Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt

Fredrik August Dahlgren

Full Text

Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt

GLOSSARIUM

ÖFVER

FÖRÅLDRADE ELLER OVANLIGA

ORD OCH TALESÄTT

I SVENSKA SPRÅKET

FRÅN OCH MED 1500-TALETS ANDRA ÅRTIONDE

AF

F. A. DAHLGREN

LUND

C. W. K. GLEERUPS FÖRLAG

Utgivet med anslag av Staten, Svenska Akademien,

K. Vitterhets-, Historie- och Antikvitets-Akademien

samt Svenska Fornskriftsällskapet.

LUND 1914—16

HÅKAN OHLSSONS BOKTRYCKERI

Föreliggande ordbok är, såsom av titelbladet framgår,

utarbetad av framlidne kanslirådet Fredrik August

Dahlgren, som jämte sin välkända framstående verksamhet

på många andra områden så att säga i det tysta med

oförtruten flit egnade sig åt arbete på den svenska

lexikografiens fält. Den välbekanta “Ordlista öfver svenska språket“ som 1874

första gången utgavs av Svenska Akademien var väsentligen ett verk av

Dahlgrens hand, ehuru detta ingenstädes i boken fanns angivet. Och

att Dahlgren utarbetat ett vidlyftigt “Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga

ord“ var ännu åtskilliga år efter hans död ett även för flertalet svenska

filologer okänt faktum. Förarbetena till detta glossar gå i själva verket

så långt tillbaka i tiden som till år 1854. Detta år erhöll nämligen

Dahlgren av Svenska Akademien uppdraget att för dess ordbok insamla språkprov

ur Gustav I:s bibel (jfr G. Ljunggren, Svenska Akademiens historia

2: 441). Efter några år hade han fullgjort detta uppdrag, redigerat det

insamlade materialet i ordboksform och renskrivit den sålunda

åstadkomna ordboken i 2 exemplar, ett fullständigt, som nu synes vara

förkommet, och ett ofullständigt, omfattande bokstäverna A—M, som nu

förvaras i Svenska Akademiens ordbokslokal i Lund. Detta arbete torde

kunna sägas utgöra första uppränningen till den nu utgivna ordboken.

Sedan Dahlgren blivit färdig med bibelglossaret, fortsatte han excerperandet

och vände sig därvid till andra äldre svenska skrifter och efter hand även

till nyare. Särskilt sedan han 1882 avgått ur statstjänsten, torde han

egnat större delen av sin tid häråt, till dess han ansåg materialet vara

rikligt nog för att kunna utgöra grundvalen för en ordbok. Mot slutet

av 1880-talet torde denna ha redigerats, och 1890 förelåg “Glossariet“

färdigt, renskrivet med Dahlgrens prydliga och nitida handstil, inbundet i

12 kvartvolymer om tillsammans över 5,600 sidor med ett supplementband

innehållande källförteckningen. Detta manuskript förvärvades, troligen

omedelbart efter fullbordandet, av Svenska Akademien och deponerades

hos ordboksredaktionen i Lund.

Dahlgrens Glossarium är utarbetat med stor omsorg och noggrannhet,

det bär vittne ej mindre om sin författares trägna flit än om hans

omfattande insikter, kloka försiktighet och sunda omdöme i filologiska

ting. Det är byggt på ett ansenligt excerptmaterial, hämtat från bortåt

800 skrifter, bland vilka särskilt litteraturen från femton- och

sextonhundratalen är rikt företrädd. Enligt Dahlgrens egen uträkning inrymmas

under bokstäverna A—E 3,341 artiklar, belysta med 8,519 språkprov.

Med ledning härav kan hela antalet artiklar anslås till över 18,000 och

språkproven till över 46,000. Ordboken lämnar åsido allt som överensstämmer

med det nutida gängse språkbruket, och om denna koncentration

på det avvikande — föråldrade eller ovanliga — i ordmaterialet för

det rent vetenskapliga studiet av den äldre tidens ordförråd är en brist,

så är det för det praktiska ordboksbegagnandet en förtjänst och har medfört

bland annat den fördelen att verkets omfång kunnat bli jämförelsevis

blygsamt.

Redan när specialglossaret till Gustav I:s bibel blivit färdigt, ifrågasattes

inom Svenska Akademien (jfr G. Ljunggren anf. arb. 2: 444) dess

utgivande. Vid förvärvandet av den nu utgivna större ordboken torde

däremot icke något separat utgivande från Akademiens sida varit påtänkt,

utan denna betraktades endast som ett förarbete till och ett hjälpmedel

vid redigeringen av Akademiens då förberedda stora ordbok. Inom

ordboksredaktionen, där man snart insåg det betydande värdet av Dahlgrens

Glossarium, framstod emellertid redan tidigt dess utgivande som ett önskemål,

ehuru utsikterna för att få detta realiserat av flera skäl då voro

ytterligt små. Behovet av en lexikalisk hjälpreda vid det under de senare

åren allt ivrigare bedrivna studiet av vår äldre nysvenska litteratur har

allt starkare gjort sig gällande, och bristen på en sådan har blivit blott

så mycket mera i ögonen fallande, sedan numera det fornsvenska ordförrådet

föreligger i så mönstergill lexikalisk bearbetning genom fullbordandet

av Söderwalls monumentala medeltidsordbok. Svenska Akademiens stora

ordbok behandlar ju visserligen också det äldre nysvenska ordförrådet

och det naturligtvis både på ett sätt, som i vetenskapligt hänseende vida

bättre motsvarar nutida krav, och på basis av ett ofantligt mycket mer

omfattande material än Dahlgrens, men dels har den ännu endast

medhunnit en ringa del av alfabetet dels kommer den som avslutad på grund

av sin mäktiga bandrikedom inte att för det praktiska bruket göra samma

tjänst som en enbandig handordbok. Då nu möjligheten att inom den

närmaste tiden få en ny fullt tidsenlig ordbok över den äldre nysvenskan

utarbetad måste anses utesluten, dels på grund av de stora kostnader och

den dryga tid en sådan måste kräva, dels på grund av bristen på lämpliga

tillgängliga arbetskrafter, föreföll det undertecknad, som om starka skäl

talade för att utan dröjsmål göra Dahlgrens glossar, som genom sin

läggning och sitt omfång syntes väl egnat att avhjälpa det mest trängande

behovet, allmänt tillgängligt. Svenska Akademien upptog ytterst välvilligt

en framställning i ärendet, lämnade tillstånd till publicerandet och utfäste

sig därjämte att ekonomiskt stödja företaget. Sedan även från Statsverkets

sida samt från Vitterhets-, Historie- och Antikvitets-akademien och Svenska

Fornskriftsällskapet anslagits bidrag till täckande av trycknings- och

utgivningskostnaderna, kunde företaget anses ekonomiskt tryggat och

tryckningen börja.

För utgivningssättet har å ena sidan nödvändigheten att vad

kostnaderna beträffar hålla sig inom ramen av tillgängliga medel, å andra sidan

önskvärdheten av att glossaret måtte fortast möjligt föreligga färdigtryckt

verkat bestämmande. Bearbetning och komplettering ha icke kunnat

komma i fråga, regelbunden kontrollering av språkproven i källskrifterna

icke heller. Utgivaren har naturligtvis rättat de uppenbara skrivfel och

inadvertenser han iakttagit — även en så ytterligt aktgivande och ordentlig

man som Dahlgren kunde inte undgå att begå ett och annat sådant —

och i vissa formella detaljer sökt åstadkomma större konsekvens. När

Dahlgren med ett ? antytt att han var oviss om ett ords betydelse, vare

sig han riskerat en gissning eller inte, har utgivaren merendels gjort

sådana undersökningar som tiden och materialet medgivit för att vinna

klarhet i saken, men endast i de fall då han funnit en någorlunda säker

eller plausibel tolkning har denna insatts. Ytterst sällan har en av

Dahlgren utan reservation given översättning utbytts mot en annan.

Dahlgrens stickordsformer ha av praktiska skäl nästan genomgående

bibehållits. När ändring skett, har det berott på att den givna formen

synts både vara teoretiskt ohållbar och försvåra ordets uppsökande för

en icke filologiskt skolad läsare.

Inom [ ] har Dahlgren ofta i tillämpliga fall vid respektive artiklar

meddelat motsvarande eller till betydelsen analoga ord från isländskan,

fornsvenskan, danskan, norskan, medellågtyskan och tyskan. Som han

emellertid redan 1890 hade sin ordbok färdig, har han inte kunnat

begagna mer än ungefär partiet A—K av Söderwalls medeltidsordbok och

något mindre av Kalkars Ordbog over det ældre danske Sprog. En

komplettering framställde sig här som påkallad, och utgivaren har härvid ansett

sig oförhindrad att i större utsträckning än Dahlgren skulle ha gjort anföra

fornsvenskan. Anförandet av ett fornsvenskt ord innebär härvid alltid,

såvida inte Schlyters ordbok uttryckligen åberopas, en hänvisning till

Söderwalls ordbok. Står Kalkars namn efter ett danskt ord, utmärker detta att

ordet tillhör den äldre danskan och återfinnes i Kalkars Ordbog. Då

utgivaren tillsatt översättningsord (nästan alltid hämtade från Söderwalls

ordbok) efter fornsvenskt ord, har detta vanligen skett antingen därför

att det fornsvenska ordet icke anträffats med fullt samma betydelse som

den för Dahlgrens språkprov angivna eller också därför att det av Söderwall

framdragna materialet syntes göra en annan tolkning än den av

Dahlgren givna sannolikare.

Dahlgren hade vid ett stort antal artiklar hänvisat till Rietz’

dialektlexikon, som visat sig vara ett av de förnämsta hjälpmedeln vid tolkningen

av de gammalsvenska orden av icke litterär karaktär. Utgivaren har,

särskilt i senare hälften av arbetet, ökat på dessa hänvisningar — hit höra

bl. a. de hänvisningar till Rietz som ange spalten, ej blott sidan — och

även lagt till några sådana till andra dialektordböcker, till vissa tidskrifter

Arkiv betyder härvid Arkiv för nordisk filologi — samt några

språkvetenskapliga specialarbeten. Från utgivaren härröra givetvis alla

hänvisningar till litteratur som utkommit efter 1890. Dessa hänvisningar,

som äro rätt sporadiska, gälla ställen som ha intresse med hänsyn till de

ifrågavarande ordens betydelse, icke sådana där blott deras fonetiska eller

morfologiska förhållanden belysas.

Utgivarens övriga tillsatser kunna stundom igenkännas genom den

däri använda nystavningen, stundom därigenom att de satts inom parentes

eller klammer; i en del fall äro de på intet sätt markerade. De äro

emellertid på det hela försvinnande få; det vida övervägande antalet

artiklar presentera sig oförändrade i den form Dahlgren givit dem.

Rörande ordbokens inrättning för övrigt torde följande upplysningar

kunna tjäna som ledning.

Stickordsformen är givetvis ofta normaliserad, och normaliseringen

går i regel i riktning mot stavningen i de äldsta upplagorna av Svenska

Akademiens ordlista. Vid fastställande av stickordsform har Dahlgren i

varje särskilt fall valt den form som synts honom lämpligast utan att

binda sig vid en fix princip.

Avvikande form av ett ord har stundom behandlats i artikel med

denna form som uppslagsord (se t. ex. Kompås, Kulja) stundom i

artikel med den nutida formen som uppslagsord (se t. ex. Oblat, Slöja).

Grunden varför det ena eller andra förfaringssättet valts kan ofta, men

inte alltid skönjas; ibland ha nog rena tillfälligheter inverkat.

Formvarianter av ett ord ha ofta uppförts vid sidan av det den

alfabetiska platsen bestämmande stickordet och tryckts med samma stilsort

som detta (jfr Kasack). Ofta har emellertid detta underlåtits (jfr

Karmasin, Oblat, Slöja). Den som söker efter variantformer av ett

ord bör således gå igenom hela artikeln, ej blott ögna på stickordsraden.

Stickordshänvisningar för dylika variantformer finnas i ganska stort antal,

men hade nog helst bort vara betydligt flera. För orden på F har i

“Tillägg och rättelser“ en efterskörd gjorts, som ger exempel på de

vanligaste varianttyperna och sålunda kan tjena som en allmän vägledning för

ordbokens begagnare.

Sammansatta ord vid vilka intresset så gott som uteslutande knyter

sig till den senare sammansättningsleden ha ofta upptagits under denna,

så t. ex. Fåreflagare, Hästflåare under Flagare, Flåare,

Halmfässing under Fässing, Såpelör under Lör. Prefixsammansatta

verb äro stundom att söka under resp. enkla verb, t. ex. Bortsqvittra

under Sqvittra, medan däremot t. ex. Gå af återfinnes under Afgå,

Gå an under Angå.

Förklaringen av orden göres genom översättningsord, sällan genom

omskrivningar. Detta är givetvis det mest ändamålsenliga för en ordbok

av detta slag, men det får å andra sidan medgivas att tolkningen härvid

lätt kan bli väl grov, och om Dahlgrens översättningar än i allmänhet

äro goda och träffande, så händer det stundom att översättningsordet

snarare står som en antydan om åt vad håll betydelsen går än ger själva

betydelsen. Finare nyanser går Dahlgren i allmänhet inte in på.

Citaten äro, förefaller det, genomgående pålitliga och, vad citaten ur

Gustav I:s bibel och i allmänhet reformationsskrifterna angår, noggranna

nästan i varje detalj ända till skiljetecknen och tryckfelen. I Gustav I:s

registratur har bruket av stora bokstäver inte alltid strängt respekterats. I

1600-tals skrifter har Dahlgren förenklat bruket av stora bokstäver och reglerat

bruket av u och v, ff. o. d. till sin tids. I citat från tiden efter mitten

av 1700 har stavningen mer eller mindre normaliserats i riktning mot

Ordlistans, mer ju närmare de komma vår egen tid. Då och då har

en lätt omkastning av ordföljden ägt rum. Undantagsvis har ett språkprov

i korthetens eller tydlighetens intresse blivit mera fritt omturnerat,

dock åtminstone i de fall jag påträffat utan att därigenom vållats någon

oriktig föreställning om det ord som varit ifråga Vad här meddelats om citatens relativa noggrannhet grundar sig på de till ett par

hundratal uppgående citatkontrolleringar utg. av en eller annan anledning verkställt. Vid

dessa kontrolleringar ha sådana grafiska egendomligheter som Dahlgren principiellt ändrat

icke restituerats, men i andra fall ha naturligtvis förefintliga avvikelser från originalet

rättats.. Icke så sällan har

Dahlgren kontrollerat citat ur urkundspublikationer genom jämförelse med

de handskrivna originalen och därigenom kunnat uppvisa ett par ord

såsom “spökord“.

Källhänvisningarna få i huvudsak sin förklaring i den sid. XI–XXIII

meddelade förteckningen på anförda skrifter. Endast följande torde ytterligare

behöva påpekas.

Följa två eller flera citat från olika skrifter av samma författare

omedelbart på varandra, utsättes författarens namn blott vid det första;

se t. ex. de tre citaten från Olavus Petri under Besluta 3. Vid två

på varandra följande citat från samma skrift ersattes titeln på det senare

med Ders.

Hänvisningarna till 1541 års bibel markeras blott med en förkortning

av namnet på den citerade bibliska boken, jämte siffror utmärkande

kapitel och vers. Dessa förkortningar äro helt korta, t. ex. Es., Ps., Syr.,

under det att exempelvis Laurentius Petris särskilt utgivna översättningar

av samma böcker citeras L. Petri Jes. proph., L. Petri Dav. ps., L. Petri

Sir. bok, se t. ex. under Allsom, där de två sista citeras i följd efter en

annan skrift av Laurentius Petri och därför utan översättarnamnet.

Följa två citat från samma bibliska bok omedelbart på varandra,

inskränkes källhänvisningen för det senare till kapitel- och verssiffror;

se t. ex. de två citaten från (Jesu) Syr(achs Book) under Sällsyn 2.

Vad ordvalet beträffar, synes Dahlgren i allmänhet ha uteslutit

främmande ord samt sådana dialektala ord som av respektive författare

tydligen avsetts såsom dialektala. Även godtyckliga ordkonstruktioner har

han ansett ligga utanför ramen för sitt verk; härav förklaras förmodligen

det faktum att O. Rudbeck d. ä. blivit så sparsamt citerad. Vid excerperingen

av äldre källor, bibeln undantagen, tycks han ha gått förbi militära

termer, namn på vapenslag o. d, i det han föredragit att belägga sådana

med förklarande citat från Rödings, Adlersparres och Hamiltons

krigshistoriska avhandlingar. Hans excerpering har f. ö. naturligtvis varit

grundligast i fråga om de för hans syfte viktigaste källorna: de äldsta

och bland dessa de mer eller mindre litterära. Bland de anförda skrifterna

som förteckningen upptar finns det utan tvivel också åtskilliga, som icke

varit föremål för egentlig excerpering, utan som mera tillfälligtvis givit

anledning till en eller annan anteckning. Vid bedömandet av luckorna

bör det även ihågkommas att Dahlgrens språkkänsla representerar ett äldre

stadium: åtskilligt av det som för oss är föråldrat var för honom ännu

levande. Glossaret företer givetvis även en hel del luckor som icke

förklaras av dessa restriktioner, de saknade orden må nu ha uteslutits av

principiella skäl eller icke ha kommit med därför att de undgått

Dahlgrens uppmärksamhet. I stort sett kan man dock säga att det viktigaste

upptagits.

Lund den 20 April 1916.

Evald Ljunggren.

*

Förteckning på anförda skrifter.

En och annan citerad skrift är här ej upptagen, emedan den till fyllest angifves i citatet.)

Achrelius, D. Handens pris. Åbo 1690.

Moralia eller några korta regler. Åbo

(1692?). — Vitterhetsarbeten, utg. af P.

Hanselli (del xvi), Ups. 1873.

Adlersparre, C. (Afh.) Afhandling om

Svenska krigsmagtens och krigskonstens

tillstånd ifrån kon. Gustaf 1:s död till kon.

Gustaf Adolfs anträde till regeringen. (I

Vitt. Hist. och Ant. Akad. Handl.

3:131—418). — Historiska samlingar, 1—5. Sthm

1793—1822.

Alle Bedlegrannas Spegel (från 1640-talet).

Sthm 1866.

Amnelius, A. (1638—1692).

Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del xv), Ups. 1871.

Andreæ, A. (Angermannus). Tillegnan af

L. Petri Dial. om messan. 1587. —

Förspråk till L. Petri Kyrkostadgar. 1587. —

Förspråk till Utlegning på proph. Daniel.

1592.

Andreæ, L. Een kort vnderwisning om

troona och godha gerningar. Sthm 1528.

Arrhenius, J. (1642—1725).

Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del vii), Ups.

1867.

Arvidi, A. En kort Handledning til thet

Swenske Poeterij, Versz- eller Rijmkonsten.

Strengn. 1651.

Den Asiatiska Banise eller Blodiga dock

modiga Pegu, 1, 2. Sthm 1741, 1747. Öfv.

fr. Tyskan (den 1:a delen af Alex.

Rosvall, den 2:a af L. Salvius m. fl. onämnda

personer).

Asteropherus, se Tisbe.

Atterbom, P. D. A. Lycksalighetens ö, 2

uppl. 1, 2. Örebro 1854.

Ausius, H. (1603—1659). Vitterhetsarbeten,

utg. af P. Hanselli (del xv), Ups. 1871.

Balck, N. Catechismus, af S. Musæus,

öfvers. Sthm 1596. — Om then Christeliga

Riddaren, af C. Huberinus, öfvers. Rostock

1599. — Hundrade Esopi fabler, öfvers.

(fr. Tyskan). Sthm 1603.

Barbro Banérs Visbok (från medlet af

1600-talet) bland 1500- och 1600-talens Visböcker,

utg. af A. Noreen och H. Schück. Ups.

1889.

Bechstadius, C. N. Then adelige och lärde

Svenske Siöman. Sthm 1734.

Beijer, J. G. von (1646—1705).

Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del ix), Ups.

1869.

Bellman, C. M. (1740—1795). Valda skrifter,

utg. af P. A. Sondén, 1—6. Sthm 1835, 36.

Benedicti, P. Om man må fly för Dödhen

eller Pestilentzien, af Luther, öfvers. Sthm

1588.

Benzelius, E. Monumenta hist. vetera

ecclesicæ Sueogothicæ. Ups. 1709.

Berch, C. R. Afhandling om Svenska

qvinno- och manskläder (i Gjörwells

Samlaren, del 3, 4).

Berchelt, S. (1 Pest.) Een lithen

wnderwijsningh om Pestilentz. Sthm 1588. —

(2 Pest.) Om Pestilentzien och hennes

orsaker. Sthm 1589.

Bergenhjelm, J. Then Nordiska krigslösen.

Sthm 1701.

Bergius, B. Nytt förråd af äldre och nyare

handlingar rörande Nordiska historien.

Sthm 1753.

Bergklint, O. (1733—1805). Vittra arbeten,

utg. af P. A. Sondén. Sthm 1837.

B. G. Visbok, se Bröms.

Beronius, J. Rebecca, comoedia, af N.

Frischlin, öfvers. Link. 1674.

Biblia, Thet är, All then Helgha Scrifft, på

Swensko. Ups. 1541.

Bidrag till Svenska kyrkans och

riksdagarnes historia ur presteståndets archiv, 1—3.

Sthm 1835.

Björner, E. J. Nordiska Kämpa dater.

Sthm 1737.

Boding, G. Mickel Illparig, kom. af Molière,

öfvers. Sthm 1741.

Boethius, J. (1647-1718).

Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del vii), Ups. 1867.

Bonde-Practica eller Vädher-book. Sthm

1662.

Bordrim = Några Bordrim höfligit och

lustigt, så väl andeligen som värdsligen,

Lefren, som brukeligit är, at berimma.

Sthm 1620.

Borneman, G. H. von? (1685—1711).

Sånger af en Svensk fånge i Simbirsk, utg.

af M. Weibull. Lund 1868.

Botin, A. (Hem.) Beskrifning om Svenska

Hemman och Jordagods, 1, 2. Sthm 1755,

56. — Svenska Folkets Historia, 1, 2.

Sthm 1789, 92.

Botvidi, J. Tree Brudpredikningar. Sthm

1622. — Om pestilentz, tre predikningar.

Ib. 1622. — Likpredikning öfver kon.

Gustaf Adolf. Ib. 1634.

Brahe, P. (1520—1590). Konung Gustaf l:s

krönika, handskrift i riksarkivet. (Inom

parentes angivet sidtal hänvisar till motsv.

ställe i O. Ahnfelts efter annan handskrift

utg. upplaga.) — (Economia eller

Huusz-holdz-Book. Skrifven 1585, tryckt

Visingsborg 1677.

Brahe, P. (1602—1680). Tänkebok, tr. Sthm

1806.

Brander (Skjöldebrand), E. Cleopatra,

sorgespel. Sthm 1749. — Gustaviade,

hjeltedikt. Ib. 1768.

Brasck, S. (Förl. sonen). Een Comoedia

om then förlorade Sonen. Link. 1645. —

(Ap. gern.) Een Tragico- Comoedia om

Apostlarnars Gärningar. lb. 1648. — (T.

krig.) Comoedia om thet wälendade

Tydske kriget. Ib. 1650.

Brask, Hans. Bref, införda i Gustaf l:s

registratur och i Handlingar rör.

Skandinaviens historia, del 13—18.

Brask, P. (1649?—1690?). (Puf.) Samuelis

Pufendorf Inledning til historien, öfvers.

Sthm 1680. — Vitterhetsarbeten, utg. af

P. Hanselli (del VII), Ups. 1867.

Brenner, Sofia Elis. Poetiske Dikter, 1, 2.

Sthm 1713, 32. — Jesu Christi pinos

historia. Ib. (1727).

Bring (Lagerbring), S. Samling af

handlingar i Svenska historien, 1—3. Lund

1754, 58.

Brobergen, H. G. von (1669—1708).

Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del XII),

Ups. 1869.

Broder Ruus, Thet är, Brodher Ruuses

historia eller chronica. (Öfvers, fr. Tyskan.)

Sthm 1645.

Broms (Bröms), O. (1672—1722).

Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del XIV),

Ups. 1870.

Brovallius, J. Holbergs Metamorphosis

eller Förvandlingar, öfvers. Sthm 1744.

Brummer, M. H. Försök till ett Svenskt

Skogs- och Jagtlexicon. Gborg 1789.

Bröms Gyllenmärs visbok (från början af

1600-talet) bland 1500- och 1600-talens

Visböcker, utg. af A. Noreen och H. Schück.

Sthm 1885.

Bureus, J. (Påv. stämpl.) Någhre Påweske

stemplinger huru thesse try Rijken,

Sverike, Danmark och Norrike, skola kunna

komma under Påwedömet igen. Öfvers,

från latin. Sthm 1604. — (Varn.) Een warning, som en Påwens Secreterere... hafwer stält til alle Evangeliske Konunger, Förster och Potentater. Öfvers, från latin.

Sthm 1604. — (Nym.) Nymäre Wijsor.

Ups. 1637.

Busch, G. Om then nyia Stierno och

Cometa, som syntes 1572. Öfvers, fr. Tyskan.

Sthm 1573.

Börk, I. A. Darius (drama från 1680-talet),

utg. af K. F. Karlson. Sthm 1874. — Se

Lykkopris.

Carl IX. (Bevis) Någre synnerlighe Bevijs,

uthdragne af the gamble kyrkiones lärare

... om then personlige förening, som är

uthi the tvenne naturer i vår Herre Jesu

Christo. Sthm 1604. — (Svar) Swar opä

then Bewijsbook, som M. Olof Erkiebiskop

... låtit vthgå emoot (förenämnda skrift).

Sthm 1606. — Rimchrönika, utg. af B.

Bergius. Sthm 1759.

Carleson, C. Hushåls-Lexicon. Sthm 1756.

Cederhielm, C. G. Kærleksbalck, af

Voltaire, öfvers. Paris 1740.

Cederhielm, C. W. Brutus, sorgespel af

Voltaire, öfvers. Sthm 1739.

Cederhielm, G. (1661 — 1741).

Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del XI), Ups.

1869.

Celsius, O. (Ing.) Ingeborg. Tragoedia. Ups.

1737. — Monumenta politico-ecclesiastica.

Ups. 1750—53. — Æneis, öfvers. Sthm

1762. — Tal om smak uti den Svenska

så bundna som obundna vältaligheten.

lb. 1768. — Gustaf Vasa, hjeltedikt. lb.

1774. — (1 Kyrk.) Svea Rikes kyrkohistoria

828—1000. Lund 1785. — (2 Kyrk.) Den

Svenska Kyrkohistorien 1000—1022. lb.

1792. — Gustaf l:s historia, 3 uppl. lb.

1792. — Erik 14:s historia, 2 uppl. Ib.

1795.

Chærberus, J. Itt gudeligit samtaal eller

Andelig Prosopopeiœ dickt, af Bernhardus,

öfvers. Vesterås 1642.

Chronander, J. P. Surge eller Flijt och

Oflitighetz skode spegel, författat vthi

een lustigh Comoedia. Åbo 1647. —

Bele-Snack. lb. 1649.

Civ. instr. — Samling af Instructioner rörande

den civila förvaltningen i Sverige och

Finnland, utg. af C. G. Styffe. Sthm 1856.

Colerus, M. J. Oeconomia, Thet är,

Hushåldz Vnderwijsning, 1, 2. Öfvers, (omkr.

1640) af Isaac Erici. Sthm 1683, 86.

Columbus, S. Bibliske Werld sampt andre

hans Poetiske Skriffter, 2 uppl. Sthm 1687.

Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli,

Ups. 1856. — (Ordesk.) En Svensk

Ordeskötsel ang. bokstäfver, ord och ordesätt.

(Författad 1678.) Utg. af G. Stjernström

och A. Noreen, Ups. 1881.

Comenius, J. A. (Tung.) Upläste Gyllene

Tungomåls Dör: Eller alle språks och

vettskapers Örtegårdh. öfvers, från Latin

och Tyska af E. Schroderus (d. yngre, †

1639). 4 uppl. Sthm 1647, jemförd med 1

uppl. 1640. — Orbis sensualium pictus

(med svensk öfvers.). Åbo 1684.

Comædie-Act, En lustig. Tr. 1700.

Compliment-Bok, öfvers. fr. Tyskan af J.

E(hrenström). Sthm 1741.

Creutz, G. Ph. Vitterhetsarbeten, 2 uppl.

Sthm 1812.

Cupidinis och Veneris Kiärleeks-Krijgh och

Frijheeter. (Tros vara utg., ej förf., af E.

Wennæsius). Villa Franca (Upsala) 1669.

Dahlman, K. Svenska Red-dejan eller välöfvade Hushållerskan. Sthm 1743.

Dalin, O. von (1708—63). Then Svänska

Argus, 1, 2. Sthm 1732—34. 2 uppl. 1754.

Svea Rikes Historia, 1 del. 2 uppl.

Sthm 1763; 2 del. 2 uppl. ib. 1765; 3 del.

1 band. ib. 1760, 61; 3 del. 2 band. ib.

1761, 62. — Vitterhetsarbeten, 1—6. Sthm

1767.

Dalius, S. Bryngelson. Hecastus (öfvers, fr.

Tyskan). Gborg l681. — Vitterhetsarbeten,

utg. af P. Hanselli (del. IX), Ups. 1869.

Dawidhz (Konungh) Historia, kom. (af

Thomas Gevaliensis?). Sthm 1604.

Dauidz Psaltare. Sthm 1536.

Dijkman, P. Antiquitates ecclesiasticœ.

Sthm 1703.

Diplomatarium Dalekarlicum, utg. af C. G.

Kröningssvärd och J. Lidén. 1—3 med

Supplement. Sthm 1842—53.

Doctor Simon, En lustigh Comedia om (från

början af 1600-talet), utg. af G. E.

Klemming. Sthm 1865.

Domareregler (tillskrifvas Ol. Petri), anförda

efter aftrycket i 1734 års lag 4:o, 1736.

Draconites, se Utlegning.

Düben, J. von. Boileaus Skalde-konst,

öfvers. Sthm. 1721. — Boileaus Satyrer

eller Tadle-qväden, öfvers. Ib. 1722. —

Boileaus Poetiske Bref, öfvers. Ib. 1722.

Pulpeten eller Bokstolen, skämtacktig

kämpadickt af Boileau, öfvers. Ib. 1722.

Duræus, E. S. Dagbok öfver riksdagen 1682. Norrk. 1788.

Ehrenström, J. Det straffade Öfverdådet,

kom. af Molière, öfvers. Sthm 1739.

Eldh, C. Myrthen och Cypresser. Sthm

1725. — Sonetter (bifogade D. Ehrenadlers

öfvers, af Telemach, Sthm 1723).

Elofsson, Sven. Paralipomena till konung

Göstafs, k. Eriks och k. Johans

regementes handlingar. Förf. 1599, införda i

HSH, 12 delen.

Emporagrius, E. Then Svenske

Kyrkio-ordningen öfversedd och förbättrad (omkr.

1670). Tr. i Handlingar rör. Sveriges

historia, 2 Ser. III, Sthm 1887.

Een liten Crönike och skemtigh för the

Danske, doch ganska alffuarligh,

ynkeligh och gruffweligh för the Swenske.

(Förf. af kon. Gustaf 1, till största delen,

och hans hofpredikant P. Svart.) Sthm

1558. (Jfr Källförteckningen i SAOB under

Svart, P. A.)

Erici, Ericus (Helsingius). Een christeligh

underwijsning för leijofolcket (af P.

Glaserus), öfvers. Sthm 1610.

Erici, Jacobus. Ett christeligit A. B. C.

(1588). Tr. i Samlaren 4:175. Sthm 1884.

Davidz Psaltare (L. Petri öfvers.) med

Luthers Summarier, försvenskade. Sthm

1604.

Erici, Johannes (Salemontanus). Christeligh

och nödhtorfftigh wnderwisningh. Lübeck

1594.

Erici, Petrus. Postilla, eller vtlegningen

öffuer alla Euangelia m. m., af S.

Musæus, öfvers. (1582) från Tyskan. 1—6.

Sthm 1606—1608.

Ernhoffer, Sigismund. Enchiridion, Thett

är Then lille och reene Catechismus sampt

mädh en nödtorfftigh Försvarelse skrifft

för menige kyrkepräster och predikanter

föröökat och förbätrat. (Öfvers, fr. Tyskan.)

Wittenberg 1591.

Eurelius (Dahlstjerna), G. Den trogna

Heerden, af Guarini, öfvers. Stettin (1696?).

Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli

(del VI), Ups. 1863.

Fabricius, J. (1703—1741). Amaranter, utg.

af P. Hanselli (del XXII), Ups. 1878.

Falck, E. Een kort vnderwijsning om

några aff the förnemligaste Articlar j then

Christeligha Läron. Öfvers, fr. Tyskan.

Sthm 1558.

Fant, E. M. Observationes selectæ

historiam Svecanam illustrantes. Ups. 1785

—90. — Handlingar til uplysning af

Svenska historien, 1—4. Ups. 1789—1802.

Fernow, E. Beskrifning öfver Värmeland.

Gborg 1773, 79.

Fin. Handl. = Handlingar till upplysning af

Finlands Häfder, utg. af A. I. Arwidsson.

1 — 10. Sthm 1846—58.

Finl. = Nya källor till Finlands

medeltidshistoria, utg. af E. Grönblad. 1. Köpenh.

1857.

Fin. urk. = Urkunder upplysande Finlands

öden och tillstånd i 16:e och 17:e årh.,

utg. af E. Grönblad. 1:1—3; 2:1.

Helsingfors 1843—56.

Forsius, Sigfrid Aron. (Esdr.) Then tridie

och fierde boken Esdræ, öfvers. från "Lat.

bibeln". Sthm 1613. — Speculum vitæ

humanæ . Om menniskionnes Leffuerne

etc. Öfvers. Sthm 1620.

Fortunatus medh sin pung och önskehatt.

Sthm? (Kongl, bibliotekets exemplar —

defekt — synes vara äldre än 1650-talet.)

Franckenius, J. Ett lustigt och liuflighit

samtaal... om then edle och dyrbare

klenodien Lapide Philosophorum. Ups. 1651.

Frese, J. (1691 — 1729). Samlade skrifter,

utg. af P. Hanselli (del XX), Ups. 1876.

Förslag till kyrko-ordning från kon. Gustaf

II Adolfs regeringstid. Tr. i Handl. rör.

Sv. hist. 2 Ser. II. Sthm 1872.

Geisler, J. T. (1683—1729).

Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del IV), Ups.

1866.

Gerson, J. Sielennes tröst och läkedom

well altijdh nyttig, doch aldramest vthi

dödzens nödh, öfvers. Sthm 1548.

Girs, Ægidius. Om san Edelheet. Sthm

1627. — Kon. Gustaffs den I och kon.

Erichs den XIV Chrönikor. (Förf. 1630.)

Sthm 1670. — Kon. Johan den III:s

Chrönika (förf. 1627), utg. af A. A. von

Stjernman. Sthm 1745.

Gjörwell, C. C. Det Svenska Biblioteket,

1—5. Sthm 1756-61. — Nya Svenska

Biblioteket, 1, 2. Ib. 1762,3. — Samlaren,

1—9. Ib. 1773—77.

Gothus, Andreas Jonæ. Thesaurus

epi-stolicus, thet är, En book, som lärer

rätt skriffva allahanda slags breff. Sthm

1619. — Thesaurus arithmeticus. Thet är

Räknekånst. Ib. 1621. — Theoria vitæ

æternæ, thet är. Om verldennes ända m. m.

Ib. 1647.

Gothus, Laur. Paulinus. Cometspegel. Sthm

1613. — Monarchia pacata, eller Politisch

Öfwerhetz fridz regemente. Strengn. 1628.

Monarchia turbata, Thet är Politisch

Öffwerhetz stridz regemente. Strengn. 1629.

Företal till Gyllenhjelms Fängelseskola

(förf. 1632), 1649.

Gothus, Laur. Petri. En lithen Tröstbock,

öfvers, från Tyskan. Rostock 1564.

Gothus, Pet. Johannis. (Bön.) Gudheliga

bööner och tacksägelser etc. Öfvers.

Rostock 1572.

(Conf.) Confessio Augustana, öfvers. Ib.

1581.

(Kors) Om korss och anfechtning etc.

Sthm 1588.

(Sal.) Vägen till Salighetena, af Salmuth

m. fi. Öfvers. Rostock 1592.

(Ridd.) Om then Christeliga Riddaren, af

C. Spangenberg. öfvers. Rostock 1592.

(Helg.) Om Gudz Helgons krafft. Ib. 1593.

Sät til at bidia, af Luther, öfvers. Ib. 1593.

(Synd. sp.) Syndarens spegel, af Savonarola,

öfvers. Ib. 1593.

Catechismus m. m. öfvers. Sthm 1595.

Enchiridion, öfvers. Ib. 1596.

Postilla, öfvers. Rostock 1597.

(Skrift, sent.) Skööna och merkeliga

Scrifftennes Sententier, af Luther, öfvers.

Ib. 1597.

(Leiser) Likpredikan af P. Leiser, öfvers.

Ib. 1599.

Psaltaren. Ib. 1599.

Likpredikan öfver D. Chytræus, af L.

Bacmeister, öfvers. Ib. 1600.

(Tål.) Om Christeligit Tålamod under

korset. Ib. 1601.

Gothus, Pet. Johannis, (forts.)

(Edsvärj.) Christelig undervijsning om

Eed-sväriande, af C. Melisander, öfvers. Ib.

1601.

(Fabr.) Historia certaminis sacramentarii,

af Th. Fabricius, öfvers. Rostock 1601.

(1 Pred.) Predican om Christi lekamens

och blods närvarelse i nattvarden,

öfvers. Ib. 1601.

(2 Pred.) Predican om Luther, öfvers. Ib.

1601.

(Döp.) Dööpabooken, af Luther, öfvers. Ib.

1602.

(Poll.) Om Gudz barns eviga lijff, L.

Pollionis siw merkeliga predicor, öfvers.

Ib. 1602.

(Calv.) Berättelse om Calvinisternes Gudh

och religion, öfvers. Ib. 1602.

(Rel. art.) Grundelig berättelse uthaff Gudz

Ord och heliga Scrifft om alla våra

Christeliga Religions Artiklar, af L.

Osiander, öfvers. Ib. 1603.

(Myst.) Mysterium magnum, af M. Mollerus,

öfvers. Ib. 1604.

(Sol.) Soliloquia, af M. Mollerus, öfvers.

Ib. 1605.

(Hub.) Lutherska och Calviniska läran,

af S. Huber, öfvers. Ib. 1605.

(Hust.) Christelig Hustaffla, af E. Hunnius,

öfvers. Rostock 1606.

(Sax) Kors och Tröst Spegel, af M. Sax,

öfvers. Ib. 1607.

Apostlarnes Gerningar, af J. Spangenberg,

öfvers. Ib. 1607.

(Heid.) Tiyo Predicor öffuer Davids 51

psalm, af E. Heidenreich, öfv. Ib. 1607.

Tröstscriffter, af J. Avenarius, öfvers. Ib.

1612.

(Rot.) Er. Roterodami Trogna förmaning

til alla Christna att läsa Guds ord,

öfvers. Ib. 1612.

Om Antichristo, af A. Cheffireus, öfvers.

Ib. 1613.

(Fast.) Tiyo Fasta-Predicor, af L. Pollio,

öfvers. Ib. 1614.

Om verldzliga Öffuerheet. Ib. 1615.

Gothus, Pet. Laurentii (Tingstadhensis).

(Tröstpred.) Två eenfalligha Tröst Predican

om the Gudhfruchtighas kors och

bedröffuelse j thenna werldenne. Sthm 1609. —

(1 Utl.) Christelig Uthlägning öffuer the

Epistlar och Euangelia, som ... predicas

på fierde dagh Juul, Påscha och

Pings-dagh. Ib. 1609. — (2 Uti.) Eenfalligh

Vthlegning öfwer Euangelium på annan dagh

Pingesdagh. Ib. 1610. — Underwisning,

om werldennes ända, öfvers, efter Luther

m. fl. Ib. 1626.

Gothus, Pet. Pauli. Een rett Christeligh

Vnderwijsningh om heela Menniskiones

leffnat etc. Sthm 1590.

Granatenflycht, D. Penningens Beröm

och Last. Sthm 1698.

Gripenhjelm, C. (död 1694).

Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del IV), Ups.

1866.

Grubb, C. L. Penu proverbiale, thet är:

Ett ymnigt Förråd af... Swenske

Ordseder och Lärespråk. Sthm 1678.

Gustaf l:s Registratur, 1—13 (omfattande

åren 1521 — 1541), utg. af V. G. Granlund.

Sthm 1861—89.

Gustaf II Adolf, Skrifter, utg. af C. G.

Styffe. Sthm 1861.

Gyllenborg, C. (Andr.) Andromache, af

Racine, öfvers, (företal af Joh. Rosenadler.)

Sthm 1723. — (Villhj.) En bättrad

Vill-Hierna och en Trogen Vänskap. Ib. 1723.

— (Sprätth.) Svenska Sprätthöken. Ib.

1740. — Vitterhetsarbeten, utg. af P.

Hanselli (del. V), Ups. 1863.

Gyllenborg, G. F. Vitterhetsarbeten, 1—4.

Sthm 1795, 97,1800. — Försök om

skaldekonsten. Ib. 1798.

Gyllenborg, J. (Wollimhaus.) 1648—1701.

Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del.

v), Ups. 1863.

Gyllenborg, O. (1676—1737).

Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. v), Ups.

1863.

Gyllenhjelm, C. Carlsson. Nosce te ipsum.

Sthm 1645. — Schola Captivitatis[Fängelse-Schola) 2 uppl. Ib. 1649.

Gyllenius, P. Magni. Dagbok 1622—1667,

utg. af R. Hausen. Helsingfors 1882.

H. Hans. dröm., se Hans ...

Hallenberg, J. Handlingar till kon. Gustaf

II Adolfs historia. 1 saml. Sthm 1784. —

(Hist.) Svea Rikes Historia under kon.

Gustaf Adolf den stores regering. 1 —5.

Ib. 1790-96. — (Mynt) Historisk

afhandling om mynt och varors värde i Sverige

under kon. Gustaf l:s regering. Ib. 1798.

Hallman, C. I. Skrifter. Sthm 1820.

Hallman, J. G. (c. 1701 — 1757).

Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. XIX), Ups. 1875.

Hambræus, J. En gyldenne Book om vnga

personers sedhers höffweligheet, af Er.

Roterodamus, öfvers. Sthm 1620.

Hamilton, H. Afhandling om krigsmagtens

och krigskonstens tillstånd i Sverige

under Gustaf II Adolfs regering. (I Vitt.

Hist. och Ant. Akad. Handl. 17:de delen.)

Hammarberg, H. Den beständiga

herdinnan. Sthm 1741.

Hammerus, H. Sveopentaprotopolis, Thet

är, The fäm förnämste och älste Sweriges

och Göthes hufwudstäder, af J. Messenius,

öfvers, af Hammerus. Sthm 1613.

Seigneur Hans Hanssons drömmar. 1679.

Harald Oluff sons Visbok (från 1500-talet),

bland 1500- och 1600-talens Visböcker, utg.

af A. Noreen och H. Schück. Sthm 1884.

Hedborn, S. J. Samlade skrifter 1, 2.

Örebro 1853.

Helsingius, Elaus Petri. Synonymorum

Libellus. Sthm 1587.

Hermelin, O. Sylvestri du Four Sede-Bok,

öfvers. Sthm 1683.

Hertig Carls Slaktarebenck. 1617.

Hesselius, A. (Americanus). (Erik) Erich

den nionde eller helige, tragedi. Sthm

1740? — (Zal.) Vänskap och trohet i döden,

eller den Indianske Printzessan Zaletta.

Ib. 1740? — (Sag. om Hild.) Sagan om

Hildurs och Frodes Gyllende-Tid och sälla

Frihets Åhr. Framgifven af Angantyr

Hejdricksson Vinlands farare. Ib. 1755.

Historiska Handlingar, utg. af Skand.

Samfundet, 1—13:1. Sthm 1861—84.

Historiska och politiska visor, utg. af G. O.

Hyltén-Cavallius och Geo. Stephens.

Örebro 1853.

Historiskt Bibliotek, utg. af C. Silfverstolpe.

1, 2. Sthm 1875, 76.

Hjortzberg, J. (1703—66).

Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. XIII), Ups. 1870.

Hjärne, Carl Urban (1703—86).

Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli, Ups. 1856.

Hjärne, Thomas. Vitterhetsarbeten, utg. af

P. Hanselli, Ups. 1856.

Hjärne, Urban (1641 — 1724). (Surbr.) Een

uthförlig berättelse om the nyys opfundne

Suurbrunnar vidh Medevij. Sthm 1680.

(Vatt.) Den lilla Vattuprofvaren. Ib. 1683.

(Ved.) En lijten Oeconomisk skrifft om

Vedhsparande. Ib. 1696.

(Anl.) Den korta Anledningen til

åthskillige malm och bergarters, mineraliers

och jordeslags etc. efterspörjande och

angifvande, besvarad och förklarad.

Ib. 1702, 6.

(Under.) Grundelig underrättelse huru

mineralvatnet vid Medevij bäst skal

brukas. Ib. 1702.

(Förb.) Förberedelse til de vndersökningar,

som vthi Kongl. Laboratorio äro

genomgångne. Ib. 1706.

(Par.) Defensionis Paracelsicæ Prodromus.

Ib. 1709.

(Orth.) Orthographia Svecana, eller den

retta Svenska bookstafveringen. Ib. 1717.

(Vitt.) Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli,

Ups. 1856.

H. O. Visbok, se Harald.

Holgeri, Nicolaus. Troijenborgh. Kalmar

1632.

Holmström, I. (c. 1660—1708).

Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. VI), Ups. 1863.

Hoorn, J. von. De tivenne jordegummor

Siphra och Pua. Sthm 1719.

HSH = Handlingar rörande Skandinaviens

historia, 1—40. Sthm 1816-60.

Hund, D. Hansson. Konung Erik XIV:s

krönika, utg. af F. A. Dahlgren. Skrifven

1605, tryckt i Sv. Fornskr. Sällsk.

Samlingar 1847.

Een Huus-Spegel, nyttigh så och lustig för

Gambla och Unga etc., af P. B. Tr. 1697.

Höpken, A. J. von. Äreminne öfver C. G.

Tessin. Sthm 1771. — Skrifter, utg. af

C. Silfverstolpe. 1, 2. Ib. 1890—93.

Jernkontorets annaler, se Sefström.

Jesus lärer i templet, comedia (från

1500-talets senare hälft), utg. af G. E. Klemming.

Sthm 1873.

Johannis, Torstenius. (Fästn.) En

fästningarings heemligheter, öfvers, från Tyskan.

Sthm 1604. — (Husr.) Huus Regla, tryckt

i E. Erici Underv. för leijofolcket.

Josephi Historia (af Thomas Gevaliensis).

Rostock 1601.

Judas Redivivus, se Rondeletius.

Keder, N. (1659—1735). Vitterhetsarbeten,

utg. af P. Hanselli (del. X), Ups. 1869.

Kellgren, J. H. Samlade skrifter, 1—3.

Sthm 1796.

Kemner, H. M. Trummoslagh uppå Dunæ

Müntz Skantz. Riga 1629.

Kexél, O. (1748-96). Skrifter, samlade af

P. A. Sondén. 1, 2. Sthm 1837.

Knöppel, C. De förtretelige, lustsp. af

Molière, öfvers. Sthm 1741. —

Manns-Scholan, lustsp. af Moliére, öfvers. Ib.

1741. — Alla menniskiors vän, lustsp. af

Legrand. Ib. 1743. — Gudarnas rådslag,

om fruentimret må fria sielft, skåd. Ib.

1744. — Mötesplatsen i mörkret, lustsp.

Ib. 1750.

Kokbok = Een lijten Kockebook. Sthm 1650.

Kolmodin, o. Biblisk Qyinno-Spegel. 1,2.

Sthm 1732, 50.

Kolmodinus, E. Genesis Ætherea eller

Jesu Christi födelse, com. Åbo 1659.

Lælius, Laur. Johannis. Een sköön och

härligh Jungfrw Speghel. Sthm 1591. —

(Res.) Itinerarium sacræ scripturæ, Thet

är: Een Reesebook öffuer then helighe

Schrifft, af Bünting, öfvers. 1,2. Ib. 1588.

Lagerbring, S. Sammandrag af Svea Rikes

historia. Sthm 1775.

Lagerlöf, P. (1648-99). Vitterhetsarbeten,

utg. af P. Hanselli (del. IV), Ups. 1866.

Lagerström, M. Den politiske

Kannstöparen, af Holberg, öfvers. Sthm 1729. —

Le Tartuffe eller den Skenhelige, af

Molière, öfvers. Ib. 1731. — Den Giruge, af

Molière, öfvers. Ib. 1731. — Madame

April-Väder, af Holberg, öfvers. Ib. 1736.

Mäster Gerdt Westphaler, af Holberg,

öfvers. Ib. 1737. — Jean de France eller

Hans Frantzson, af Holberg, Ib. 1744.

Lalin, L. S. Arachne, op. com. Sthm 1750.

Landt. instr. = Samling af Instructioner

för högre och lägre tjenstemän vid

Landt-regeringen i Sverige och Finnland. Utg.

af C. G. Styffe, Sthm 1852.

Laurbecchius, P. Simon Magus. Link.

1652.

Laurelius, O. Then Svenska kyrckio-ordningen (skrifven omkr. 1650). Tr. i Handl.

rör. Sv. hist. 2 Ser. II. Sthm 1881. —

Religions-Spegel. Vesterås 1655. — F.

Albani Påfveske Anatomia, öfvers. Ib. 1663.

Opuscula religiosa. Ib. 1665. (Citerade

äro: 3) Bevis, att de Lutherske hafva den

rätta tron; 4) Betraktelse om Antichristus;

6) Andelig regimentsform; 8) Guds

klagan öfver det syndfulla lefvernet.)

Laurentii, A. Huustafla, af Chr. Fischer,

öfvers. Sthm 1618. — Verldennes Spegel,

af G. Cieglerus, öfvers. Ib. 1620.

Laurentii, Laur. (Pred.) Predican öffuer

the tre yterste werser vthi Dauidz 91.

Psalm. Ups. 1618. — Een eenfaldigh

Nyåhrs Predikan. Ib. 1618.

Laurentii, Sveno. Twå Predikningar om

then Christelighe Riddaren. Ups. 1622.

Lemnius, W. Emoot Pestilentzie huru hwar

och een menniskia sigh hålla skal. Sthm

1572.

Lenngren, A. M. Skaldeförsök. 2 uppl.

Sthm 1825.

Leopold, C. G. af. Samlade skrifter. 1—6.

Sthm 1814—33.

Leuchowius, B. Petri. Brudhgummens

ährekrantz, af J. Zader, öfvers. Ups. 1620.

Leyoncrona, C. (c. 1660—1710).

Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. VI), Ups. 1863.

Leyonstedt, A. (Wollimhaus) 1649—1725.

Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del.

V), Ups. 1863.

Lidner, B. Samlade arbeten. 1, 2. Sthm

1812, 14.

Liljenstedt, J. (Paulinus). Den nyfödde,

korsfäste och upståndne Christus. Sthm

1694. - Vitterhetsarbeten, utg. af P.

Hanselli (del. VI), Ups. 1863.

Liljestråle, J. W. Fidei-commiss till min

son Ingemund. 2 uppl. Sthm 1797.

Lind, O. Orda-Bok på Tyska och Svänska

så ock på Svänska och Tyska. 1, 2. Sthm

1749.

Lindahl, P. Den Tanckefulla, kom. af

Regnard, öfvers. Sthm 1743. — Syrinx.

Ib. 1747. — Menlöshetens tempel. Ib. 1749.

Lindestolpe (Linder), J. (Pest.) Tanckar

och Anmärckningar öfver desse tijders

Pestilentia. Sthm 1711. — (Frans.)

Tanckar om siukdomen Fransoser. Ib. 1713.

— (Fross.) Tanckar om Frossan och

Kin-kina barken. Ib. 1717. — (Surbr.)

Tanckar om Suurbrunnars krafft och verckan.

2 uppl. Ib. 1718. — (Surbr. fråg.)

Suurbrunns frågor. Ib. 1718. — (Matk.)

Tanckar om matkar och skrijdfää i menniskians

kropp. 2 uppl. Ib. 1718. — (Färg.) Svensk

Färgekonst. Ib. 1720. — (Skörb.) Tanckar

om Skörbugg och Rogfubben. Ib. 1721.

Lindner, M. Facetiæ, Thet är:

Tijdh-För-drijff, eller een lustigh Roo-Book och

Sällskaps Book. Öfvers, fr. Tyskan. Tr. 1641.

Lindschöld, E. (Gen.) Den stoora Genius.

Sthm 1669. — Vitterhetsarbeten, utg. af

P. Hanselli (del. IV), Ups. 1868.

Lindsten, O. (i början af 1700-talet).

Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. XIV),

Ups. 1870.

Ling, P. H. Asarne. 2 uppl. Sthm 1833.

Samlade arbeten, 1—3. Ib. 1859—66.

Linköpings Capitels Dombok, från 1596.

(Hos Troil, Skrifter och Handl. til

uplysning i Svenska kyrko- och reformations

historien, 5 delen.)

Linné, C. von. Öländska och Gothländska

resa. Sthm 1745. — Västgöta-resa. Ib.

1747. — Skånska resa. Ib. 1751. — Tal

om märkvärdigheter uti Insecterna. 3 uppl.

Sthm 1752.

Livin, Z. Kyrkostötoschopia Sæbyensis.

Eller Eric Jonsson, kyrkoväktares, brofogdes samt orgeltrampares lefvernesbeskrifning. Norrk. 1781.

Lohman, c. J. (1694—1759).Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. XIX), Ups. 1875.

Lucidor, L. Helicons blomster (utg. af J. Andersin). Sthm 1688.

Ludvigsson, R. Erik 14:s krönika (i HSH

12 delen).

Lustspelet Amman (af J. Stagnell?). Vesterås 1756.

Lykko-Pris. Sthm 1689. (I. Börk har förf.

sid. A-B 2 b, J. Widman sid. B 3 a—D 4a,

G. J. Törnqvist sid. D4b—F2a.)

Lönbom, S. Handlingar till K. Carl XI:s historia, 1 — 15. Sthm 1763—74. —

Svenska Archivum, 1—3. Ib. 1766—72. —

Historiska Märkvärdigheter, till uplysning af Svenska häfder, 1—4. Ib. 1767, 68. —

Anecdoter om namnkunniga och märkvärdiga Svenska män, 1—3. Ib. 1770—75.

— (Uppl.) Uplysningar i Svenska historien,

1—4. Ib. 1768—71.— Historiskt Archivum,

1—6. Ib. 1774—76.

Malmborg, j. Barclaji Argenis, öfvers. Sthm 1740.

Marcolphus, Thet är: Een vnderligh och sälsam Historia om Konung Salomon och en benembd Marcolphus. Öfvers, fr.

Tyskan? Tr. 1630.

Medeen, E. Jacobs stege etc. Strengn. 1687.

Messenius, J. (Ret.) Retorsion oc gensvars skrifft. 1610. — Disa, com. Sthm 1611.

Signill. Ib. 1612. — Swanhuita. Ib. 1613. — Blanckamäreta. Ib. 1614. (Cit. efter uppl. a i Klemmings Dram. Litt.) —

Christmannus, com. (Messenii samlade dramer, utg. af H. Schück, 4 häft. Ups. 1888). — Chrönika om Stocholm (förf. 1629), utg. af C. Silfverstolpe i Hist.

Bibliotek 1 del.

Missförståndet, kom. i 5 a. (öfv. fr. Franskan).

Sthm 1741.

Modée, R. G. Håkan Smulgråt, kom. Sthm

1739. — Fru Rangsjuk, kom. Ib. 1741.

Dårhuset, kom. Ib. 1741.

Moræus, C. (konrektor i Nyköping 1681 — 89). Vitulus, thet är een lustigh fabula om en bonde, benämdh Coræbus, som

bleff bort såld för en kalf. Öfvers. (Lat. orig. af C. Schonæus.) Utg. af P. Hanselli (del. XXI), Ups. 1876.

Murberg, J. (Kläd.) Anmärkningar om kläden och ylletyg, som mest nyttjades i Sverige i kon. Gustaf 1 :s tid. (I Vitt. Hist. och Ant. Akad.-s Handl. 3:75—124.) — (Mynt) Historiska anmärkningar om Svenska myntet och myntningen under Gustaf l:s regering. (I nämnda Handl. 5:107—134.)

Berättelser om de tre äldsta Gustavianska princessornas utstyr och hemgift. (I nämnda Handl. 5:185—160.)

