaacus Erici, f. i Wadstena 1576, slottspastor

1606, hofpredikant, kyrkoh. i Stenby 1610, död 1650.

Petrus, 1609—1610.

Jonas Jonoe, nämnes 1615—1617.

Magnus Erici, 1617—1623.

Ericus Hvessing, f. 1594 i Kastlösa. F.

kyrkoherde; slottspastor 1623, kom. i Runsten 1632,

kyrkoherde i Glömminge 1640, död 1674.

Olaus Svenonis.

Israel Starbeckius, teol. lektor.

Daniel Birgeri. Se kons.-notarier.

Fil. mag. Magnus Berclius, slottspastor 1641,

kyrkoh. i Hulterstad 1651,

Jonas Lippius, 1646—1650, då han blef kyrkoh,

i Köping.Fil, mag. Samuel Löfving, kollega vid skolan,

tillika slottspastor 1650, kyrkoh. i Resmo 1655,

död 1662.

Rektorerna N. Brunn, O. Swebilius, D.

Walle-rius, O. Wallerius, 0. Repplerus, B. Folcher, C,

Focky D. Swebilius, J. Schultz, /. G. Catonius, /.

Galle, /. Brun, Z5, Montelius, G. Werner, P.

Frige-lins, N. Dahlerus, 71/. Wimmerstedt, J. Ulmstedt,

G. Westerstedt, 1653—1801.

Sabelström, f. 1770 i Döderhultsvik. F.

kommissionshandlande; slottspastor 1806, kyrkoh. i

Kristvalla 1808, död 1821.

O/0/ Ljungberg, f. i Ljungby 1767. F.

hem.-äg.; slottspastor 1809, kom. i Söderåkra 1812, död 1814.

Smz Sahlstéen, f. i Segerstad 1782, F. kyrkoh.;

slottspastor 181.4, e. o. kgl. hofpredikant, kom. i

Woxtorp 1819, kyrkoh. i Fagerhult 1826, död 1828.

jV//s Magnus Eeker lund, i, i Aby 178(5 (bror till

hist. lektor J. Fr. Eckerlund), slottspastor 1820

kyrkoh. i Källa 1824, död 1834.

Johannes Johansson, f. i Ljungby 1783. F.

skolmästare; slottspastor 1825, kyrkoh. i Ölme i

Karlstads stift 1838, död.

Anders af Kullberg, 1838—1851, biskop.

Ptf/// Genberg, 1853—1875, biskop.

David Rickard Warholm, 1877—1884, domprost.*)

*) Kalmar slottsförsamling oförenades 1838 såsom annex

ined Kalmar stadsförsamling. År 1884 sammanslogos Kalmar

stadsförsamling och slottsförsamling till en församling.Tyska församlingen i Kalmar.

Kyrkoherdar.

Johannes Bulichius, troligen Holsteinare, 1629.

Fil. mag. Wulff, död 1638.

Petrus Werftphull, förrättade tysk gudstjänst i

Kalmar sista gången 1658.

Hospitals- och Lasarettspredikanter.

Laurentius, nämnes 1542 och 1547. Se

slottspastorer.

Sveno Jonce.

Olaus Olai, nämnes 1563.

Fil, mag. Petrus Arvidi, rektor vid skolan.

Jonas Gunnari, 1565—1.571, tillika kollega vid

skolan och pastor i Förlösa, kyrkoherde i Köping

1571, död 1611.

Laurentius Bartholli, f. cl, kyrkoherde i Köping,

död 1577.

Truillus Haqvini, 1577—1590. Se komministrar

i Kalmar.

Olaus Laurentii, 1590—1592, död 1602.

Petrus Scarpius, 1601 —1602. Se slottspastorer.

Isaacus Erici, 1606—1608, slottspastor.

Petrus, 160)—1610, slottspastor.Jonas Jonce, 1615—161.7, slottspastor.

Magnus Erici, 1617—1623, slottspastor.

Ericus Hvessing, 1623, slottspastor.

Olaus Svenonisy slottspastor.

Brynolfus Simonis, omkr. 1630, sedan kom, i

Arby, d:o i Ljungby, död clärst.

Daniel Birgeri, 1631 —1635, slottspastor.

G/s/Ö Afa^vz/, 1637—1640.

Nicolaus, 1644, död 1653,

G/s/ö Brandius, hospitalspredikant efter Nicolaus,

död på 1650-talet.

Andreas Erici, död 1658.

Israel Leimontinus, 1654 — 1666, och sedan 1685

—1696. Se kons.-notarier.

SW/z Philander, f. i Skeberga, Wexiö stift, pred.

vid hosp. 1666, död 1677,

Petrus Orrhan, f. i Kalmar 1663. F. smed;

hosp.-pred. 1696, afsatt 1708, död 1711.

Bengt Hasselqvist, f. 1665 i Kalmar. F.

snickare; hosp.-pred. 1708.

Johan Brotherus, 1711, död 1745.

Johan Brotherus, (son af föreg.), f. J715,

hosp.-pred. 1745, död 1751.

Lars Löhnberg, f. 1711 i Mörlunda af Aspelands

härad. F. gästgifvare; hosp.-pred. 1751, död 1769.

Magnus Rossander, f. 1723 i Ås på Öland, F.

kyrkoh.; hosp.-precl. 1769, kyrkoh. i Kastlösa 1.783,

död 1791.

Åren 1784—1833 var hospitalspredikantsysslan

förenad med pastorstjänsten i Kalmar slottsförsamling.

Spinnhuspredikanter.

Daniel Ingonius, spinnhuspred. 1745, död 1751.

Christian Fredrik Haneli, f. i Kalmar 1714. F.

råd- och handelsman; spinnhuspred. 1751, död 1759.

Magnus Rossander, 1759—1764, hosp.-pred.Canonici prwbendati och klosterpräster

i Kalmar uncler katolska tiden, i det föreg. icke nämnda.

Wernerus, Bero .1380 kapellan vid Kalmar

Bya-kyrka, Petrus Merwijnk 1381, Hartvicus de Bugha

1390 prsebendatus i Kalmar, Johan Godert 1392,

Olaus War ger på slutet af 1300-talet, Walterus Diceku

1402, Nicolaus Andrece, Sidemannus Breel, Johannes

Hemmelrici 1403, Johannes Tovonis, skomakareson

från Kalmar, Johannes Follonis 1407, Ragnvaldus

Kuse s. å., Johannes Warclenberg 1408, Johannes von

Loehnen, presbyter, Johannes von der Borgh, präst

vid St. Christoffers gille 1409, Nicolaus Werkemyn,

Hannus Christiersson, Nicolaus Nyendorff 1412,

Mattias Gudvastason 1412 och 1425, Henrikus

Nyen-kerke 1413, Johannes Oest 1418, Canutus Cnagger

1420, Hannus Kyla 1422, Hinze 1424, Gerecha 1427,

Johannes Dyna, Henricus Goshing, präst vid S:t

Annse altare 1420, Torgil Dioekn 1430, Henricus

Gronow 1438, Störia Olofsson 1439, Olof Berthilsson

1442, Nicolaus Holfvidh, präst vid St. Nicolai gille 1444,

Magnus Bisse, Ragvaldus Ingemari, Gödichinus

Gö-dichini 1444, Olaus Biriteri, Nicolaus Thoreri 1443,

Hans Bärtilsson 1445, Laurentius, prior i Kalmar

brödrakloster 1461, Laurentius Nicolai, prior i St.

Christoffers gille 1477, Laurentius Braghe, prestbyter

s. å., Lucas, prior i Kalmar dominikanerkloster 1489.

Claus Braga, prestbyter 1490, Martinus Birgeri

1500, Andreas Henrici, senior i Heliga Lekarna gille

1511, Nicolaus Andrece, prior 1523, Andreas Braghe,

prior 1523, Lubertus Bovinehuse, Claudius Hvid.Dörby och K"äcl

Reg. 2 kl. 2 afd., mellan åren 1721—1851

utgjorde pastoratet prebencle åt biskopen.

Kyrkoherdar.

Olof" curatus i Dörby omkr. 1520.

Olaus Nicolai Öning, kyrkoh. 1525.

Georglus Calmariensis, äfven kyrkoh. i Kalmar.

Jöns Petri, kyrkoh. i Kalmar, d:o i Dörby 1542.

Peder, kyrkoh. i Dörby, död 1654.

Peder, curatus 1556.

Kebbe, 1558—1569.

Gjord, 1560—61.

Claus eller Nicolaus, död 1565,

Jonas Svenonis, 1568—1588. Se 2:dre

komministrar i Kalmar.

Holger Sunonis, 1596—1603. Se 2:dre

komministrar i Kalmar.

Fil. mag. Nicolaus Wallerius, 1604—12, f. cl.

rektor vid skolan i Kalmar.

Magnus Nicolai Bringius, prästson i

Bringe-tofta i Jönköpings län, kyrkoh. 1613, död 1619.

Superintendenterna Rothovius, Eschilli, Enander,

Schomerus 1619—1660, Bisk, Schytte, Braun,

Schröder, Beronius, Schröder, Wallenstråle, Stagnelius,

af Kullberg, 1660—1851.

Per Kullberger. Se kom. i Kalmar.Herman Teofilus Ringberg, f. 1822 i Dörby. F.

kyrkoh. i Källa. kom. i Ljungby 1863, kyrkoh. i

Wis-sefjärda 186ö, kontr.-prost, kyrkoh. i Dörby 1878,

död 1890.

lohan Valfrid Hultqvist, f. 1844 i Förlösa. F.

klockare; kom. i Mortorp 1874, kyrkoh. i Dörby

1891, död 1899.

Per Alfred Ljungkrantz, f. i Ljungby 1*44. F.

handlande; kom. i Bäekebo 1878, d:o i Högsby

1879, kyrkoh, i Dörby 1900.

Komministrar.

Iohannes Erici 1590, kyrkoh. i Kastlösa 1595.

Henrikus Andrece. Se slottspastorer.

Nicolaus Haqvini, nämnes 1598. Trol. identisk

med kyrkoh. i Dörby Nicolaus Haqvini Wallerius.

Se ofvan.

Laurentius Olai, nämnes 1613.

Iohannes Svenonis 1622—1627.

löns Hvessing. Se 2:dre kom. i Kalmar.

Andreas Balchius, 1633—1652. Se kyrkoherdar

i Kastlösa.

Ionas Maderus 1653, kyrkoh. i N. Möckleby 1668.

Elavus Svenonis Hossenius, f. i Hossmo. F.

bonde; kom. efter Maderus, Kongl. hofpredikant,

död 1678.

Iohannes Brand, kom. 1674, kyrkoh. i Högsby 1695.

Magnus Littovius, f. i Kalmar 1666. F.

borgare; kom. 1693, död 1703.

Jakob Spinck 1703—1713. Se kyrkoherdar i

Runsten.

Ionas Elmberg 1713—1730, sedan kyrkoherde i

N. Möckleby.

Lars Aurelius 1730—1738. Se kom. i Kalmar.

5Carl Sandberg, .1738—41, sedan kyrkoherde i

Döderhult.

Suno Hultberg, 1.741.—68, sedan kyrkoherde i

Sandby.

Jonas Ekman, f. i Ryssby 1735. F.

perukmakare i Kalmar; kom, 1768, död af lungsot 1777.

Nils Rosendal, 1778—1801, sedan kyrkoherde i

Runsten.

Per Kaliber ger, f. 1760 i Kalmar. F.

tullbesökare; kom. i Dörby 1802, död 1812.

Anders Sjöstrand, 1814—1823. Se kyrkoherdar

i Kristvalla.

Erik Israel Wellin, 1823—1830. Se

kyrkoherdar i Sandby och N. Möckleby.

Fil mag. Erik Gustaf Brunner, f. i Wentlinge

1795. F. hem.-äg.; kom. Ih29, d:o i Högsby 1836,

kyrkoh. i Hulterstad 1841, kontr.-prost, död 1861.

Abraham Wallander, 1836—38. Se

kyrkoherdar i Löt.

Anders Ahlrot, f. i Sandby 1792. F. hem.-äg.;

kom. 1838, död 1873.

Nils Magnus Lindeli, 1875—1881. Se kyrkoh.

i Ryssby.

Johannes Sjöborg, 1882—1888. Se kyrkoherdar

i Förlösa.

Karl Alfred Antell, f. i Ljungby 1852. F.

hem.-äg.; kom. i Hulterstad 1882, d:o i Dörby 1889.Förlösa.

Kons. 3 kl., utgjorde prepende åt rektor scholse

eller äldste kollegan i Kalmar 1550—1582.

Kyrkoherdar.

Haraldus Stolpa, kyrkoh, i Förlösa och tillika

canonicus i Linköping.

Nicolaus Petri Önigh, curatus 1525.

Georgius Bartholli, 1546.

Petrus Arvidi, 1558—1563, rektor vid skolan i

Kalmar.

Jonas G unnar i} 1565—1571, kollega i Kalmar,

Nicolaus Petri Gothus, kyrkoh. 1576, rektor i

Kalmar, dekan i Linköping 1585, domprost

därstädes, död 1591.

Eschillus Haqvini, 1586—1604. Se

komministrar i Kalmar.

Petrus Eschilli, son af föreg., kyrkoh. i Förlösa

1604, d:o i Åby 1614, clöd 1651.

Olaus Petri, f. 1581, död 1655.

Andreas Ahlebeckius, f. i Gårdby. F. bonde;

kyrkoh. 1656, död 1666.

Suno Glandius, 1666—1675. Se kom. i Kalmar.

Israel Leimontinus, 1677—1685. Se kons.-not.

Olaus Jucceus, f. i Säfsjö af Madesjö. F.

bonde; kom. i Madesjö 1665, kyrkoherde i Förlösa 1685,

död 1696,Rickard Glaciander, f. i Glömminge. F. bonde;

kyrkoh. i Förlösa 1696, död 1706.

Olaus Gresilius, f. i Gräsgård 1666. F.

kyrkoherde; kyrkoh. 1708, död 1716.

Lars Segrelius, 1714—1733. Se kons,-not.

Olaus Cedergren, f. i Kalmar 1692. F.

sjötullvaktmästare; apologist i Kalmar 1720, kyrkoherde i

Förlösa 1733, d.o i Hulterstad 1744, död s. å.

Fil. mag. Lars Segrelius, son af föreg., f. i

Kalmar 1711, kyrkoh. 1743, död 1751.

Andreas Fornander, f. i Kristdala, Linköpings

stift 1719. F. kyrkoherde i Döderhult; kyrkoherde

1753, död 1773.

Peter Uddenberg, f. i Högsby 1721. F.

sergeant; kom. i Åbv 1753, d:o i Alem 1766. kyrkoherde

i Förlösa 1774, d:o i Åby 1784, död 1801.

Daniel Segrelius, son af den yngre Lars S.

f. i Förlösa 1743, kyrkoh. 1784, död 1823.

Christian Beniamin Ljungstedt, f. i Byarum,

Jönköpings län 1771. F. bruksinspektör; kom. i

Köping 1811, kyrkoh. i Segerstad 1822, d:o i

Förlösa 1824, död 182*.

Per Hultén, f. i Högsby 1780. F. bonde; kom.

i Åby 1820, kyrkoh. i Förlösa 1829, d:o i Döderhult

1838, död 1847.

Per Wisén, f. i Wissefjärda 1786. F, bonde;

kom. i Halltorp 1826, d:o i Wissefjärda 1831,

kyrkoherde i Förlösa 1839, kontr.-prost, kyrkoherde i

Repplinge 1844, död 1867.

Per Runbäck, f. i Runsten 1794. F. smed;

kom. i Arby 1830, kyrkoherde i Förlösa 1845, d:o

i Arby 1853, L. V. O., död 1872.

Olaus Åberg, f. i Ryssby 1798. F.

trädgårdsmästare; kom. i Ås 1840, kyrkoh. i Förlösa 1853,

kontr.-prost, död 1867.Frih. Bror Uno Per Jakob Alexander

Hummerhjelm, f. i Åby 1818. F. kapten, sedanf

postinspek-tor; kom, i Köping 1857, d:o i Algutsrum 1867,

kyrkoh. i Förlösa 1868, död i Stockholm 1888.

Johannes Sjöborg} f. i Madesjö (n. v. Örsjö)

1832. F. hem.-äg., kom. i Torsås 1869, d:o i

Dörby 1878, kyrkoh. i Förlösa 1888, död 1900.

Gustaf Rudolf Steenhoff\ f. i Högsby 1847. F.

drätselkamrer i Kalmar; komminister i Repplinge

1882, kyrkoherde i Förlösa 1901.

Kristvalla.

Kapellpredikanter.

Olaus Svenonis, 1630—1639. Se 2:dre

komministrar i Kalmar.

Petrus Anundi, 1645—1651. Se kons.-not.

Kyrkoherdar.

Olaus Johannis Revallius, f. i Kristvalla, kom. i

Arby 1640, kapellpredikant i Kristvalla 1651,

kyrkoherde därst. 1657, död 1663.

Georg Svebilius, f. i Råby nära Kalmar 1635

(broder till teol, lektorn i Kalmar, slutl. ärkebiskop

Olaus S.) kyrkoh. i Kristvalla 1663, död 1696.

Nicolaus Montelius, f. 166S i Madesjö. F.

bonde; kollega i Kalmar 1695, kyrkoherde i Kristvalla

1696, d:o i Halltorp 1714, död 1733.

Nils Durenins, f. i Söderåkra 1687. F.

gästgifvare; kollega i Kalmar 1712, kyrkoherde i Kristvalla

1714, död 1741.

Ingo Durenius, f. i Kristvalla 1714 (son af föreg.)

kyrkoh. 1742, d:o i Torsås 1769, död 1772.

Fil. mag. Daniel Montelius, f, i Ryssby 1739.

F. lektor i latin; kyrkoh. 1769, d:o i Wissefjärda 1785,

kontr.-prost, död 1810.

Fil. mag. Johan Petter Hultmark, f. 1745 i

Dö-clerhult. F. krigsmanshusbefallningsman; kyrkoherde

1784, död 1805.

Fredrik Elfström, f. 1757 i Hagby. F.

inspektor på Lovers bruk därst., kom. i Mönsterås 1790,

kyrkoh. i Kristvalla 1806, d:o i Mönsterås 1809,

död 1817.

Carl Sabelström, 1809—1821. Se slottspastorer

Anders Sjöstrand, f. 1768 i Ålem, F.

rusthållare; kom. i Mortorp 1803, d:o i Dörby 1812,

kyrkoherde i Kristvalla 1821, död 1826.

Jonas Fagenström, f. i Fagerhult 1778. F.

bonde; kom. i Ås 1822, kyrkoherde i Kristvalla 1827,

kontr.-prost, död 1845.

Nils Granlund, f. i Ljungby kapellförsamling

(St. Sigfrid) 1787. F. bonde; kom. i Löt 1827, d:o

i Kråksmåla 1834, kyrkoh. 1845, död 1850.

Johan Petter Sellergren, f. i Fagerhult 1804. F.

bonde; kom. i Torsås 1846, kyrkoherde i Kristvalla

1851, d:o i Åby 1870, död 1877.

Lars Gustaf Dahlström, f. i Segerstad 1827. F.

skräddare; kom. i Åby 1869, kyrkoh. i Kristvalla

1870, d:o i Söderåkra 1883, kontr.-prost, L.V.O.

Carl Olof Nyström, f. i Kalmar 1850. F.

sjökapten; kom. i Åby 1876, d:o i Gärdslösa 1882,

kyrkoh. i Kristvalla 1884, d:o i Runsten 1897.

Alfred Ferdinand Lindblom, f. 1856 i Halltorp.

F. trädgårdsmästare; kom. i Åby 1885, 2:dre kom. i

Kalmar 1889, kyrkoh. i Kristvalla 1898.

——

Åby och Bäckebo.

Kons. 2 kl. I afd.. utgjorde prebende åt teol.

lektorn i Kalmar mellan åren 1668—1692, blef därefter

regalt, men är numera kons.

Kyrkoherdar.

Algothus, curatus in Aaby 1318.

Laurentius Gudmundi, kyrkoh. i Aby 1525.

Göran, kyrkoh. på 1540-talet.

Peder, kyrkoh. 1543.

Nils, död 1547.

Torsten Svenonis, kyrkoh. i Halltorp 1549, d:o i

Åby 1560, död 1564.

Oluf,; kyrkoh. 1565.

Ivar Andrece, död 1579.

Petrus Jonce Björn, kyrkoh. 1580, kontr.-prost i

Möre, död 1612.

Nicolaus Jonce Björn, trol, brorson till föreg.;

kyrkoh. i Fliseryd 1600, d:o i Åby 1612, död 1632,

Petrus Eschilli, 1614—1651. Se kyrkoh. i Förlösa,

Petrus Ungius, 1652—1654, Se lektorer i

grekiska.

Canutus Chorcelius, 1656—1684. Se teol. lektorer.

Olaus Repplerus, 1685—1692. Se teol. lektorer.

Mikael Wippert, 1692—1705. Se lektorer i filosofi.

Daniel Swebilus, 1705—1718. Se fil. lektorer.

Johan Nydelius, f. i Nydala, Jönköpings län

1671. F. bonde; regementspastor 1717, kyrkoh. i

Åby 1719, kontr.-prost, död 1751.

Lars Höök, 1753—1759. Se lektorer i latin.

Fil. mag. Georg Ahlberg, f. i Woxtorp 1714. F.

komminister därst.; kyrkoh. i Böda 1753, kontr.-prost

i Ölands N. kontrakt, kyrkoh. i Åby 1759,

kontr.-prost, död 1782.

Peter Uddenberg,, 1785—1801. Se kyrkoherdar

i Förlösa.

Fil. mag. Erik Peter Bethén, f. i Mönsterås 1746.

F. kyrkoh. i Fliseryd; kom. i Wissefjärda 1782,

kyrkoherde 1803, död 1818.

Carl Jakob Uddenberg, f. i Kalmar 1766. F.

tullinspektor; kom. i Ryssby 1805, kyrkoh. här 1819,

kontr.-prost, död 1843.

Christian Aron von Sydow, 1843—1864. Se kom.

i Kalmar.

Carl Georg Uddenberg, 1864—1871. Se kom.

i Kalmar.

Johan Peter Seller gren, 1870—1877. Se

kyrkoherdar i Kristvalla.

Anders Johan Holmström, f. i Kalmar 1817. F.

sjökapten; kom. i Döderhult 1857, kyrkoh. i

Gräsgård 1867, d:o i Åby 1878, död 1880.

August Löttiger, kyrkoherde 1881. Se

komministrar i Kalmar.

Komministrar i Åby.

Mattias Erasmi, kom. i Åby 1609 och 1610,

kyrkoh. i Ryssby 1612.

Elias Ungius, nämnes 1631.

Jonas Petri Häradshammarinus, kom. 1636, d:o

i Ryssby 1648, kyrkoh. i Böda 1653.

Benedictus Petri, 1649—1652, då han blei

pedagog i Ålem, död 1654.Ericius Bethenius, 1652—56. Se kyrkoherdar i Arby^

Gustaf Swebilius, 1657—58. Se kyrkoherdar i

Sandby.

Petrus Forlosenius, kom. 1658, död kort därefter.

Petrus Hvalman, kom. efter F.. regementspastor

vid Kalmar reg.

Jonas Kinnerus. Se 2:dre kom. i Kalmar.

Birger Nannonisy f. i Dörarp, Sunnerbo härad,

kom. 1674, död 1678.

Sveno Grysenius, f. i Högsby. F. bonde;

komminister 1678.

Jonas Lindelius, kom. 1680, d:o i Bäckebo 1681,

kyrkoh. i Glömminge.

Petrus GardinuSy f. i Kalmar. F. hattmakare;

komminister 1682.

Olaus Dellius, 1686 — 1691. Se kyrkoherdar i

Långlöt.

Nicolaus Leimontinus, 1692—1696. Se

kyrkoherdar i Wickleby.

Elias Hasselqvist (broder till hosp.-pred. H.),

kom. i Åby 1696, död 1711.

Petrus Kexhelius, f, i Kalmar 1690. F.

handlande; kom. i Aby 1712, kollega i Kalmar 1715, död 1724.

Lars Austrenius, f. omkr. 1676. F, präst; kom.

1713, död 1714.

Sven Moberg, f. 1681 i Granhult, Wexiö stift,

kom. 1714, afsatt, sedan kom. i Bäckaby, Jönköpings

län, död 1749.

Petrus Bergström, 1728—1753. Se kyrkoherdar

i Persnäs.

Peter Uddenberg, 1753—1768. Se kyrkoherdar

i Förlösa.

Peter Törngren, f. 1728 i Döderhultsvik. F.

provisionshandlande; kom. i Åby 1769, död 1780.Johan Fredrik Eckerlund, 1782—93. Se

lektorer i historia.

Johan Eredrik Lindvall, 1793—96. Se

kyrkoherdar i N. Möckleby.

Matthias Matthiesen, f. i Kalmar 1758, F.

sjökapten; kom. 1797, död 1808.

Nils Krantzlund, f. i Mortorp 1763. F.

hem.-äg.; kom. i Åby 1808, d:o i Ljungby 1814, död 1829.

Jonas Stockenström, 1815—1820. Se

kyrkoherdar i Gräsgård.

Per Hultéen, 1820—1832. Se kyrkoh. i Förlösa.

Fil. mag. Erik Johan Hattman, f. i Ljungby 1801,

F. kommissionslandtmätare; komminister i Åby 1830,

död 1*35.

Carl Gustaf Wulff 1835—1844. Se

komministrar i Gärdslösa.

Anders Råberg, f. i Kalmar 1803. F. sjökapten;

kom. 1843, död 1847.

Carl Johan Uddenberg, 1847—1859. Se

kyrkoherdar i Långlöt.

Jonas Vilhelm Rosenqvist, 1859—69. Se

kyrkoherdar i Söderåkra.

Lars Gustaf Dahlström> 1869—1871. Se

kyrkoherdar i Kristvalla.

Carl Otto Fredrik Wallander, 1871 — 1877. Se

kyrkoherdar i Löt.

Carl Olof Nyström, 1878—1884. Se

kyrkoherdar i Kristvalla.

August Sterner, 1884—85. Se kyrkoh. i Kastlösa.

Carl Herman Fagergren> 1889—95. Se

komministrar i Bäckebo.

Johan August Werner, f. i Kräksmåla 1858. F.

torpare; kom. i Åby 1896.Komministrar i Bäckebo.

Jonas Lindelius, 1681. Se kom. i Åby.

Mattias Gardinus, f. i Kalmar 1665 (bror till

kom. G. i Åby) kom. i Bäckebo 1703, död 1735.

Jonas Sporselius, 1707—1712. Se kyrkoh. i Källa,

Mattias Gustorphius, prästson från Agunnaryd,

kom. i Bäckebo 1712, död 1711.

Lars Hamberg, f. 1706. F. auditör;

komminister här 1742, död 1763.

Peter Jakob Wahlström, f. i Kalmar 1716. F,

båtsman; kom. här 1763, död 1770.

Peter Funkqvist, f. 1731. F. smed;

komminister här 1771, död 1802.

Olof Ringberg, 1802—1815. Se kyrkoh. i Långlöt.