Myst. = Två hittills outgifna Svenska Mystèrer. (Efter en handskrift från 1500-talet

utg. af G. E. Klemming.) Sthm. 1864.

Månsson, A. Een mykit nyttigh Örta-Book.

2 uppl. Sthm 1642. — Practica om åderlåtande. Link. 1642.

Månsson, J. Een Siö-Book. Sthm 1644.

Ny uppl. utg. af J. Hahn, Ib. 1748.

Mörk, J. H. Adalriks och Giöthildas äfventyr. 1, 2. Sthm 1742, 44. — Thecla. 1—2 (2 uppl.), 3. Ib. 1758—59.

Nach-Speel, Ett lustigt. Tr. 1691.

Nicander, A. Det tvungna gifftermålet,

kom. af Molière, öfvers. Sthm 1733. —

Anmärkningar öfver Svenska skaldekonsten. Ib. 1737. — Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. XVIII), Ups. 1874.

Nordenflycht, H. C. Utvalda arbeten. Sthm 1774.

Nordin, C. G. Handlingar till upplysning af Svenska krigshistorien. 1, 2. Sthm 1787, 88.

Nova ordinantia ecclesiastica 1575. (I Handl.

rör. Sv. hist. 2 Ser. II. Sthm 1872.

Thet Nyia Testamentit på Swensko. Sthm

1526.

Nyman, Mårten. Then underskiöne Psyche, af Apulejus, öfvers. Ups. 1666.

Odel, A. Sagan om Lagen och Friheten,

Hjalmar och Folket. Sthm 1766.

Olai, Arvid. Fr. Petrarcæ Speculum morale,

Thet är: En kort Skådespegel. öfvers.

Link. 1641.

Olai, Samuel. Tractaat om ogudhachtigha och ketterska menniskiors begraffning, af J. Epinus, öfvers. Vesterås 1624.

Olavi, Benedictus. Een nyttigh Läkere Book. Sthm 1578.

Olfson, Hans. Een lijten andeligh Tragoedia om the tree wijsa män aff Österlanden. Link. 1635. — (Christiern) Historisk relation af Kon. Christierns II... grymme

tyrannij ... rijmvijs författat aff Hans Olffson ... men nu på nytt reviderat och

effter poetisk aart förbättrat aff Erico Schrodero. Tr. 1644.

Olsson, Johan. En ny Wijsa om foglars art. Vesterås 1623.

Olthoff, C. E. C. von. Divertissement på konung Fredrik l:s födelsedag 1738. Sthm 1738. — Plutus eller Mammon, kom. af Legrand, öfvers. Ib. 1740.

Om Påfvarne. Handskrift i Kongl. Biblioteket (antagligen från 1570-talet).

Oxe, H. (1670— 1723). Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. XI), Ups. 1869.

Oxenstjerna, Axel. Bref till Johan Oxenstjerna, utg. af Gjörwell. Band I, II. Afd. 1—4. Sthm 1810, 19. — Dessutom bref, införda i HSH.

Oxenstjerna, J. G. Arbeten. 1—5. Sthm 1805—26.

Palmberg, J. Serta florea Svecana eller Swenske Örtekrantz. Strengn. 1684.

Palmfelt, G. Qvinno-Skolan, eller den enfaldige Agnes, kom. af Molière, öfvers. Sthm 1739. — Virgilii Ecloger eller Herde-qväden, öfvers. Ib. 1740. — Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. XIX), Ups. 1875.

Paulinus, L., se Gothus.

Peringskiöld, J. Heimskringla, öfvers. 1,2.

Sthm 1697. — Vilkina Saga samt Niflunga Sagan, Öfvers. Ib. 1715.

Peringskiöld, J. F. Mester Adams canikens i Bremen beskrifning om Sverige, Danmark och Norige, öfvers. Sthm 1718. — (Jord.) Jordans beskrifning om Göthernas

uhrsprung och bedrifter, öfvers. Ib. 1719.

Petrejus, P. (Ber.) Een wiss och sanfärdigh Berättelse om några förändringar, som j thesse framledne åhr wthi

Stor-furstendömet Muskow skedde äre. Sthm 1608. — Chrönica om alla Swerikis och Göthis konungar etc. Ib. 1611. — (Beskr.) Een wiss och egenteligh Beskriffning om Rydzland. 1—9. Ib. 1614—15.

Petri, L. (Vigv.) Een forclarning om Wijgda-watn. Sthm 1538.

(Dial. om mess.) Dialogus om then förwandling som medh Messonne skedde, tå Ewangelium j wår tijdh först vthi

liwset vpkom. Förf. 1542, utg. af A. A. Angermannus, Wittenberg 1587.

(1 Post.) Postilla öffuer Winterdelen, thet är, öffuer all Euangelia, som läsas om Söndagarna jfrå Aduentet alt in til Påscha. (Öfv. fr. Tyskan.) Sthm 1555.

(2 Post.) Postilla öffuer Sommardelen, thet är, öffuer all Euangelia, som läsas om Söndagarna jfrå Påscha alt in til Aduentet. Ib. 1555.

(3 Post.) Postilla på the förnemligasta Högtidher och Helgedaghar som falla emellan Aduentet och Påscha. Ib. 1555.

(4 Post.) Någhor almenneligh Euangelia postilerat. Ib. 1555.

Petri, L. (forts.)

(Dryck.) Emoot Dryckenskap. Öfvers, fr. Tyskan. Ib. 1557.

(Bot.) Förmaning til Clerkerijt samt medh menige man om Boot och bättring och almenneligha böner. Ups. 1558.

(Om nattv.) Een liten vnderwijsning, huru Christet folk må warda förmanat til Sacramentet eller wårs Herras Jesu

Christi Nattward. Öfvers, fr. Luther. Sthm 1558.

(Kr.) Svensk Krönika. (Fullbordad 1559.)

Tr. i Scriptores rer. Suec. med. ævi,

Tom. II, Sect. 2.

Dauidz Psaltare på nyt öffuerseedd.

Sthm 1560.

Salomons Ordspråks Book. Salomons Predicare. På nytt öffuerseedt. Ib. 1561.

Salomons Wijsheet, på nytt öffuer seedt. Ib. 1561.

Jesu Sirach sons book, på nytt öffuerseedt. Ib. 1561.

Jobs book. På nytt öffuerseedt. Ib. 1563.

Jesaia Prophete på nyt öffuerseedd. Ib. 1568.

(Krön. pred.) Een Christeligh Predican om werldzligh Öffuerheet etc. Hållen i Ups. vid Erik 14:s kröning. Ib. 1561.

(Mandr.) Een Predican emoot mandråp. Ib. 1562.

(Exorc.) At thet är rett och Christelighit, bruka Exorcismum widh Döpelsen ... Justi Menij förklaring, öfvers. Ib. 1562.

(Dial. om nattv.) Om någor stycker wårs Herras Jesu Christi Nattward anförandes. Dialogus. Ib. 1562.

(1 Sänd.) Sändebref (till Ups. stifts presterskap om bristen på nattvardsvin). Ups. 1564.

(2 Sänd.) Sändebref (i samma ämne). Tr. hos Troil, Skrifter och Handl. till upplysning i Svenska kyrko- och

reformations historien, del. 3, s. 195 — 224.

(3 Sänd.) Sändebref till Ups. stifts presterskap. Sthm 1566.

(Kyrkost.) Om Kyrkio Stadgar och Ceremonier etc. Förf. 1566, utg. af A. A. Angermannus, Wittenberg 1587.

(Kyrkord.) Then Swenska Kyrkeordningen. Sthm 1571.

(Skyld.) Om förbudhen skylskap och swågerskap etc.. Ib. 1572.

(Chr. pina) Öffuer Historien om wårs Herras Jesu Christi werdigha Pino och Dödh någhra eenfalligha Sermoner eller

Predicaner. Ib. 1573.

Petri, O. (Tänk.) Tenkiebock (såsom sekreterare i Stockholms rådstuga 1524—29). Handskrift i Kongl. Bibi.

(Men. fall) Een nyttwgh wnderwijsning wthwr Schrifftenne om menniskiones fall etc. Sthm 1526.

Petri, O. (forts.)

(Underv.) Een skön nyttugh vnderwisningh allom Christnom menniskiom . ..stelt på spörsmåll och swar. Öfvers, fr. Tyskan. Tr. 1526.

(Svar till P. Eliæ) Swar vppå jtt ochristelighit sendebreff som en lögnactigh Munck hetandes Paulus Helie haffuer vthgåå latit emoot thet helga Euangelium. Sthm 1527.

(Svar till P. Galle) Swar påå tolf spörsmål om noghor stycke ther then euangeliske lärdom och the papisters lärdom jcke dragha offuer eens, och drifves til baka the swar som doctor Pedher Galle om samma spörsmål giffuit hafwer. Ib. 1527.

(Sänd.) Itt fögho sendebreff til Paulum Helie aff Carmeliters orden j danmarck, ther honom geffues swar til thet breff och spörsmål han för jt åår sidhen förscriffuit hadhe til högmechtig första her Götzstaff... om then föruandling her j riket skeedt är. Ib. 1528.

(1 Förman.) Een Christelighen formaning til

clerekrijt som j nestkommandes prestamoot forsampnas j Vpsala, Strengnes och Westerårs etc., ther forclar at

warder huadh clerekrijt leekmen plichtoghe äre, och hwadh leekmen äre clerekrijt plichtoghe jgen. Ib. 1528.

(2 Förman.) En Christelighen formaning til Sweriges jnbyggiare vthropat j Vpsala offuer högmectig förstes konung

Götzstaffz cröning tolffte dagh januarij.

1528.

(3 Förman.) Förmaning til alla Euangeliska predicare öffuer heela Swerige, ther hwar och een Christrogen

Menniskia må haffua rettelse vtaff, huru hon sigh skicka skal, tå förfölielse påkommer för Gudz Ord skul. Förf. 1535. Tr. Rostock 1612.

(Sakr.) Een liten boock om Sacramenten

_ etc. Sthm 1528.

(Äkt.) Een liten vnderuisning om Echteskapet etc. Ib. 1528.

(Klöst.) Een liten boock j huilko closter-leffwerne forclarat warder etc. Ib. 1528.

(1 Post.) En nyttog postilla ofuer någhor fåå Euangelia aff sommardelen etc. (Efter Luther.) Ib. 1528.

(2 Post.) En lijten Postilla offuer all Euangelia som om söndaghanar läsen warda offuer heela året etc. Ib. 1530.

(Guds ord) Om gudz ordh och menniskios bodh och stadhgar j thet andeligha etc. Ib. 1528.

(Handbok) Een handbock påå Swensko, Ther doopet och annat mera vthi ståår. Ib. 1529.

(1 Mess.) Then Swenska Messan epter som hon nw holles j Stocholm etc. Ib. 1531.

Petri, O. (forts.)

(2 Mess.) Orsack hwar före Messan böör wara på thet tungomål som then menighe man forstondelighit är. Ib. 1531.

(Sal.) Een lijten boock ther vthi forclarat warder hwar igenom menniskian får then ewiga salighetena etc. Ib. 1535.

(Ingång) En liten ingong j then helliga scrifft etc. Ib. 1538.

(Ed.) Een predican emoot the gruffueliga eedher och gudz försmädilse, som nw almenneliga brukas. Ib. 1539.

(Kr.) Svensk Krönika. Förf. omkr. 1540, utg. af G. E. Klemming, Sthm 1860.

(Jesu pina) Wårs Herras Jesu Christi pina och vpståndelse m. m. Stelt på rijm. Sthm 1556.

(Verld.) Om Werldennes största Förwandlingar och Ålder. Ib. 1558.

Phrygius, Sylvester Johan. Brudepredican. Sthm 1604.

(1 Likpred.) Likpredikning öfver U. Snäckenborg. Ib. 1610.

(2 Likpred.) Likpredikning öfver A. Ekeblad. Ib. 1613.

(3 Likpred.) Likpredikan öfver hertig Johan af Östergötland. Ib. 1618.

(4 Likpred.) Likpredikning öfver N. Liljehöök. Ib. 1619.

(5 Likpred.) Likpredikning öfver furstinnan Elisabeth. Ib. 1620.

Valetpredikning. Ib. 1613.

(Äkt. pred.) Echtenskaps Predikning. Ib. 1615.

(Him. lif.) Thet Himmelska lifzens ... affrijtelse (sex predikningar). Ib. 1615.

Agon regius; Kongl. Maj:ts... H.Johans III frimodelige Dödzkamp. (Bearbetning efter J Petri Nericius.) Ib. 1620.

Berättelse om Johan 3:s död (införd i föreg. bok).

Tillegnan och företal till P. Svarts Ähra-predikning, Se Svart.

Prytz, A. J. Olof Skottkonung, kom. Ups. 1620. — En lustigh comoedia om Konung Gustaf then första. Ib. 1622.

Psalmboken, Svenska, af 1536 (sannolikt förf. af O. Petri), utg. af G. E. Klemming, Sthm 1862.

Psalmeboken, Then Svenska, förbätrat och medh flere Songer formerat. Sthm 1572.

Raimundius, L. Historia Liturgica, förf. 1638, utg. af A. A. von Stjernman, Sthm 1745.

Reenhjelm,J. Thorsten Wiikingssons saga, öfvers. Ups. 1680.

Regium horologium, Thet är Gudfruchtiga och Rettvisa Konungars urverk. Infördt bland Spegels skrifter, Norrk. 1745, men tillhör ej honom.

Renner, M. (1690). Vitterhetsarbeten, utg.

af P. Hanselli (del. XIII), Ups. 1870.

Reyncke Foss. (Öfv. fr. Tyskan.) Sthm 1621.

Rhodin, J. Samling af Svenska Ordspråk. Sthm 1807.

Rhyzelius, A. O. Klosterbeskrifning. Link. 1740.

Risell, J. (1697—1724). Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. XVI), Ups. 1873.

Risingh, J. Een Land-Book, eller några vpsatter til wårt käre fädernes-landz nytta och förkofring wälmeente om Land-Bruuk och Land-Lefwerne. Vesterås 1671.

Rolander, N. J. Sacer nauclerus, Thet är: Skipzbook vthaff then Helga Skrifft. Sthm 1627.

Roman, C. G. Nicolai Klimii resa (af Holberg), öfvers, fr. Latin. Sthm 1746.

Rondeletius, J. Judas Redivivus, Thet är: En christeligh Tragicocomædia etc. Förf. 1614, utg. Sthm 1871.

Rosenfeldt, Werner von. Navigationen eller Styrmanskonsten. Sthm 1693. —

Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del.

XVI), Ups. 1873.

Rosenhane, G. Wenerid. Sthm 1680. —

Fyratijo små wijsor. Ib. 1682. — Thet

Svenska språketz klagemål. Ib. 1658.

(Tillsammans åter utgifna af G. E. Klemming, ib. 1853.)

Rosenstein, N. von (1752 — 1824). Samlade skrifter, 1—3. Sthm 1838.

Rothovius, Isaak. (1 Pred.) Predican om the Christnas Collatz och Gestebodh. Strengn. 1623. — (2 Pred.) Predikan om huru Christus mättade 5000 män. Ib.

1623. — (3 Pred.) Tacksäijelse-Predikan 15 juli 1640. Ups. s. å. — (4 Pred.) Then christeliga läran om ... bättring ... Vthaff Hieremiae Klago-Wijsor i tiugo

predikningar författat. Åbo 1645.

RR = Riksregistraturen.

Rudbeck, O. (1630—1702). Atland eller Manheim, del. 1, 2. Ups. 1679, 89. —

Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del.

XII), Ups. 1869.

Rudbeck, O. den yngre (1660-1740). Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. XII),

Ups. 1869.

Rudbeck, O. (1750—77). Boråsiade. Sthm 1776. — Neri. Ib. 1784.

Rudbeckius, J. (Kon. reg.) Välsignat Konunga regemente eller lyckeligh Folksstyrelse, i 32 predikningar (1614—20). Ups. s. a. — (1 Pred.) Predikan på then

l:a sönd. i Adventet 1618. Vesterås 1625.

— (2 Pred.) Warningzpredikan på then andre sönd. i Adventet 1622. Ib. 1637.

— (3 Pred.) Jordeferdz-predikan öfver enkedrottning Catharina. Ib. 1622. —

(4 Pred.) Jordeferdz eller vthförelse predikan öfver kon. Gustaf Adolf 1634. Ib. 1634.

Rudbeckius, P. J. En ny Wijsa om Starcke en rättskaffens Swensk vng Swen etc. Sthm 1624.

Rudeen, Thorsten (1661 — 1729). Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. VIII), Ups. 1867.

Rudenschöld, C. (1698—1783) och U. (1704—65). Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. VIII), Ups. 1867.

Runeberg, J. L. Samlade skrifter. 1—5. Örebro 1851-64.

Runius, J. Dudaim. 1—3. Sthm 1733.

Rydelius, A. Sede-bok. Sthm 1731. —

Nödiga Förnufts-öfningar, 2 uppl. Link. 1737. — Vitterhetsarbeten, utg. af F. Braune. Lund 1868.

Rådsprot. = Svenska riksrådets protokoll, 1, 2 (åren 1621—32), utg. af N. A. Kullberg. Sthm 1878, 80.

Rålamb, Åke. Adelig öfning, del. 10, 13, 14. Sthm 1690, 95.

Rääf, L. F. Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre härad i Östergötland. 1—4. Örebro 1856-65.

Röding, J. Historisk undersökning om krigskonstens tilstånd i Sverige i kon. Gustaf l:s tid. (I Vitt. Akad:s Handl. 1 delen. Sthm 1755.

SAH = Svenska Akademiens Handlingar.

Sahlstedt, A. M. Melicerta, herdaspel. Sthm 1750. — Sagan om Tuppen. Ib. 1758. — Tuppen om Sagan. Ib. 1758. — Critik öfver Tuppen om Sagan. Ib. 1759.

— Vittert snille, i en kårt afhandling betracktadt. Ib. 1775.

Salomons ordspråk. Sthm 1536.

Salomos Wijsheet. Sthm 1536.

Sanfärdigt swar och berettelse på ... Sigismundi wegna... emott... Herttigh Carl.

1617.

Schmedeman, J. (1652—1713). (Just.) Kongl. Stadgar m. m. angående Justitiæ och Executions-ährender. Sthm 1706. —

Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. XV), Ups. 1871.

Schroderus, E. (Nycopiensis) (Kon. förär.)

Regium donum, eller Konungzlig förähring ... Konungs Jacobi I. Öfvers. Sthm 1606.

(Gadd) En sanfärdigh oration ... uthaf Hemming Gadd, öfv. fr. Latin. (Sthm 1612?)

(Ratich.) Berättelse om Wolfgangi Ratichii Didactica eller Lärekonst, öfvers, fr. Tyskan. Sthm 1614.

(Casm.) Ottonis Casmanni Andeligh Rust-kammar til dödhen. Öfvers. Ib. 1615.

(Pac.) Fulvius Pacianus, Huru en furste sitt land och folk styra skall, öfvers. Ib. 1616.

(Hoff. väck.) Ant. Guevara, Hof-folcks väckiare. öfvers. Ib. 1616.

(Cogn.) Hwssdräng. Om tiänarnars plicht emot sine herrar och hwssbonder. Af Gilbertus Cognatus. Öfvers, fr. Latin. Ib. 1617.

Schroderus, E. (forts.)

(Waldt) Rättegångs Oordning, af G. am Waldt. Öfvers. Ib. 1619.

(Kegel.) Ph. Kegelius, Tolf andeliga betraktelser. Öfvers. Ib. 1620.

(J. M. kr.) Johannis Magni Svea och Götha Crönika. Öfvers. Ib. 1620.

(Kysk. speg.) Kyskheets Spegel alle Christelige ungersvenners och jungfrugers. Öfvers. Ib. 1622.

(Men. speg.) M. Neandri Menniskie Spegel. Öfvers. Ib. 1622.

(Liv.) Then nampnkunnige Skribentens Titi Livij aff Padua Historia, öfvers, (från Tyskan). Ib. 1626.

(Uss.) Wilhelm Usselinx, Utförlig förklaring öfver Handels-Contractet angåendes thet södre Compagniet uthi

Konungarijket i Sverighe. Öfv. Ib. 1626.

(Hoflef.) Om Hoflefvernetz Förtreet och Mödesamheet, dess lijkes Landzbyg-dens eller Bonde väsendetz lustigheet och beröm. Af A. Guevara. Öfvers. Ib. 1629.

(Hels. beg. skattk.) Helsosamma Begärelsers Skattkammar, öfvers. Ib. 1638.

(Heracl.) Heraclitus, eller Thet mennisklige lefvernets fåfengeligheets och älendes betrachtelse. Ib. 1638.

(Albert.) Ægidius Albertinus, Thet qvinlighe könetz lustgård. 1—4. Öfvers. Ib. 1638.

(Kors.) Kors-Schola. (Af V. Wudrian.) Öfvers. Ib. 1641.

(Mod. sk.) Informatorium maternum eller Moder-Schola. Öfvers. Ib. 1642.

(Hunn.) Nicolai Hunnii Epitome creden-dorum, eller Then Christlige lärones korta Extract. Öfvers. Nyköping 1647.

Schroderus, E. (Upsaliensis). Lexicon Latino-Scondicum. Sthm 1637. — Se Comenius Tung.

Sefström, N. G. Bidrag till historien om våra jernbergverk. I Jernkontorets Annaler 1845, häft. 1. — Räkensättet i äldre tider. I samma Annaler.

Serenius, J. Dictionarium Suethico-Anglo-Latinum. Sthm 1741.

Sigfridi, Johannes. Gåås Kong, een lustigh och kortwiligh poetisk dickt om Mårtens Gåås. (Af W. Spangenberg.) Öfvers, fr. Tyskan. Sthm 1619.

Silverstolpe, A. G. Skaldestycken. 2 uppl.

Sthm 1814.

Simonis, Andr. Siälenes Örtegårdh, öfvers.

Sthm 1587.

Siölag, Sweriges rijkes. Sthm 1667, 4:o.

Skrå-ordningar, utg. i Sv. Fornskr. Sällsk. samlingar. 10.

Skytte, J. (Und.) Een kort Vnderwijsning, vthi hwad konster och dygder en fursteligft person skal sigh öfwa. (Skrifven 1604.) Sthm 1678. — (Or.) Een Oration om the Suenskes och Göthers första vrsprung.

Ib. 1604.

Sparman (Palmchron), A. (Ber.) Berättelse, huru man sigh i Pestilentztijder förhålla skal. Sthm 1638. — (Sund. sp.) Sundhetzens Speghel. Ib. 1642. — (Cons.)

Consilium antidysentericum. Ib. 1652.

Sparre, Erik. Rijksens Rådz, Ridderskaps och menighe Adels Oration ... til konung Sigismundum. Sthm 1594.

Spegel, H. Gudz Verk och Hvila. Sthm 1685 (med Ordlista). Åtskilliga tillägg äro cit. efter Spegels Poetiska Skriffter, Norrköping 1745. — Thet öpna Paradis. Efter nämnda uppl. 1745, jemförd med en uppl.

af 1705. — Thet tilslutna Paradis. Efter

samma upplagor. — Thet återvunna Paradis. Efter uppl. 1745. — Konung Salomons Vishet och Herlighet. Efter uppl. 1745. — Then Svenska KyrkioHistorien. 1, 2. Link. 1707, 8. — Glossarium Sueo-Gothicum eller Svensk Ordabook. Lund 1712. — Passions-Andackt. Sthm 1723. — Förklaring öfver kon. Salomons Prädikare. Norrk. 1746.

Stagnelius, E. J. Samlade skrifter. 1, 2. Sthm 1868.

Stagnell, J. Den lyckelige Banqueroutieren, kom. Sthm 1753. — Baron Sjelfklok och Fröken Granlaga, kom. Ib. 1753. — Ris-Bastugan, kom. Ib. 1755.

Stenbock, Magnus. Glädie Spel och Ähre-Sång etc. den 28 jan. 1701. Sthm s. å.

Stjernhjelm, G. Gambia Svea- och Götha-Måles Fatebur. Sthm 1643. — Archimedes Reformatus. Ib. 1644. — Företal till Wäst-Götha Laghbook. Ib. 1663. — Musce Suethizantes, Thet är Sång-Gudinnor nu först lärande dichta och spela på Swenska. Ib- 1668. — (Bröl.) Bröllops besvärs ihugkommelse (i P. Hansellis uppl., Ups. 1871; sannol. ej förf. av Stjernhjelm; jfr Samlaren 1914, s. 71 ff.) — Företal till afhandlingen kallad Baculus Carolinus

eller Carls-stafven (i Hansellis uppl.).

Stjernman, A. A. von. (Riksd.) Alla Riksdagars och Mötens Besluth m. m. 1—3. Sthm 1728—33. Bihang. Ib. 1743. — (Com.) Samling utaf Kongl. Bref m. m. ang. Sveriges rikes Commerce, Politie och. Oeconomie. 1—6. Ib. 1747—75. — Svenska Landtmarskalkars historia (i

Gjörwells Sv. Bibl.). — Företal till P. Svarts hist. om Vesterås Biskopar.

Sundel, O. Ordsamling. Handskrift i Sv. Akad:s bibl.

Stockholms Magazin, utg. af M. Swederus, 1-3. Ups. 1780, 81.

Svart, Peder. Ährapredikningöfver Konung Gustaf 1, i Upsala d. 21 Dec. 1560. Utg. af S. J. Phrygius, Sthm 1620. — Gustaf l:s Krönika. Förf. 1561, utg. af G. E.

Klemming. Sthm 1870.

Svedberg, J. Ungdoms regel och ålderdoms spegel. Skara 1709.

(Ho tror) Herre, Ho tror vår predikan?

Ib. 1709.

(Catech.) Catechismi gudliga öfning. Ib. 1709.

(Sver. ol.) Betenckiande om Sveriges olycko, eller denna tidsens himmelskriande synder etc. Sthm o. Ups. 1710.

(Sabb. ro) Gudz barnas heliga Sabbatsro. 1, 2. Skara 1710, 12.

(Dödst.) Gudelige dödstanckar. Ib. 1711.

(Pest.) Säkra och beverda helsomedel samt oförliknelig läkedom emot Pestilentien. Ib. 1711.

(Ödn.) Gudz heliga ödnalag vid menniskans timeliga och eviga velferd eller oferd. Ib. 1713.

(Dav.) David och Nathan. Huru en Herrans tienare skal predika. Ib. 1713.

Schibboleth. Svenska språketz rycht och richtighet. Ib. 1716.

(Försvar) Rettmätigt Heders Försvar emot U. Hiernes obetenckta skrifft emot Schibboleth. Ib. 1719.

(Gram.) En kortt Svensk Grammatica. Sthm 1722.

Casa pauperum, Gaza divitum. Thet är: Fattig koija, Rik mans skatt. Skara 1723.

America illuminata. Ib. 1732.

Sabbatens helgande. Norrk. 1734.

Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. XV), Ups. 1871.

Svenonis, Ericus. Predican om Christi födelse. Sthm 1618.

Svenska Biblioteket, se Gjörwell.

Svenska Folkvisor, utg. af Geijer och Afzelius; ny uppl. af R. Bergström, 1—3. Sthm 1880.

Svenska Fornsånger, utg. af A. I. Arwidsson. 1—3. Sthm 1834—42.

Svenska Ordspråk (1636). Handskrift i Kongl. Bibl.

Thet Svenske Nitet (veckoblad, utg. af O. Celsius och A. Hesselius). Sthm 1738.

Sylvius, J. Sleidani Historie-Book, öfvers. Sthm 1675. — (Er. Ol.) The Swenskes och Göthers Historia af Ericus Olai, öfvers. Ib. 1678. — Curtius Rufus, öfv. (mest efter Tyskan). Ib. 1682.

Syrachs Book. Sthm 1536.

Tegel, E. Jörensson. Then stoormechtighe ... Her Gustaffs fordom Sweriges ... Konungs Historia. 1, 2. Sthm 1622. — Konung Erics den 14:s Historia, utg. af

Stjernman. Ib. 1751.

Tegnér, E. Samlade skrifter. 1—7. Sthm 1847-51.

Tempeus, K. L. Specula, Thet är: Sveriges Rijkes Skådhetorn, af Joh. Messenius. Öfvers, fr. Latin. Sthm 1612.

Tessin, C. G. Tal på rikssalen d. 23 sept. 1751. — (Bref) En gammal mans bref til en ung prints. 1, 2. Sthm 1756. — Skrifter, utg. af G. Frunck. 1, 2. Ups.

1882, 83.

Tessin och Tessiniana. Sthm 1819.

Thorild, T. Samlade skrifter. 1—4. Sthm 1819-35.

Thyselius, P. E. Handlingar till Sverges reformations- och kyrkohistoria under konung Gustaf 1. 1, 2. Sthm 1841 —45. — Bidrag till Svenska kyrkans och läroverkens historia. Ib. 1848.

Tideboken, Den Svenska. (Sannolikt fr. 1525.)

Ny uppl. utg. af G. E. Klemming, Sthm 1854.

Tidfördrijf, Ett mycket lustigt och kortwilligt.

Tr. omkr. 1690.

Tilas, D. Dagbok vid 1769—70 års riksdag. I HSH del. 16.

Tisbe, com. af Magnus Olai Asteropherus.

(Förf. 1609.) Utg. af C. Eichhorn, Sthm 1863.

Tiällmann, N. (1652—1718). Grammatica Suecana. Sthm 1696. — Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. XV), Ups. 1871.

Tobie Comedia. (Af Ol. Petri?) Sthm 1550.

Å nyo tr. 1849.

Triewald, M. Konsten at lefva under vatn.

Sthm 1734. — Plägning til Konsten at lefva under vatn. Ib. 1741.

Triewald, S. Lärespån uti Svenska Skaldekonsten. Sthm 1756.

Troil, U. von. Skrifter och Handlingar til uplysning i Svenska kyrko och reformations historien. 1—5. Ups. 1790, 91.

Törneros, A. Bref och Dagboksanteckningar (skrifna 1823-38). 1, 2. Ups. 1840,42.

Törnewall, P. Dvgdz och Odygdz Spegel etc. Sthm 1694.

Törning, L. Danielsson. Swea och Giötha Ordsprååkz Tilökning. Sthm 1677.

Törnqvist, G. J., se Lykkopris.

Ulfsparre, Christer Ifverson. En kort Regementz Bok. Sthm 1620.

Ulspegel. Öfvers, fr. Tyskan. Sthm. 1661.

Undervisning för en ung princessa. Öfvers, fr. Franskan. Sthm 1699.

Ung, O. Philaretes medh fyre Wijsz-Möers lärdom. Streng. 1663.

Utlegning på Propheten Daniel (af D:r Joh. Draconites i Marburg), öfvers, utg. af A. A. Angermannus, Wittenberg 1592.

VAH = Vitterhetsakademiens Handlingar.

Valerius, J. D. Samlade Vitterhetsarbeten. 1, 2. Sthm 1855.

Wallenberg, J. (1746—78). Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli, Sthm 1855.

Wallenius, D. Sång- och Fägne-gudinnornas nyligen upslagne tjäll. Ups. 1688.

Wallenius, Gabr. A. F. Project af Svensk Grammatica. Åbo 1682.

Wallin, J. O. Samlade vitterhetsarbeten, 5 uppl. 1—3. Sthm 1863, 4.

Variarum rerum vocabula cum Sueca interpretatione. Sthm 1538.

Warnmark, P. (död 1709). Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. XIII), Ups. 1870.

Weise, Christian. The tre ypperste Ertz-Narrar uti hela werden. öfv. fr. Tyskan. Sthm 1697.

Wennæsius, E. (1641—84). Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. XII), Ups. 1869.

Verelius, O. Götriks och Rolfs saga, öfvers. Ups. 1664. — Herrauds och Bosa Saga, öfvers. Ib. 1666. — Hervarar Saga, öfvers. Ib. 1672. — (Run.) En kort underwijsning om then gambla Swea-Götha Runa-ristning. Ib. 1675.

Verldzlig Fåfänglighets Spegel, af JC. O. Sthm 168.

Werwing, J. (c. 1640—97). Konung Sigismunds och Konung Carl IX:s historier, utg. af A. A. v. Stiernman. 1, 2. Sthm 1746, 47.

Werwing, J. G. (död 1715). Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. IV), Ups. 1866.

Westhius, S. Adelskaps härkompst. Sthm 1678. — Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. XVI), Ups. 1873.

Wexionius, O. Sinne-afwel. Gborg 1684.

— Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. VI), Ups. 1863.

Widekindi, J. (1618?—78). Gustaff Adolphs

den andres historia. Sthm 1691.

widman, J. se Lykkopris.

Wistrand, A. H. Författningar ang. Medicinalväsendet i Sverige. Sthm 1860.

Wivallius, L. (1605—69). Vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli (del. IX), Ups. 1869.

Wrangel, E. Torilla eller Regner och

Svanhvita, tråg. Sthm 1739. — Fröken

Snöhvits Tragædia. Ib. 1739.

Vultejus, J.(1639—1700). Vitterhetsarbeten,

utg. af P. Hanselli (del. XIII), Ups. 1870.

Zibet, C. B. (1740—1809) Vitterhetsarbeten. Ups. 1853.

Ödmann, S. Åminnelsetal (i Vet. Akad.) öfver

P. Högström, 1785.

Österling, C. G. Terentii komedier, öfvers. från Franskan. 1—3. Sthm 1699, 1700, 1708.

A.

Abc. Dessa bokstäfver brukades, såsom senare N. N., att beteckna icke utsatta namn. (se S-wall.) Vij Abc etc. Helsze edber alla oss elskelige dandemen. Gust. 1 reg. 1:275.

Abc-bok, f. Alfabetisk anteckningsbok. Skall Landzskrifvaren åhrligen halfva ett Inventarium eller ABC book, dijt han dageligen deras nampn, som några saker haffua att andraga, in noterer. Landt, instr. 213 (1635).

Abskons, n. Skärm; ljusskärm. [Isl. skons, n.] (Se S-wall.) Umbraculum, skiwl eller abskons. Var. rer. voc. G 5 b. War tu mitt Abscons emoot hetan, min skugga om middaghen. P.J. Gothus Bön. S 1 a. Stakan (candelabrum) skal vara hängiande, ab skontzet (der Liechtschirm) grönt. Comenius Tung. 745. för liuset sätter han (den studerande) absconset, hvilket gröönt är, at icke thet må försvaga ögonens skarpheet. Orb. pict. 201. medan sorglös du på miuke bädden snarckar, Abskonset på din bänck föruthan hinder knarckar. Düben Boil. pulp. 19.

Adamant, m. Diamant. [L. adamas; Fht. adamant.] han haffuer lika som med en Adamant skildt liwset ifrå mörkret. L. Petri Sir. bok 16 (saknas i Bib. 1541). en Adamant, then man intet böija eller mökia kan. P. L. Gothus 1 Utl. Cc 1 b. Vore mitt bröst aff hårdan eek, Ja hiertat aff hård

adamant. Messenius Svan. 19. — Jfr Demant.

Adamantisk, adj. O vee sådanom stålhuffuud och adamantiskom hierta. P. J. Gothus Poll. M 1 b.

Ade, interj. Adjö. [T. =]. Adde adde haff mongh tusendh godh natth. H. O. visbok 26. Ade Ade förgätt ey mig. B. G. Visbok 129. Ade, du sköna verld, far nu vel! Tisbe 55. Ade, farer vell, mina vener kiär! Ders. 70. Så fahren nu väl, ach vänner, ade. Dalius Vitt. 57.

Adelhus, n. (Se S-wall adhalhus.) Uti eller bredvid fasta städer lades ett kastell eller citadell; det kallades adelhuset eller adelslottet til skilnad från den andra fästningen. Röding 216.

Adelruna, f. Alruna (T. namn på växten

Atropa Mandragora, L. Se Fries Ord.).

I Bib. 1541 förekommer vid 1 Mos. 30: "Ruben gick vth om hwete andena, och fan lilior på markenne", en så lydande randglossa: "Somlighe läsa her (i st. f. lilior) adhelrunor". Det Hebr. ordet är dudaim, "poma amatoria", hvilka i österlandet ansågos kunna uppväcka kärlek. Jfr Sal. H. Visa 7:13. (Se Schiller-Lübben alrune.) Proföfv. 1878 har alrunor.

Adelslott, n. Se Adelhus.

Adermening, T. förvridning af växtnamnet Agrimonia. (Se Schiller-Lübben ader-monie. Jfr Fries Ord. Åkermönja.) Tagh

Sanicula, Wintergrön och Adermening aff hwario en näffua. B. Olavi 192 a.

Af, prep. 1. Från. Göstaff Arvitsson ... mik longlige aff en dreng (L. a puero,från

barndomen) tient haffuer. H. Brask (HSH

15: 5). Jag var ... af den uslaste på jorden blefven den sällaste i hela verlden. Mörk Adal. 2:318. — 2. Med. aff retto (med rätta). O. Petri Men. fall K 6 a. — 3. På. rijk

aff penningar. 2 Macc. 3: 6. — 4. Mellan två subst, med samma bet. som till i det nyare språket, hans tölper af en dräng. C. Gyllenborg Sprätth. 53. en fiålla af en flicka. Modée Dår. 13. man såg en våghals af rå i sitt snara språng mäta föltet. Mörk Adal. 1:31. — Andra föråldrade bet. se Sv. Ak. Ord. A, s. 11, 16.

Afalster, n. Afkomling. Götharnas af-alster, thet ther boor i Cimbrica Chersoneso. Spegel Ord. föret. d 1 a.

Afbedja, tr. 1. Begära af, utverka af

(någon). Äro the Propheter... så lät them thet Herranom Zebaoth affbidhia, at the quarrbleffna kärillen j Herrans Hws ... icke ock så til Babel förd warda. Jer. 27:18. — 2. Genom bön förmå att afstå från något;

genom bön afvända, undanbedja. (Se S-wall.) en part äre så hårdhiertade, at the ingalunda låta sig beveka eller affbidia. Schroderus Hoff. väck. 139. Bliffua the om nogot anmodadhe och bidne, så skole the icke tee sigh lijka såsom the kunde icke bevekes och affbidias. Ders. 171. lät affbidia och försona tigh. Kegel. 148. then föreskriffne laghen vore ... itt sådant ting, som icke lät sigh affbidia. Liv. 54. at Zoilus och Carbilius villia lasta mig, thet afbeder iagh, så länge the sielfve giöra intet bättre. Spegel Guds verk 10.

Afbedraga, tr. På bedrägligt sätt afhända. [T. abbetriegen.] Wesslare ... theres

ocker driffuit och them fremmandom ... sine penningar medh theres skadha affbedraghit. Lælius Res. 1:36. låta sigh sine penningar affbedragha. Ders. 56.

Afbelägen, p. adj. Aflägsen. vidt afbelägne orter. Rudbeck Atl. 1: 288.

Afbetala, tr. Aflöna. i kistoner war fast tundt vtaff taga ther han kunde them (krigsfolket) medh affbetala. Svart Kr. 73. Lett så mönstra thet folket och afbetala. Ders.

Afbetalning, f. Aflöning. Se Sv. Ak. ord.

Afbettla, tr. Aftigga. [T. abbetteln.]

våre qvinnor ... holla thet för en höfveskheet, om the the unga sällar myckit affbetla måge. Schroderus Albert. 1:38.

Afblifva, intr. 1. Blifva af. ther

nogor tractat skall afblifva. A. Oxenstjerna (HSH 38:457). — 2. Blifva af (med), stå syndenne manliga emoot, henne meer och meer förtryckia och dödha, til thes wij medh henne platt affbliffue. L. Petri 2 Post. 180 b. med oss arma menniskior ... plat intet annat är än synd, med hwilka wij ingalunda kunne

affbliffua. 3 Post. 49 b.

Afblotta, tr. Afvända, afvärja? skölden, ther medh man dieffuulens brinnande skott icke allena affblottar, vthan ock vthslecker, at the hiertat hwarken skiuta eller brenna kunna. P. Erici 5:266 a.

Afblåsa, intr. Upphöra att blåsa. [T. abblasen.] thetta jlinge wädher är affbläst. O. Petri Sänd. B 6 a. Så måste Jacob ... fly undan til een tijdh ... så länge (till dess) förföljelsens wädher affbläste. P. L. Gothus 1 Utl. H 4 b.

Afboende, p. adj. Aflägset boende, en vidt afboende allmänhet. Tessin Bref 2:123.

Afbragd, n.? Storverk. [Isl. afbragð, n.] Ah kunde nu så väl min grofva pintzel måla Som Herrans afbragd nu på alla orter pråla! Spegel Guds verk 269. liufva skuggans lugn mig föga ämne gaf, The rätta

af-bragds prof ännu at lägga af. Kolmodin Qv. sp. 1: 666.

Afbringa, tr. Afvända. [T. abbringen.] om the sigh ifrån sådane inventioner och the ordninger, som för thette giorde ähre, skulle låtha affbringa. HSH 24:319 (1633).

Afbrock, afbruk, n. [T. abbruch.] 1. Afskiljande, undantag. Brwkar Christi Testament effter hans stichtelse, vthan alla tilsättielse och affbrock. O. Petri 3 Förman. 112. — 2. Afbräck. wij fiendanom jw någhot affbruk göra måtte. L. Petri Om nattv. G 3 a.

Afbryta, tr. 1. Bryta ned, rifva ned. han hadhe affbrutit altaren och Lundanar. 2 Krön 34:7. Tu ... läter hans feste affbrytas. Ps. 89: 41. the skola förderffua mwranar j Tyro och affbryta hans torn. Hes. 26: 4. tina mwrar skola the affbryta. 26:12. theres ... skantzer wore thå aff brotne. O.

Petri Kr. 213.2. Utbryta, afsöndra. Allmogen ... låfvat hafver på en serdeles platz utmed eller ifrån gården at byggia soldaten en serdeles stugu, honom ett spanland åker ... afbryta. Stjernman Riksd. 3:1888-(1682). — 3. Afskilja, undantaga, göra ledig. Herr Skattmästaren så väl som Herr Præsidenten i Cammar-Collegio varit af

andre dem pålagde sysslor så öfverhopade, att de sällan till de nödige sammankomster ... någon tijd kunnat afbryta. Stjernman Com. 4: 606 (1684). Jag loffuade mig vele brytha aff så myken tijdh och komma öfver ... på

en nat eller 2. A. Oxenstjerna Bref 2:

362. Bediande här med hvar och en ... ther honom skulle teckias afbryta några få stunder, han kommer (till den utsatta disputationsakten). Svedberg Försvar 162. — 4. Bryta, ej iakttaga, besworen i noghra article och puncter epter swerigis lag ...

huilche vdi monge mötte affbrotne ære. HSH 20: 259 (1508).

Afbrytning, f. Brytning (malms), skall

gruffuedrengien haffua en ortug för til makninghen, och ett öre för aftbrytninghen huar dagh. Gust. 1 reg. 7:139.

Afbräcka, tr. 1. Borttaga, undantaga.

kan ingen menniskia sigh understå något uthi thetta Gudz Sons testamente (nattvarden) at förandra, tilsättja eller affbräckia. Schroderus Hunn. 483. (Jfr Afbrock l.> — 2. Afskilja, göra ledig. (Jfr Afbryta 3.) iagh hafuer måst dermedh (med svar på memorialen) fördröija in till nu, då jag hafuer afrbrächt så mycken tijdh och deröfuer min betänckiende fattat i pennan. A.

Oxenstjerna (HSH 35:120). — 3. Förmå att bryta upp, upphäfva, giorde Söffrin Norby

redo medh alle macht, achtandes affbreckia Her Götstaffz lägre. Svart Kr. 68. affbreckia bestalningene. Ders. 47. — 4. Göra afbräck. wele wij ... se huad wij kunne beggis wåra fiender åfrbreka. Gust. 1 reg. 7:449. draghe till honum med makt och, see til huad wij kunne breka honum aff,

och nedherleggia honum. 7:442. Varder Gud tigh i thetta lijfvet afbräckiandes (låter dig lida brist, nöd) såsom Lazaro, så skal han vedergella tigh thet på titt yttersta. Schroderus Kors. 539. — 5. Förhindra. tå thet (barnet) begynnar tilväxa, skal man icke tilstädja thet sielffsvåld, uthan thess oartige bevekelser affbräckia. Schroderus Albert. 1:20. arbeta itt stycke in på natten, ther medh någet lijtet at affbräckia ... sömnen. 1:204.

Afbyggd, p. adj. Afskild, särskildt byggd, särskildt inrättad. Capitlet skal hållas, antingen i något afbygdt rum i Domkyrkian, eller thes närliggande huus. Emporagrius Kyrkord. 264.

Afbyta, tr. Afskilja, hvardera hade fått

sin afbytta deel. L. Petri Kr. 74.

Afbära, intr. Afvika, vara skiljaktig. sende wij eder eth stycke vtaff thet falska myntedt ... thet i wäll kunne see hurw thet aff bär ifrå wan (vår) stempell. Gust. 1 reg. 6:883.

Afcirkla, tr. I en cirkel omgifva. himmelen är ett allmenneligit rum, som affsirklar och uthi sigh begrijper alle ting. Phrygius Him. lif. 54.

Afdanka, tr. och intr. 1. Afskaffa, de

den påfviska messan aldeles afdanckade. Raimundius 126. det gamla afdankade myntet. U. Hjärne Orth. 150. — 2. Afskeda, affärda. (han) genom en hetsig feber afdanckade (tog afsked ifrån) denna verlden. Gjörwell Sv. bibl. 3:31 (1686). honom lät han tappert affdanka medh goda kniplar (påkar). Petrejus Beskr. 2:99. — 3. Nedlägga (embete o. d.). År 1654 ... drottning Christina ville afdanka regementet. Stjernman (Sv. bibl. 3:17). Konung Alfonsus affdanckade (afsade sig) rijket. P. Brask Puf. 207. — 4. Taga afsked, (the) göra honom en onådigh herre, och han måste

endeligha affdancka och sin koos vijka. R. Foss 283.

Afdela, tr. Skilja, söndra. Icke skole wij heller affdelis j frå ider i nogon motthe, vtan vele göra eth medt E. K (ärlighet). Gust. 1 reg. 10:4.

Afdjup, n. Afgrund, ett afdiup, diit ingen

någonsin haar kunnat komma. U. Hjärne A ni. 250.

Afdraga, tr. och intr. 1. Draga bort. Gudh sin hand för otaksamhetena skul affdrager. A. Andreæ Försp. till L. Petri kyrkost. B 4 b. O trofaste Gud, affdragh icke tina hielprijka hand ifrå migh. P. J. Gothus Tål. H 6b. han ... med löffte them velat affdraga från theras eedh och trooheet. Gust. Adolf Skr. 148. — 2. Undandraga, beröfva, affdraga kroppenom sina nödtörfft. P. J. Gothus Rel. art. 353. — 3. Aftåga. the Chaldeers häär jfrå Jerusalem affdraghen war. Jer. 37:11. borgarenar ... dreffuo Antiochum til ryggia, så at han medh skam affdragha moste. 2 Macc. 9: 2.

Afdricka, tr. 1. Dricka af ett kärl. wämia eller gruffua sich dricka aff calken, ther en annar for honom affdruckit hadhe. O. Petri Sakr. 16 a. — 2. Dricka ur, dricka i botten, gullkaret (kärlet) ... förmåtte ingen afdricka. Björner Kämp. Thorsten 26. dricka af et djurshorn, som vart fyllt så snart det var afdruckit. Ders. Frith. 22.

Afdrift, f. Fördrifvande. Hvij gören j

icke til edre förderfvares tijdeliga affdrifft samptligh tilhielp? Girs Gust. 1 kr. 14.

Afdrifva, tr. 1. Fördrifva, bortdrifva.

wij skole honom (fienden) möta och affdriffua. L. Petri 1 Post. U 6 a. Tin läkamen skal til maat wara allom himmelens foghlom, och allom wildiwrom på iordenne, och ingen skal wara som them affdriffuer. 5 Mos. 28: 26. itt vngt Leyon jbland en fåra hiord ... ingen affdriffua kan. Micha 5: 8. läta affskräckia

och affdrijffua sigh ifrå Gudi och hans heligo Orde. P. J. Gothus Hust. 67. frestelsen ... icke letteliga läter driffua sigh aff. L. Petri 1 Post. X 8 a. Man kan itt foster affdrifva, för än thet varder lefvande. Laurelius Opusc. 4:75. jag fant mig plågad af en förtviflan, den jag på intet sätt afdrifva kunde. As. Ban. 2:508. — 2. Afvärja, hon (öfverheten) medh retmätig krijg affdrijffuer oretmätigt våld. P. J. Gothus Rel. art. 254. — 3. Afskaffa, undanrödja, thet gamble afguderij ... icke så brått och genom så ringa

arbete kunde ... afdrifwit warda. L. Petri Kr. 54. Han alt hinder, som til äfventyrs deremot kunde sig upkasta, tänkte til at afdrifva. Girs Joh. 3 kr. 119.

Afdroppe, m. En äng kan intet sitt gräs bära under ek, vallnöteträä, tall, gran och eneträ, ty deras skugga, bär och affdroppar förtaga gräsväxten. Risingh 12.

Afdrägt, f. [T. abtrag; Mnt. afdracht.]

1. skada, förlust. Solde han naagher men skoogh ok vatn, som ligge wthi almenningh, norges krone til affdrekth. HSH 18:348 (1536). ther i beclage eder, ath the vpstedis borgere bruge frijt seglatzet ther ifrå

Lödisse ... Så kan thett ware eder föge tiil affdreckt, ath the segla ther wth Gust. 1 reg. 11:262. Hvilkit och så rijket ingen ringe skadhe och affdracht tillfågher. Stjernman Com. 1:130 (1552). — 2. Uppgörelse, fördrag (om skadeersättning)? tala vid

konungen, at om någon handel eller afdrägt kan ske med de Lybske, han då ville ihugkomma det våld och orätt, som min salige käre herre af dem vederfors. Lönbom Uppl. 1:30(157..).

Afdrägtig, adj. Som medför skada, nackdel, förlust. [Mnt. afdrechtich.] Och än thå ath i (biskop Brask) och någro andre med eder icke willie gilla honom (Vesterås recess), szå skeer thet dog ecke forthenskull, att han szå oskäligha giord är, vtan therföre ath han är ider någhott affdrectiigh. Gust. 1

reg. 5:177.

Afdummad, p. adj. Afdomnad. hon dertill (till äktenskap) såsom en död och afdummat lem platt otjenlig och oduglig var. Link. domb. 376.

Afdö, intr. 1. Aflida. huar bonden

åf-döör, skall enckian ecke för then skull strax gifua nye gårdeleyo. Gust. 1 reg. 5:121. när the (presterna) affdödde moste man tagha andra jgen. O. Petri Sakr. 22 b. .Bätringen är then, genom hwilka wij affdööm ifrå syndenne. P. J. Gothus Synd. sp. D 7 b. — 2. Blifva död för. affdör thenna dödeliga werlden och sägher henne godh natt. P. Erici 1:15 a. giff nådh och anda, at wij såsom

pelegrimar thenna timliga älendheet affdö måghe. 2:17 a.

Afdöda, tr. Döda. then gambla menniskan och syndakroppen affdödhadher ... warder. O. Petri Sakr. 1 b.

Afdöma, tr. och intr. 1. Genom dom

af kräfva, döma att ersätta, honom (klaganden) bliffuer affdömdt alt thet hans tretto-broder haffuer kostat på sakena. O. Petri Sakr. 28 a. — 2. Utdöma, aflysa. Apostlanar ... affdömde all the Ceremonier, och giorde alla både Judar och hedningar

ther-före frij. L. Petri Kyrkost. 56. sydzkonabarns gifftermål woro aff Kyrkionnes formän ogillat och affdömd. Skyld. C 1 a, thenna laghen ... haffuer waret ... platt affdömd och afflagd. Ders. C 4 a. the Leuitiska Gudztiensten ... war aff Gudhi affdömd. Chr. pina O 6 a. — 3. Bedöma, så vijdha jag saken förståår och kan affdöma. A. Oxenstjerna Bref I. 4: 221. efter som en

landman kan afdöma att åkerns beskaffenhet betarfvar. Risingh 20.

Affall, n. Frånfälle, hans (P. Dela Gardies) oförmodelighe affald. HSH 36:383 (1585). Hert. Carl Philips ... afal så och begrafningh. Gust. Adolf Skr. 93.

Affalla, intr. 1. Falla ifrån, aflida. en hoop aff wårt krigzfolk ... ähre osz döde och affalne. Fin. handl. 9:131 (1556). mykit ... folck är affallit och dödt af samme siukdom. Stjernman Com. 1:219 (1572). Hvar någon mästare igenom döden affallen 1:521 (1607). han giörs nu gammall, och kan ... affalla. A. Oxenstjerna (HSH 32:269). — 2. Förfalla, aftaga, utdö. then konungzliga

Familia och stämma aldeles skulle affalla. Gust. Adolf Skr. 98.

Affinna sig, refl. Öfverenskomma, träffa uppgörelse, ingå förlikning. [T. sich abfinden.] genom en vänligh förlijkning afffinna sigh medh hvar andra. Stjernman Com. 2:779 (1654). Churfursten af

Brandeburg medh dess margfallige begångne fiendtligheeter ... gifvit Kongl. M:tt orsaak at... gå in i hans land och der nyttia subsistencen för dess armee, til dess medh Kongl. M:t han sigh affinner och ... gifver säker

teckn af een oprichtig vänskap. Stjernman Riksd. 2:1299 (1658). Det lectores och schole betiente begära, att dem må tillåtas oklandrat bruka stadzens muhlbete ... der öfver tillåter Kongl. May:tt, att dhe här om sigh affinna med borgmästare och rådh. 2:1323

(1660). iagh vil affinna migh hos eder medh gull och dyrbara håfvor, efter iagh hafver illa giordt. Peringskiöld Vilk. 261.

Afflykt, f. Flykt, afvikande, effter konungens affflycht. Schroderus Liv. 570.

Afflyktig, adj. Flyktig, afviken, skulle

legaterne seije the Carthaginenser, thet the afflychtighe och affellighe vore them Romarom icke alle igen giffne. Schroderus Liv. 398.

Afflå, tr. Skinnen ... äro nyligen afflagne. COLERUS 1:327.

AfFordra, tr. 1. Utrusta till afresa,

affärda, fortskaffa. Zenam then Laghkloka och Apollon afffoordra medh flijt, at them intet fattas. Tit. 3:13. tu haffuer wel giordt, at tu haffuer them afffoordrat werdeligha för Gudni. 3 Joh. 6. — 2. Återkalla, ifrån Gottlandh skulle thet Svenska krijgzfolcket ... affordras. Girs Gust. 1 kr. 51. Borgmästaren ... hadhe affordrat krijgzmännerna

ifrå stadsens plundring. Schroderus Liv. 571. — 3. Hädankalla. Ebba Sparre, den

Gudh i desse dagar hafver affordrat. A. Oxenstjerna Bref I. 4:135. Affordrat

genom Gud til sitt ä-varand" rijke. Stjernhjelm Jubelsång.

Affråga, tr. Fråga, genom frågande få veta, utleta något af någon. [T. abfragen.] swarar han them till itt spörsmål som the honom medh Timotheo afffråghat hadhe om the dödhas vpståndilse. NT 1526, försp. till 1 Thess. attu medh lempe kunne them

affråge, hwarest han sitt gull och sölf vnder-stungett hafwer. Fin. handl. 8:166 (1554). affrågha honom hans ärende. Petrejus Beskr. 3:10.

Affång, n. Yrsel. The långhöffde äre benägne (inclinerade) til hufvudhyra (affång). Comenius Tung. 281.

Affånga, tr. Fånga ifrån, fråntaga, beröfva. Thetta nätet, som man vppå Herrans Christi ord vthkastar, skal altijdh affånga dieffuulen folk. L. Petri 2 Post. 172a.

Affått, Åfått, adj. neutr. Der något fattas; understigande, mindre. [Se S-wall afat.] vart tå Konungh Gram betalat medh samma mått, ja, öfver och icke affåt. L. Petri Kr. 16. öffuerflödigheet är skadheligh, ähwadh heller thet är til öffuer eller åfått,

meer eller mindre än måttan kräffuer. Krön. pred. C 6 b. — Jfr Fått.

AfFärda, tr. Hädankalla. Gudh Högste hafver ... genom döden afferdat fordom min Hoffmestare Anders Bergenfellt. A. Oxenstjerna Bref I. 4:147.

Affärdig, adj. 1. Resfärdig. wore skiip

wåre aldeles afferdige och skulle löpa tiil siös. Gust. 1 reg. 9:189. Jagh stodh affärdigh in til Rome. R. Foss. 883. — 2. Göra a., affärda. giorde konung Antiochus honom afferdigh medh ett sådant svar, at

... Schroderus Liv. 560.

Affärdiga, tr. Affärda. [T. abfertigen.] wij afferdigede ij (2) åff wåre skip till Hollandt. Gust. 1 reg. 8: 286. huru må ock tå

dråparen wilia stå för Gudh, som hans belete ... hädhan aff werldenne affferdighat. L. Petri Mandr. D 7 a. glömde icke Dalekaraner affferdige them medh skarpa

skechtor och dalepijlar. Svart Kr. 27. en Herre och Furste ... afferdigar sina Legater. P. Erici 2:63 a. The affärdigade en väl uthrustat krijgsmacht. Schroderus Liv. 13.

Affödas, pass. Födas, alstras, åstad-

kommas. wort aff enom (Abraham) then ther och för ålder skull halffdöder war åfffödd all slechten. NT 1526, Ebr. 11:12. förhoppendis at ther skal mykit got affödis. Gust. 1 reg 1:58. j riichit fördis mongha

handa tall och rycthe, aff hwilke twedrecth och obestondt motthe affödhas. 2:99.

Afföding, m. Afkomling. Nit för fäderneslandet beredt (dem)... deras tacksamme affödingars ärestoder. C.G.Tessin Tal (1751) Bl.

Affölja, tr. effter wij för syndenne skul ... icke förmåge göra laghen fyllest, kan ther intet annat afffölia, än itt ondt samwet. L. Petri 2 Post. 97 b. man skal... något thet Christelighit är och förbättring affölier, siunga eller läsa. Dryck. E 7 a.

Afföring, f. Utförsel. Seuerin Norby ... legat haffuer... in paa Gullandh oc hindrat oss tiilföring oc afföring. Gust. 1 reg. 1:194.

Afförkunna, tr. Förkunna. [T. abverkünden.] affförkunna konung Philippo en uppenbar feigd. Schroderus Liv. 394. på

sidstone vardt krijghet them afförkunnat. Ders. 668. tedde sigh en herold effter sedvanan fram uppå platzen, ther speelet medh vanlighe rijm och ordasät pläghadhe

afförkunnas. Ders. 464. the medh månge rijm och lustighe sånger sin höffdinges låff och beröm afförkunnadhe. Ders. 914.

Afgift, f. Eftergift. om dalekarlena finge

noghen affgifft i then skatthen. H. Brask (Gust. 1 reg. 4: 419). the hade halft stor tunge

medt försl, och begärede förthenskuld någen affgiffi. RR 2/4 1543.

Afgjorda, tr. Afspänna (från gjorden: bältet). [T. abgürten.] Ty Pallas är af Gudarne beskärd Til at afgiorda Mars sitt vrede sverd. Stjernhjelm Fredsafl. 11 intr.

Afgrund, n. Affgrundet sägher, Hon (visheten) är icke j migh. Job 28:14. När affgrunden än nw icke woro til. L. Petri Sal. ord. 8:24.

Afgrundad, p. adj. Ogrundad. the framhärda alt uthi sin vrånga affgrundade mening. Petrejus Beskr. 6:28.

Afgränsa, tr. Begränsa. [T. abgrenzen.]til öster-söder afgränsar (Scythien) floden Tausis. Peringskiöld Jord. 13.

Afgränsande, n. Begränsande, afskiljande inom vissa gränser. Jordenes grundfästande och Hafsens afgränsande. Stjernhjelm Arch. A 2 a.

Afgud, n. For (i st. för) gud och hans helga Christ, tu (Rom) tich itt affgud vpreste, som är then sanne Antichrist. Psalmb. 1536, 82. affgudheet skal förra taghas wtåff hiertat, än vtåff altaret. O. Petri Kr. 44.

Afgudaherde, m. Afgudiskprest, lärare. O affgudhaheerdar som hiorden offuergiffua. Sach. 11:17.

Afgudakyrka, f. Afgudatempel. han skal ... vpbrenna the affgudhakyrkior vthi Egypten. Jer. 43:13.

Afgudaland, n. Land, der af gudadyrkan är rådande. thet är itt affgudha land, och the trotza vppå sina stygga affgudhar. Jer. 50:38.

Afgudamakare, m. En som förfärdigar afgudabilder. The affgudhamakare äro allesammans fåfengelighe. Es. 44:9. the affgudhamakare moste allesammans medh skam och håån bestå. 45:16.

Afgudasäte, n. Ställe, der ett lands förnämsta afgudatempel finnes. i Vpsala, ther som konungs sätit här i Swerige warit haffuer, ther haffuer och retta affgudha sätet warit. O. Petri Kr. 12.

[Afgudhet, f. se under Afgud.]

Afgudinna, f. Diana är een affgudhinna. Ap. gern. 19:24 (glossa). the göra ena affgudhinne aff henne (jungfru Maria). O. Petri Svar till P. Eliæ h 3 b.

Afgunst, f. Ogunst, afund. [T. abgunst.] then som aff afvund och affgunst effter eens annars olycko trachtar. R. Foss 436. man fattadhe til honom affgunst. Schroderus Liv. 946. hos them ingen affgunst regeradhe, ty then ena var den andra jämlijk. Hoflef. 206. Afgunst och tyrannij. Stjernhjelm Lycks. är. 2 intr. ingen lycka är uthan afgunst. Hist. bibl. 2:366 (1648).

Afgunstig, adj. Ogunstig, fiendtligt sinnad, afundsam. [T. abgünstig.] våre affgunstige fienders företagende. Stjernman Riksd. bih. 47 (1546). ett affgunstigt modh och argt upsåth. Ders. 72. de Rewelske befruktade sig för konungen i Danmarck, at han skulle vara dem afgunstig. Tegel Erik 14 hist. 11. thenne anden (djefvulen) haffuer varit affgunstig och missundt menniskione then lycksaligheet, uthi hvilka hon var satt. P. J. Gothus Rel. art. 127. månge finnas så afgunstige, att de icke gerna se det andre skola hafva någon profit jämte dem. Schroderus Uss. F 3 b.

Afguppa, tr. Afsvansa, stubbsvansa. (Af

gump.) han så väl fram som baak en affguppat apina mächta lijk var. Ulspegel A 2 b.

Afgynnare, m. Afundsman. [T. Abgönner.] wåre afgynneres och motstånderis ...

hinderlist och Prachtiker. Gust. 1 reg. 13:145.

Afgå, intr. 1. Gå bort, begifva sig bort. Lät icke the ringa affgå medh skam. Ps. 74:21. the affgudhamakare moste ... medh blygd affgå. Es. 45:16. Vria är icke affgången j sitt hws. 2 Sam. 11:10. j ären affgångne jfrå wäghenom. Mal. 2: 8. Han skal bliffua leffuande, och gå aff medh sitt lijff såsom medh itt byte. Jer. 38: 2. — 2. Gå af, falla af, lossna, thet wedherbrenda wedherlodher, och wil intet affgå. Hes. 24:6. allahanda skinwerck som twaghit är, och sårnadhen affgången är. 3 Mos. 13: 58. — 3. Gå ifrån, afvika ifrån, öfvergifva. de aldrig skole afgå den lärdom (Lutherska läran) som nu upkommen är. Thyselius Handl. 2:193(1544).

4. Försvinna, upphöra. Ah at tu ... fördolde migh så lenge (till dess) tijn wredhe affgåår. Job 14:18. — 5. Blifva afskaffad. wåra fädhers stichtningar, the wij aff vngdom

hållet haffua, moste affgå medh skam. Jer. 3: 24. — 6. Aflöpa, tillgå, försiggå. Ehwadh tu tagher tigh före, thet skal han läta tigh wel affgå. Job. 22: 28. Är thet Simrj wel affgångit som drap sin herra? 2 Kon. 9:31. thet j heemligha talen medh hwar annan j örat, skal icke så fåfengt affgå. Vish. 1:11. Hwem

haffuer thet doch gått wel aff, som sigh haffuer satt emoot honom? Job 9:4. Mon thet ock skola gå idher wel aff, när han warder idher ransakandes. L. Petri Jobs bok 13: 9. the ther förachta theres föräldra, them warder thet illa affgongandes. O. Petri 2 Post. 31 b. theras böön är fåfeng och affgåår föruthan

frucht. P.J. Gothus Hust. 192. fördrenckte

honom medh hela hans krigzhäär j thet Rödha haffuet uthi ett öghnablek, så at icke en kom ther ifrå som viste berätta huru thet affgick. P. L. Gothus 1 Utl. B 3 b. Det ey utan skada afgick. Carl 9 Rimkr. 27. Thet kan icke uthan förundran affgå hoos främmande så väl som inländiske, huru det må vara tillgångit, at vi så plötzlig medh the Rysser... äre komne uti så blodigt krijg. Gust. Adolf Skr. 134. Jagh frucktar han vill begynna een leek, som ey affgåår medh löye och skemt. S. Brask T. krig. C l a. Thet var en stoor seghervinning, dogh gick then och them

Romarom aff icke uthan blodh. Schroderus Liv. 743. — 7. Ang. sägen, rykte, som går

om något. hwar æn saa våre (vore), ath han våre then samme som han lather ordh åffgå. Gust. 1 reg. 4: 85. kong Christiern är än icke så mykit stark som oord affgår. 8:45. munke eller nwnnor så förlöpa theris clöster eller gå på gifftermål... ther mygit roop åffgår öffuer

alt rijkit. 5: 8. — 8. Hafva afgång, afsättning. en begärlig och mycket afgående vahra.

Stjernman Com. 2:708 (1653).

Afgång, m. 1. Bortgång, hädanfärd, död. Egil wardt stongat i hääl aff en galin tiwr, och

thet war en önkeligh affgong for en konung. O. Petri Kr. 28. then saliga affgång, som

Lazarus fick. L. Petri 2 Post. 135 a. När iagh skal ifrån thenna jemmerdalenom skilias, så beskäär migh ... en lättan och rooligan affgång. P.J. Gothus Kors L 5a. — 2. Utgång, slut. the lära mötte, hwad anslag lyckosameliga tilgå pläga, och hwad som plägar illa bekomma och lyktas med en oond affgong. O. Petri Kr. i. — 3. Nedgång. Solennes ... affgång. L. Petri Sal. vish. 7:18 — 4. Afföring. the som aff naturen äro förstoppade och intet sin richtiga affgång hafva. U. Hjärne Surbr. 25. — 5. Förlust, minskning. välförtjänte män ... som igenom reductionen lijda någon afgång. Stjernman Riksd. 2:1581 (1668). then afgång, som landmilicen uthi the förflutne krijgztijder och elliest tagit hafver, och ... är angeläget, at en sådan afgång forderligast måtte ersättias. 2:1810 (1680).

Afgöra, tr. 1. Göra af med, nedgöra.

(de hade) nederlagt och afgjort en hop Danska hästar. R. Ludvigsson 289. — 2. Göra sig af med, afbörda. afgöra sin skuld. Hermelin E 7 a.

Afhala, tr. Afhända? [T. abholen, Nnl.

af hälen?] Gud förbiude ath te rydzer

an-tinge med makt eller decktingen kunne

aff-hale riikena the rågånger. H. Brask {Gust.

1 reg. 4:412).

Afhandel, m Underhandling, aftal. komma til en affhandel och göra stilleståndh. Balck Esop. 223. skola booktryckiarna ... icke leggia sigh uti hvars annars contract och afhandel, nogot verck til at tryckia låta. Laurelius Kyrkord. 473.

Afhemta, tr. 1. Upphemta, skörda, berga. När tu vpskär aff titt land, skalt tu icke skära

in til endan alt omkring, och icke nogha alt affhemta. 3 Mos. 19:9. the wijndruffuor som vthan titt arbete wexta äre, skalt tu icke affhemta. 25: 5. Han (den ogudaktige) warder affhemtat såsom een omoghen druffua aff wijnträdh. Job 15:83. — 2. Inhemta,

förmärka. När klädet det flämtar, Man lättlig afhämtar, At vädret det blås. Lucidor Vv 2 b.

Afhindra, tr. Förhindra, afvärja. huadh till hinder och skade i theres näringh ware kann, (vilje vi) hielpe till att afhindra och bortschaffe. Skråord. 179 (1596). han afhindrar och förtager alt ondt. Svedberg Sabb. ro 2:1514. Götherne ofta ... skinnade Moesien och kunde icke af någrom därifrån

afhindras. Peringskiöld Jord. 45. ingen

upmurad skantz them afhindra kunde. Ders. 94. De skydde intet at med sitt blod vilja afhindra de lågor, med hvilka deras skepp hotades. Mörk Adal. 2:331.

Afhugg, n. Afskräde, afskum. såsom werldennes affskrap äre wij wordne, hwars manz affhugg (Gr. περιφημα). 1 Cor. 4:13.

Afhugga, tr. 1. Nedhugga, borthugga. the trää som tu weest at man icke äter ther aff, them skalt tu förderffua och affhugga. 5 Mos. 20:20. han haffuer om kull slaghit Baals altare, och affhugget Lunden ther när. Dom. 6:30. — 2. Halshugga. loth ... kwng Christiærn aaf hugga twå wigde bispar. Gust. 1 reg. 1:48. bleeff her Tyrgils affhuggen på

södhra malm. O. Petri Kr. 108.

Afhuggning, f. Halshuggning. Johannis Baptiste affhugning. P. Erici 3:129 a.

Afhyda, tr. Draga huden af, afflå. [Mnt. afhuden; T. abhäuten.] thet fångna vildvärcket... afhyda. R. Foss 447. Mickel, hans

söner och hans vijff afthydde Lampen (haren). Ders. 248. itt stycke aff Brwnens (björnens)

hwdh bleff affhydd. Ders. 229.

Afhåll, n. Aktande, uppskattande, prisande; anseende; det att vara afhållen, omtyckt, andeligh högferd, roos och affhåld

aff egna gåffuor. P. Erici 1:78 b. Kyrkiotienarenas förachtelse ... och theras för stora

affhåld. 4:20 a. Thet behöffuer ingen fruchta, at honom genom ödmiukt til hans ähro, wyrdning och affhåld någhot minskas. 5:230 a. Hwar är nu titt prål oc werlzligit affhåld? Balck Krist. ridd. C 3a. Gunst och afhåll ibland folck. Columbus Poet. skr. P 3 a. blifvandes thär efter hos honom en lång tid, uti stor ynnest och afhåld. Peringskiöld Heimskr. 1:646.

Afhålla, tr. 1. Hålla i anseende, akta,

skatta. The affgudhamakare äro allesammans fåfengelighe, och ther the mykit afthålla (neml.

afgudarne) är intet nyttigt. Es. 44: 9. en

klook man warder affhållen när Förstar. Syr. 20:29. Ingen Prophete är affhållen j sitt fädhernesland. Luc. 4:24. en Lagkloker, then jbland alt folcket mykit affhållen war. Ap. gern. 5:34. icke bleffüo the

(ridderskapet) så achtadhe och affholdne, som the hade förmoodhat. O. Petri Kr. 296. ther han

worde ärat och prijsat, fructat och affhallen. Ed. A 2a. må then sådant (de påfviska ceremonierna) gilla och mykit afthålla, som ther til haffuer lust och icke better weet, Men en rett Christen kan platt intet hålla ther aff. L. Petri 3 Post. 5 b. man then ena affhåller och then andra förachtar. P. Erici 4:59 b. Titt goda ryckte skall tu aff holla Mera en godz och ägor alla. J. Erici ABC. Där voro

många Gudar, doch var Balldur mäst afhållen och dyrkad. Björner Kämp. Frith. 1. — 2. Hålla af, älska. then gudh affhåller och och elskar. O. Petri 1 Post. 112 a.

Afhållare, m. Berömmare. rosare och affhållare. P. Erici 2:50 b.

Afhäfva, tr. Aflyfta, undanrödja. [T. abheben.] Kongl. May:tt ville gerna afhäfva thet besväret som Ridderskapet och Adelen hafva. Stjernman Riksd. 2:1174 (1650).

Afhändes, adv. Eg. ur, undan händerna; bort, undan. [Isl. afhendis.] the (till krigstjenst utskrifne lösdrifvarne) sigh afhendes begifva, så at höfvitzmannen icke kan hafva acht på them. Gust. Adolf Skr. 39.

Afhändig, adj. [Mnt afhendich; T. abhändig.] Göraa., afhända. om the kunne göre wore fiender någet aff breck, eller göre them affhendige skiip eller godz. Gust. 1 reg. 9:129. the Lubske ... läggie seg all fliit och win om att göra oss thenn flotta affhendig. 10: 286. then Muschowitersche arffiende sig tilfälle tagandes worde, therisame (fästningen) ... att anfächte och Eders Konn: M:tt

... affhänndigh giöre. HSH 36:163 (1578). — Varda, blifva a., afhändas. bestemplade

... at slotthet mötte ko: ma:t tiill Swerge affhendwcht vardha j her Söuerins norbis hender. Gust. 1 reg. 3:204. wij och giorde wor ytterste flijtt... på thet same Landzender icke skulle bliffue E: K: affhendige. 11:23.

Afhändiga, tr. Afhända. [T. abhändigen.] Bör ingen ... sigh sielff sitt lijff

affhändiga. Sparman Sund. sp. A 6 a.

Afhänga, intr. Bero på, åligga. [T. abhängen.] kyrkesaker och dem som eder (presteståndet) afhänge. Stjernman Riksd. 1:764 (1624).

Afjaga, tr. 1. Bortjaga. han ville

oförtöfvat komma til at affjaga the Svenska. Girs Gust. 1 kr. 147. — 2. Genom jagande,

förföljande afhända. [T. abjagen.] Krigsöfversten ... fölgt de andra på flyckten ... afjagat

dem deras fältstycker samt al deras tråss. Girs Joh. 3 kr. 40.

Afjemna, tr. Jemna, göra slätt. Uppå Valmars öön skal... en lustgård förfärdigas, låtandes afjämna, förhöija och mura emot jorden der som afsatzer komma. Stjernman Com. 2:881 (1658). hugga advenuer igenom skogen ... de samma afjämbna och med trään

besättia. Ders.

Afkallna, intr. Kallna, blifva afkyld. vårt blod i våre leder Afkåldnad" som en ijs. Stjernhjelm Jubelsång.

Afkasta, tr. Kasta omkull. alle konung Philippi pelare och bälätten ... skulle affkastas och aldeeles förstöras. Schroderus Liv. 420.

Afkippa, tr. (se Kippa.) Afrycka,

frånrycka, fråntaga. wij haffua ... flyith them ighen huad them aaff fienderne affkipt war och ytthermera formodendis war ath affkippas schulle. Gust. 1 reg. 2:95.

Afklappa, tr. och intr. 1. Klappa upp,

piska upp. [T. abklopfen.] om the thet (att

göra utfall ur staden) någhen gång vågade, så blefvo the väldigt affklappade. Schroderus Liv. 311. the hadhe en uthaff hans gester afrklappat. Ders. 725. han klappade honom så ther aff, att han som nogast medh någhra personer undkom. Petrejus Beskr. 2:260. när en husbonde icke esomofftast slåår

och aftklappar sin dreng medh en godh knippel, hafver han intet gagn af honom. Ders. 5:ll. — 2. Aftrumma? klämta? skall och ingen ... låta sig finna på våre huus (fästningar) sedan afklappat är och nattvachten satt. Schmedeman 101 (1590).

Afklistra, tr. Rappa, kalkslå. Spisarne i husen voro af en ställsten,... desse spisar, sedermera afklistrade och hvitlimmade, voro väl så jämna som någon tegelmur. Linné Vestg. resa 109.

Afknicka, tr. Knäcka, bräcka. [T. abknicken.] när störste deelen af seenorna genom the longvarige krigen affknickade ähre, medh hvad krafft skall tå kroppen stort röra sigh? HSH 37:90 (1635).

Afknäppa, tr. Lösknäppa, göra ledig, undantaga (från något annat). iagh ... gärna hafver velat affknäppa någre stunder, ther iagh hafver kunnat, til at använda opå vårt käre fäderneslandz, thet Svenske tungomålet. Stjernhjelm Sv. o. G. måles fat.

föret. 3 b. hafver jag för godt... befunnit, att jag ock en stund eller flere skulle afknäppa, med tig att tala. Ehrensten (Lönbom Anek. I. 5:10).

Afkolna, intr. Kallna. en smältande materia flyter så länge eld och värma den underhåller; men stelnar så snart hetan afkolnat. Tessin Bref 2:183.

Afkomma, intr. 1. Komma af, härleda

sig från. Gudh som all nådh affkommer. NT 1526 1 Pet. 5:10. then oonde wilien som j hjertat war til förenne är rooten then alla menniskionas oonda gärningar affkomma.

O. Petri Men. fall F 4a. Offta gör han

skada på fruchtena, med hagel och owäder, ther hunger och dyyr tijd affkommer. L. Petri 3 Post. 143b. — 2. Komma från, härstamma. födder och afkommen af landzens feder. Gust. Adolf Skr. 93. så säg mig hvad stämma du afkommen är. Sv. forns. 2:158. hon kunde icke lätteligen fördragha

itt ringare stånd, än hon var affkommen. Schroderus Liv. 30. Thet anstår ock en

yngling väl at, huru stor adel han är afkommen, altid hafva försyn för folck af större ålder, förtienst och heder. Rydelius Sed. 57. Afkommande: afkomlingar, efterkommande. Så halt nu mitt förbund tu och tijn sädh effter tigh j theras affkommandom. 1 Mos. 17: 9. wilt tu haffua trälar och trälinnor, så skalt tu köpa them ... aff hwszmän ... och aff theras aftkommandom som the när idher vthi idhro lande födha. 3 Mos. 25: 45. — 3. Komma, slippa ifrån (ett ställe). Jag vore gärna medh reest heem, men kan förre förb:te brullop intet affkomma. A. Oxenstjerna Bref 2: 283. Bonden för dess

åkerbruk och andra sysslor intet altid får afkomma att föra sin boskap till torgs. Stjernman Com. 5:861 (1700). — 4. Komma, slippa ifrån(en sak), blifva qvitt. then meneman ... kunde affkomma med ene (en enda) hielp (derest konungens kröning och bröllop firades på samma gång). Gust. 1 reg. 1:253. betengkia tiil noghen godh raadh hureledis wij med for:ne gel (gäld) motthe affkomma.

3:110. han oss sitt goda förslagh meddeelar, på hvadh sätt wij bäst medh them (sändebuden) skole kunna affkomma. HSH 26:221 (1633). — 5. Afkastas, framalstras. åkrar, ther häffoffer affkommer. 2 Sam. 1:21. — 6. Afgå. huar så hände, att någon aff Landtmäterne igenom dödzfall eller andre impedimenter råkar affkomma. Civ. instr. 256 (1635). — 7. Afläggas, upphöra, komma ur bruk,

råka i förfall. slighe wsidher motthe aff komma. Gust. 1 reg. 2:244. dyr tiidt, then tiil thenne dag icke haffuer kwnneth endels aff komma. 2:99. Closterleffuerne fast åffkommer. 7:252. När thenna ordningen

affkommer. Jer. 31:36. Diane Tempel warder för intet hållet, och måtte tå skee, at hennes herligheet afkommer (kommer att lida afbräck). Ap. gern. 19:27. tungomålen skola affkomma. 1 Cor. 13:8- Gudz retta och sanna fruchtan var ganska mykit affkommin och förfallin. P. J. Gothus Rel. art. 15.

Afkomming, Afkomning, m. Afkomling. Celsius 1 Kyrk. 250, 350; Gust. 1 hist. 422, 551.

Afkomst, f. 1. Härkomst. personernes

meriter och capacitet ansedde varda, at ingen för ringare afkompst förskiutes. Stjernman Riksd. 2:1686 (1672). tine föräldrar äro fuller intet af adelig, men dock hederlig och äreboren afkomst. Ehrensten (Lönbom Anek. I. 5:10). han var af en förnämlig afkomst. Peringskiöld Heimskr. 1:518. en förnämmer man til sin afkomst. 2:28. — 2.

Afkomma. Hon (Kristina), then store Gustafs

blod och afkomst. Stjernhjelm Fångne Cup. 18 intr. hans ätt och afkomst skulle blifva mycket stor. Peringskiöld Heimskr. 1:70. Yme ... var ond, och hela hans afkomst. Dalin Hist. 1:142. hon blef stammoder för en talrik afkomst. Botin Hist. 2:75.

Afkonterfej, n(?). Bildstod. ofvan uppå

poorten stodh K. Göstafz . . . afconterfey. Bergius Nytt förråd 267 (1561).

Afkonterfeja, tr. Afbilda, afmåla, porträttera. vthkasta och affconfrafegda ... Christi ansichte. P. Erici 1:206a. Helena bleff affcontrofeiat (af Apelles). Phrygius Föret, till Svarts ärepred. 6. Förtjensten blifver med mångahanda sententier affconterfeyat. Brahe Oecon. 34. affmålar och affconterfeyar han (såsom en konstrijker byggemestare) then nyia staaden, thet andeliga

Jerusalem. P. J. Gothus Rel. art. 17. Så haar nu denne målars hand Affconterfeyat andeligh stånd. J. Sigfridi L 3 a.

Afkonterfejelse, -fejning, f. Bild, porträtt. Gudz beläter eller affcontrafeyelser (såsom man säger). P. J. Gothus Rel. art. 117. och skal det (myntet)] på den ena sidan ... med Konungens afkonterfeigning och bildnus vara präglat. Tegel Er. 14 hist. 22.

Afkoppa, tr. Halshugga. [T. abköpfen.]

Keysaren ... befalte at affkoppa Hortensium. Schroderus Hoflef. 79.

Afkort, n. Skada, olycka. Förvist skeer oss något aftkort. Kolmodinus C 5 a.

Afkorta, tr. 1. Ajknappa, förkorta,

inskränka. Gudh offta affkortar näringen, ther hans barn skola leffua widh. L. Petri 1 Post.

U 8 a. tu affkortar migh mitt lijff. P. Erici 3:29 b. then som begärar vara kysk, han skal afrkorta sigh sielff uthi maat och dryck. Schroderus Albert. 4:236. — 2. Låta komma till korta, omintetgöra. syntes rådeligit honom hans förehafvande at affkorta. Girs Gust. 1 kr. 70. — 3. Indraga, afskaffa. wji sådana vlagligh och vwanligh marcknadt affkorta och affleggie wille. Gust. 1 reg. 12:174.

Afkortelse, f. iagh haffuer hördt een förderffuelse och afrkortelse, then aff Herranom

Zebaoth skee skal j allo werldenne. Es. 28:22. Ordet, säger Spegel Ordb. "betyder thet samma som förderf, ödelägning, alltings undergång". Proföfv. 1878 har: "beslutad straffdom".

Afkulla, tr. Afklippa håret öfver hjessan. (Se Kull, Kulla.) Barskärars sax ... som idher hafver affkullat then platt. R. Foss 73.

Afkunning, f. Kungörelse. afkunning skier af predikstohlen. Stjernman Riksd. 3:2105 (1693). min afkunnings skrifft til disputationen i Lund. Svedberg Försvar 159.

Afla, tr. Förvärfva. Vijsdomen aflas i lärdom. Stjernhjelm Herc. 418. den lägre

skal tiena dän högre, Torftiger afla bröd af rijkom, med tienster och slögder. Ders. 460.

Aflada, tr. Afbörda, befria ifrån, lindra. [T. abladen.] hafva tijdh och tilfälle at afladha fädernes landedh sin skuldh och last. A. Oxenstjerna (HSH 25:160). är gott funnet att så småningom dechargera och afflada Cronan med dhet förrige Kopper Compagniedz capital och interesse. Dens. (33:143).

Aflaga, tr. Bringa i olag, oordning. Darius bleff uthi trängzlet aff orthen, ther han fächta skulle, medh sin ansehnlige myckenheet aff folck... aflagat. Sylvius Curt. 226. förnufftet blifver stundom brydt och aflagadt uthaff rädhoga. Ders. 505.

Aflandsvind, m. Vind från land. sättia (ankra) för aflandz vind. J. Månsson 1.

Aflat, n. Aflösning, eftergift,

syndaförlåtelse. Christus ... vthskiffte oss afflat och

qwittering på alla wåra skuld. P. Erici 1: 121b. han lät sigh tyckia, jw flere Christna han drap, jw större aflat han förtjente när Gudh. 6:52 b.

Aflate, n. (ett slags bakverk). Afflate, crustulum. Schroderus Lex. 39. Aflater (råå). Comenius Tung. 408. — Jfr

Oblat.

Aflefva, tr. 1. Lefva, genomlefva. Heela sin öffrige tijdh igenom affleffde han uthi clöstret. Sylvius Er. Ol. 367. — 2. Öfverlefva. han sin Herr Fader aflefde. Girs Joh. 3 kr. 174. jagh ifrå mijn ungdoms tijdh hafver vistas til Hofva, monge Furstar aflefvat.

Schroderus Hoflef. 258. — 3. Upplefva. Han affleffuade stoora sårg och hiertans ångest på sina barn. P. J. Gothus Tål. E 5 b. hvilke som upföda barnen til tucht och förmaning i Herranom,... the affleffua glädie och frögd i them Hust. 233. the förmena sigh kunna aflefva then tidhen, at the kunna en gång komma til rooligheet. Schroderus Hoflef. 96. niuta samma lycksalighet under H. K. M:s regemente, som vij med glädie hafva aflefvat under H. K. M:s stoora Herr-fader.

Stjernman Riksd. 3:2126 (1697).

Aflefva, f. Qyarlåtenskap; qvarlefvor. The ... lata sinom barnom sina affleffuor. L. Petri Dav. ps. 17:14. han (Kristus)haffuer genom sin flychtigheet (till Egypten) helgat the Christnas landflychtigheet och allahanda kors, så at thet alt bliffuer oss aff honom pålagt såsom een heligh afleffua. P. L. Gothus 1 Utl. H 4 a. han behölt then gambla Adams aflewor alt in til graffuena.

P. Erici 6:54 a. thesse vore några aflefvor aff

thet Amazoniske folcket. Sylvius Curt. 38.

Aflefvad, p. adj. Utlefvad. En afflefvat man. Schroderus Heracl. 55. Lucidor Ee 3 b.

Aflegse, -n, adj. Förlegad, försvagad, slö.[Jfr T. ablegen.] Blifuer nogon Provest antingen af longligh siukdom eller ålderdoms svagheet så aflegse och kraftlöös, at han intet förmår sitt embete vel förestå. Laurelius Kyrkord. 352. en bock kan icke lefva mycket öfver fem åhr, uthan blifver snart aflegsen.

Colerus 2:150.

Aflig, adj. Afvelsam, fruktsam. titt heliga

ord ... fester sig och bor uti mitt hierta, såsom en aflig säd. Svedberg Sabb. helg. 184.

Afligga, intr. [T. abliegen.] 1. Vara aflägsen. vpå en aftliggiende platz. RR 5/8 1542. en högh, som icke väl en Velsk mijl ifrå lägret afflågh. Schroderus Liv. 649. Krijgzhären ... begynte til at sköfla the Celtiberiers land, som längst aflågh. Ders. 748. — 2. Ligga (orörd, obegagnad) en viss tid. vij icke dricke något vijn, medh mindre thet hafver afflegat sin tijdh. Schroderus Hoflef. 50.

Aflisa, tr. Lisa, befria ifrån. på det vij

.. dee store besvär oss tryckia, blifva aflijsade. HSH 38:354 (1636).

Afljuga, tr. Genom lögn afhända, aflocka. [T. ablügen.] then sin nästa ... bedragher, eller honom någhot afliugher. R. Foss 335.

Aflopp, n. Aflöpande, utgång. Drottningen var af hjärtat missnögd med sina förrädeliga stämplingar olyckeliga aflopp. J. G. Hallman 7.

Aflåt, m. Upphörande. uthan åtherwände och aflåth Kongl. M:tz och thette Rijkis hansfäderneslands openbare ... fiende och förrädare. Thyselius Handl. 2:296 (1546).

Aflåta, tr. och intr. 1. Afstå ifrån, upphöra med, underlåta. [Isl. afláta.] afflata

saadana hinder oc kual som the then helge kyrke her til giort haffue. H. Brask (HSH 13: 66). han ville aldrig aflåta thet som han en gång begynte. Peringskiöld Vilk. 247. han vardt nog brinnande i sin ifver at aflåta detta vågspel. J. G. Hallman 13. Ware och fierran jfrå migh, ... at iagh skulle afflata bidia för idher. 1 Sam. 12:23. iagh wil icke afflåta at göra them gott. Jer. 32: 40. Mijn öghon flyta och kunna icke afflåta. Jer. klag. 3:49. afflåta aff allo arbete. Pred. 2: 20. wilt tu doch wreedh ware ewinnerligha, och icke afflåta aff tinne grymheet? Jer. 2 (3: 5). han moste aff sitt offuerdådigha vpsååt afflåta. 2 Macc. 5:18. Herren warder idhor böön

hörandes, om j icke afflåten medh fastande och bidhiande. Judith 4:12. Ther moste iw the ogudhachtighe låta aff sitt offuerwold. Job 3:17. Låten aff at beröma idher. 1 Sam. 2:3. Lät icke aff at tuchta pilten. Ord. 23:13. — 2. Afskeda, affärda. en lensman, som ... är öffuerdadigh, latt then wtaff och sett ther en annen tiil. Gust. 1 reg. 6:72. Legaterne

... vordo uthan svar aflåtne. Schroderus Liv. 484.

Aflåtelse, Aflätelse, Aflättelse (?), f. Lättnad, lindring. thet ær giorth ... eder til afflatilsse åff mykin obeskedelig tunga. Gust. 1 reg. 4: 393. lather icke all omsorgh oc twnga hengia på oss alena, vthan hwar j

kwnnen oss til åfflætilse lather eder ther til finnes veluilioge. 4:115. ther äre någre clenodier j wpsale domkirke, som oss tiil slike förberörde wtlegningers aff lettilsse well hielpe kunne. 6:115. the prebender och gårder ther lösze (lediga) äre ... förordinere emellan the personer som eder til afflettilsze wara kunne

och tiene til att prediche gudz ordh. 7:100.

Aflägen, adj. Aflägsen. vidt afflägne och

främmande orther. U. Hjärne Surbr. 2. från

aflägnaste land. Dalin Vitt. 6:211.

Aflägenhet, f. Aflägsenhet. den vide afflägenheett, som Suerigess Rijke haffuer ifrå andre venner, med them att communicera. Gust. Adolf Skr. 287. ortens aflägenhet. Stjernman Com. 5:114 (1689).

Afläges, adv. Ur lag. låta all ting, som

genom dieffuulens ondsko och menniskios synd äro kommen affläges, komma j sitt retta lagh igen. L. Petri 4 Post. 7 b.

Aflägga, tr. 1. Förlägga, afflytta, förflytta. haffwe wij nw befaledt ther ifrå afflegge thet borgeläger som ther warit haffwer. Hist. bibl. 1:200 (1572). — 2. Nedlägga, öfvergifva. gambla lödesö är afflagdt och borgarene hijdt flyte til nylödesö. Gust. 1 reg. 5:149. — 3. Erlägga. afläggia til staden ... 5 daler silfvermynt. Stjernman Com. 1:747 (1619). afleggia tull. Riksd. 3:2030 (1686). när månesolden ... är aflagd (betalt), så affdankas ... krijgzmannen. Comenius Tung. 723. — 4. Ersätta, godtgöra. tillseije Schytterne och Hoffszinderne, at the icke läggie sich aff för någen fodring, ther the framdrage. RR 9/9 1544. (Adelsmännen under krigståg) blefve ... afflagde för landredh, så

at the hade frijt fohr och fordenskap så länge the voro på resan. Brahe Oecon. 123. — 5. Utstyra, utrusta. the andre Konunge och Furste döttrer ... medh en ährligh och tilbörligh brudeskatt afläggie och försee. Stjernman Riksd. 1:574 (1604). — 6. Affärda. ville konungen ... med en äreskänk aflägga honom. S. Elofsson 106. honom var bångdt, huru kunde han aflägga sändebuden, så att

deras storfurste icke deröfver blefve vred och förtörnad (i afs. på det ångrade löftet att gifva storfursten hertig Johans gemål till äkta). Dens. 157. — 7. Inlägga, inqvartera (eg. aflägga vapen, packning o. d. för att taga nattqvarter). wåre Landzknechter haffue nu i thenne forlidne winter ... warit afflagde hoss the gode män aff adelen och presterne

ther i Småland. Gust. 1 reg. 13:260. Then som sig sielf locerer och aflägger til herberge annorstädes än han af sin förrier (furir) beskedd är. Schmedeman Just. 40 (1560). — 8. Lägga ut, afsegla. så varder han ... uppå fämte daghen, sedhan han ifrå Corintho aflägger, kommande in uthi Italien. Schroderus Liv. 395. kom han öfver in uthi Macedonien then andre daghen, sedhan han ifrå Brundusio lööst giorde och afladhe. Ders. 399. Skepzftåttan, som ifrån Corcyra aflagd var. Ders. 404. — 9. Afskaffa, upphäfva. the äro wredhe, och örligha allena therföre, at wij theras Lagh affleggia wilie. 1 Macc. 6:59. — 10. Framlägga, framställa. sedan the (sändebuden) hade afflagdt sine värff uthi Rådhet, togh man them ... i betänckiande.

Schroderus Liv. 54. — 11. Vederlägga.

hvilka vilfarelser vij redho två resor omrördt och aflagdt haffue. P. L. Gothus Undervisn. 299. iagh andra förvetna frågor och disputaas här medh affskära och affleggia skal. Ders. 301.

Afläggning, f. Ersättning. Wij behålle altt thet som Wij nu innehafwe, till een aflegningh för all pågången omkåst. HSH 36: 319 (1585).

Afläna, tr. Afböja, afvända. [T. ablehnen.] man skal affläänä eller förminska korsset genom ordentelig medel. P. J. Gothus Rel. art. 322. befallandes, att I dee sagor och ryckte, som häröfver ... varda utspridda, så moderera och afläna, att Wij och Riket icke taga deraf någon skada. HSH7:144 (1640).

Aflära, tr. Lära af någon. [T. ablernen.] någre af våre undersåtare hafva ... ingådt en societet eller compagnie sins emellan, bemälte

Italiener samma konst att aflära. Stjernman Com. 4:146 (1676).

Afläsa, tr. Läsa, uppläsa. [T. ablesen.] haffuer Josias lätit affläsa Lagsens book för sigh. P. J. Gothus Hust. 111. Churfursten af Brandenburg af predikostolen låthet

affläsa sitt placat. A. Oxenstjerna (HSH

38: 268).

Aflöpa, intr. och tr. [T. ablaufen.] 1.

Afrinna. åkren kullrades mera till rågsädet, att vattnet om vintertiden mer måtte aflöpa. Linné Sk. resa 250. han satt... vanmägtig för det blod, som honom aflupit. Mörk Adal. 1:37. — 2. Utlöpa. Segerwerket (uret) är nu nästan afflupit. P. J. Gothus Skrift. sent. A 7 b. — 3. I förväg fråntaga (præ-occupare.) och hadhe bestält uthi stadhen itt hinderhåld, som skulle ... biudha til at aflöpa the Romare slåttet. Schroderus Liv. 300. — 4. Förflyta. Hans leverne aflöper uti

en stundelig krops och sinnes orolighet. Hermelin D 6 b.

Aflösa, tr. Lösa, frikalla. Undersåterna

haffua the afflööst och frijat ifrå then eedh, medh hvilkom the voro öffuerheetenne förbundne. P. J. Gothus Rel. art. 360.

Afmana, tr. Afstyrka, afråda. [T. abmahnen.] Them ogudachtigom skal man kungöra theras synder och på Gudz vegna affmaana them ther ifrå. P. J. Gothus Hust. 50. iagh wil... affmaana edher alla ifrå thet onda, och förmana edher til thet goda. Fastapred. 468. The Cursche adhellsmen ... må Marschen affmana låtha, att the sigh icke mott Sveriges Crono heller H. K. Maij:tt bruka låtha. Gust. Adolf Skr. 267.

Afmåla, tr. Afmäta, afskilja, bestämma. Werldzliga Konungar haffua theras affmålta grentzor, land och folk. P. Erici 1:6 b.

Afmägtas, dep. Blifva vanmägtig. Nu most" all dödzens mackt afmäcktas och försvinna, Ty genom Jesu död vij honom öfvervinna. Vultejus 129.

Afmägtig, se Amägtig.

Afmäla, tr. Jfr Afmäta 2. folket... thet her och ther affmält och förtrampat är. L. Petri Jes. proph. 18: 7.

Afmärka, tr. 1. Märka, förse med märke. kyrkoordningen ... här ibland Acterna med Littera G. afmärkt är. S. Elofsson 189. — 2. Utmärka, utstaka. förskicke nogen godh

karll hijt, som sådanne legenheter (att fälla bråtar) aff merckie kunne. Fin. handl. 9:145

(1556). Han lät thär och afmärka tompter til andra gårdar. Peringskiöld Heimskr. 1:445. — 3. Förmärka. Therföre kan wel affmerkias, ath the ... ære konung Cristierns hemligha wenner. Gust. 1 reg. 2:101- j haffue slagit vår breff på kyrkedören ... huar mann

til skodande, i then mening som väl åffmerkias kann. 5:159. Hannibal uthsende ... speijare, som skulle begifva sigh uthi

Scipionis lägher... och granneligen affmärkia och gifva acht uppå, hvadh ordning ther hölts. Schroderus Liv. 378.

Afmäta, tr. 1. Utstaka. Caucasen ... med sin bergzrygg afmäter gränsorna för thet Scythiska folket. Peringskiöld Jord. 21. Så skall ehrt... mächtige rikes Grensor villande siön affmäta. Leyonstedt 17. — 2. Afdela, sönderdela, skingra. thet reffna och skinnadhe folcket, ... thet här och ther affmätit och nedhertrampat är. Es. 18:7. Jfr Utmäta. — 3. Bedöma, inse. så kan hvar och en nooksampt affmäta och besinna, huru

ganska nytteliga och vijsliga thet är förordnat, att ... Hustafflan är satt vid ändan i vår kära heliga Catechismo. P.J. Gothus Hust. 21.

Afnäma, tr. Köpa. [T.abnehmen.] de som

tobaket aff Compagniet afnehma. Stjernman Com. 4:258 (1680).

Afnämeri, n. olägenheter för bergslagen och den däraf flytande handelen torde vara att befara, där man ej skulle hafva fremmandes förskått och afnämerier att tillgå.

Stjernman Com. 5:547 (1695).

Afockra, tr. Genom ocker afhända. [T.

abwuchern.] man honom hans godz och näring stiel eller afockrar. P. Erici 3:156 b.

Afpersa, tr. Afpressa, urpressa. wijn-bära skaal som wijnet är affpersat. Var. rer. voc. I 3 a.

Afplundra, tr. Plundra. detta temples herligheet ... är afplundrat. Rudbeck Atl.

1:262.

Afprygla, tr. Genom pryglande aftvinga.[T. abprügeln.] han hade sin stothållare ... som them affpryglade åhrligen at uthgiffua en stoor summa penningar. Petrejus Beskr. 1: 56.

Afqväm, n. Afkomma. [Isl. afkvæmi.]

hans barn och älskelige afqväm. U. Hjärne Anl. 316. De Slavoniske afqväm, som Pohler, Ryssar, Böhmer, Crabater. Orth. 14. Ohörsamheets alster och afqväm! Vitt. 90.

Aframa, tr. Afstyra, afvärja. (Jfr Rama.) tänckie till rusta eder thet ytherste och beste i kunne Szå att wij ... kunne troligen tilhielpe att afframe allés wåres och Rijksens schada och förderff. Fin. handl. 7: 111 (1544).

Afrapi, m. Afskrap. [Isl. afhrapi.] Allom en öfverlast, och jorden een afrapi-börda. Stjernhjelm Herc. 477.

Afraska, tr. Genom öfverraskning,

öfverrumpling afhända. ackta vppå, att Finland icke bliffuer oss affrasket. Gust. 1 reg. 10:4. Then rågh som Ryssarne plägade affraska the svenska undersåter. Girs Gust. 1 kr. 226.

Afreda, tr. Utreda, utrusta. Thär efter begaf Hialte sig på resan, sedan han således afredad var. Peringskiöld Heimskr. 1:458,

Afrensa, tr. Bortrensa. Samma förtröstning (på Christus) är then rette brinnande eelden, som all synd och smitto förtärer och affrensar. L. Petri 4 Post. 61b.

Afreta, tr. Aflocka, bortlocka. [T. abreizen.] Althenstund englarna äro uthan synd, så kunna the aff en frij vilje tiäna, såsom the ther aff ingen ond bevekelse eller ond lusta ther ifrån affretas eller affträngias. Schroderus Hunn. 133.

Afriden, p. adj. Utriden, utmattad genom ridt. [T. abgeritten.] Så beswärede sigh och

rytterne ... att theres häster äre mäste parten afredne. HSH 36: 256 (1580). Hvadh rytterijet vedkommer... moste Fältherren för all ting tillse, att thet icke blifver... emot våren afridit. Gust. Adolf Skr. 269.

Afrifva, tr. 1. Rifva bort, rycka bort.

aff tins sons hand wil iagh rijffua thet (riket), Doch wil iagh icke alt Rijket affrijffua. 1 Kon. 11:13. — 2. Nedrifva. schole the höge natstuffwer och annen huus opå Gråmunckeholm affriffwes. Stjernman Com. 1:153 (1557).

Afrosa, tr. Skryta af, öfver. Före:de Cardinal hafver ... uthi Käisarens nampn

(som han siälf afroste) föregifvit ... Bureus Varn. A 4 a. Thet kommo visse tijdhender (thet och Frantzoserne siälfve afrooste), at thet var Konungenom j Franckrijke vetterlighit... Ders. D 2 a.

Afrycka, intr. Begifva sig af, aftåga. sedan afryckte han till Dannemarck att practicere och stämple alt ondt emoth H. F. N. och rijkett HSH 19: 226 (1600). Tå the intet lägher sågho för stadhen, meente the fienden

... aldeles vara affrycht. Schroderus Liv. 743.

Afrymma, intr. Rymma bort, undan. förmälte fiender äro ... öffuerwundne, och medh theras wagnborg affrymde affwäghen. P.Erici 2:12 a. han förnam fienden vara affrymd. Schroderus Liv. 420.

Afräcka, tr. Nå till, uppnå (räcka, sträcka

sig till något, att afmäta, uppmäta det). [T.

abreichen.] the kunde icke affräckia medh theras tanckom, eller ulhsäya medh ordom, then stoora Gudz vijsdomen, som lyste uthi menniskiones krop. P.J. Gothus Poll. R 7b. een menniskia icke kan affreckia himmelen med sinne hand. P. J. Gothus Fastapred. 435. Eelden upäter och förtärer alt thet han kan affreckia. Ders. 575. then allmätande

Geometria ... afräcker thet längste. Stjernhjelm Arch. A 3 b.

Afrädda, tr. Afskräcka, skrämma bort. Man moste ... med the Hollendere, Rysser och andre fremmende skickeligen vmbgå, att the icke mötte bliffue affreddede och icke komme igenn (med sina varor). Stjernman Com. 1:113 (1550).

Afräkna, tr. och intr. 1. Räkna och

afskilja, bestämma till något visst ändamål. Salomo ... affreknadhe siwtiyo tusend män til byrdor, och ottatiyo tusend timbermän vppå berghet, och try tusend och sex hundrat befalningsmän offuer them. 2 Krön. 2:2. —

2. Uppgöra räkning. hwar dagh affrekna medh Gudh. P. Erici 1:15 a. iagh affräknade medh Räntemestaren, på thet iagh måtte veta hvadh han migh skyldigh var. Schroderus Hoflef. 260. aftecknade medh honom (fordringsegaren) och betalten. Laurelius Påf. anat. 553.

Afräkning, f. Sluträkning. han tilreeder

sigh dagliga dagz at göra medh Gwdi en klaar affräkning på sin sottesängh. Phrygius Agon. 38.

Afränna, tr. Genom rännande (hastigt

framtågande) fråntaga, afskära. [T. abrennen.] igenom hastigt och oförmodeligit

nedryckiande aff berget affränna them passet emellan them och theras stadh. Schroderus Liv. 25. tå Fransoserna sågho, at the (Romarne) rände åt theras skans, befruchtade the sigh at fienden hade någet anslag före, at affränna them theras läger. Ders. 174.

Såledhes affrende höffvidzmannen medh sitt resetygh skantzen ifrån the Romare. Ders. 214. — Refl. eg. Löpa sig förderfvad; tillintetgöra sig, krossa sig. [T. sich abrennen.] dödhen haffuer på honom (Kristus) sigh affrent, lika som een kruka moot helleberget. P. Erici 2:5 a. han oöffuerwinnerligh är allom fiendom, at the skola sigh på honom affränna, såsom een kruka emoot en steen. 2:138 b. Gudz fredh ... gör så oöffuerwinnerligha, at all olycka moste omsidher på oss

renna sigh afr och förtäras. 4:29 b.

Afrätta, tr. [T. abrichten.] 1. Inrätta i behörigt skick, ställa i rigtig ordning,

reglera. tollen widh Bahuus (skulle) förhandlas och affrettas. O. Petri Kr. 223. — 2.

Inlära, inöfva, dressera. Menigheten var såledhes affrättat uthaff tribunerna, och Rådet merkte theras vedervillie. Schroderus Liv. 146. arglistighe och på thet, som ondt är, afrrättade personer. Hoflef. 176. så framt en man vill hafva een godh och hörsam hustru, skal han vänja och affrätta henne aff

begynnelsen effter sitt egit sinne. Albert. 2: 239.

til at visa theras sorg, så legde the ... qvinnor, som afrettade voro til at gråta öfver then döda. Svedberg Ungd. reg. 281. huru hästar ... väl affrettas och berijdas. Risingh 69. Kongen ... afrättar sin falk. Verelius Götr. 49. En hund, som är afrättad på jagt. Lind Ord.3. Affärda, afspisa. The ogudachtige äre Herren vår Gudz vaanslächtade stiufbarn, them afrättar han medh thenne verldennes håfvor, och vijser them sedan dören.

Schroderus Kors. 473. — 4. Tilltyga. illa tilpyntat och affrättat på sine kläder. Schroderus Albert. 4:180. Skalkar och bofvar medh sverdet mitt Skall jagh alfvart affrätta.

S. Brasck T. krig H 3 a.

Afrödja, tr. Undanrödja. borttaga och afrödja de besynnerligste hinder. Schroderus Uss. A 2 a. Borgerskapet icke är vordet behörligen hulpit och confusionerne afrögde. Stjernman Riksd. 2:1397 (1660). alt missbruk på det möjeligaste må förekommas och afröjas. Com. 5: 760 (1699). han (kon. Sigismund) beslöt at skicka sin farbroder en

ansenlig legation ... at afrödja alla skilgaktigheter. Dalin Hist. III. 2:342.

Afröfva, tr. Beröfva, frånröfva. j hans kyrkio så månge fattige Lazarus äro ... för Euangelij skul fördreffne och affröffuade. P. Erici 2:172 b.

Afsakna, tr. Sakna. Men ännu dubbelt mehr affsaknas i vårt sinne Then barnasiäl, som före åldern gått. Lagerlöf 84.

Afsaknelig, adj. Som medför afsaknad. en altförtidigh och affsaknelig dödh. Wexionius Vitt. 415. Columbi ... affsaknelige frånfall. Sinn. D2. 2 b.

Afsats, m. Bild, afbildning. Carl den ellofftes ... affsatz i medaille. Wexionius

Sinn. 2 b.

Afse, tr. och intr. 1. Åse. han ... på sin kungastool Sitter i högsta ähra och affseer med behag Svea rijkes ährenfäst.

Lindschöld Vitt. 148. — 2. Tillse, utse. lathe affsee vdi skogerne och opå wägerne ... huar tilfälle kunne ware att fälle wäldige stöore bråther. Fin. handl. 4:252 (1555). En käril

som ... slijcke legenhether (att fälla bråtar)

affsee kunde. 9:145 (1556). — 3. Inse, taga

1 betraktande, afsee vij nogsampt, at rijkzens

förnemblige styrckia ibland annat icke ringa

beror ... på een duglig och starck

skiepz-flåtta. Stjernman Riksd. 2: 1235 (1655).

Sidenmanufcturiet.. . intet hafver någon

synnerlig afgång, hvartill man intet annat kan

afsij vara vållande, än det att... de förbudnè

sidentygen blifva inpracticerade. Com. 5: 339

(1692). — 4. Afvakta. Så hafuer jag fuller

seedt huad komma skulle, men velet afsij

om icke någon bettring vore att förmoda

A. Oxenstjerna (HSH 35:183).

Felldtmar-schallckhen ... förmeente att fästa sigh vedh

Bodheströmen till att afsij huad fienden

vij-dere ville attentere. Dens. (38: 332). — 5.

Af-mäta. Geometria tienar till krijgzsaaker, till

at affsee dalar och högder, ther man will

bestalla, belägra och beskiuta slott och städer.

Brahe Oecon. il.

Afsinnad, adj. Vansinnig, affsinnadhe

menniskior måste vara bundna at the ingen

man skadha. A Laurent» Hust. 103.

Afsinnig, adj. Dåraktig, oförståndig.

[Mnt. afsinnich; T. absinnig.] hoo är så

fåvitsk och afsinnigh, som icke veet, huru

Påverna altijdh hafva varit och ännu äre

til-sinnes emoot Imperium eller Käisare väldet.

Bureus Varn. C 4 b.

Afskaffa, tr. Af skeda, afvisa. [T. [-ab-schaffen.]-] {+ab-

schaffen.]+} hon affskaffade berörde qvinna

medh blygd och neesa ifrån hofva.

Schroderus Albert. 1:197.

Afskala, tr. Afmeja. uthi fiendens lägher

skulle innan några daghar tryta korn och

proviant, sedhan åkrarna nest om kring

lägh-ret voro afrskaläde. Schroderus Liv. 416.

Afskapa, tr. Vanskapa, vanställa,

högfärd i klädher bådhe Gudh och menniskior

misshagar, och menniskian affskapar och

van-skapar sigh fast meer ther medh, än som

pryder. A. Laurentii Verld. speg. 334.

Af skatta, tr. Af pressa, aftvinga. [Mnt.

afschatten; T. abschatzen.]• honom bleff

aff-skattedt och trugedt sex daler, som han doch

icke någen tijdh hade honom skylligh varit.

Tegel Gust. 1 hist. 2:298.

Afskattning, f. Afkortning, minskning i

skatt, föririedlinger och afskatninger (å

hemman). HSH 31:418 (1662).

Afsked, n. och m. 1. Få a., blifva

af-färdad. När the nu hadhe fått sijn affskeedh,

komo the til Antiochiam. Ap. gern. 15:80.

Göra a., taga. afsked, iagh ... giorde ther

mijn affskeedh, och foor til Macedonien.

2 Cor. 2:13. — 2. Aftal, öfverenskommelse.

blifva vidh förbund och affskeedh. Girs

Gust. 1 kr. 130. Det sista afsked emillan

fadren och sonen var, at han ingalunda skulle

sätta sin fot på den Polenska lands sidan, med

mindre de Påler afstodo med den anfordring

på Lifland. Joh. 3 kr. 114. — 3. Besked,

afgörande svar. giffuandis them suar och

a|fsked på theris ærende. Gust. 1 reg. 4:152.

the äre uthi alle saker snare til at giffua

aff-sked. Schroderus Hoff. väck. ni. —- 4.

Förordning, stadga. Ther någre komma som

vele sigh fordenskap uthan penninger pucke

och truge til, . . . skole the efter afskeden

blifve straffede. Stjernman Com. 1:480

(1604).

Afskeda, tr. och intr. 1. Afskilja,

afsöndra. [Mnt. afscheden; T. abscheiden.]

thet fijna ... drager sigh af och afskeder sigh

ifrån thet ofijna. Stjernhjelm Arch. E 3a.

— 2. Aftala, öfverenskomma- hafve vij medh

städerne theröfver (om soldatinqvarteringen)

affskeda låtit. Stjernman Com. 2:114 (1638).

handla och affskeda sålunda, at konung

Birger måtte blifva ledig uthur fängelsset.

Sylvi us Er. Ol. 260. — 3. För ordna, bestämma.

Gudh ... affskedher them (tyrannerna) en viss

termin til at rasa. L. Paul. Gothus Mon.

pac. 4*9. — 4. Afgöra, af döma. de ringaste

saker och the, som mäst falla under enahanda

sätt till at affskieda. Emporagrius

Kyrk-ord. 267.

Afskedes, adv. Från rätta vägen, vilse.

[Isl. afskeiöis.] det nu går ju lengre ju meer

afskedes. U. Hjärne Orth. 13. hvad hielper

at man förer den på rätta vägen, som altijd

vil fara afskedes? Ders. 124.

Afskilja, tr. 1. Skilja ifrån sig, förskjuta.

Salighe warden j tå menniskionar hata idher,

och affskilia idher. Luc. 6: 22. — 2. Afdöma.

När the sig emillan haffue nogon trätte om

jordegodz eller annet sådant, schall dhå

förhöres och afskillies för Kongl. M:tz nämpd.

HSH 27: 30 (1563).