Fil. mag. Carl Magnus Berggren, f. 1780 i

Må-lilla. F. fältprost; kom. här 1814, död 1826.

Erland Fornander, 1827—1837. Se

kyrkoherdar i Fliseryd.

Anders Ringberg, 1837—1850, Se kyrkoherdar

i Källa.

Erik Wahlström, 1850—1864. Se kyrkoherdar i

Torslunda.

Frih. Melker Gustaf Volmar Falkenberg, 1864

1871. Se kyrkoherdar i Smedby.

Otto Wilhelm Wulff, 1871—1880. Se

kyrkoherdar i Kråksmåla.

Per Alfred Ljungkrantz. Se kyrkoh. i Dörby.

Erik Magnus Hoflund, 1879—1890. Se

kyrkoherdar i Gärdslösa.

Per Vallerius Olsson, f. i Hossmo 1862. F,

landtbrukare; kom. i Bäckebo 1891, föreståndare för

Fröbergska uppfostringsanstalten i Kalmar 1895.

Carl Herman Fagergren, 1895—1899. Se

kyrkoherdar i Källa.

Carl Johan Ber ger, f. i Tånnö 1865. F.

landtbrukare; kom. här 1900,Ryssby.

Kons. 2 kl. I afd.

Kyrkoherdar.

Ericus, 1448.

Canutus Birgeri, nämnes 1476 och 1479.

Johannes Ragvaldi, nämnes 1488.

Andreas, blef kyrkoh. här 1491.

Olaus Johannis, nämnes 1525.

Jonas Spegel, nämnes 1547.

Laurentz Petri, f. d. hofpredikant hos Hertig

Erik, nämnes 1555.

Ericus, 1559—1565.

Olaus Johannis, 1566—1568.

Olaus Nicolai, kyrkoh. här 1568, död 1575.

Olaus Olai (son af senast nämnde Olaus

Johannis, här ofvan), kyrkoh. 1575, död 1598.

Johannes Nicolai, kyrkoherde i Långlöt, d:o här

1599, död 1604.

Jonas Simonis, f. på Öland omkr, 1573, död

1652 såsom kyrkoh. i Ålem.

Mattias Erasmi, kyrkoh. 1612, död 1650.

Erik Gerdzlowius, son af superintendenten öfver

Öland och kyrkoh. i Gärdslösa Birger Theodori;

kyrkoherde i Långlöt 1643, d:o i Ryssby 1652, död 1670.

Magnus Cervinus, f. 1633 i Madesjö. F. bonde;

kyrkoh. 1670, död 1689.

Birger Gerdzlowius (son af föreg. Erik G.)

kyrkoh. 1690, död 1693.

Johan Petersson, f. i Aalborg på Jutland,

kyrkoherde 1694, amiralitetspastor i Karlskrona 1704,

superintendent därst. 1711, död 1717.

Georg Swebilius, 1705—1731. Se fil. lektorer.

Georg Montelius, 1734—1744. Se lektorer i latin.

Fil. mag. Israël Nicander, f. i Näshult 1704. F.

kyrkoh.; kyrkoh. 1744, död 1745.

Fil. mag. Erik Catonius, f. i Kalmar 1711. F.

teol. lektor; kyrkoh. här 1745, kontr.-prost, död 1762.

Hans Jakob Donner, f. i Ålem 1717. F.

kvartermästare; kyrkoh, här 1763, död 1794.

Fil. mag. Bengt Magnus Lindvall, L i Wernamo

1754. F. hofrättskommissarie; kollega i Kalmar 1792,

kyrkoh. här 1795, kontr.-prost, L. V. O., teol. d:r,

död 1843.

Fil. mag. Johan Fredrik Rossander, f. i Ålem

1781. F. komminister; kollega i Kalmar 1827,

kyrkoherde i Smedby 1832, d:o i Ryssby 1844, död 1860.

Johan Gustaf Björklund, f. i Nottebäck,

Jönköpings län 1806, kom. i Kråksmåla 1848, kyrkoherde

i Ryssby 1861, död 1877.

Nils Magnus Lindell, f. i Åby 1818. F.

klockare; kom. i Ås 1860, d:o i Dörby 1873, kyrkoh.

i Ryssby 1878, död 1800.

Andreas Nordstén, f. i Stenåsa 1847. F.

hem.-äg.; kyrkoh. i Källa 1880, d:o i Ryssby 1891.

Komministrar.

Israël Matthiæ, 1646. Sedan kom. i Torslunda.

Jonas Petri Häradshammarinus, 1648. Se

komministrar i Åby.

Sveno Svenonis} i. i Kråksmåla 1632. F. bonde;

kom. i Ryssby 1657, d:o i Högsby 1661, död 1696.

Israel Laurentii Alhemius, kom. 1660, död 1663.

Birger Gerdzlowius, 1664—1690. Se

kyrkoherdar härstädes.

Olaus Dellius, 1691 — 1705. Se kyrkoh. i Långlöt.

Nils Dahlin, 1705—1726. Se kyrkoh. i Repplinge.

Olaus Cedergren, 1726—1733. Se kyrkoherdar

i Förlösa.

Nils Istadius, f. 1702 i Alböke. F. bonde; kom.

1733, död 1767.

Peter Reen, 1767 -1783. Se kyrkoh. i Döderhult.

Gustaf Croelius, 1783—1806. Se kyrkoherdar i

N. Möckleby.

Carl Jakob Uddenberg, 1806—1820. Se

kyrkoherdar i Åby.

Lars Magnus Funkqvist, i. i Bäckebo 1780. F.

komminister; kom. här 1819, död 1844.

Johan David Rothman, 1846—1859. Se

kyrkoherdar i Torsås.

Sven Kjelteström, f. i Kalmar 1808. F.

sjökapten; kom. 1859, död s. å.

Nils Magnus LindelL 1862—1875.

Carl August Runkrantz, f. i Madesjö 1839. F.

kyrkoh. i Kastlösa; komminister i Föra 1869, d:o

här 1874, död 1892,

Emil Emanuel Möllerberg, f. i Köping 1859. F,

smed; kom, i Ryssby 1893.

Södra Möre.

Prostar.

Olaus Petri i Arby 1613—1644.

Olaus Holgeri Catonius i Söderåkra 1644—1674.

Olaus Bohlius i Torsås 1672.

Aron Stolpe i Madesjö 1672—1673.

Anders Swebilius i Ljungby 1673—1692.

Nicolaus Bruun i Madesjö 1692.

Holger Catonius i Torsås 1693—1716.

Joachim Witte i Ljungby 1716—1731.

Johan Gabriel Catonius i d:o 1732—1741.

Petrus Næssman i Madesjö 1743—1755.

Georg Montelius i Ljungby 1755—1764.

Petrus Frigelius i Madesjö 1764—1790.

Magnus Dahlerus i Ljungby 1790—1793.

Thomas Montelius i Söderåkra 1793—1802.

Erik Caspar Rooswal i Arby 1804—1807.

Daniel Peter Aurélius i Söderåkra 1810—1824.

Paul Runkrantz i Wissefjärda 1824—1830.

Olof Ekerot i Söderåkra 1830—1838.

Anders Sandberg i Madesjö 1838—1874.

Herman Teofilus Ringberg i Wissefjärda 1874

—1881.

Gustaf Teodor Tode i Arby 1881—1893.

Lars Gustaf Dahlström i Söderåkra 1894—1904.

Johan Magnus Lindstedt i Torsås 1904.

Ljungby, Hossmo och St. Sigfrid.

Prebende I kl.; var 1623—1712 prebende åt teol.

lektorn i Kalmar; hade egen pastor 1712—l830;

utgör prebende åt biskopen från 1830.

Kyrkoherdar.

Elavus, nämnes 1412 och 1414.

Jens Ingvarsson, 1767

Nicolaus i början af 1500-talet.

Petrus Fubb, 1525, död omkr. 1545.

Peder, 1546.

Jöns Petri, 1552. Se kyrkoh, i Kalmar.

Petrus Caroli, 1555. Se kyrkoh. i Kalmar.

Josef Andræ, kyrkoh. i Madesjö 1559, d:o i

Ljungby 1569.

Jonas Andreæ, 1590—1603.

Holger Sunonis, 1603—1612. Se slottspastorer.

Laurentius Olai, 1614.

Nicolaus Eschilli, 1623—1627, teol. lektor.

Magnus Alander, 1627—1630, teol. lektor.

Israel Starbeckius, 1631—1659, teol. lektor.

Olaus Swebilius, 1660—1669, teol. lektor.

Andreas Swebilius, 1669—1692, teol. lektor.

Olaus Repplerus, 1692—1697, teol. iektor.

Erik Melin, 1698—1711, teol. lektor.

Joachim Witte, 1712—1731. Se fil. lektorer.

Johan Gabr. Catonius, 1732—41. Se teol. lektorer.

Sante Bodin, 1742, lektor i latin.

Georg Montelius, 1743— 1764. Se lektorer i latin.

Fil. mag. Anders Bäckerström, f, i Aby 1724.

F. fältväbel; amiralitetspastor 1759, kyrkoh. i

Ljungby 1765, teol. d:r, död 1786.

Magnus Dahlerus, 1787—1793. Se teol. lektorer.

Fil. mag.. Frih. Ludvig Mörner, f. i Björkö,

Jönköpings län 1764. F. hofjägmästare; kongl.

hofpredikant, kyrkoh. i Ljungby 1794, biskop i Wexiö 1800,

teol. d:r, K.N.O., död 1823,

Fil. mag. Lars Bergström, f. 1743 i Åby. F.

komminister; kom. i Ljungby 1773, kyrkoh. i

Mortorp 1791, d:o i Ljungby 1801, teol. d:r, död 1820.

Carl Adolf Wahlbom, 1822—1828. Se lektorer

i latin.

Anders af Kullberg, 1832—1851, biskop.

Paul Genberg, 1853—1875, biskop.

Per Sjöbring, 1875—1900, biskop.

H. W. Tottie, 1900, biskop.

Komministrar i Ljungby och Hossmo.

Andreas Elavi, nämnes 1565.

Andreas Jon, 1584.

Jakob Petri, 1588.

Jonas Petri, 1593.

Jöns Olai, 1603.

Olaus Ebberi, omkr. 1606.

Laurentius Olai, 1609. Se kyrkoh. här.

Birger Gallius, 1610—1617. Se kom. i Kalmar.

Andreas, kom. 1618.

Brynolf Simonis, 1633. Se hosp.-pred. i Kalmar.

Erasmus Swebilius, 1653—1657. Se

kyrkoherdar i Wissefjärda.

Petrus Tavasthius, 1658—1659.

Rickard Glaciander, 1675—1697. Se

kyrkoherdar i Förlösa.

Petrus Ekegren, f. i Algutsboda. F. bonde;

kom. 1695, död 1706.

Jonas Swebilius, f. 1680 i Kristvalla. F.

kyrkoherde; kom. 1709, död 1715.

Christoffer Frisius, f. i Finland, komminister

1717, död 1737.

Erik Spinck, f. i Dörby 1710. F. kyrkoherde i

Runsten; kom. 1737, död 1751.

Nils Wagnelius, 1752—1773. Se kyrkoherdar i

Fagerhult.

Lars Bergström, 1773—1793. Se hyrkoh. härst.

Johan Fredrik Eckerlund, 1793—1815. Se

lektorer i historia.

Nils Krantzlund, 1815—1829. Se kom. i Åby.

Johan Lorens Brunsberg, f. i Kalmar 1777. F.

tunnbindare; kom. i Fagerhult 1822, d:o i Ljungby

1830, död 1844.

Olof Jansson, f. i Kristvalla 1792. F. bonde:

kom. i Mortorp 1837, d:o här 1845, död 1858.

Gustaf Lindeman, 1859—1866. Se kyrkoherdar

i Hulterstad,

Herman T. Ringberg, 1866—1870. Se

kyrkoherdar i Dörby.

August Löttiger, 1870—1873. Se kyrkoh. i Åby.

Johan Martin Lundgren, 1873—1885. Se

kyrkoherdar i Resmo.

Abel Emanuel Uddenberg, f. i Wirserum 1852.

F. folkskollärare; kom. i Högby 1880, d:o här 1883,

död 1886.

John Axel Johnsson, f. i Kalmar 1852. F.

arbetare; kom. 1887, folkskoleinspektör sedan 1893.

Komministrar i St. Sigfrid.

Erik Gust. Kassell, 1857—1866. Se

kyrkoherdar i Wickleby.

Anders Johan Brunnér, 1866—1868. Se

komministrar i Ålem,

Johan Ev. Grönqvist, 1868—1878. Se

komministrar i Arby.

Johan Alfred Jönsson, 1879—1885. Se

kyrkoherdar i Mönsterås.

Viktor Julius Ljunggren, 1885—1894. Se

kyrkoherdar i Arby.

Johan Sohlberg, f. i S. Möckleby 1856. F.

snickare; kom. 1895, död (genom själfmord) 1907.

Fil, kand. Matts Ebbe Björkman, f. i Torpa 1880.

F. landtbrukare; komminister 1908.

————

Mortorp.

Kons. 3 kl.

Kyrkoherdar.

Inge, 1444.

Joannes Caroli, 1526—27.

Petrus Nicolai, 1555—1568.

Jonas Petri, 1568, död 1584.

Andreas Jonce, kom. i Ljungby, kyrkoherde här

1585, död omkr. 1602.

Jöns Hansson, död 1611.

Olaus Ebberi, kyrkoh. 1611, förut komminister

i Ljungby, död 1665.

Nicolaus Löfving, son af föreg., f. i Mortorp

1620, kyrkoh. här 1666, död 1694.

Nicolaus Glyselius (äiven G lys ing), f. i Ljungby.

F. torpare; död 1698.

Magnus Stagnelius, f. 1655 i Högby. F.

kronolänsman i Åkerbo härad; kom. i Mortorp 1694.

kyrkoh. därst. 1698, död 1722.

Gustaf Axelsson, f. 1675 i Ålem. F. frälsefogde;

kyrkoh. i Mortorp 1722, död 1734.

Petrus Lindgren, f. i Westrum i S. Tjust 1693.

F. bonde; kyrkoh. 1735, död 1748.

Johan Ahlbaum, f. i Wissefjärda 1692. F.

bonde; komminister i Söderåkra 1727, kyrkoherde här

1748, dö cl 1763.Mattias Runkrantz, f. 1716. F. kom. i

Gärds-lösa; kom. i Madesjö 1743, kyrkoherde här 1763,

död 1790.

Lars Bergström, 1793—1803, Se kyrkoherdar

i Ljungby.

Samuel Bökelund, f. 1748. F. kyrkoherde i

Källa, sedan i Söderåkra; kom. i Glömminge 1786,

kyrkoh. här 1802, död 1821.

Nils Selander, f. i Algutsboda 1766. F. bonde;

kom. i Ås 1807, kyrkoh. i Mortorp 1822, död 1835.

Filol. kand. Anders Petter Källström, f. 1786 i

Mortorp. F. bonde: kom. i Persnäs 1823, kyrkoh.

här 1835, död 1855.

Anders Morén, f. i Mortorp 1781. F. bonde;

kom. i Torslunda 1826, kyrkoh, 1855, död 1859.

Fil. mag. Carl August Hoflund, f. i Källa 1818.

F. kyrkoh. i Persnäs; kollega i Kalmar 1843, kom.

i Döderhult 1847, kyrkoh. i Segerstad 1848, kyrkoh.

i Mortorp 1860, d:o i Kastlösa 1865, död 1869.

Petter Hultkrantz, f. i Wissefjärda 1792. F.

hem.-äg,, kom. i Glömminge 1835, kyrkoherde här

1866, död 1888.

Frans Johan Aulén, f. i Madesjö 1847. F.

hem.-äg.; komminister i Halltorp 1881, kyrkoh. här 1888,

d:o i Gärdslösa 1898, död 1904.

Sven Johan Sandberg, f. i Sandby 1836. F.

hem.-äg.; kom. i Köping 1867, kyrkoh. här 1899.

Komministrar.

Nils Olai, 1659, kallade sig sedan Löfving. Se

kyrkoherdar här.

Nicolaus Glysenius) 1680—1694. Se kyrkoh. här.

Magnus Stagnelius, 1694—1698, Se kyrkoh. här.Brynolf Kinnerus, 1700—1701. Se kyrkoherdar

i Wissefjärda.

Suno Frödin, 1701—1703. Se kyrkoh. i Smedby.

Nils Blohm, f. i Kalmar 1681. F. klädmakare;

kom. 1706, d:o i Wissefjärda 1712, död 1735.

Mikael Stigelius från Finland, komminister

1715, död 1717.

Carl Rossander, 1719—1723. Se kyrkoh. i Ås.

Jonas Melenius, 1724-1739. Se kyrkoh. .i Böda.

Josef Lagerström, f. 1709 i Kalmar. F.

landtull-besökare; kom. 1739, d:o i Ålem 1744, död 1765.

Johan Leander, f. i Kalmar 1715. F.

komminister därst., kom. 1744, död 1762.

Magnus Palmgränd, f. i Näshult 1718. F.

bonde; kom. 1762, död 1776.

Jakob Lundenberg, 1779—1795. Se kyrkoh. i Ås.

Johan Peter Dyk, f. i Kalmar 1748. F.

styck-junkare; komminister 1795, d:o i Gärdslösa 1803,

död 1829.

Anders Sjöstrand, 1805—1814. Se kyrkoherdar

i Kristvalla.

Nils Andersson, f. i S. Möckleby 1768. F.

bonde; kom. 1814. död 1824.

Abraham Köhlström, f. i Kalmar 1781, F.

artillerist; kom. 1823, död 1828.

Jonas Bökelund, f. i Algutsrum 1788 (son af

kyrkoh. Samuel B. härst.) kom. 1828, död 1829.

Olof Palmqvist, f. i Dörby 1792. F. båtsman;

kom. 1829, död 1836.

Olof Jansson, 1836—1847. Se kom. i Ljungby.

Per Lundgren, 1847—1854. Se kyrkoherdar i

Söderåkra.Gustaf Lindeman, 1854—1860. Se kyrkoherdar

i Hulterstad.

Peter Jonsson, 1860—-1865. Se kyrkoh. i Böda.

Gustaf Henrik Engström, 1865—1877. Se

kyrkoherdar i Madesjö.

Johan Valfrid Hultqvist, 1877—1886. Se

kyrkoherdar i Dörby.

Oskar Arnell, 1886—1901. Se kyrkoh. i Gräsgård,

Carl Areskog, f. i Kalmar 1867. F. handlande;

lärare vid Skytteanska skolan i Ålem 1897,

komminister i Mortorp 1901.ffrby, Hagby och Karlslunda.

Kons. 2 kl. I afd.

Kyrkoherdar:

Abraham, 1540, död 1553.

Olof 1553—1564,

Bero Jonoe, 1566, död vid hög ålder 1605.

Olaus Petri, 1606, död 1643.

Petrus Rothovius, 1643—1658. Se lektorer i

grekiska,

Erik Bethenius, {. i Mörbylånga 1609. F.

kronojägare; kyrkoh. 1659, död 1705.

Anders Swebilius, f, 1677 i Ljungby. F. teol.

lektor; kyrkoh. 1705, död 1741.

Sven Moring, f. i Köping 1709. F.

kronobefall-ningsman; kyrkoh. 1741, död 1774.

Erik Bäckstadius, f. i Karlskrona i 729. F.

kyrkoherde sist i Madesjö; kyrkoh. 1774, död 1798.

Erik Caspar Rooswal, 1800—1807. Se kons.-not.

Per Anders Lindbom, 1807—1828. Se

komministrar i Kalmar.

Mattias Dahm, f. i Algutsnim 1764. F. hem.-äg.;

kom. i Arby 1805, kyrkoh. därst. 1829, död 1841.

Carl Gustaf Montelius, f. i Söderåkra 1788. F.

kyrkoh. därst,; amiralitetskompastor 1822, kyrkoh. i

Fagerhult 1829, fältprosts n. h. o. v., kyrkoh. i Arby

1843, död 1852.

Per Runbäck, 1852—1872. Se kyrkoh. i Förlösa.Gustaf Teodor T ode, 1872—1893. Se

komministrar i Kalmar.

Viktor Julius Ljunggren, f. i Kalmar 1853. F.

skräddare; kom. i St. Sigfrid 18ö3, kyrkoh. i Arby 1894.

Komministrar i Hagby.

Truillus Haqvini, 1601 -1605. Se kom. i Kalmar.

Olaus Olai, död 1607.

Olaus Petri. Se kyrkoh. i Arby.

Brynolf Simonis, 1651, kyrkoh. i Fliseryd 1659.

Petrus Sylvinus, 1659—1666. Se kyrkoherdar

i Halltorp.

Jonas Rothovius, 1667—1681. Se kom. i Kalmar.

Lars Landerbeck, 1685—1707, Se kyrkoherdar

i Repplinge.

Gunnar Kullberg, 1708—1723. Se kyrkoherdar

i Sandby,

Johannes Menelius, f. i Karlskrona 1687, F.

timmerman; kom. 1723, död 1771.

Magnus Bremselius, f. i Böda 1736. F.

komminister; kom. här 1771, död 1804.

Mattias Dahm, 1805—1830. Se kyrkoh. i Arby.

Per Runbäck, 1830—1845. Se kyrkoherdar i

Förlösa och i Arby.

Lars Peter Holmström, f. i Kalmar 1804. F.

mjölnare; kom. 1846, död 1850.

Lars Fredrik Runkrantz, f, i Kalmar 1807. F.

teol, lektor; kom, 1850, död 1876.

Johan Evald Grönqvist, f, i Helleberga, Wexiö

stift 1823. F. garfvare; komminister i St. Sigfrid

1868, d:o här 1876. död 1876.

Henning Bernhard Hansson, f. i Aby 1867. F.

trädgårdsmästare; kom. i Arby 1897.

Komministrar i Karlslunda.

Carl GustafHer lin, 1873—1880. Sekyrkoh. i Högsby,

Johan Fredr. Risling, 1881 —1891. Se

kyrkoherdar i Kråksmåla.

Per Henrik Westerström, f. i Kalmar 1855. F.

postiljon; kom. i Karlslunda 1890.Malltorp och Woxtorp.

Kons. 2 kl. 2 afd.; efter reformationen lades

Halltorp som annex till Söderåkra, och Woxtorp som

annex till Mortorp. Ar 1567 blefvo socknarna åter

eget pastorat.

Kyrkoherdar.

Torsten Svenonis, 1540—1549. Se kyrkoh. i Åby.

Peder, 1552 och 1553.

Mattias Andreoe, 1567, kyrkoherde i Söderåkra

1572, död omkring 1611.

Olaus Caroli, 1572—1616.

Laurentius Halateranus, f, i Halltorp. F.

bonde; död 1652.

Daniel Ungius, kom. i Högsby 1640,

kyrkoherde i Halltorp 1653, död 1683.

Petrus Sylvin, f. i Kalmar 1632. F. borgare;

död 1687.

Zakarias Lobergius, prästson från Lönneberga

af Linköpings stift; komminister i Söderåkra 1670,

kyrkoh. i Halltorp 1688, död 1692.

Petrus Lindqvist, f. i Kråksmåla 1650, F. bonde;

kyrkoh. 1692, död 1697.

Sven Wellin, f. i Fagerhult 1650. F. bonde;

komminister i Fagerhult 1677, kyrkoherde i Halltorp

1698, död 1699.

Johannes Brandt, f. i Liibeck 1663. F.

sjökapten; kyrkoh. i Halltorp 1699, död 1713.

Nils Montelius, 1713—J733, Se kyrkoherdar i

Kristvalla,Petrus Landerbeck, f. i Arby 1699. F.

komminister; kyrkoh. i Fagerhult 1730, rektor vid skolan i

Kalmar 1732, kyrkoh. i Halltorp 1733, död 1779.

Samuel Passeniusy f. i Löt 1731. F. kyrkoh.,

kom. i Hulterstad 1763, kyrkoh här 1779, död 1787.

Olof Duse, f. i Kalmar 1740. F. skräddare; kom.

i Madesjö 1775, kyrkoh. i Halltorp 1788, död 1808.

Carl Magnus Lundberg, f. i Kalmar 1755. F.

dödgräfvare; kom. i Högsby 1786, d:o i Halltorp

1793, kyrkoh. därst. 1809, död 1818.

Fil. mag. Erik Andrén, f. i Algutsrum 1776. F.

bonde; apologist i Kalmar 1805, kom. i Fagerhult

1810, d:o i Halltorp 1812 kyrkoh. därst. 1818, död 1838.

Per Engströmy 1840—1850. Se kyrkoherdar i

Wissefjärda.

Erik Sabelström, f. i Döderhult 1797. F.

provisionshandlande; komminister i Mönsterås 1835,

kyrkoherde 1849, död 1862.

Carl Gustaf Petersohn, f. i Sandsjö 1812. F.

landthushållare; kom. i Sandby 1851, d:o i Halltorp

1855, kyrkoh. därst. 1862, död 1891.

Per Alfred Bodorff f. i Högsby 1846. F.

klockare och skollärare; kom. i Löt 1879, kyrkoherde i

Halltorp 1892.

Komministrar.

Petrus, 1615,

Petrus Nicolai O elandus, 1639—1648.

Petrus Sylvin, 1666—78. Se kyrkoh. härst.

Petrus Lindqvist, 1683—92. Se kyrkoh. härst.

Antonius Hallberg, f. i Kalmar 1668. F. borgare;

kom. 1693, död 1711,

Olof Ahlberg, f. 1688 i Kalmar. F. smed; kom.

1712, död 1719.Lars Bersenius, f. 1688 i Kastlösa. F. bonde;

kom. här 1719, död 1728.

Jonas Hyltenius, f. i Wexiö stift 1695. F. bonde;

kom. 1729, död 1765.

Erik Schottenius, 1767—1782. Se kyrkoh. T Källa.

jonas Sundelius, 1782—1793. Se kyrkoherdar i

Kastlösa.

Carl Magnus Lundberg, 1793—1810. Se

kyrkoherdar härstädes.

Olof Runsten, f. 1753 i Runsten. F. bonde;

kom. 1809, död 1811.

Erik Andrén, 1814—1820. Se kyrkoh. härst.

Sahlstén, 1820—1827. Se slottspastorer.

/V W&éfo, 1826—1834. Se kyrkoh. i Förlösa.

Per Engström, 1834—40. Se kyrkoh. i Halltorp

och i Wissefjärda.

Paul Lagerling, f, i Mister hult 1801. F. präst;

kom. 1839, död 1854.

Carl Gustaf Petersohn, .1856—1864. Se

kyrkoherdar härstädes.

Anton Niclas Thelander, f. i Döderhult 1829.

F, handlande; kom. 1863, kyrkoh. i Karlskrona

stads-iörsaml, 1866, d:o i Bårslöf 1881, död.

Gustaf Teodor *Löfgren, f. 1833 i Kalmar. F.

prost i Högsby; kom. 1867, död 1873.

Gustaf Henrik Engström, 1873—1879. Se

kyrkoherdar i Madesjö.

Carl Gustaf Herlin, 1880—1882. Se

kyrkoherdar i Högsby,

Frans Johan Aulén, 1882—1889. Se

kyrkoherdar i Mortorp.