Afskilsår, n. Dödsår. 1546, hans

(Luthers) vsle affskilz åår. Ernhoffer 65 b.

Afskjuta, tr. Nedskjuta, wåre beste

Bisse-schitter är oss affskötne. HSH 36:155 (1577).

Afsko, tr. Affskoo, exuere calceos.

Aff-skoodd, barfött. Helsingius.

Afskoren, p. adj. Affällig, katter sk (från

Guds rike eller från kristenheten afskuren,

afstängd. Se Schiller-Lübben afsniden.)

the affskorne Rydzers argheth. Fin. handl.

7:92 (1511). the omilde affskorne Rytzer,

then helge cristne throes oppenbarlige hetzske

fiendher. HSH 24:38 (1516). affskorna

åhörare, the som äre sina sielaherdars vppenbara

fiender. A. Laurentii Hust. 79.

Afskorlig, ad j. Katter sk. (Se A f s k o r e n.)

höllom några sedher, som hade vthi sig

ket-terij smitto, och med sådana wåro olideligha

och affskorligha sedher giorde wij oss tungan

allo rikens folke. Carl Knutssons bref till

kapitlet i Upsala, hos O. Petri Kr. 241.

Afskrida, intr. Afvika, aflägsna sig. [T.

Afskroda

— 14 —

Afslagta

abschreiten.] thenne tijdz biskopars stånd

och handel aff the förste gamble frome

biskopars effterdöme och godha lefverne til itt

grundlöst, falskt och förargelighit stånd . . .

aldeles är affskrijdhit och förvandlat vordet.

R. Foss 239. äre the nästan ifrå the gamle

adelige bedriffter uppå en annar oährligh

eghennyttigh handel affskredne och affvekne.

Ders. 544. man någorlunda ifrån denne

strängheten afskridit. Underv. för en princ. 73.

Afskroda, tr. (= S k r o d a.) Vid myntning

afskära från en penning hvad som

öfverskrider hans bestämda vigt. [T. abschroten].

thet som affskrodes effter mark stycker,

thet gör man sedhen anthen halff mark

stycker vtaff, eller twå öre stycker.

Stjern-man Com. 1:145 (1556).

Afskräck, m. = Afskräckelse. Sådant

förorsakar hos en yngling mer vämjelse och

afskreck, än lust och uplysning. Rydelius

Förn. öfn. 2.

Afskräcka, tr. Genom skräck afhända.

Den störste hopen kom ... til at afskräcka

de Svenske Hapsal. Girs Joh. 3 kr. 39.

Afskräckelig, adj. Afskräckande, androm

til ett affskräckeligit exempel. P. J. Gothus

Hust. 273.

Afskräckelse, f. Skygghet, afsmak,

afsky, wij fattige syndare ärom, och

haff-uom therföre försyn och affskräckelse til

at bidia något aff Gudi. P. J. Gothus

Helg. C 8 b. skole föräldrarne . . . försöria

theras barn medh ährligit gifftermål, och

icke tvinga theras barn til några person,

vid hvilka the haffua ena affskräckelse.

Rel. art. 290.

Afskräda, f. Afskräde. [Fsv. afskræda.]

brödsmolor och affskrädor, som plägar kastas

för hwndarna. P. Erici 2:144 b.

Afskränka, tr. Eg. afskranka; afspärra,

afstänga. [T. abschränken.] Imellan thessa

floder är et vidt land med stora skogar

betäckt, här och där med träsk afskränckt.

Peringskiöld Jord. 17.

Afskräppa, tr. Skräppa, skryta af.

komme nw hans gudh, ther han nw så

mykit affskräpt haffwer, och hielpe honom.

O. Petri 1 Post. 142 b.

Afskummad, p. adj. som är ett af skum,

förkastlig, usel. en ähre och ordlös

aff-Skumett böswichtt — en afskumatt

ertzför-rädere — then ährelöseste, afskumeste

skielm som i heele verlden finnes kan.

RR 5/t 1604. affskumade Atheister.

Laure-lius Rel. speg. 301. de afskummade Jesuiter.

J. Werwing 2:171 (1607). I afskumade

horor. Petrejus Beskr. 2:180. en hoop

affskumade landzförrädare. 2:214.

affskumade och otuchtigha vijsor. 5:12.

Afsky, n. et oöfvervinnerligt afsky. Tessin

Bref 1:24.

Afskygga, tr. Bortskymma. När vi

kommo bårt om Odens kulle, syntes solen

långt uppå himmelen, sedan Mössebärg i

väster ej mera afskygde henne. Linné

V est g. resa 91.

Atskyggelig, adj. Afskyvärd, faslig,

gruflig. (Jfr Af sky lig.) hade en af förfädrens

sammetzpeltzar uppå, med afskyggelige store

knappar. Weise 58.

Afskyld, f. Afgäld, afkastning, ränta.

vj haffue vntt oc vplatit ... tesse effter:ne

godz oc gårda med alla theris affskyller oc

tilägor. Gust. 1 reg. 6:304.

Afskylda, tr. Afkasta, gifva i ränta.

for:ne skatte jord... årlige affskyller, i alle

rettigheter, sex öre. Fin. handl. 5:328 (1536).

yttermere räntte, än for:ne skattegårdh årligen

affskylle plägadhe. RR 1548.

Afsky lig, adj. Afskyvärd. [T. [-abscheu-lich.]-] {+abscheu-

lich.]+} Jagh vii förtiga huru afskyliget thet

ähr med them omgås. Gust. Adolf Skr. 41.

Afskynda, tr. Skyndsamt affärda. the

affskyndade then skalcken ... åth Rostock.

Girs Gust. 1 kr. 98.

Afskära, tr. Beröfva, affstiäla och

aff-skära androm ähran. Schroderus Albert.

2:104.

Afskärelse, f. wachter idher för the

onda arbetare, wachter idher för affskärelsen.

Philipp. 3:2. (Glossa: Han kallar the falska

Predicare affskärelse, therföre at the lärde

omskärelsen wara aff nödhen til saligheten,

med huilko menniskionars hierta affskäras

frå troonne.)

Afskölje, n. Förekommer hos Thorild

liktydigt med diskvatten, sköljvatten. Vinet,

kaffeet, teet etc. äro, mot äkta godheten i

sitt slag, ett blott afskölje. 4:185. Det

ny-modiga ideliga drickandet under måltiden

och efteråt ... utspäder magsaften och gör

allt till ett liflöst afskölje. 4:196.

Afskörd, f. Afskuret stycke. [Isl. [-afskuren]-] {+af-

skuren]+} Affskörd, Affskööl, segmen,

seg-mentum, præsegmen, præsegmentum,

reseca-mentum. Helsingius. Afskölor, segmenta.

Columbus Ordesk. 11. Afbrytelse eller

afskörd i ett tal. Lind Ord.

Afslag, n. 1. Afdrag, minskning,

nedsättning. Tollen ær bortho, kåperbergit och

sölfrbergit inthet wijd magt, hwilkit inthet

lithet åffslag ær j Cronones rentho. Gust.

1 reg- 4:218. oss oc rikith til ... stor

omsorgs oc thunges åffslagh. 4:114. at på thenna

gruffueliga lastenne ... måtte bliffua jw

någhot affslagh och förminskan. L. Petri

Mandr. A 2 b. — 2. Fall, fallande värde.

sölfvermyntets stegrande och kopparmyntets

afslag. Stjernman Riksd., bih. 423 (1668).

Varurna komma mycket på afslag och kunna

icke blifva föryttrade. Schroderus Uss.

E 3 a. genom varurnas afslag lida stor

skada. Ders. F 8 a.

Afslagta, tr. Slagta. [T. abschlachten.]

hon (den kristna kyrkan) är dagheliga

kring-hvärffd aff så många grymma dieffuuls dra-Af slapp

— 15 —

Afsom n a

wanter, kättare och tyranner... hvadh

kättare medh sin heluetes lögn icke förföra,

thet affslachta tyranner medh sitt blodigha

sverd. P. L. Gothus 1 Uti. H 3 a. man

rettar och affslachtar fattiga syndare. P. J.

Gothus Fastapred. 478.

Afslapp, n. Återstod. [I landsmål: åslapp;

slippa åf, återstå, bli öfver.] Wåre thet än

så ath talet på Israels barn wore som

sandkorn j haffuet, skall doch affslappet warda

salught. NT 1526 Rom. 9:27. (Bib. 1541:

the igenleeffde.) Affslappet aff juderna warder

saligt. L. Petri Jes. proph. 65 (glossa). Slump,

åslapp, öfverlefva. Lind Ord. 2:801.

Af sluten, p. adj. Sluttande, stupande,

brant, äro ther så höghe och affslutne (T.

ab-geschnittene) bergzklippor ... thet man

näp-ligh ulhan hufvudhyra ther uthföre see kan.

Schroderus Liv. 848.

Af slå, tr. och intr. 1. Nedslå, nedgöra.

han hade affslaghit fienden til nije tusende

man: the andre vordo uppå flychten slagne.

Schroderus Liv. 531. — 2. Slå på flykten,

drifva tillbaka, han . . . hadhe affslaghet

KedorLaomor och the Konungar medh

honom. 1 Mos. 14:17. När nw Egil hade i otta

strijdher aff slaghen warit, fick han

öffuer-handena i then niyonde. O. Petri Kr. 28.

mykit folck församladhe sigh... til at affslå

then mannen. Forsius Esdr. 168. — 3.

Förvägra. effter menniskio hielp är oss all

aff-slaghen, så kommer oss wisseligha Gudh til

hielp. Försp. till Vish. (Bib. 1541.) — 4.

Upphöra med. Råde wii eder alle atj sadandt

foretaget obestånd affslån. Gust. 1 reg. 6: 355.

skulle bekomma gunst och nåde hwar han

wille thenne vpresning affslå. Svart Kr. 20.

— 5. Afdraga, minska, nedsätta, aff idhart

arbete skal intit affslåsz. 2 Mos. 5:11. alle

embetzmän (handtverkare)... skole her effter

förkortte och affslå theris gerningzlön och

annen betalning vdi alle partzeler the

förarbete. Stjernman Com. 1:230 (1573). —

6. Nedsätta (i värde), effter som thet theras

fordel kan båta, så upsättia the och affslå

myntet. R. Foss 469. — 7. Falla i värde,

pris. persedlarne icke äro årligen uti lika

pris och värde, utan undertiden afslå,

undertiden upstiga igen. Tegel Er. 14 hist. 64.

wij icke see kunne thett kopparen här effter

mera stortt afslå kan. A. Oxenstjerna

(HSH 32:130). Kopparen ähr under 50 rdr

afslagen. Ders. — 8. Slå fel. Drotningennes

hopp affslår 7?. Foss 208.

Af slägt ig, adj. Af slående, nekande. [T.

abschläglich.] afslägeligt svar. A.

Oxenstjerna (HSH 26:121).

Afslätta, tr. Bilägga, bemedla, debatera,

afsletta, afgiöra. Svedberg Schibb. 262. —

Jfr SI ätt a.

Afsmälta, intr. Smälta ihop, förminskas.

Den Svenske armeen ... hade af sjelfrådighet

och mongvälde, som värre än päst förderfvar

regementer, begynt afsmälta. Celsius Er. 14

hist. 219.

Afsmörja, tr. Smörja, piska upp, prygla.

[T. abschmieren.] Ehvarest han ibland

krijgz-män råkade på lekare, spefoglar, svälgare och

buukbröder, så lät han affsmöria them.

Schroderus J. M. kr. 145. hon tappert affsmorde

thenne fremmande och förmeente gästen

medh knytlar. Albert. 2:319.

Af snappa, tr. Bortsnappa, frånsnappa.

I hoff kan man tappert affsnappa Sin

stallbroders hatt och kappa. R. Foss 13. hans

endesta hopp, skatten, var honom affsnappat.

Ders. 202. afsnappa honom penningar.

Österling 2:125.

Af snida, tr. Afskära, bortskära. När ond

begärelse instigha j menniskionnes hierta,

skulle hon strax mota, affsnijda them, och

nedherleggia L. Petri 1 Post. S 7 b. En

gammol inbiten krankheet affsnijdes aff

lä-kiaren. Sir. bok 10 (saknas i Bib. 1541).

Afsnika, tr. Med snikenhet afhända,

snåla sig till något från någon, intet är

wrongwijsare än en girugher, then ock lijffuet

affsnijker folcke. L. Petri Sir. bok 10

(saknas i Bib. 1541).

Afsnikning, f. förmana brödhrena, ath

the ... tillreedde then vnsetning som

tillför-enna vthloffuat war, ath hon ligger redho,

såsom en godwiliogh vndsetning, och icke

som någhon affsnikning. NT 1526 2 Cor.

9:5. (Bib. 1541: karigheet; öfvers. 1882:

njugghet.)

Afsnyta, tr. Taga af, snyta (såsom det

säges om att putsa ett ljus). I Stocholm

monde the hans hoffuud affsnyte. En liten

Crön. F 3 b.

Afsod, n. Afkok, dekokt. Safftet aff denna

ört, eller des affsodh. Palmberg 141.

Afsofva, intr. och tr. 1. Afsomna, dö.

äro och monge kranke och osunde ibland

idher, och monge affsoffua. NT 1526 1 Cor.

11:30. (Bib. 1541: soffua; öfvers. 1882: äro

afsomnade.) Wij skole icke alle affsoffua,

men alle moste wij förwandladhe warda.

1 Cor. 15:51 (Bib. 1541). — 2. Bortsofva,

försofva, försumma. Sådant rop (om hjelp)

... wil Christus gerna, och wil thet icke

affsoffua, eller wara lomhörd, vthan j rättan tijdh

waka vp. P. Erici 1:155 a. Så skole wij then

gyllene tidhen icke affsoffua. 4:3 a. Wij.finge

j tesse dagher the breff... som kong

Christiern och hans partij ther (i Dalsland)

inskickat hade, Och twifflar oss intit at the icke

soffua thet åff, vtan ju senda jemliga breff offuer

breff ther in. Gust. 1 reg. 8: 29. ther oss och

rijkit .. . någen anfechtning medh krijg eller

örlig opå komme kunde (såsom ock månge

dieffvelens ledemot ännu finnes, som icke

soffvedt utaff. Stjernman Com. 1:157 (1558).

Afsomna, intr. Insomna The äro icke

dödhe, vthan the äro affsompnade. L. Petri

2 Post. 314 a.Afsonderlig

— 16 —

Afstuffa

Afsonderlig, se Afsynderlig.

Afsopa, tr. Bortsopa. Gudh ... genom

wådheeld affsopat mest alla städher j Riket.

A. Andreæ Förspr. till L. Petri Kyrkost.

B 6 a.

Afspisa, tr. Bespisa. [T. abspeisen.]

thenna måltijdhen, ther Christus så slett och

kortt affspijsade sina gester. L. Petri 2 Post.

187 b.

Afsprång, n. Afvikelse från ämnet,

episod. Ett kårt afsprång (i Boileau"s l Art

poétique) innefattar Franske poèsiens historia

ifrån Villon allt in til Malherbe. Düben

Boil. skald, företal.

Afspänna, tr. Afhända, borttaga. [T.

abspannen] Szå warder och gud wthan tuill

(tvifvel) aff spennendis och forminskandis

i edre läder then dell i skolie haffue edert

vppehelle och liffsbärning wtaff. Fin. handl.

4: 240 (1556). the ägodelar, ther på eens

förtröstning och håpp ståår, varda honom

aff-spänt. R. Foss. 202.

Afspänna, tr. Göra affällig, locka bort

ifrån. [T. abspannnen.] ingen skall afspenne

eller locka ifrå then annen hans stadde svän.

Stjernman Riksd. 1:160 (1540). Thet är ock

någorlunda ett barnarooff, när en affspenner

och bortstiäl fadrenom sina dåtter (gifter sig

med henne mot hans vilja). P. J. Gothus

Rel. art. 290.

Afspännare, m. En som lockar till affall.

en rätt stormare och affspennare, som mitt

Konungligha Hoff regera och reformera wil.

P. Erici 3:183 b.

Afspännig, adj. 1. Affällig. [T. [-abspen-nig.]-] {+abspen-

nig.]+} När han nu hörde att Peder Vggla

reeste och hyllade almogen Her Götstaff til—

honde ... (sökte han) göra almogen honom

affspennig. Svart Kr. 25. tå hade Konungen

i medier tijd fattat then meningen, at

öfver-starna måtte til äfventyrs göra honom

krijgz-folcket affspännigt. Girs Er. 14 kr. 101. Ingen

mestare skal giöra thens andras mästersven

afspennigh (locka ur hans tjenst).

Stjernman Com. 1:800 (1622). Ingen tubbe eller

giöre afspennig annars mans gesäll eller

läro-dreng. 3:747 (1669). bönder giöra adelens

legofolck igenom låckande och tubbande ifrån

frelsemannen afspennige. Riksd. 2:1388(1660).

skall ingen fougte fördriste sigh att göre

Konungens fålck affspennigt antingen ifrå slått

eller gårdar. Landt. instr. 22 (1583). — 2.

Motspänstig, tredskande, var icke mootvillig

(styff, hårdnackot, affspennig). Comenius

Tung. 899.

Af spänstig, adj. [T. abspenstig.] 1.

Affällig. (Jfr Afspännig.) Icke skal någon

af (barberare) ämbetet gjöra den sargade ...

afspenstig ifrån sin medbröder, under

hvilkens cur han sig ärnat begifva. Stjernman

Com. 6:378 (1717). Ho som för sin

ämbetsbroder gör någon gesäll eller läropoike

af-spänstig. Ders. 383. — 2. Motspänstig, obe-

nägen. Jungfruerna blefvo honom så

af-spentztige, att Stiernhielm heela dheras gunst

eensam innehade. Columbus Vitt. 252.

Afstad, adv. Åstad, när hären affstadh

skal. 4 Mos. 10:2. tå skola the läghren

dragha affstadh. 10: 5. thetta är nu fruchten

som gudz ordh kommer affstadh. o. Petri

2 Post. 48

Afstamling, m. Afkomling. [T. [-abstämm-ling.]-] {+abstämm-

ling.]+} Desse begge voro rätte afstamlingar

på svärdssidan af Svenska Ynglingaätten.

Botin Hist. 1: so.

Afsticka, tr. Aftappa. [T: abstechen.]

afsticka vijnet (ur faten). Stjernman Com.

2:633 (1650).

Afstiga, intr. Nedstiga, sjunka, aftaga,

[T. absteigen.] uthi thetta krijget så mången

dyrbar man hafver satt lijfvet til . . . och

lijk-väl hafver then Romerske machten icke

aff-stijghit. Schroderus Liv. 346.

Afstilla, tr. Stilla, styra, afhjelpa, komma

något att upphöra, ath blodgiwtilsæ, skade

och förderff matthe affstillis. HSH 19:26

(1504). j skulle åffstilla myken oredeligheth,

som ... plägher brukes bland eder. Gust. 1

reg. 4:122. vele wij ... afstilla huad bristh

eller forswmmelse finnes eller oss tilrechnas

kan. 4:182. then mistanke mötte ther med

åffstilles. 4: 250. affstilla sådant rykte. 4: 253.

rådhet moste läta kalla menigheetena på

Sancte Gertrude gillestugu, til at affstilla alt

obestond. O. Petri Kr. 150.

Afstjäla, tr. månge .. j wetterliga och

vpsåtliga- synder liggia och likuäl vnder

bättrings sken affstiela kyrkiotienaromen många

afflösningar och sacrament. P. Erici 2: 307 b.

Afstorma, tr. Storma, genom storm

af-vinna. [T. abstürmen.] Thet äre nu theras

listiga näät och spetzer, som then mordiske

dieffuulen then godha Paulo ... förestelt

haffuer, på thet han hans lögnrike icke affstorma

skulle med Euangelij saliggörande sanning.

P. Erici 4: 88 a. tine fiender affstorma tigh

slottet. Balck Krist, ridd I 7 b.

Afstryfvare, m. apostrof, den iag vil

kalla af-stryfvare. Columbus Ordesk. 52.

(Månne bildadt af T. abstreifen?)

Afstryka, tr. Afhjelpa, undanrödja, the

olägenheter och makler, som krijget efter sig

lembnat hafver, måge afstrykas och botas.

Gust. Adolf Skr. 205. affstryka och

uth-plåna alla menniskiors synder. P. L. Gothus

1 Uti. Ff 4 b. the som tilförenne flydt hadhe,

önskadhe gerna at the then spåtten måtte

aff-strijka. Schroderus Liv. 267. thet

(brunnsvattnet) affstryker och fördelar the slemmige

och Tartariske materier. U. Hjärne Surbr. 20.

Afstuffa, tr. Stubba af, afstympa. [Mnt.

afstuven.] En bygning, som lijk en gåås

var, Then förre deelen han var högt, Och

som en gåse halss sigh bögt,. .. Then

efftre-deelen var så giordt, som en gåås affstuffat

(abgestutzt) kort. J. Sigfridi I la.Afstumpa

Afsäga

Afstumpa, tr. Afstympa. [D. afstumpe.]

the affstumpade döde kroppar. Girs Gust. 1

kr. 3. O i Hoffpersoner och furstlige

favoriter, iagh ... förmanar eder, at i icke fördröien

til at affstumpa och stäckia edre vingar och

flädrar. Schroderus Hoflef. 109. läto

affstumpa hoorkonorna theras näsor. Albert.

2: 260. Otte- och aftonsång skall hållas

fullkomlige och icke afstumpas. Bidrag 1:15

<1583).

Afstygga, tr. Afskräcka, af hålla, hindra.

■(Jfr Stygga.) the skulle ... affstyggias ifrå

theras naturliga mat. Sal. vish. 1536 16:3.

man affstygger folket ifrå godha gerningar.

Falck 37 a. affstyggias ifrå syndena och then

stora säkerheten. P. L. Gothus

Under-visn. 6.

Afstyggelig, adj. Vederstygglig, intet

älendare och affstyggeligare folck är på

ior-denne. P. Erici 6: 81 a.

Afstymplig, adj. Som förtjenar af

stympas. afstympeliga hufvuden. Dalin Vitt. 3:244.

Afstå, intr. han skulle affstå medh (ifrån)

then hårde beplichtelse ... till then

tyransk-lige Danska Konungen. Svart Kr. 22.

Afståndig, adj. Afstående (från), the

giorde honom ifrå sitt förehafvande genom

theras anseende affståndigh. Schroderus

Liv. 623

Afstäcka, tr. Stäcka. Herren Zebaoth

skal affhugga quistanar medh macht, och

aff-steckia thet högt ståår. Es. 10:83. han...

affstecker mina dagar. L. Petri Dav. ps.

102:24. man afstäcker foglarna theras flädrar.

Schroderus Kors. 507. min krafft (är)

aff-stäkt. Hoflef. 266. var thèras store modh

myckit affstäckt och försvaghat. Liv. 81. all

theras macht bleff ther medh affstäckt, och

kunde icke vijdare göra motstånd. Ders. 239.

han affstäkte Tribunernars välde. Ders. 937.

j affstäcken honom, som tänker til eder at

bespotta, hans lusta antingen medh

stillatigande eller låtandes honom blifva uthi sin

meening. Hels. beg. skattk. 133.

Afställa, tr. 1. Afskaffa, han ... saadana

olagligha thwngar (pålagor) aldelis schal

aff-stella. Gust. 1 reg. 3: 47. skal thå ...

borga-læge affstellas. 4:170. — 2. Aflägga,

upphöra med. rådandis them att the sådana

theras skalkehett affstella. Gust. 1 reg. 7: 2.

— 3. Afstyra, afvärja, försöka igenom

öd-miukhet at afställa vreden. Girs Joh. 3 kr.

67. Itt förbund skal therföre göras, at

tve-drächt och krijgh må affställas. R. Foss 29.

Medh then bönen, Inledh oss icke vthi

frestelse, kunne wij så många dieflar medh

theras anfechtingar och förgifftiga pilar

affstella och öffuerwinna. P. Erici 2:78 a. Stella

aff thet blodz vthgiutàndet som tå

tilstun-dadhe. O. Petri Kr. 311.

Afstängsle, n. Afstängdt rum. så

länge-kalfven går lös, måste han stå för sig sjelf,

uti et något trångt afstängsle. Carleson 288.

Afstöt, m. Afsättning (från embete),

störtande, thetta war orsaken till hans ytersta

fall och affstööt. Svart Kr. 162.

Afstöta, tr. Afsätta. Peder Synnanweder

och M. Cnutt... hwilka Kong. G. hade

aff-stött iffrå theres embete. Svart Kr. 86.

Afsvassa, tr. Af snacka, med fagert tal

afnarra. [T. abschwatzen.] Lamia kunde

så smickra medh konung Demetrio, at sedan

hon hade honom heelt förblottat, affsvassade

hon honom tuhundrade thalenter, som the

Athenienser hade beviljat honom til

krijgs-sakerne. Schroderus Albert. 4: 261.

Afsvetta, tr. Utsvettas. j lidhandet

aff-swetta ährogirugheten. P. Erici 6: 93 b.

Afsvida, tr. Afsveda. [Isl. svida] theras

hoffuudhåår icke eens affswidhit war. Dan.

3: 27.

Afsyn, f. Exempel. I ceder och metall

bör man ehrt minne grafva, Och eder lager

bör, tå verlden står, stå grön, Och all vår

efterverld ther af en afsyyn hafva, At

tapperhet och dygd och troo här haft sin löön.

Rudeen 173.

Afsyna, tr. Vid synförrättning afhända,

frånkänna. när någre syner holdne bleffue

emellan frälset och skatten, tå bleff mest

al-tijdh Cronan thet eena stycke jordh effter thet

andra affsynt, och under frälset lagt. Tegel

Gust. 1 hist. 2:114.

Afsyn deri ig, Afsönderlig, adj. Särskild.

[T. absönderlich.] een affsynnerligh sessions

ordning. HSH 30:102 (1634). de villia vår

käre broders stora arbethe och flijt medh

någon affsönderligh recompense betänckia.

30: 98. skole samma instructioner och

missiver förseglas och dem företryckes ett vist

affsonderligitt secret. 33:228 (1636). — Adv.

Vij hafve Regeringen igenom våre deputerede

affsynderligh uptäckt, huru vidt vij meena

vidh thenne tijdh ther uthi (i

fredsunderhandlingen) vara at gåå. Stjernman Riksd.

2:882 (1634).

Afsäga, tr. 1. Uppsäga; aflysa. skulle

han (kon. Sigismund), aldeles ifrå Sveriges

Crono och regemente affsagd vare.

Stjernman Riksd. 1:496 (1600). de afsade den edh

the hade svurit kong Erich. Carl 9 Rimkr.

125 (1569). Freden the thå affsade. Hund

Er. 14 kr. v. 61. hafve ingen macht landbon,

thes hustru eller barn afsäga (till afflyttning),

så länge giftostemna varar. Lag 1734, J. B.

16:3. haffue wij åff sagt och med thetta vart

opna breff affsegiie samma nyliga på lagdan

twnga. Gust. 1 reg. 4:297. — 2. Tillsäga,

förkunna, förklara, säja hvad de hade i

sinnet, antingen de ville hålla fred med

Konung Erie eller afsäja honom en uppenbar

feigd. Tegel Er. 14 hist. 57. han affsagt

them Romarom fiendskap. Schroderus

Liv. 864. Med prep. med: hade the i

be-falning at affsäija them Romarom medh krijgh.

Liv. 19. Hos the hedniske solenniteter och

2Afsägas

— 18 —

Aftaga

högtijdzdaghar pläghade the kostelighe

qvinnor affsäya hvar andra medh en kamp, för

theras degligheet skul. Albert 1:56. — 8.

Utsäga, omtala, thet är fast annorledes fatt

medh dödhen, än Werlden weet tenckia eller

affsäya. L. Petri 2 Post. 313 b. Huadh

hem-ligha aff them skeer är och skam affseya.

Dial. om mess. 64 b. mong stycke . .. brukas

nw, som man j fortijdhen intit wiste affseya.

O. Petri Guds ord D 3 b. Tå bleff Wisby

Stadh så vpfylt medh kramgodz... att thet

war gruffweligit affseia. Svart Kr. 78. giorde

the rijket... en sådan stoor skada, som icke

lätteligen står til at affsäya. Sylvius Er. 01.

163. Thorder giorde thär öfver sådane

berättelser, som han viste at afsäya.

Pering-skiöld Heimskr. 1:493. — 4. Afdöma,

afgöra, bedöma, sattes 48 gamble och

förståndige tyske landzknechter till att affseije

thena sack. HSH 2:46 (153 •). i första

anblick afsäya huem rätt, huem orätt hafuer.

Stjernhjelm Arch. C 3 b. — 5. Ådöma.

then sacköre som honum oc hans medhållare

affsagt bleff för then trætthe skuld. Gust. 1

reg. 4:124. — 6. Döma. Lasse i Wimala för

mandråp ... bleff affsagt från liffwet.

Gjörwell Nya Sv. bibi 2:339 (1583).

Afsägas, dep. Afsäga sig, förneka. Om

nu någhor wil platt affsäyas och förneka

Christum. L. Petri Om nattv. B 5 a.

menniskan som döpas skal, först moste affsäyas

dieffuulen. Kyrkord. försp. 4 b. Then han

(Petrus) således affsadhes och nekade, war

hans Mestare, hans Herre. Chr. pina T 6 a.

hon (tron) kommer thet til wägha, at wij icke

affsäyes (motsäga, skylla ifrån oss, förneka

vår brotttslighet) eller förtwifle, ändoch wårt

samwett dömer oss ... Therföre then här skal

kunna bestå, han moste ... så tenckia medh

sigh, Ah Herre, thet är sant, Jagh är intet

annat än en arm syndare,... skal man tå icke

heller gripa til gensegn, icke heller förtwifla.

4 Post. 26 b.

Afsätta, tr. 1. Taga ifrån, utesluta, wij

intit skole settia til gudz oord, jntit heller

affsettia. O. Petri Sakr. 16 a. — 2. Afstyra,

upphöra med, afstå ifrån, blodz wtgiwtelse,

som nw longlega tes wer warith hafwer, af

setias ok stillas motthe. Gust. 1 reg. 1:93.

the affsettie skulle thet obestånd the

ofor-nwmsteliga ... haffua företagit. 4:178. råde

wij eder allom athj slickt obestånd sætthie

vthåff. 4:161. åffsæthe och åffstille the

sub-ordinaciones och lönlige stemplinger. 4: 271.

åffsettia then segladz the plæga brwcha til

tyske stæderne. 4: 273. wij haffde ... affsett

all then mistycke wij haffde til honum. 4:327.

onyttogt snak och tal... måtte åffsetias. 5:

140. kan iach i samme reise beslaa en

hol-lendare (ett Holl. fartyg) ... thet acter iach

icke affsetthe (underlåta). HSH 20:165 (1507).

Vi... haffdom tenkt oss til wora landboor i

Leena, mottom doch affsethe thenne resa.

H. Brask (HSH 14:70). — 3. Afleda; afdika.

vatnet med diken afsättia. Risingh 10. en

morasig grund, våt och nedrig (lågländ), är

väl till att afsättia. Ders. 15. — 4. Uppsätta,,

författa. De gudelige och sköne psalmer,,

som Doct. Martinus Lutherus hade afsatt på

rim. J. Werwing 1:134. — 5. Öfversätta.

Biblien skulle ... affsättias på Svenska

tungomålet. Girs Gust. 1 kr. 64. affsättia Latijn

uppå Tysko. Schroderus Ratich. A 5 a.

— 6. Afrita, afteckna, tog han een

blijertz-penna och afsatte een adelsfru, som sof under

predijkan. U. Hjärne Vitt. 33.

Landtbe-skrifningar ... afsättia städernes och orternes

belägenhet. Peringskiöld Jord. 2.

Afsättare, m. supen eller afsättaren.

Dalin Arg. l:n. 5. en eller annan afsättare

pomerans. Bellman 5:208. en afsättare

sötkummel. Kexél 1:451.

Af sätte, n. Klack. [T. absatz.] Skor

förutan högdt afsätte. HSH 31: 79(1661).

Af-sätt, -e, pl. afsätter. Lind Ordb.

Afsättning, f. Afläggande, upphörande

med. haffue vj... giort eder alwarlige

för-maningh om samme tals affsætning. Gust. 1

reg. 4: 42. thetta obeståndz åffseining. 5: 44.

Afsöndrig, adj. Som öfvergifver någons

tjenst. Ingen mestare giöre änders (annans)

mestersvenner afsöndrige. Stjernman Com.

1:799 (1622). Jfr Afspännig.

Af tacka, tr. Betacka, hans Ma:t för szin

godwillie skuldh ... med all vlempe skulle

belönett och afftackett bliffua. Gust. 1 reg.

12: 271.

Aftackelse, f. Afskedsansökning. lathe

wij ... gerne effther, att j med samme

embe-the förschonede bliffwe, anammendis edhers

vrsechtt och afftackelse vdi all gunst och nåder.

Thyselius Handl. 2:280 (1545).

Aftaga, tr. 1. Fråntaga, wunno wij alla

hans städher, och war ingen stadh then wij

honom icke afftoghom. 5 Mos. 3: 4. The

städher som min fadher tinom fadher

aff-taghet haffuer, wil iagh få tigh igen. 1 Kon.

20:34. Titt Rike skal tigh afftaghet warda.

Dan. 4:2S — 2. Inhemta, inse, förmärka,,

sluta, bedöma, kunna ther aff döma och

afftaga, hvad fahrligt upsåt han ... hafver.

Gust. Adolf Skr. 131. hvar och en som

verldennes beskrifning sedt hafver lätteligen,

kan aftaga hans (Ryssens) lands stoorleek.

Ders. 179. Hvadh tå ther aff folier, kan man

lätteliga förstå och afftaga. R. Foss 46. hvar

af Konungen nogsamt kunde aftaga, huru

med honom och hans sak tilstod.

Peringskiöld Heimskr. 1:634. — 3. Vara

afnämare till, uppköpa, man i Nederland

mötte tractera ett Compagnie som afftoge all

kopparen, som i Sverige görs. A.

Oxenstjerna (HSH 35:123). — 4. Refl. Taga sigr

"af, befatta sig med. Om then lärdom, som

eder nåde skriffuer ther oppa predikis,

haffuer iak mik inthet hertill afftagit, ty att iakAftagas

— 19 —

Aftränga

inthet aff hanom hört haffwer. H. Brask

(HSH 16:78). Justitiens förvaltningh hafver

iagh migh intet aftaget. HSH 31:115 (1662).

Aftagas, dep. Minskas, aftaga. Han

(månen) är itt liws som afftags, och wexer

åter til igen. Syr. 43:7. menniskiones hierta

aff hogsens svagheet så småningom afftags

och förvissnar. P. J. Gothus Rel. art. 881.

Aftagelse, f. Ther thet oordhet ståår på

latina Primicie, ther emoot fandz icke wäl

itt oord på swensko som fyllest giorde, vtan

wort satt Thet Första, och sommestadz Första

afftaghilsen, och war Primicie thet först

åff-togs fordomdags vthaff sädhen, bakning, och

annat sådant, och offradhes gudhi. NT 1526

förspr. (Bib. 1541 har Förstling.)

Af tala, tr. 1. Frånsäga, med sina ord

betaga, beröfva; fråndöma. Sådana tröst...

wil tigh then ledha Pusillanimitas gerna

aff-tala. Balck Krist. ridd. Kla. dieffuulen

beklagar (anklagar) the Christna dagh och

natt j theras samwett in för Gudh, och wil

aff-tala them thet ewiga liffuet. P. Erici 2: 98 b.

Papisterna ... afftala oss thet härligha

kyr-kionnes och Gudz folks namn, och leggiat

sigh sielffua til. 3: 39 b. — 2. Afgöra, afsluta.

att den tvist... Sveriges crono på den eene

och Konung Sigismund af Poland på den

andra sidan är emillan, mötte kunna blifva

aftalat och bijlagt. Stjernman Riksd. 1:715.

(1617). altt som skett är skal wara en platt

död oc affthaladt sak, like som thet aldrig

skett wåre. Gust. 1 reg. 6:81. all owilie,

som bådhe i konung Hanses tijdh och sedhan

vpkommen war, skulle til euigh tijdh wara

en afftalat saak. O. Petri Kr. 319. — 3.

Afhandla, hwad brister riken emellan ära...

the skola afftaladhe warda wtj någet möthe.

Gust. 1 reg. 6: 246. der (på riksdagen) att

aftala... rijksens vårdande ehrender.

Stjernman Riksd. 1:724 (1617).

Aftig, se Ak t ig.

Aftinga, tr. Betinga af någon. Läto the

för the Romare stadzportarna up, afftingandes

at them intet fiendtlighit måtte vederfaras.

Schroderus Liv. 610.

Aftjeldra, tr. Genom råmärke afskilja.

[F.Sv. tiældra, råmärke.] Herren bygde sielf,

af urfiel giorde mark, Och satte värn

omkring en nys aftieldrad park. Spegel Öpp.

par. 4.

•Aftnas, dep. impers. [Isl. aptnask.] thet

afftnas eller bliffuer affton. Var. rer. voc.

A 5 b.

Aftondags, adv. På aftonen. Karle med

sina föllieslagare kom aftondags fram til en ö.

Peringskiöld Heimskr. 1:624.

Aftonkost, m. Aftonmåltid. Herodes på

sin födhelse dagh gaff the Öffuersta och

Höffuitzmän, och the yppersta j Galilea en

afftonkost. Marc. 6: 21. (Öfv. 1882: gästabud.)

Aftonsnack, n. Hans harda dödh och

pijna skal wara wårt spel och afftonsnack.

O. Petri Ed. B 6 b. wore ganska nyttight

at presten förmanade them wel som

echte-skap byggia til hopa, at the på bådha sidhor

wel besinna och öffwerwegha hwad the göra

för en contract sich j millen, at the icke så

löpa tilhopa aff itt löst afftonsnack och

obe-rådt moodh. Handbok B 2 b. man vthi

öls-mål och afftonsnack binder Echtenskap och

festes. L. Petri Kyrkord. 52 b.

Aftorkas, dep. Borttorka, förtorkas,

wat-net afftorkades aff iordenne. 1 Mos. 8:7.

effter solennes vpgång, när daggen är

aff-torkat. B. Olavi 109 a.

Aftrud, f. Affall (från tron), kätteri.

[Isl. aftrü.) Vår vilie är en affgudh, Then

störste i verlden är, Ty han gör mästa aftrud

Ifrån Gudz lära skär. Bureus Nym. IX: 9.

Afträck, m. och n. Afgång, afsättning.

[Jfr T. abzug.] manufacturerne haffue nu

j verlden lijten affträk. A. Oxenstjerna

(HSH 27:188.). Uppå thet godzet må hafva

deste större affträck, vele Wij at visse

köpmän til thess förleggiare och affnämare

förordnas. Stjernman Com. 2:177 (1638).

con-sumption och afträcket för Compagniet . . .

blifver studzat och hindrat. 2:643 (1650).

tilvärkningen af tiäru nu åhrligen åhrs mehr

tiltager, än afträcken och consumptionen är.

3:47 (1661).

Afträd, n. [T. abtritt.] 1. Afträde,

trädande åt sidan, afsides, ur vägen. Tå en

Borgmästare eller Dictator mötte them

(Ve-stalerna) på gatun, moste han göra affträdh,

in til thess the voro fram om gångne.

Schroderus Albert. 2:201. — 2. Bildl. Afsteg.

göra itt affträdh ifrån all rättferdigheet.

Schroderus Pac. 38. — 3. Rum, dit man afträder,

aflägsnar sig. (I kansliet) skall vara 2

cam-brar, den eena lijten, hvarest Cantzelären kan

haffua sitt affträdh, när något skall conciperas.

Civ. instr. 310 (1626). Anm. Hör detta till

bet. 1?

Afträda, intr. 1. Afvika, j affträdhen

jfrå then wäghen som iagh biudher idher.

5 Mos. 11:28. — 2. Affalla, j affträdhen,

och tienen andra Gudhar. 5 Mos. 11:16.

om han jfrå sina fädhers Lagh affträdha wille.

2 Macc. 7:24.

Afträdelse, f. Affall, han lärde

afträdelse jfrå Herranom. 5 Mos 13: 5. Så skal

iagh åter hela theras affträdhelse. Hos. 14: 5.

Afträdning, f. Affall, är thetta

affträd-ning eller synd emoot Herran. Jos. 22:22.

Aftränga, tr. [T. abdringen.] 1. Aftvinga,

med våld afhända, hwar the kunne oss

med theris beteckte stæmplingh oc

forræ-derijs vpueckilse afftrænge mere vilkor och

frijhether Gust. 1 reg. 4:139. Befructedhe

... atth förbe:nde stenhws ... schulle honum

åfftränghias och komma vnnder closthrett.

4:376. igenkalla alle dhe godz ... honom nu

i någon åhr afträngde warit hafwe aff

rijk-zens fiender. 1:175. — 2. Fördrifva, undan-Aftrötta

— 20 —

Afvetra

tränga, vj ... haffuom afftrenkt then skadelig

oc förderffuelig k. Cristiern aff Suerigis riike.

Gust. 1 reg. 3: 28. Hemming Gadde ... hade

warit Electus till Linköpingx Biscops sticht,

ifrå hwilket honom then förrädelige Biscop

Hans Braske swickelige affträngt hade. Svart

Kr. 3. the Påueska ... medh slijka

öffuerflö-digheet (kyrkoceremonierna) förmörkia,

för-tryckia och afftrengia Gudz egen bodh. L.

Petri Kyrkost. 44 a. the (Adam och Eva)

vthi oskyldighetennes stånd läte sigh

afftrengia ifrå Gudz vthtryckelighe ord och

betalning. A. Simonis E 2 b.

Aftrötta, tr. Uttrötta, man låter honom

(gossen) sielf giöra små slutsatzer, allenast

at de intet aftrötta hans gladlynte förnufft.

Dalin Arg. 2: n. 5.

Aftunne. Icke kan sääffuet wexa, medh

mindre thet står i afftunne? L. Petri Jobs

doft 8:11 (uppl. 1611). (Bib. 1541: wätsko;

Öfv. 1778: sumpig mark.) Är otvifvelaktigt

tryckfel för äjfionne, såsom det står i

orig.-upplagan af år 1563.

Aftystna, intr. Tystna, förnembda

prac-tijkos (papisteriets) tilhielpare, för

offuer-hetennes redzlo och theras medsellars

för-skiutelse och deposition, någon warning toge

och syntes afftysna. A. Andreæ Förspr. till

L. Petri Kyrkost. B 2 b. the welet

neder-stoppa them til ewigt mörker, at iw

munnen och bekennelsen måtte afftysna. Ders.

C la.

Aftåg, n. Afsättning (på varor). [T. [-ab-zug.]-] {+ab-

zug.]+} Ther (i Ryssland) kan them (de

Svenska städerna) ock icke feelas något aftog,

som man det kallar, på deras gods och wahror.

Gust;> Adolf Skr. 184.

Aftägt, f. Aftagande, fråntagande,

förminskning. Hans (månens) liws haffuer sijn

affteckt, til thes thet intet meer synes. L.

Petri Sir. bok 43: 7. Gudz ord ... reent och

heelt hållet warder, vthan affteckt och

tilset-ning. P. Erici 1:193 a. krafternes

merke-lige afftecht. A. Oxenstjerna Bref I. 4:18.

Aftöfva, tr. Af bida. (jag) reser igen åt

prytzen ... thär till att aftöfva then tijdh mig

förelagdh ähr. HSH 9: l»5 (1641).

Afundare, m. Afundsmän. H. K. M-.t

... sin konungzlige högheet och dignitet...

mot mångom afvundarom alt in till thenna

dagh försvarat. Gust. Adolf Skr. 297.

Afundsbalg, -bälg, m. [T. balg, bälg,

buk.] Vij achtom ey the affuundz balgars

röst. Messenius Blank. 70. the

afvunds-bälgar. Schroderus Kon. förär, föret. A 8 b.

den förtretliga, torra affvundhbelgen Ægeria.

U. Hjärne Vitt. 50. — Jfr Afundsbuk.

Afundsbuk, m. medh the tråå

affuundz-bukar wil iagh intet haffua skaffa. L. Petri

Sal. vish. 6:25. E. K. M. thetta mitt

väl-meenta arbete nådeligen uptagha och emoot

alla affuundzbukar försvara ville. Forsius

Esdr. föret. A 7 b.

Afundsbärare, m. han sporde uthaff

affvundzbärare stoort förtreet och förtaal.

Schroderus Liv. 906.

Afundsot, f. Afundsjuka. I något

Sagobrott är skrifvit, At Venus en gång mjältsjuk

blifvit Af caffé eller afund-sot. Dalin Vitt.

11.4:197.

Afundssägn, f. affuundz segn. L. Petri

Sir. bok 26. wij offta dome annat folk effter

itt owist rychte och affwundz sägn. P. Erici

2: 230 b.

Afvane, m. Afvänjande, afskaffande.

Tribunerna ... försvaradhe thenne Oppij lagh

och stadgha (om qvinnornas drägt) och sadhe

sigh thet intet varda lidande, thet hon til

aff-vane förskiutas skulle (T. solte abgethan

werden). Schroderus Liv. 476.

Afvarna, tr. Afråda. [T. abwarnen.]

drager mannen uthi huset fremmande gäster

och falske vänner, til intet annat än fråssa,

svelga och spela, skal hon (hustrun).. .

be-skedeligen honom ther ifrån affvarna.

Schroderus Albert. 2:131.

Afveckla sig, re fi. Reda sig, göra sig

lös, befria sig. [T. abwickeln.] confusion

och oskickelighet, ther ifrån man icke veet

sigh utredha och affvikla. L. Paul. Gothus

M ön. pac. 116.

Afvel, m. 1. Kroppsstyrka, han säijes

hafva varit så öfvermåttan både stoor och

stark, at han på then tijden alsingen bådhe

medh afvel och växt skall hafva hafft sin

lijke. L. Petri Kr. 30. een man afganska

stoor afvel. Ders. 60. Jagh kan icke förtiya

hans lemmar, hans starcka affuel. Jobs bok

41:3. — 2. Alstringsförmåga, berg, som en

starck metallisk afl i sigh hafva. U. Hjärne

A ni. 228. — 3. Afkomling. Stoore Gustafs

säd och afl. Stjernhjelm Fredsafl, 12 intr.

— 4. Afvelsgård. wij eder haffue tilförende

tilskreffuit om affuels gårder som wij wele

haffue wprettede ... szå är ennu wor willie

... att med the affueler, som såledis bliffue

wprettede, måtte forhandles effter denn

Ordi-nantzie som wij eder haffue tilskicket. Fin.

handl. 4:175 (1556).

Afvendesvittne, n. Afundsvittne, den

som vittnar af ovänskap, fiendskap, [af D.

avend, nu avind.] om thet befynnes kan

ath the waare affwendis witthne, som sagdhe

hennes barn tagha en annen stwt en (än)

henne tiilhörde, taa schal hon ware qwith

för thet tiwffuerij. Gust. 1 reg. 3:75.

Af veta, adj. Afvita, galen, affweta och

rasande hundar. L. Petri Mandr. H 5 a.

Afvetenhet, f. Själsslapphet,

sinnesslö-het. The gamle ... gåå i affvetenheetenne.

P. J. Gothus Hust. 339.

Afvetig, adj. Afvita, vanvettig.

Affve-tigh, insanus, demens, amens, vesanus,

pha-naticus. Comenius Tung. index.

Afveting, m. Vanvetting. Serenius Diet.

Afvetra, se Afvittra.Afvexla

— 21 —

Agd

Afvexla, tr. Utvexla, aflösa. Jag denne

charge inthet drister mig länger att uthföra,

uthan fördenskuld underdånigst beder att

blifva afvexlat och här ifrån förlossat. A.

Oxenstjerna (HSH 37:258).

Afvifva, tr.? [Jfr vi va Rietz 816.] min

(dödens) blanckslipade, snelligh afvifvande

lija. J. Gyllenborg 3. (Döden) Rätt så

snart vifvar af den frodiga, qvicka och fagra,

Söm den som ähr medh tusende rynckior och

skrynckior å änne. Dens. 4.

Afvig, Afvog, Afvug, adj. 1. Vänd,

rig-tad bakfram, baklänges, thenna Cometens

åwoge gång, at hon går tilbaka. Busch C l a.

slog honom så hårt öfver näsan, att... han

föll afuger. Verelius Herr. 61. sutto the

... affwuge på magre hestar. Girs Gust. 1 kr.

56. — 2. Bakvänd, förvänd, olämplig, han

sielff igenom en afvigh och orättmätigh

ordning hade låtit inträngia sigh uthi sitt

fäder-nes rijke. Schroderus J. M. kr. 158. Thet

är itt tvifvelachtigt och affvigt väsende at

in-tagha andra fremmande land, om tu icke äst

säker om titt eghit. Liv 850. Somblighe synda

och genom stora flaatheet och affwågha

barm-hertigheet. P. Erici 3:123 a. att föräldrarne

haffua theras barn altförkära, och ...

efterlåta och tilstädia them altförmykit... thet är

ingen lagliger, uthan en förvender, åvoger

kärleek. P. J. Gothus Hust. 216. --- Adv.

Förvridet, snedt. Then vindögde seer afvogt.

Com en i us Tung. 283.

Afvika, intr. 1. Försvinna, daghen swaal

warder, och skugganar affwijka. H. Vis. 2:17.

— 2. Gå afsides, aflägsna sig. han begärde,

at honom måtte blifva effterlåtit medh then

Romerske höffdingen allena at tala, och at the

andre ville affvijka. Schroderus Liv. 450.

Afvita, tr. Tillvita, förebrå. [Isl. ävita.]

när hwar och en alf oss wil grannerligha leta

heem til sijn, så skal han j sanningenne

befinna, at han ther intet haffuer som han kan

affwijta Petro (derföre att han förnekade

Jesus). L. Petri Chr. pina T 5 a.

Afvitesord, n. höres här alf Christo intet

affwijtes ord för något aff all the onda stycker,

som han (röfvaren) giordt hade. L. Petri

Chr. pina 1 o b.

Afvittra, tr. X. Afskilja, så kan then

naturlighe värman obehindrat bättre förvända

spijsen uthi gott blodh ... och sedan afvetra

thet som obeqvemt är kroppen til at födha.

Sparman Sund. sp. 323. Ty himmel, jord

och lufft, eld, vatn var tå blandat Tilsamman

i en klimp, som ei ännu varhandadt; Men

si! nu ser jag grant, hur ett och annat glittrar,

Hur Gud thet ena från thet andra väl

af-vittrar. Spegel Guds verk (1745) 32. — 2.

Skilja ifrån sig, afvisa. Simei den arga Sig

hade dristat så sin Konungs hierta sarga Med

mång oqvädins ord och bannor mycket bittra,

At Salomon har bordt- med straff then skam

afvittra. Spegel Sal. vish. 10.

Afväg, m. Bortväg, affärd, bortfärd.

fienden ... slapp sina färde, dock icke

alldeles skada lös, ty Henric von Mindens

knektar gjorde honom afbräck i afvägen. S.

Elofsson 156.

Afväges, adv. Från vägen, afsides, vilse.

[Isl. afvegis.] wij haffue gått affwäghes och

faret wille. L. Petri 2 Post. 152 a. någhor

aff them är kommen affwäghes vthi

wilfarel-sen. Ders. 112 a. Lät icke ... föra tigh

aff-wäges in på hennes (skökans) stijgar. Sal.

ord. 7:25. Finner hon (öfverheten) någhot

ibland laghen, som bär affwäghes, och icke

haffuer skäl medh sigh, thet skal hon .. .

aff-syndra. Krön. pred. B 4 a. reddhoge, han

plägar fast kenna på domarens stadigheet,

och draga mongan affwäges ifrå retten. Ders.

Dia.

Afvända, intr. 1. Upphöra. Wåre bäther,

att thu affwände igen medt then swåre drick

... rettandes thine szaker vt när thu fastande

wåre. RR 13/2 1544. — 2. Refl. Affalla, han

affwende sigh ... och vpsatte Baals Altare.

2 Kon. 21:3. j affwenden idher, och

offuer-giffuen mina retter och bodh. 2 Krön. 7:19.

Afvänta, intr. och tr. Vänta; afbida,

afvakta. o menniskia, vakna rätt up, och

afvänta icke först til des plågan kommer tig

på halsen. Svedberg Sver. ol. 42. Gud

har sin tid ... den samma afväntar han med

största tålamod. Ders. 43. affwenta then dom

som fälles. S. Brasck Ap. gern. G 4 b.

Säden och åhrsväxten måste affvänta sin

vissa tijdh at blifva mogen. Sylvius Curt.

433.

Afvärja, f. Värn. [t. abwehr.] tu äst...

min sköldh och wissa affwäria emoot all

dieffuulsens glödhande skott. P. J. Gothus

Bön. L 5 b. thenna christeligha böön ware

... en fast muur och wiss affwäria emellan

migh och alla mina fiender. Ders. R 6 a.

Af växa, intr. Uppväxa, uppkomma, nye

tidender, lygn och swermerij, ther tuist,

tui-dragt ock uenighett affwexa kan. Gust. 1 reg.

12: 256. the hölle stor krögerij och ölselningh

på kirkebackerne ... vtaff huilkin ölselniingh

föge gott affwexer. Fin. handl. 6:203 (1541).

att thu ... toge thet meste thu kunde fåå för

spännen, doch så, att ther ingenn ouillighet

aff almogenn affwäxe mötte. Dipl. Dal. 2; 280

(1544).

Agalösa, f. Brist på aga. venia sina

barn vidh kräseligheet, sjelfsvåld och

aga-löso. Rothovius 4 Pred. R 5 b.

Agd, Agdsten, m. Bernsten; äfven Agat,

Gagat, Magnet, hvilka fordom ofta

förvex-lades med bernstenen. [t. agt, agtstein.]

Raaff, Agd. Comenius Tung. index.

Agd-steen, raffsteen, electrum. Ders. Agdstenen

(succinum) hoopsamblas vidh hafvet,

besyn-nerligen uthi Pryssen. Orb. piet. 27.

Agd-steen, gagates. Helsingius. the draga åt

sig mongens hierta, lijka såsom Agd ellerAge

— 22 —

Akters

Segerstenen stål och jern. Schroderus

Kysk. speg. E 12 b.

Age, m. Tukt, ordning, skick. [Isl. agi]

Thenna Laghen äro aff Gudhi giffuin,

allra-mest för the onda skul, til at hålla them widh

agha, at the icke göra werre. Förspr. till

G. Test. 3 b. bådhe hoffmän och alle andre

skulle gesta för theras peningar, och hölt

han ther med så starkan agha i landet at

ingen mötte göra bönderne noghot öffuerwold

eller tagha them noghot i frå vtan peningar.

O. Petri Kr. 94.

Agendebok, f. Kyrkohandbok. [Lat.

agenda; agenda ecclesiastica eller

handboken. Kyrkordn. före 1686, 11.1:20.] the

ochristeliga wiyelse, eller beswärielser, som

vthi theras (de päviskes) Agende böker effter

almenneligit bruk äro författat. L. Petri

Kyrkord. förspr. 2 b. wåra Agende böker,

them wij kalle Handböker. Ders. 4 a.

Agestark, adj. Sträng i aga. Han

(gårdsfogden) skal icke heller wara obeskedeligh,

eller för agestarck emoot gårdzens folck.

Brahe Oecon. 83.

Agg, f(?). hade han altijd en ond agg till

Lybeck. O. Petri Kr. 203. Konung

Christiern hade länge tilförenne hafft en agg til

honom. Ders. 226. hafva de altijd en agg i

samvetet. J. Rudbeckius Kon. reg. 388.

Agga, f. Bakvatten, motström. (Se Rietz

agg.) Agga, alluvies. Schroderus Lex. 3.

Aglaster, f(?). [I den gamla T. agalaster,

aglaster, agelster, i den nyare samdr. elster,

skata.] klädd uti stackotte, brokotte,

uthackade och förbremmade kläder, såsom en

På-fogel eller Aglaster. Schroderus Kysk.

speg. G 5 a.

Agnot, adj. Försedd med agnar.

Åker-frucht som ... bär ax (antingen agnota eller

agnlöse). Comenius Tung. 127. Agnott,

aceratus. Schroderus Lex. 76.

Agätur, adj Berömlig. [Isl. agcetr.]

Agätur man. Spegel Guds verk 219.

Ah, interj. Ack! Ah käre brödher görer

icke så illa. 1 Mos. 19:7. Ah Gudh, ...

om en man syndat haffuer, wilt tu tå

hemp-nas öffuer hela menighetena? 4 Mos. 16:22.

Om morghonen skalt tu säya, Ah thet iagh

måtte leffua til afftonen. 5 Mos. 28:67. Ah

min jemmer och hiertans sorgh. Jer. 10:19.

Ah wee at wij så syndat haffue. Jer. klag.