Johan August Egberg, 1889 -1902.

Herman Verner Medin, f. i Mönsterås 1874, F.

handlande; kom. 1902.

Söderåkra.

Kons. 2 kl., I afd.

Kyrkoherdar.

Erlandus, 1526, Didrik Petri, 1539, död 1548,

Abraham, 1551—53. Se kyrkoh. i Arby. Andreas,

1555—1565, Jonas Jonæ, kyrkoh. i Wissefjärda 1572,

Mattias Andreæ, död 1611, Andreas Erasmi, kom.

1609, kyrkoh. 1612, Laurentius Olai, 1623—1641,

Olaus Holgeri Catonius, 1644—1671. Se lektorer

i grekiska.

Holger Catonius, son af föreg., kyrkoherde i

Torsås 1694, död 1716,

Nicolaus Gerdzlowius, 1694—1713. Se kons.-not.

Olaus Gresilius, 1714—1716. Se kyrkoherdar

i Förlösa.

Nicolaus Starbeck, 1718—1739. Se lektorer i

grekiska.

Nicolaus Böckert, f, 1691 i Madesjö. F. kom.,

sedan kyrkoh. i Högsby; komminister i Repplinge

1718, kyrkoh. 1739, död 1752.

Jonas Bökelund, f. i Söderåkra 1703. F. bonde;

kyrkoh. i Källa 1742, d:o här 1753, död 1783.

Thomas Montelius, 1784-^1802, Se kons.-not.

Daniel Peter Aurelius, f. i Dörby 1747. F.

tulluppsyningsman i Döderhult; kom. i Köping 1788,

kyrkoh. 1803, död 1824.

Fil. mag. Olof Ekerot, f. i Mönsterås 1773. F.

kyrkoh. i Fagerhult; gymnasiiadjunkt i Kalmar 1806,

kvrkoh. i Fagerhult 1811, d:o här 1825, kontr.-prost,

teol. d:r, död 1852.

Per Landgren, f. i Glömminge 1806. F.

sjöman; kom. i Mortorp 1846, kyrkoh. 1853, afsatt

1867, död 1892.

Jonas Vilhelm Rosenqvist f. i Kalmar 1821. F.

hattmakare; komminister i Aby 1866, kyrkoherde

1868, död 1880.

Johan Peter Ånelius, f. i Aby 1814. F. bonde;

kom. i Mönsterås 1860, kyrkoh. i Glömminge 1872,

d:o i Söderåkra 1880, död före tillträdet 1882.

Lars Gustaf Dahlström, kyrkoherde 1883. Se

kyrkoh. i Kristvalla.

Komministrar.

Andreas Eras/ni1609. Se kyrkoh. Petrus

Bo-nonisy 1652, Zakarias Lobergius, 1670—88. Se

kyrkoherdar i Halltorp. Olaus Gresilius, 1692—1707. Se

kyrkoherdar.

Magnus Berselius, f. i Maclesjö. F. bonde;

kom. 1707, död 1709.

Johan Wellin, 1710—1727. Se kyrkoh. i Torsås.

Johan Ahlbaum, 1727—49. Se kyrkoh. i Mortorp.

Nils Starbeck, 1750—1774. Se kyrkoh. i Torsås.

Olof Sporselius, f. i Gärdslösa 1741. F.

kyrkoherde i Löt; kom. 1773, död. 1788.

Christoffer Dufva, f. i Kalmar 1745, F.

skeppsbyggmästare; kom. 1789, död 1805.

Jonas Åstrand, f. i Fliseryd 1757, komminister

1806, clöcl 1811.

Olof Ljungberg, 1814. Se slottspastorer.

Gustaf Lundgren. f. i Kalmar 1773. F. målare;

kom. 1815, död 1822."Nils Ringqvist, f. i Hossmo 1777. F. bonde;

komminister i Föra 1817, d:o i Söderåkra 1822,

död 1824.

Per Aurelius, f. i Köping 1790 (son af kyrkoh.

Dan, Pel. A. härst.) kom. 1825, död 1850.

Johan Sjöstrand, f, i Mortorp 1806. F.

kyrkoherde i Kristvalla; komminister i Persnäs (Föra)

1845, d:o här 1850, död 1881.

Johan Vilhelm Kindborg, f. i Järeda, Linköpings

stift 1844. F. handlande; komminister 1882,

kyrkoherde i Löt 1904.

John Edvard Emanuel Sandgren, f. i Föra 1868.

F. kyrkoherde i Sandby, komminister i Sandby

1900, d:o i Söderåkra 1905.Torsås och Gullabo.

Kons. 2 kl. I afd.

Kyrkoherdar,

Nicolaus Torke. Se kyrkoh. i Kalmar.

Eschillus Petri, 1525, Olaus Nicolai, 1547—65.

Sveno Nicolai, 1566, död omkr. 1604.

Johannes Simonis Falkins, 1605—1611.

Holger Sunonis, 1612—1623. Se slottspastorer.

Sven Holgerison af föreg., död 1648.

Christoffer Hermanni Hornsched, 1649. Se

kyrkoherdar i Segerstad.

Fil. mag. Olaus Bohlius, f. 1614 i Ryssby, F.

bonde; kyrkoh. 1651, död 1672.

Fil. mag. Johan Wallerman, f. i Högsby 1641,

kyrkoh. 1675, död 1692.

Holger Catonius, 1694—1716. Se kyrkoherdar

i Söderåkra.

Alexander Catonius, son af föreg:, f. i

Söderåkra 1687, död 1743.

Johan Wellin, f. 1686 i Kråksmåla. F.

kyrkoherde i Halltorp, komminister här 1710, kyrkoh, i

Resmo 1727, d:o här 1743, död 1760.

David Hjorth, 1761—1767. Se kons.-not.

Ingo Durenius, 1770—1772. Se kyrkoherdar i

Kristvalla.Nils Starbeck, f. i Söderåkra 1719. F. lektor

grekiska; kom. i Söderåkra 1749, kyrkoherde 1772,

död 1786.

Gustaf Adolf Reinius, 1789—1817. Se

komministrar i Kalmar.

Mattias Jakobsson, 1820—36. Se kons.-not.

Per Ahlqvist, 1837—1854. Se kons.-not.

Johan David Rothman, f. i Borås 1804. F.

kopparslagare; kom. i Föra 1836, d:o i Ryssby 1844,

kyrkoh. i Torsås 1859, död 1861.

Filol. kand. Johan Israel Sabelström, f. i Kalmar

1810, amiralitetspastor i Karlskrona 1846, kyrkoherde

här 1862, död 1890.

Johan Magnus Lindstedt, f. i Långasjö 1844.

F. hem.-äg.; kom. i Löt 1875, kyrkoh. i Borgholm

1879, d:o här 1891, kontr.-prost, L. V. O.

Komministrar.

Petrus, 1600, Sven Holgeri, 1620. Se

kyrkoherdar. Andreas Oestani Tribergius, f. i Hulterstad.

F. bonde. Hemmingius Hemmingi, död 1652.

Andreas Gresilius, 1654. Se kyrkoh. i Gräsgård.

Holger Lobergius, f. i Löneberga. F. präst;

komminister 1658, död 1679.

Andreas Gardinus, 1665, kom, i Runsten 1684.

Hemming Bruhn, 1685—1687, f, d. kollega i

Kalmar.

Nils Hagelund, f. i N. Möckleby 1652. F.

bonde; kollega i Kalmar 1680, kom. 1687, död 1701.

Suno Frödin, 1703—1720. Se kyrkoh. i Smedby.

Petrus Avelin, 1720—1741. Se kyrkoh, i Smedby.

Nils Montelius, f. i Kristvalla 1711. F. kyrkoh.;

kom. i Fagerhult 1736, d:o i Torsås 1741, död 1759.Erik C eder gren, f. i Högsby 1714. F.

kronolänsman; komminister i Löt 1745, d:o i Torsås 1760,

död 1769.

Fil. mag. Zakarias Rossander, f. i Ås 1728. F.

kyrkoh.; kom. 1770, död 1810.

Peter Brusenius, 1811—1817. Se kyrkoherdar

i Gräsgård,

Jonas Sporsén, f. i Åby 1771. F. bonde; kom.

i Ålem 1805, d:o i Torsås 1817, död 1831.

Jonas Stockenström, 1819—1836. Se

kyrkoherdar i Gräsgård.

Andreas Petersson, 1836—1845. Se kyrkoherdar

i Wickleby.

Joh. Pet. Seller gren, 1846—1854. Se kyrkoh. i Åby.

Anders Peter Fagerström, f. i Kalmar 1809. F.

tenngjutare; kom. 1852, död 1866.

Per Alrik Ahlrot, f. i Kråksmåla 1831. F. kom.;

komminister 1866, död 1869.

Johannes Sjöborg, 1872—1882, Se kyrkoherdar

i Förlösa.

Olof Albin Albin, 1879—1894. Se kyrkoherdar

i Långemåla.

Johan Oskar Svensson, f. i Madesjö 1867. F.

kyrkoh. i Böda; kom. 1895.

Komministrar i Gullabo.

Olof Sellström, 1871—1881. Se komministrar i

Wissefjärda.

Olof Arlin, f. i Löt 1847, F. hem.-äg.; kom. 1880.Wissefjärda.

Kons. 2 kl. I afd.

Kyrkoherdar,

Djur (möjligen identisk med följ. Giord

Gud-mundi), Peder, 1547, Jöns, 1555—58, Ericus

Lau-rentii, 1559—1565. Se kyrkoh. i Högsby. Petrus

Su-nonis. Se kyrkoh. i Glömminge. Giord Gudmundi,

1569, sedan i Wickleby oeh slutl. i Hvittaryd i Wexiö

stift. Jonas Jonce, kyrkoh. i Söderåkra, d:o i

Wissefjärda 1572, död 1620.

Johannes Simonis, död 1640.

Fil. mag. Nicolaus Petri Bock, f. i Madesjö. F.

bonde; kyrkoh. 1641, död 1658.

Erasmus Swebilius, f. 1628 (broder till Olof

Swebilius, teol. lektor, sedan ärkebiskop), kom. i

Wissefjärda 1657, kyrkoh. 1658, död 1690.

Nils Swebilius, (son af föreg.) f, i Wissefjärda

1665, död 1711.

Brynolf Kinnerus, f. 1674 i Kalmar. F.

komminister därst.; kom. i Mortorp 1700, kyrkoherde här

1712, död 1728.

Carl Bechstadius, f. i Kalmar 1690. F. kantor;

kyrkoh. här 1729, riksdagsman, kyrkoherde i

Madesjö 1739, död före tillträdet s. å.

Fil. mag. Johan Wimmerstedt, f. i Gorveda 1706

(broder till teol. lektor L. M. Wimmerstedt) rektor

vid skolan i Kalmar 1736, kyrkoherde i Wissefjärda

1739, dödx1767.Fil. mag. Aron Törngren, f. i Kalmar 1718. F

konstapel; kyrkoh. i Källa 1754, d:o i Wissefjärda

1769, död 1784.

Daniel Montelius, 1785—1810. Se kyrkoherdar

i Kristvalla.

Fil, mag. Paulus Runkrantz, f. i Madesjö 1755.

F. kyrkoh. i Mortorp; kom. i Löt 1790, kyrkoherde

därst 1800, d:o i Wissefjärda 1811, kontr.-prost,

död 1830.

Johan Gustaf Uddenberg, f, i Aby 1768. F"

kyrkoherde; komminister i Smedby 1803,

kyrkoh-därst. 1811, d:o här 1831, död 1848.

Per Engström, f. i Kalmar 1790. F. handlande

komminister i Resmo 1826, d:o i Halltorp 1832,

kyrkoh. därst. 1839, d:o i Wissefjärda 1848, död 1868.

Herman Teofilus Ringberg, 1870—1881. Se

kyrkoherdar i Dörby.

Nils Fredrik / Wahlström, f. i Dörby 1820. F.

trädgårdsmästare; kyrkoh. i Kråksmåla 1861, d:o i

Sandby 1868, d:o i Wisssefjärda 1879, död 1905.

Otto Rudolf Hoflund, 1906. Se kom. i Kalmar.

Komministrar.

Johannes Johannis, 1641, Erasmus Swebilius,

1657—1660. Se kyrkoherdar.

Johan Rodde, f. i Kalmar 1654. F.

borgmästare; kom. här 1696, död 1706.

Petrus Hyldenius, 1699. Se kom. i ^Kalmar.

Brynolf Kinnerus, 1701 — 1711. Se kyrkoh.

Nils Blohm, 1712—1735. Se kom. i Mortorp.

Johan Landerbeck, f. 1703 i Arby. . F.

komminister; sedan kyrkoherde i Repplinge; komminister

här 1736, död 1741.

Peter Wahlstén, f. 1716 i Åby. F. inspektor på

Stäflö; kom. 1741, död 1759.Peter Åhsbom, f. 1720 i Långlöt. F.

kronolänsman; kom. 1761, död 1765.

Anders Avelin, 1766—1781. Se kyrkoh. i Smedby.

Erik Peter Bethén, 1782—1804. Se kyrkoh. i Åby.

Anders Klinth, 1804—1818. Se kyrkoh. i Smedby.

Jonas Åberg, f. i Gärdslösa 1774. F.

skogvaktare; kom. 1817, död före tillträdet 1818.

Jonas Sporsén, 1818—1831. Se kom. i Torsås.

Per Wisén, 1834—1840. Se kyrkoh. i Förlösa.

Johan Nordström, f. i Ålem 1797. F. hem.-äg.;

lärare vid Skytteanska skolan i Ålem 1835, kom.

1839, död 1865.

Erik Gustaf Kassell, 1867- 1871. Se

kyrkoherdar i Wickleby.

Charles Fr. Lars Vilh. Strömberg, 1871—1880.

Se kyrkoherdar i Mönsterås.

Olof Sellström, f. i Torsås 1830. F. hem.-äg.;

kom. i Gullabo 1871, d:o i Wissefjärda 1879, död 1888.

Karl Peter Svensson, 1888—1903. Se

kyrkoherdar i Böda.

Arnold Thörn, f. i Torsås 1868. F. kvarnäg.;

fängelsepred! i Kalmar 1899, kom. 1903.

Madesjö och Örsjö.

Kons. I kl.

Kyrkoherdar.

Suno Petri, 1525, Lars, 1553—58, Josef Andreæ,

1559—1669. Se kyrkoherdar i Ljungby.

Petrus Nicolai, 1569, död omkr. 1598.

Jakobus Johannis, 1599, Petrus Magni, 1605—

1643, f. d. kollega i Kalmar.

Aron Stolpe, son af föreg., kyrkoh. 1643, död 1673.

Nicolaus Brodderi Bruun, 1676—1693. Se teol.

lektorer.

Nicolaus Braun, 1693—1711. Se biskopar.

Fil. mag. Nils Sandberg, f. 1684 i Persnäs. F.

kyrkoherde; kyrkoh. 1712, död 1738.

Carl Bechstadius, 1739. Se kyrkoh. i Wissefjärda.

Petrus Näsman, f, i Dalarna, kyrkoherde 1740,

död 1755.

Petrus Frigelius, 1756—1791. Se teol. lektorer.

Johan Gustaf Berggren, f. i Kalmar 1743. F.

hattstofferare; kyrkoh. 1792, fältprost, död 1830.

Anders Sandberg, 1832—1876. Se teol. lektorer.

Gustaf Henrik Engström, f. i Mörbylånga 1838.

F. kyrkoh. i Wissefjärda; kom. i Mortorp 1864, d:o

i Halltorp s. å., kyrkoh. här 1877, L. V. O.,

folkskoleinspektör, död 1893.

Johan Otho Medelius, kyrkoh. 1893. Se

komministrar i Kalmar.

Komministrar i Madesjö.

Aron Stolpe, 1637. Se kyrkoherdar här.

Olaus Andreæ Bethenius, 1644, Olaus Juncæus,

1662—1685. Se kyrkoh. i Förlösa. Petrus Stolpe,

son af föreg. Aron Sv f. 1650, kom. 1685. död 1687.

Gerhard Böckert, 1688-1710. Se kyrkoh. i Högsby

Jonas Elmberg, 1710—1713. Se kom. i Dörby.

Sven Wennerstén, f. i Kalmar 1685. F.

tullskrifvare; kom. 1712, död 1741.

Mattias Runkrantz, 1743—1764. Se

kyrkoherdar i Mortorp.

Magnus Stenberg, f. 1733 i Åsheda. F. korporal;

kom. 1764, död 1773.

Olof Duse, 1775—1790, Se kyrkoh. i Halltorp.

Fil, mag. Jonas Josephsson, f. 1742 i Bäckebo.

F. bonde; kom. 1789, död 1790.

Carl Lindberg, f. i Gärdslösa 1748. F.

kronolänsman; kom. 1791, döcl 1834.

Mattias Carl Runkrantz, 1837—1843. Se

kyrkoherdar i Kastlösa.

Per Westerström, f. i Ljungby 1797. F.

timmerman; kom. 1842, död 1866.

Johan August Medelius, 1867—1887. Se

kyrkoherdar i Högby.

Johan Valfrid Hultqvist, 1886—93. Se

kyrkoherdar i Dörby.

Sven August Redin, f. i Voxtorp 1856. F.

hem.-äg.; kom. 1892.

Komministrar i Örsjö.

Axel Magnus Lindell, f. i Åby 1860. F.

kyrkoherde i Ryssby; kom. 1893.

Handbörds Kontrakt.

Prostar.

Olaus jonce, i Högsby 1569—lt>12.

Daniel Magni, i Högsby 1613—1620.

Johannes Petri, i Mönsterås 1620—1634.

Laurentius Wallerius, i Högsby 1634—62.

Nicolaus B mun, i Fagerhult 1663—76.

Nils Wallerius, i Högsby 1677—97.

Cladius Fock, i Högsby 1698—1732.

Jö/ztf/z i Högsby 1734—50.

CVz/"/ Gustaf Schröder, i Högsby 1751—66.

Johan Åhman, i Högsby 1766—83.

Anders Löfman, i Fliseryd 1783—99.

Johan Peter von Sydow, i Högsby 1799—1828.

Per Dahlström, i Fliseryd 1829—1837.

N. H. Wimmerstedt, 1837—1858.

N. /. Löfgren, i Fagerhult, sedan i Högsby

1858—1880. "

A. H. B. Lind, i Fagerhult 1879—82, vik., ord,

1882—1897.

C.. G. Herlin, 1897—1907, i Högsby.

O. A. Albin 1908.Fagerhult.

2 kl. 2 afd.

Kyrkoherdar.

Olof, 1554—56, Petrus, 1557—59, Sveno Jonæ,

1560—68, Petrus Birgeri, 1569, Petrus Simonis,

1579, död 1635.

Magnus Wallerius, f. i Fagerhult. F. hem.-äg.;

kyrkoh. 1612, död 1643.

Fil. mag. Nicolaus Olai, f. i Kalmar. F.

borgmästare; kyrkoh. 1645, död 1657.

Nicolaus Bruun, 1658—1676. Se teol. lektorer.

Israël Starbeckius, f. i Ljungby 1646. F. teol.

lektor; kyrkoh. 1678, död 1719.

Georg Melin, f. i Kristvalla 1688. F. teol.

lektor; kyrkoh. 1719, död 1729.

Petrus Landerbeck, 1731. Se kyrkoh. i Halltorp.

Nils Collin, 1732—33. Se lektorer i matematik.

Lars Aurelius, 1738—1765. Se kom. i Kalmar.

Israël Mattias Starbeckius, f. i Kalmar. F.

rådman; kom. i Fagerhult 1741, kyrkoh. 1767, död 1772.

Nils Wagnelius, f. i Långlöt 1720. F.

kyrkoherde; komminister i Ljungby 1751, kyrkoherde här

1773, död 1789.

Peter Ekerot, f. i Kalmar 1741. F. smed; kom.

i Mönsterås 1772, kyrkoh. här 1789, död 1810.

Olof Ekerot, 1812—25. Se kyrkoh. i Söderåkra.

Sven Sahlsten, 1826–28. Se slottspastorer.

Carl Gustaf Montelius, 1830—43. Se

kyrkoherdar i Arby.

Nils Isak Löfgren, 1843—60. Se koin. i Kalmar.

Anders Herman Bogislaus Lind, 1860—1901.

Se kom. i Kalmar,

Johan August Egberg, f. i Egby 1852. F.

hem.-äg.; kom. i Halltorp 1889, kyrkoh. här 1901,

Komministrar.

Sveno Torkilli, 1572, sedan kyrkoh. i

Hofman-torp, Wexiö stift, Petrus Petri, 1593, Johannes

Nicolai, Gislo Halvardi, 1624—25, Johannes Benedicti,

1650—1679, f. d. kollega i Kalmar, Sven Wellin,

1677. Se kyrkoh. i Halltorp.

Nils de la Roche, 1698—1712. Se kyrkoherdar

i Torslunda.

Johan Spolin, 1712, död 1729.

Samuel Frigelius, f. i Aby 1706 (broder till teol.

lektor Petrus F.), kom. 1731.

Nils Montelius, 1736—41. Se kom. i Torsås.

Israel Mattias Starbeckius, 1741—68. Se

kyrkoherdar här.

Peter Linnerus, f. i Resmo 1732. F, korporal;

kom. 1657, död 1787.

Fil. mag. Georg Melin, f. 1742 i Köping, F.

kyrkoh. i Mönsterås;" kom. 1787, död 1809.

Erik Andrén, 1812—14. Se kyrkoh. i Halltorp.

Nils Samuel Runemark, 1814—1821. Se

komministrar i Kalmar.

Johan Lorenz Brunsberg, 1822. Se kom. i Ljungby.

Nils Granlund. 1835—1846. Se kyrkoh, i Kristvalla,

Per August Bersén, f. i Köping 1805. F, kom.

i Repplinge; kom. 1846, död 1848,

Johan Gustaf Björklund, 1850—1864. Se

kyrkoherdar i Ryssby.Krål^småla.

Kons. 3 kl., blef eget pastorat 1863, förut

sacel-lani till Fagerhult.

Kyrkoherdar.

Nils Fredrik Wahlström, 1863—1869. Se

kyrkoherdar i Wissefjärda.

Carl Ludvig Carlsson, 1869—1876. Se

kyrkoherdar i Resmo.

Otto Wilhelm Wulff 1877—1890. Se

kyrkoherdar i Hulterstad.

Johan Fredrik Risling, f. i Hörlunda, Wexiö

stift ltt52. F. kom.; kom. i Karlslunda 1878,

kyrkoherde i Kråksmåla 1890, död 1901.

Carl Edvard Hultqvist, f. i Arby

kapellförsamling (Karlslunda) 1852. F. klockare och skollärare;

kom. i Smedby 1887, kyrkoh. i Kråksmåla 1901.

Högsby och Fogelfors.

Reg. 1 kl. Långemåla hörde förr tillsammans

med Högsby.

Kyrkoherdar.

Hemerichinus 1374, Giord 1463, Jonas 1548,

Gislo död 1552 eller 1553, Mikael 1558, Nicolaus

Birgeri, 1562—64, Olaus, 1565—68, Olaus Jonoe,

1569—1612, Daniel Magni, 1613, död 1622,

Laurentius Wallerius, 1624—62. Se lektorer i grekiska.Fil. mag. Nicolaus Wallerius, f. i Högsby 1633

(son af föreg.) kyrkoh. 1663, död 1697.

Claudius Fock, 1698—1732. Se fil. lektorer.

Johan G alle, 1734—1750. Se teol. lektorer.

Carl Gustaf Schröder, 1751—1766. Se biskopar.

Fil. mag, Johan Åhman, f. i Stockholm 1709.

F. bokhållare vid kongl. stallet; hofpredikant och

notarie i hofkonsistorium 1749, kyrkoh. 1766,

kontr,-prost, teol. d:r, död 1782.

Iohan Petter von Sydow, f. i Kläckeberga 1747.

F. frälseinspektor; kyrkoherde i Högsby 1782,

kontr.-prost, riksdagsman, död 1827.

Nils Henrik Wimmerstedt, 1828—1858. Se

lektorer i latin.

Nils Isak Löfgren, 1858—1881 Se kom, i Kalmar.

Carl Gustaf Herlin, f. i Hagby 1841. F.

hem.-äg.; kom. i Karlslunda 1873, d:o i Halltorp 1877,

kyrkoh. i N. Möckleby 1880, d:o här 1885,

kontr.-prost, L. N. O., död 1907.

Komtni listrar i Högsby och Långemåla.

Daniel 1593, Daniel Birgeri 1609—1612. Se

kons.-not. Daniel Magni. Se kyrkoh, Magnus Petri

1622, Johannes Benedicti 1634—40. Se kom. i

Kråksmåla. Daniel Ungius 1640—53. Se kyrkoh. i

Halltorp, Birger Graminius 1653—57. Se kyrkoh.

i Fliserycl, Daniel Munsterus, prästson från

Mönsterås, kom. 1657, död 1660, Sven Svenonis 1661

—96. Se kom. i Ryssby. Petrus Collstadius 1697

—1711. Se kyrkoh. i N. Möckleby. Jonas Sevelin

1711—31. Se kyrkoh. i Glömminge.

Johan Lundh L73Q, kyrkoherde i Fliseryd 1737

Se kyrkoh. i Köping.

Peter Boberg, f. 1710 i Kalmar. F.

sjötullbesökare; kom. 1737, död 1748.Olof Fagerroth 1748—1761. Se kyrkoh. i Boda.

Fil. mag. Olof ~Roswall, f. i Kalmar 17]3. F.

not. publicus, kom. 1761, död 1786.

Johan Lindeström 1786—1799. Se kyrkoherdar

i Hulterstad,

Johan Högländer, f. i Högsby 1754. F.

nämndeman; kom. 1798, död 1836.

Erik Gustaf Brunnér 1837—1843. Se

kyrkoherdar i Hulterstad.

Johan Lundgren 1843—1848. Se kyrkoh. i Resmo.

Carl Lindbom 1848—1855, Se kyrkoh. i Löt.

Anders Peter Lunell 1855—1881. Se

kyrkoherdar i Långlöt.

Komministrar i Högsby.

Per Alfred Ljungkrantz 1881—1900. Se kyrko^

herdar i Dörby.

Albert Gercon Dahl, f. i Madesjö 1867. F.

ländt-brukare; kom. 1901.

Komministrar i Långemåla.

Aron Gustaf Ljungkrantz f. i Torslunda 1808,

F. kom. i Algutsrum; kom. i Långemåla 1858,

död 1877.

\Långemåla.

Reg. 3 kl., blef eget pastorat 1885, utgjorde förut

sacellani till Högsby.

Kyrkoherdar.

Johan Alfred Jönsson 1885—1893. Se

kyrkoherdar i Mönsterås.

Olof Albin Albin, f. i Runsten 1849. F.

hem.-äg.; kom. i Torsås 1879, kyrkoh. här 1894, kontr.-prost.

Fliseryd.

Kons. 3 kl.

Kyrkoherdar.