5:16. en öfverblifven qvist Utaf Hin Stores,

ah, then Svea hafver mist! Hin store Gustafs

stam. Stjernhjelm Fägnesäng. Men ah

dig, usle verld, du måste bo i strid.

Lagerlöf 45.

Aj, interj. Ve! ack! Ay min dotter, tu

gör migh een hiertans sorgh. Dom. 11:35.

Ay mich ath iach såå lenge skal boo här

påå jordena. O. Petri Men. fall? b a. När

tich betagher noghor motegong, eller

be-dröffwilse, ... styrck titt hierta och sägh, ay,

skulle iach och ecke lidha noghon lithen

bedröffwilse, effther min herre j yrtagårdhen

swittadhe bloodh för änxla och bedröffwilse

skull. Ders. L 3 a.

Ajajajs-tröja, f. Skämtvis: stryk. Med

tjärtampen skulle jag tjärat er och gett er en

blå aiaiais tröja i påökning. Lustsp. Amman 73.

Akergul, se Äckergul.

Akta, tr. och intr. 1. Gifva akt på, vara

uppmärksam på, sköta, achta lögnachtigt

taal. 2 Mos. 5:9. man achtar sijn sytzlo.

Syr. 10:30. han tilbörliga actar sin tiænst.

Gust. 1 reg. 3:337. — 2. Tillämna någon

något, latha them siælffua vidherfaress thet

the eder ... acktad haffua. Gust. 1 reg. 4:136.

all olöcko, som the then Christeliga

Församb-lingenne achtat haffua. L. Petri 3 Post.

90 b. — 3. Ämna, bestämma något till något

ändamål, then gerdh, som achted ær til

rikisens geldz betalningh. Gust. 1 reg. 4:183.

— 4. Anse. The Påler achta sig för stridbart

folk. Gust. Adolf Skr. 175. — 5. Hafva

för afsigt, ämna. iagh så warder görandes

idher, som iagh emoot them göra achtadhe.

4 Mos. 33:56. The ... achta tagha migh liffuet

bortt. Ps. 31:14. then som segla wil, och

achtar fara genom grymma wåghar. Vish.

14:1. — Refl. Ämna sig. itt skep som

achtadhe sigh til Phenicen. Ap. gern. 21:2.—

6. Akta på: a) Gifva akt på, betrakta.

allas theras öghon ... achtadhe på honom.

Luc. 4: 20. b) Bevaka, vakta. Hans K. M.

vardt ock effterlåtedt at gå under tijdhen uthi

mareken medh them som på H. K. M.

ach-tade. Tegel Gust. 1 hist. 1:6.

Aktbar, Aktelig, adj. achteligh, som

achtas skal, achtbàr, observabilis, spectabilis,

observandus, notandus, notabilis, notatu &

observatione dignus. Comenius Tung. index.

Akteliga, adv. Uppmärksamt, noggrant,

med omsorg, vj... achtiligan offwersaagom

och besynnade for:de breff. Gust. 1 reg. 4:9.

then (landsänden Viken) wij icke haffue moth

then malmös beslwtningh, hwar hon

achte-lighe besynnadh vardher. 4: 46. haffue

ach-teliga tilsyn om vårt och rikisens bestha.

4:183. puncther och article, med moget

beråd vel betænkte och aghteliga vthgiffne.

4: 261.

Akterladdning, f. Bakladdning. Gilius

Byssegiuther ... först mötte giuthe the twå

halffue kartoger, och twå feldslanger medh

achterladningh, som man kunne brwke opå

skepen. Fin. handl. 8:266(1555). then Gilius

bereder sine stycker fast longsampt, och

wethe, (vi) doch än nw icke hwadh Iagh thett

will tage medh then achterladningh. Ders. 228.

Akters, adv. Till a. [Mnt. to achter.]

1. Efter, bakefter, efteråt, thet Gudh giffuer

menniskiomen thet giffuer han alt tilförenne,

ther the äro nödhstelte, Men alt thet

men-niskian giffuer Gudh igen, thet är hon honom

plictigh,... hon så altijdh är til achters j alla

sina gåffuor, och Gudh är altijdh tilförenne.Aktig

— 23 —

Alldenstund

L. Petri Dial. om mess. 180 b. — 2. På

rest. schal han göre redhe och rekenscap

för ith hundrett mark örtuger szom han med

tiil acters war. Gust. 1 reg. 2: 224. Äre någre

wåre suener, them noghet tiil acthers står

{återstår att betala), skal thet wel giffuas

wthaff wår Cammar. 6:121. någen deel...

som han til akters bleff på rekenskapen.

6:255. wij iw alle äre ganska mykit til

ach-ters j wår rekenskap för Gudh. L. Petri

2 Post. 298 a. De hade på ett år så när

kommit på 4 tunnor guld till akters.

Schroderus Uss. I 4 b. — B. På förfall, förlust,

obestånd. Krönen är mykith till ackthers

kommen och är försuagad. Gust. 1 reg.

6:156. ingen parten, huarten Cronen heller

han, är til affters i thet byte. 6:308. någon

af Participanterne (/ kompaniet)... komme

til achters, och uthi oförmögenheet och icke

varandes solvendo afdödde. Stjernman

Com. 1:765 (1620).

Aktig, Af tig, adj. 1. Aktad, ansedd.

Magnas, actig, then som mykit reknat oc

actat warder. Var. rer. voc. C 8 a. nogre

afftige böndher aff hwarijæ lagsagw. HSH

20:195 (1507). tyckte ... inghen oskæl wara

ath nær noghon achtig man vndwiiker wtaff

thy ene riikit wthi thet annedh och begærar

leygde, ath then icke weyres honom. Gust. 1

reg. 7:493. — 2. Betydande, vigtig. wij

wette jngen vti thet ganske rijke ther större

nåd, lempo och diupare förnufft haffuer

sådane actige saker beiegge ok betracta. Gust. 1

reg. 7:513.

Aktning, f. Akt. gifvom ther granna

achtning uppå. Svedberg Schibb. 7. bringar

oss at altid ge aktning på vårt upförande.

Dalin Vitt. 6:333. Att Gustaf Adolf kom

till världen bittida om morgonen, ansågs af

dem, som gifva aktning på slikt, hafva varit

af god betydelse. Hallenberg Hist. 1:8.

Aktsam, adj. Uppmärksam, en achtsam

läsare. Gust. Adolf Skr. 3. Ehvar du går

och står, kast" om dig acktsamt öga.

Columbus Poet. skr. K 2 a.

Aktsamhet, f. Uppmärksamhet.

Histo-rierne ... willa wara med flijt och

achtsam-heet lässne. Brahe Oecon. 41.

Alamodisk, adj. Modern, ny modig. [F.

à la mode; T. alamodisch.] alla-modisk

plagg. Stjernhjelm Sv. o. G. Måles fat.,

föret. 4 a. yfs i alamodiska kläder.

Svedberg ödn. 330. Alamodisk kavaljerer. Sv.

Forns. 3: 64. Sielf har sig mången valdt en

alamodisk docka. Kolmodin Qv. sp. 1:80.

— Äfven alamodig. then allamodige herr

Omnis. Svedberg Sabb. ro 1:653.

Albrekt? (albrok, strandskata). Albrecht,

larus littoralis, Ufervogel. Schroderus Lex.

59. Albricht. Hist. handl. 12. 1:28 (1573).

Ålder, f. Al. vidh samma källo stodh

... en stor ålder. Hist. tidskr. 7:193 (1593).

Alegast? (skrikhals?). Hör du, skepper

alegast (Charon), hui skryar och ropar du så

fast? Tisbe 65.

Alf, m. Murmästare kalla alf och klapur

den gråsten de kasta uppå pörtes- och

bastugu-ugnen, så och böndren alla berg och

bergz-skrefvor kalla alf. Rudbeck Att. 1: 745.

All, adj. 1. Hel, hel och hållen, äller

bonadhen til gården war aff twinnat hwitt

silke. 2 Mos. 38:15. Tu äst äller födder j

synd. Joh. ev. 9:84. the Amorreers ondzska

är icke än nu all fulkompnat. 1 Mos. 15:16.

och wardt tijdhen på allan hans ålder

niyo-hundrat och tretiyo åår. 5:5. een dimba ...

watnadhe alla markena. 2:6. Brenneoffret

skal brinna ... alla nattena. 3 Mos. 6: 9.

församla alla menighetena. 8:3. hon ... sadhe

honom alla sanningena. Marc. 5:33. the hade

allan sommaren warit bestalladhe. O. Petri

Kr. 234. hadhe steldt theres kerrebössor alla

Gråmunka broo öffuer emoot stadhen. Ders.

304. — 2. Hvarje. All seng ther han på

ligger. 3 Mos. 15:4. (träden) skola alla

månadher bära nyy frucht. Hes. 47:12. —

Med a 11 o n e, i allo, helt och hållet. Tu äst

medh allonne degheligh, mijn kära. H. vis.

4:7. Tå wardt folcket j stadhenom förfärat,

och förtwiffladhe medh allonne. 1 Macc.

13: 44. haffuer han aldrigh medh allonne tagit

sina barmhertigheet bortt jfrå oss. 2 Macc.

6:16.

Allalunda, Allalundom, adv. På allt

sätt. thet står allalunda så til med theras

hierta, som med Gudz hierta, at the icke

haffua lust til syndarens dödh. L. Petri

1 Post. F 8 b. the läto sigh allalundom så

wårda om thenna nyfödda Konungen, lika

som the ock hadhe lydt vnder hans rike.

Ders. L 2 a. Nåden är icke nådh någorlunda,

vthan hon är nådh allalunda. P.J. Gothus

Enchir. G 2 b. alle och allelunda skippade

kroppar. Stjernhjelm Arch. A 4 b.

Allbofveri, n. Ett slags brädspel.

Brädspel är ock een lust, i Tick-tack och

All-boverie. Stjernhjelm Here. 156. Kortespel

och alboffverij Plägar och så fördrifva tijd.

Beronius E 4 a.

Alldaga, adj. Daglig. Hon skal blifva

tin all-daga gäst. Stjernhjelm Here. 95.

Alldeles, adv. Till alla delar, helt och

hållet, fullkomligt. the finge saadan

dagtingen som them aldeles wel aath nögher.

Gust. 1 reg. 1:98. her j landit sthaar aldelis

gandtzska wel tiil.. 2: 247. vilie wij aldelis

vara fortenkthe ath forbetthre eders frihether

och priuileghiær. 4: 56. Gudh är aldeles

godh och mild. L. Petri 2 Post. 144 a.

Alldenstund, adv. Så länge, all then

stwnd Sueriges rike ær endrektogt, ær them

(främmande furstar) icke vel mögieligit

sa-dant til biudha (att bemägtiga sig riket).

Gust. 1 reg. 4:214. han må behålla Berga

qwärn all then stund han gör ther lijka och

reeth vtåff. 5:39. vppeholle siit krigxfolkAlldentid

— 24 —

Allsingenhet

... mett sold, kost, spisning, prophant oc all

annen omkost all then stund fegden warar.

9: 21.

Alldentid, konj. Alldenstund, emedan.

Och war thet icke mögeligitt at konung

Birgers vpsått kunde haffua lyckosam framgång,

all then tijd han så föractadhe the swåra

eedher han giort hade. O. Petri Kr. 114.

junkar Hans ... sadhe sigh wara arffuinga

til Norige, dogh medh huadh rett, thet kan

man icke weta, all then tijdh han icke war

aff then gambla konunga slechten. Ders. 274.

Allens, adv. På enahanda sätt. [Mnt.

allens.] Och bleffuo bådhe the som bortto

woro och the som när woro alleens plåghadhe.

Vish. 11:12. the woro alleens med enahanda

mörkrens kädhio bundne. 17:18.

Allerfnask, n. Skämtvis: Skägg,

pipskägg. Nu har han stor peruk och

allerfnask på hakan. Sv. Nitet n. 3.

Allesides, adv. På alla sidor. [T. [-aller-seits.]-] {+aller-

seits.]+} Koppar myntet icke haffuer velat

haffua dhen gång, som man allesijdes

önskade. A. Oxenstjerna (HSH 26:274).

Allgemen, adj. 1. Allmän. [T. [-allge-mein.]-] {+allge-

mein.]+} ährender, som angå allgemene

rijk-sens . .. lägenheet, vällstånd och vällfärdt.

Gust. Adolf Skr. 125. allgemeen

publi-cation. Stjernman Riksd. 2: 1578 (1668).

nu så algement är, at hvar och en, som något

är, vil helsas för herre. Svedberg Schibb.

43. thet algemena bätsta. Ders. 79. the ord

och ordalag, som vi dageligen bruke uti

al-gement tal. Ders. 160. — 2. Samtlig.

allgemena rijksens ständer. Gust. Adolf

Skr. 188.

Allikväl, adv. Likväl. [D. alligevel.]

ändoch the Påler mott våre fredzmedell föga

hade att seija ... allickvell tychtes the Påler

vara omöijeligit sådant hoos sin konungh att

erholla. Gust. Adolf Skr. 299.

Allin (y_), n. Ållon. [Isl. aldin.] Han

giffuer fridh, sundheet och näring etc. icke

therföre, at wij oss såsom swijn skole gödha

aff allijn och icke en gång see vp j högden

huadan thet faller, eller hoo thet giffuer. P.

Erici 1:45 b. gödeswijn äta alljn på

maJ-kenne. 5: 282 b.

All makliga, adv. Småningom. [T. [-all-mählich.]-] {+all-

mählich.]+} han allmakeliga kom närmare.

Stjernhjelm Arch. A 4 b.

Allman, m. Hvar man, hvar och en,

allmänheten, vdtskicka ... alman vtåff twna

soken att besökia samma landzting. Gust. 1

reg. 5:44. allman leer ther åt. Stjernhjelm

Hängde Astr. 48. — Genit. sing. A11 m a n s

och plur. Allmanna, Allmäns brukas

som adj. Allmän, allmans betzta. L. Petri

1 Post. Ila. war almans rykte om thenna

quinnona,... at hon war een groff synderska.

4 Post. 10 b. på förståndeligit och allmans

tungomåll. Kyrkost. 68 a. ther medh

kommer tu j allmanz röckte. Sir. bok 42:11.

Then som bygger widh almanna wägen han

får monga skodare. Kyrkord. förspr. 2 a.

i allmanna vyrdning. Stjernhjelm Virt.

rep. spöria them til rådz vthi almenz

handlingar. L. Petri Sir. bok 38:37. högmäles

saker, som icke retteligha kunna slijtas eller

dömas aff hwar och en enfalligh och almentz

domare. Mandr. B l a. vår heliga Svenska

bibel förer vårt brukliga och vackra

almens-mål. Svedberg Schibb. fia. — Hos

Stjernhjelm förekommer A11 m e n a:

Sådan är almena lag. Here. 257. Träler och

almena pack. 429.

Allmandmor, f. Ett slags dans. [F.

allemande; i Tyskland: der deutsche dreher

eller blott der deutsche, "walzer, deutscher

tanz, wobei man sich drehend einen kreis

beschreibt." Grimm Wört. dreher.] all månd

mor är lustigh dantz, Den vele vij, iagh förr,,

du baak. Prytz O. Skottk. C 2 b. [Hvad

vill ordet mor här säga?)

Allmansrådighet, f. Democratia,

Al-mansrådighet. L. Paul. Gothus Mon. pac.

110.

Allmoge, m. Folk, menighet. Se Sv.

Ak. ord.

Allmännig, adj. Allmän, eth almennigth

tall och ryckte ær vthsprwnget bland then

menige man. Gust. 1 reg. 4: 74.

Allo, interj. Hallå, välan! [Månne

bildadt efter F. allons?] Allo! Vi sku en skåhl

af hionelaget dricka. Wexionius Vitt. 408.

Alls, adv. 1. a. och a., alltsammans.

alt thetta onda, lögn, skrymterij, falskheet,

Gudz ordnings förachtelse . .. alz och alz

flyter thet vthaff otronne. L. Petri Om

nattv. B 4 b. Och warder så ther med hwad

som helst på menniskionne är als och als

ijdhel tungor, fulla medh Gudz loff. Ders.

C 2 a. — 2. Inalles, åhr 1433, tå Kon. Erich

als regerat hadhe vidh pass 37 åhr. L. Petri

Kr. 109. Gulsmedz Embeted . .. måge hafve

eet wist thael på sine medbröder, nemligen

als til sexton mestere. Skråord. 175 (1594).

en hoop soldater . . . altz siw tusen man.

Messenius Svan. 50. vordo ther slagna och

fångna alss til tutusend man. Girs Erik 14

kr. 85. och vordo als öfver et tusend

Musko-vitiske hästar i staden införde. Joh. 3 kr. 72.

Allsamman, Allsammans, adj. Hel och

hållen, hel. Ther stoodh en Liwsastake äller

samman aff gull. Sach. 4:2. Tina hender

haffua ... allansamman bereedt migh. Job

10: 8. förer migh tiendena allasammans vthi

mina tiendeladho. Mal. 3:10. Tu skalt ock

göra ... en silkes kiortel alsamman aff golt

silke. 2 Mos. 28:31. Han må taghan (åkern)

allsamman. 2 Sam. 19:30. hans stool war

altsammans eeldzloghe. Dan. 7: 9. allsammans

thenna predicanen tijt lender, at Christus är

sanner Gudz son. L. Petri 2 Post. 118 a.

Allsingenhet, f. kenna och bekenna in

för Gudh wåra alzingenheet. P. Erici 5:188 b.Allsky

— 25 —

Almosobarn

Allsky, m. ? leedsagade them (Israels

barn) genom willene allskyyn. L. Petri

Sal. vish. 11:2. (Bib. 1541: ena willa ökn.)

Allsom, Alltsom, en mycket begagnad

förstärkning framför superlativer, gudt giffue

oss semya och kærligh her inbyrdhes, ther

magha wij alsz szom mesth paa litha. Gust. 1

reg. 2:244. giorde han beletet medh all konst

alsomdeghelighast. Vish. 14:19.

Predico-embetet är... alsomnödhtorfftigast. L. Petri

Kyrkord. la. mijn siäl bijdhar alsomenast

effter Gudh. Dav. ps. 62:6. Han ... prydde

altsomherligast åårstijderna. Sir. bok 47:12.

alsomstörsta vahnähra. Stjernhjelm Here.

475.

Allstings, Allstinges, adv. Helt och

hållet, alldeles, fullkomligt. [Isl. alpingis;

Mnt. allesdinges.] wijsheten ... faar och gåår

genom all ting, så alztings klaar är hon.

Vish. 7:24. han war så alztings förskreckt,

at han darradhe. 2 Macc. 3:18. moste han

(Babel) obygd och allztinges ödhe liggia.

Jer. 50:13. thet är Herranom alztinges lätt,

göra en fattigh rijkan. Syr. 11:23.

Allstädes, Alltstädes, adv. Alltid, allt

jemt, städse. (Skildt från Allestädes,

öfverallt.) [Mnt. alstedes.] War mich en fast

klippa tijt iach alstedhes fly må. Dav. ps.

1536, 71:3. Så skeedde thet alstedhes, at

molnskyyn offuerteckte thet (tabernaklet) om

daghen. 4 Mos. 9:16. Mijn öghon see

al-städhes til Herran. Ps. 25:15. Sterck migh,

at iagh må bliffua saligh, så wil iagh

all-städhes lust haffua til tina retter. 119:117.

Propheternar ... the iagh allstädz (tidt och

ofta) til idher sendt haffuer. Jer. 26:5. I

haffuen jfrå idhra fädhers tijdh altstädhes

affwikit jfrå mijn bodh. Mal. 3:7. Nw är

likwel hoos ganska monga then skendeliga

owanen, at the alstädhes swäria. L. Petri

2 Post. 219 a.

Allt, adv. 1. Allt jemt. Konungen

wista-des alt i Danmark. O. Petri Kr. 167. Jagh

håller alt min foot j sporet effter honom.

L. Petri Jobs bok 23:11. — 2. Brukadt som

fyllnadsord. Alt på enom dagh wordo the

alle omskorne. 1 Mos. 17:26. Alt tå skal

titt liws vthbrista. Es. 58: 8. Haffuer icke

alt en Gudh skapat oss? Mal. 2:10.

Allvar, adj. Allvarlig, eens retferdigs

manz böön förmå mykit, ther hon alffuar är.

Jac. 5:16. (NT 1526: alwara.) vthi henne

(visheten) är en -ande som förståndigh är ...

wenligh, alffuar, frij. Vish. 7: 22. en ren och

alvar ifver. Dalin Vitt. I. 2: 48. allvar bragd.

Leopold 2:426. han skrider til alfvara

il-hälingen. Svedberg Sabb. ro 2:1409.

Allvarhet, f. Allvar, kraft, mod,

tapperhet. alla saker bestelle . . . medh högsta

åhogsamheet och allwarheet. A. Andreæ

Förspr. till Uti. på Dan. a 3 a. the (Romarne)

mong land ... medh stoor förnufft och

alffuar-heet wunnet hadhe. 1 Macc. 8:3. Sådana

alffuarheet bewijste the emoot alla sina

fien-dar, så at the alla them betwingadhe, som

sigh emoot them satte. 8:11.

Allvarlig, adj. 1. Bestämd, afgörande.

vm thet Finske skiip som i begere till kiöpz,

kwnne wij ... icke giffue eder ther någen

alffuerlig swar opå. Fin. handl. 5: 340 (1537).

— 2. Modig, tapper, en alwarligh och

dri-stigh krigsman. O. Petri Kr. 272.

Allvarliga, adv. På fullt allvar,

upp-rigtigt, verkligen. Mose badh alffwarligha

in för Herran. 2 Mos. 32:11. Then ... mijn

bodh håller så at han alwarligha gör ther

effter. Hes. 18:9.

Allvarlighet, f. 1. Allvar, the aff honom

anammat hadhe Euangelium medh sådana

alffuarligheet, at the ther vthi ståndandes

bleffuo j lidhande och förfölielse. Förspr.

till 1 Thess. — 2. Frimodighet. När the

sågho sådana alwarligheet (na^Yjotav) j Petro

och Johanne,... förundradhe the sigh. Ap.

gern. 4:13.

Allvarsam, adj. Med allvar och kraft

verksam, war alffuarsam och flijtigh j tijn

kallelse. L. Petri 2 Post. läter oss

wara alffwarsamma, och tienom Christo vthi

hwadh som helst måtto wij kunne och skole.

4 Post. 24 a.

Allvarsamlig, adj. Allvarsam. Hel-

singius.

Allvart, adv. Allvarsamt, allvarligt.

hengia hoffuudhet och see alffuart vth. Syr.

19:23. så wil doch sådana Predican -icke

alffwart gå oss til sinnes, wij taghet lijka

som en sade oss itt äwentyr. L. Petri

2 Post. 94 b. Salig är then alfvart sträfver

Efter sann rättferdighet. Svedberg Vitt. 76.

AH väg, -väges, adv. Alltjemt, allestädes.

[T. allweg, allwegen.] Seger stårna allväg

vederreda. Stjernhjelm Fredsafl. 11 intr.

thenne vnderlige legenheter . .. som sig så

vförmodeligen alweges begiffue. Gust. 1 reg.

9:250.

Almboge, se Armbåge.

Almosa, f. "Guds almosa" kallades i

synnerhet de gåfvor, som af munkar

sam-mantiggdes. the fatighe krancke menniskior

som liggia j helgonhusit wthij Sudherköpingh

maagha ... haffua theres biddare in paa

ö-landt, som ther tiil theres behoff tiggia och

samansancka schal gudz almosze. Gust. 1 reg.

2:193. ith hospitall... (ther) the fatige

spe-thelske oc andra kranke oc siuka menniskä

måtte ... wtaff gudz almosa wppehollas. 6:108.

ath fatiga siuka menniskior bliffua ther (i

klostren) och wppeholne, och att för theris

skull tigges gudz almose kring om landitt,

så well som för munkanes skuld. 6:148. the

gudz almoszar som påfwes sendebodh her i

landit hade fongit Christenhetenne till tröst

mott torkerne. HSH 5:10.

Almosobarn, n. Tiggarebarn. [Isl. [-öl-musubarn.]-] {+öl-

musubarn.]+} han tå (Kristus vid sin födelse)Almosogift

— 26 —

Anamma

syntes som itt almosobarn. L. Petri 1 Post.

G 6 b.

Almosogift, f. Handlingen att gifva

almosa; äfven hvad som gifves såsom

al-mosa. [Isl. ölmusagipt.] Armodh och

siwk-dom driffuer tigh til säng. Tijn almosogifft

är tigh nu fåfeng. Tob. com. C 2 a. Medh

almosogift i honom (Gud) försöner.

Ron-deletius 82. Hvar blifver nyttan nu af tina

almos gifter? Kolmodin Qy. sp. 1:637.

Almosokropp, m. Almosehjon. tu ena

reesa i vekone lätt uthdeela både ibland alle

Almosokroppar och them hwsfattigom många

runda almosor. Phrygius Agon 32.

Almosoman, m. Almosehjon, tiggare.

[Isl. ölmusumaàr.] en fattigh almosoman.

L. Petri 1 Post. A 2 b.

Alruna, se Adel runa. — Alruna,

spåqvinna. Lind Ordb.

Alrunsask, m. [Se SAOB.] Den piga

... som skäms för folck och blifver rädd,

Om hon eij altijd högtijdz klädd Och brölåps

prydd kan föra brask, Som kumm" hon ur

en Alruns-ask. Lucidor Qq 2 a.

Alsterko, f. Afvelsko. Cato j Rom länte

Hortensio sina hustru ... at han aff henne

mötte bekomma slächte, ... Lika som then

ene länte then andra ena alster koo. P.

Erici 4:110 a.

Alstrila, f. Alstrila, i. e. Stäkört.

(Dia-lect. Neric. Joh. Bure.) Stjernhjelm Sv. o.

G. Måles fat. C 4 a.

Alun f. och n. Se Sv. Ak. Ord. A.

Aluna, tr. Beta i alun. [T. alaunen.]

thet alunade garnet. Lindestolpe Färg. 45.

Amasie, f. Älskarinna, käresta. [L.

amasia.] få tillfelle insinuera sig hoos sin

amasie. U. Hjärne Vitt. 37. The nakne

Gratier, Amors amasier. Stjernhjelm Parn.

tr. 3:4.

Ambasate, Ambasiat, Amesat, Amisat,

m. Ambassadör. [Med. lat. ambasiator;

Mnt. ambasiate, ambesait.] wår... myndige

ambasate. Gust. 1 reg. 13:170. danmarkis

riichis raadtz amesaather. 2:175. Ambasater

och sendebud. 8:73. Ambasiat, Amisat.

Ders. 83. Ambasiatorer. Ders. 90.

Ambat, f. Tjenstepiga. [Isl. ambdtt.]

Stjernhjelm (se under Fostra, f.)

Ambult, se An bult.

Amelera, tr. Emaljera. [Isl. amallera.]

Konungen sielf skeen i sitt fulla Coritz, thet

ganska vel ammelerat var. Bergius Nytt

förråd 263 (1561). amuleret harnisk. Ders.

271 (1588). ammulerade smijde. P. J.

Gothus Synd. sp. D 8 b. vdi ermerne sitia

20 par amelerade gullstiffter. Hist. handl.

2:6 (1548). guldopper mett hwitt amelering.

Ders. Ameleradt arbete. Lind Ordb. Thedh

stodh på äplet skriffuit... Medh bookstäffuer

amelerat. Messenius Disa 33.

Amia, f. Frilla. [L. arnica; Isl. amia;

Mnt. amie.] Hwilken broder (i skinnare-

embetet) någor samia tager sigh till laghgifta

hustru, tå sittie både hon och han wtaf

em-bettet. Skråord. 265 (1589). så taga the aff

sijne amier til låns ett plagg. Stjernhjelm

Sv. och G. Måles fat. föret. 4 a. .

Amiral, m. Amiralskepp, till tess wij

kunde komma wår stora kraffuell for en

Amerall wtt i flotta med the andre (skeppen).

Gust. 1 reg. 9:172.

Ampla, f. Flaska. [Lat. ampulla.] Tuå

små huitta amplor. Gust. 1 reg. 13:283.

Amsel, m.? Trast. [T. =] Comenius

Orb. piet. 45.

Amst, m. Trast, amstar. Stjernhjelm

Bröl. 19.

Amägtig, adj. [Mnt. amechtich.] 1.

Van-mägtig, svag. The trägudhar, försilffwradhe

och förgylte gudhar, kunna ... intet hielpa

sigh sielffuom, Therföre är ... een trästodh

vthi en Konungsligh saal mykit bätre, än en

sådana amechtigh affgud. Bar. 6: 58. thet är

itt vsält arbete, tå han (krukmakaren) aff

samma leer en amechtigh gudh gör. Vish.

15:8. Och han bespottadhe Judanar, och

sadhe ... Hwadh göra the amechtighe Judar?

Neh. 4:2. Myror itt amectigt folk. Sal. ord.

1536 30:25. skal ock een menniskia, thet

är, en amectig, syndaful och stinkande

mul-seck, kunna göra ... slijk stoor och dråpelig

ting. L. Petri Vigv. A 3 b. Hafver jag

allaredo evinnerlig» lif, ingen afmechtig död,

then Tu nederlagt hafver, skal mig thet

förtaga. Svedberg Dödst. 269. svaga och

af-mechtuga menniskior. Sabb. ro 1:145. —

2. Usel, eländig. Herman Israell szom en

amecktig tiuff och böszuicktt haffuer

vndan-doltt 8100 marcer Lubska. Gust. 1 reg.

8:268. then ammectige Biscop Brasken ...

bruggit oss ... stemplan opå. 11:102. han

ännu handier medt szine landboor szom en

amecktig skalk. RR 22l

Nielssonn haffuer handlett . . . såsom en

amechtig forrädere. Fin. handl. 8: 223 (1555).

råkar iagh någhot litet försee migh, så

haffuer iagh strax the amechtiga presterna på

halsen. P. Erici 5:150 a. Äfven om sak:

wij befalte tich skicke hijt Staffen Larsons

rekenskap j längden och icke sådant

amech-tigt Extracht, som hwarken beskeedt eller

skääl medt folier. RR 20/e 1544.

Ana, intr. Straffa. [T. ahnden.] De

(brefven) angå rikets ögnasten; ty är rikets

högsak at strängeligen ana, i fall dess

välfärd, under så vigtig upfostran, blifvit af mig

vedervågad. Tessin Bref (företal).

Anamma, Annamma, tr. [Mnt.

annamen; T. annehmen.] 1. Emottaga, undfå.

tå iagh gången war på berghet, til at anamma

the steentafflor. 5 Mos. 9: 9. Tå Hiskia

hadhe anammat breffuet aff bodhen och läset

thet. 2 Kon. 19:14. biudh honom helfftena

aff alla the håffuor som wij medh oss fördt

haffue, at han them annamma wille Tob.Anammelig

— 27 —

Andelighet

12:4. the skola til Hofrätten komma, then

vädjande at gifva sin inlaga in, och

svaranden at then anamma. Lag 1734 R.B. 25: 7.

— 2. Taga fatt, till fånga. Konungen aff

Babel annammadhe honom (kon. Jojachin)

j sins Rikes ottonde åre. 2 Kon. 24:12. —

3. Emottaga (en ankommande); upptaga.

konung Swen flydde först til Norige, men

ther wardt han icke annamat. O. Petri Kr. 40.

the ... komo emoot honom, och anatnmadhe

honom medh krantzar. Judith 3:10. Och

vthi hwadh stadh j kommen och the anamma

idher, äter hwadh idher föresets. Luc. 10:8.

Och tå barnet war stoort wordit, antwardadhe

hon thet Pharaos dotter, och hon anammadhe

honom för sin son. 2 Mos. 2:10. — 4.

Emottaga med bifall, antaga, godkänna. Lät

titt hierta anamma mijn ord, ... Anamma

wijsheet, anamma förstånd. Ord. 4: 4,5. The

som tå gerna anammadhe hans taal, the läto

sigh döpa. Ap. gern. 2: 41. — 5. Hålla till

godo. Haffue wij fått gott aff Gudhi, skole

wij ock icke anamma thet onda? Job 2:10.

— 6. Fatta, begripa. At vel och klarliga

skrifva kommer mig före, såsom then ther

redigt, klarliga, tydeliga och förståndeliga

talar. Hvilket är ett beröm för honom som

talar, och letthet och froma för honom som

hörer och strax anammar och förstår.

Svedberg Schibb. 35.

Anammelig, adj. 1. Antaglig,

välbehaglig, önsklig. Hedhninganar skola warda itt

offer, Gudhi anammelighit. Rom. 15: 16.

mijn tienst... må anammeligh warda them

helighom. 15:31. Friden war Her Steen och

heela Rijket på den tijden anameligh. Brahe

Gust. 1 kr. — 2. Fattlig, begriplig, theras

lärdom (lära) må wara förståndeligh och

anammelig. L. Petri Kyrkord. l b.

An bedja, tr. Tillbedja. [T. anbeten.]

the ... uthi ett offer gudharna icke anbodho.

Schroderus Liv. 771. Den är hans konung,

den som honom giör behag, Och den

an-beder han, som een afgudedyrkar". Beijer

394. din ögons skien, som jagh kan uthan

våda, Med min förnöjelse, anbidia. G..

Cederhielm 89.

Anbjuda, tr. 1. Bjuda till att göra, att

tillfoga, ther han vorde Sveriges rijke på

någon orth något fiendtligit anbjudandes.

Girs Gust. 1 kr. 70. ehvad fienden anböd

eller försökte, läto likväl de Revelske sig

hvarken af fiendtlig ansätning förskräcka,

eller andra stämplingar förföra. Joh. 3 kr. 21.

— 2. Tillbjuda, erbjuda, anbiudha sigh til

stridz. Schroderus Liv. 847. vij edher

an-bödho hvad til krijghet nödigt vara kunde.

Ders. 895. Tyske ryttare som anbiuda deres

tienst. HSH 30:190. (1658). jag dem aldrig

budit (bedt) om någon slik assistence, för än

de sig sjelfva härtil hade anbudit. M.

Stenbock (Lönbom Anek, 2: 217. — 3. Anmoda,

begära något af någon, the Romare honom

(kon. Filip) anbödo at aldeles affhenda sigh

Grecien. Schroderus Liv. 449. honom

svåre och obillige ting vore anbudne. Ders.

450.

Anblåsa, tr. och intr. [T. anblasen.]

1. Blåsa i, på. ludren (luren) vart högt

an-blåster. Björner Kämp. Karl o. Grym. 15.

— 2. Utblåsa. Ther effter lät uthropa fredh

Och i trummeter, som är sedh, Anblåsa.

Olfson Christiern 94. krijgh, som medh

presterlige trummeter annbläsne och

anstif-tede äre. Bureus Påv. stämpl. A 3 a.

fienden ... igenom een trompetare lät anblåsa

accord. Nordin Krigshist. 2:85 (1688).

Anblåsande, n. Påblåsande,

underblåsande. the (begären) öffua sigh genom

fiendans (djefvulens) anblåsande meer och

meer. L. Petri Skyld. G 3 a.

Anbläst, m. Påblåsning. vore eld aff

himmelen fallen, ther aff månges klädher, lijka

såsom genom en lindrigh anbläst, vordo

för-brende. Schroderus Liv. 695.

Anbringa, tr. Förebringa. [T. [-anbrin-gen.]-] {+anbrin-

gen.]+} Kongl. May:tt hafver sig föredraga låtet

dhe besvärspuncter, som . . . Borgerskapet

hafva vidh denna rijkzdagen i underdånighet

an bracht. Stjernman Riksd. 3:2024 (1686).

Anbringare, m. Angifvare. [T. [-anbrin-ger.]-] {+anbrin-

ger.]+} lögnachtige anbringare. R. Foss 172.

Anbryta, intr. Inbryta. [T. anbrechen.]

Han väntade med bekymmer på dagen; men

när den anbröt, blef hans fruktan större.

Mörk Adal. 1:174.

Anbult, Ambult, n. och m. Städ. [Mnt.

anebolt, ambolt.] Etth anbultt och en

fill-kloffua. Hist. handl. 1:28. (1543). stå fast

såsom en ambult, som vaan är vidh slaagh.

Schroderus Kors. 272. fyrekantigt ambult.

J. M. kr. 335.

Anbunden, p. adj. Bunden, fäst. [T.

angebunden.] vi prester i Christenheten,

som äre anbundne vid vissa församlingàr,

at them lära och förestå. Svedberg Dödst.

b l b. I ett hushåld äro monge anbundne

personer, såsom man och hustru, föräldrar

och barn, och lagstad tienstahion. Ders. 579.

Anda, tr. Skörda, [af and, skörd, [-skördetid.]-] {+skörde-

tid.]+} anda och inbärga. Risingh 26.

Andas, dep. Gifva upp andan, dö. [Isl.

andast.] Kongsbarnen voro då unga, när

deras moder andades. Björner Kämp. Frith.2.

Andedrag, n. Andedrägt, trång

anda-dragh. B. Olavi 83 b.

Andedrägt, n. Förekommer liktydigt med

stund, ögonblick. Vi åtniute hvart andadrächt

Gudz barmhertighet. Svedberg Casa 415.

Andefång, f. Andfåddhet, andtäppa.

the en lång tijdh hafva varit bekayade medh

svår andefång. U. Hjärne Surbr. 23.

Andelighet, f. Andeligt stånd, att

förekomma uenigheet i then Christeliga lära

ibland wår andeligheet. Thyselius Handl.

2:132 (1540).Anderstång

— 28 —

Anfödd

Anderstång, f. Träskoning under

släd-med. Anderstång, assamenta trahæ.

Schroderus Lex. 96.

Andetåg, n. 1. Andedrägt. [T. [-athem-zug.]-] {+athem-

zug.]+} kort andetåg. U. Hjärne Vatt. 58. —

2. Själtåg. in til sitt andetog och skilsmässa

ifrån thenne verlden. Sylvius Er. 01. 391.

Andra, tr. Sätta träskoning under medar.

I November andras slädar, drögar och

käl-ckar. Brahe Oecon. 113.

Andra, tr. Ändra, dette inthet står till

att andra, A. Oxenstjerna (HSH 29:314).

ähr icke gott att något annars för denne gång

ähn provisionaliter resolveras, som altijd kan

andras. Dens. (35: 127). denna öö (jorden)

... sig ständigt andrar. Eurelius Vitt. 11.

Andrabba, tr. 1. Drabba. I timligh nödh,

som andrabbar krop, godz och ähro. P. Erici

1:3 b. — 2. Anträffa. Så hafve vij... the

odödelige Gudars foster (vid namn Religio,

Prudentia, Justitia, Temperantia, Fortitudo)

under högstbe:te Herskerinnas mechtige hägn

och beskydd i önskligit flor ... igenfunnit och

andrabbat. Stjernhjelm Virt. rep. om iag

icke andrabbade någhon lärd och välförfarin

Philosophum ... så vore thet migh aldeles

omögeligen til at komma til thenna konstens

rätta kännedom. Franckenius A 6 b.

Andraga, tr. Erbjuda. [T. antragen.]

en högh och myndigh person någen skänk

eller præsent at andragha. Schroderus

Liv. tillegnan.

Andrift, f. Pådrifning, drift, ingifvelse.

[T. antrieb.] Hijt blijr ock unge Carl af

himlens andrift förder. Columbus Vitt. 97.

Anfang, Anfång, n. Anfall, angrepp.

[Mnt. anvank.] alle sloth och herregaardhe

ære beblotthade om folket,... ther fore ær

tess bæther vore venner göre anfangh jn

oppaa thöm. HSH 19:159 (1506). War ok

rädendis at forscriffne högboren furste (kon.

Hans) noget anfong innen tæss giort haffde

pa noghre ... ther vethe ville rigsins ok then

mene mans bæste. Finl. 133. (1502).

Anfart, f. Anlöpning, anfall. [T. [-an-fahrt.]-] {+an-

fahrt.]+} Skipsflåtan ... uthi första anfarten

in-togh stadhen Genua. Schroderus Liv. 354.

Anfejda, tr. Draga i fejd emot, angripa.

Fiender anfeigda Eders Kongl. Maij:tz rijke.

Hist. handl. 3:152(1704). hvar en eller annan

af them skulle der öfver (för sin

embetsför-valtning) blifva anfegdat. Stjernman Riksd.

bih. 323 (1644).

Anflicka, tr. Tillflicka. [T. anflicken.]

sådana ... vidh en Seelandisk laghbook

an-flickade rader. Stjernhjelm Föret, till

Vestg. lagen.

Anflugen, p. adj. Anlupen. [T. [-ange-flogen.]-] {+ange-

flogen.]+} här och där i berget en rostfärga

eller odugelig witterung är anflugen. U.

Hjärne Vatt. 27. Engden med mycken rost

och rödmylla sampt sielffrätsteen är färgat

och anflugen. Ders. 68.

Anfoga, tr. Tillfoga. [T. anfügen.]

honom (Gud) förvthan kan ingen skadeligh eller

dödeligh tingh menniskiona anfogadhe warda.

P. P. Gothus B 3 b. Dieffuulen wil tigh

någhon plågha anfoga. Dens. K 4 a.

Anfylla, tr. Fylla. [T. anfüllen.] de sigh

medh dryck anfylt och öfverlastat hafva.

Stjernman Com. 3:598 (1667).

Anfyra, intr. Fatta eld. [T. anfeuern,

tr.] Skämtvis om kärlekseld: de med samma

lätthet kunna kallna som anfyra. J.

Wallenberg 227.

Anfå, tr. Börja. [T. anfahen.] thet

gam-bla, nu framfarna åhret ända och besluta,

och thet nyia anfå och begynna. L.

Lau-rentii Nyårspred. C 2 a. När thetta emoot

hans vilia gick, Ett annat handgrep han tå

anflck. Messenius Ret. C 4 a.

Anfånga, tr. [T. anfangen] 1. Få,

emottaga. wij haffue anfongit eders scriffteligh

vrsekt om the pæninge. Gust. 1 reg. 4:370.

om han anfånger någit breff åff danmark, skal

han thå thet ofortöffuat skynda til min herre.

4: 386. lather oss än nw andfånga eder

scriffte-liga swar på thenne och flere article. 5: 91.

— 2. Börja, företaga, min reesa ... Den

vil iagh anfånga uthi Jesu nampn. Dalius

Vitt. 56.

Anfägna, tr. 1. Emottaga, välkomna.

(Jfr Fägna.) The som honom (Kristus vid

inridandet i Jerusalem) fölia eller möta och

anfegna, äro icke heller aff the störste hönsen

j korghen. J. Rudbeckius 1 Pred. C lb.

Drottning Christina anfägnades med ett

oup-hörligt skjutande. J. Terserus (Lönbom

Hist. märk. 2:7). Brudgummen ... brudhen

anfägnar. Leuchovius 8. Adam ... henne

(Eva) anfägnadhe på thet venligaste. Dens. 21.

— 2. Omfamna. [F.Sv. fagn, famn.] sedan

han sin käreste på thet liufligeste anfägnat

hadhe, är han i een diup sömpn infallen.

Nyman 36.

Anfägnare, m. så skole vij honom (Jesus)

undfåå och hiärtelig kyssa, ... sådane

anfägnare och kyssare vil han j längdene uthi

then evighe saligheten undfägna och kyssa.

E. Svenonis A 4 a.

Anfäktan, Anfäktning, f. Fiendtligt

anfall. wij... haffue thet (riket) igen

increck-tadt oc forlossatt wtaff hans anfectan. Gust. 1

reg. 3:142. then klyppen Olssborgh ... ey

saa belegelighen ær, at hon stodhe tiil

for-suara hwar ther noghen andtfegtingh paa

komme. 3:107.

Anfängare, m. Begynnare, påbörjare,

uppfinnare. [T. anfänger.] en rett anfengere

till samme bergz werck, och then thet först

vptagit och funnit haffuer. Fin. handl. 6: 235

(1542). _

Anfödd, p. adj. Anboren, medfödd. Vårt

folcks anfödde aart och eghenskap.

Schroderus Liv. 82. Den sijne seder och ord,

sijne lyster och anfödde sinne Inte vet håll"Anföra

— 29 —

Angälla

uti töm. Stjernhjelm Here. 441. anfödd

konungzlig mildhet. Arch. B 8 a. styra sina

affecter och anfödda lustar. Svedberg Ödn.

269.

Anföra, tr. [T. anfiihren.] 1. Föra fram

(emot), begynte han at anföra på murarna

och tornen stormstocken. Schroderus Liv.

609. — 2. Vägleda, handleda, undervisa.

Som the unge och späde varda i sin ungdom

handterade och anförde, så visa the sig i

lengden. Svedberg Sabb. ro 1:412. jag

vardt anförd at flitigt läsa min Svenska bibel.

Ungd. reg. 208.

Anförare, m. Upphofsman, thet rychret,

som uthspriddes om the Romares nidherlagh

uthi Asien, var falskt, och uthan någhon viss

anförare. Schroderus Liv. 623.

Anförsel, f. Ledning, handledning, den

fölliande åldren beroor til en stoor deel på

dennes (ungdomens) anförssl. Columbus

Poet. skr. 0 2 b. alle ynglingar af adel skulle

följa med deras anhörige til vapnesynen, at

visa sig för konungens ögon. Detta var ganska

godt för framtiden,... särdeles under

upmun-tran och anförsel af en Gustaf Adolf. Dalin

Hist. III. 2: 44. Denne prins fick i ungdomen

en träffelig anförsel uti studier. Tvänne de

skickeligaste män, som den tiden funnos,

voro hans handledare. Celsius Er. 14 hist. 7.

Anförskaffa, tr. Anskaffa, skole

direc-torerne tilse, at sådane materialier och

redskap ... här inne i landet må kunna excoleras

och anförskaffas. Stjernman Com. 3:706

(1668). __

Angift, f. 1. Uppgift, tillkännagifvande.

the effter legaternes angifft... hadhe alle ting

...til skick och ordning kommit.

Schroderus Liv. 889. — 2. Angifvelse. Uppå

thenne legaternes angifft lät borgmästaren

genom breff kalla til sigh alla the angiffne

voro. Ders. 902.

Angill, adj. Laggill, laglig? H. K. M:tt

såsom vår Sveriges rijkes crönt och angille

Konung. Stjernman Riksd. 1:431 (1594).

Angnaga, tr. Gnaga på, klandra. [T.

annagen.] Mädhan nu du och Salvius i hans

manifest oförskylt angnagas, ty vore väl intet

orådeligt at j på de calumnierna korteligen

och sanferdeligen svarade. A. Oxenstjerna

Bref II. 421.

Angrip, n. Angrepp. [T. angriff.] wele

wij icke att någhett angrip skall ske wppaa

någhrom thet them tiilhörer. Gust.. 1 reg.

6: 94. haffua affwärdt fremmande folks angrip.

NT 1526, Ebr. 11:34. göra angrip på riket.

O. Petri Kr. 291. .

Angripa, tr. [T. angreifen.] 1. Gripa,

fatta tag i. (hon) räckte sina små hender

åth Cobalo, som henne på andra sijdan

an-greep och öffver becken halp. U. Hjärne

Vitt. 30. — 2. Tillgripa. Bonden således ey

voro tvungen sin sädh eller annat i otidh

at försälja, eller sädeskornet at angripa. U.

Hjärne Anl. 323. de skulle anklagas ... för

det att de angripit kronans medel.

Lagerbring Samdr. IV. 2: 69. — 3. Gripa sig an

med, begynna, företaga, all the ärende, ther

angrepne äre. Gust. 1 reg. 6: 28. huruledes

vårt förehafvande anslagh bäst till att

angripa och i verket ställa ähr. Gust. Adolf

Skr. 384. (de) deras saak angripa Medh

obe-tänksamheet. U. Hjärne Vitt. 158. Då

angrep Inge verket med allvar. Dalin Hist.

2: 46. angrepo de världenes underkufvande

på ett helt nytt och föråt obekant sätt. Botin

Hem. 2:41.

Angå, tr. och intr. [T. angehen.] 1.

Anträda. Kongl. Maij:tt stodh så gådt som in

procinctu at angå dess reesa. HSH 31:328

(1662). — 2. Börja. Judarnas jemmer tå

skulle angå, när som öffuerträdhelsen wore

stoor worden. Uti. på Dan. 358. för än then

ofärden angår, som the fara skola, warda the

säkre. L. Petri Chr. pina o 7 a. när samme

handeli (med ryska varor) väl anginge

(började att gå, komme i gång). Stjernman

Com. 1:112 (1550). Och skal thenna

Ordning angå (börja att gälla)... then Januarii

nu nästkommande. 1:892 (1623). thesse

stycken kunde nu blifva utharbetade til Hans

Kongl. May:ts myndige åhr och angående

regeringh. Riksd. 2:1631 (1668). Höstens

begynnelse angår then 14 Septembris.

Cole-rus 1:312. — 3. Vara i gång, pågå, föregå.

medhan slaghet angick. Schroderus Liv.

568. så framt samma anslagh hadhe angått

een månad tilförende. Pac. 293. skole alle

små tullar angå (vara gällande) ifrån nyåhret

1629 och til nyåhret anno 1630. Stjernman

Com. 1:983 (1629). underlagmennen

promiscue gifva bref och confirmationer uppå

häradz-dommarne ... der intet vadh eller appellation

angången (förutgången) är. Riksd. 2:1388

(1660). — 4. Gå för sig, lyckas, fienden för

dessein hafver hafft till att anfalla her Baneer

på ryggen ... ded honom doch för denna

gången inthet är angånget. A. Oxenstjerna

(HSH 38:396). ehuru the thet ansloge, så

kunde thet icke gå them an. Schroderus

Liv. 254. Här går dijn konst och list dig

intet an. Stjernhjelm Fångne Cup. 5 intr.

Thet gick satan ann i paradiset, när han

försökte Adam och Eva igenom ätande.

Svedberg Sabb. ro 2:926. — 5. Taga eld, tändas.

hans fyrwerck är inte angåt mere än et hus

... bran vtaff. HSH 36:152 (1577). the strax

sleckie (fyrbollarné), så at eldenn får inte

gå ahn. Ders. 153.

Angälla, tr. Gälla, angå. [Mnt. [-angeiden.]-] {+angei-

den.]+} I inge sacher eller någre wichtige

handlinger företage eller bestelie schole,...

som osz och richet angelle, oss oåtsport.

Fin. handl. 9:392 (1560). någre lägenheter

flere, som edher eghen nytte och velfärd

angeller. Stjernman Com. 1:189 (1563).

thett een wichtigh saak war, som angaltt rijk-Anhang

— 30 —

Anhängslig

senns anliggienndhe. Hist. handl. 13. 1:195

(1565). thet angalt theris ähre. Ders. 234

(1566). spotzsktt taell och ordh ... the ther

ahngulle Kong:e M:ttz embethe och dignitett.

Ders. 295 (1567). Then som annan någen

saak tillägger, den heder och ähra angäller.

Schmedeman Just. 44 (1569). een sak sorn

angäller noghot högdt och vichtigt.

Schroderus Pac. 269.

Anhang, n. 1. Följe, haffuer en löss

skalkehop iw nylige giffuit siigh j anhangh

med honum (Daljunkern). Gust. 1 reg. 4:166.

peder gröm ... gaff sig i anhang och forbundt

medt for:ne her peder och mester knwth.

4:381. Tå vardt them mykit besvärligare, som

leffde i ächtenskap, att varda fördreffne medh

hustru och barn, än them som icke hade ett

sådant anhang. P. J. Gothus Hust. 182. —

2. Bihang, anhang til then Disputation, som

... under mitt præsidio här i Stockholm holtz

Runius 2: 80.

An hetsa, tr. Upphetsa. [T. anhetzen.]

han skall kunna ... anhissa emot oss någre

våre grannar och ilvilliande. A. Oxenstjerna

(HSH 33:125).

Anhålla, tr. och intr. [T. anhalten.] 1.

Tillhålla, uppmana. I wele förthenschuld

förmane och anhalde hele. frelsitt, att the hwar

i sin stadh äre rust och wederrede. RR 32/s

1545. — 2. Hålla i, fortfara, den förnemste

handelen och handtvercket blef hos Tyskarna,

hvilket ännu til en godh deel anhåller och

durar. U. Hjärne Orth. 131. Skulle ängslan

öfver synderna ännu anhålla, så tenck at Gud

vil höra tin ängsliga suck öfver tina synder.

Svedberg Sabb. ro 2:1182.

Anhäfta, tr. Vidhäfta. [T. anheften.]

Vidh panterne af guld, sölfver och klenodier

skal en lähnebancks-zedel anhäfftas.

Stjernman Com. 3:682 (1668).

Anhäfva, tr. och intr. [Mnt. anheven;

T. anheben.] 1. Begynna, anställa, anstifta.

bönderne ... anhäffuet itt perlament och slagit

några aff wora tiänare i hiell. Gust. 1 reg.

7:80. the ... någit vproor her jnd på Rikett

anheffua welia. 7: 81. thenn feijde the mett

the Hollendere anheffuit haffua. 8:251. the

Rysser wele anhäfwe någon feyde opå

Swe-rige. RR 10/io 1545. Och är nw sådant

perle-menthe ... ther begynt och anhaffuit. Fin.

handl. 8:222 (1555). Han fruchtede för then

afftensång, The wille anhäffue (höja,

uppstämma). En liten Crön. I 2 a. — 2. Börja,

uppkomma, när the nu j try åhr för stadhen

legat hadhe, anhoff Herren sielff til at krijgha.

P. P. Gothus G 8 b. när pestilentian

begynner anhäffua. Dens. Hh 2 a.

Anhäkta, tr. Vidhäkta, fasthaka.

Du-illius medh kädior och hakar ... hechtadhe

sina och fiendens skep tätt tilsamman ...

Sedhan flydde the andre skeppen så månge

som icke vore anhächtadhe. Schroderus

Liv. 230.

Anhällig, adj. Som håller sig till någon,

är någons anhängare, hvar konung hafver

sitt egit partij, som honom anhälligt är.

Co-lerus 2: 76.

Anhänga, tr. [T. anhängen.] 1. Hänga

på, hänga vid, belasta, med anhängde

radband gifva lärjungarne i Emaus et andäktigare

utseende. Tessin Bref 1:84. twnghen ...

anhenger the godemen. Gust. 1 reg. 2: 53.

wij ære then samme som rycktith anhængier.

4:80. detta vår Paracelso anhengde onda

rychte. U. Hjärne Par. 3. de olägenheter

och besvär, hvilka oss här hemma anhängia.

Stjernman Riksd. bih. 339 (1657). månge

hinder migh anhängde. HSH 28:186 (1660).

bevarande medel, at icke gifftet skal sig

anhängia och fästa. Lindestolpe Frans. 116.

— 2. Hänga på, bero på. anhenger påfvens

och hela hans anhangs lefverne och velstånd

utaff then updichtade skärsselden.

Laure-lius Påf. anat. 494. — 3. Angå, vidkomma.

the stycker... som alla rikitzens inbyggiare

anhängia. Gust. 1 reg. 4:149. — i. Bifoga,

tillägga, månde vij uthi brefvet anhängia

thenne kärlige förmaningen. Stjernman

Riksd. 2:1427 (1664). — 5. Göra anhängig.

läggia then vädiande parten viss tijd före,

innan hvilken han sitt vaad vid högre rätten

anhängia skal. Sjölag 1667, Skipm. b. XIV.

— 6. Refl. Göra sig förbunden, tillgifven.

han månge förähringar och skenker ibland

gemeene mann hadhe uthdeelt, och ther medh

sigh anhengt een stoor deel aff folcket.

Schroderus Liv. 630.

Anhängig, adj. Sammanhängande,

förbunden med, tillhörig, underlydande,

under-gifven, tillgifven, medh en träbroo, som ...

bygdes öfver elfven, göra thet (berget

Jani-culum) medh stadhen anhängigt.

Schroderus Liv. 30. Hannibal drogh ... til stadhen

Metapontum, som var honom anhängigh.

Ders. 332. Ösel är een anhängig insul vidh

Lijfland. Widekindi 32. något aff the

mine-raliske kraffter (i helsovattnet) sigh altijdh

vidh blodet eller inelfverne anhängigt giör.

U. Hjärne Surbr. 95. det sätt och manér,

som hos honom (påfven) och hans

villfarelsers anhängige vore brukeligit. J. Werwing

1:128.

Anhängslig, adj. 1. Sammanhängande,

förenad med. Öön medh en broo ... hadhe

varit anhengzligh vidh landet Attica.

Schroderus Liv. 899. — 2. Vidkommande, som kan

tilläggas, tillskrifvas, hvadh orsaken angår

til thetta beramadhe mötet, är hon icke them

Romarom anhengsligh, uthan edher

(Grekerna) allena. Schroderus Liv. 490. —

3. Tillgifven, undergifven. han hafver hafft

then konsten til at göra sigh andre

menniskor anhengzlighe och benägne.