Ber ge Nilsson 1541, Lars 1554—60, Sven 1562;

Måns 1564, Påwel 1566, Erik 1567, Anund Olai

1568, d:o i Kristdala, Linköpings stift 1570, Nicolaus

Nicolai 1570, död 1581. Jacobus Lannerius 1590,

död 1599, Nicolaus Björn 1600—12. Se

kyrkoherdar i Åby. Magnus Petri 1613, död 1658. Birger

Graminius, f. i Gräsgård. F. bonde; kom. i

Högsby 1653, kyrkoh. här" 1660, död 1678.

Birger Montanus, f. i Maclesjö 1618. F. bonde,

kyrkoh. 1679, död 1709.

Daniel Rosinius, f. i Fagerhult 1673. F. bonde;

kollega i Kalmar 1703, kyrkoh, här 1710, död 1736.Johan Lundh 1738—1743. Se kyrkoh. i Köping.

Erik Torrenius 1745—1769, Se kom, i Kalmar.

Erik Bethén, f. i Arby 1704. F. kom. i

Mönsterås; komminister i Mönsterås 1742, kyrkoherde

här 1770, död 1779.

Anders Löfman 1782—1799. Se kons.-not.

Nils Rosendahl 1802—1804. Se kyrkoh. i Runsten.

Jakob Kinberg, f. i Fagerhult 1761. F. bonde;

kantor vid läroverket i Kalmar 1789, apologist 1795,

kyrkoh. här 1802, död 1823.

Per Dahlström, f. i Resmo 1783. F.

gästgifva-re; kyrkoh. i Fliseryd 1826, d:o i Sandby 1835, d:o

i Köping 1841, kontr.-prost, död 1854.

Erland Fornander, f. i Döderhult 1790. F.

hem.-äg,, kom. i Bäckebo 1826, kyrkoh. 1836, död 1880.

Carl Vilhelm Emanuel Löngqvist, f. i

Stockholm 1843. F. skräddare; pedagog i Mönsterås

1867, kyrkoh. 1880, död före till tillträdet 1881.

Axel Emil Lundgren, f. i Mönsterås 1844. F.

handlande; kom. i Oskarshamn 1874, kyrkoh. 1881,

på egen begäran afskecl från kyrkoherdetjänsten

1901, död 1905.

Per Ahlqvist, f. i Algutsrum 1861. F,

landtbru-kare; kom. i Högby 1892, kyrkoh. 1901.

Stranda Kontrakt.

Prostar.

Daniel Bränner i Ålem 1710—1729. 1729—

1739, vakant.

Magnus Gabr. Groelius i Mönsterås 1739—1750.

Andreas Swebilius i Alem 1750—1783.Gustaf Hackman i Mönsterås 1784—1806.

Johan Fredrik Bruhn i Ålem 1806—1823.

Emanuel Bceckström i Döderhult 1823—37.

Anders Georg Elfström i Mönsterås 1837—63.

Jonas Carlstedt i Döderhult 1863—83.

Teodor Emanuel Ringberg 1883—1901.

Jonas Arbman 1902 i Döderhult.

Ålem.

Reg. 2 kl. 1 afd. Socknen utgjorde under

katolska tiden ett s. k. kanonikat eller prebende åt en

af domherrarna vid Linköpings katedral. Efter

reformationen saknade socknen länge egen

kyrkoherde; konung Gustaf I tog själf alla inkomsterna och

lät kapellanen på Strömsrums kungsladugård

uppehålla tjänsten. Detta förhållande upphörde

emellertid 1571, då socknen fick egen kyrkoherde.

Kyrkoherdar,

Petrus Magni 1571, Jonas Simonis 1613—52.

Georg Brunnerus, f. i Stenåsa. F. bonde;

kollega i Kalmar 1640, kyrkoh, i Ålem 1652, död 1696.

Fil. mag. Daniel Bränner, f. i Fagerhult 1662.

F. teol. lektor; kyrkoherde 1697, kontr.-prost,

riksdagsman, clöcl 1729.

Fil. mag. Anders Swebilius, f. i Kalmar 1694.

F. fil. lektor; kongl. hofpredikant, kyrkoherde här

1729, kontr.-prost, död 1783.

Johan Fredrik Bruhn, f. i Kalmar 1746. F.

tullnär,; kyrkoh. 1784, kontr.-prost, riksdagsman, död 1823.

11Lars Bersén, 1825—1849. Se lektorer i grekiska.

Johan Wittbom, 1851—1861. Se teol. lektorer.

Fil. d:r Johan Rydén, f. i Mortorp 1814. F.

hem.-äg.; kollega i Kalmar 1844, kyrkoherde här 1862,

död 1879.

Teodor Emanuel Ringberg, f. i Sandby 1831.

F. kyrkoh. i Källa; kyrkoh. i Tryserum, Linköpings

stift 1868, d:o i Ålem 1880, kontr.-prost, L. N. O.,

död 1901.

Karl August Karlsson, f. i Kråksmåla 1847. F.

hem.-äg.; komminister i Glömminge 1879, kyrkoh. i

Segerstad 1889, d:o här 1901.

Komministrar.

Magnus Wellerius 1605—1612. Se kyrkoherdar

i Fagerhult. Magnus Stolpe, prästson från Madesjö,

död 1652, Nils, kom. 1653, Olaus Moroeus, 1655—

64. Se kyrkoh. i Böda. Måns Kexhelius, 1665.

Petrus Olai Rosinius, bondson från Kristvalla, kom.

1680, död 1694.

Israel Leimontinus, f, i Kalmar 1668. F.

kons.-not.; kom. i Löt 1691, d:o här 1695, död 1728.

Didr. Vilh. Lieffertz 1728—33. Se kom. i Kalmar.

Georg Weijdling 1734—1744. Se kyrkoh. i Resmo.

Josef Lagerström 1744—1765. Se kom. i Mortorp.

Nils Rossander, f. i As 1731. F. kyrkoh.; kom.

i Sandby 1766, d:o här 1775, död 1790.

Nils Brandtberg, f. i Mönsterås 1724. F. lots;

kom. 1791, död 1803.

Jonas Sporsén, 1805—1818. Se kom. i Torsås.

Per Bersén, 1818—1825. Se kom. i Högsrum.

Johan Gustaf Engenfeldt, f. 1787 i Åby. F.

kronolänsman; kom. 1825, död 1843.Per Magnus Frigelius, 1843—1853. Se kom,

i Repplinge.

Carl Georg Uddenberg, 1853- 1869. Se kom i

Kalmar.

Johan Henrik Lagström, 1860—1868. Se

kyrkoherdar i Runsten.

Anders Johan Brunnér, f. i Dörby 1834. F.

kom., sedan kyrkoherde i Hulterstad,; kom. i St.

Sigfrid 1866, d:o här 1867, död 1869.

Gustaf Teodor Lagerqvist 1869—1874. Se

kyrkoherdar i Torslunda.

Olof Peterson, 1874—1892. Se kyrkoh. i Böda.

Axel Ivar Julius Lagergren, f. i Ljungby 1860.

F, häradsskrifvare; kom, i Ålem 1890.

Canonici i Ålem.

Arvidus Carlssonius 1318, Mag. Andreas Jung

1437, Gersonius 1346.

Kapellaner på Strömsrum.

Andreas 1547—53. Laurentz Petri 1553—55.

Se kyrkoh, i Ryssby. Erik 1556. Laurentius Petri

1567. Se slottspastorer. Nils 1560, Erlandus

Sve-nonis, äfven Erling kallad, 1568—71, sedan kapellan

i Hvittaryd, Berga och Dörarp i Sunnerbo härad.Mönsterås,

Reg. I kl

Kyrkoherdar.

Jacobas 1430, Henning 1490, Andreas. Se

kyrkoherdar i Söderåkra. Claudius 1547—61, Andreas

Jonce 1562—71, Andreas Elavi, kom. i Ljungby 1565,

kyrkoh. i Döderhult, d:o här 1572. Olaus Petri,

kom. i Mönsterås, kyrkoh. 1591, död 1598.

Johannes Petri, död 1634. Petrus Munsterus, son af föreg.,

kyrkoh. 1637, död 1675.

Andreas Catonius, f. i Torsås 1636 (son af

kyrkoherde Sven Holgeri där) kyrkoh. 1676, död 1677.

Erik Herlinus, f. i Wexiö 1644. F. borgare;

kyrkoherde 1677, död s. å.

Hemming Ernestius, 1677—1684. Se lektorer

i latin,

Olof Palmberg, f. i Södermanland, kyrkoherde

här 1688, död 1706.

Birger Hassellöf borgareson från Kalmar,

kyrkoherde i Repplinge 1705, d:o här 1707, död 1724.

Fil. mag. Magnus Gabriel Croelius, f. i Kalmar

1686. F. kapten; kyrkoh. här 1725, kontr.-prost,

död 1750.

Israel Melin, f. i Fagerhult 1717. F. kyrkoh.;

kyrkoh. 1750, teol. d:r, riksdagsman, död 1773.

Fil. mag. Herman Schröderheim, f. 1749 i

Stockholm. F. lektor i historia i Kalmar, slutl. biskop i

Karlstad; kongl. hofpredikant 1773, kyrkoh. här 1774(tillträdde aldrig) d:o i Ölme i Karlstads stift 1776,

tillika kyrkoherde i Kristinehamn 1783, biskop i

Karlstad 1787, teol. d:r, död 1802.

Jakob Wallenberg, f. i Wiby i Östergötland 1746.

F. kronolänsman; skeppspräst, vid Ostindiska

kompaniet 1769, kyrkoherde här 1777, död 1778,

berömd författare.

Fil. mag. Gustaf Hackman, f i Stockholm 1748.

F. rådman; kyrkoherde 1779, kontr.-prost,

riksdagsman, död 1806.

Fredrik Elfström 1809—1817. Se kyrkoherdar

i Kristvalla.

Fil. mag. Anders Georg Elfström, f. i Aby 1784

(son af föreg.) kollega i Kalmar 1812, konrektor

1816, kyrkoh. här 1818, kontr.-prost, teol. d:r,

riksdagsman, L. N. O., död såsom senior bland rikets

prästerskap 1879. Stiftare af de s. k.

Elfström-Murrayska stipendierna.

Charles Fredrik Lars Vilhelm Strömberg, f. i

Locknevi 1834. F. fältkamrer; sjökapten, missionär

i Afrika, dispens från student- och öfriga ex., kom.

i Wissefjärda 1871, kyrkoh, 1879, död 1892.

Johan Alfred Jönsson, f. i Madesjö 1846. F.

handlande i Nybro; kom. i St. Sigfrid 1877, kyrkoh.

i Långemåla 1882, d:o i Mönsterås 1893.

Komministrar.

Johannes Georgii 1570-talet, Olaus Petri 1591.

Se kyrkoh. i Mönsterås. Petrus Munsterus 1629—

1636. Se kyrkoh. i Mönsterås, Nicolaus Uhre, död

1657, Andreas Gordinus. Se kom. i Torsås. Holger

Lobergius 1665—1679. Se kom. i Torsås. Petrus

Johannis Ring 1679, död 1684. Birger Hassellöf

1685—1706. Se kyrkoh. här. Johannes Bethenius,

prästson från Arby, f. 1689, kom. 1706, död s. å.

Petrus Sundelius 1707—1711, f. d. apologist i

Kalmar.Daniel Hampelius, f. 1686. F. kyrkoh. i

Tors-lunda; komminister i Glömminge 1710, d:o här

1711, död 1728.

Johan Hulthin 1729—1732. Se kyrkoh. i Runsten.

Suno Dahlgren, f. 1702. F. fältväbel; kom.

1732, död 1741.

Erik Bethén 1742—1772. Se kyrkoh. i Fliseryd.

Peter Ekerot 1772—91. Se kyrkoh, i Fagerhult.

Fredrik Elf ström 1791—1808, Se kyrkoh. i

Kristvalla och Mönsterås.

Carl Stenholm, f. i Högsby. F. torpare; kom.

1806, död före tilltr. 1807.

Jonas Ekström 1808—12. Se kyrkoh. i Löt.

Per Grcesén, f. i Kastlösa 1775. F. sjöman;

kom. i Döderhult 1808, d:o här 1812, död 1834.

Erik Sabelström 1838—1850. Se kyrkoherdar

i Halltorp.

Johan Fredrik Carlström 1850—1862. Se

kyrkoherdar i Glömminge.

Johan Peter Ånelius 1862—1874. Se

kyrkoherdar i Glömminge och Söderåkra.

Per Olof Hultqvist 1874—1889. Se

kyrkoherdar i Torslunda.

Johan August Thyländer 1890—99. Se

komministrar i Kalmar.

Nils Adler, f. i Holmby 1863. F. hem.-äg.,

kom. i Mönsterås 1899.

Döderhult och Oskarshamn.

Kons. 2 kl. I afd.

Kyrkoherdar.

Ravast 1422, Johannes 1520-talet, Andreas Erasmi

1549, Mattias 1554, Abraham 1555—58, Jonas

1560, Andreas 1562, Achatius Jonæ 1563—66,

Andreas Elavi 1567—72. Se kyrkoherdar i Mönsterås,

Joannes Joannis 1572, död 1581, Sigfrid Petri Riske,

f. 1545, kyrkoh. 1581, död 1615.

Hemming Kore 1616, d:o i Torslunda 1636.

Magnus Nicolai, rektor vid skolan i Kalmar,

död 1654.

Jonas Lacusinius, f. i Döderhult, kyrkoh. 1656,

död 1863.

Jonas Elmberg, f. i Madesjö. F. bonde; kollega

i Kalmar, kyrkoh. 1683, död 1703.

Antonius von Zaltzen, bagareson från Kalmar;

kollega i Kalmar, kyrkoh. 1703, död 1719.

Olaus Fornander, f. i Moheda, Kronobergs län

1687. F. kyrkoherde i Nottebäck; kyrkoherde 1720,

död 1739.

Carl Sundberg, f. i Mönsterås 1705. F.

frälseinspektor; kom. i Dörby 1738, kyrkoherde här 1740,

död 1782.

Peter Reen, f. 1737 i Kalmar. F. sjötullsbesökare;

komminister i Ryssby 1767, kyrkoherde här

1782, död 1804.

Fil. mag. Emanuel Baeckström, f. i Wissefjärda

1771. F. mönsterskrifvare; lärare vid skeppsgosseskolan

i Karlskrona 1797, kyrkoherde 1807, kontr.prost,

död 1837.

Per Hulteén 1840—1847. Se kyrkoh. i Förlösa.

Jonas Carlstedt 1848—1883. Se kom. i Kalmar.

Jonas Arbman, f. i Arby 1839. F. hem.-äg.;

kyrkoh. 1883, kontr.-prost.

Komministrar.

Nicolaus Andreæ 1656, Mattias Gardinus 1697.

Se kom. i Bäckebo. Laurentius Temerus, prästson

från Vrigstad, död 1721, Lars Hofström 1728, sedan

kom. i Tjärstad i Linköpings stift.

Magnus Stagnelius 1728—30. Se kyrkoh. i Högsby.

Nils Istadius 1730—33. Se kom. i Ryssby.

Magnus Castelius, f. i Kastlösa 1699. F. bonde;

kom. 1733, död 1778.

Olof Fornander 1779—1795. Se kyrkoh. i Källa.

Jonas Lundvall, f. i Madesjö, kom. 1793, död

före tillträdet 1794.

Per Nyström, f. i Kalmar 1763. F. timmerman;

kom. 1795, död 1801.

Jonas Ekström 1804—09. Se kyrkoh. i Löt.

Per Græsén 1809—12. Se kom. i Mönsterås.

Johan Pihlblad, f. i Sjösås, Wexiö stift 1777.

F. bonde; kom. 1813, död 1847.

Carl August Hoflund 1848—1850. Se

kyrkoherdar i Kastlösa.

Anders Peter Melén, f. i Ås 1805. F. sjökapten;

kom. 1848, död 1850.

Jonas Emqvist, f. i Madesjö 1806. F. bonde;

kom. här 1850, död 1856.

Anders Johan Holmström 1858—1865. Se

kyrkoherdar i Åby.

Johan August Medelius 1865—70. Se

kyrkoherdar i Högsby och kom. i Madesjö.

Jonas Arbman 1870—1886. Se kyrkoh. här.

Nils Johan Andersson 1887—1896. Se

kyrkoherdar i Gräsgård och i Smedby.

August Cedström, f. i Wissefjärda 1855. F.

hem.-äg., kom. 1896.

Komministrar i Oskarshamn.

Axel Emil Lundgren 1874—1882. Se

kyrkoherdar i Fliseryd.

Klas Johan Hellgren 1882—1892; Se

kyrkoherdar i Borgholm.

Frans Gustaf Linderoth, f. i Oskar 1859. F.

hem.-äg., kom, i Oskarshamn 1892.

Ölands norra Kontrakt.

Sedan år 1718 hade Öland utgjort 4 prosterier,

näml. norra, medel-, östra och västra kontraktet.

Dessa reducerades genom Domkapitlets cirkulär den

21 Augusti 1844 till trenne: norra, medel- och södra

kontraktet.

Prostar öfver Öland.

Henricus 1211, Wilhelmus 1283, Thorstanus

1299, Olaus Plerinus 1283, Brynolphus 1396,

Holmstanus 1346, Thyrgillus 1396, Genechinus 1444,

Reinorus 1525, Jöns 1545.

Prostar öfver norra motet.

Lars, kyrkoherde i Gärdslösa 1547.

Petrus Jonæ, kyrkoherde i Gärdslösa 1556.

Birgerus Theodori i Gärdslösa 1610.

Stefan Jonæ i Köping 1613—1651.

Prostar i Ölands norra kontrakt.

Elavus Olai i Högby 1652—1657, Petrus Anundi

i Persnäs 1658—78, Petrus Pontelius i Högby

1679—93, Olaus Nicolai Wallinus i Köping 1693—1706,

Hakvin Sandberg i Persnäs 1707—34, Gustaf

Passenius i Löt 1735—44, Lars Höök i Persnäs 1745

—53, Georg Ahlberg i Böda 1754—61, Magnus

Stagnelius i Högby 1762—84, Georg Melin i Persnäs

1785—90, Sven Sahlstén i Löt 1790—99, Israel Sven

Wellin i Högby 1799—1811, Paul Hultkrantz i Löt

1811, E. G. Hoflund i Persnäs 1812—40, Abraham

Lindvall i Böda 1840—1878, Carl Lindbom i Löt

1878—1891, C. I. Kjellberg 1891—1894, I. A.

Medelius i Högby 1894—1897, K. I. Hellgren i

Borgholm 1897.

Boda.

Kons., 2 kl., 2 afd.

Kyrkoherdar.

Petrus Sunonis, Benedictus, Nicolaus död 1514,

Laurentius Gudmundi 1525, Elavus 1551—61, Petrus

Nicolai 1561—68, sedan kyrkoh. i Madesjö, Elavus

Nicolai 1568, död 1602, Ambernus Andrece, död

1614, Elias Nicolai, Laurentius Andrece 1620, död

1650, Hemmangius Nicolai, f. i Kalmar 1588,

kyrkoherde i Döderhult 1616—36, död 1653.

Jonas Petri Heredshammarinus f. i

Häradshammar, Linköpings stift, kom. i Aby 1636, d:o i

Ryssby 1648, kyrkoh. 1653, död 1672.

Olaus Petri Morceus f. i Resmo. F. kyrkoherde,

kom. i nlem 1654, kyrkoh. 1673, död 1690.

Nicolaus Morceus f. i Ålem 1661 (son af foreg.),

kyrkoh. 1691, död 1711.

Nicolaus Risenius (äfven Rising) f. i Långlöt

1682. F. kyrkoh.; kyrkoh. 1712, död 1739.

Jonas Melenius, f. 1696 i Mortorp. F. hem.-äg.;

kom. i Mortorp 1724, kyrkoh. här 1739, död 1752.

Georg Ahlberg 1753—61. Se kyrkoh. i Åby.

Fil. mag. Olof Fagerroth, f. 1714 i Högsby. F.

inspektor; komminister i Högsby 1748, kyrkoherde

här 1760, död 1779.

Fil. mag, Jonas Bovallius, f. 1737 i Kristvalla.

F. bonde; kollega i Kalmar 1772, kyrkoherde här

1780, död 1808.Sven Svenander, f. 1764 i Kristianopel. F.

hem.-äg.; kom. i Runsten 1801, kyrkoh. här 1810, död 1815.

Olof Melén, f. 1758 i Mortorp. F. bonde; kom.

i Persnäs 1802, kyrkoh. här 1*16, död 1836.

Abraham Lindvall 1839—1857. Se kyrkoherdar

i Köping.

Anders Gustaf Kjellberg, f. i Torslunda 1803.

F. klockare; kom. i Köping 1842, kyrkoherde här

1855, död 1863.

Peter Jonsson, f. i Madesjö 1818. F. torpare;

kom. i Mortorp 1860, kyrkoh. här 1863, död 1889.

Olof Petersson, f. i Torsås 1831. F. hem.-äg.;

kom. i Ålem 1873, kyrkoh. här 1890, död 1902.

Karl Peter Svensson, f. i Madesjö 1844. F.

hem.-äg.; kom. i Wissefjärda 1886, kyrkoherde här 1902,

död 1905.

Nils Erland För änder, f. i Föra 1858. F.

hem.-äg.; kom. i Gärdslösa 1898, kyrkoh. här 1905.

Högby.

Reg. 2 kl., 2 afd.

Kyrkoherdar i Högby.

Nicolaus Brask, curatus i Högby 1525.

Kyrkoherdar i Högby och Källa.

Nils, död 1544, Hans 1544—50, Nicolaus Jonce

1551—63, Ericus Laurentii, f. i Kastlösa, kyrkoh. i

Wissefjärda 1559, d:o i Wimmerby 1665, d:o i

Högby s. å., död 1602.

Petrus Johannis, kyrkoh. 1604, död 1635,Kyrkoherdar i Högby.

Elavus Olai 1638—1657, f. d. kollega i Kalmar.

Petrus Magni Pontelius, f. 1622 i Woxtorp. F.

bonde; kollega i Kalmar: 1653,:! kyrkoh, här 1658,

riksdagsman, kontr,-prost, död 1693.

Johannes Brandt, f. 1642, kom. i Dörby 1675,

kyrkoh. här, död 1709.

Gerhard Petri Böckert, f. i Ryssby 1659, F.

kornett, kom. i Madesjö 1688, kyrkoherde här 1710,

död 1711.

Zakarias Brandt, f. i Dörby 1678 (son af föreg.

Joh. B.) komminister i Högby 1702, kyrkoherde

1712, död 1751.

Magnus Stagnelius, f. 1699 i Mortorp. F.

kyrkoherde; kom. i Döderhult 1728, d:o i Ås 1729,

kyrkoherde här 1751, kontr.-prost, död 1784.

Israel Sven Wellin, f. i Resmo 1742. F.

kyrkoherde; kom. i Högby 1769,^kyrkoherde 1785,

kontr.-prost, död 1810.

Henrik Johan Gummerus £111774"i St. Mårtens

socken i Finland. F. kom,; pastorsadjunkt på Åland

1799, hofpredikant 1808, tapperhetsmed. s. å.,

fältprost s, å., kyrkoh. i Böda 1813, död 1836.

Fil. mag. Sven Erik Wijkmark, f. i Jönköping

1792. F. borgare; predikant vid Hedv. Eleonora

församlings (i Stockholm) fattighus 1824," kateket och

lärare vid samma församlings

vexelundervisnings-skola s. å., kyrkoh. här 1837, död 1848.

Per Magnus Erlandsson 1850—1884, Se

lektorer i latin.

Johan August Medelius. f. i Torslunda 1830. F,

sjöman; kom. i Döderhult 1864, d:o! i Madesjö 1867,

kyrkoh. här 1885, kontr.-prost, död 1897.

Axel Magnus Lindeli 1907. Se kom. i Örsjö.

Otto Rudolf Ho/lund 1898—1907. Se stadskom. i

Kalmar.Komministrar.

Oestanus Petri 1586—96. Se kyrkoh.^i|Källa.

Eskillus 1596, Andreas Ambrosii, kom. 1635" d:o i

Löt 1645, Nicolaus Uhre, kom. 1646—52.

Sejkyrko-herdarj Mönsterås.

Jonas ZjSvenonis Scrivander, f. i Kristvalla. F.

hem.-äg.; koin. 1652, död 1658.

Nicolaus Pontelius, f. 1656. F. kyrkoh. här;

kom. i Arby 1684, återvände till Högby, död där 1702.

Elof Pontelius 1692—94. Se kyrkoh. i Glömminge.

Axel Ponteliusy f. 16b9. F. kyrkoh. här, kom.

i Högby 1697, död 1701.

Zakarias Brand 1702—1712. Se kyrkoh. här.

Johan Hultin 1724—29. Se kyrkoh. i Runsten

Alexander Bökman, kom/j Högby 1732, död 1740

Erik Spinck 1733—39. Se kom. i Ljungby.

Nicolaus JBremselius 1739—41. Se

komministrar i Hulterstad,

Johan Dahlerus 1742—49. Se kyrkoh. i Segerstad.

Daniel. 01. Brusenius 1750—69. Se

kyrkoherdar i Löt.

Israel Sven Wellin 1770—87. Se kyrkoh i Högby,

Carl Magnus Lundberg 1787—93. Se

kyrkoherdar i Halltorp.

Carl Starbeck 1793—1803. Se kyrkoherdar i

Glömminge.

Sven Widerström, f. i Stenberga, Wexiö stift 1767.

F. pappersmästare; kom, 1803, död 1844.

Johan Fredrik Carlström 1847—1851. Se

kyrkoherdar i Glömminge.

Johan Fredrik Engman. f. i Kalmar 1808. F.

sjökapten; kom. 1850, död 1880. Donator,Axel Emanuel Uddenberg 1882—1885. Se

komministrar i Liungby.

Axel Hermar^Nordstrandh 1885—1890. Se

kyrkoherdar i Källa.

Per Ahlqvist 1892—1901. Se kyrkoh. i Fliseryd.

Oscar Herman Curling, f. i Rumskulla,

Linköpings stift 1876. F. hem.-äg., kom. 1902,

Källa.

Kons. 3 kl., mellan åren 1527—1600 utgjorde

Källa annex till Högby.

Kyrkoherdar.

Turgilus, Andreas Benedicti 1477, Andreas

Hen-rici, C lemens Marci 1480, Esbernus Benedicti 1485,

Laurentius, Elavus Laurentii 1525, Oestanus Petri,

f. i Hulterstad, kom. i Högby och Källa 1586,

kyrkoherde i Källa omkr. 1600, död 1633.

Oestanus Nicolai 1534, f. d, krigspräst.

Daniel Oestani Kellander, död 1690.

Mattias Andrece Gyrcenius (sedermera

Gynner-man) f. i Resmo 1651, kyrkoh. 1691, död 1711.

Jonas Petri Sporselius, f. 1674 i Glömminge.

F. kyrkoh.; kom. i Bäckebo 1707, kyrkoherde här

1712, död 1743.

Jonas Bökelund 1743—1753. Se kyrkoherdar i

Söderåkra.

Aron Törngren 1755—1769. Se kyrkoherdar i

Wissefjärda.