Schroderus Liv. 527. the som thet Romerske

partijt anhengzlighe voro. Ders. 543. Konung

Antiochus (honom) genom store skänckerAnhöra

— 31 —

Anledning

sigh anhängzligh giordt hadhe. Ders. 562.

Ingen stadh skulle the göra sigh anhängzligh.

Ders. 640. thet medh våld icke kunde

in-taghas giorde han genom gunst sigh

anhängz-ligt. Ders. 789.

Anhöra, tr. Åhöra. [T. anhören.] nådigt

anhöra de förslag, som Oss ... andragne äro.

Stjernman Com. 4:183 (1678). Vij... de oss

förestälte högstangelägne ährender i

underdånighet anhört. Riksd. 3: 2123 (1697). Gudz

ord ... vi med största vyrdnat anhöra och

vedertaga börom. Svedberg Sabb. ro 1:743.

Anhörig, adj. Tillhörande. [T. anhörig,

angehörig.] vårt rijke och des anhörige

länder. Stjernman Com. 3:514 (1667). the til

diæten anhörige ting. U. Hjärne Surbr. 84.

Niflunga Sagan ... är ett anhörigt

sammanhang til förbemälta verck. Peringskiöld

Vilk. tillegnan.

Anhörighet, f. Slägt, det tänkesättet

bibehöll sig ofta inom hela anhörigheter lägg

efter lägg. Celsius 1 Kyrk. 420. Konungen

med dess anhörighet (anhöriga). 2 Kyrk. 65.

Aning, f. Straff. [T. ahndung.] Om en

eder undersåte hade den olyckan at eder

misshaga, så stånde i edert skön at utöfva

emot honom en lagförares skarpaste ahning.

Tessin Bref 1:339. den ena medtjenaren ej,

utan allmän strängaste ahning och efterräfst,

kan vara den andras rof. 2: 95.

Anis, m. Skrifves vanligen anijs

(uttaladt w _).

Ank, n.? Klagan, jemmer. Thola medh

okränckt mod, uthan anck och omanliga

suckan. Stjernhjelm Lycks. är. i intr. Uthi

Venus-Berg och Cupidos lustgårdar vancka

bijstyng för honig sötma, anck för löye. Ders.

3 intr. han fick höra ... een röst, uppfylt

med ank och vee. Leyoncrona 184.

Anka, intr. Klaga. [Mnt. T. anken.] Här

stanckas, anckas, skrijas ach och ai! o vee!

Stjernhjelm Helsepris. Men si! fast jorden

är så skön och högt begåfvad, Så blifver hon

likvist ej utaf allom lofvad, Ty månge anka

på, at hon utaf sig gifver Thet siäle-svåra

guld. Spegel Guds verk 140. man med

skiäl på andras ofog ankar. Tillsl. par. 148.

Anklagelig,adj. Anklagande, hans skarpe

anklaghelighe taal. Schroderus Liv. 885.

Anklageligen, adv. På anklagande sätt,

med beskyllningar. Och nu huru

anklaghe-lighen gåår han medh migh om, medhan han

uthi thenne beskyldning hele mitt lefverne

rörer och angrijper? Schroderus Liv. 729.

Anklappa, intr. Klappa på. [T.

anklop-fen ] tå lijfvet är oss som aldrasötast, så

anklappar döden på vår dörr. Schroderus

Hoflef. 70. tu hafver stått för min hjertans

dörr och anklappat. Kegel. 449. effter tu sielff

således förmanar mig, så vil iagh ock bedia,

sökia och anklappa. Ders. 220. Herren Gudh

anklappar hoos menniskiorna medh laghsens

predikan. Casm. 440.

An klefva, intr. Klibba vid. [T. [-ankle-ben.]-] {+ankle-

ben.]+} Hvete ... hafver någhon viscositet eller

een anklefvande fetta medh sigh. Sparman

Sund. sp. 34. man finner på somblige tijdher

i åhret, ... at hånningh på trään anklefvar.

Ders. 101.

Ankomma, tr. [T. ankommen.] 1.

Påkomma. kunne wij föge sware tig till opå

thenne tijdh, för myket annet bekymber

skuld, som oss dagligen ankommer. Dipl.

Dal. 2:296 (1545). — 2. Komma på, komma

åt. de sina intriguer eller illistiga grep så

hemligen drifva,... at hvarken öfverhet eller

lärare på något sätt dem kunna ankomma.

Svedberg Sver. ol. 10. — 3. Inverka på.

Lufften oss alla ankommer, doch mycket

olijka, effter hvars och ens egenteliga

beskaffenhet och natur. Lindestolpe Fross. 17.

Ankost, m. 1. Virke till

landtbruksredskap. Majus. Hugges allehanda ankostar.

Brahe Oecon. 107. Hugg ankoster eller

byggevärke uthi kråkonedanet. Colerus

1:135. — 2. Redskap. Se under

Slögde-liga.

Anlaga, f. Pålaga, skatt. [T. antage.]

en almen anlaga på spannemåhl. A.

Oxenstjerna (HSH 37:273).

Anlanga, intr. [T. anlangen.] 1.

Anhålla, anmoda. Rådet och menighethen åff

Lubcka haffua ... mett theris förskickade oss

besögt och anlangat vm någhen fienttlig

an-tastning emoth the Hollendere. Gust. 1 reg.

8: 215. han ... vnderdånligenn anlanget och

begäret thet wij wille göre honom någen

hielp. Thyselius Handl. 2:221 (1544). hwar

wårt ridderskap och menige adell aff wår

stadhollere ... vm någen hielp kräfde eller

anlangede blifva. Stjernman Riksd. 1:169

(1540). — 2. Angå. hvad hvart och ett

embete uthi synnerheet anlangar. Stjernman

Com. 1:782 (1621). när nogre sacher kunne

förefalle, som them ahnlange eller emot them

ähre, huilche hoff och krigzartichlarne ähre

vndergifne. HSH 27:27 (1563).

Anlangan, f. Anhållan. Såå haffwe wij

gunsteligenn ... anseet hans anlangenn.

Thyselius Handl. 2:221 (1544).

Anleda, tr. 1. Leda, föranleda, förleda.

så måste ... Gen. Gouverneuren effter

handen genom tiänlige remonstrationer och

mo-tiver invåhnernès humeur därtill lämpa och

anleeda. Landt. instr 292 (1680). Soldaten

(kan genom att på en gång utfå hela

lego-summan) blifva anledd till slämmerij och

drickenskap. HSH 31:211 (1666). vi varde

retade och anledde til synd. Svedberg

Catech. 484. — 2. Handleda, vägleda,

an-leda ungdommen i christeliga lärdommar och

goda seder. Botin Hem. 2:114.

Anledning, f. Anvisning, ledning,

handledning. [T. anleitung.] iag hafver nyttiat

och effterfölgt mångas anledning. Spegel

Guds verk 6. en ... Svensk Ordabok ... thenAn ligga

— 32 —

Anlägga

Mag. Petrus Hesselius... effter min anledning

utarbetat hafver. Svedberg Schibb. 440.

effter Gudz ords och then dageliga

förfaren-hetens anledning. Sabb. ro 2:1249. the, som

ärnas til hederligare embeten, och skola ...

blifva then stora menigheten til anledning

och eftersyn. Rydelius Förn. öfn. föret. 18.

Anligga, tr. [T. anliegen.] 1. Ligga åt,

ligga öfver, den salige herren så i|frigt...

mig derom anlåg, understundom med böner

och stundom åter med förmaningar. U.

Hjärne Vatt. 6. — 2. Ligga på, vara

tryckande, trängande, tvingande, hafve Wij ...

ahnsedt theres ahnliggende nöd. Stjernman

Com. 1:94 (1546). för laglige förfall skull

eller andre sine anliggiande nödtorfter. Riksd.

bih. 247 (1597). sedhan han lät them tilfrågha,

hvadh sårgerlighit them anlågh (tyngde),

be-klaghade the sigh, thet 550 the förnämbste

uthi landet ... voro dräpne. Schroderus

Liv. 900. Aff sådane anliggiande orsaker och

skähl befan (han) . sigh på thet högsta

förorsakad at använda all möijeligh omsorg.

Widekindi 160. — 3. Hvila på, åligga.

Öffuerheeten, på hwilka så mykit är

anlig-giandes och så mongs manz welfärd henger.

L. Petri Krön. pred. D 7 a. — 4. Vara

magtpåliggande, angelägen, huru högt och

merckeligen oss och thetta rijge anligger vm

en förfarin och skickelig Canceller. Gust. 1

reg. 12: 262. ibland andre anliggende rijkzens

värf och ärender hafver varit oss här

förestält ... om medel och hielp til

krigzomkost-naden. Stjernman Riksd. bih. 256 (1602).

framställandes ... huru höghnödigt och

anliggiande thet är för hela riksens och thes

invånares frijheter och bästa skul, at komma

öffuereens om en konung. Hammerus 46.

Anliggande, n. Börda, betryck,

bekymmer. tu haffuer itt stoort anliggiande, inwertis

och vthwertis, krop och siäl äro tigh förtung.

Balck Krist. ridd. H 2 b.

Anlitan, f. iagh hvar och een ... på deras

hoos mig anlijtan gierna vthj billige saaker

hulpit. HSH 31:183 (1663).

Anlockning, f. Lockande. [T. [-anlock-ung.]-] {+anlock-

ung.]+} Til förlagsmännernes thesto större

an-låckning, villie Wij i nåder ... skäncka til

vercken the ohrter, som the inrättas uppå.

Stjernman Com. 3:703 (1668).

Anloda, tr. Loda sig intill, med lödning

anlöpa. itt slempt grundt, hvilket man intet

väl anlodha kan, effter thet är brandt på alla

sijdhor. J. Månsson 37. (Haniball, som är

itt sandreff, ... är brant, så at man honom

intet väl kan anlöpa medh lodh. Ders. 89.)

Anlåta sig, refl. Arta sig, bete sig,

gestalta sig, likna sig till. [T. sich anlassen.]

giffue oss bestondeligen tilkenne huruledes

i förmode att fienderne sig anlata wele. RR

18/e 1542. förfara huru thet speel sig ahnlater.

RR 18h 1546. ingen ting nu nödigere ähr, til

des man sijr, huru sigh den ene grannen och

andre vill anlåtha, ähn att stå j en starck

författning och gott postur till landz och vattns

A. Oxenstjerna (HSH 24:242). dhen

vinter-sädh, som medh ny rogh haffuer varit

uth-sådd, sig inthet väl velat anlåtha. HSH

25:278 (1633). Är konungen kränker, då

bruke ... discretion, att icke förhastes medh

någre efftertänkelige budh eller förbudh ...

till dess man sijr huru krankheten sigh

an-låter. Stjernman Riksd. 2: 918 (1634). min

svagheet fuller till någon bettring sig anlather.

A. Oxenstjerna Bref II: 536. Sveriges rijkes

rådh sådant ville, efter som sielfve sakerne

och tijderne sjgh anlåta, öfverläggie.

Stjernman Riksd. 2:1370 (1660). det sigh effter

allés meening vähl annlåther till ett vackert

streek och een ny grufva. HSH 40: 54 (1662).

hon anlåter sig (låter påskina), som ville

hon ingen prætension giöra på Hans May:tt

Sveriges nu regerande Konung. Stjernman

Riksd. 2:1372 (1660).

Anlåtas, dep. = Anlåta sig. alle

så-danne verck måste skicka sigh efter som

tijden och saakerne i sigh sielfve anlåtas.

Stjernman Riksd. 2:1307 (1660).

Anlägen, adj. Angelägen, låta oss medh

all flitj vara anläget... att fäderneslandet må

tillbörligen för alt fientligit våld skyddat och

försvarat varda. Stjernman Riksd. 1:757

(1622). H. K. M:tt... låter sigh allés vår

väl-ferd så högeligen anlägen vara. 1: 819 (1630).

rijkzens anlägne ärender. 1:823 (1631).

Anlägenhet, f. Angelägenhet, hennes

egne anlägenheter fordra hennes åtherkompst.

A. Oxenstjerna Bref II: 512.

Anlägga, tr. och intr. [T. anlegen.] 1.

Lägga, ställa intill, emot, på. sedhan

konung Aminander anlade uppå murarna

storm-steghorna, upgåfvo the aff rädzlo stadhen.

Schroderus Liv. 435. — 2. Använda, så

måge i ... täncke till att samme hielp (till

kyrkans uppbyggande) så anlagd blifver som

thet sig bör. Fin. handl. 7:182 (1546). samma

contribution må rätt blifve anlagd och icke

vändas till andre uthgiffter. Stjernman

Riksd. 1:688 (1613). dem (kompaniets

penningar) alle participanter til nytto och fördeel

anläggia. Com. 1: 990. (1630). Svea och Götha

konungar... flijt och arbete hafva anlagt til

at styrcka sine land och rijken medh godh

och tarfvelig lagh. Ders. 3:514 (1667). een

part fremmande understå sigh at före af rijket

... Svenske penningar och icke vele här

läggia them an (lägga ned dem) uthi vahrur.

Ders. 1: 553 (1610). Salomon ... ymnog

inkomst hade, Men ansåg intet, om han nyttigt

then anlade. Spegel Sal. vish. 36. the

an-leggia theras ungdom och flijt på bokelighe

konsters studerande. L. Paul. Gothus

Mon. pac. 411. Herren förläner hvarjom och

enom af oss sin pund... och samma pund

bore vi vel anleggia och them förkofra.

Svedberg Dödst. 527. — 3. Lägga till, lägga iAnlända

— 33 —

Annämlig

land. the anladhe (med skeppen) til öön

Bachium. Schroderus Liv. 601. Fartyget,

för små klippor skull vid landet, ei kunde

anlägga. Malmborg 589.

Anlända, intr. Lägga i land. [T.

an-landen, anländen.] achtade han sig thet

mästa han kunde, at han landet undvika

måtte och icke någorstädes anlända.

Peringskiöld Heimskr. 1: 499. en troup ... (skulle)

berijda stranden och hindra, att fienden ...

måtte kunna anlända. HSH 35: 303 (1656).

Anlöpa, intr. [T. anlaufen.] 1. Göra

anlopp, anfall. Lät... uppå muren medh

stormstocken anlöpa. Schroderus Liv. 599.

— 2. Aflöpa. the ogudachtigas högmodh illa

anlöpa skal (råka illa ut, T. schlecht

anlaufen). Schroderus Kors. 469.

Anmoda, tr. 1. Uppmana att antaga

något, begära något af någon. [Mnt.

an-moden; T. anmuthen.] Wij vele . . . ingen

af ständerna ... någon annan religion anten

medh låckande eller trugande anmoda eller

påbiudha. Stjernman Riksd. 1:653 (1611).

de icke annadt, än det som skäligt och

höfligit är, biuda eller anmoda. Civ. instr. 32

(1618). man tracterer saken så, och anmodar

hennes Kongl. Maij:tt sådhan flättia, ded vij

skemmas att hörat, sedan vedertagat och

be-villiadt. A. Oxenstjerna (HSH 35: 206).

denne gesandter något hafver på Kongens j

Pålandh vägner att anmodha. Dens. (HSH

26:124). — 2. Tillämna, tillbjuda, erbjuda.

hvar och intet fiendteligit kunne detta

konungariket anmodas. Stjernman Riksd. bih.

274 (1610). (Förut på samma ställe begagnas

tillbjuda liktydigt med anmoda: "der

emedlertid någon ytterligare fiendskap ville detta

vårt konungarike tilbiudas".) Sverige

an-modes en tractat. A. Oxenstjerna (HSH

27:173).

Anmodan, f. Begäran. Konungh Gustaff

bevilliade them Lübeskom theras anmodan.

Girs Gust. 1 kr. 48.

Anmodig, adj. Behaglig, intagande. [T.

anmuthig.] Qvinfolckens skapnat är utaff

naturen uthi theras klagelighe affecter fast

anmodigare än som eliest, och kunne tå

snarare än i annan måtto beveka och vinna

männernas hierta. Schroderus Liv. 371.

Alt är anmodigt, alt i skönsta fägring står.

U. rudensköld 364.

Anmodigt, adv. Angenämt. Fast ljuflig

andas nu de friska roosers mund, Dock så

an-modigt ey som heela Edens lund.

Columbus Poet. skr. A 2 a.

Anmodning, f. Anmaning, uppmaning.

de väl märkte deras värf vara intet annat, än

anmodning til affall. Girs Joh. 3 kr. 12.

Anmäla, tr. Måla. een prest medh een

öpin boock, dher uthi stod anmålat it hierta.

HSH 22: 245 (1650).

Anmäting, f. Handlingen att tillmäta

sig rätt till något, anspråk. [T. anmaszung.]

Begärandes ther hoos, at ther han (kon.

Kristian) någon landzort inne hade ... ifrån

de Danska, the Svenska tå ville tilhielpa at

slå honom ther ifrån igen föruthan någon

anmäting til samma landzort. Girs Gust. 1

kr. 129.

Annagla, tr. Fastnagla. [T. annageln.]

Ach hoo haar annaglat (pä korset) then

mäch-tiga hand, Som himmelens gåfvor uthdeelar

Och löste up diefvule.ns band. Amnelius133.

Annan, räkneord. Hwar nu någhor talar

medh tungomål, thet göre han sielff annar,

eller på thet mesta sielff tridie. 1 Cor. 14: 27.

satte them j hechtelse til annan daghen.

Ap. gern. 4: 3. Tå året war omlidhet komo

the til honom på annat året. 1 Mos. 47:18.

Annanhvar, pron. adj. I androhvarjo,

adverbialt: här och hvar, då och då. [Isl.

at öfiruhverju.] Scrifften giffuer oss offta jn

om godha gerningar... I androhuario giffuer

scrifften oss åter troona jn. L. Andreæ A 4 a.

Annars, adv. Annorlunda, thet kan för

(före) afftonen wel annars warda, än thet om

morghonen war. Syr. 18: 26. tu .. . giorde

gerna annars, om icke Laghen wore. Förspr.

till Rom. Ragwald Knaphöffde, hwilken fast

annars til sinnes war, än the konungar som

nest för honom warit hade. O. Petri Kr. 58.

wij äre alle syndare, och är oss omögelighit,

at wij aff oss sielffuom annars wara kunne.

L. Petri 3 Post. 115 b. Thet går väl annars

än man troor. R. Foss 316. Mitt tal" kan icke

annars än blifva högst ofullkomligt.

Bergklint 189. Annars — annars: på ett

sätt — på annat sätt. Anners haffwe j

vthlaaffwath gönwm edher breff och insigle,

Anners bewise j edher. Gust. 1 reg. 4: 23.

Annat hvart, konj. Antingen. [Isl. annat

hvart, annaÖhvart.] hon är icke then retta

Christi predican ... vthan är annat hwart een

Mosesk predican ... eller ock een vppenbara

dieffuuls predican. L. Petri 2 Post. 38 a.

han annat hvart skulle hafva heela Sverige

in, eller theröfver låta sin hals. Kr. 75.

Annäm, adj. Angenäm. [T. annehm.]

The liufve Charites ey velat här förmena

Vår ädle Konungin sijn" gåfvor och præsent,

Ther med hon gör annämt och liuft sitt

regement. Stjernhjelm Fägnesång.

Annämlig, adj. [T. annehmlich.] 1.

Antaglig, mottaglig, lämplig, någon annemblig

condicion. A. Oxenstjerna Bref II: 56u.

en rätt purgation, som är naturen annehmlig

och ens constitution tiänligh. U. Hjärne

Surbr. 37. — 2. Angenäm, begärlig.

Annämlig är hans ankomst. Stjernhjelm

Fångne Cup. 5 intr. om thet än ingen nytta

hade, ... så voro doch blotta beskodningen

(speculatio) i sigh sielf ädel och annämlig.

Arch. B 2 a. Tobaket... af en ovahne är

vordet uthi vårt rijke så gement och

an-nemligt, som thet nu hålles. Stjernman

Com. 3:106 (1662).An näs

— 34 —

Anröra

Annäs, n. Näs, udde. [Isl. andnes, [-an-nes.]-] {+an-

nes.]+} uthi hafvet äro många grunder, banckar,

sandreflar, uddar och annäs. u. Hjärne

Anl. 392. Förhoppnings annäset

(Godahoppsudden). Ders. 313.

Anoffra, tr. Egna. den tienst och

vördnad, som man personer af edert stånd och

vilkor är plickt- och skyldig at anofra. Underv.

för en princ. 81.

Anpacka, tr. Anfalla, angripa. [T. [-an-packen.]-] {+an-

packen.]+} de Holländska krytzat i sjön och

hvad för skepp de anträffade anpackat.

Lön-bom Sv. arch. 3:15 (1660). (fartygen skola)

anpacka någhon Turk eller Möre. HSH 32:

333 (1663).

Anpeka, tr. Påpeka. Dässa två plichter

(att känna och älska Gud), uti hvilka du

födder är, anpeka de tvänne förmögenheter

uti tin förnufftige siäl. At kiänna Gud,

til-hörer Förståndet; at honom dyrka, til Viljan.

Hermelin B i a.

Anprekla, tr. Egga, sporra. [Mnt.

pre-kelen, sticka.] Han kund", af uhrgammalt

modh anpreklat, ey förglömma Sin adell.

Lucidor x3b.

Anqvicka, tr. Uppmuntra, lifva.

Krijgz-Guden Mars, anquickande manskapen til

krijgz-öffningår. Stjernhjelm Lycks. är. l.

intr. det skulle inrättas ett Oeconomie

Collegium, ... hvilket skulle anqvicka dem ...

til at idka sådana studier. U. Hjärne Anl.

813. han äggiade och anqvickade (mig) på alt

sätt. Vatt. 4. de Romare endest ok allenast af

Gloria anqvickades. Columbus Ordesk. 85.

Anresa, tr. Uppresa emot något.

Storm-steghorna uppå månge ortar voro anreeste

(mot muren). Schroderus Liv. 589.

Anretande, n. Uppretande, uppeggelse.

[T. anreizung.] skall intet krijgzfolck

begynna något anreetande eller oenigheet in på

Kongen i Sverige landh. HSH 38: 58 (1590).

Anretelse, f. Retelse. finner ther tilfelle

och stor anretelse at synda. Rydelius Förn.

öfn. föret. § 18.

Anridande, n. Angrepp (eg. till häst).

[Mnt. anriden.] i haffue låtit rwdth nyan

veg vtåff dalerna och in vdi norige ... for:ne

skalk och androm flerom, som vela på then

sijdhen göre någit anridende in opå rijkit,

til genstig. Gust. 1 reg. 5: 233.

Anrigta, tr. [T. anrichten.] 1. Inrätta.

the saltpethersiudere ... må förschickes på

läglige orther, ther the kune anrichte flere

werkstädher. HSH 27:113(1565). — 2 Ställa

till, åstadkomma, hafwe ther opå ett nöge

och skarpt inseende, att Oss af samme

Ly-beske i then landzenden icke någon

fahrlig-heet anrichtett blifwe mötte. Fin. handl.

7:311 (1550). hwad ythermere schada . . .

hann än nu wille anrichte på thesse trenne

riiger. Thyselius Handl. 2:77 (1535). att

han icke anrickter någet myttherij. RR 7/2

1544. the rådha offta til tvedrägt, mord och

krijgh, ther aff sedan stoort fördärff och

0-lycko folier. Och när the sådant anrichtat

hafva, så skrufva the sigh ther uth. R. Foss

417. — Jfr Anrätta.

Anrop, n. Smälek, skymf, skymford.

[Mnt. anropen, smäda, skymfa.] vort oc

riikisins rad ... haffue hört, huilkit skrij oc

anroop vi liidit haffue ... aff the lypsche

herrer för æn the gæll bliffue bettalid. Gust.l

reg. 1:110. — Jfr Anskri.

Anråka, tr. Räka på, anträffa, han ett

fast och gott compagnie i Amstelredam

haffuer anråkatt, och en contract slutet. A.

Oxenstjerna (HSH 37: 150).

Anränna, tr. Storma, anfalla. [T. [-an-rennen.]-] {+an-

rennen.]+} Murarna medh stormstocken

an-rendes. Schroderus Liv. 570.

Anränning, f. Stormning, (de belägrade)

kwnne eij anneth brukæ vthan handsten saa

lenge then anrenningh skeddæ. HSH 20:124

(1507).

Anrätta, tr. [T. anrichten.] 1. Inrätta.

Vpsättie och anrette en Afwelsgård. Fin.

handl. 7:290 (1549). en benck (bank) vore

til at anretta i hvar stadh. Stjernman Com.

1:715 (1619). — 2. Anställa. The Latiners

fäst bleff effter öfverste prästernas besluut

anrättat. Schroderus Liv. 427. han

an-rättadhe allehandha skådhespeel. Ders. 946.

— B. Föranstalta, ställa till. för än han

affdrog lådde han all skott på muren ...

hwilke sedan när elden vppå gick ginge löös,.

hwilket han hade anrechtat att förbrilla the

Swenske medh. Svart Kr. 34. sådan Vår

välmening (att förbjuda friskjuts), anrättad

til Våre trogne undersåters välfärd.

Stjernman Com. 1:636 (1615). han ju någon ny

oroligheet anrätta måste. Gust. Adolf Skr.

162. han allestädes skreckelige krigh stiftat

och anrättat hafver. Ders. thenn stämpling

och fara som nu seijes af konungen i Pålen

anrättas. Ders. 163. rätta ahn allahanda bofve

stycker. Ders. 40.

Anröming? Och lath för skicke slotthet

(i Vesterås), som tw scriffuer oc begäreth„

ij eller iij anrötningher. Gust. 1 reg. 6: 66.

Anröra, tr. [Mnt. anroren; T. anriihren.],

1. Vidröra. I samma stund, när man honom

(stenen) anrörde, All plåga han lindrade och

bortköhrde. R. Foss 422. du hafver nu den

lyckan at öpna dig denna porten, då du

honom med det minsta finger anrörer.

Österling 1: 261. han blef utaf bärarne, som med

sin tunga börda gingo ända fram, oförseendes

något anrörd. J. Werwing 1:187. — 2.

An-löpa? begaff han sigh til siös ... på thet

han tillijka anröra och försökia skulle alle

the städher. Schroderus Liv. 457. — 3.

Röra, angå. the ärande som hans befalning

anröra kunna. Gust. 1 reg. 7:28. thet

æren-dhe som anrörer på rikitzens velfærdh. 4:115.

öffua sick j the stycke som gudhi anrörandes

äre. O. Petri Klöst. C 2 b. en kennedom,Ansa

— 35 —

Ansenlig

hwilken the personer synnerliga anrörer,

som brukas til kyrkionnes embete. L. Petri

3 Post. 107 a.

Ansa, tr. Akta, bry sig om, sköta,

befatta sig med. [Isl. anza; D. cendse.] Then

icke ansar förmaningar, han måste få hugg.

Comenius Tung. 729. de Ryske ... anszade

intet mera de Svenska. Girs Joh. 3 kr. 63.

the haffva med krigzfollckedt... så mycket

att göra, at the inthet mehr förmå at ahnsa.

HSH 38:83S (1636). hvilken på sielfva saken

alstinges är hugad, gifver sigh hvarken tijdh

eller rådrum at ansa något ordaprång. U.

Hjärne Surbr. föret. 4 a.

Ansaga, f. Gensaga. [Mnt. ansage.]

sedhan alle sit rådh och meening föregifvit

hadhe, begynte konungen ... til at gifva

an-sagur ther emoot. Schroderus Liv. 863.

Anse, tr. och intr. 1. Se på, åse. then

offuerste Presten hadhe sigh så ömkeliga, at

honom ingen vthan stoort medhlijdande

an-see kunde. 2 Macc. 3:16. Och diwren woro

anseende (att se, till utseendet) lijka som

glödhande kohl. Hes. 1:13. alle anseende

woro såsom weldighe män. 23:15. Lejonets

och hajens grufveliga glupska käftar anse vi

med fasa. Linné Tal 14. Af myror från en

stack i nejden Med undran anses denna

fejden. G. F. Gyllenborg 2: 99. — 2. Se

till, göra afseende på, fästa

uppmärksamhet vid. Gudh haffuer anseedt mijn

för-tryckelse och arbete. 1 Mos. 31:42. Jagh

frögdar migh, och är gladh offuer tina

god-heet, at tu anseer mitt elende. Ps. 31: 8.

om en rettferdigh wender sigh jfrå sinne

rettferdigheet, och gör thet ondt är,... hans

rettferdighet, som han giordt haffuer, skal

icke anseedd warda. Hes. 3:20. I skolen

ingen person ansee j domen, vthan skolen

höra then litzla såsom then stora. 5 Mos.

1:17. läter min tienare Hiob bidhia för idher,

För ty honom wil iagh ansee. Job 42: 8.

Jagh wille icke ansee tigh eller achta tigh.

2 Kon. 3:14. Hvadh skääl och bevijs the"

Svenska om Gottlandh framförde ansågz intet.

Girs Gust. 1 kr. 50. at E. K. M:tt

aller-nådigst ville ansij vår trooheet och ährlige

intention ... och fördenskuld icke ansij och

högt värdera någre småå fauter. HSH 21:

216 (1644). — 3. Hafva i sigte, hafva för

afsigt. Hwadh haffuer tu anseedt, at tu så

giorde? 1 Mos. 20:10. — 4. Se ut, synas,

tyckas, sakerne så ansee som the till en

ruptur komma vele. A. Oxenstjerna (HSH

32: 267). Refl. och lät sigh ansij här i vårt

fädernelandh, att Gud icke allena ville straffa

synden i timmelig måtto. Gust. Adolf Skr.

168. Thet låter sigh nu ansee såsom Gudh

hade åter förbarmat sig öfver oss. Ders. 172.

— 5. Låta anstå, uppskjuta, lemna anstånd.

Wij hafve funnet nödigt icke länger

ther-medh (med stadens anläggning) at ansee,

uthan at fortfahra med then i så måtto til-

förenne fattade dessein. Stjernman Com.

2:174 (1638). måste vij ännu medh eder

heemkompst något litet ansee. HSH 36: 366

(1635). så moste med creditorerne handlas,

att de ähnnu något lijtet vele ansij. A.

Oxenstjerna (HSH 35:124).

Anseende, n. 1. Utseende, skapnad,

utvertes skick, tu sägher och lärer thet rätt är,

och seer icke till anseendit. NT 1526 Luc.

20:21. Herrans herligheetz anseende war

såsom en förtärande eeld. 2 Mos. 24:17. hon

degheligh war til anseende. Judith 10:4.

hans skapnat är ledhare än andra

menni-skiors, och hans anseende än menniskiors

barnas. Es. 52:14. Anseendet är ärbart.

Dalin Årg. l:n. 34. han behöll sitt

majestätiska anseende. Mörk Adal. 1:103. ett

fruntimmer ... som med ett par de vackraste

ögon förenade det ädlaste anseende.

Leopold 3: 490. — 2. Sken, i motsats till

verklighet. Stor sak, huru det är i sjelfva värket,

blott at anseendet är vackert och hederligit.

Dalin Vitt. I. l:il. — 3. Sätt att se, att

anse, bedöma. Och än thå at Christi födhelse

war j sådana armood och älendheet epter

werldennes anseende,. Så war hon doch en

reen födhelse mykit achtat och dyrbar för

gudhi. O. Petri 2 Post. 14 a. — 4.

Afseende (på), han schal gaa tiil bytis med tiigh

j hela bohagit och han j samma byte

anseende schal haffua ther tiil ath tw thet saa

qwit och friidt hafft haffuer j saa mongh aar.

Gust. 1 reg. 2:108. itt synnerlighit anseende

moste wij haffua til thet Euangelisten här

sägher. L. Petri 3 Post. 141 a. — 5. Veld,

mannamån. Pallas är befunnen Uthan

an-seend", opartijsk. Stjernhjelm Fredsafl 13

intr.

Ansegla, intr. Insegla. [T. ansegeln.]

vidh Blåckhuus udden ... alle jachter, båthar

och små fartyg, som aff- och ansegla, skole

vara förplichtade sigh at angifva. Stjernman

Com. 4:290 (1680).

Anselig, adj. 1. Ansenlig. Abassa Bassa

allerede j förledne sommers var medh en

anselig macht in j Pålandh gången. A.

Oxenstjerna (HSH 29:328). Guslaff Horn hafver

åter hafft en ansehlig victorie. Dens. (330).

en mycket anselig vinning. Österling 3:47.

— 2. Aktningsvärd, vördig. the äre uthi

sielfva värket lättsinnige och posserlige, och

vilja lijkväl achtas för anseelige och

stoor-modige. Schroderus Hels. beg. skattk. 54.

— 3. Hederlig. E. M:tt en reputerlig fredh,

eller jw ett anseligt stilleståndh skall sig

kunna till accordera. A. Oxenstjerna (HSH

29: 330).

Ansenlig, adj. Ansedd, betydande, vigtig.

Eusebius den anseenlige mannen. U. Hjärne

Orth. 2. de fleste, och i synnerhet de

ansenligaste i landet, följde ännu sina förfäders

tro. Botin Hist. 1:277. Sune Jarl, en den

ansenligaste af denna slägt (Folkungarne).Ansigte

— 36 —

Anspinna

G. F. Gyllenborg 3:83. Han hade

kommit i nåd vid hofvet och fått ett ansenligt

embete. Leopold 5:450.

Ansigte, n. 1. Utseende, det yttre, tu

äst een degheligh quinna vnder ansichtet.

(till utseendet). 1 Mos. 12:11. Dömer icke

effter ansichtet, vthano dömer en rett doom.

Joh. ev. 7: 24. — 2. Åsyn. Adam vndstack

sigh medh sinne hustru, för Herrans Gudz

ansichte. 1 Mos. 3:8. iagh moste göma

migh vndan titt ansichte. 4:14. Och så gick

Kain jfrå Herrans ansichte. 4:16.

moln-stodhen gaff sigh ock vthu theras ansichte

(upphörde att gå framför dem.), och gick

baak om them. 2 Mos. 14:19.

Ansigtig, adj. Varse. [T. ansichtig.] Tå

han nu var så när kommen, at the blefvo

hvar annan ansichtige, tå rustade sigh hvar

man til strijdz. Schroderus Liv. 182.

Ansinnig, adj. Fiendtligt sinnad, hätsk.

hwar the Prutzer eller Holster fornimme, att

thesse Suenske äre them ansinnoge mett

spoztske ord. Gust. 1 reg. 10:310. Och j

alla Synagogor pinadhe iagh them offta, ...

och war them så mykit ansinnigh, at iagh

förfolgde them ock vthi the fremmande

stä-dher. Ap. gern. 26: 11. erchebispen och

flere medh honom, som her Steen woro

an-sinnighe. O. Petri Kr. 295. the Lybeske

vore then tijd mycket ansinnighe på

Dan-marcks rijke. Tegel Gust. 1 hist. 2:27.

Anskapad, p. adj. Medskapad, medfödd.

[T. angeschaffen.] Menniskian ... miste then

anskapade rättferdigheeten och heligheeten.

Schroderus Hunn. 24.

Anskicka sig, refl. 1. Skicka sig,

uppföra sig. sigh så anskicka och förhålla, som

de det in för Gud ... kunna ansvara.

Stjernman Com. 4:91 (1675). — 2. Skicka sig (till),

taga en vändning, rigtning (till). [T. sich

anschicken.] det bullersamma uthseende,

hvar til sakerne på alle orter sigh en tijd

bortåth hafve anskickat. Stjernman Riksd.

3:1910 (1683).

Anskri, n. 1. Skrik, yttring af klander,

missnöje. Saa bediom vj eder atj.. .

lempe-lige fare med thetta ærende at vj ecke skulle

faa therfore nogit nytt aaroop eller anskrij aff

then menige man. Gust. 1 reg. 2:80. kom

thå itt stoort anskrij öffuer erchebispen, at

han skulle halla riket konung Christiern til

handa, men han giorde sin vrsegt. O. Petri

Kr. 252. — 2. Förkunnande,

tillkännagifvande. Euangelium är itt Grekeskt ord, och

lydher så mykit som gott bodhskap, godh

nymäre, godh nyy tidhende, gott anskrij,...

såsom tå Dauid offuerwan then stora Goliath,

kom itt gott anskrij och trösteligh nyy

tidhende jbland then Judeska almoghan, at theras

gruffuelighe fiende war slaghen. NT 1526,

förspr. 2 a. the (apostlarne) skulle gåå wt j

menigha werldena och predica och göra itt

anskrij för all creatwr, huilken stoor nådh

och barmhertugheet gudh hadhe giordt medh

menniskione, och såådana predican och

anskrij är thett scrifften kallar euangelium. O.

Petri Men. fall Dia. thet vthroop och

anskrij är nw kommet j werldena, ath wij

haffue fått fridh och syndernes forlatilse.

2 Post. 87 b. — 3. Rykte, föregifvande. Man

må heller göre sådana anskrij, at wij wele lathe

hölle en almennelig wapnsyn. RR 28/i 1543.

Anskrifva, tr. Skrifva, skrifva upp,

anteckna. [T. anschreiben.] Men hwre ther

om war kan man icke för någen sanning

moett eller medh anscriffue. Svart Kr. 68.

här warder alt för långt, alla thessa (exempel)

här anschriffua. P. P. Gothus V 8 a. Hvart

fierdings åhr skole krögare eller gästgifvare

lefrere opsynesmannen accijsen, ...

räknandes ifrån then tiden som the dryckarne

an-skrifve låte. Stjernman Com. 1:872 (1622).

medel Oss och chronan tilhörige ... skole

på Vårt Cammar-Collegii räkning anskrifvas.

Ders. 3: 655 (1668). hvilken under sex och

fyratijo åhr vore, then samme skulle ... sigh

uppå mönsterplatzen vijsa och anskrifva låta.

Schroderus Liv. 836.

Anskyndare, m. Tillskyndare, anstiftare.

meente the uthi theras sinnen at Zeusippus

vore til thet dråpet en anskyndare.

Schroderus Liv. 461.

An skåda, tr. Taga i betraktande. [T.

anschauen.] Thetta ... haffuer Högbemelte

K. M. anskodat och lagdt på hiertat. L. Petri

Kyrkord. förspr. 10 a. the som utan till

an-skåda riket. Gust. Adolf Skr. 209. om

vij qvinnornas natur, nödtorfft och bedrifft

anskodha ville, befinne vij them vara fast

ringare än männernas. Schroderus Albert.

2: 98. de anskådade saken med andra ögon.

Dalin Hist. III. 1:206. Tingen synas sanna

eller falska, som man anskådar them på then

ena eller andra sidon. Rydelius Förn. öfn.

186.

Anslagisk, adj. Förslagen. [T. [-anschlä-gisch.]-] {+anschlä-

gisch.]+} Hother var fast dristigh och

anslagisk. L. Petri Kr. 24. — Jfr Anslägig.

Anslå, tr. 1. Förkunna, tillkännagifva.

Ty brukas än nu i dag här i Upsala att med

trumma anslå julfreden-. Rudbeck Atl. 1:606.

— 2. Uppslå, öppna, börja, de landskapen,

der vi akta anslå vår handel. Schroderus

Uss. B 3 a. — 3. Företaga. The ginge fast

till rådhe, Huru the ville sin saak ahnslå.

Hund Er. 14 kr. v. 293.

Anslägig, adj. Förslagen. [T. [-anschlä-gig.]-] {+anschlä-

gig.]+} få en godh rytmestare jn j landhet,

thenn ther wäl förfarin och anslegig wåre j

krigz handell. Gust. 1 reg. 8:264. — Jfr

Anslagisk.

Ansmida, tr. Fastsmida, han var på

galeierne vidh åhran ansmidder. Laurelius

Påf. anat. 363.

Anspinna, tr. Bringa å bane. [T. [-an-spinnen.]-] {+an-

spinnen.]+} dhe Danske .. . sökia någor oredaAnsporra

— 37 —

Anställning

j landet att anspinna till H. M:ttz Frökens och

fädernesslandzens skada. A. Oxenstjerna

(HSH 26:128). åthskillige fredz tractater uthe

i Tysklandh anspinnas. Stjernman Riksd.

2:850(1634). han hafver anspunnit... thet

ena krijget effter thet andra. Sylvius Curt. 62.

— Refl. Yppa sig, komma å bane. den

oredhen som sig j licenterne anspinner.

A. Oxenstjerna (HSH 33:96). förmedelst

Compagniedt mången i rijkedt kan sine

pe-ningar säkert och medh profijt anläggia, och

skulle däraff månge handlingar sig anspinna.

Dens. (37:181).

Ansporra, tr. Sporra, uppelda. [T. [-an-spornen.]-] {+an-

spornen.]+} påminte jag mig fordne fältherrars

manér att anspårra sina kämpar med något

muntrande tal. J. Wallenberg 186.

Anspråka, tr. Tilltala. [T. ansprechen.]

Gud bevärder oss anspråka genom sit heliga

ord. Hermelin B 2 a.

Anspänna, tr. 1. Försätta, indraga,

inveckla. fäderneslandet. . . uthi örligh och

vapneskifte är anspänt, fast medh alle thess

grannar. Stjernman Riksd. 2:1312 (1660).

— 2. Anstränga. [T. anspannen.] en konung

vil upmuntra sina undersåtare at anspänna

all deras hog och alla deras krafter ... til

dess och rikets nytta. Tessin Bref 1:246.

Anspänsel, f. Anspann. Venus uthi en

triumf-vagn, som uthan all annor anspänsl

föres af Lyckan. Stjernhjelm Lycks. är. 2

intr.

Ansticka, tr. Slå upp (vin o. d.). [T. [-an-stechen.]-] {+an-

stechen.]+} Ingen krögare eller gästgifvare skal

någon främmande dryck, vijn eller öhl i sin

källare inläggia eller ansticka låta.

Stjernman Com. 1:870 (1622).

Ansticka, tr. [T. anstechen, anstecken.]

1. Sticka, så snart någon ting uthvärtes

eller invärtes kroppen ansticker och aggar,

skakas hela kroppen ther vid. Lindestolpe

Fross. 22. — 2. Antända. Liungelden kan

... torra skogar, byggningar och annat slijkt

ansticka. U. Hjärne Arü. 235. — 3. Väcka,

sprida (om smitta o. d.). orådeligit är, det

alla fångarne i fästningen skola blifva qvare,

... kunnandes af de samma jämväl lätteligen

smittosam sjukdom anstickas. Stjernman

Com. 5: 844 (1700). ond luft, hvaraf sjukdom

lätteligen kan anstickas. 6:31(1710).

Anstift, f. Anstiftan. Så förordnades och

tvenne legater ... effter Pantauci rådh och

anstifft. Schroderus Liv. 860. Evander

hadhe genom hans (kon. Persei) anstifft

Konung Eumenem dödhelighen sårat. Ders.

882.

Anstifta, f. Stifta, inrätta, ett barnhus

må anstjfftas. Stjernman Com. 3: 707 (1668).

Anstiga, intr. Framtåga. [T. ansteigen.]

han kom medh slachtordningen anstijgande.

Schroderus Liv. 654.

Anstorma, tr. Storma. [T. anstürmen.]

Keysar Karl... haffuer wellelighen angrippit

Påwens pallatz, thet anstormat och ...

öffuer-wunnet. P. P. Gothus C l a.

Anstryka, tr. konstiga målningar ... på

alla väggar anstrukne voro. Mörk Adal.

2:266.

Anstygg, adj. Vederstygglig, afskyvärd,

gräslig, hemsk. [Isl. andstyggr.]

menni-skionnes ansichte icke är sådant, som annors

oskäligh diwrs, nemligha meste deels grymt,

anstygt och faseligit. L. Petri Mandr. D1 b.

Men dieffuulen haffuer ock wel itt annat sett,

til at besittia menniskiona, som icke är så

anstygt eller förskreckeligit. 1 Post. Y 4 b.

itt ganska faseligit och anstygt beläte. 3 Post.

13 a. ey heller förmåtte stiernonar ... vplysa

them then anstygga nattena. Sal. vish. 17:5.

Thet anstygdt är at höra vppå. Ronde-

letius 11.

Anstånd, n. Stillestånd. [Mnt. T. [-an-stand.]-] {+an-

stand.]+} anstand göre med fienderne eller

aname. Gust. 1 reg. 10: 52. wij på nogon tidh

till nogon enighett och anstandh till wege met

them (Ryssarne) koma kundhe. Fin. handl.

4:155 (1556). Klijf up, o Phoebe, högt i

himmels saal ... Gör anstand och förbind then

raske Æolus, At han instänger norden-gnall

och östan-brus. Stjernhjelm Fägnesång.

Anställa, tr. 1. Ställa, rigta, ordna,

inrätta. [T. anstellen.] han ähr nu begrijpen

uthi marche, endoch man icke väll veet

hvart uth han den enkannerligen anställer.

A. Oxenstjerna (HSH 35:177). Gif at jag

städz min vandring så anställer, At ungdoms

fehl och odygd mig ei fäller. Svedberg

Vitt. 40. När jag så anställer mitt upförande,

... är jag säker om din nåd. Dalin Vitt.

I. 1:16. uprätta och anställa ... ett General

Handels Compagnij. Stjernman Com. 1:918

(1625). Tucht- och spinnhus ... skole

an-stellas. 3:707 (1668). E. K. M:tts flotta skulle

åth minste anstelles på 48 eller 50 st. (skepp).

A. Oxenstjerna (HSH 24:222). — 2. Refl.

Ställa sig, uppföra sig, skicka sig.

Instruc-tion huru hann sich vdi thenn Lijfflendske

handell schulle förhålle och ahnnställe. HSH

9:57 (1562). Mot höga och låga, fattiga och

rika hafver Hans F. N. sigh sålunda anstelt,

at ingen med skäl hafver öfver honom at

klaga. Gust. Adolf Skr. 96. the sigh

vänligen anställa och sigh liufligen bevijsa.

Pe-trejus Beskr. 2:77. Befallningsmännerne

... sig vid strandvrak och bergat gods myckit

egenvilligen anställa. Stjernman Com. 4:241

(1680). Han ... Anställer sig väl dum, men

mykken list uptänker. Spegel Guds verk

191.

Anställning, f. Anstalt, anordning, vidh

alle tullcontoirer här i Sverige giöra den

an-stellningh, at all rågh, korn, miöl och malt

må förbiudas at uthföras. Stjernman Com.

3:104 (1662). den anställningh jagh hafver

giordt till Ölandz defension. HSH 35:306

(1656). giordt anställningh, at vidh förstaAnständig

— 38 —

Ansök

våhrdagh arbetet schall må kunna ställas i

värket. Ders. 320.

Anständig, adj. Som anstår någon eller

något, passande, lämplig. Achta tig at

van-frägda någon ... ty intet är så illa anständigt,

särdeles en person af värde. Hermelin E 5 b.

Åt Odén offrades hästar, som krigsguden

anständiga kreatur. Dalin Hist. 1:172.

förändringar och stegringar i myntetz valör ...

förmedelst een godh och anständigh Ordning

och reglement med forderligaste må rättas och

afböijas. Stjernman Riksd. 2:1865 (1680).

Kongl. May:tt må en sådan förordning

deröfver affatta låta, som anständig pröfvas.

3:2025 (1686). Städerne hafva föreenat sig

sin emellan, på hvad tijdh the finna

markna-derne i hvar och en stadh anständigast. Ders.

Anstöt, m. 1. Anfall, thenne war

Judarnas sidzta anstöt, medh hwilkom the drabbade

in på Landzhöffdingan Pilatum (att han ej

vore kejsarens vän, om han släppte Jesus

lös).. . med hwilkom the ock wunno honom

öffuer. L. Petri Chr. pina e 5 b. — 2. Stöt,

skada, afbräck, så hände ock rijket en

för-rädelig anstööt aff Herr Berendt von Meelen.

Girs Gust. 1 kr. 57. samma manufactur en

märckelig anstöt lidit. Stjernman Com. 4:

579 (1683). — 3. Stötande i blåsinstrument.

Allt återskallade af krigsbasuner, Vid hvilkas

anstöt himlens legioner. Som stridde för dess

sak, sig sammandrogo. J. G. Oxenstjerna

4:197.

Anstöta, tr. och intr. Gifva stöt, stöta

emot, stöta på; tillstöta, påkomma; angripa.

man .. . wndherstundom en willoghan och

smock hest medh sporaner anstöther, ath

han testhe bethre löper. L. Pet. Gothus

62 b. Så mången migh anstötte Och på migh

händer bar. Rosenhane Sv. spr. klag. 24.

the som Gudheligha leffua vilia i Christo

Jesu, the bliffua nu medh bedröffuelsens

stormvågher på alle sidhor anstötte och

öffuerfalne. L. Laurentii Pred. 13.

vattenbergen, hvilka liksom murbräckor anstötte

sidorna {af fartyget). J. Wallenberg 139.

Jag sielf inthet veet huru iag mig

compor-terar, att iag seglandes emillan desse

klip-porne icke anstöter. A. Oxenstjerna (HSH

37:147). thet som uthi een punct rörer och

anstöter rijkzens fundamental- och publique

Iagh, kan ... heela rijkzens compagem medh

sig bringa til afgång. Stjernman Riksd.

2:1434 (1664). månghe farligheeter oss nu

anstöte. 2:872 (1634). the olägenheter, som

oss . . . anstöta kunde. 2: 1813 (1680). om

honom något menskeligit anstötte (om han

doge). Ehrensten (Lönbom Anek. 1.5:13).

ther hon (pestsjukan) anstöta och befengia

begynner, wender hon icke lätteligen igen.

P. P. Gothus B la.

Anstötelse, f. Anstöt. The Christne skole

... see sigh före, att the icke geffua någrom

anstötelse. P. J. Gothus Rel. art. 264.

Ansvar, n. Svar. [Isl. andsvar, annsvar.]

Thetta loffua och tiilsegia wij edher medh

thetta worth opna breff, begærendis ther paa

eders answar. Gust. 1 reg. 2:237. wj hade

förmodat eders redeligaren answar æn wj nw

haffwa fornwmmit wtåff för:ne edhers breff.

3:325.

Ansvarlig, adj. Ansvarsfull,

prestaem-betet är ett mechta svårt och ganska

ansvar-ligit embete. Svedberg Schibb. 459.

Ansyles, Ansyls, Ansöls, adv. 1. Mot

solen, i rigtning mot solens skenbara gång,

från vester åt öster. [Isl. andsælis; F.Sv.

andsyls.] Solen ... haffuer aldrigh stadnat

eller gått hvarken baaklänges eller ansyles.

Phrygius Åkt. pred. C 3 a. Hör du, som

illa dömer, Du mäst, som minst förstår, Som

tycker, när du drömmer, At solen ansyls

går. Lindschöld Vitt. 156. När man ror

ut från landet at fiska, må man ej vända

båten ansöls. Fernow Verml. 257. Ansoles,

ansols, ansuls. Lind Ordb. — 2. Bakvändt,

förvändt, man wender thetta twert om, och

går här medh alt ansyles och affwogt. L.

Petri Om nattv. D4a.

Ansäga, tr. [T. ansagen.] 1. Anmäla,

uppgifva, skal och alt thet godz, som

inkommer, ingelunde opskepes förr än thet är

på Tolbodhen ansagdt och förtollet.

Stjernman Com. 1:488 (1604). någon sitt godz ...

falskeligen ansäger. 1:813 (1622). opå grentze

tollhusen sine ... vahrur richtigt anseija. 2:

172 (1638). — 2. Tillsäga, befalla, the

till-biude sigh att vele vara vederrede till

op-ryckningh, när them blefue ansagdtt. A.

Oxenstjerna (HSH 24:170). Betienterne

alfvarsamligen måtte ansäjas, intet... att

af-föra {ur räkenskapen) utan Våre eller Stats

Contoirets expresse ordres. Stjernman

Com. 5:404 (1693). — 3. Säga,

tillkännagifva, förklara. K. Antiochi legater ansadhe,

thet Konungen achtadhe then fridh, som the

Romare hafva ville, höghre, än all segher och

triumph. Schroderus Liv. 887. Straffet är

ansagdt, om man intet helgar sabbaten, at eld

skal förtära palatzen. Svedberg Dödst. 38.

uti dopet hafve vi... förkunnat och ansagdt

satan och hans vesende fiendskap och

offen-teligit krig. Sabb. ro 2:922.

Ansägelse, f. Utsaga, uppgift,

tillkännagifvande. Then gemene mans uppenbara

an-säijelser. Gust. Adolf Skr. 211.

Ansätta, tr. [T. ansetzen.] 1. Sätta

intill, emot. Stormbocken til muren ansattes.

Schroderus Liv. 443. — 2. Utsätta,

bestämma. berama och ansättia riksdagen til

den tiugunde dagen Januarii. Stjernman

Riksd. 3:2164 (1718). Ey må någon Skipare

förändra sin ansatte reesa. Sjölag 1667 Förs.

B 9. — 3. Åsätta. af dem egenvilligt ansatte

böter. Stjernman Com. 6:88 (1712).

Ansök, n. Ansökning. Titt ansök ... thet

är af honom hördt. Kolmodin Qy. sp. 1:270.Ansöking

— 39 —

Anväxa

Ansöking, f. Hemsökning, fiendtligt

anfall, huar med (penningar) vj oss oc vort

folk hölle skole, om ... nogen ansöking pa

komme. Gust. 1 reg. 3:181.

Ansöls, se Ansyles.

Antaga, tr. Taga, fasttaga. [T. [-an-nehmen.]-] {+an-

nehmen.]+} wij eder än nw höglige formane

wele, ath huar som någen ... eder med någen

lygn förföre wille, ati the samme hardeligen

effterstelle och antage wele. Gust. 1 reg.

13: 201. for huilchenn sack han bleff

fenck-liga antagenn. HSH 29:142 (1542). löös

person ... skal fongelig antagen blifwe. Landt.

instr. 2 (1555).

Antastande, n. Vidrörande. [T. [-an-tasten.]-] {+an-

tasten.]+} han medh sitt blotta antastande

kunde settia then lemmen widh igen, som

affhuggen war. L. Petri Chr. pina r 3 b.

Antasteri, n. Angrepp [på sjöfarande),

sjöröfveri, han haffuer tagit tiil sig en

skalka-hoop och giffuith sigh szedhan j sion paa

antasterij. Gust. 1 reg. 3: 218.

Ante sig, re fl. Te sig. Stundom jagh

strängare är, migh något grymmare anteer.

Arrhenius 157.

Anteckna, tr. 1. Beteckna, man pläghar

the märkelighaste Sententier j skrifftenne

medh rött blek antekna och uthmerkia. P. L.

Gothus 1 Uti. K 4 a. — 2. Uppteckna,

teckna, beskrifva. Chronikeskriffvare måste

antekna alla saker, huru the afflupne äre.

Phrygius Agon 43.

Anteckning, f. Tecken. Sacramentet är

een synligh antekning eller merke, huilket

man medh öghonen fatta kan. Falck 95 a.

Anten, konj. Antingen, hoon ville

förlusta sig anten i trägården eller skogen. U.

Hjärne Vitt. 47. Ej må någor kära eller

svara för annan, innan han anten munteliga

in för Rätten af Sakägaren ther til förordnad

är, eller viser hans öpna bref ther om. Lag

1734 RB. 15:4. (de) anten skola tigga, bli

tiufvar eller usla ligga. Dalin Arg. 2: n. 51.

Antere, konj. Antingen. [Mnt. anter.]

RR 20/o 1544.

Anterfva, se Anträffa.

Antikristlig, adj. sådana (påfvens)

herradöme är emoot Christum, ja antichristelighit

är thet. O. Petri Svar till P. Gallé F 2 b.

the haffua giordt ther jtt antichristelighit

for-bodh vdinnan (att förbjuda lekmän kalken

i nattvarden). Ders. H 4 a.

Antikristliga, adv. the haffua handlat

antichristeligha och oppenbarligha j then

sack emoot gudz oordh. O. Petri Äkt. C 2 a.

Anträd, n. [T. antritt.] 1. Framträdande,

närmande, effter een bukt, reverentz och

vyrdigit anträdh, Stiger han til, taar

herdinnan i hand. Leyonstedt 34. — 2. Ingång,

början, anledning, tå man vil thet

orättmätigt är hoos någhon sökia ... pläghar man

tagha ther til anträdh och begynnelse aff

någhon rättigheetz häffd. Schroderus Liv. 529.

Anträda, tr. och intr. [T. antreten.] 1.

Beträda, bestiga, han skulle anträdha berget.

Schroderus Liv. 347. — 2. Framträda,

framtåga, vij uthi ett ömkelighit och

klagh-lighit anseende för edher här anträde. Ders.

896. the Macedonier begynte medh fahnerne

uthi full rustning frijmodelighen til vallarna

at anträdha. Ders. 419. — 3. Anhålla (hos

någon), skulle vij... underdåhnigst anträda

E. K. M:tt att E. K. M:tt... ville befalla der

boot å skaffas. HSH 23:100 (1650).