Jonas Pihlqvist, f. i Gärdslösa 1730. F.

kompa-niskrifvare; kyrkoh. 1769, död 1810.Erik Schotténius, f. på Borgholms slott 1730. F.

konstapel; kom. i Woxtorp 1767, kyrkoherde här

1781, död 1792.

Olof Fornander, f. 1751 i Döderhult. F.

hem.-äg.; kom. i Döderhult 1779, kyrkoherde i Källa 1792,

d:o i Köping 1803, död 1812.

Per Anders Lindbom 1803—11. Se kom. i Kalmar.

Erik Gustaf Hoflund 1811—24. Se

kyrkoherdar i Persnäs.

Nils Magnus Eckerlund 1824—37. Se

slottspastorer.

Christian Herman Ringberg, f. i Kalmar 1792.

F. karduansmakare; komminister i Sandby 1825,

kyrkoh. här 1835, död 1846.

Anders Ringberg, f. i Hossmo 1801. F. bonde,

kom. i Böckebo 1836, kyrkoh. här 1847, död 1879.

Anders Nordstén 1880—1891. Se kyrkoherdar

i Ryssby.

Axel Herman Nordstrandh, f. i Kalmar 1858. F.

arbetare; kom. i Högby 1884, kyrkoh. här 1891, d:o

i öfved i Lunds stift 1899, d:o i Brågarp.

Carl Herman Fager gren, f. i Kalmar 1854. F.

bokbindare; kom. i Åby 1889, d:o i Bäckebo 1895,

kyrkoh. här 1899.

Persnäs och Föra.

Kons. 2 kl. l:sta afd.; under medeltiden

utgjorde Föra socken ett s. k. biskopsgäll. Föra och

Persnäs förenades till ett pastorat 1554.

Kyrkoherdar i Persnäs.

Halstanus Bæltore 1508, Laurentius Olai 1525,

Jöns Joannis 1536, Lyder 1540, Thor 1553.

Kyrkoherdar i Persnäs och Föra.

Petrus Erasmi 1554, död 1611, Laurentius Elai

1611, Johannes Simonis Falkius 1614—43. Se

kyrkoherdar i Torsås. Laurentius, Andreæ 1645—50. Se

kyrkoh. i Böda. Elavus Laurentii Bodinus (son af

föreg.) 1651, död 1655.

Petrus Amundi 1656—78. Se kons.-not.

Gustaf Petri Passenius (son af föreg.), f. i

Kristvalla 1645, kyrkoh. 1678, död 1685.

Haqvinus Svenonis Sandberg, f. i Egby 1654.

F. klockare; kom. i Köping 1680, kyrkoherde 1686,

kontr.-prost, död 1734.

Lars Höök 1736—53. Se lektorer i latin.

Peter Anders Bergström, f. 1700 i Berga by af

Kalmar landsförsamling. F. jordbrukare; kom. i Åby

1729, kyrkoh. här 1753, död 1764.

Fil. mag. Georg Metin f. i Fagerhult 1721. F.

kyrkoh.; bat.-pred. vid Kalmar reg. 1753, kyrkoherde

här 1765, kontr.-prost, död 1790.

Fil. kand. Nils Johan Lundeberg, f. i Åby 1747.

F. volontär; kollega i Kalmar 1783, kyrkoherde här

1790, kontr.-prost, död 1822.

Fil. mag. Erik Gustaf Hoflund, f. 1771. F.

kyrkoherde; kom. i Köping 1803, kyrkoh. i Källa 1810,

d:o i Persnäs 1823, kontr.-prost, död 1841.

Per Anneli 1843—1889. Se kons.-not.

Ernst Gustaf Håkansson, f. i Kalmar 1853. F.

bodkarl; kyrkoherde 1891.

Komministrar,

Martinus, död 1431, Joannes Hemmingi 1525,

Ingemarus, Per 1545, Johannes Petri 1590, Daniel

Morceus, f. 1625, Elias Petri Ungius, kom. i

Ljungby lt>27, d:o i Åby 1631, d:o här 1636—39, död 1639.

Anders Ambrosii 1644, Elavus Laurentii

Bodi-nus 1647—51. Se kyrkoh. i Persnäs. Olaus Martini

1656, död 1679, Gustaf Passenius 1669—1678. Se

kyrkoh. i Persnäs, Sven Loethenius 1683—1703. Se

kyrkoh. i Glömminge. Aron Passenius, f. 1678 (son

af kyrkoh. Gustaf P. här) kom. 1702, död 1711.

Daniel Nicolai Morceus, f. i Böda 1690. F,

kyrkoh; kom. 1712, död 1725.

Joannes Dahlerus} f. i Torslunda 1684. F.

kyrkoherde i Kastlösa; kom. 1725, död 1762.

Joannes Dahlerus 1745—74. Se kyrkoherdar i

Repplinge.

Isak Pihlqvist 1775 -1802. Se kyrkoh. i Resmo.

Olof Melén 1803—1818. Se kyrkoh. i Böda.

Nils Ringqvist 1818—24. Se kom. i Söderåkra.

Anders Peter Källström 1824—38. Se

kyrkoherdar i Mortorp.

Johan David Rothman 1838—46. Se

kyrkoherdar i Torsås.Johan Sjöstrand 1846—1852. Se kom. i Söderåkra.

Bror Kristian Kåse, f. i Köping 1813 af ringa

föräldrar; kom. 1851, död 1865.

Carl Edvard Sandgren 1866. Tillträdde icke.

Se kyrkoherdar i Sandby.

Carl August Runkrantz 1869—1875. Se

komministrar i Ryssby.

Carl Johan Ekström 1877—1893. Se

kyrkoherdar i Wickleby.

Johan Peter Öländer 1893—1902, Se

kyrkoherdar i Segerstad.

Knut Elof Burseli, f. i Skärstad, Wexiö stift

1870. F. kyrkoh.; kom. 1903.

Löt och ftlböKc.

Kons. 2 kl. 1 afd.

Kyrkoherdar.

Carl 1540, Peder 1550, Georgius Petri 1551, död

1574, Johannes Petri död 1610, Ezekiel Eskilli

(Mo-ringius), broder till superintendenten Nicolaus Eskilli,

kom. i Repplinge 1604, d:o i Kalmar 1611, kyrkoh.

här s. å., död 1615. Johannes Andrece 1616, död

1652, Nicolaus Andrece, f. i Löt. F. hem.-bruk.;

kyrkoherde 1652, död 1677.

Gabriel Lothigius (son af föreg.), f. 1645,

kyrkoherde 1677, död 1688.

Johan Nicolai Rosenbaum, f. i Kalmar 1651. F.

handlande; kyrkoh. 1689, död 1708,

Johannes Sylvinus, f. i Woxtorp 1669. F.

kyrkoherde; kyrkoh. 1710, död 1711.Gustaf Passenius 1712—44. Se kyrkoh. i Persnäs.

Peter Henrik Sporselius, f. i Ramdala 1707. F.

kyrkoh.; komminister i Gärdslösa 1734, kyrkoherde

här 1744, död 1767.

Daniel Olai Brusenius, f. i Runsten 1722. F.

amiralitetsstyrman; kom. i Högby 1749, kyrkoherde

här 1769, död 1787.

Fil. mag. Sven Sahlsten f. 1738 i Högby. F.

strandridare; kyrkoherde i Segerstad 1772,

kontr.-prost, död 1799.

Paul Runkrantz 1800—12. Se kyrkoherdar i

Wissefjärda.

Jonas Ekström, f. i Halltorp 1766. F. smed; kom.

i Döderhult 1802, kyrkoh. här 1811, död 1827.

Per Ahlqvist 1831—38. Se kons.-not.

Abraham Wallander, f. i Ljungby 1793. F.

bonde; lärare vid växelundervisningsskolan i Kalmar

1828, kom. i Smedby 1834, d:o i Dörby 1837,

kyrkoherde här 1838, död 1861.

Fil. d:r Carl Lindbom, f. 1810 i Källa. F.

kyrkoherde där, sedan i Arby; kollega i Kalmar 1843,

kom. i Högsby 1846, kyrkoh. i Torslunda 1854, d:o

i Löt 1862, kontr.-prost, L. N. O., död 1894.

Carl Otto Fredrik Wallander, f. i Löt 1839. F.

kyrkoh. här; kom. i Åby 1871, d:o i Glömminge

1875, kyrkoh. i Gräsgårcl 1878, d:o i Löt 1895, död 1904.

Johan Vilhelm Kindborg 1904. Se komministrar

i Söderåkra.

Komministrar.

Sveno Klinth 1525, Andreas Ambrosii 1645—

57, Jonas Brynolphi Kinnerus, kom. 1663. Se 2:dre

stadskom. i Kalmar. Sveno Nicolai Grysenius, f.

1635. Se kom. i Åby. Nicolaus Leimontinus 1688

—91. Se kyrkoh. i Wickleby. Israel Leimontinus

1691—95. Se kom. i Ålem. Daniel Brandstedt, f. i

Kalmar 1673. F. byggmästare; kom. 1699, död 1750.Nicolaus Lothigius, f. 1682. F. kyrkoherde i

Löt, död 1711.

Erik Cedergren 1745—61. Se kom. i Torsås.

Gustaf Dahlin, f. i Ryssby 1723. F.

komminister; kom. 1761, clöcl 1785.

Samuel Rothman, f. i Aby 1755. F.

skeppstimmerman; kom. i Löt 1787, död 1790.

Paul Runkrantz 1791—1800. Se kyrkoherdar i

Wissefjärda.

Daniel Rothman, f. 1761 (broder till föreg.

Samuel R.) kom. 1801, död 1808.

Per Brusenius 1810—11. Se kyrkoh. i Gräsgård.

Sven Annerstedt 1812—28. Se kyrkoherdar i

Wickleby.

Nils Granlund 1828—34. Se kom. i Fagerhult.

Sven Peter Cortin 1834—1849. Se

komministrar i Repplinge.

Olof Ljungberg, f. i Ljungby 1806. F.

lanclt-bruk.; kom. 1849, clöcl 1874.

Johan Magnus Lindstedt 1877—1879. Se

kyrkoherdar i Torsås.

Per Alfred Bordorff 1879—1891. Se

kyrkoherdar i Halltorp.

Otto Edvin Ekman, f. i Nässjö, Wexiö stift 1852.

F. hem.-äg.; kom. 1892.Köping och Egby.

Kons, 1 kl.

Kyrkoherdar.

Laurentius 1463, Laurentius 1504, Sigfrid 1547

49, Jören 1554 och 55, Laurentius Bartholli 1555—

71, Se hosp.-pred. Jonas Gunnari Lincopensis 1571

1611. Se kyrkoh. i Förlösa. Stephanus Jonoe

(Lip-prius) son af föreg., fil. mag., kyrkoherde 1613,

riksdagsman, död 1651,

Fil. mag. Jonas Sephani Lippius, son af föreg.

kyrkoh. här 1652, riksdagsman, död 1676.

Olaus Nicolai Wallinius 1676—1706. Se

lektorer i grekiska.

Lars Segrelius 1733—42. Se kons. not.

Johan Lundh, f. i Persnäs 1701. F.

kronoskogvaktare; kom. i Högsby 1730, kyrkoh. i Fliseryd

1737, d:o i Köping 1742, död 1786.

Per Moflund, f, i Torslunda 1731. F. smed;

kom. i Köping 1764, kyrkoh. 1786, död 1802.

Olof Fornander 1805—12. Se kyrkoh. i Källa.

Johan Fredrik Eckerlund, f. i Kalmar 1756. F.

sergeant; kom. i Ljungby 1793, kyrkoherde här

1813, död 1829.

Johan Fredrik Eckerlund 1831—40. Se

lektorer i historia.

Per Dahlström 1844—1854. Se kyrkoh. i Fliseryd.

Abraham Lindvall, f, i Åby 1796. F. kyrkoh. i

Norra Möckleby; kom. i Runsten 1823, kyrkoh. i

Boda 1837, d:o här 1855, kontr.-prost, L. N. O., död 1878.Carl Johan Kellberg, f. 1821 i Ryssby. F.

hem.-äg.; kyrkoh. i Segerstad 1861, d:o i Repplinge 1868,

d:o här 1879, kontr.-prost, L. V. 0., död 1894.

Frih. Bror Uno Konstantin Johan Helmer

Laurentius Stanislaus Alexander Hummerhjelm, f. i

Högsmon 1848. F. kyrkoh. i Förlösa; kom. i

Hulterstad 1873, kyrkoh. i Segerstad 1882, d:o i Resmo

lö88, kyrkoh, i Köping 1896, f. d. kontr.-prost.

Komministrar.

Farmannus, Elias 1627, Laurentius Matthioe

Gerdznerus 1623—37. Se kyrkoh. i Ås. Andreas

Erici Gresilius 1651—53. Se kyrkoh. i Gräsgård.

Olaus Martini 1669—79, Se kom. i Persnäs.

Ha-qvinis Svenonis Sandberg 1680—86. Se kyrkoh. i

Persnäs. Petrus Morceus, f. i Alem 1655. F.

kyrkoherde i Böda; kom. i Gräsgård 1680, komminister

här 1686, död 1705.

Nicolaus Olai Vallinius 1705—07. Se

kyrkoherdar i Köping.

Olof Olai Wagnelius 1707—18. Se

kyrkoherdar i Långlöt.

Erik Hedenberg, kom. i Köping 1718, död 1712.

Erik Dahlerus, f. i Ås 1716. F. kyrkoherde i

Wickleby; kom. här 1743, död 1750.

Petrus Foenancler, f. 1719 i Fagerhult, F,

kronoskogvaktare; kom. 1751, död 1763.

Per Hoflund 1766—86. Se kyrkoh. i Köping.

Daniel Peter Aurelius 1787—1805. Se

kyrkoherdar i Söderåkra.

Erik Gustaf Hoflund 1805—11. Se

kyrkoherdar i Persnäs.

Christian Benjamin Ljungstedt 1811—24. Se

kyrkoherdar i Förlösa.

Sven Peter Brunstedt, f. i Pataholm 1782. F.

handlande; kom. 1824, död 1841.Anders Gustaf Kjellberg 1845—1857. Se

kyrkoherdar i Böda.

Frih. B. U. P. J. A. Hummerhjelm 1857—1868.

Se kyrkoh. i Förlösa.

Sven Johan Sandberg 1867—1899. Se

kyrkoherdar i Mortorp.

Johan Jullus Danielsson, f. i Runsten 1864. F.

hem.-äg. (broder till riksdagsmannen A. P.

Danielsson) kom. i Sandby 1896, d:o i Köping 1899.

Borgholm.

Reg, 2 kl., hörde förr såsom annex tillsammans

med Köping, men utgör sedan 1878 ett från Köping

skildt, särskilclt regalt gäll med egen kyrkoherde.

Kyrkoherdar.

Johan Magnus Lindstedt 1879—1891. Se

kyrkoherdar i Torsås.

Klas Johan Hellgren, f. i Arby kapellförsamling

(Karlslunda) 1852. F. färgare; kom. i Oskarshamn

1882, kyrkoh. i Borgholm 1891, kontr.-prost.

Predikanter vid Borgholms slott.

Peder 1577, Eskil Haqvini 1578, Arvidus Andrece

Rydelius, f. 1620 i V. Ryd af Linköpings stift,

hof-preclikant, kyrkoh. i Vestervik 1653, d:o i

Norrköping 1672, clöcl 1692.Olands mcdcll

Prostar.

Daniel Nicolai Repplerus i Repplinge 1651—1664.

Jonas Stephani Lippius i Köping 1665—7b.

Magnus Magni Becchius i Torslunda 1676—79.

Stephanus Stephani Lippius i Runsten 1679—87.

Olaus Wallinus i Köping 1688—1706.

Johannes E. Gresilius i Gärdslösa 1707—10.

Daniel Brusenius i Runsten 1711.

Israel Schultz i Gärdslösa 1711—36.

Lars Schalin i Gärdslösa 1738—40.

Nils de la Roche i Torslunda 1741—45.

Nils Dahlin i Repplinge 1746—50.

Andreas Brauner i Runsten 1751—72.

Per Dahlerus i Glömminge 1772—80.

Magnus Marin i Gärdslösa 1780—87.

Abraham Fornander i Runsten 1787—1801.

Magnus Stagnelius i Gärdslösa 1801—10.

Bengt Couleur i Långlöt 1810—13.

Lars Lindvall i Repplinge 1813—31.

Abraham Ahlqvist i Runsten 1831—1844.

Zakarias Segrell i Glömminge 1844—1866.

Israel Ahlqvist i N. Möckleby 1866—1869.Johan Fredrik Carlström i Glömminge 1869—

1871, Carl Georg Uddenberg i Gärdslösa 1871—

1891, /. H. Lagström i Runsten 1891—1896, Joh.

Fet. Horn i Repplinge 1897—1906. P. O. Haltquist

t Torslunda 1906.

Repplinge och Högsrum.

Reg. 2 kl. 1 afd.

Kyrkoherdar.

Aron Thorstani, Erland Petri 1525, Laurentius

Olai 1543—62, Olaus Laurentii 1563—72, Nicolaus

Pauli 1573, död 1611 eller 12, Daniel Nicolai

Repp-lerus 1613—64. Se kons.-not. Ericus Olai Tawast

1664—93, f. d. kollega i Kalmar.

Daniel Repplerus, f. här 1646. F. kyrkoherde;

kom. i Högsrum 1671, kyrkoherde i Möckleby 1675,

d:o här 1694, död 1698.

Petrus Germundi Holmbäck, f. i Ljungby 1657.

F. klockare; kollega i Kalmar 1692, kyrkoherde här

1698, död 1704.

Carl Hultin, kollega i Kalmar, kyrkoherde här

1704, död före tilltr. 1706.

Birger Hassellöf 1706—1708. Se kyrkoherdar

i Mönsterås.

Laurentius Jonce Landerbeck, f. i Kalmar 1660.

F. borgare; kom. i r*by, kyrkoh, här 1707, död 1726.

Nils Dahlin, f. i Kastlösa 1680. F. nämndeman;

kyrkoh. 1726, kontr.-prost, död 1750.

Petrus Olai Ahlqvist, f. 1705 i Ljungby. F.

kronolänsman; kom. i Repplinge 1739, kyrkoh. 1751,

död 1772.

Johannes Dahlerus, f. 1719. F. kom, i Persnäs;

kom. i Persnäs 1745, kyrkoh. här 1773, död 1783,Olof Bersenius, f. 1722 i Woxtorp. F. kom.;

kom. i Repplinge 1755, kyrkoh. 1784, död 1804.

Fil. mag. Lars Lindwall, f. i Madesjö 1750. F.

hofrättskommissarie: kollega i Kalmar 1781,

domkyrkosyssloman 1784, kyrkoherde i Repplinge 1805,

kontr.-prost, död 1831.

Christian Aron von Sydow 1834—1844. Se

stadskomministrar i Kalmar.

Per Wisén 1844—1867. Se kyrkoh. i Förlösa.

Carl Johan Kjellberg 1867—1880. Se

kyrkoherdar i Köping.

Johan Peter Horn, f. i Madesjö 1832. F. smed;

läroverksadjunkt i Kalmar 1860, kyrkoh. här 1880,

kontr.-prost, L. N. O., teol. d:r, led. af kyrkomötet

1898 och 1903.

Komministrar.

Olaus Olai, Petrus Andreoe Alemanus 1525,

Andreas Petri 1600—07. Se kyrkoh. i Sandby. Ezekiel

Eskilli 1604. Se kyrkoh. i Löt, Nicolaus 1647, Er

i-cus Olai Tawast 1652—64. Se kyrkoh. i Repplinge.

Olaus Erici 1664, Daniel Repplerus 1671, Magnus

Petri Dahl 1673—76, Se kyrkoh. i Segerstad,

Daniel Joannis Medelius 1676—89. Se kyrkoherdar i

Segerstad.

Peter Johannis Bois, f. 1656 i Mörlunda. F.

fält-väbel; kom. 1689, död 1711.

Gustaf Brunnerus 1711—17. Se kyrkoh. i Ås.

Nicolaus Böckert 1718—40. Se kyrkoherdar i

Söderåkra.

Petrus 01. Ahlqvist 1740—51. Se kyrkoherdar

i Repplinge,

Carl Gillnerus, f. 1714 i Högsby. F.

jordbrukare; komminister 1753, död 1755.

Olof Bersenius 1757—1786. Se kyrkoherdar i

Repplinge.

Israel Ahlqvist 1786—94. Se kyrkoh. i Resrrio.Olof Forssman 1794—1824. Se kyrkoh. i Sandby.

Per Bersén> f. i Högsrum 1776. F. kom., sedan

kyrkoh. här; kom. i Ålem 1818, d:o här 1824, död 1848.

Sven Peter Cortin, f. i Stenåsa 1794. F. kom.

där, sedan kyrkoh. i Segerstad; kom. i Löt 1834,

här 1848, död 1851.

Peter Magnus Frigelius, f. i Kalmar 1795. F.

lektor i matematik; ord. lärare i naturalhistoria i

Kalmar 1840, kom. i Ålem 1843, d:o här 1852, död 1857.

Carl Johan Uddenberg 1857—1865. Se

kyrkoherdar i Långlöt.

Filol. kand. Erik Gustaf Funqvist, f. i

Mörby-långa 1809. F. kom.; lärare vid Borgholms

samskola 1843, kom. i Runsten 1852, d:o här 1864, död 1867.

Frih. Melker Gustaf Vollmar Falkenberg 1868—

1881. Se kyrkoh. i Smedby.

Gustaf Rudolf Petersson Stéenhoff 1882—1901.

Se kyrkoh. i Förlösa.

Fil. kand. Anders August Carlsson, f. i

Kråks-måla 1872. F. hem.-äg.; kom. 1902.

Gärdslösa och Brcdsättra.

Reg. 1 kl.; under katolska tiden var Gärdslösa

en slags katedral- eller "säteskyrka" för Öland, vid

hvilken Ölands prostar voro kyrkoherdar.

Kyrkoherdar.

Olaus Plerinus 1283. Thyrgillus 1396,

Lauren-cius, Reinarus 1525, Christiernus 1536, Lars 1540—

54, Petrus Jonce 1555, död 1609, Birger Theodori

1610—13, f. d. rektor vid schol. i Kalmar, Adam

Laurentii Wellerius 1614—16.Jonas Jonoe Palumbus, f. i Kalmar och son af

kyrkoh. i Köping Jonas Gunnari; slottspredikant i

Kalmar 1613—17, kyrkoh. här 1617, död 1659.

Fil. mag. Jonas Jonce Gerdslovius, son af föreg

f. i Gärdslösa 1630, kyrkoh. 1660, död 1679.

Axel Hornschölcl 1680, kyrkoh. i Othem och

Boge på Gottland s. å.

Petrus Gerdzlovius, f. 1637 i Stockholm. F.

kyrkoh. i Ryssby; kyrkoh. 1681, död 1683.

Johannes Erici Gresilius, bondson från Gräsgård,

kyrkoh. 1684, död 1710.

Israel Schultz 1712—36. Se lektorer i grekiska,

Lars Schalin 1737—40. Se lektorer i historia.

Jonas Lundvall 1740—47. Se kons.-not.

Magnus Marin 1749—1787. Se lektorer i latin.

Magnus Stagnelius 1789—1810. Se biskopar.

Anders Fornander 1810—28. Se

stadskomministrar i Kalmar.

Fil. mag. Elias Schiitz, f. i Jät, Wexiö stift 1776.

F. kyrkoh. i Långasjö; amanuens vid akad.

biblioteket i Lund 1810, vice bibliotekarie 1812, kyrkoherde

här 1828, död 1843.

Fil. mag. Erik Rundqvist. f. i Döderhult 1799.

F. torpare; kollega vid Maria skola i Stockholm

1834, rektor vid St. Katarina högre apologistskola

därst. 1841, kyrkoh. här 1844, död 1851.

Fil. mag, [ohan Israel Melén, f, i Torslunda

1797. F. sjökapten; apologist i Kalmar 1822,

konrektor 1826, kyrkoh. i Torslunda 1836, d:o här 1853,

riksdagsman, L. N. O., död 1868.

Carl Georg Uddenberg 1869—1897. Se

stads-kom. i Kalmar.

Frans Johan Aulén 1898—1904. Se

kyrkoherdar i Mortorp.

Erik Magnus Hoflund, f. i Kalmar 1847. F.

kyrkoh. i Kastlösa; kom. i Bäckebo 1.879, kyrkoh. i

Långlöt 1890, d:o här 1905,Komministrar.

Suno, Olaus Petri 1515—25, Mattias 1540, Ivar

1559, Abel Petri 1605, Ezekiel Eskilli 1609—10, Se

kyrkoh. i Löt. Laurentius Matthioe Gerdznerus 1635

—70. Se kyrkoh. i Ås. Nicolaus [Hampelius 1671

—76. Se kyrkoh. i Torslunda. Paulus Olavi

Bru-senius, f. i Kalmar 1650, kom. 1679, död 1681.

Birger Hassellöf 1684—86. Se kyrkoh. i Mönsterås.

Ingo Olavi Morelius 1687—99. Se

kyrkoherdar i Gräsgård.

Magnus Johannis Dahlerus 1699—1712. Se

kyrkoherdar i Smedby.

Paulus Matthice Runkrantz, f. i Karlskrona 1684.

F. kvartersman; kom. 1712, död 1734.

Per Henrik Sporselius 1734—44. Se kyrkoh. i Löt.

Olof Reseliusj f. 1718, F. bonde; komminister

1745, död 1780.

Johan Didrik Marin, f. i Kalmar 1745. F.

lektor, sedan kyrkoh. här; kom. 1780, död 1802.

Johan Peter Dyk 1805—24. Se komministrar i

Mortorp.

Johan Peter Korsself f. 1786. F.

trädgårdsmästare; kom. 1824, död 1825.

Israel Ahlqvist, f. i Mörbylånga 1796. F. kom.;

kom. 1826, kyrkoherde i N. Möckleby 1842,

kontr.-prost, död 1879.

Carl Georg Wulff\ f. i Kalmar 1794. F.

stadsbetjänt, kom. här 1842, död 1846.

Per Deurell, f. i Kalmar 1806. F. skeppare;

lärare vid lancasterskolan i Döderhult 1837,

komminister här 1846, död 1872.

Gustaf Teodor Lagerqvist 1872—1883. Se

kyrkoherdar i Torslunda.

Carl Olof Nyström 18^2—18^4. Se

kyrkoherdar i Kristvalla.August Sterner 1884—1894. Se kyrkoherdar i

Kastlösa.

Albert Åstrand 1895—1897. Se kyrkoherdar i

N. Möckleby.

Nils Erland Eörander 1898—1905. Se

kyrkoherdar i Böda.

Långlöt

Kons. 2 kl., mellan åren 1545—1585 utgjorde

Långlöt annex till Runsten.

Kyrkoherdar.

Haqvinus 1335, Nicolaus Svenonis 2525,

Laurentius, död 1545, Olaus Laurentii, död 1591,

Joannes Nicolai 1591—99. Se kyrkoh. i Ryssby.

Johannes Petri 1600, död omkr. 1641, Ericus

Gerdzlovius 1643 -52. Se kyrkoherdar i Ryssby,

Nicolaus Repplerus, f, i Repplinge. F. kyrkoh.; 1652,

död 1679.