Anträffa, tr. 1. Träffa, drabba, dhe

landzorter, som missväxten mäst anträffat

hafver. Stjernman Riksd. 3:2139 (1697). —

2. Angå. thenn fördeli, gagn och nytto ther

aff fölger, att Wijborgz stad bliffuer befästedt,

...icke anterffuer(!) eller wårder (allenast)

the borgare ... som liffwe, bygge och boo j

Wijborgh ... vthenn och iämväll och vdi lijke

måtto alle the i heele Finlandh och

Östre-bothnen boendhe och byggendhe äre. Fin.

handl. 10:33 (1562) [jfr. an trä ffa 14 i

SAOB].

Antvard, n. Svar. [Mnt. antwarde; T.

antwort.] begerendis atj wele scriffua them

ther om tiil, oc giffua oss ther antward opa.

Gust. 1 reg. 9:49.

Antvarda, intr. Svara (för), ansvara.

[Mnt. antwarden; T. antworten.] Thet oss

dogh storlegha förundra, ath tu tettha paa

thin egen hals göre wil, epther tw ingin

Konungh eller herre hafwer som ther före

anthwarde kan. Gust. 1 reg. 1:7».

Antvardan, Antvardning, f. Vård,

förvar. han haffwer insath j vadzstena closther

vtj hennes (en klostersysters) anthwårdan

och göme några peninger. Gust. 1 reg. 4: 21.

peningher och alth annath ... som han vtåff

oss i sin väryo och fwlla mackt och

anth-worningh haffth haffuer. 3:349.

Antända, tr. Angripa, åtskillige hus i

staden af farsoten äro antände. Stjernman

Com. 6:74 (1711).

An vänja, tr. Vänja, the icke skulle

an-vänias til lättia och odygd. L. Paul. Gothus

Mon. pac. 169. han anvaande sigh til

dryckenskap. Ders. 252. (the) utaff ungdomen varde

anvande til alla christelighe dygder. Ders. 400.

Använta, tr. Vänta, förvänta. Äre vij

arme exulanter och pelegrimmer? Så må

vij icke bättre vilkor och legenheet, än een

väghfarandhe här förbijdha och använta.

Kem-ner 15.

Anvärfva, tr. Andraga, göra ansökning

om. [T. anwerben.] dhe, som något i

Cant-zliet hafve att anverfva, schole effter

middagen blifva dijt stembde och effter

perso-nernes och sakernes beschaffenheet förhöras.

Civ. instr. 353 (1661).

Anvärfning, f. Andragande, värf, ärende.

fremmende legater... och theris

anuerffnin-ger. HSH 27:3 (1561).

Anväxa, intr. Uppväxa, uppstå. [T.Ap

— 40 —

Arf

amvachsen.] våre armeers nederlag ved

Nördlingen, och mig deraff ahnvuxne och

ähnnu öfuerhängiande difficulteter. A.

Oxenstjerna (HSH 32:197). dömma, huadh

fäderneslandet kan anväxa för skadha eller gagn.

Dens. (38:444).

Ap, n. Narrspel, gyckel, gäckeri. Vijk

aff, fru Lusta! Du och jagh förlijkz ey

samman, Jagh gitter ey ditt aap och myckna

flättia sij. Wexionius Sinn. G l b. hon giör

aap och spee Uthaf hans gilie-taal. Lucidor

A3a.

Apa, tr. 1. Gäcka, bedåra. fåfengia och

geckerij, ther medh the bådhe sigh sielffua

och meniga man apa och bedraga. L. Petri

Kyrkost. 77 b. huru listeliga dieffuulen

haffuer apat tigh, och hållet tigh ifrå Sacramentet.

Om nattv. E 4 b. — 2. Drifva gyckel med.

Män i, förmätne folk, som högt och vidt

up-gaapen Ock hälsosamma råd så hierteståll-.

tiskt aapen. Columbus Poet. skr. G1 b.

Ehvad kröps vanskapnat någon kan hava,

achta tig at honom därföre apa och

miss-fyrma. Hermelin E7b. — 3. Hyckla för

någon. När han behöffuer tigh, kan han wel

apa tigh, och leer til tigh, loffuar tigh mykit,

och giffuer tigh the betsta ord. Syr. 13:7.

— Apas, dep. somlige Christne vilja apas

efter (efterapa) the gäckeliga hedningar.

Spegel Pass. and. 92.

Ape, m. Apa (eg. aphane). [Isl. api.]

honom skeer även som enom Ape, som

menniskian vil allting efftergöra. R. Foss

441. så äre ij icke pfaffen (säger Tysken)

vthan affen: thett är, icke Prester, vthan

Apar. Ernhoffer 100 a. Apar, som giöra

mycken lust, när folcket står och gapar.

Spegel Sal. vish. 29.

Apelgård, m. Trädgård, fruktträdgård.

[Isl. apaldrsgardr.] Mitt uti min Apellgård

Där ståer så vähl bygd en stufva. Sv. forns.

l:li.

Aperi, n. Förevisning af dresserade apor,

apspel; narrspel, gyckel. Apeförare, som fara

ifrå thet ena rumet til thet andra, genom

o-nyttigt aperij och kucklerij sökia penningar.

P. Erici 5: 70 a. then skrymteska

kyrkion-nes åthäffuor och heligheet är icke annat än

aperij, vthwertes sken och skrymtan. Falck

121 a. intet achtandes hwad Påwen och hans

Biscopar bruka för aperij vthi theras Presta

wixl. L. Petri 3 Post. 8 a. the Poler och

Casacker drijffua ett sådhant aperij medh the

plumpa och oförståndighe Muskoviter, at så

snart en Demetrius omkommer, få the strax

en annan i stadhen igen. Petrejus Beskr.

2: 206.

Apina, Apinna, Apinia, f. Apa (eg.

aphona). [Isl. apinja.] De olika formerna

förekomma omvexlande i R. Foss. — Musik

och apinor, Spektakel och linor Ge föda åt

hälften det stora Paris. J. Wallenberg 84.

dieffuulen är Gudz Apinia, som honom j allo

effter folier. P. Erici 2:198 b. Han hade

åthskilliga Apinior, som honom efterhermade.

U. Hjärne Orth. 11. Apinior förs kring til

stora hoff och herrar, Och brukas när ther

fins ei eljest andre narrar. Spegel Guds

verk (1745) 231.

Apotek, n. Förekommer liktydigt med

fältskärsstuga.] när wij kenne Laghen haffua

oss drabbat och sargat samwetet, skole wij

löpa til Predicoembetet, lijka som til itt

himmelskt Apoteek, och läta oss hela och

förbinda. P. Erici 6: 52 a.

Apotekerska, f. Idhra döttrar skal han

tagha sigh til Apotekerskor, kokerskor och

bakerskor. 1 Sam. 8:13. (Öfv. 1878:

Salf-berederskor.)

Appeldrank, m. Äppelvin, cider. [Mnt.

appeldrank.] Miödh och Appeldranck. Fin.

handl. 6.321 (1556).

Applug, adj. Apelkastad. Hästar... må

mycket väl af (asp) löfvet, och blifva appluge,

ehvad färg de hafva. Carleson 78.

Arbetsman, m. Arbetare. Och

arbetes-männenar arbetadhe så at förbätringen på

wercket gick fram genom theras hand. 2 Krön.

24:13. En trogen arbetsman i sin tijd tu

bekröner. vultejus 118.

Ardra sig, refl. Arta sig, lämpa sig.

[Mnt. arden.] Såsom then Epistlen till the

Galater ardrar och skickar sigh effter then

epistlen till the Romerska, och fattar på

samma meeningen medh få oordh, thet then

andra widhare vthstrecker, Så ardrar sigh

thenna till the Colosser effter then till the

Epheser, och fattar medh få oordh samma

innehållet. NT 1526, förspr. till Col.

Ards, m. Huilket är thet skuldoffret thet

wij honom giffua skole? The swaradhe, Fem

gyllene ardzar och fem gyllene möss ... Så

må j nu göra liknelse effter idhrä ardzar.

1 Sam. 6:4,5. (Öfv. 1878: bölder.) skrijnet

medh the gyllene möss och medh theras

Ardzars liknelse. 6:11. (Öfv. 1878: skrinet

med de gyllene jordråttorna och med

afbildningarna af deras taggar.) — Luther har erse

(plur. af ars). Grimm Wört. anför

exemplen ur bibeln under ordet arsch, culus,

anus, podex.

Arest, m. Båge, armborst? gott

skyttetyg oc arest. Gust. 1 reg. 3: 225. (Rudbeck

säger Att. 1:406, att, "än i dag" förekommer

Aristboga, "arcus ex quo sagitta emittitur".

Wallenius Gram. C3b har: "Pijl, telum:

handskott, som man med handen åstadskiuter

uthaf en arestboga". I Spegels Ord. säges

Upländska folkspråket hafva harist med bet.

armborst.)

Arf, n. 1. Andel, lott. Wij haffue ingen

deel j Dauid, eller någhot arff j Isaj son.

2 Sam. 20: l. Thetta är een ogudhachtigh

menniskios löön när Gudhi, och the

Tyranners arff som the aff them Alzmechtigha få

skola. Job 27:13. — 2. = "Arffolk" (Juda-Arf fall

— 41 —

Arm

folket). Gudh ... haffuer ... tenckt vppå sitt

folck, och sino arffue seghren giffuit. St. af

Esther 6:12.

Arffall, n. Syndafall, arfsynd, hans

(Kristi) embete och kall war, at han skulle

vprätta arffallet. P. Erici 1:196 a.

Arf fallen, p. adj. Genom arf kommen

till något, vårt kongl, embete, till hvilket

vij äre födde och arffalne. Stjernman Riksd.

2:1655 (1672).

Arf lig, Arfvelig, adj. Ärftlig. Stadenn

är lagd och bygd på wåre Cronones rätte

och arfflige äger. Fin. handl. 7:122 (1544).

Landet, thet han oss til arffligh besittning ...

beskeedt haffuer. P. Erici 2:82 a;

Storförsten beviljade honom förstendömet

Smo-lendsko til et arfligit säte. Girs Joh. 3 kr. 20.

En arflig egendom. S. E. Brenner 1:97.

ther frälseman förverkar... arfvelig rättighet.

Lag 1734, R. B. 8: 2.

Arfligen, Arfveligen, adv. Ärftligen.

the jordegodz, som them medh rätte arffligen

tilfaldne äre. Stjernman Riksd. 1:508(1600).

arfveligen. Ders. 1:608.

Arfsgift, f. Hvad som gifves i arf. barn

äro Herrans arffz gifft. L. Petri Dav. ps.

127:3. mijn arffsgifft är bättre än hanogs

kaka. Sir. bok 24: 27.

Arfsjuka, f. Sjuka (sjukdom), som man

fått i arf. någhon breck som är hoos

för-äldrerne, then faller på barnen och bliffuer

sedhan een arffsiwka. B. Olavi 164 b.

Arfstake, m. Jfr Stake 2. alla

menniskor (äro) fremmande och vandrande gäster,

som icke haffua insatt j thenna verldenne

någon arffstake. Phrygius 1 Likpred. C 3 a.

är verlden vårt Legohws och härbärge, hvar

uthi vij icke haffue någon evigh arffstaka

eller blifvande stadh. Him. lif. 35.

Arfvelös, adj. Utan arfvinge, barnlös.

[af F.Sv. arvi, arfvinge.] Tu haffuer monga

menniskior vpätit, och haffuer giordt titt folck

arffualööst. Hes. 36:13. om the än vpfödde

sijn barn, så wil iagh doch göra them

arffua-lösa. Hos. 9:12.

Arg, adj. 1. Dålig, som lider af ett ondt,

ett fel. Kropsens liws är öghat,... är titt

ögha argt, så warder tin hele krop mörk.

Matth. 6: 23. — 2. Svår (att lida, uthärda).

theras saak (belägenhet) skulle blifva ju

längre ju argare. Schroderus Liv. 173. —

3. Neutr. argt och argesta brukas

substantivt: skada, förfång, förderf, bruke och

haffwe teris köpenskap och retthe verff sigh

till nytthe och gagn vthen alth hijndher æller

argth. HSH 19:57 (1504). något anfall eller

argt ske skulle in pa then landzendhæ. 20:

154 (1507). thet hadhe aldrigh varit hans ...

mening at tilfogha staden Syracus något argt

Schroderus Liv. 304. iach skal vara mijn

herre konung hull och troo, åffueria hans

argesta och veta hans -betsta. Gust. 1 reg.

5:10. Dauid söker effter titt argesta. 1 Sam.

24:10. Herodias gick effter hans arghesta,

och hadhe gerna dräpit honom. Marc. 6:19.

försvara rijket emoot alle dhem, som effter

dess argeste trachtade. Gust. Adolf Skr.

214.

Arga, intr. och tr. 1. Göra skada,

angrepp. wtlænst folk, som paa richet altiid

argha oc fegdhe wilia. Gust. 1 reg. 1:156.

argha in paa thenne thry riikitzins inbyggiere.

2:256. konung Cristern ... mett sitt

krigz-folk ackter att arga jn påå tesse twenne rike

Suerige och Dammark. 5: 111. förbiudendis

våra fogoter ... att the för:na her vincentz

eller hans medtfyliandis tijänere i någre

måtte hindre, platza eller arga til götz eller

personer. 5:142. — 2. Förargas, må ingen

blifva otolig eller arga på mig, at jag hafver

af Skrifften framdragit och bevisat, hvad för

stora synder hafva förorsakat Gud til at

hem-sökia vårt land och folck med krig, hunger

och pestilentia. Svedberg Dödst. 524.

Argas, dep. Vara arg, förargas. Alle

vilja hata andra, träta på andra, argas på

andra. Svedberg Dödst. 44.

Argelig, adj. 1. Förarglig, anstötlig.

skall Landzhöffdingen sigh i någon andeligh

administration icke inmängia, wijdare än der

han något argeligit förnimmer, särdeles ibland

de Evangeliske prästerne ... Landt. instr.

219 (1642). — 2. Arglistig, argelige räncker.

Törnewall c4a.

Arghet, f. 1. Arglistighet, thenne

för-screffne articler... holla utan alla falskhet,

arghet oc motseyninger. Gust. 1 reg. 1:4.

— 2. Förfång, göra oss någhen arghet eller

skadha. Ders. 8:242.

Argvillig, adj. Illvillig. [T. argwillig.]

Mång" argvillig" andars grep Äre störd" och

störte, som oss giorde fägd. Stjernhjelm

Fredsafl, anman.

Arild. Af arilds tid, från uråldrig tid.

(Se Schlyter G loss. till Skånel.; Molbech

Gloss.) aff araldis tiidt. Gust. 1 reg. 1:285.

vtåff areldz tijdt. 5:102. aff arilde tijdh. O.

Petri Svar till P. Eliæ f3a.

Ark, m. Skrin, kista, kassakista, wnder

thin (jungfru Marias) qwydz ark tha licktes

han (innelycktes Jesus). Tideb. 3.

siwtiye-tusend lödighe marek, Them Swenske

vth-ladhe vthaff sin Arck. En liten Crön. E 5 a.

utur sin arck togh Måns thet sylf.

Messenius Kr. om Stockh. 98. Fålket på altaret,

ladhe Till offers sijlf siutijo mark, Them

gömde han wti gudz ark. Christm. 241.

Arlast, adv. arlast om morgonen. U.

Hjärne Par. 3. han vecker them arlast up

til arbets. Svedberg Ungd. reg. 222.

Arm, m. Flygel. [T. arm.] (han) bröt

theras slachtordning, aldenstund the hadhe

alt för vijdt uthgrenat och uthsträckt sina

armar och voro fördenskull uthi bröstet

nästan försuagadhe. Schroderus Liv. 77.

the ville streckie sigh uth omkring beggeArm

— 42 —

Arne

armarna och uthi en ring kringhverfva

fiendens krijgzhäär. Ders. 404. Dinocrates stälte

uppå then högre armen fämhundrade

Macedonier, uppå then vänstre the Agrianer. Ders.

455.

Arm, adj. Snål. arm, nisk, parcus,

te-nax. Comenius Tung. index, hielp annat

folk ock medh, och war icke nijtzk och arm.

P. Erici 5:249 a. var han så nidsker och

arm, att han aldrig gaf nogot bort. Verelius

Götr. 28.

Armbåge, m. 1. Liktydigt med Framarm.

niyo alna long, och fyra alna breedh effter ens

manz almbogha (alnen beräknad efter en

mans framarm.) 5 Mos. 3:11. — 2. Aln.

Geometriske Alner, hwilke man Cubitos

kaller, thet är Armebogar. Lælius Res.

1:45. Man finner thär Casiam (Kaneel),

hwilkes blomster wäxer icke höghre än een

Armboga. Ders. 141. Hartbeen var

grufve-ligen växter i längden, nämligen nije

armbogar lång. Schroderus J. M. kr. 164. om

vinteren stiger hon (solen) intet öfver 9

armbogar högt på himmelen. Rudbeck Att.

1: 62.

Arm bössa, f. Fattigbössa. [T. [-armen-biichse.]-] {+armen-

biichse.]+} Then som ... svär och mijsbrukar

Gudz nampn skal böta til the fattiga uthi

armbyssan i kyrckian. Laurelius Kyrkord.

199. fattige krijgsbetiänte, som ... af

Ammi-ralitetets inrättade armbössa understödjas.

Stjernman Riksd. 3:2121 (1693). hvar och

en .. . effter rådh och lägenheet något til

armbyssan, som til theras (de fattiges)

al-moser vidh brunnen opsatt är, medhdelar.

U. Hjärne Surbr. 92.

Armdom, m. Fattigdom, komma uthi

stoor armdom. Phrygius Agon 8. hennes

armdom ... förbyta i rijkedom. Him. lif. 79.

Armelia, f. Armband. Ättebackar ... uti

hvilka stora armelior, kedar och gambla stora

penningar af guld äro än i dag fundna.

Rudbeck Att. 1:239. Lingua nostra Armelior

usurpat pro armillis Latinorum. Ders. 1: 823.

Armflik, m. Se Fläc k ra.

Armfläder, n. Armkrus? Bjefs på

kläd-ningärm? Jag låter hemta mig the bästa

mina kläder, Min nya öronspann, mitt

halsband, armefläder. Kolmodin Qy.sp. 1:118.

Armhus, n. Fattighus. [T. armenhaus.]

Hospitaler och armhuus. händt, instr. 227

(1648).

Armkläde, Armkläde, n. Näsduk.

Armeklädhe, strophium, sudarium,

sudario-lum, reticulum, panniculus, linteolum. —

Näsedwk. Helsingius. Man snyter näsan

medh armklädet eller näseduken. Comenius

Tung. 250. han tårckar af sig svetten i

an-sicktet med ärmeklädet. Modée Fru

Rangsjuk. 5. confect fick hvar och en (vid den

kungl, festmåltiden) sitt armkläde öfverfullt.

Lönbom Hist. märk. 1:21 (1654). —

Sahlstedt (i Critik öfver Tuppen om Sagan,

tr. 1759, s. 7) säger, att benämningen näsduk

utträngt ärmkläde.

Armkrus, Ärmkrus, n. manchete,

handkrus, armkrus. Svedberg Schibb. 283. Hon

lagar, at alt artigt står, Band, kraga, knytning,

ärmekruiis. Lucidor Pp3b.

Armliga, adv. Snålt, njuggt, knussligt.

the intet eller ganska armliga hielpa then

fattiga. L. Petri 2 Post. 194 b. Skrep icke

mykit med orden, ther tu doch armligha tigh

bewijsar medh gerningenne. Sir. bok 4:34.

han haller thet (barnet) så armliga, thet

haffuer icke ena waggo, linda eller örnegåt etc.

P. Erici 1:67 b. han leffde armeligen alle

sine daghàr. A. Laurentii Verld. speg. 202.

Arm lin, n. Handduk. Tvätta dig först

med klaran vin, Och efter tork med hvitt

arme-lin. Sv. Forns. 1:345.

Armling, m. 1. Fattig usling, stackare,

tu äst en armling och iemmerligh menniskia,

och fattigh och blind och nakot. NT 1526

Upp. 3:17. En armling som the fattigha

oför-rettar, är såsom wäta then fruchtena

för-derffuar. Ord. 28:3. Tin Armlingh och

Wäs-ling. Dokt. Simon 6. — 2. Gnidare,

girig-buk. Enom armling ståår icke wel, at han

är rijk. Syr. 14:3. Then man warder

prij-sat som gerna giffuer,... Men om en

armling talar hele stadhen illa. L. Petri Sir.

bok 31:29. (Bib. 1541: karigh vsling.) Then

ock sina ägodelar formerar, och brukar them

icke til sin nödhtorfft och til ähre, han är

en armling. R. Foss 135.

Armod, n. Vedermöda. Hwad armood

och vselheet theet är at wara vnder

diefuul-sens wold. O. Petri 2 Post. Ila.

Armoderi, n. Elände, uselhet. [T. [-ar-mutei.]-] {+ar-

mutei.]+} Til oss senda the (främmande

nationer) sijden grofgrönt... och annat tunt tygh.

Ja rätt armoderij, klatterij, slarfverij. A.

Laurent» Verld. speg. 365.

Arm ryckas, dep. Taga armtag, så kunde

han vähl armryckias med sin stallbroder. J.

Rudbeckius Kon. reg. 415.

Armsmide, n. Armband. Armilla,

arm-smijde. Var. rer. voc. E 8 b. Och iagh toogh

... armsmidhet aff hans arm. 2 Sam. 1:10.

Armspann, n. Armspänne, armband.

armspan. L. Petri Jes. proph. 3:19.

Armriddare, m. Ett slags bakverk. [T.

armeritter.] Arm-Riddar fins ey här, ey heller

någon Munk, Dy bruden vii ey ha på sit bord

sådan prunk. Lucidor E 4 b.

Arm sal ig, adj. Eländig, usel, dålig. [T.

armselig.] O at slijke armsalige qvinnor

be-trachtade, hvad för jemmer och qvaal them

effter thetta lijfvet tilredt är. Schroderus

Albert. 4:326.

Armtyg, n. Till en vapenrustning

hörande skenor, som betäckte armen. Et par

Armtyg med sine Pocklor (bucklor).

Adlersparre Afh. 215.

Arne, m. Spis, eldstad. [Isl. arinn;Arnesk

— 43 —

A sträck

D. arne.] kiök och arnar. Spegel Guds

verk 105.

Arnesk, adj. Från Arnheim. Brukas som

subst. Arnheimskt (Nederländskt) tyg. [Mnt.

arnsch.] ett par Messerede af Arnesk. Fant

Observ. 32 (1516). ij (2) stycken dubbelt

Arnesk högt gråth. Gust. 1 reg. 8:100. Til

menighe hofuedh schall bestyres blått och

huit klädhe, Item blått Sayenn och Arnesch.

Tegel Er. 14 hist. 324 (1561).

Arr, n. Ärr. [F.Sv. ar, arr.] bekommar

man sällan en så behändigh läkiare, som

således henne (skråman) helår, at man jo itt

arr ther effter varse bliffuer. T. Johannis

Fästn. Pga. Franske meslings arr. Spegel

Guds verk 114.

Arrest, n. ett arest. P. J. Gothus

Hub. 88.

Arrestera, tr. Taga i beslag. [Mnt.

arresteren.] han haffuer aristheret en hop

götz. Gust. 1 reg. 3:31. Jfr Rostera.

Arst, Arts, m. Läkare. [Mnt. arste; T.

arzt.] Kan thw komme vdoffuer en god arst,

som haffuer förstand oppa allehande

krank-hett, tho fly mig honum hiit. Finl. 347 (1507).

lijka som man läkieren icke klaga eller

skyl-dhe kan, ath han then skadhelighe wedzskan

j menniskiones lijff giort haffwer,... lijkaså

kunne wij then Himmelske arstenom icke

skuldh giffwa, när han oss Corss oc

bedröff-welse tillskicker. L. Pet. Gothus il b.

Skal ingen Lappere fördriste sigh at gifue

sigh ut för någon Artz eller Läkere.

Skråord. 247 (1571). — Ett ej sällan

förekommande ord.

Art, f. 1. Slägte, theras fäder, een

aff-felligh och ohörsam artt. Ps. 78: 8. Tu onda

art giff acht vppå Herrans ord. Jer. 2:31. —

2. Dugtighet, besked, eftertryck. Them (de

tornerande) hölt inga staakar, ther brast och

small thet art war (att det var besked med).

Svart Kr. 137. — 3. Behag, täckhet.

Näktergalarna små, steglizor, hämplingar, amstar

siunga och qvittra med art uthi mångtusende

stämmor. Stjernhjelm Bröl. 19.

Arta, f. Ärta. Ärtor (anates). Rudbeck

Atl. 1:82.

Arta, tr. 1. Bilda, tillskapa, han een

oreen klimp af stoft och myllan svarta Så

underligit haar och herligt kunnat arta (om

menniskans skapelse). Spegel Guds verk

246. — 2. Inöfva, dressera. Rapphöns fångas

med en lustig jagt, der på man ahrtade

hundar hafver. Risingh 79.

Arteliga, Artliga, adv. Artigt, skickligt,

fintligt then tridie wår christelige troos

artikel ... warder här arteliga föremåladher

j Christi skipsfärd medh sina läriungar. P.

Erici 1:149 b. Astrild veet thera (tärnornas)

spör, och kan them artliga vängia.

Stjernhjelm Here. 174.

As, n. Lik. Altså wardt Isebels aasz

såsom en treck på markenne. 2 Kon. 9:37.

iagh skal kasta titt (konungens) aasz vppå

berghen. Hes. 32: 5. stridsstaden vart täckter

med bleka as. Björner Kämp., Karl o.

Grym. 13.

Asa, intr. 1. Lägga lockbete, med

huilc-kit anslag (att tåga med krigsfolket i små

spridda hopar) the fast asza för the

skogz-tiuffuer (locka dem till anfall). RR ™h 1542.

Haldan heela sin skipsflotta stält hadhe på

försåth för fienderne och allenast medh tu

blott skip lät sigh see i sion, och således

asadhe för them. L. Petri Kr. 32. — 2.

Försåtligt lura (efter något). Alltid var han

i förväg för Hialte och asade efter tillfälle

att få stöta sin spets i hjertegropen på

honom. Mörk Adal. 1:175.

Askeblåsare, m. Satirisk benämning på

kemist. Askeblåsare, som Paracelsum läsa

och intet förstå,... förfölja och förtala honom

alldramäst. U. Hjärne Par. 5.

Askedyss, m. Askhög. [Isl. dys, dös;

D. dysse.] at uprekna alt hvad Plinius han

gissar, Thet är at vältra sig i stoora

aske-dyssar. Spegel Guds verk 109.

Askedämmare, m. Askunge, askfis.

[Månne af T. dämmern, slå dank?] berömde

Ismael sigh, tiensteqwinnones son, aff sijn

första byrd, och förachtade Isaac, såsom en

ringa askedembare. P. Erici 4:121 a.

Askegraf, f. Askgrop framför ugnen.

Med sin hustru åtte han en son ... hvilken

strax i ungdomen satte sig i askegraven.

Verelius Götr. 31.

Askodag, m. Askonsdag (onsdagen efter

fastlagssöndagen). [Isl. öskudagr.] the

På-ueske somblige tingest wiya vthan

beswär-ielse, såsom askon om Askodagen. L. Petri

Kyrkost. 84 b.

Askot, adj. Askott, cineraceus.

Schroderus Lex. 76.

Askula, f. Likhåla. nu liggia the vthi

Dieffuulens aaskula, och förtäras aff matkom,

paddom och ormom. P. J. Gothus Synd.

sp. I 2 a.

Aspa, f. Hasp. Aspa, klincka, märla,

repages. Schroderus Lex. 86.

Assoya, f. Ett slags vin, må hända från

det forna grefskapet Auxois i Burgund.

[Mnt. assoya.] Een pipa Assoya (värderad

till) 200 mark. Stjernman Com. 1:193

(1566).

Asteld, m. Kärlekseld. [Isl. äst, kärlek.]

Han kokade förgifft, som skull" hans ast-eld

stilla. Lucidor B 4 a. Runius Dud. 2:6.

Astrack, n. Golf, inlagdt i rutor med

stenskifvor, mosaikgolf; äfven stenskifva

eller tegel o. d., hvaraf golfläggningen

utgöres. [Mnt. astrak; T. estrich.] Rudus,

astrack. Var. rer. voc. G 4 b. Pauimentum

tessellatum, golff lagt. med fyrakant astrack.

Ders. G 4 a. Astractz salen (på Gripsholms

slott). HSH 3:87. thett Awstranch (!) ifrå

Finlandh, som till golff vdi Dröttninge MaketAstrild

— 44 —

Badqvast

och andre rum på Stocholms Slott brukes

schall. ^ Hist. bibi. 1:193 (1572).

Astrild, m. Kärleksguden. Ett namn

bildadt af Stjernhjelm utaf Isl. äst, kärlek,

och D. ild, eld. Se ordlista till Here.

Att. Strax at tu kommer j hwset, så bedh

och ropa til Herran. Tob. 11: 7. thet är nu

tu åår, at dyyr tijdh haffuer warit j landena.

1 Mos. 45:6. Hwadh är thenne för en,

at wädhret och haffuet äro honom lydigh?

Matth. 8:27. Tå nu en dagh kom at ElKana

offradhe. / Sam. 1:4. Thetta war nu tridie

reson, at Jesus vppenbaradhes sinom

Lär-iungom. Joh. ev. 21:14.

Avisa, f. Tidning. Hvad haar tu nu för

nytt? Fåår man Adviser köpa? Spegel

Guds verk 63.

Aväxt, m. Hvad som växer på något,

frukt. [Isl. ävöxtr.] Roten hafuer sit

tarf-liga fäste, lagh och vätzka, then hon

ände-längst stammen, alle sijne greenar, löf, biomor

och aväxt til födo och förkofring, utspijsar.

Stjernhjelm Arch. A 3 a.

Axbränna, f. Brandax, sotax. Axebränna

(uredo seu rubigö). Comenius Tung. 52.

Axel haft, f. Axelband, -gehäng. [jfr T.

haft, band.] huggsvärd ganska store, Dem

de i axelhaft på korta kyllrar bore. J. G.

Hallman 82.

Axeljern, n. Dörrjern. dören wendes

på axlaiernen. L. Petri Sal. ord. 26:14.

Axel nyck, m. Axelknyck, axelryckning.

[Isl. hnykkr.] the alt besköna och vrsäkta

medh en wälskan axlenyk. A. Andreæ

Försp. till L. Petri Kyrkost. B la.

Axelspänne, n. Spinter, axlaspenne.

Var. rer. voc. E 8 b.

Axeltaft, n. Axelgehäng. ("Et stykke

taft eller kostbarere tøj af en bred, så lang

at det, når det tages om halsen, når forved

til knæerne." Kalkar Ord.) echarpe,

axle-tafft. Svedberg Schibb. 267.

Axla, tr. Kasta eller draga öfver axlarna.

Ebbe kläder sin kläder på, Och axlar kappan

sin. Sv. forns. 1:220. Och mit paa garden

Ther axlar han skarlach och skin. 2:19. Hon

axlade kappan blåå. Hist. visor 33.

Phari-seen ... badh icke om nådh medh

nedher-slagen öghon, slogh " sigh intet för bröstet,

vthan axlar sijn kläder, och medh raakt

hoff-uudh berömer sijn stora heligheet. P. Erici"

2: 229 a.

Axling, m. Till en ryttarerustning

hörande plåt eller bleck af jern, som

nyttjades bak på axeln och gick ner till

armbågen. Kallades äfven Spangerel.

Adlersparre Afh. 215.

B.

Babbe, m. "Liten pilt, barn, gåsse."

Spegel Ord.

Backebränna, f. 1. Brandrost,

sotbrand. hetnar thet förmycket, så blifver ther

aff backebränna och axebränna (uredo seu

rubigö). Comenius Tung. 52. — 2.

Undertiden, tå torra somrar äro, få svinen ondt i

halsen och slås op blädror, hvarigenom de

få svår andedrägt, deras tunga blir brun och

svart, och är denna sjukdom mycket bekant

under namn af backebränna. Dahlman 102.

Backestrek, n. Kindpust. [T. [-backen-streich.]-] {+backen-

streich.]+} Backestrek gaf iag them så feete.

Stjernhjelm Fångne Cup. 9 intr.

Bad, n. Bildl. 1. Strid, blodig strid,

blodbad. Ther hölts itt badh så hett och fast

Föruthan badstufvatn och qvast, Och Dansk"

undfingo dödligh såår. Olfson Christiern

62. — 2. Anfall. En så stark och välbefästad

stad Lär intet tagas in uti det första bad.

Bränder Cleop. 22.

Bada, intr. Utstå hård medfart, slita

ondt. diefflanar ... åstadh komma i Persen

och Grekeland mykit obestånd och förfölielse,

så at huadh som i the land fromt och

gudfruktigt war, moste jw som offtast lijdha och

bada före. Uti. på Dan. 461. För it giffter-

mål moste iagh badha, Ty föres iagh bort...

i boyor. Wivallius 315. Vist är, at tiga

giör fast sällan någon skada, Ther doch mång

stackars rygg för tungan sin får bada.

Runius 2: 81.

Badel, m. Båle, rede i fogelbo. [F.Sv.

badhul.] när the (svanerna) begynna til at

värpa, göra the sigh badlar uthaff rör och

annor stök. Colerus 1:115. När the

(hönorna) villia liggia, skal man bereda them en

badel. 2:198.

Badlakan, n. Amictorium, särck,

badelakan. Var. rer. voc. E 6 a.

Badm(e), m. ? [Jfr Isl. badmr, träd,

skog (av Verelius oriktigt översatt med

"äng" och trol. med denna bet. upptaget av

Spegel, se^SAOB). Rietz bamm, stjelk,

stam.] Ther syntes åkrar noog samt badmar,

teppor, hagar. Spegel Guds verk 116.

Badqvast, m. Qvast af björkris,

hvarmed i badstugor kroppen piskades. [T. [-bade-quast.]-] {+bade-

quast.]+} Til desse badares skilt och

känne-teckn kunne uthängas, brede vid den

vanlige badare taflan, ett bäcken med en upsatt

badeqvast uppå. Stjernman Com. 4:88

(1675). badeqvastar . . . uthi hastigt nödfall

(vid eldsvåda) på en stång bundne och vätte,Badstuga

— 45 —

Bakhär

mycket tienlige äre vatnet att kringstäncka.

4:119.

Badstuga, f. Bildl. Stryk (såsom ännu

bastu), blodbad. Han eldede the Suenske

een badstuge heet. En liten Crön. G 4 a.

Stälte sigh så i försått för Erchebispen och

hans hoop ..., beredde them ther en

bad-stugu, vti hwilke the wisseliga så hade

betalat bastulaget, att aldrig hade ett barn af

Erchebispens hoop kommit till Stocholm

igen. Svart Kr. 37. han wille wåga på

them (kättarne) en gammul badstoffuo. L.

Petri Kyrkost. 2 a. För oss skall heela

verlden bäfva, Een blodigh badstugu jagh

uthlofvar. S. Brasck T. krig. B 2 a.

Badstugugång, m. 1. Begagnandet af

bad i badstuga. Han haffuer reest en vägh

så långh, Ty behöffuer han bastugångh.

Messenius Blank. 53. skole alla gästebudh

eller solenne badstufvugånger för

bröllopz-dagen . . . vara uphäfne och affskaffade.

Stjernman Com. 3:259 (1664). — 2. Bildh

Blodbad. Hvilken blodigh bastugugång

ade-len och them förnämste j Sverige var

til-pyntat. Phrygius Föret, till Svarts

Äre-pred. 17.

Badstugukarl, m. Badmästare.

Bal-neator, badhstugukarl. Var. rer. voc. I 4 a.

Badstugukläde, n. Badstughklädhe,

Peri-zonium, subligaculum. Helsingius.

Badstugu piga, f. Badhstughpijgha,

Am-bubaia. Helsingius.

Badstuguqväll, m. Ved sielfva bröllopen

skole först alle badstufveqvällar, som med

process och panqueter anställas, aldeles vara

förbudne. Stjernman Com. 2:389 (1644).

Badstugångsöl, Badstuöl, n.

Gästabud efter badning i badstuga,

bastugångz-öhl samt med begrafningzöhl vele vij aldeles

skole vare och blifve aflyste. Stjernman

Riksd. bih. 239 (1589). stoor öfverflödighet

skeer med bröllopper, barnsöhl, kyrkegångz

och bastuöhl. Ders.

Badstu karl, m. Badare. Doopet är ett

Hundzbadh, och the döpare äre falske

skalck-achtige Bastukarlar. Ernhoffer 47 a.

Badstuman, m. Badare, fältskär. [Isl.

baÖstofumadr.] Tå seer man mykket folk

på engiar slå och skiära, Som ingen annan

drägt än Badstumannen bära, Ty varman

tvingar them at kasta hvar sin tröya Och

låta sig med thet som lättast är benöya.

Spegel Guds verk 169. Badstumannen först

the snottra kroppar (trol. tryckfel för koppor

som 1 uppl. har) varmar Och drager

sedan blod af skulror, ben och armar. Ders.

(1745) 44.

Badstusvale, m. Förrum till badstuga.

kläda af sigh i badstusvalan ock gå så nakot

in i badstugan. Columbus Vitt. 243.

Bftgge> ni. Norrbagge, Norrman, kom

en bagge aff norgie. Gust 1 reg. 2:194.

Han hafver varit Baggom öfvermåttan hädsk.

L. Petri Kr. 39. Kongen i Danmark ...

skulle haffue i sinnedt at belägra Götheborg

med sine Baggar. A. Oxenstjerna Bref

4:

Baggefisk, m. = Baggetorsk? i

Löd-ösa kööp baggafisk om Laurencii (10 augustii).

H. Brasks Calend. (Link. bibi. handl. 1:269).

Baggetorsk, m. Norsk torsk? Gust. 1.

reg. 2: 266.

Baggra, intr. Muddra. [Nid. baggeren;

T. baggern.] inloppet fördiupadt, iämväl och

vidh macht hållet gönom baggrandhe. HSH

35:371 (1659).

Bagn, m. Stam. Truncus, boll (bål),

bagn. Var. rer. voc. R 2 b. (Jfr Bagnved,

ved bestående af oklufna trästumpar,

stubbar, grenar o. d., samt Rietz bagne.)

Baj, n, Boj (tyg). Schroderus Uss.

C 3 a.

Bak, m. Rygg. Vända baken till,

förlita sig på. Hans Nådes Högmächtighet

måtte ... tryggeligen til oss sin bak at wända.

Dipl. Dal. 2:259 (1543).

Bak, prep. Bakom. Tå hooff Abraham

sijn öghon vp, och sågh en wädhur baak sigh.

1 Mos. 22:13. han ståår baak wår wegg.

H. Vis. 2:9. iagh hörde baak migh en dön.

Hes. 3:12. när Timothei häär sågh, at Judas

war baak them, flyydde the. 1 Macc. 5:34.

Bakare, m. Bagare. [Isl. bakari.]

höff-uitzmannen offuer bakarena. 1 Mos. 40: l.

en bakovgn then bakaren heet gör, när han

vthknodhat haffuer. Hos. 7:4.

Bakarebod, f. Bagarbod, lät giffua

honom om daghen itt brödh aff bakarebodhenne

Jer. 37:21.

Bakbord, n. Babord. [Isl. bakbord,

-bordi; Holl. baakboord; T. Backbord.] I

bakbord lemnar jag Nord Cap. Spegel

Guds verk 94.

Bakdant, n. Warnmark 356.

Bakdantan, f. Inghen vill lijdha

bak-dantan och oondt rychte. O. Petri Men.

fall C 3 a. onda tungor och falsk baakdantan.

L. Petri 2 Post. 222 b. förtaal och

baakdantan. P. Erici 2:171 a.

Bakför, prep. Bakom. Boas kom och

ladhe sigh baak för en korn skyyl. Ruth

3: 7. baak för thet berghet Möre. Dom. 7: l.

församladhe sigh Ben Jamins barn baak för

Abner. 2 Sam. 2: 25.

Bakhals, m. Nacke. Cervix, nacke,

baak-hals. Var. rer. voc. A 6 b.

Bakhåll, n. 1. Reserv, reservtrupp.

Christi wår feltöffuerstes bijstånd och

oöffuer-winneliga baakhåld. P. Erici 5: 261 b. —

2. Ryggvärn. de uproriska skulle derigenom

beröfvas alt bakholl och alt det bistånd, som

de hit intil lofvat sig. Ban. 2:460.

Bakhär, m. Bakhåll. Jerobeam giorde

en baakhäär, at han måtte komma baak vppå

them, så at thesse woro framman för Juda,

och baakhären effter them. 2 Krön. 13:13.Bakkläder

— 46 —

Bandeler

Bakkläder, pl. Tapeter. [Isl. bakklætii.]

Then stora sahlen var med sådane dyrbara

tyg, som pell och bak-kläder kallas, innan

beklädder. Peringskiöld Heimskr. 2: 429.

Bakning, f. wij äre alle vthaff en

bakning, och then ene åsnen törff icke kalla

then andra säkdraghare, ty wij äre alle födde

aff itt kött och blodh. O. Petri 1 Post. 122 a.

Folk af en bakning. Lind Ord.

Baksas, Baxas, dep. 1. Gå tillbaka,

aftaga, försämras. Thet är een almennelig

claghan ... at all ting så gott baksas, och

tappa j theres naturliga fruct och dregt,

Jorden bär litit, Watnet giffuer ock litit, wedhret

är iemliga fult med pestilentie och förgifft.

L. Petri Vigv. C 3 a. — 2. Baxna [rygga,

svikta, svika; rädas), titt samwet förtwiflar

och wi) baksas widh nödhena. O. Petri

1 Post. 135 a. nu backsas tu j thet som är så

ringa, nemligha waka medh migh een liten

stund. L. Petri Chr. pina O 2 b. Fiendens

ordspråk var och så Moot Svenske bönder

vilja slå, Fast the som dropar regnad nedh

Ey ville än tå baxas vidh. Olfson

Christiern 74. så rädes (baxas) hon, thet måtte

slå henne feelt. Comenius Tung. 363. —

3. Boxas. Till att vidare baxas emot

elementerna, ansågs för orådligt. J.

Wallenberg 148.

Baksegel, n. Aktersegel, som det

(fartyget) hade bättre fart, rende det på de

andras skep och reef hela baakseglet i kras.

U. Hjärne Vitt. 37.

Baktalan, f. Baktalan plär vid hof

oskulden sjelfver svärta. S. Triewald 8.

Bakvis, adj. "Efterklok, bakslug."

Spegel Ord. "Efterklok." Svedberg Schibb.

312.

Bala, intr. ? (bräka ? jfr SAOB.) Jag

var tå lik ett får, som fiker vildt och balar.

Kolmodin Qy. sp. 1:64.

Balber, -er, se Barberare.

Baldran, f. Larm, buller. [Se Rietz

Ballra.] en stygger, groffuer, leedh och

swarter Dieffuul, som wil til slagh medh

trugh, pockan och baldran. Balck Krist,

ridd. B 7 a.

B al g, m(?). Balja, skida. [T. b alg, m.]

Balg, svärdsbalg. Spegel Ord.

Balja, intr. Slåss, duellera. [T. balgen.]

Tilstäder och någhon Capitein, Leutnampt,

Fendrich eller Corporal sine underhafvande

at ballia eller fächta. Schmedeman Just.

206 (1621).

Baljande, n. Inthet balliande tilstädes i

lägret eller befästningen. Faller någon träta,

then skal skilias åth aff regementzrätten.

Schmedeman Just. 206. Hoo then andre

uthmanar til balliande. Ders.

Baljare, m. [T. balger.] Balliare och

ächtare, the ther aff hogmodh een annan

uthmana medh sigh at fechtas och slåås.

Kemner 70.

Balk, m. 1. Bjelke. Hwrw seer tu itt

grand j thins brodhers ögha, och wardher

icke warse en balk j tit eghit ögha? Eller

hwrw sägher tu thinom brodher, hålt, iach

will tagha vth grandet aff titt ögha, och sy,

en balker är j titt ögha? NT 1526 Matth.

7:3. The taghe först balcken aff theris öghe.

En liten C rön. E 3 b. — 2. Stängsel,

hägnad, plank, muren eller balcken kringom

kyrckiogården. Laurelius Kyrkord. 402.

Kyrckiobalcken skole socknemännerna medh

sin egen bekostnat byggia, huar sitt stycke

förferdiga. Ders. 353. Han hade allenast

kringom sit läger en balck, den ock då var

allareda mästadels förbränd af Heyduckarne,

til deras natteld. Girs Joh. 3 kr. 122.

Balk, m. Valk. balk i händerna aff stort

arbete, callus. Comenius Tung. index.

Balkot, adj. Valkig, balkot, callosus,

occallatus. Comenius Tung. index.

Ball, m. 1. Boll. lupo j Spelhwset, och

sågho huru man ther ball sloogh. 2 Macc.

4:14. — 2. Testikel. Testes, ballar. Var. rer.

voc. A 8 a.

Baiter, m(r>). dieffulen ... echteskapet vill

komma till vådha, Huadh han ey sielf kan

thet fullendha, tå plägar han onda människior

uthsändha. Medh lögnachtigh tall och mykit

squalder gör han ett echteskap ofta stor baller.

Dokt. Simon 11. (Jfr Baldran. Kalkar

Balder, hugg och slag.)

Baliskinn, n. Scrotum, balskin. Var. rer.

voc. A 8 a.

Ballskräppa, f. Balskräppa, testiculorum

capsula, bursa, scrotum. Helsingius.

Ballsten, m. Balsteenar, testes, testiculi.

Helsingius.

Balta, tr. Boka? Se Bok are.

Ban, m. Bana. huar och en letteliga må

befinna på huadh baan han wandrar. A.

Andreæ Tillegnan af L. Petri Dial. om

nattv. A 5 a. Then olydige hopen ... icke wil

ifrå sin wrånga baan affträda. Ders. B 2 a.

Ny lärdom förer han på baanen. S. Brasck

Ap. gern. G l a. gott ööl, som Ruus skal

bringa på banen. Stjernhjelm Here. 216.

Banbräckare, m. Vågbrytare. [T. [-bahn-brecher.]-] {+bahn-

brecher.]+} fölia wår banbräkare Jesu Christo

in j thet ewigha liffuet. P. Erici 2: 8 a.

Band, n. Förbund, sammangaddning,

sammansvärjning, drotzeten och Niels

Stenson med hans brodher bundo band til hopa

emoot marsken. O. Petri Kr. 196.

Bandare, m. Tunnbindare. Spegel Ord.

Bandeler, -hake, m. Karbin. Ryttere

... med dess långe bandelere skute och höll

fienden någorleds af. Lönbom Uppl. 1:61

(1611). Så väl till karbinen som till

musket-ten hörde ett bandeler, hvilket bars från

venstra axelen till högra sidan. Ryttaren

förde sin carbin fästad härvid, hvaraf den

senare fick jemväl namn af bandelerhake.

Adlersparre Afh. 225. Jfr Hamilton 118.Bandur

— 47 —

Bar

Bandur, se Pand ur.

Bane, m. Baneman. the ... sins faders

banar dräpit hadhe. L. Petri Kr. 31. om han

intet dör straxt af skottet, så blir han min

bahne. Missförståndet 70.

Baneman, m. Upphofsman,

gernings-man, en som är skyldig till något. Metius

är banemannen til thetta krijget.

Schroderus Liv. 25. han til thenna våldzgärning var

baneman. Ders. 49. the til thetta mordet

hadhe varit authores och banemän. Pac. 123.

Baner, n. Flagga, vimpel, all

koste-lighen skeps baneer. Es. 2:16. itt skep jfrå

Alexandria . . . vthi hwilkes baneer stoodh

Castor och Pollux. Ap. gern. 28:11.

Banermästare, m. Banerförare.

Signi-fer, banermester, feniko dragare. Var. rer.

voc. C 7 a. Kom och så en hoop folk

vt-dragandes ifrå Stocholm, ther Knut Posse

war baneermestare före. O. Petri Kr. 271.

Banerstake, m. Banerstång, fanstång.

Men her Matteses häst som baneret förde

fööll om kwll, och banere staken gick sönder.

O. Petri Kr. 113.

Banesot, f. Sjukdom, som medför döden.

[Isl. banasött.] Men jag vil alla språken

tala, Som fins på hela jordens klot; När jag

ej orkar, vil jag gala, Ty tysthet är min

banesot. Dalin Vitt. 6:64.

Banevapen, n. Mordsvapen, jngen skal

bära bane wapenn tiil gruffuone. Gust. 1

reg. 10:199.

Banghet, f. Räddhåga, ängslan, theras

hierta i them är svidande och uti stor ångest

och banghet. Svedberg Sabb. ro 2:1478.

Jfr Bånghet.

Banket, Banketera, se Panke t,

Panke t era.

Banketerning, f. Kalasande. Daglige

ruus, uti suus, banketerning och kräslige

gästbod. Stjernhjelm Here. 362.

Banna, tr. 1. Häda, smäda. Huilkin

som bannar sin Gudh, han skal bära sina

synd. 3 Mos 24:15. banna sinom Konung

och sinom Gudh. Es. 8:21. Tu skalt icke

banna tins folcks Öffuersta. Ap. gern. 23: 5.

— 2. Förbanna. Welsigner them som idher

banna. Matth. 5:44. Sij, thet Fikonaträdh,

som tu bannadhe, är förtorkat. Marc. 11:21.

Banna, f. 1. Förebråelse, bannor, een

oförtjent banna. Ord. 26: 2. Bannan biter

ej hål på pannan. Ordspråk. — 2.

Förbannelse. fadhrens welsignelse bygger

barnomen hws, Men modhrennes banna riffuer

them nedher. Syr. 3:11. iagh lät min munn

icke synda, så at han vnskadhe hans (min

fiendes) siäl ena banno. Job 31:30. j skolen

warda til bannor, til vnder, til swäriande och

til skam. Jer. 42:18.

Bann-, Bannsbref, n.

Bannlysnings-bref, bannlysningsbulla, förskräckia folket

medh hefftige mandater och bannbreeff. R.

Foss 220. Sedhan begynte erchebispen läta |

vthgåå bans breff på her Boo Tyra och the

med honom warit hade. o. Petri Kr. 246.

kom påwans bansbreff på honom hijt i

landet. Ders. 281.

Bannsgerning, f. Gerning, som medför,

förtjenar bannlysning, æn thaa at thet ær

bandzgerninga, som allom wetherligit ær

epther kyrkionna Iagh, gonger han wthen

rætt afflösn j closter oc kyrkia. Gust. 1 reg.

1:29. man haller fögho annars än for

banss-gerning, om leekfolks hender tagha ther uppå

(på smörjeisen). O. Petri Sakr. 2a., Så

hadhe han och gripit biscop Hemming i Åbo,

... huilkit... wart rechnat en bans gerning.

Kr. 130. mandråpare medh theras

banzger-ningar. L. Petri Mandr. F 3 b.

Bannskap, m. Förbannande, svordom.

gruffueligh banskap och sweriande. L. Petri

Krön. pred. C 3 b. eedher och banskap.

Kyrkord. 28 a.

Bannsman, m. Bannlyst person. Han

war en bansman, lyst i påwans ban. O. Petri

Kr. 129. Ther bleeff tå han och alle the med

honom höllo vthropadhe för bansmän, och

riket sattes i interdict. Ders. 315. man them

lika som ochristna och bansmän vthskiuter

jfrå församblingen. L. Petri 2 Post. 85 b.

Man haffuer ... pläghat säya om Banzmän,

at iorden vnder them och alt thet the

om-gåås medh, bliffuer medh them ock så j ban.

Mandr. F3b.

Bannsmenniska, f. = Banns man. man

hölt thet så före, at thessa qwinnor

(barnaföderskor) skulle wara orena, och lika som

Bans menniskior. L. Petri Kyrkord. 23 b.

Bannsstraff, n. at hans ande må genom

sådana peen och bansstraff behållen warda.

L. Petri Kyrkord. 33 a.

Bannsätta, tr. Sätta i bann, bannlysa.

bansättia obotferdiga syndare. L. Petri

Kyrkost. 16 b. Laghen ... oss alla bansetter.

1 Post. I 8 a. Församblingen . . . plägadhe

bansettia alla the som medh någhon ogerning

vetterliga beslagna wordo. Falck 103 a.

Bar, adj. 1. Obetäckt, öppen, sion var

baar (isfri) Hund Er. 14 kr. v. 241. — 2.

Ren, idel, lutter, han gör tigh syndena så

söta, at tigh icke annars tycker än thet är

baare hannoghen. L. Petri 2 Post. 167 a.

thet är iw bara sanningen, som Christus sade,

Then migh älskar han håller mijn ord. Ders.

24ib. bahr vinst. Stjernman Com. 1:915

(1625). the haffua warit baraste hungroge,

trötte och anfechtade siälar. P. Erici 2:

178 a. j Påwadomen ingen dagh är, vthan

baart mörker. 2:350 a. baart affguderij. 3:

84 b. göra oss aff thetta liffuet itt bart

hel-uete. 4:24 c. the lata sigh tyckia något wara

... och äro doch bara intet. 5:215 a. Gudh

är bara godheeten. Laurelius Rel. speg.

198. Een baara hutlare rätt ästu. S. Brasck

Ap. gern. I 4 b. Hade I intet kommit

emellan, så tror jag min san, at det blifvit baraBar

— 48 —

Barksläde

alfvare utaf. C. Gyllenborg Sprätth. 81. —

3. Hel och hållen; adv. helt, fullt upp. icke

hafwe giffwit bönderne någen friiheet på

the-ris skatt, vthan alleneste the som bar fattige

äre. RR 1/a 1544. sin son, then hon baar ung

leffde effter sigh. Schroderus J. M. kr. 60.

theras besoldning och proviant blifver them

richtigt och bart lefvererat. Liv. 268. —

4. Kontant, hvar och en ... contributionen

anten baar erläggia, eller och med quittantzie

aff General räntemästaren tee och clarera

skal. Stjernman Riksd. 2:1070 (1644).

con-tante och bahre penningar. Com. 2:800 (1656).

bare medel och contante penningar. 2: 809.

Bar, n. Barr. granar till tusende tusend

ha bar. Frese 309.

Barbakad, adj. Osadlad, stack han sigh

i hastigheet undan, och kom i blotta kiortelen

uthan hatt på baarbakad häst. Widekindi 56.

Barbast, adv. Eg. barbariskt; grufligt,

ofantligt. Kors! jag är full barbast.

Bellman 2: 27.

Barbe, m(?). En fisk. [T. Barbe, f.]

barbe, mullus, mullinus. Comenius Tung.

index.

Barben, adj. Barbent. [Isl. berbeinn.]

dragh aff skonar, gack baarbeen, wadh öffuer

flodhena. L. Petri Jes. proph. 47:2.

Barberare, m. Fältskär, för nöden är

enom Barberere til at kenna rett the simplicia

eller materialia för än han begynnar til sina

Practica eller til at läkia allehanda såår. B.

Olavi 128 a. The som för lijten tijd än

Barberare varit hafva, äre nu stoore Doctorer.

R. Foss 460. Mester Petter Balberer. Hert.

Carls Slakt. Kk 1 a. Balber. Lind Ord.

en bardberer. Colerus 1:19. Bardberare.

Olfson Christiern 115.

Bard, f(?). Brätte på stormhatt. [Isl.

bard, n.] Jfr Adlersparre Afh. 215.

Bard (a), f. Bila. [Isl. barfa; Mnt. barde.]

sönderhugga altså hans panelewerk med yxer

och barder. Dav. ps. 1536 74: 6.

Bardag, m. Kamp, strid. [Isl. bardagi.]

Eders Kongl. May:t... bivistat bardaga, eller

slag och stridsbuller. Björner Kämp.

(tillegnar^. Krigsman, läcker i mat, är sällan

käcker i bardag. A. Nicander Vitt. 148.

bland bardaga-brak, bland Martis pilar och

uddar. Ders. 261. the aff tappre konungar

uthi godh krigzdisciplin blefvo öfvade och

uthi mången bardaga leek brukade. P. Brask

Puf. 17. Giör hielten segersäll i bardags lek

och striden. C. U. Hjärne 255.

bardags-lekar öfva. Kolmodin Qy. sp. 1:238.

Al-mogen var... begifven på bardags-lek. VAH

1:143.

Bardas, dep. Strida. Sij nu bardas een

emoot åtta! Eurelius Vitt. 92.

Bardeman, m. Krigsman, käcka

bardemän. Dalin Arg. 2, n. 19.

Bard-, Bårdskärare, m. Fältskär,

barberare. [T. bartscherer.] bruke (bardskärer)

ämbetzbrödernes welkor, som är medh

ader-låtende, färske såår at förbinde, eller hår

af-skäre. Skråord. 247 (1571). Skal ingen

Bardskäre vnderstå sigh at förbinde öfuer then

andres band. Ders. 242. then hårde (bölden

i näsan) kan intet fördriffuin warda, vthan

han måtte af Bardskärare vthskäras. B. Olavi

26 b. Huru käär skulle tu haffua en sådana

bardskärare, som tigh en affhuggnan foot eller

hand widersatte oc åter helade? P. Erici

2:10 b. en hielprikan läkiare och bardskärare

wij j honom (Christus) finna skole emoot all

kroppens och siälenes sår och siukdom. 2:

293 a. Bårdskärare, Chirurgus. Helsingius.