Magnus Nicolai Risenius (eller Rising) f. i

Mörbylånga. F. bonde; kom. i Hulterstad 1677,

kyrkoh. här 1681, död 1704.

Olof Johansson Dellius. f. i Högby 1659. F.

stenhuggare; komminister i Ryssby 1691,

kyrkoherde här 1705, död 1709.

Jonas Roselius, f. 1672 i Smedby. F. kyrkoh.;

kom. i Runsten 1698, d:o i Smedby 1706, kyrkoh.

här 1712, d:o i Smedby 1716, död före tillträdet i

Långlöt 1716.

Olof Olai Vagnelius, f. 1680 i Köping. F.

bonde; komminister i Köping 1707, kyrkoherde här

1718, död 1735.Carl Broddsson, f. i Wexiö 1693. F. borgare;

kom. i Runsten 1720, kyrkoh. här 1736, död 1755,

Jonas Lindström, f. i Ålem 1716. F. klockare;

kollega i Kalmar 1752, kyrkoh. här 1755, död 1804.

Lars Couleur, f. på Alivaret på Öland 1712. F.

bildhuggare; komminister i Runsten 1752,

kyrkoherde här 1770, död 1793.

Bengt Couleur, f. i Runsten 1751, son af föreg.,

kyrkoh. 1794, kontr.-prost, död 1813.

Fil. mag. Olof Ringberg, f. i Kläckeberga 1768.

F. klockare; komminister i Bäckebo 1803,

kyrkoherde här 1814, död 1837.

Fredrik Ulrik Bagge, f. i Karlskrona 1797. F.

skeppsskrifvare; kyrkoh. 1837, död 1851.

Carl Gustaf Ekvall 1851—1865. Se

kyrkoherdar i Resmo.

Carl Johan Uddenberg, f. i Ryssby 1808. F.

kyrkoh. i Åby; kom. i Åby 1848, d:o i Högsrum

1858, kyrkoh. här 1863, död 1877.

Fil. d:r Anders Peter Lunell, f. i Kastlösa 1814.

F. hem.-äg.; slotts- och fångpredikant i Kalmar 1847,

kom. i Högsby 1855, kyrkoherde här 1878, död 1890.

Erik Magnus Hoflund 1890—1905. Se

kyrkoherdar i Gärdslösa.

Bror Uno Ingvar Friseli, f. i Fridlefstad, Skåne.

F. kronolänsman; t. f. pastor 1906.Runsten.

Kons. 3 kl.

Kyrkoherdar.

Henricus 1299. Benedictus Hennechini 1390,

Petrus Magni 1525, Petrus 1547—57, Andreas

Jo-annis 1558, död trol. 1598. Laurentius Andrece

1599—1631, förut rektor i Kalmar.

Fil. mag. Jonas Florentinus, f. i Kalmar. F.

handlande; kyrkoh. här 1631, clöcl 1667.

Stephanus Lippius 1669—87. Se lektorer i latin.

Daniel Brusenius, f. i Kalmar 1653. F.

skräddare; kyrkoh. här 1689, kontr.-prost, död 1711,

Jakob Spink, f. i Kalmar 1677. F. dödgräfvare;

kyrkoh. här 1712, död 1715.

Olaus Swebilius, f. i Kristvalla 1675. F. kyrkoh.;

kollega i Kalmar 1712, kyrkoh. här 1715, död 1731.

Johan Hultin, f. i Kalmar 1699. F. apologist;

kyrkoherde här 1732, död 1739.

Andreas Brauner 1740—72. Se lekt. i historia.

Abraham Fornander, f. i Döderhult 1723. F.

kyrkoh.; l:ste eskv.-pred. vid Smålands kavalleri

1761, kyrkoh. här 1772, kontr.-prost, teol. d:r, död 1801.

Fil. kand. Nils Gustaf Rosendahl, f. i Kalmar

1749. F. vaktmästare: kom. i Dörby 1778, kyrkoh.

i Fliseryd 1800, d:o i Runsten 1802, död 1825.

Fil. mag. Abraham Ahlqvist, f. i Mörbylånga

1794. F. kom., sedan kyrkoh. i Resmo; kollega i

Kalmar 1820, tillika lärare i nat. historia vid

gymnasium där 1821—26, konrektor 1825, kyrkoh. härs. å., kontr.-prost, riksdagsman, död 1844. Historisk

forskare och författare. Utgifvare af Cleras

Calma-riensis, del 3 m. m. (dotterson af teol. d:r Abraham

Fornander härst.)

Fil. mag. Olof Melén, f. i Föra 1809. F. kom.,

sedan kyrkoh. i Böda; apologist i Kalmar 1832,

kyrkoh. här 1845, död 1875.

Johan Henrik Lagström, f. i Kalmar 1823. F.

bagare; kom. i Ålem 1860, kyrkoh. i Ås 1867, cl:o

här 1876, kontr.-prost, L. N. O., död 1897.

Carl Olof Nyström 1897. Se kyrkoherdar i

Kristvalla.

Komministrar.

Ericus Johannis Hvessing 1625—1639. Se

slottspastorer. Isak Laurentii, kyrkoherdeson fr. Runsten,

kom. 1638, död 1677 eller 1678. *

Andreas Gardinus, f. i Kalmar 1629. F.

bryggare; kom. i Mönsterås 1658, död 1698.

Jonas Roselius 1698—1706. Se kyrkoh. i Långlöt.

Nils Risenius 1706—13. Se kyrkoh, i Böda,

Carl Broddson 1720—36. Se kyrkoh. i Långlöt.

Anders Nyander, f. i Helleberga, Wexiö stift

1707. F. kom. här 1736, död 1741.

Lars Couleur 1743—1771. Se kyrkoh. i Långlöt.

Jonas Linnerus, f. i Kalmar 1742. F. pistolsmed;

kom. 1771, död 1772.

Lars Gertzelius, f. i Runsten 1719. F. hem.-br.;

kom. 1773, död 1794.

Olof Fornander, f. i Mörlunda, Linköpings stift

1763. F. kyrkoh. i Runsten, kom. 1795, död 1801.

Sven Svenander 1802—11. Se kyrkoh. i Böcla.

Fil. mag. Henrik Gustaf Reinius, f. i Kalmar

1780. F. kyrkoh. i Torslunda; kollega i Kalmar 1806,

kom. här 1810, död 1822.Abraham Lindwall 1826—39. Se kyrkoh. i Böda.

Carl Gustaf Ekvall 1839—54. Se kyrkoh. i Resmo.

Erik Gustaf Funqvist 1854—1865. Se

komministrar i Repplinge.

Peter Gustaf Carlsson 1865—1870. Se

kyrkoherdar i Glömminge.

Norra MöcKIcby.

Kons. 2 kl. 2 afd.

Kyrkoherdar.

Holmgerus, Olaus Simonis 1525, Jakob 1540,

Petrus (Laurentii) 1547, Petrus Caroli 1564. Se

kyrkoh. i Kalmar. Carolus Petri (son af föreg.)

1582, Petrus 1588, Petrus Joannis 1590, död 1635.

Birger Jonce Gallius 1637—66. Se kom. i Kalmar,

Jonas Petri Maclerus, bondson från Madesjö, kom. i

Dörby 1653, kyrkoh, här 1668, död 1674.

Daniel Repplerus 1676—95. Se kyrkoherdar i

Repplinge.

Jonas Ingemari Salinus, bondson från Wexiö

stift; kollega i Kalmar 1686, kyrkoherde här 1694,

död 1703.

Truillus Göth, f, i Hagby 1655. F.

kronobåtsman; kollega i Kalmar 1697, kyrkoherde i N.

Möck-leby 1704, död 1710.

Petrus Collstadius, f. 1670 i Högsby. F. kom.;

kom. i Högsby 1697, kyrkoh. här 1711, clöcl 1728.

Jonas Elmberg, f. i Döderhult 1687. F.

kyrkoherde; kyrkoh. här 1728, död 1735.

Olaus Wimmerstedt 1737—50. Se kom. i Kalmar.

Per Kexhelius, f. i Kalmar 1721. F. kollega;

kollega i Kalmar 1751, kyrkoh. här s. å., död 1768

(fader till skalden Olof Kexhell).Jonas Lindström 1771—1804. Se kyrkoh. i Långlöt.

Fil. mag. Gustaf Croelius, f. i Mönsterås 1747,

F. prost; kom. i Ryssby 1783, kyrkoherde här 1805,

död s. å.

Johan Fredrik Lindwall, f. i Värnamo 1759. F.

hofrättskommissarie; komminister i Åby 1793,

kyrkoherde här 1807, död 1828.

Erik Israel Wellin, f. i Högby 1778. F.

kyrkoherde; kom. i Smedby 1817, d:o i Dörby 1822,

kyrkoh, här 1830, d:o i Sandby 1841, död 1867.

Israel Ahlquist 1826—1879. Se kom. i Gärdslösa.

Carl Gustaf Herlin 1882—1883. Se

kyrkoherdar i Högsby.

fohan Martin Lundgren 1883—1897. Se

kyrkoherdar i Resmo.

Albert Åstrand, f. i Förlösa 1858, F. hem.-äg.,

kom. i Glömminge 1889, d:o i Gärdslösa 1895,

kyrkoherde här 1897.

Torslunda.

Kons. 2 kl. 1 afcl.

Kyrkoherdar.

Elavus Holfridi 1343, Erasmus Dacus 1525,

Rasmus 1554—63, Ericus Erasmi 1566—91, Petrus

Lau-rentii 1592—99, f. cl. kollega i Kalmar. Gudmundus

Petri 1599 — 1635. Se kom. i Kalmar. Hemmingus

Nicolai (Chorseus) 1636-40. Se kyrkoh. i Böda.

Birger Gerdzlovius, son af superintendenten i Gärdslösa

Birger Teodori, kom. i Kastlösa och Segerstad 1635,

kyrkoh. 1641, död 1650. Magnus Magni Becchius

1651—79. Se kons.-not.Johan Dahlerus 1681—89. Se kom. i Kalmar.

Nicolaus Hampelius, bondson från Torsås, kom.

i Hulterstad 1662, kyrkoh. här 1689, död 1704.

Johannes Roselius, f. i Smedby 1675. F.

kyrkoherde; kyrkoh. här 1705, död 1710.

Nils cle la Roche, f. i Kalmar 1673 (broder till

kom. A. Hallberg i Halltorp) kom. i Fagerhult 1698,

kyrkoh. här 1712, kontr.-prost, clöd 1745.

Fil. mag. Erik Zelin, f. i Kalmar 1707. F.

stads-sekr.; kyrkoh. 1746, död 1772.

Fil. mag. Johannes Segrelius, f. i Köping 1734.

F. kyrkoh.; kyrkoh. här 1774, teol. d:r 1809, död 1812.

Lars T horslund, f. i Torslunda 1756. F. sjöman;

kom. här 1800, kyrkoh. 1813, clöcl 1825.

Johan Peter Åberg, f. i Karlskrona 1765. F.

konstapel, sedan dykerikommissarie på Öland;

kyrkoherde i Wickleby 1810, d:o här 1826, kontr.-prost,

clöcl 1832.

Johan Israel Melén 1833—1855. Se

kyrkoherdar i Gärdslösa,

Carl Lindbom 1855—1864. Se kyrkoh. i Löt.

Erik Wahlström, f. i As 1805. F.

dykeriuppsy-ningsman; kom. i Åby 1847, kyrkoherde här 1862?

clöcl 1880.

Gustaf Teodor Lagerqvist, f. i Kalmar 1828. F.

sjömanshusnotarie; kom. i Ålem 1869, cl:o i

Gärdslösa 1872, kyrkoh. 1881, clöcl 1888.

Teol. kanel. Per Olof Hultqvist, född i Förlösa

1841, F. klockare; komminister i Mönsterås 187 2

kyrkoh. 1889, L. N. O.

Komministrar.

Ericus Birger i Gerdzlovius, kom. 1635—36. Se

kyrkoh. i Ryssby. Israjl Matthioe, prästson från

Smedby, kom. här 1644, död 1651.Alexander de la Roche 1733—44. Se

kyrkoherdar i Sandby.

Gustaf Adolf Stevenhelm, f. 1716. F, löjtnant;

kom. här 1745, död 1776.

Aron Dahlerus 1777—88. Se kyrkoh. i Hulterstad.

Nils Alm, f. i Kalmar 1757. F. tunnbindare;

kom. här 1789, död 1799.

Lars Thorslund 1801—15. Se kyrkoh. här.

Johan Mikael Schmitth 1815—27. Se

kyrkoherdar i Gräsgård.

Anders Morén 1827—57. Se kyrkoh. i Mortorp.

Magnus Gustaf Sjöstrand, f. i Kalmar 1807. F.

stadsvaktmästare; kom. här 1856, död 1880.

Framstående botanist, bekant för sin "Calmar läns och

Ölands flora", Kalmar 1863,

Vid Sjöstrands clöcl indrogs komministraturen

i Torslunda.

Glömminge och ftlgutsrum.

Kons. 2 kl. 1 af cl.

Kyrkoherdar.

Haldanus 1342, Johannes Ulrici A le manus 1525,

Sigfrid Svenonis 1533, Lars 1541, Nils Andrea? 1543

—1558, Bengt Petri 1566—67, Petrus Sunonis, f. i

Wissefjärda, kyrkoherde i Wissefjärda 1566—68,

kyrkoherde här 1568, död 1602.

Birger Andrece, f. i Kalmar, kom. här 1618,

kyrkoh. på 1620-talet, död 1634.

Daniel Birgeri 1635—38. Se kons.-not.

Jöns Jönsson Hvessing, prästson från

Kastlösa, död 1639,Erik Jönsson Hvessing, bror till föreg., kyrkoh.

här 1640—74. Se slottspastorer.

Petrus Jonoe Sporselius 1676—86. Se kons.-not.

Petrus Erici Hvessing, f. 1647 (son af ofvanst.

Erik Jönsson Hvessing), kom. i Glömminge 1676,

kyrkoh. här 1686, död 1694.

Elof Pontelius, f. i Högby 1660. F. kyrkoherde;

kom. i Högby 1692, kyrkoh, här 1695, död 1701.

Jonus Benedicti Lindelius, kom. i Aby 1680, d:o

i Bäckebo 1681, kyrkoh. 1701, död 1702.

Sven Loethenius, komministersson från Högby, f.

1656, kom. i Persnäs 1683, kyrkoh. i Wickleby 1703,

d:o här s. å., död 1729.

Jonas Sevelin, f. 1673. F, bonde; kollega i

Kalmar 1711, kom. i Högsby s. å„ kyrkoherde här

1731, död 1734.

Aron Törnschcer, f. i Kalmar 1690. F.

styck-junkare; kollega i Kalmar, kyrkoherde här 1734,

död 1763.

Fil. mag. Petrus Dahlerus, f. i Kalmar 1718. F.

lektor i latin; konrektor i Kalmar, kyrkoherde här

1764, kontr.-prost, död 1780.

Jonas Pihlqvist 1782—1810. Se kyrkoh. i Källa.

Carl Starbeck, f. 1761 i Söderåkra. F. kom,

där; kom. i Högby 1793, cl:o i Glömminge 1802,

kyrkoh. 1811, död 1823.

Fil. mag. Zakarias Segrell, f. i Torslunda 1784.

F. kyrkoh. där; kollega i Kalmar 1817, konrektor

1820, rektor s. å., kyrkoh. här 1825, kontr.-prost,

L. V. O., teol. d:r, clöcl 1866.

Johan Fredrik Carlström, f. i Kalmar 1797. F.

stadsbetjänt; kom. i Högby 1844, d:o i Mönsterås

1849, kyrkoh. i Ås 1859, d:o här 1866, kontr.-prost,

clöcl 1871.

Johan Peter Ånelius 1872—82. Se kyrkoherdar

i Söderåkra.Peter Gustaf Carlsson, f. i Torsås (Gullabo)

1831. F. hem.-äg.; kom i Runsten 1864, kyrkoherde

i Smedby 1875, d:o här 1881, L. V. O.

Komministrar.

Erland 1345, Nicolaus Körningh 1525, Nils

Åndrece 1543—59. Se kyrkoh. i Glömminge.

Birger Andrece 1618—23. Se kyrkoherdar i

Glömminge.

Laurentius Elavi Wessbyensis, f. i Wessby på

Värmdön, kom. i Sandby kom. här 1638,

flyttade 1644 tillbaka till Sandby.

Johannes Morceus 1650. Se kyrkoh. i Resmo.

N. N. Birgeri kom. 1653 (kyrkoherdeson från

Glömminge).

Laurentius Jonce Breding 1654—57, kollega i

Kalmar, bondson från Kastlösa, död 1657.

Petrus Jonce Sporselius 1658—76. Se

kyrkoherdar i Glömminge.

Petrus Erici Hvessing 1676—84. Se

kyrkoherdar i Glömminge.

Elavus Pontelius 1694—96. Se kyrkoherdar i

Glömminge.

Benedictus Hasselqvist 1697—1708. Se

hospitalspredikanter i Kalmar.

Daniel Hampelius 1710—13. Se komministrar

i Mönsterås.

Johannes Lindelius, kyrkoherdeson från

Glömminge, f. 1691, kom. här 1713, död 1731.

Petrus Kåhre, f. i Vestervik 1696. F.

handlande; kom. 1731, död 1742.

Gustaf Brunnerus 1744—1772. Se kyrkoherdar

i Vickleby.

Nils Wentling 1773—85. Se kyrkoh. i Smedby.

Samuel Bökelund 1787—1803. Se kyrkoherdar

i Mortorp.Carl Starbeck 18Ö3—11. Se kyrkoh. i Glömminge.

Anders Ljungkrantz, f. i Ljungby 1763. F.

kronolänsman; kom. 1812, död 1834.

Peter Hultkrantz 1838—1868. Se kyrkoherdar

i Mortorp.

Frih. B. U. P. /. A. Hummerhjelm 1868—1870.

Se kyrkoh. i Förlösa.

Peter Gustaf Carlsson 1870—1876. Se kyrkoh. här.

Carl Otto Fredrik Wallander 1877—1879. Se

kyrkoherdar i Löt.

Karl August Karlsson 1879—1889. Se

kyrkoherdar i Alem.

Albert Åstrand 1889—95. Se kyrkoherdar i N.

Möckleby.

Johan Henrik Henriksson, L i Runsten 1848. F.

arrendator; kom. 1895.

Sandby och Gårdby.

Kons. 2 kl. 2 afd.; mellan åren 1527—1588 vore

Sandby och Gårdby förenade med Norra Möckleby.

Kyrkoherdar.

Siggo Viberni, Petrus Nicolai, Joannes Olai

1525, Petrus Aposta 1525, Nicolaus Olai 1588, Petrus

Nicolai (trol. son af föreg.) död 1607, Andreas Petri,

kom. i Repplinge 1600—07, kyrkoh. här 1607, död

1619. Daniel Johannis Cygnceus, kyrkoherdeson

från Långlöt, kyrkoh. 1622, riksdagsman, död 1660.

Gustaf Swebilius, f. 1633 (broder till ärkebiskop

Olof S.) kom. i Åby 1657, kyrkoherde här 1661,

kontr.-prost, död 1709.Jakob Brunnerus, f. i Ålem 1657. F. kyrkoh.;

kom. här 1682, kyrkoh. 1710, kontr.-prost, död 1721.

Gunnar Kullberg, f. 1680 i Kalmar. F.

källarmästare; komminister i Arby 1708, kyrkoh. här 1721,

kontr.-prost, död 1743.

Alexander de la Roche, f. i Kråksmåla 1708. F.

kyrkoh.; kyrkoh, här 1745, död 1767.

Suno Hultberg, f. i Wissefjärda 1705. F.

kronobåtsman; kom. i Dörby 1740, kyrkoh. 1767 död 1793.

Esaias Eleazar Hultberg, son af föreg., f. 1751,

kyrkoh. 1793, kgl. hofpredikant, clöcl 1815,

Anders Klinth, f. i Kalmar 1763. F. smed; kom.

i Wissefjärda 1803, kyrkoh. här 1816, död 1822.

Olof Forssman, f. i Högsby 1753. F.

kronolänsman; kom. i Repplinge 1794, kyrkoh. här 1824,

död 1834.

Per Dahlström, 1837—1844. Se kyrkoh. i Fliseryd.

Erik Israel Wellin 1844—1867. Se kyrkoherdar

i N. Möckleby.

Nils Fredrik Wahlström 1869—1882. Se

kyrkoherdar i Wissefjärda.

Carl Edvard Sandgren, f. i Algutsboda, Wexiö

stift 1836. F. logarfvare; kom. i Persnäs 1866,

kyrkoherde i Segerstad 1869, d:o här 1880.

Komministrar.

Giord Gudmundi 1588, Olaus Martini 1626,

Laurentius Elavi Wessbyensis 1633—38. Se kom. i

Al-gutsrum. Jakob Brunnerus 1682—1712. Se

kyrkoherdar i Sandby. Georg Brunnerus f. 1683. F,

kyrkoherde; kom. 1710, afsatt, Gustaf Brunnerus, broder

till föreg., 1717—41. Se kyrkoh. i Äs. Magnus

Rooswall 1741—65. Se kyrkoh. i Smedby. Nils

Ros-sander 1766—75. Se kom. i Alem.Jonas Sporselias, f. i Gärdslösa 1743. F.

kyrkoherde i Löt; kom. 1775, död 1790,

Isak Hultéen. f. 1746 i Algutsrum. F.

inhyses-man; kom. 1790, död 1816.

Anders Haltman, f. 1776 i Torslunda. F.

kronoskogvaktare; kom. 1816, död 1822.

Anders Molander 1825—26. Se kyrkoh. i Segerstad.

Christ. Herm. Ringberg 1826—37. Se

kyrkoherdar i Källa.

Bonde Petersson, f. i Torsås 1791. F. bonde;

kom. 1835, död 1851.

Carl Gustaf Petersohn 1851 —1856. Se

kyrkoherdar i Halltorp.

Daniel Vilhelm Stenberg 1856—1877. Se

kyrkoherdar i Wickleby.

Samuel Peter Boersén, f. i Kastlösa 1830. F.

hem.-äg.; kom. 1875, död 1896.

Johan Julius Danielsson 1896—1899. Se

kom-minfstrar i Köping.

Johan Edvard Natanael Sandgren 1900—1905.

Se kom. i Söderåkra.

Vickleby.

Kons. 3 kl.

Kyrkoherdar.

Christer 1540, Giord Gudmundi 1584—88. Se

kyrkoh. i Wissefjärda. Petrus Olai 1588, Petrus Olai

1602, d:o i Resmo 1615, Olaus Andrece kyrkoherde

i Gräsgård 1604, d:o här 1613, död omkr. 1630.

Petrus Joannis 1631, död 1670. Simon Andrece

Björkman. f. i Källa 1646, kom. här 1669, kyrkoh. 1672,

död 1675.Martin Segrelius, f. 1653 i Hulterstad. F kom,;

kyrkoh. här 1676, död 1696.

Nicolaus Leimontinus, f. i Kalmar 1660. F.

kyrkoh. i Förlösa; kom. i Löt 1688, d:o i Aby 1691,

kyrkoh, här 1697.

Sven Loethenius 1703. Se kyrkoh. i Glömminge.

Nicolaus Wentling, f. i Wentlinge 1665. F.

hem.-bruk.; komminister i Smedby 1689, kyrkoherde här

1704, död 1722.

Aron Dahlerus, f, i Torslunda 1684. F. kyrkoherde;

kom. i Ås 1711, kyrkoh. i Wickleby 1723, död 1746.

Amund Gabriel Myrstedt, f. i Kalmar 1714. F.

handlande; kyrkoh. 1746, d:o i Kastlösa 1772,

kontr.-prost, död 1788.

Gustaf Brunnerus, f. i Högsrum 1715. F. kom.;

kom. i Algutsrum 1744, kyrkoherde i Wickleby

1772, död 1788.

Christoffer Lambrecht, f. i Kalmar 1732. F.

kyrkoh. i Gräsgård; kom. i Mörbylånga 1766,

kyrkoherde här 1788, kontr.-prost, teol. d:r, död 1810.

Johan Peter Åberg 1810—28. Se kyrkoherdar i

Torslunda.

Sven Annerstedt, f. i Mortorp 1771. F.

hem.-bruk.; kom. i Löt 1812, kyrkoh. här 1826, död 1835,

Jöns Forssell 1837—45. Se kyrkoh. i Smedby.

Andreas Petersson, f. i Wissefjärda 1790, F.

bonde; lärare vid Skytteanska skolan i Ålem 1826,

kom. i Torsås 1835, kyrkoh. här 1845, död 1870.

Erik Gustaf Kassell, f. i Kastlösa 1816. F.

hem.-äg.; kom. i Wissefjärda 1865, kyrkoh. här 1870,

död 1874.

Daniel Vilhelm Stenberg, f. i Kalmar 1818. F.

handlande; kom. i Sandby 1856, kyrkoherde 1872,

död 1892.

Carl Johan Ekström, f. i Högsby 1842. F.

hem.-äg.; kom. i Persnäs 1877, kyrkoh. här 1893.Prostar i Södra mötet.

Petrus Laurentii i N. Möckleby 1547—64, Oluf

Olai i Kastlösa 1547—63, Börje Nicolai i Smedby

1555—56 (dessa 3 prostar hafva alternerat vicl

prost-expeditionen1, Petrus Sunonis i Glömminge 15b8 —

1622, Henricus Andrece i Hulterstad 1622—1626,

Matthias Jonce i Smedby 1626—50,

Prostar i Södra prosteriet

Magnus Berelius i Hulterstad 1650—78, Andreas

Balchius i Kastlösa 1680—88, Gustaf Swebilius i

Sandby 1688—1709, Olof Roselius i Smedby 1709—

1711, Olof Jonce Ludenius i Hulterstad 1711—15,

Jöns Forssell i Smedby 1845—1847, E. G. Brunnér

L Hulterstad 1847—1861, Joh. Lundgren i Resmo

1861—1862, y, C. Fagerström i Smedby 1863—1874,

Joh. Henr. Lagström i As 1871—1877, J. P.

Ljung-qvist i Kastlösa 1878—1887, N. Gertzell i Ås 1887

— 1890, J. O. Medelius i Kastlösa 1891—1894, Frih.

B. U K. J. Ii. L. S. A. Hummerhjelm i Resmo 1894

—1896, Joh. Pet. Gertzén 1897.- 06, /, M, Lundgren 06.

Prostar i Ölands västra kontrakt.

Elias Linnerus i Ås 1718—22, Edvard Nybäck i

Resmo 1722—27, Siino Frödin i Smedby 1729—40,

Johan Wellin i Resmo 1741—43, Matthias Silvias,

lektor i grek. i Kalmar 1744—57, Jonas Wentling i

Smedby 1758—65, Elias Salomon i Resmo 1767—92,

Jakob Brunnerus i Ås 1792—94, Nils Wentling i

Smedby 1794—1810, Isak Pihlqvist i Resmo 1810—

24, Johan Gustaf Uddenberg i Smedby 1825—32,

Isak Isberg i Ås 1832—1839, J. Fr. Rossander i

Smedby förestod prostexpeditionen i Ölands västra

kontrakt 1839—1845.Ölands östra kontrakt.

Jakob Brunneras i Sandby 1718—21, Petrus

Nässman i Hulterstad 1722—41, Gunnar Kullberg i

Sandby 1741—43, Matthias Silvius, lektor i grek. i

Kalmar 1744—1757, David Hjorth i Hulterstad 1758

—61, Alexander de la Roche i Sandby 1762—66,

A. G. Myrstedt i Wickleby 1769—71, Carl Davicl

Donner i Gräsgård 1772—94, Aron Dahlerus i

Hulterstad 1794—96, Christofer Lambrecht i Wickleby

1796—1810, Johan Lindeström i Hulterstad 1810—

15, Per Cortin i Segerstad 1815-22, /. P. Åberg i

Wickleby 1822—28, C. P. Rossander i Hulterstad

1828 -37, P. Dahlström i Sandby 1837—1844, J. Fr.

Rossander i Smedby, förestod prostexpeditionen i

Ölands östra kontr. 1844-1845.

Rcsmo och Mörbylåriga.

Kons. 2 kl. 2 afcl.

Kyrkoherdar.

Johannes 1483, Carolus Nicolai 1525, Joannes

Anclrece 1566, död trol. 1619, Petrus Olavi 1615 —

54. Se kyrkoh. i Wickleby, Joannes Morceus, son af

föreg., kom. i Glömminge 1650, d:o i Resmo 1651,

kyrkoh. här 1654, död 1658. Samuel Löfving,

kyrkoherdeson från Mortorp, kollega i Kalmar, kyrkoh. i

Resmo 1655, död 1662. Petrus Petronius 1663, död

1700. Samuel Petronius, son af föreg., f. i Resmo

1668, fil. mag., kyrkoh. 1701, afskecl på egen

begäran 1716, död 1717.

Edvard Nybäck, o f. i Ingermanland, krigspräst,

kyrkoh. i Saltvik på Åland 1712, d:o här 1716,

kontraktprost, riksdagsman, död 1727.Johannes Wellin 1728—43. Se kyrkoh. i Torsås.

Georg Weydling, f. i Kalmar 1705. F, rådman;

kollega i Kalmar, kom. i Ålem 1734, kyrkoherde här

1743, död 1761.

Elias Salomon, f. i Kalmar 1718. F.

bagaremästare; kollega i Kalmar, kyrkoh. 1763, kontr.-prost,

död 1792.

Israel Ahlqvist, f. i Högsrum 1750. F. kyrkoh.

i Repplinge; kom. i Högsrum 1784, kyrkoherde här

1792, dö cl 1799.

Per Ahlqvist, broder till föreg., f. i Repplinge

1755, kom. i Resmo 1789, kyrkoh. 1799, död före

tillträdet 1800.

Isak Pihlqvist, f. i Gärdslösa 1744. F.

komp.-skrifvare; kom. i Persnäs 1774, kyrkoherde i Resmo

1802, kontr.-prost, död 1824.

Jonas Funqvist, f. i Kalmar landsförsaml. 1757.

F. torpare; kom. här 1800, kyrkoh. 1825, död 1845.

Filol. kand. Joh. Lundgren, f. i Glömminge 1801.

F. sjöman; apologist i Kalmar 1832, kollega 1836,

kom. i Högsby 1842, kyrkoh här 1846, kontr.-prost,

clöcl 1862,

Carl Gustaf Ekvall, f. i Kalmar 1801. F.

borgare; lärare i lankasterskolan i Kalmar 1834, kom. i

Runsten 1837, kyrkoh, i Långlöt 1851, d:o här 1863,

död 1876.

Carl Ludvig Carlsson, f. i Fliserycl 1826. F.

hem.-äg., kyrkoh. i Kråksmåla 1868, cl:o här 1876,

död 1888.

Frih. B. U. K. /, H. L. S. A. Hummerhjelm

1888—1896. Se kyrkoh. i Köping.

Johan Martin Lundgren, f. i Kalmar 1840. F.

kyrkoh. i Resmo; kom. i Ljungby 1873, kyrkoh. i

N. Möckleby 1883, d:o i Resmo 1897, kontr.-prost.Komministrar.

Richard Laurensson 1521, Laurentius Olai

Oenihgensis 1525, Martin Dacus 1525, Mathias

Nicolai 1593, Nicolaus Petri 1602. Johannes Laurentii

Lincopensis 1604, kom. i Wimmerby 1608, Petrus

Olavi 1610. Se kyrkoh. i Wickleby. Mathias Ambrosii

1641, Lars 1647, Joannes Petri Morceus 1651—54.

Se kyrkoh, i Resmo, Petrus Kinnerus, f. 1673 (son

af stadskom. Jonas K. i Kalmar) kom. 1700, död

1706. Sven Wennersten 1710—12. Se kom. i

Maclesjö, Petrus Johannis Ring, bondson från Bäckebo.

kom. i Resmo 1716, död 1721.

o

Lars Linnerus, f. i Ås 1690. F. kyrkoh.; kom.

1823, död 1750.

Anders Hultenius, f. i Algutsrum 1719. F.

kronoskogvaktare; kom. 1750, död 1765,

Christopher Lambrecht 1768—90. Se

kyrkoherdar i Wickleby.

Per Ahlqvist 1790—1800, Se kyrkoh. i Resmo.

Jonas Funqvist 1802—26. Se kyrkoh. i Resmo.

Per Engström 1827—34. Se kyrkoh. i Halltorp.

Carl Petter Wellin, f. i Högby 1790. F. kyrkoh.;

kom. 1832, död 1843.

Gustaf Wimmerström, f. i Högsby 1805. F,

landtbrukare; kom, 1843, clöcl 1877,

Petter Ringqvist, f. i Hossmo 1828. F. hem.-äg.;

kom. 1877, clöcl 1908.Kastlösa.

Kons. 2 kl., 2 afd.

Kyrkoherdar.

Claus 1393, Nicolaus 1402—09, Nicolaus Magni

1525—26, Olof Olai !547—63, Erasmus Christierni

1564—68. Se kyrköh. i Hulterstad. Oluf Olai 1570

—95. Se kyrkoh. i Gräsgård. Joannes Erici Gotus,

kom. i Dörby 1590—95, kyrkoh. här 1596,

riksdagsman, död 1622. Magnus Erici 1623, död 1652.

Anders Nicolai Balchius, kom. i Gunnabocla 1639, d:o

i Dörby 1641, kyrkoh. här 1653, kontr.-prost, död 1688.

Johannes Petri Dahlerus 1689—94. Se

stads-kom. i Kalmar.

Daniel Wentelinus 1694—98. Se

stadskomministrar i Kalmar.

Daniel Bechstadius 1700—11. Se

stadskomministrar i Kalmar.

Erik Sundelius, f. 1668 i Gryt, Linköpings stift.

F, tullvisitör, sedan bosatt i Kalmar; e. o.

amiralitetspräst 1694, kyrkoh. här 1711, död 1728.

Nicolaus Sellberg, f. i Döderhult 1679. F.

gårdsfogde; kollega i Kalmar, kyrkoh. här 1728, död 1765.

Fil. mag. Carl Bechstaclius, f. i Kalmar 1711. F.

bokbindare; kyrkoh. här 1766, död 1771.

Amund Gabriel Myrstedt, 1771—82. Se

kyrkoherdar i Wickleby.

Magnus Rossander 1784—91. Se hospitals- och

lasarettspred, i Kalmar.Jonas Sundelius, f. i Kastlösa 1747. F.

hem.-bruk.; kom. i Halltorp 1782, kyrkoh. här 1792, död

1817 (dotterson af kyrkoh. Erik S. i Kastlösa).

Johan Peter Svanberg 1820—41. Se lektorer

i filosofi.

Fil. mag, Matthias Carl Rankrantz, f. i Kalmar

1798. F. teol. lektor; kollega i Kalmar 1827, kom.

i Madesjö 1834, kyrkoh. här 1841, död 1864.

Carl August Hoflund 1865—1869. Se

kyrkoherdar i Mortorp.

Johan Peter Ljungqvist, f. i Kalmar 1827. F,

lotsålderman; lärare vid Borgholms stadsskola 1853,

kyrkoh. här 1870, död 1887.

Johan Otho Medelius 1887—1893. Se

stadskomministrar i Kalmar.

August Sterner, f. i Arby 1851. F. hem.-äg.;

kom. i Åby 1882, d:o i Gärdslösa 1884, kyrkoherde

i Kastlösa 1894.

Hulterstad och Stenåsa.

Kons. 2 kl., 1 afd.; mellan åren 1554 — 1568

utgjorde Hulterstad, Stenåsa och Segerstad

tillsammans ett pastorat.

Kyrkoherdar i Hulterstad.

Johannes död 1483, Olaus Johannis 1525.

Kyrkoherdar i Hulterstad, Stenåsa och Segerstad.

Nils 1554, Erik 1556—63, Lars Petri 1565—68.Kyrkoh. i Hulterstad och Stenåsa.

Er asmus Christierni, kyrkoh. i Smedby, Kastlösa

och Mörbylånga 1564—68, kyrkoh, här 1568, död

1586. Laurentius Johannis 1587, död 1596.

Henri-cus Andreoe (broder till kyrkoh. Ericus Andrese i

Kalmar) 1597, kontr.-prost, död 1648.

Magnus Birgeri Berelius 1646—78. Se

slottspastorer.

Laurentius Petri Bonde. Se kons.-not.

Olaus Jonoe Ludenius, i. i Hulterstad 1656,

kyrkoherde 1680, kontr.-prost, död 1715.

Petrus Nässman 1718—41. Se kyrkoh. i Madesjö.

Carl Rossander, f. i Kisa, östergötl. län, 1682,

kom. i Mortorp 1719, kyrkoh. i Ås 1722, d:o här

1740, död 1741.

Olaus Cedergren 1744, död s. å. Se

kyrkoherdar i Förlösa.

David Hjorth 1746—61. Se kons.-not.

Erland Fornander, f. i Krisdala socken,

Linköpings stift, 1718. F. kyrkoh. i Döderhult; kyrkoherde

här 1761, död 1793.

Fil. mag. Aron Dahlerus, f. 1747. F. kom. i

Högsby; kom. i Torslunda 1777, kyrkoh. i Segerstad

1788, d:o i Hulterstad 1795, kontr.-prost, död 1796.

Fil. mag. Johan Lindeström, f. i Algutsboda,

Wexiö stift 1754. F. hejcleridare; kom. i Högsby

1786, kyrkoh. 1797, kontr.-prost, riksdagsman, död 1815.

Fil. mag. Carl Peter Rossander, f. i Sandby 1773.

F. kom.; kollega i Kalmar 1806, konrektor, kyrkoh.

i Hulterstad 1816, kontr.-prost, död 1840.

FiL mag. Erik Gustaf Brunnér, f. i Wentlinge

1795, F. hem,-äg.; kom. i Dörby 1830, d:o i

Högsby 1836, kyrkoh. här 1841, kontr.-prost, död 1861.Gustaf Lindeman, f. i Fliseryd 1813. F.

landtbrukare; kom. i Mortorp 1854, d:o i Ljungby 1859,

kyrkoh. här 1862, död 1889.

Otto Vilhelm Wulff, f. i Åby 1840. F. kom.;

kom. i Bäckebo 1869, kyrkoherde i Kråksmåla 1877,

d:o i Hulterstad 1889.

Komministrar.

Olaus 1525, Botolf 1553, Andreas Erasmi 1604,

Nicolaus 1623, Laurentius Svenonis 1631—54. Se

kyrkoh. i Segerstad, Petrus Jonce Knapulander 1654

—58, kollega i Kalmar. Olof Jonae Juncæus 1659—

62. Se kyrkoh. i Förlösa. Nicolaus Hampelius 1662

—70. Se kyrkoh. i Torslunda. Gabriel Roselius,

f. i Döderhult, kom. 1671, kyrkoh. i Kristianopel

1686. Magnus Risenius 1677—78. Se kyrkoherdar

i Långlöt. Johannes Sylvinius 1695—1710. Se

kyrkoherdar i Löt.

Carl Törnecrantz, f. i N. Möckleby 1691. F.

kronolänsman; kom. 1712, död 1741.

Nicolaus Bremselius, f. 1707 i Bredsättra. F.

jordbruk.; kom. i Högsby 1739, d:o i Hulterstad 1741,

död 1763.

Samuel Passenius 1764—80. Se kyrkoh. i Halltorp.

Per Cortin, 1780—95. Se kyrkoh. i Segerstad,

Joh. Fredr. Lindwall 1796—1807. Se

kyrkoherdar i N. Möckleby.

Lars Gertzell f. 1773 i Gärdslösa. F.

hem.-bruk., kom. 1808, död 1825.

Carl Magnus Duse, f. i Kalmar 1792. F.

sjökapten; kom. 1826, död 1873.

Frih. B. U. K. J. H. L S. A. Hummerhjelm

1874—1884. Se kyrkoh. i Köping.

Karl Alfred Antell 1882-1389. Se kom. i Dörby.

Anders Emil Rudberg, f. i Glömminge 1853. F.

landtbrukare; kom. 1890, död 1900.

Johan Axel Adolf von Schéele, f. i Börje,

Uppsala stift 1874. F. landtbrukare; kom. 1901.

Smedby och Södra Möckleby.

Kons. 2 kl. 2 afd.; mellan åren 1563—1571

utgjorde Smedby och Södra Möckleby

annexförsamlingar till Kastlösa.

Kyrkoherdar.

Nicolaus 1324, Germund 1445, Christiernus

Christophori Dacus 1525, Mikael 1547, Börje

Nicolai 1554—63, Teodor Magni 1571, död 1585,

Laurentius fonoe 1585, död 1612, Matthias Jonce 1605,

död 1650, Petrus Haqvini 1551—62, kollega i

Kalmar, död 1662, Johannes Laurentii Lind 1662, f. d.

krigspräst, död 1672.

Fil. mag. Olof Roselius, prästson från

Döderhult, f. 1629, krigspräst, kyrkoh. 1673, kontr.-prost,

död 1711,

Magnus Dahlerus, f. i Kalmar 1673. F.

kyrkoherde; kom. i Gärdslösa 1699, kyrkoherde här 1712,

död 1715,

Magnus Folkelund, f. i Kalmar 1683. F.

skomakare; kollega 1715, kyrkoh. här s. å., död före

tillträdet 1716.

Jonas Roselius, död före tillträdel. Se

kyrkoherdar i Långlöt.

Fil. mag, Petrus Roselius (son af ofvanst. Olof

R.) f, 1688, kyrkoh. 1717, död 1718.Suno Frödin, f. i Frödinge, Sevede härad 1670.

F. bonde; kom. i Mortorp 1701, d:o i Torsås 1702,

kyrkoh. 1719, kontr.-prost, död 1740.

Petrus Svenonis Avelin, f. 1688 i Wissefjärda. F.

bonde; kom. i Torsås 1720, kyrkoh. här 1740,

död 1747.

Jonas Wentling 1749—65, Se kyrkoh. i Segerstad.

Fil. mag. Magnus Rooswall, f. i Kalmar 1711.

F. not. publ.: kom. i Sandby 1741, kyrkoh. här

1765, död 1779.

Fil. mag. Anders Avelin, f. i Torsås 1737 (son

af ofvanst. Petr. Sven. Avelin) kom. i Wissefjärda

1766, kyrkoh. här 1781, död 1785.

Nils Wentling, f. i Smedby 1737. F. kyrkoh.;

kom. i Glömminge 1773, kyrkoh. här 1785, död 1810.

Johan Gustaf Uddenberg 1812—32. Se

kyrkoherdar i Wissefjärda.

Johan Fredrik Rossander 1832—49. Se

kyrkoherdar i Ryssby,

Fil. mag. Jöns Forssell, f. i Wickleby 1799. F.

hem.-äg.; kollega i Kalmar 1832, kyrkoh. i

Wickleby 1835, d:o här 1849, kontr.-prost, död 1848.

Johan Carl Fagerström, f. i Kalmar 1811. F.

tenngjutare; kyrkoh. här 1849, kontr.-prost, död 1874.

Peter Gustaf Carlsson 1875—1887. Se

kyrkoherdar i Glömminge.

Frih. Melker Gustaf Vollmar Falkenberg till

Trystorp, f. i Helleberga 1823. F, landtbrukare;

kom. i Bäckebo 1863, d:o i Repplinge 1868,

kyrkoherde här 1881, död 1900.

Nils Johan Andersson, f. i Sandby 1855. F.

hem.-äg.; kom. i Döderhult 1885, kyrkoh. i Gräsgård

1896, d:o i Smedby 1900.Komministrar.

Elias Svenonis, Laurentius Matthice 1632,

Nicolaus Andrece 1637—51. Se kyrkoh. i Löt. Johannes

Petri Dahlerus 1664—67. Se stadskom. i Kalmar.

Daniel Medelius 1672—74. Se kyrkoh. i Segerstad.

Nils Haqvini Wentling 1689—1704. Se kyrkoh. i

Wickleby. Johannes Roselius 1704—06. Se

kyrkoherdar i Torslunda. Jonas Roselius 1706—12. Se

kyrkoh. i Långlöt. Johannes Dahlerus 1712—25. Se

kom. i Persnäs. Johannes Frolin, f. i Frödinge,

Linköpings stift, 1697, kom. i Smedby 1726, död 1742.

Anders Kjölström, f. 1711 i Ljungby. F.

skogvaktare; kom. 1743, död 1785.

Sven Wahlberg, f. 1735 i Högsrum. F. bonde;

kom. 1786, död 1789.

Anders C aspar Hjorth, f. i Hulterstad 1748,

kom. 1789, död 1799.

Anders Couleur, f. 1755. F. kom.; komminister

1800, död 1802.

Joh. Gustaf Uddenberg 1803—12. Se

kyrkoherdar i Wissefjärda.

Johan Hultgren, f. i Hossmo 1774. F.

urmakare; kom. 1812, död 1817.

Erik Isr. Wellin 1817—22. Se kyrkoherdar i

N. Möckleby.

Hans Ludvig Uddenberg, f. i Förlösa 1781. F.

kyrkoh.; kom. 1822, afsatt 1833, död 1839.

Abraham Wallander 1834—37. Se kyrkoh. i Löt.

Per Lindbceck, f. i Smedby 1798. F. hem.-äg.;

kom. 1841, död 1856.

Carl August Hanström, f. i Kalmar 1813. F.

kanslivaktmästare; kom. 1857, död 1877.

Frans Gustaf Nordeli, f. i Döderhult 1847. F.

gästgifvare; kom. 1878, kyrkoherde i Bosjökloster,

Lunds stift, 1883, d:o i Åhus 1902.Ludvig Vilhelm Höglund, f. i Elghult, Wexiö

stift, 1851. F. garfvare; kom. här 1883, död 1886.

Karl Edvard Hultqvist 1887—1901. Se

kyrkoherdar i Kråksmåla.

Per Adolf Simonsson, f, i Persnäs 1863. F.

hem.-äg.; kom. 1902.

Segerstad.

Kons. 3 kl.; hörde förr såsom annex till

Hulter-stads pastorat till år 1575, då jämväl Hulterstad och

Stenåsa socknar lades såsom annexer till Kastlösa.

Segerstad blef eget pastorat 1652.

Komministrar.

Maths 1600, Lars Svenonis 1627. Se kyrkoh.

här. Birger Birgeri G er ds lovins, kom. i Kastlösa

och Segerstad 1638. Se kyrkoh. i Torslunda. Jon

1641—44.

Kyrkoherdar.

Christophorus Hermanni (Hornsched) f. i

Kalmar. F. borgare af tysk härkomst; kyrkoh. i Torsås

1649, d:o här 1652, afsatt 1666, död 16sl.

Laurentius Svenonis, bondson från Segerstad,

kom. i Hulterstad 1634, kyrkoh. 1654, död 1675

(stamfader till släkten Segrelius).

Magnus Petri Dahl, f. 1635 i Kastlösa. F.

bonde; kom. i Högsrum 1673, kyrkoh. här 1676, död 1688.

Daniel Joannis Medelius, bondson från

Segerstad, komminister i Repplinge 1676, kyrkoherde här

1689, död 1711.Petrus Rinchander, f. 1668 i Hossmo. F. bonde;

kom. i Ås 1703, kyrkoh. här 1711, död 1737.

Jonas Wentling, f. 1706 i Wickleby. F. kyrkoh.;

kyrkoh. här 1737, d:o i Smedby 1749, kontr.-prost,

död 1765.

Johan Dahlerus, f. i Ås 1713. F. kom. där;

kom. i Högby 1742, kyrkoh. här 1749, död 1769.

Daniel Lindelius, bondson från Ryssby, kyrkoh.

här 1769, död 1771.

Sven Sahlstén 1772—90. Se kyrkoh. i Löt.

Aron Dahlerus 1790—95. Se kyrkoh. i Hulterstad.

Fil. mag. Per Cortin, f. i Kråksmåla 1743. F.

häradsdomare; kom. i Hulterstad 1780, kyrkoh. här

1795, kontr.-prost, döcl 1822.

ChrisL Benj. Ljungstedt 1824—26. Se

kyrkoherdar i Förlösa.

Anders Molander, f. i Mortorp 1780. F. bonde;

kom. i Sandby 1823, kyrkoh. här 1824, död 1847.

Carl August Hoflund 1848—1863. Se kyrkoh.

i Mortorp och i Kastlösa.

Carl Johan Kjellberg 1863—1868. Se kyrkoh.

i Köping.

Carl Edvard Sandgren 1869—1883. Se

kyrkoherdar i Sandby.

Frih. B. U. K J. //. L. S. A. Hummerhjelm

1882—1888. Se kyrkoh. i Köping.

Karl o August Karlsson 1889—1901. Se

kyrkoherdar i Ålem.

Johan Peter Öländer, f. i Torslunda 1859. F.

hem.-äg.; kom. i Persnäs 1893, kyrkoh, här 1902.Gräsgård.

Kons. 2 kh, 2 afd.

Kyrkoherdar.

Nicolaus 1324 (tillika pastor i Smedby),

Erlan-dus 1346, Matthias 1396, Bonde 1453, Georgius

Bar-tholli 1525, Claus 1540, Lars 1545—51, Abraham

1553, Erasmus Erici 1554—1563, Kebbe 1556 och

1557, Gammal 1566 och 67, Jacob 1567, Oluf Olai,

kyrkoh. i Kastlösa 1668, Nicolaus Joannis, kyrkoh.

i Wimmerby 1560—64, kyrkoh. i Kristdala 1564, d:o

här 1570, död 1604, Olaus Andrece 1604-13. Se

kyrkoh. i Wickleby. Johannes Laurentii,

kyrkoherdeson från Himmeta, kyrkoh. här 1613, död 1631.

Magnus Petri Alemius, trol. son af kyrkoh.

Petrus Magni i Ålem, kom. i Högsby 1622, kyrkoherde

här 1632, död 1671.

Olaus Olai Tawast, stadskom, i Kalmar,

kyrkoherde här 1642, död 1646.

Nicolaus Olai Bölander, bondson från Ryssby,

kollega i Kalmar, kyrkoh. här 1648, död 1657.

Andreas Grcesilius, f. i Gräsgårcl. F. hem.-äg.;

kom. i Köping 1651, hosp.-pred. 1653, kom i

Torsås 1654, kyrkoh. här 1658, död 1689.

Anders Tribergius, f. i Torsås 1644 och son af

cl. v. kom. därst. Anders Oestani, kom. i Kastlösa

1690, död 1698.

Ingo Olavi Morelius, f. 1661 i Mortorp. F.

bonde; komminister i Gärdslösa 1687, kyrkoherde här

1699, död 1706.Anders Triberg, f. 1675 i Kastlösa (son af föreg.

And. Tribergius), kyrkoh. här 1707, död 1840.

Petrus Lambrecht, f. 1706 i Karlshamn. F.

styck-junkare; kollega i Kalmar 1734, kyrkoh. här 1740,

död 1752.

Fil. mag. Carl David Donner, f. i Ålem 1716

(broder till kyrkoh. i Ryssby H. J. Donner),

kyrkoherde 1752, kontr.-prost/ död 1794.

Jonas Kåre, f. 1734 i Algutsrum. F. kom.;

apo-logist i Kalmar 1781, kyrkoh. här 1794, död 1816.

Fil. mag. Per Brusenius, f. i Löt 1773. F.

kyrkoherde; kom. i Löt 1808, d:o i Torsås 1811, kyrkoh.

här 1816, död 1824,

Johan Mikael Schmitth, f. i Kalmar 1769, F.

slaktare; kyrkoh. 1825, död 1834.

Jonas Stockeström, f. i Högsby 1777. F,

hem.-bruk,; kom. i Åby 1815, d:o i Torsås 1819,

kyrkoherde här 1834, död 1863.

Anders Johan Holmström 1863—1878, Se

kyrkoherdar i Åby.

Carl Otto Fredrik Wallander 1878—1895. Se

kyrkoherdar i Löt.

Nils Johan Andersson 1896—1900.

Oskar Arnell, f. i Arby 1852. F. hem.-äg.; kom.

i Mortorp 1886, kyrkoh, i Gräsgård 1901.

Ks och Wcntlingc.

Kons. 2 kl. 2 afd.; mellan åren 1527—1585 voro

Ås och Wentlinge annexförsamlingar till Gräsgårds

pastorat.Kyrkoherdar.

Esbernus Haqvini 1524, Joannes Johannis (eller

Jöns Hansson), krigspräst, kyrkoh. i Ås 1585, d:o i

Mortorp 1602. Matthias Nicolai, kom. i Mörbylånga,

kyrkoh. här 1601, Olaus Olai, son af kyrkoh. Olaus

Caroli i Halltorp, kyrkoh. 1613. Magnus Jonce, f. i

Kalmar, krigspräst, kyrkoh. 1642, död 1669.

Laurentius Gerdznerus, kyrkoherdeson från Smedby,

kom. i Smedby 1632, d:o i Gärdslösa 1635,

kyrkoherde här 1671, död 1686.

Elias LinneruSj son af föreg., f. i Gärdslösa,

korn. i Ås 1675, kyrkoh. 1686, kontr.-prost, död 1722.

Carl Rossander 1723—41. Se kyrkoh. i Hulterstad.

Gustaf Brunnerus, f. i Sandby 1688. F. kyrkoh.;

kom. i Repplinge 1712, cl:o i Sandby 1717, kyrkoh.

här 1740, död 1763.

Fil. mag. Jakob Brunnerus (son af föreg.) f.

1722, kyrkoh. 1765, kontr.-prost, död 1794.

Fil. mag. Jakob Lundenberg, f. i Kalmar 1744.

F. tunnbindare; kom. i Mortorp 1777, kyrkoh. här

1794, död 1820.

Fil. mag. Adolf Fredrik Kniberg, f. 1783 i

Ryssby, Wexiö stift, F. jägmästare; e. o. observator vid

astronom, observatoriet i Lund 1813, ord. d:o s. å.,

kyrkoh. här 1820, blef svagsint, död 1827.

Isak Isberg, f. i Glömminge 1792. F.

gästgif-vare; kyrkoh. 1828, kontr.-prost, clöcl 1843.

Carl Abraham Bohman, f. i Nyköping 1802. F.

konditor; kons. amanuens och domkyrkoadj. i

Kalmar 1836, kyrkoh. här 1844, död 1859.

Johan Fredrik Carlström 1862—1868. Se

kyrkoherdar i Glömminge.

Johan Henrik Lagström 1868—1878. Se

kyrkoherdar i Runsten.Nils Gertzell, f. i Gärdslösa 1834. F. hem.-äg.;

kom. här 1870, kyrkoh. 1877, kontr.-prost, död 1889.

Johan Peter Gertzén, f. i Gärdslösa 1842. F.

inhysesman; kom. här 1877, kyrkoh. 1890, kontr.-prost,

L. V. 0.

Komministrar.

Elias Nicolai 1600, Jonas Petri 1600—02,

Magnus Jonce. Se kyrkoh. här. Olaus 1662, Jonas Matthice

Scherlovius, trol. född i Hulterstad, kom. 1641, död

1668. Daniel Jonce Wentelinus. Se stadskom. i

Kalmar. Elias Linnerus 1678—86. Se kyrkoh. i As.

Petrus Rinchander 1703—12. Se kyrkoh. i

Segerstad. Aron Dahlerus 1712—23. Se kyrkoherdar i

Wickleby. Samuel Kellander, f. 1688 i Källa. F.

kyrkoh.; kom. 1727, död 1729.

Magnus Slagnelius 1730—1751. Se

kyrkoherdar i Högby.

Jakob Christian Boij, f. i Kalmar 1718. F.

snickare; kom. 1752, död 1767.

Gudmund Petri Svanberg, f. 1729, bondson från

Madesjö. kom. 1772, död 1806.

Nils Selander 1807—22. Se kyrkoh. i Mortorp.

Jonas Fagenström 1824—29. Se kyrkoherdar i

Kristvalla.

Isak Fagerrén, f. 1782 i Fagerhult. F.

rusthål-lare; kom. här 1827, clöd 1840.

Olaus Åberg 1843—55. Se kyrkoh. i Förlösa.

Uno Vilhelm Krantzlund, f. i Wentlinge 1804.

F. kyrkoh. i Åby; kom. 1854, död 1859.

Nils Magnus Lindell 1860, tilltr. ej. Se

kyrkoherdar i Ryssby.

Gustaf Ljungqvist, f. i Ljungby 1806. F. bonde;

kom. 1861, död 1869.

Nils Gertzell 1869—1879. Se kyrkoh. här.Johan P. Gertzén 1877—1890. Se kyrkoh. här.

Alfred Emanuel Borgvall, f. i Repplinge 1863.

F. hem.-äg.; kom, 1891.

Krigspräster.

Bononinus Nicolai, f. i Runsten på 1590-talet.

Öijar Benedicti, fältpredikant, bosatt i Högsrum på

Öland, Sven Ingelli, f. på Öland, fännikepräst 1614,

lefde ännu 1650 (bodde en tid i Algutsrum).

Ebberus Olai, prästson från Mortorp, regementspastor,

lefde ännu 1650. Petrus Bononis, död i Polen af

fältsjuka 1656, Lars Cronalsius, fältpräst, f. i

Wissefjärda, död 1658.

Nicolaus Balchius, regementspastor, omkom på

en sjöresa i Kalmar sund omkr. år 1658.

Lars Brynolphi Brun, bondson från Högsby,

bat.-präst vid Kalmar reg. på 1660-talet.

Sveno Petri Henzelius, f. i Kråksmåla. F. bonde;

predikant vid kgl. gardet i Stockholm, död där 1677,

Nicolaus Runsten, bondson från Runsten, präst

vid gardet 1676,

Paulus Solltner, f. i Kalmar. F.

fortifikationsmurmästare; regementspastor i Malmö.

Isak Björk, f. i, Kalmar. F. borgmästare;

kons.-not. i Narva, pastor primarius vid kungl. gardet i

Liffland.

Nicolaus Törnebaum, f. i Kalmar,

amiralitetspräst på 1690-talet.

Johannes Loudén, f. 1712. F. kyrkoh. i

Hulterstad; regementspastor vid Svea artilleri.

Daniel Reen, f. i Kalmar 1747. F.

sjötullsbesökare; regementspastor, död 1800.

Johan Peter Rothman, f. i Kalmar 1760. F.

pråmkarl; regementspastor vid Kalmar infanteri,

död 1803.

Erik Ludelius, f. i Åby 1723 af ringa föräldrar,

död såsom adjunkt i Torsås 1757.

Antonius Zaltzen, f. 1724. F. handlande på

Påskallavik, död såsom domkyrkoadjunkt i Kalmar

1762 (såsom man förmodade genom själfmord).

Carl Hedenberg, f. 1720. F. kom. i Köping;

död som adjunkt i Smedby 1769.

Peter Höglund, f. i Långemåla 1730. F. bonde;

död som nådårspräst i Fliseryd 1771.

Lars Olai Hamnell, f. 1728 vid Degerhamn i

Södra Möckleby af fattiga föräldrar, död 1765.

Carl Gottlob Weydling, f. i Ålem 1737. F.

kyrkoh. i Resmo; död genom själfmord 1778.

Petter Caspar Sporselius, f. i Högsby 1734, F.

kyrkoh. i Löt, död 1782.

Anders Elfving, f. i Ålem 1745. F.

kronolänsman; död 1772, berömd predikant. Hans

predikningar äro utgifna af läroverksadjunkten J. A.

Almqvist i Kalmar.

Anders Collin, f. 1732 i Algutsboda. F.

korporal; död som kom.-adj. i Kalmar 1773.

Johan Peter Sandberg, f. 1743 i Mönsterås. F.

mantalskommissarie; död 1805.

Fil. mag. Samuel Peter Lind, f. i Mönsterås

1736. F. klockare; konrektor i Kalmar, död 1775.

Anders Bergström, f. 1737. F. kyrkoh. i

Persnäs; död som adj. i Långlöt 1803.

Fil. mag. Gustaf Dyström, f. i Högsrum 1753.

F. skogvaktare; död som adj. i Fliseryd 1781.

Fil mag. Anders Georg Sommar, f. i Kalmar

1752, död som adj. i Madesjö 1802,

Olof Ljungberg, f. i Kalmar 1761 af ringa

föräldrar, död 1791.

Lars Transtedt, f. i Förlösa 1760. F.

jordbrukare; död 1814.

Gudmund Linden, f. i Wissefjärda 1771. F.

torpare; infödingsrätt i Lunds stift, e. o.

bataljonspredikant 1807.

E. o. prästmän i Kalmar stift.

Johannes Qvarnström f. i Madesjö 1857. F.

brukare. Bror Uno Ingvar Frisell, f. i Fridlefstad,

Lunds stift, 1873, f. kronolänsman. Ernst Gustaf

Daniel Björck, f. 1875 i Vinberg. F. prost. Johan

Gustaf Laurin, f. i Stenberga, Wexiö st., 1871. F.

hem.-äg. Fil. kand. Karl Johan Edvard Berggren f. i

Uddevalla 1878. F. lots. Klas Herbert Linde, f. i Åby

1881. F. landtbr. August Fabian Wide, f. i

Repplinge 1882. F. hem.-äg. Sven Erik Risling, f. i

Karlslunda !885. F. kyrkoherde. Gustaf Einar Jakobsson,

f. i Arby 1884. F. landtbruk. Gunnar Harald

Hilding Lagerqvist, f. i Gärdslösa 1881. F. kyrkoh.

E. o. prästmän, hvilka afgått utan befordran.

Petrus Kåre 1628 i Ålem, Nicolaus Henrici, f.

1652 i Glömminge. F. bonde; prv. 1677 till adjunkt

i Ljungby.

Magnus Stolpe, f. 1653. F. kyrkoh. i Madesjö,

prv. 1679, död 1685.

Bengt Olai Almqvist, f. i Kalmar 1669. F.

artillerifyrverkare, död 1727.

Nils Bongelius, f. 1701 i Hagby. F.

kronobåtsman, död 1747.

Olaus Lindh, f. 1713. F. konstapel, död 1742.

Johan Dahlerus, f. i Kalmar 1715. F. lektor i

latin; död som adjunkt i Ryssby 1746.

Lars Ternerus, komministersson från Döderhult,

f. därst. 1718, död såsom nådårspräst i Mönsterås 1751.

Gerhard Böckert, f. 1724. F. kyrkoh. i

Söderåkra; död såsom adjunkt i Ryssby 1760.

Petrus Fagerlund, f. i Fagerhult 1714 af fattiga

föräldrar, död såsom adjunkt i Långlöt 1776.

Axel Trotz, f. i Repplinge 1765. F. klockare;

död som adj. i Gärdslösa 1798.

Anders Strandmark, f. 1766 i Mönsterås. F.

jordbrukare; död som adj. i Madesjö 1801.

Nils Hultén, f. 1770 i Högsby. F. rusthållare;

död som adj. i Wickleby 1808.

Lorentz Adolf Kallerström, f. i Kalmar 1775. F,

guld- och silfverarbet.; tjänstgjorde någon tid i Lunds

stift, återvände till Kalmar stift 1812, domkyrkoadj. i

Kalmar 1814, kgl. hofpredikant, död som kom.-adj.

i Stockholm.

Gustaf Löfman, f. 1776. F. kyrkoh. i Fliseryd;

död som adj. i Ålem 1814.

Nils Källström, f. i Köping 1772. F. hem.-bruk.

död som adj. i Dörby 1814.

Fil. mag. Nils Nylander, f. 1776 i Wexiö stift,

död 1805.

Johan Lorentz Isenberg, f. 1776 i Forsheda,

Wexiö stift. F. kyrkoherde; död 1805.

Magnus Mallander, f. 1777. F. landtbruk.;

död 1833.

Sven Ljungqvist, f. i Mortorp 1765, död 1811.

Per G. Rosenlund, f. i Kalmar 1780 af ringa

föräldrar, död 1822.

Abraham Lundgren, f. i Kalmar 1780. F.

målare; död som nådårspredikant vid komministraturen

i Söderåkra 1812.

Per Rudén, f, i Fagerhult. F. jordbruk., död

som adj. i Segerstad 1820.

Carl Fredrik Wadstén, f. i Fagerhult 1781. F.

målare; adj. i Ås, afsatt 1820, död 1821.

Johan Gustaf Blohm, f. 1786 i Vissefjärda. F.

mönsterskrifvare; död som adj. i Ås 1814.

Daniel Sylvin, f. i Kalmar 1788. F.

sjötullvisitör; död 1825.

Fredrik Magnus Bäckstadi, f. 1791. F. kyrkoh.

i Arby; död som adj. i Arby 1825.

Anders Lorentz Wernlund, f. i Vickleby 1795.

F. segelsömmare; död i Högsrum 1834.

Per Magnus Lindbom, f. i Kalmar 1799. F.

kyrkoh. i Arby; död 1831.

Adolf Lorentz Höök, f. i Kalmar 1803. F.

auditör; död genom själfmord 1828,

Johan Peter Sjöström. f. 1803. F. gårdsrättare;

död på Vadstena hospital.

Johan Gustaf Thorslund, f. 1806. F. kyrkoh. i

Thorslunda; död i Torslunda 1831.

Carl Gustaf Runemark, f. i Kalmar 1805. F.

stadskom.; död 1834.

Anders Ekelund, f. 1797 i Ljungby, F.

hem.-bruk.; afsatt 1850, död som fattighjon i Högby på

1870-talet.

Gustaf Adolf Engman, f, i Kalmar 1805. F.

sjökapten; död 1842.

Johan Henrik Ekman, f. i Dörby 1805. F.

kronolänsman; död såsom vice kom. i Hulterstad 1845.

Per Ljungholm, f. i Madesjö 1807. F. bonde;

på egen begäran afsked från prästämbetet 1850,

död 1861.

Johan Jakob Wennerberg, f. i Kalmar 1807. F.

smed; död som pastorsadjunkt i Sandby 1844.

Peter Gustaf Kjöhlström, f. i Algutsrum 1814.

F. klockare; afsatt, död 1872.

Carl Erik Rossander, f. i Kalmar 1810. F.

kyrkoherde i Hulterstad; död 1850.

Johan Henrik Mefers, f. i Kalmar 1813. F.

styrman; lärare vid vexelundervisningsskolan i

Torslunda, död 1849.

Carl Johan Hultner, f. i Döderhult 1819. F.

bonde; död 1872.

Anders Gabriel Sporsén, f. i Wissefjärda 1818.

F. kom.; död sinnessjuk 1860.

Vilhelm Ringberg, f. i Långlöt 1826. F.

kyrkoherde; död 1851.

Johan Olof Teodor Vetter, f. 1824. F.

jägmästare; blef 1861 svagsint, död på Wexiö hospital på

1890-talet.

Gustaf August Oskar von Schéele, f. i

Algutsboda 1815. F. fanjunkare; död 1861.

Jonas Sporsén, f. 1818 i Förlösa (broder till

lektorn i filosofi P. Sporsén), död 1858.

Carl Syrén, f. i Madesjö 1829, död 1858.

Nils Gustaf Brunnér, f. i Dörby 1833. F.

kyrkoherde i Hulterstad; död 1863.

Jonas Fredrik Rosén, f. i Ålem 1823. F. bonde

död som v. pastor i Högby 1884.

Carl Samuel Petersson, f. i Ystad 1844. F.

inspektor; död 1869.

David Lindqvist, f. i Linnaryd, Wexiö stift, 1845

F. bonde; död 1873.

Oskar Emanuel Runbäck, f. i Arby 1837. F.

kyrkoh.; på egen begäran afsked från prästämbetet

1881.

Carl Oskar Sjögren, f. i Halltorp 1849. F.

sjökapten, död 1876.

Utom stiftet befordrade präster, bördiga från

Kalmar stift.

Fil. mag. Petrus Benedicti, scholasticus i Upsala,

1380, bördig från Öland. Petrus Benedicti från Öland,

biskop i Linköping, död 1606. Anastatius Andreæ,

Calm., Smol., kyrkoh. i Sorunda, Strängnäs stift,

död 1652. Olaus Jonæ Skoug, son af kronofogden

i Stranda fögderi Jonas Skog. fil. mag., kyrkoh. i S:t

Jakobs och Johannes församlingar i Stockholm, kgl.

hofpredikant, död 1661,

Johannes Bussman, kyrkoh. i Wittenstein i

Liffland, flydde därifrån, tjänstgjorde därefter någon tid

i Kalmar stift.

Jakob Forladius, kollega i Kalmar, sedan

kyrkoherde i Reval.

Fil. mag. Andreas Hasselqvist, f. i Kalmar 1646.

F. borgare; e. o. teol. professor i Åbo, kallad till

log. et. metaf. professor i Lund, men undanbad sig.

Fil. mag. Carl Carlsson, biskop i Vesterås,död 1708.

Axel Hornschöld, f. i Torsås 1651, son af den

ryktbare kyrkoh. därst., sedan i Segerstad

Christopher Hermani Hornsched; kyrkoherde i Othem

på Gottland, död 1722,

Fil. mag. Georg Berelius, f. i Kalmar 1641. F.

kyrkoh. i Hulterstad; professor i filosofi i Upsala,

kyrkoh. i Gamla Upsala, död 1676,

Jonas Loeth, f. i Kalmar 1650. F. slaktare;

kyrkoh. i Sorunda, Strängnäs stift, kontr.-prost,

död 1709.

Nicolaus Breumer, f. i Kalmar 1659. F.

handlande; kyrkoh. i Näsby och Ervalla, Vesterås stift,

död 1709.

Jonas Gustaf Cannelius, f. i Ryssby;

komminister i Bexheda, Wexiö stift.

Petrus Bundij, f. i Kalmar 1677. F. hattmakare;

kyrkoh. i Morlanda, Göteborgs stift.

Fil. mag. Nils Wallerius, f. 1668. F. kyrkoh. i

Högsby, amiralitetssuperintendent i Karlskrona, död

1740.

Fil. mag. Erik Wallerius, broder till föreg.,

kyrkoherde i Stora Mellösa, Strängnäs stift, död

1738 (far till den berömde kemisten J. G. Wallerius

i Upsala).

Nicolaus Petri Runbeck, f. i Runsten. F.

inhysesman; kyrkoh. i Hvellinge och Fuglie, Lunds stift,

kontr.-prost, död 1750.

Fil. mag. Johannes Petrelius, f. i Kalmar 1685.

F. mästare; kyrkoh. i Vestervik, riksdagsman, död

1745.

Birger Cederberg, f. i Kalmar Iandsförs. 1721.

F. bonde; kyrkoh. i Stora Köpinge, Lunds stift,

död 1771.

Lars Fornander, f. i Döderhult 1724. F.

kyrkoherde; kyrkoh. i Virserum, Linköpings stift, död 1791.

Nils Ruther, f. i Kalmar 1724. F. rådman;

pastorsadjunkt i Klara förs. i Stockholm; död 1763.

Jonas Quillin, f. i Förlösa 1728; adjunkt i St.

Olofs förs. i Stockholm, död 1769.

Jonas Roselius, f. 1745 i Kastlösa; brukspastor

vid Söderfors (far till akad. ritmästaren i Upsala

Erik Olof Roselius, död 1831).

Fil. mag. Hans Gustaf Frodin, f. i Kråksmåla

1756. F. bruksinspekter; kyrkoh. i Askersund, kgl.

hoffpredikant, död 1819.

Johan Chrisiopher Lindbäck, f. i Arby 1759. F.

kronolänsman; hofpredikant, prost, död 1828.

Anders Johan Ahlqvist, f. i Repplinge 1761. F.

kyrkoh. där; kyrkoh. i Kristianopel, Lunds stift,

död 1800.

Fil. mag. Anders Vilhelm Passén, f. i Stenåsa

1771. F. kyrkoh. i Halltorp; e. o. teol. akad.

adjunkt i Upsala, utn. kyrkoh. i Östra Ryd, Ups. stift,

död 1806.

Fil. mag. Nils Adolf Donner, f. 1766. F.

fänrik; lärare vid läroverket i Villmanstrand, tit. prost,

död på 1830-talet.

Fil. mag. Magnus Lundberger, f. i Kalmar 1777.

F. hattmakare; kyrkoh. i Kjellstorp och Lilla

Beddinge, Lunds stift.

Per Olof Moberger, f. 1787, kyrkoh. på Gottland.

Per Niclas Flamén, f. på Öland 1785. F.

båtsman; spinnhuspredikant i Norrköping, död 1824.

Erik Christopher Bethén, f. 1787. F. kyrkoh. i

Åby; präst i Lunds stift, huspredikant hos familjen

Rosencrantz på Wankifva och kyrkoherde där i

survivance, död 1822.

Anders Peter Forsén, f. i Kalmar, prästvigd i

Skara 1813.

Esaias Collin, f. 1784. F. kronobränneribokh.;

kyrkoh. i Skabersjö, Lunds stift.

Carl Peter Wulff f. i Kalmar 1787. F.

sjökapten; kyrkoh. i Hoby i Blekinge.

Fil. mag., teol. kand. Johan Fransén, f. i

Wickleby af ringa föräldrar 1790, kyrkoh. i Laholm.

Per Magnus Acksell, f. i Kalmar 1800. F.

stadskirurg; pastorsadjunkt i Stockholm och lärare vid

Norra allm. barnskolan därst., död 1838.

Fil. mag. Ture August von Sydow, f. i Kalmar

1793. F. landträntmästare; kyrkoherde i

Kristianstad, död 1873.

Fil. d:r Carl Fredrik von Sydow, f. i Kalmar

1831. F. prost i Kristianstad; kyrkoherde i

Ingelstorp, L. N. O., f. d. lektor i främmande lefvande

språk i Kristianstad,

Fil. d:r Sven Sandberg, f. 1833 i Madesjö. F.

kyrkoherde; kyrkoh. i Slöta, Skara stift, död 1889.

Nils Olof Lundgren, f. i Hulterstad 1843. F.

skomakare; kyrkoh. i Bodum, (Hernösands stift).

Karl Viktor Nilsson, f. i Kalmar 1848. F.

handlande; kom. i Fellingsbro (Vesterås stift).

Johan Gustaf Nyrén, f. 1843 i Fagerhult. F.

hem.-äg.; kyrkoh. i Qvillinge (Linköpings st.)

Anders Johan Petersson, f. i Wickleby 1843. F.

snickare; kyrkoh. i Torsåker (erkest.), kontr.-prost.

Johan August Berggren, f. i Borgholm 1841. F.

handlande; kom. i Vätö (ärkest.)

Fredrik Lagerman, f. i Förlösa 1844. F.

landt-bruk.; kyrkoh. i Gällared (Göteborgs st.)

Joel Lindér, f. i Mortorp 1847. F. hem.-äg.;

kom. i Virserum (Linköpings st.), kyrkoherde i

Dalhem 1902.

Sven Johan Enander, f. i Torsås 1847. F.

hem.-äg,; kyrkoh. i Lillherrdahl.

Adolf Arvidsson, f. i Torsås 1847. F.

landt-bruk.; v. pastor i Frostviken 1890.

Per Andreas Berggren, f. i Gärdslösa 1844. F.

folkskollärare; kyrkoh. i St. Peders kloster (Lunds st.),

kgl. hofpredikant, död 1906.

Johan August Söderlund, f. i Hagby 1854. F.

skräddare; föreståndare för Ljungstedtska friskolan i

Linköping, folkskoleinspektör, död.

Teol. kand. Olaus Peter Segerberg, f. i

Segerstad 1847. F. nämndeman; l:ste stadskomminister i

Lund, folkskoleinspektör, afsatt och dömd för

förskingring; tidningsman i Amerika.

Per Alfred Lindeberg, f. i Kläckeberga 1855,

prästvigd i Linköping 1880, död.

Fredrik Bonér (kallade sig sedan Ingesson), f. i

Söderåkra 1850, präst i ärkestiftet, död 1896.

Alfred Hvitfeld Carstensen, f. i Döderhult 1851.

F. skeppsbyggmästare; kom. i Kråkshult (Wexiö st.)

Per Axel Ferdinand Elmqvist, f. i Woxtorp 1851.

F. folkskollärare; kom. i Gunnilbo (Vesterås st.)

Oskar August Åhlén, f. i Madesjö 1856. F.

landtbruk.; kom. i Öfver-Kalix (Lule st.)

Karl Johan Askling, f. i Söderåkra 1856. F.

hem.-äg, och skräddare; komminister i Blacksta

(Strängnäs st.)

Frans Nordenstam, f. i Madesjö 1855. F.

hem.-äg.; kyrkoh. i Våmhus (Vesterås st.)

Vilh. Arbin, f. i Karlslunda 1856. F. hem.-äg.;

fängelsepredikant i Norrköping.

Carl Olof Dahlin, f. i Köping 1854. F.

hem.-äg.; kyrkoh. i Malmö Caroli, d:r teol. (i Wien).

Frans August Lyckander, f. i Halltorp 1853,

präst i Strängnäs st. död 1896.

John Peter Melén, f. i Mörbylånga 1857. F.

inspektor; kyrkoherde i Bosjökloster (Lunds st.)

Karl Vitalis Karnell, f. i Kråksmåla 1862. F.

rusthållare; kyrkoh. i Karesuando (Lule st.),

folkskoleinspektör, L. V. O.

Fil. kand. Jonas Fredrik Hellergren, f. i

Madesjö 1858. F. gördelmakare; kom. i Närtuna.

Fil. kand. Carl Augast Rudolf Carlman, f. i

Högby 1863. F. kronolänsman; prästerlig assistent

vid fängelserna å Långholmen.

Fil. kand. Carl Herman Johansson, f. i

Fagerhult 1863, F. hem.-äg.; läroverksadjunkt i Karlskrona.

Fil. kand. Karl Johan Rickard Segrell, f. i

Högsby 1865. F. hem.-äg.; rektor vid

Skeppsgosseskolan i Karlskrona.

Aron Martin Magneli, f. i S. Möckleby 1866.

F. handlande; kyrkoh. i Sala (Vesterås st.)

Johan August Palmblad, f. i Torsås 1861. F.

folkskollärare; kom. i Gåxsjö.

Fil. kand. Carl Teodor Palmgren, f. i Ljungby

1869. F. folkskollärare; läroverksadj. i Vestervik.

Kaleb Hezekiel Ernberg, f. i Madesjö 1870. F.

folkskollärare; skollärare vid fängelserna å Långholmen.

Gustaf Frans Evald Grönqvist, f. 1873, F. kom.;

kyrkoh. i Lösen (Lunds stift).

Fil. d:r Gustaf Tiodolf Karlberg, f. i Kalmar

1869. F. lasarettsläkare; t. f. komminister i Arvika

(Karlstads st.)

Frans Gustaf Malmér, f. i Kalmar 1867. F.

slaktare; kom. i Vesterås st.

Fil. kand. Gunnar Norrby, f. i Kalmar 1873.

F. urmakare; seminarierektor i Hernösand.

Claes Adrian Törner, f. i Fagerhult 1867. F.

hem.-äg.; präst i ärkestiftet.

Anton Teodor Brandt, f. i Torsås 1868. F.

hem.-äg.; seminarieadj. i Lund.

Folke Waldemar Dahlström, f. i Söderåkra. F.

prost; präst i Lunds stift.

Register

Sid.

Alböke ....................................99

Algutsrum ........................118

Arby ..........................................57

Borgholm ..............................104

Bredsätra ................108

Bäckebo ..............................40

Böda ..........................................91

Döderhult ......................87

Dörby ....................................32

Egby ....................................102

Fagerhult ..............................74

Fliseryd ............................79

Fågelfors ............................76

Föra ....................................97

Förlösa....................................35

Glömminge ........................118

Gräsgård ..............................138

Gullabo ....................................65

Gårdby ..................................121

Gärdslösa ..............................108

Hagby ..............................57

Halltorp ..............................59

Hossmo ..............................49

Hulterstad ..................130

Högby ..................................92

Högsby ............................76

Högsrum ..............................106

Kalmar ..............................20

Karlslunda ......................57

Kastlösa ..........................129

Kläckeberga .................32

Kristvalla ..............................38

Kråksmåla ........................76

Källa ........................................95

Köping .................... 102

Ljungby ..................... 49

Långemåla ............... 79

Långlöt ..................... 111

Löt .............................. 99

Madesjö .................. 71

Mortorp ..................... 53

Möckleby, N. ......... 115

D:o S. ......... 133

Mönsterås ............... 84

Mörbylånga ............... 126

Oskar ....................... 54

Oskarshamn ............ 87

Persnäs ..................... 97

Repplinge ................. 106

Resmo ....................... 126

Runsten .................. 113

Ryssby ..................... 45

Sandby .................. 121

Segerstad .................. 136

Sigfrid ....................... 49

Smedby .................. 133

Stenåsa ................. 130

Söderåkra................ 62

Torslunda ............. 116

Torsås ........................ 65

Wentlinge .................. 139

Wickleby .................. 123

Wissefjärda ............... 68

Woxtorp ................... 59

Åby .......................... 40

Ås .............................. 139

Örsjö ....................... 71