Blöta bårdskärare göra rutna såår. Grubb 51.

en godh och flitiger Bårdskärare han haffuer

sina tanckar, sijn sinne och öghon fulnooga

på håårkniffuen och vppå hååren. P. J.

Gothus Sätt att bedja G 6 a.

Bardus, adv. Burdus. [T. bardauz.]

Corpralen ... fordrar här bardus Den fången

få igen, som döljes i ert hus. C. I.

Hall-man 280.

Barfattig, adj. Utfattig, han var en

bar-fattig karl och slätt intet hade at bötha med.

Rääf Ydre 3:159 (1615). Jfr Blottfattig.

Barfjell, n. Bart fjell, naken klippa.

[Isl. berfjall.] the ondas root står på högha

baarfiellet. L. Petri Sir. bok 40:15.

Barfot, m. Barfotamunk. Gråmunkar

... äre syndrade j monga secter, som äre

Barfötter... O. Petri Klöst. A3b.

Barfot, -fött, adj Barfota. [Isl. [-ber-fcettr.]-] {+ber-

fcettr.]+} gå barfoot. O. Petri 2 Post. 52 a.

han gick barfött. 2 Sam. 15:30. Thens

bar-föttes hws. 5 Mos. 25:10. förderffua ... både

vnga och gamla, nakotta och baarfötta. Es.

20: 4.

Barfred, m. Öfverbyggd förstuga,

betäckt gång, svale. Barfre, Förstughu, atrium,

vestibulum, porticus. Helsingius. skall

Bengt Jönsson hafwa en frij ingång mädh

trappo op i barfredz löftet. Dipl. Dal. 3:173

(1555).

Barfött, se Barfot, adj.

Barhjertad, p. adj. Öppenhjertig,

upp-rigtig, oförstäld. Enfaldige, bahrhiertade och

affsöndrade ifrå arga list och illfundigheet.

P. Brask Puf. 295.

Barkarehus, n. Garfveri. Christus Gudz

Son haffuer giordt... graffuena til itt dieffuuls

barkarehws, ther vthi wår orena oc skabbotta

hwdh skal barkas och rensas. P. Erici

2:14 b.

Barkenmejer, m. Dryckeskärl af

obar-kadt björkträ. [Mnt. barkemeier, birkenmeier.

Jfr Grimm Wört.] Gå här i svang stoore

Barkenmeyere, Bullar och Bolkar.

Stjernhjelm Here. 206.

Barkholt, ? slo woghen och syöen

sönder meste delyn hwer there naglæ i

barck-holternæ. Finl. 3ë3 (1508).

Barksläde, m. ? (jfr SAOB), finge affBarkspink

— 49 —

Barnsäng

hem (Ryssarne) een hoop hästar och

barcke-släder, ther medh the theras rooff och

tiuff-uerij aff Finlandh och in i Rysslandh föra

ville. Tegel Gust. 1 hist. 2:311. .

Barkspink, m. En fogel. Barkespinck.

J. Sigfridi A 4 a.

Barlastare,m. Barlastadtfartyg.

Stjernman Com. 2:59 (1636).

Barma sig, refl. Förbarma sig. Gud

barme sigh offuer hans siäll. Finl. 151 (1504).

Barmefisk, m. Barbfisk (Cyprinus

Barbus). Comenius Tung. index.

Barmhund, m. Knähund. Statt tå med

fräcker min och med tin barmhund spela.

Kolmodin Qy. sp. 1:570.

Barm racka, f. Knäracka. Barm-rackor,

the ther löpa På bordet, och i skiöt på

silkes-hynde sofva. Spegel Guds verk 235.

Barn, n. B. och b 1 omma (allitt.). Thet

är intet ringa ting som gudh giffwer

föräld-rana när han giffuer them barn och bloma.

O. Petri 2 Post. 32 a; wor barn och blome

kommer oss til glädhi. Ders. 32 b. Lät henne

wara fruchtsamma j barn och bloma.

Handbok C 2 b. man ther i (äktenskapet) må afla

godli barn och bloma. Tob. com. D 3 a. Du

skulle ... födha tin man barn och blomma.

Prytz O. Skottk. Dl b.

Bar na, tr. och intr. 1. Göra hafvande.

[Isl. =] Halfdan hafver barnat eder dotter.

Björner Kämp. H. Bran. 25. — 2. Fä barn

(äfven om djur), koon ... hadhe barnat. Rääf

Ydre 3:222 (1679).

Barnadiger, adj. Si, tu äst hafvande och

barnadiger vorden. Kolmodin Qy. sp. 1:59.

Barnaglup, m. Som glupar, slukar barn.

Saturnus Barna-gluup! Spegel Guds verk 62.

Barnakor, n. Barnval, upptagande till

eget barn. Ther thet oordhet står adoptio är

satt barna kor, och är när man tagher eller

korar någhon till sitt barn och erffuinga.

NT 1526, försp. 6 b.

Barna-, Barnlekan, n. -leka, f.

Leksak, lekverk. Gudh icke haffuer fått them

(öfverhetspersönerna) j handena någhrahanda

barnelekan, uthan itt skarpt och sargande

swerd. L. Petri 2 Post. 294 b. en part aff

the fremmande icke före hijt in i rijket ...

sådane pertzeler, som then menige man till

någon nytto eller gagn vara kunne, uthen

en hoop lättfärdigt kram och barnalekan.

Stjernman Com. 1:273(1577). emoot Christi

triumph j hans himmelfärd war thet (kejsar

Augusti triumftåg in i Rom) itt barnelekan.

P. Erici 2: 81 b. Somlighe hedherlighe män

... skänckte han barnslighe ting, såsom

barnlekan och lickermaat. Schroderus Liv. 774.

dockor och barnalekor. Casm. 172. en dart,

hvilken hennes man i fordna dagar hade

gifvit hennes son, ... tillika med andre

barnlekan. Malmborg 541.

Barnalära, f. Katekes. Understundom

håller han (presten) Barneläran före (cate-

chizat). Comenius Tung. 633. flitigt läsa och

lära sin barnaläro. Svedberg Sabb. helg. 250.

Barnamassel, m. Flussartadt utslag hos

små barn. barnamassl, vari, varioli, papulæ.

Comenius Tung. index.

Barnamoder, f. 1. Moder. Then ther

läter the ofruchtsamma boo j hwset, at hon

een gladh barnamodher warder. Ps. 113:9.

— 2. Lifmoder. Uterus, barnamoder. Var.

rer. voc. B 3 b. — 3. Barnmorska.

Jordegummor eller (som andra them nämna)

barnamödrar. Laurelius Kyrkord. 153. Thet

ligger stoor macht uppå, att födande qvinnor

i rättan tijdh försees medh goda barnamödrar,

som them sköta och födseln befordra. Em-

poragrius 38.

Barnamoderska, f. Barnmorska, the

qwinnor som pläga mykit och alment lata

bruka sigh för Jordgummor, eller (såsom

andre them nempna) Barnamoderskor. L.

Petri Kyrkord. 22 b. hon skulle gå efter

barnmoderskan. Österling 2: 337.

Barn-moderska. Lind Ord.

Barnaqvinna, f. Barnföderska.

Barna-qwinnors kyrkiogång. L. Petri Kyrkord. 23b.

Barnaspel, n. Barnlek, werldennes

her-ligheet, macht och wijsheet äro för Gudz

öghon intet annat än itt barnaspeel. P. Erici

1:7 a. Döpelsen ... är intet barnaspel, uthan

itt ärende, som ganska stoor magt uppå

ligger både för ungom och gamblom.

Empora-grius Kyrkord. 29.

Barnasytan, f. Barnvård. försumelse

medh barnasytan. T. Johannis Bbiob.

Barn-, Barnsfänge, n. Barnsbörd. the

äro förmalediade j theres barnfenge. O. Petri

Men. fall I 2 a. hon j barnsfenge lät liffuet

til. Åkt. A 3 b. then ångest som een quinna

hadhe j barnsfenge. 1 Post. 68 b. swedha

och werck . . . j barns fänge. Jer. 31: 19

(glossa). hon skulle tå föda och var af

barn-fänget mycket hårdt angripen. Peringskiöld

Heimskr. 1:639.

Barnfängerska, f. Barnföderska.

Puer-pera, barnfängerska. Var. rer. voc. C 3 a.

Barnlekan, se Barnalekan.

Barnsben, n. Af, från barnsbenen, från

barndomen, han säijes uthi trulldomskonst

af blotta barnsbeenen hafva varit upfödd.

L. Petri Kr. 16. Thenne son aff förste barns

been Qvicker, deyeligh, uthan meen. S.

Brasck Förl. sonen A 3 b. Dygd,.frägd och

snille har jag sökt intrycka dig från

barnsbenen. Dalin Vitt. II 5:118.

Barnskräm, m(?). Barnskrämsel, monge

offtast inbilla sig se och höra spöke, som är

blott inbilning, myken käringafabel och

barnskräm. Svedberg Sabb. ro 2:1285.

Barnsvärk, m. Födslosmärta, hon

begynnar få ondt, och barnswercken läter kenna

sigh. L. Petri 2 Post. 58 b.

Barnsäng, f. Säng, hvari barnföderska

ligger- sedhan Jungfru Maria hade hållet sexBarnung

— 50 —

Baya

wekor widh sijn barnseng. L. Petri 3 Post.

49 a. hans modher ropadhe vthaff barnsengen.

Ders. 77 b.

Barnung, adj. Stadd i barnåldern. [Isl.

barnungr.] en uthgammal man tagher sigh

til hustru een barn ung piga eller jungfru.

T. Johannis B 8 a. fyre uthaff sönnerna äre

til manna komne, och två äre ännu

barnunge. Schroderus Liv. 802.

Barog, adj. Barrig. baaroga . . . tallar.

U. Hjärne Vitt. 165.

Barras, dep. Få barr. När löfgas tallen?

När björken barras. Sv. forns. 2:87.

Bars, Barsa, f. En till ett körits och

drabbtyg hörande betäckning för hästen, af

stål eller ock af läder. Flera slag

omför-mälas, såsom hals-, bröst-, ryggbarsar och

uthuggna barsar. Adlersparre Afh. 218,

232. — Synes ock betyda någon annan till

ett harnesk eller pansar hörande

beståndsdel. (Jfr Schiller-Lübben 6:31 barsie,

Grimm Wört. barsch.) Ett swartt koritz mett

en barsze forgyltt. Hist. handl. 2:26(1548).

Pantzerbarssor. HSH 27:49 (1563).

Bars, Barsa, f. 1. Bark, mindre

transport- eller krigsfartyg. [Mnt. barse; Isl.

barzsa.] i hade formodet wor bartze i flothen

met til Calmaren, Riket til tiensth. Fin. handl.

7:66 (1505). at göre bartze til redhe aat theres

(ide Ryska sändebudens) behoff kwnne wi

icke ... Ey helder giordis thenom behoff

so-dana fordhenskap medhen the ære icke flere.

Ders. myn holk, her electe (biskopens) barse

och flere vore venners skep. HSH 19:158

(1506). — 2. Liten kanon af koppar eller

jern (sådan som företrädesvis nyttjades på

förenämnda fartyg? Se Schiller-Lübben

och Kalkar barse) 1 Bartz; Falkenete

Bartzer; Falckone Bartzer; Mickhaka

Bart-zer; Stenbartzer. Adlersparre Afh. 266.

Barsa, intr. Jaga. [Mnt. barsen, bersen;

F.Sv. bcersa.] the Blekingzboor ... barsa och

jaga heela skogarne uthöffuer. Tegel Gust. 1

hist. 2:297.

Barskap, -skaft, -skatt, m. och n. Reda

penningar, kontanta medel. [T. barschaft.]

Rijksens dretzel och barskap. Stjernman

Riksd. bih. 64 (1546). Wij äre genom konung

Christiern thetta riikes och allés våres högste

förmögenheter, ägedeler och barskaffter

be-röffuede. Ders. 122 (1547). han hadhe

uth-lagdt all sin baarskap och förblottat sin

skat-kammar. Uti. på Dan. 518. Förstarne blefve

så uppå barskap förblåttade, at de sådane

krigsfolck längre icke kunde underhålla.

Tegel Er. 14 hist. 17. uj (vi) forskringret

haffue meste delen aff wårt barskatt. Gust. 1

reg. 11:92.

Baruhäst, m. "Skipp eller bååt o. then

hest som bär oss öfver böljorna." Spegel

Ordl. till Guds verk. [Isl. bära, våg, bölja.]

Men iag skal hängla med och hålla tig

(oceanen) i öra Så länge Typhis (en styrman)

nu kan baru-hesten köra. Spegel Guds

verk 92.

Bas, n. Stryk, aga. Vij goffuo them så

välligt .baas. Prytz Gust. 1 C 4 b. Cupido

för sitt ras Af någon Iris får et bas. Dalin

Vitt. 5:119.

Basa, tr. Badda, lägga varmt omslag

på en sjuk kroppsdel. Siud them (kryddorna)

j wijn eller gott ööl och badha eller basa

maghan ther medh. B. Olavi 55 b. Baasa

platzen (der det onda sitter) medh en swamp,

ther warm ätickia medh watn beblandat är

gutin vthi. Dens. 174 a. krydder skola siwdas

j watn och lätas j en säck, thet warmerste

en kan lijdha, basa ryggen ther medh. Dens.

76 b.

Basse, m. Manslem. fingerloss(-/ös) leker

på gigone, Basseloss naskar på pigone. H. O.

Visbok 73.

Bast, n. Brukas såsom förstärkning af

negation: icke ett bast, ej ett grand, ej

det ringaste. (Se Rydqvist SSL l:xxvn.)

en ganska ringa och förachteligh hoop, ...

hvilken ... icke skal tygha itt bast, som man

säya pläghar. L. Petri 3 Post. 89 a.

Bast, n(?). Ett slags groft tyg?

Drottningen gaf honom kläderne ny Af bast och

blaggarne grofva. — Bast och blaggarn vill

iag ej ha, Det kan du gie tjenare dina. Sv.

forns. 1:114.

Basta, tr. Binda. Bleff... för lögn bastat

(fängslad). Jos. hist. 42. Ryssen .. Tänckte

nya bänder köpa, Till at basta Ley"nets fot.

Rydelius Vitt. 19.

Bastard, -art, -ert, m. Ett slags sött

spanskt vin. (Förmodas hafva erhållit sitt

namn — bastardvin, oäkta vin — deraf, att

det skulle fått en tillsats af socker o. d. för att

blifva sötare. Se Grimm Wört.,

Schiller-Lübben.) Bastart, vinum passum,

olvo?. Helsingius. en pipe bastertt.

Stjernman Com. 1:150 (1557). Claret skall tu och

köpa in Sampt bastart och godt renisk vyn.

Tisbe 17. Blanck (hvit) bastard. Stjernhjelm

Here. 213.

Basunare, m. Basunblåsare. basunarers

röst skal icke meer hörd warda. Upp. 18: 22.

Bau, interj. Bah! pyttl [T. bau.] Bau,

thet (slaget, hugget) gör migh ingen qvijdha.

Prytz O. Skottk. C 2 b. Bau, du skalt see>

iagh haar fördel, När vij spännas hoop medh

gördel. Ders. D 4 a.

Baxas, se Baks as.

Baya, f. Baysalt, n. Hafssalt. [E.

bay-salt.; T. baisalz. Namnet anses komma af

Baye, en liten hamnplats söder om Nantes,

der Hanseaterna och andra handelsfolk

plägade landa för att göra sina inköp, i

synnerhet af hafssalt. Se Schiller-Lübben Bai,

Baye.] xj tynner baysalt. Gust. 1 reg. 4: 36.

köpet ær giort med the hållendere, som ære

kompne til Stocholm, för xxxiijj mark örtuger

huar lest löst beygesalth. 4: 215. skep i fråBayesk

— 51 —

Bebråda

Holland lådde med Baye salt. 8:316. löss

(lös) Baija. RR ™h 1543.

Bayesk, adj. Se Bay a. nogra dager för

palmarum lopp then bayeske flöte

(saltfartygen) gemen swndet LXXX swor skep. H.

Brask (HSH 14:47).

Bean, m. Eg. gulnäbb. [F. béjaune, d. ä.

bec jaune. Se Ducange Beanus.] Se G u

1-näbb.

Beanda, tr. Besjäla, en deilig kropp,

Som blijr aff dygd beandat. Lucidor Kk4a.

Bebinda, tr. [Mnt. T. bebinden.] 1. Binda,

ombinda. Titt slechte haffuer icke skoret

tigh nafflan bortt tå tu född wardt, ... ey

heller bebundet medh linda. Hes. 16:4. iagh

kan icke sielff komma åth att bebindat (det

sjuka benet) och lindat. P. J. Gothus Tål.

A 5 a. — 2. Sammanbinda, hopfoga, förena.

een bygning ... med bielkar bebunden. L.

Petri Sir. bok 22:19. han sine saker, lycke

och välfärd medh the Romares hafver

för-mengt och bebundit. Schroderus Liv. 888.

mitt hierta är til titt Så hårdt bebundet, at

jag håller them för ett. Spegel Tillsl. par.

149. — 3. Binda, fånga, snärja, tu äst full

medh bitter galla, och bebunden j

wrong-heet. Ap.gern. 8: 23. man här medh hechtar

och bebinder samweten. L. Petri Exorc.

C 6 b. — 4. Knyta, ingå, afsluta,

echte-skapet . . . wardt bebundet emellen junkar

Birger och jungfru Marete. O. Petri Kr. 93.

thenne frid är nu bebunden i millom riken.

H. Brask (HSH 13:ioi). — 5. Förbinda,

förpligta. tha haffwer han bebundit rikedh

till effuigan trældom. Gust. 1 reg. 1:29.

closterlyffte bebinder til en fåfeng tiänist.

O. Petri Klöst. B 2 a. vij til the Judeske

ceremonier icke obligeradhe och bebundne

äre. L. Laurentii Nyårspred. C 3 a. iagh

plichtigh ähr och bebunden E. F. N. till

all behagheligh tienst. HSH 27:262 (1647).

någon som i Sveriges rijke ... bor och vistas,

eller ock med hörsamhet och lydno thy

bebunden är. Stjernman Riksd. 3:2107 (1693).

— 6. Refl. a) Förbinda sig, förena sig. En

menniskia öfvergifver sin fadher ... och

bebinder sigh medh en qvinna. Forsius Esdr.

21. igenom gifftermål bebinda sigh medh sine

grannar. Schroderus Liv. 9. — b) Binda

sig, förbinda sig, förpligta sig. När man

nw gör löffte ther vppå, ath man wil j dödhen

halla sådana leffuerne (klosterlefverne), thå

bebinder man sich til menniskies stadgar.

O. Petri Klöst. B l b. alle ... bebundo och

besworo sigh så tilsamman, at om någhot

effter taal kome,... tå skulle thet gella them

alla lika til at förswara. Kr. 312.

Bebindelse, f. Förbund. (Regenten) then

uthländes freden medh bebindelser ... sökte

at hålla vedh macht. P. Brask Puf. 235.

Bebindning, f. Förbund, förbindelse,

uppgörelse. [Mnt. bebindinge.] alle

bebind-ninger som riikit haffuer giort med annar

land oc riike. H. Brask (Gust. 1 reg. 1: 293).

Oc skulle sætis i swadane bebindninger at

om thet ginge till nogit örlig oss e mellom

... the oss giorde en ærlig förwaring. Dens.

(3: 422).

Beblanda,-blända, tr. 1. Blanda, iach

beblandar min dryck med grååt. Dav. ps.

1536 102:10. osyrat semlomiöl beblandat

medh olio. 3 Mos. 2:5. han förmänger och

beblander thet ene tilsamman medh thet

andre. Schroderus Liv. 730. Altså uthi

Theologia Beblanda vij Philosophiam. S.

Brasck Förl. sonen H 3 b. Jag såg tå alt i

it, och it i alt beblandas. Spegel Guds verk

86. — 2. Tillblanda, tillaga, stempla och

beblenda något onth in på riket. Gust. 1 reg.

3:343.

Beblandning, f. 1. Blandning, beröring.

ingen gemenskap eller beblandning hade det

med vatnet. U. Hjärne Anl. 35. — 2.

Be-blandelse. Mina stadhgar skolen j hålla, at

tu icke läter tin booscap haffua beblandning

medh annor diwr. 3 Mos. 19:19.

Beblodga, tr. Bloda, nedbloda. (Jfr

B lod ga.) een med förgifft upsvullen och

beblodgat hallz . . . uppå marken krypande

hugorm. Nyman 31.

Beblomma, tr. Blommera. [T. [-beblii-men.]-] {+beblii-

men.]+} beblomde kiortlar. P. P. Gothus

F 4 b. Bildl. han beblomar henne (synden)

medh herligha rosor. Dens. 0 5 b.

Beboja, tr. Belägga med bojor, fängsla.

När elephanten seer sig så beboyad vara,

Seer sig af fienden förknippad i en snara.

Spegel Guds verk 223. Mars ... är med

fridzens band nu så bebojad blifven, Att han

är sielff till roo och frid allhögst begifven.

Verld. fåf. speg. 38.

Bebrefva, tr. Gifva bref på, skriftligen

tillförsäkra, bekräfta. [Mnt. bebreven.] thet

rike honom war befalad (anförtrodt) j troo

med et friidt koor (val) oc ey aff arffua rætt

eller noghen annen rætt, thet haffwer han

med offwerwoll latid segh bebreffua för siit

fædherne oc möderne. Gust. 1 reg. 1; 29.

danmarks raadth haffue samma Contracth

beleffuadh, bebreffuadt och besegleth. 3:126.

Likwel skal man än nu köpa åkrar för

penningar, och bebreffua, försigla och betygha

vthi Ben Jamins land. Jer. 32: 44. han

be.-brefvade them Gottland. Girs Gust. 1 kr.

149. Hans sahl. Kongl. May:tt. . .

bebref-vat Hennes M:tt medh ett vist lijfgedingh.

Stjernman Riksd. 2:1366 (1660). "

Bebruka, tr. Bruka, uppodla, verlden

. . . ännu intet var bebrukat och bebygd.

Rudbeck Att. 1: 55.

Bebryta, tr. Bryta. Pedersbergsgrufvan

... är för många åhr sedan uptagen och

bebruten uthi 10 åhr continuerligen. U. Hjärne

Anl. 355.

Bebråda, tr. Förebrå, uthofvo the bådhe

emot borgmästaren sielff så väl som emotBebräma

— 52 —

Bedla

hele krijgzhären åtskillige skiäldzord och

bebrådde them. Schroderus Liv. 89. the

bebrådde honom at han tilstadde the Romare

försmädhas. Ders. 164. the Numantiner vordo

bebrådde oc förachtade therföre at the uthi

en slachting hadhe taghit flychten. Pac. 283.

the bebrådde och förvijtade honom, at han

stälte sig ... så otacksam. Hoff. väck. 53.

Bebräma, tr. Förse med bräm; bilda,

utgöra bräm på. [Mnt. bebremen.] skrud

som kostbart är bebrämat. Spegel Guds

verk 179. perlor och guld bebräma kläderna.

Ders. 20.

Bebuda, tr. Bebåda. Ängelen bebudade

jomfru Marie at hon skulle födha gudz son.

0. Petri 2 Post. 25 a.

Bebund, n. Förbund, the hollendere ære

begærendhe ith effuigth bebundt och friidt

medh oss och riichit. Gust. 1 reg. 3:309.

Bebygga sig, re fi. Reparera, är

Amiralen så ock hans skepp straxt i begynnelsen

(så) tracterader, at han är nödgader vorden

at draga sig utur vägen och bebyggia sig.

Ehrensten (Lönbom Sv. arch. 3:14.)

Bebyggnad, m. Byggnad, bebyggande.

alle materialier och nödhigheeter, som samme

värkz (fästningens) bebygnadh requirerer.

HSH 35: 319 (1656). kyrkiornes ...

reparationer och bebyggnader. Stjernman Riksd.

bih. 436 (1675). vårt fädernesslands

bebyg-nadt. Rudbeck Att. 1:1.

Bebyggning, f. Bebyggande. Deras

(runornas) ålder är så gammal som Scandiens

bebyggning. Dalin Vitt. II. 6:175.

Bebången, adj. Modfäld. När iagh till

tigh kommer och iagh skall talla vedh tigh,

mitt hiartha är bebånghet. B. G. Visbok 28.

Beböjelig, adj. Böjd för, som har böjelse

för något, benegne och beböielige til ath

opwekie obestaandhighet emoth edher herre.

Gust. 1 reg. 4:22.

Bebörda, tr. Betunga, belasta. [T. [-be-biirden.]-] {+be-

biirden.]+} Stormächtigste monarch,... (som)

går bebördat medh dhen svåra rijksens staat.

Wexionius Vitt. 378. När det politiska oket

icke trycker mina skuldror, hvi skulle jag då

bebörda min hjärne meddetgrammaticaliska?

J. Wallenberg 164.

Beck, Becka, se B ek, B eka.

Beckbracka, f. Beckbyxa, sjöman. Hon

tager en beckbracka til man. Lind Ord.

Bedaga, intr. och tr. [Mnt. bedagen.]

1. Gifva dag, frist, anstånd. Oss szynes

och fögo rådh vara ati skulle bedaga med

sliige szellar (upproriske knektar) ath

forskickas bort. Gust. 1 reg. 10: 25. vele wij

... bedaga och fordragat (om skattens

utgörande) mett the fatige betre fram på året.

10:168. — 2. Frigifva mot borgen, han

(Jakob Brockenhusen) hade sich tilbudett att

kunne så förschaffett, hwar Kong:e M:tt wille

honom bedage till att dragé heem till

Dan-marck, att Jacob Bagge schulle för honom

komme hijtt tilbake vdi sijtt frije behöll

igenn. Hist. handl. 13. 1:277 (1566). någre

andre aff adelenn tilförennde haffue waredt

ther hädenn (till Danmark) bedagedhe till att

handle vm sijns sampt flere aff fongernes

förlosningh och rannsunningh. Ders.

Bedaga, tr. Ställa i dagen, belysa, de

bedaga ofta deras (ämnenas) minst behöriga

sidor. Leopold (SAH fr. 1786, 1:169).

Bedagad, p. adj. Gammal, ifråga om

annat än person, det går icke fort at

up-rycka bedagade fördomar, som slagit rötter

hos hela nationer. Ödmann Tal öfver

Högström 7.

Bedas, dep. 1. Bedja om, begära,

be-dhas en åker aff sinom fadher. Jos. 15:18.

Tw ting bedhes iagh aff tigh. Ord. 30:7.

hans son bedhes brödh aff honom. Matth.

7: 9. Alt thet j welen, må j bedhas. Joh. ev.

15:7. Miölk gaff hon, tå han watn beeddes.

Dom. 5: 25. tå the lusta fingo, och beeddes

kräseligh maat. Vish. 19: il. Gack bortt och

beedz aff alla tina granhustrur toom kärill.

2 Kon. 4:3. När haffuer iagh beedz en son

aff min herra? 4:28. j haffue beedz idher

Konung. 1 Sam. 12:17. Israels barn hadhe

beedz aff the Egyptier silffuer. 2 Mos. 12:35.

— 2. Fria. Antiochus tijt kom ... til then

gudhinnan Diana, lijka som han wille bedhas

til henne, och alla penningar vthu Templet

til en brudhskatt tagha. 2 Macc. 1:14.

Beddare, se Biddare.

Bedel, m. Friare. [Isl. biöill.] frijyare,

bedhel. Var. rer. voc. C 5 a.

Bedel-, Bedle-, Belegrann, adj.

Granntyckt på friare. Thenn jomfrwnn war sigh

så bedeli grann. Sv. forns. 2:188.

Bedel-grannom jungfrum och pijgom, som gifva

korgen åth ährlige och redelige män. Alle

bedl. speg. 2. Then pijga, som är

bedele-gran, Får alment en elaak man. Ders. 10.

thenne bedlegrannes skodespegel. Ders. 2.

när man altför mycket är belegran och kan

aldrig finna en som är i alla stycker så

fullkomlig, som man vill. Rudbeck Att. 2: 469.

Bederfva, tr. Förderfva. [T. bederven.]

(Min fader) haft mig i tid ut ifrån sig och

alt smickeri, hvarigenom barn i dess tucktan

bederfvas. Ehrensten (Lönbom Anek. I.

5.14).

Bedfart, f. Vallfart, pilgrimsfärd. [Mnt.

bedevart; T. betfahrt.] Bedhfarter til Rom

och andre orter. R. Foss 221. Jfr

Bönefart.

Bedika, tr. Dika. de bedikade länder i

Holland. Risingh 15. åkern skall vedh

ned-ringen väl bedikas. Dens. 18.

Bedla, intr. Fria, begära till äkta. [Isl.

biöla, B. Hald. D. bette.] Arngrim ...

bed-lade til K. Frodes dotter. Schroderus J. M.

kr. 132. Tå jag then första gång gick hit, om

tig at bedla, Föräldrar gingo med, som skulle

för mig medla. Kolmodin Qy. sp. 1:289.Bedlare

— 53 —

Bedugga

Bedlare, Belare, m. Friare, älskare.

(Jfr Be del.) Bedlare, procus. Schroderus

Lex. 82. Alle bedlare äro rike, alla pigor

trifna och alla fångar fattiga. Sv. Ordsp.

(1636). Jfr Grubb 15. den belare fick

korgen. Eurelius Vitt. 36. bedlaren ej gienast

modet tappar Vid första afslags vink. Frese

74. Ho kan försäkra mig, om alle mödrar

trogne Och inge varit änn mot belarn

rede-bogne? Düben Boil. sat. 29. en kyss, som

stahls eir togs med tvång På Iris söta läpp,

hon neka lådz att pröfvan, I miugg dock

fägnar sig när belarn gitter röfvan. Boil.

skald. 14.

Bedrag, -dräg, n. Bedrägeri. [Mnt. [-be-drech.]-] {+be-

drech.]+} wij althiidh saadanæ bedragh oc

for-halningh fornymmæ aff the Danske. HSH

19:149 (1506). fåå forwetha ... om ther icke

någet bedrag finnes. Gust. 1 reg. 8: 267. thet

förfång och bedrag som mongom skeer

förmedelst vahnmått medh miöhl och höö.

Stjernman Riksd. 2:1035 (1634). uthan alt sveek

och bedräg låta bruka sig emot ... Sveriges

rijkes fiender. 1:628 (1606). så snart the

bedräget och villfarelsen märckia. P. Brask

Puf. 398.

Bedraga, tr. och intr. [T. betragen.] 1.

Öfverdraga, belägga, täcka, betäcka, tu

skalt bedragha honom [arken) medh gott gull,

innan och vthan. 2 Mos. 25:11. han ...

be-drogh Huset medh Ceder, bådhe offuan och

på weggianar. 1 Kon. 6: 9. och bedrogh han

golffuet aff Huset medh gyllene skiffuor. 6:30.

bedrogh hwset medh ädhla stenar til

pry-dhelse. 2 Kron. 3: 6. somlige rum bliffue

bedragne medh lärefft eller kläde. HSH 27: 3

(1561). låtha bedraga och förstärkia skantzen

medh ett murvärk. 35:317 (1656). Kistan

[likkistan) var bedragen utan til med svart

sammet. Lönbom Hist. märk. 3:167 (1660).

— 2. Belöpa sig till. lille tullen ... ringa

bedrager. Stjernman Riksd. 2:1400 (1660).

Refl. skulle panten vidh thes försäljande

mehra vara värd än then ther på uplänte

summa medh thes interesse sigh bedrager.

2:1623 (1668). hvilket [anslag af tullmedlen)

sig kunde bedraga vidh pass 30000 daler.

HSH 31:10 (1663). Kongl. Maij:t hafft en

märckelig förminskning uti dess anständiga

ingäld, som nu åter igen sig till ett fast

an-seenligit bedrager. 33: 307 (1685).

Bedraga, -dräga, tr. Lura, narra. [Mnt.

bedregen.] någre hafve våre pass, som länge

sedhen uthgifne äre ... ther medh mången

således liuger och bedrager sigh genom

landet. Stjernman Com. 1:431(1575). bedrägha

folcket. Hos. 5:2; 7: 6. Köpmannen haffuer

een falsk wågh j sinne hand, och bedrägher

gerna. 12:7.

Bedragelig, adj. Bedräglig. Helsingius.

Bedragelse, f. Bedrägeri, bedräglighet.

thee haffwe forfarith theris bedragilse och

forhalningh frå thet ena år och til thet andra.

Gust. 1 reg. 4: 28. förmaner idher sielffua ...

at ingen jbland idher bliffuer förherd-

[förhärdad) genom syndennes bedraghelse. Ebr.

3:13.

Bedrageri, n. Bedrägeri, diäffwulen som

är en fadher til alt bedragerij. O. Petri

Sakr. förord, l. the ogudhachtighas anslagh

äro bedragherij. Ord. 12:5. theras belete

äro bedragherij, och haffua intet lijff. Jer.

10: 14.

Bedref, -drif, n. Bedrift, bedrifvande,

verksamhet. [Mnt. bedrif; T. betrieb.] män

... the ther manligha gerningar och

merke-ligit bedreff hade. O. Petri Kr. 5. thet war

erchebispens bedreff, at... [the) wordo gripne

och illa tracteradhe. Ders. 227. Thetta är

jtt trösteligit euangelium, huilkit oss herran

Christum herligha bescriffuar och forclarar,

huad han är for en persona, huad hans

bedreff är. 1 Post. 41 b. Konungens stora och

manligha bedreeff och gerningar. Uti. på

Dan. 336. thens högsta Gudz werck, domar

och bedreff. Försp. till G. Test. han ...

giorde fiendomen stoor skadha, Men

allra-mest bedreff han thet om nattena, så at man

om hans bedreff wijdha taladhe. 2 Macc.

8: 7. the orettwisas bedreff Skal plat om intet

warda. Psalmb. 1572 15 a. Johannes

Baptista och hans bedreff. P. Erici 1: 25 b. hans

embete och bedriff. HSH 16:28 (1526). Man

kenner en dreng vppå hans bedriff

(sysselsättningar), om hans werk äre reen och

redeligh. Sal. ord. 1536 20:11.

Bedremma, tr. ? (Jfr Rietz dremma,

slå.) icke lata skee någhon skermyssel med

fiendernes weldige hoop, ther man icke

haffuer makt til at leffuerera them en weldige

slacting, vtan ther man kan bedremma [tränga

el. avstänga?] någhra j fra hopen och bruka

sin fordel. Gust. 1 reg. 8:43.

Bedrif, se Bedref.

Bedrifning, f. Bedrifvande, mord,

for-såth, manslagh och anner straffeligh

bedriff-ningh mott gudz Iagh. Gust. 1 reg. 4:122.

Bedriftlig, adj. Ey kunde någhot

högh-bedrifftlighare vara, än thet at the på then

tijdhen sigh icke befruchtadhe för ett sådant

mechtigt tilstundande krijgh. Schroderus

Liv. 457.

Bedrifvande, p. adj. Drifvande, driftig:

j ären bedrifvande j idhre ärende. Gust. 1

reg. 7: 207.

Bedrypa, tr. [t. beträufen.] Then stek,

som tidt bedryps med smör, måst ju bli feter.

Reg. horolog. 26.

Bedräg, Bedräga, se Bedrag,

Bedraga.

Bedslan, f. Bön, begäran. [Isl. beßsla.]

Då hielper ey böner, ey bedzlan. U. Hjärne

Vitt. 91. oachtandes böner och bedzlan. J

Gyllenborg 4.

Bedugga, tr. Begjuta med dugg, vattna.

Bedugga mäd thin tåår hans graafs sorgsvarteBedunkta

— 54 —

Befejda

sand. Lucidor Z2a. Ach du nåde-sky,

bedugga Detta träd med tusend godt! D.

Wallenius B 4 a. Tu beduggar mig med

regnetz slaggedropp. Kolmodin Qy. sp. 1:25.

— Ordet brukas af Stagnelius 2:146.

Bedunkla, tr. Fördunkla. [T. [-bedun-keln.]-] {+bedun-

keln.]+} regnmoln Frögdzens stiärnor och sool

och glädions måne bedunckla. U. Hjärne

Vitt. 82.

Bedårning, f. all förblindelse och all

bedårning faller. N. v. Rosenstein 3:269.

Beeda, tr. Bekräfta med ed. [T. [-be-eiden.]-] {+be-

eiden.]+} Du mången gång förut beedadt löfte

brutit. J. G. Hallman 120.

Beedigad, p. adj. Genom ed förpligtad.

Undersåtarne i Förstendömet skulle allenast

vara konungen beedigede. Girs Er. 14 kr. 5.

Beeviga, tr. Föreviga. [T. beewigen.]

dhet be-evigade ... hieltenampnet Carolus.

Wexionius Sinn. 32 a.

Befalla, tr. 1. Anbefalla, anförtro,

öfverlemna i någons vård. thet wälle (välde)

then meenige mann i Rijkit mich befälet och

tiltrott haffuer.. Gust. 1 reg. 1:2. han befalte

alla fånganar j fengilsena vnder hans hand.

1 Mos. 39:22. Jagh befaler idher wåra syster

Phebe,... at j henne vndfången j Herranom.

Rom. 16:1. Dauid ... befalte fåren

heerda-nom. 1 Sam. 17: 20. Hwar är nu hiorden

som tigh befälen war. Jer. 13: 20. så skal

han igen giffua, ... thet honom befälet war.

3 Mos. 6:4. Rehabeam lät göra kopparsköldar

och befalte them the öffuersta för

drawan-ternar. 2 Krön. 12:10. them wilie wij

be-fala thetta ärendet. Ap. gern. 6: 3. iagh

haffuer befalt tigh mijn saak. Jer. 20:12.

Be-fala Herranom tin wägh och hoppas vppå

honom. Ps. 37:5. Befala Herranom tijn

werk, så gå tijn anslagh fram. Ord. 16:3.

Scriff thetta til een åminnelse vthi een bock,

och befäl thet j Josua öron. 2 Mos. 17:14.

Then arma, vsla och elenda hopen befaler

iagh then och then. L. Petri Om nattv.

A 3 b. — 2. Förordna, anställa. Så welter

stora stenar för gapet aff kulonne, och

befaler någhra män som tagha ther wara på

them. Jos. 10:18.

Befalla, intr. Blifva anfallen, angripen.

[Mnt. bevallen; T. befallen.] många tusende

aff hetziga skälfvor, styng och andra svåre

siukdomar beföllo. U. Hjärne Surbr. 163.

wij . . . med siwckdom befalne och någet

szwage warit haffue. Gust. 1 reg. 12: 250.

med febern befallne siuke. Lindestolpe

Pest. 44. — Absol. Men den 8 dito beföll

Hans Kongl. Maj:t på nytt igen och bekom

då en starck ... feber. Lön bom Hist. märk.

3:165 (1660).

Befalla, tr. Behaga, falla i tycket. [Mnt.

bevallen; T. gefallen.] hvad syns ehr om

orten? Tämliga väl, sade hon; han mig ey

illa befaller. Columbus Vitt. 129.

Befallning, f. 1. Bud, påbud. Flygher

örnen så högt aff (på) tijn befalning? Job

39: 30. — 2. Uppdrag att sköta en tjenst;

embete, syssla, befattning, myndighet,

befäl; äfven det område, som lyder under

någons myndighet. Haffva någhon

befalning, administrare; obire, subire munus,

pro-vinciam; fungi officio. Helsingius. han wor

befalning hade j then landtzendhe. Gust. 1

reg. 3:27. han waar befalning hade paa worth

slot Stocholm. 3: 284. tw nog haffuer sköthä

j thin befalning. 6: 66. huartt härede j thin

befalning. 6:117. han haffwer giortt en

rede-ligh rekänskap för then befalningh han her

til hafft haffwer öffwer Linköpingx Sticht.

7:17. ey tiänar hwar man ther til, at haffua

then befalning at han skal förkunna

himmelriket. O. Petri 2 Post. 192 b. then som

ena befalning haffuer han moste jw weta

hWad hon kräffuer, och huru hon brukas skal,

annars gör han henne icke fyllest. Kr. 80.

then som swerdet förer, skal ingen straffa

med mindre at han haffuer godh skääl ock

bewijs för sich, för ty hans befalning til at

straffa strecker sich icke wijdhare, än som

skääl och bewijs tilseya. Ders. 98. Konung

Götstaff befolte om befalningar och embeter

i staden. Svart Kr. 72. våre trogne män

och stådthållare i landzänderne eller vid

befallningarne. Stjernman Riksd. bih. 248

(1597). the som våre befallningar förestå.

Ders.

Befallningsman, m. Uppsyningsman,

syssloman, embetsmän, befalninges mannen

öffuer fengilset. 1 Mos. 39:23. Salomo hadhe

tolff befalningesmän öffuer hela Israel, som

försörgde Konungen och hans hws. 1 Kon.

4: 7. Såsom en Regent är, så äre ock hans

befalningesmän. Syr. 10: 2. Warer

vnder-dånighe all menniskligh Ordning för Herrans

skul, Ehwadh thet är Konungenom såsom

them Öffuersta, eller Befalningsmännenar,

såsom the ther sende äro aff honom. 1 Pet.

2:14. En domare skal först besinna, at han

är en Gudz befalningsman. Dom. regi.

Befallsam, adj. iagh ... ey en fru på

nacken tahr, Befallsam i hvar vrå. , Rudeen

223.

Befara sig, refl. Frukta. [Mnt. sik

be-varen; T. sich befahren.] the befarade sigh

för döden. Gust. 1 reg. 1: 23. befahradhe the

sigh icke mindre för the Macedonier... än

för the Romare. Schroderus Liv. 436. han

befahrar sig för thet Romerske krijghet. Ders.

440. han intet befarade sig för någon fiende.

Peringskiöld Heimskr. 1: 757.

Befarlig, adj. Som är att befara, frukta.

förekomma alle befarlige consequentier.

Stjernman Riksd. 2:1421 (1664).

Befejda, tr. Angripa, bekriga. [T. [-be-fehden.]-] {+be-

fehden.]+} wåre vndersåter aff Östre Bottnen,

som theres meningh och doom ther opå

(hert. Johans förräderi) vthgiffuit,. .. haffue

befruchtedt, atth the therföre skole bliffueBefingra

— 55 —

Beifra

aff Herttigh Johann eller the som honom

tilkomme befeijgdede. Fin. handl. 10:81

(1563). the them, som medh them i troon

oeense äre, med allehanda tyrannij ...

för-fölgdt, aff dagatagit och befeigdat hafve. Gust.

Adolf Skr. 144. vår fiende ... oss anfechta

hafver kunnat och befeigda. Ders. 301. Den

hielten ... Som ensam frälste et befägdadt

land. Geisler 382.

Befingra, tr. hon lossar rädas för, At

hon befingras skall, doch ingen henne rör.

Gripenhjelm 304.

Befinna, tr. Erfara, röna, känna. [T.

befinden.] Triton och all hans hiord ... Alle

befinne the mins sons eld i the grundlöse

diupen, Alle så brinna the mitt uthi vatnet

och kölden af älskog. Stjernhjelm Fångne

Cup. 3 intr. Jämmer i hiertat... Skal tu

befinna. Ders.

Beflaggad, p. adj. Försedd med flaggor.

Denna hamn, beflaggad af alla Europas

blandade färger. Ödmann Tal öfver Osbeck 9.

Beflimma, tr. Begabba, bespotta. (Se

F1 i m m a.) man allestädes spotzkeliga

för-achtar, beflimar, och vppå thet höghsta

för-fölier Gudz Ord. P. J. Gothus Sal. 379.

the fromas velgerningar ... offta bliffua icke

aleena fördålda, uthan ock beflimmade. Rel.

art. 397. Christspottare, hvilke haffua

be-flijmmat Gudz uthvalda barn. Fastapred. 272.

Beflita sig, refl. haffua the ... beflijtat

sig (gjort sin flit) bland then meneman her

1 riket medt några tiilhopa dictade stycker

emote oss. Gust. 1 reg. 6:106. Wee them

som om morghonen bittijdha vppe äroj til at

beflijta sigh om (fika efter) dryck. Es. 5:11.

Onias then offuerste Presten,... then sigh

aff vngdom til (om) dygd beflijtat hadhe.

2 Macc. 15:12.

Beflitig, adj. Flitig, ifrig. Thett thu them

på wåre wägna till thett beflijtigiste föreholle

skällt. Fin. handl. 7:208 (1547).

Beflittra, tr. Utsira med flitter, glitter,

grannlåt. [T. beflittern.] Hon var klädd

uppå Fransk, därå alt var brokot och krokot

... Rundt omkring och i ring, ala-mode,

be-flittrat och splittrat. Stjernhjelm Here. 36.

Befluten, p. adj. Kringfluten. Seland,

Falster och the andra befluten land som i

Danmark liggia. O. Petri Kr. 19. Hon

(Skandien) är mäste delen befluten medh

stora Hafvet. Schroderus J. M. kr. företal 5.

Beflytta sig, refl. Flytta. Wijborgz

bor-gere begäre, att Ekenes och Borge skulle

beflyttie sig till Wijborg. Fin. handl. 7: 207

(1547). han sig deden . . . beflyttie skall.

Dipl. Dal. 2:304 (1547).

Befläcka, tr. Fläcka, smutsa, alt klädhe,

och alt skin som medh sådana sädh

befleck-iat är, skal twås medh watn. 3 Mos. 15:17.

Befodra, tr. Fodra. Först stiger Vintren

up, och hela laget hälsar, Befodrad öfver alt

med varma lapskins pälsar. Geisler 378.

Befoga, tr. 1. Hopfoga, sammansätta.

Then store Herre Gud the stora himlabogar

Med sådan, ja med een fast större konst

befogar (än ett urverk). Spegel Guds verk 166.

— 2. Foga, föranstalta. Gud har så befogat

sedan, Ley"net (Carl 12) skulle skynda hem.

Rydelius Vitt. 19. — 3. Befordra, fortskaffa.

Ther han (visen) flygher bort någhorstädhes,

tå sökia the (bina) honom igen och befoghan

til sin boning. L. Paul. Gothus Mon. pac.

125. — 4. Refl. Förfoga sig, begifva sig.

[Mnt. sik bevogen.] anden fullskäär och

reen Sigh befoghar til kroppen igen. Psalmb.

1572 113 b.

Befreda, tr. 1. Beskydda, ledsaga till

skydd, konvojera. [Mnt. bevreden.] styremen

och ledsagere ... skulle theriis skeep wtt och

inn ij hampnernne befredhe. Gust. 1 reg.

2: 264. — 2. Freda, then godhe Gudhen

om-sijdher befredat rijksens gräntzar rundt

om-kringh. HSH 32:298 (1662). När torn och

fasta slått de öfver ända gå, Ho kan befreda

då en låg och nedrig hydda? Frese 13.

högsta angelägenheten fordrar, at skogarne

med all sorgfällighet befredas (mot

svedjande). Stjernman Riksd. 3:2720 (1731).

en konungens gård, hvarest stor skog och

högdjur, endast til öfverhetens tjenst och ro,

befredades. Malmborg 627. I thet försvaren

och befreden emot afvundssiuka och

missgynnare. Svedberg Gram. tillskr. 7.

befreda de Hansiske köpmans flottorna undan

Konung Eriks kryssare. Celsius Er. 14 hist.

189. — 3. Tillfredsställa, bereda frid. Thet

är sannerligen een vichtigh saak, at man kan

sigh moderera och sålunda sitt sinne förnöya

och befredha. Schroderus Hels. beg.

skattk. 158. Eders Maj:t behagat med nåd

emottaga de enskilta förklaringarna af min

tacksamhet; men min egen känsla hafva

dessa icke tillfredsställt: en offentlig

förklaring är det enda, som kan befreda den. A.

G. Silverstolpe Skald, tillegnan. — 4.

Afstänga, afskranka. [T. befrieden, [-befrie-digen.]-] {+befrie-

digen.]+} får ingen, som kommer på en annan

ort utur staden, biuda til at befreda nogot

rum i kyrckian. Laurelius Kyrkord. 439.

Befrediga, tr. Tillfredsställa, förnöja,

godtgöra. [T. befriedigen.] the Tydske

Ryttere ... ähre befredigede för theris

res-tende lön. HSH 36:195 (1579). will nödigt

ware, att E. K. M:tt them (knektarne). . .

med Clede och penninger affbetale och

be-fredighe lather. 36:200. Våre undersåter ...

kunne blifva något skyldige . . . och sedan

til äfventyrs icke kunne eller vele honom

(fordringsegaren) i rättan tijdh befredige.

Stjernman Com. 1: 698 (1617). the som dem

(penningarne) kräfvia icke befredias kunna.

Gust. Adolf Skr. 194.

Befria, tr. Befria sig, refl. 1. Taga till

äkta, gifta sig. [T. sich befreien.] ingen

af bröderna (till Polske konungen) ... skallBefrida

— 56 —

ßefäkta

låta någon potentat befrija och bekomma

systren förr och med mindre de afsades all

prætension opå Sveriges crona. Stjernman

Riksd. 2: 924 (1635). icke tillåta sigh i

giffter-måhl medh infödde och inländske, utan

befrija sig uthom landz uthi alle Kongl.,

Chur-och Furstel. familier. 1:612 (1605). han

befriade och gifte sig vid en fröken. S.

Elofsson 145. sigh ... medh een dygdsam maaka

befrija. Chronander Bel. D 3 b. Hvilken

sigh uthi allt förhögh slächt befrijar, han gör

sigh flere herrar än svägrar. T. Johannis

Q 7 b. Han moth hans rådh hade befrijet

sigh. Hund Er. 14 kr. v. 342. Den som sig

en gillebroders dotter eller änkja befrijar och

til hustru bekommer. Stjernman Com. 6: 97

(1712). — 2. Befrynda sig. han befrijade

sigh ... medh them igenom itt besynnerlighit

svågerskaps band. Schroderus Liv. 42.

Befrida, tr. Gifva frid. (J fr B e fr e d a.)

Her hvilar kroppen sig, men siälen har dock

qvida, Men Gud i himmelen skal kropp och

siäl befrida. Spegel Guds verk 283.

Befridiga, tr. Tillfredsställa. (Jfr

Be-frediga.) Jagh ... lät mig hvarcken heligt

eller söckent förtryta att gifva bådhe officerare

och ryttare som bonde gehör, hielpandes dem

altijdh så af, som iag sågh kunna befridiga

och contentera dem. HSH 31:365 (1662).

Befrukta, intr. Befrukta sig, re fi.

Frukta. [Mnt. bevruchten, sik b.; T.

be-fiirchten, sich b.~\ Wij täcke tigh Herre,...

at icke så skeedt är som wij befruchtadhe.

Tob. 8:16. han befruchtadhe, at Jonathas

måtte ... dragha emoot honom. 1 Macc. 12:

40. Jagh befruchtar migh, at iagh må warda

giffuin the Judar j hender. Jer. 38:19.

befruchtadhe han sigh, at han icke skulle kunna

sådana vmkost lenger dragha. 1 Macc. 3:30.

the befruchta sigh för ingen skadha. Vish.

14: 29. de Rewelske befruktade sig för

konungen i Danmarck. Tegel Er. 14 hist. 11.

Befruktan, f. Fruktan, är wår wilie at

tw tröster almogen ... huar tw sådana

be-fructan (för konungens ankomst) förnijmmer/

Gust. 1 reg. 6:259.

Befruktelig, adj. Som är att frukta,

befara. förekomma vårt kiäre fäderneslands

tilstundande befruchteliga skada och olycka.

Stjernman Riksd. bih. 360 (1657).

Befrynda, tr. 1. Gifta sig med. hennes

swågher skal ingå til henne och taga henne

til hustru, och befrynda henne. 5 Mos. 25: 5.

— 2. Gifta, bortgifta, befryndar han sin

syster ... med Trasemund the Vandalers

konung. Peringskiöld Jord. 139. — B. Refl.

Ingå vänskapsförbindelse; äfven Gifta sig.

the med många hustrur sig befrynda.

Peringskiöld Ad. Brem. 17. konynghen befrynner

sik fast met the städher och hertoge, som

ther vp i landhet [Holstein) är. Finl. 246

(1505). — Befryndad, som har

vänskaps-och slägtskapsförbindelser. then gudh haff-

uer til wen han är wel befryndat. O. Petri

2 Förman. B 1 a. Tu äst then ypperste och

weldighaste j thenna stadh, och haffuer monga

söner, och är mykit befryndat. / Macc. 2:17.

Kon. Magnus var myckit befryndat i

Tyskland. L. Petri Kr. 80. sådana väldiga

Konungabarn voro myckit och mångastedes

befryndade. Ders. 19.

"Befrysa, intr. Frysa fast, infrysa. [Mnt.

bevresen; T. befrieren.] winteren kom honom

(skepparen) så hastigt opå, så att han blef

ther inne (vid Åbo) befrussin. RR 8/4 1546.

Befråga, tr. och intr. Fråga, efterfråga.

[T. befragen.] är min ödmyke oc kerlige

bön ... at eder nåde ville verdis att befraage

mig (efterfråga åt mig) nogre sköne hestär

til köps. HSH 17:150 (1523). Prestens leppar

skola bewara lärona, at man må befrågha

Laghen aff hans munn. Mal. 2: 7. Befrågha

effter förtijdhen, ... om någhon tijdh een

sådana stoor ting skeedd är. 5 Mos. 4:32.

så skalt tu granneligha sökia, ransaka och

befrågha, om sanningen finnes. 13:14. lät

befrågha om thetta folcket syndat haffuer

emoot sin Gudh. Judith 5:24. Och the

behöllo thet ordet när sigh, och befrågadhe

emellan sigh, hwadh thet skulle wara. Marc.

9:10. — Refl. Förfråga sig, rådfråga sig.

[T. sich befragen] om tu behöffuer rådh,

så söök them när wijsom menniskiom, och

befrågha tigh medh the förståndigha. Syr.

9: 22. iagh ... befråghadhe migh medh them

om Euangelium. Gal. 2: 2.

Befrågelse, f. Judhanar ... hadhe

emellan sigh mykin befråghilse. NT 1526 Ap.

gern. 28: 29; (Bib. 1541: disputering.)

Befrämja, tr. Hjelpa fram, understödja.

(Med person-objekt.) Store befrämie de små,

den högre skal hielpa den lägre.

Stjernhjelm Here. 461.

Befräta, tr. Fräta på. [T. befressen.}

thet (spetelskefläcken på skinnet) är diwpt

in ätit, och haffuer befrätit thet. 3 Mos.

13: 55.

Befröa, tr. Befrukta. (Astrild) som

frög-dad" och befrödde alt. Stjernhjelm Hängde

Astr. 17.

Befröjda, tr. Fröjda. [T. befreuden.]

Nu är, haff himmel tack! det mig befrögdar

skett. Wexionius Sinn. A2 4 a.

Befånga, tr. Tillfångataga, fängsla, han

... wort befonghen wppa Kastelholm. Finl.

348 (1507).

Befäkta, tr. [T. befechten.] 1. Fäkta

emot, bekämpa. Tu haer för skarpa

skiäck-tar, O dödh, mäd hvilke thu alt menskie kiön

befäcktar. Lucidor Dd 3 b. Op, potentater,

op och vijker ingen fiett, Befächtar rygg mot

rygg den biohund Mahomet. Rosenfeldt

Vitt. 255. — 2. Tillkämpa sig. Sij stoore

Carol här med få, dock tappre knechtar Af

tijo resor fleer en stoor triumph befächtar.

Geisler 349. Det herravälde, som FabierBefänga

— 57 —

Begifva

och Scippioner befäcktade öfver världen

genom segrande vapen. Botin Hem. 2:41.

Befänga, tr. [Mnt. bevangen; T. [-be-fängen.]-] {+be-

fängen.]+} 1. Omgifva, omsvepa. Kastar man

ett stycke jord, en mullklimp, eller en steen

eller något annat der uthi (i polen), så

be-fänger han hela omliggiande engden medh

en mörck luft. U. Hjärne A ni. 209. — 2.

Angripa, smitta, besmitta. Keysar Henric

then siwnde wart forgiffuen aff en

swart-munk j Sacramentet, War icke thet een

grä-selig ting at en arm vsull menniskia skulle

wara så dristigh at hon skulle befengia Christi

lekamen medh förgifft? O. Petri Klöst.

E 2 b. läkedomar emoot then förskreckelige

Pestilentien, ther medh menniskian sigh

för-ware kan at hon icke befengd warder. B.

Olavi 108 b. han bleff aff pestilentzien

befängd, och sedan dödh. Girs Er. 14 kr. 83.

draga een vakande försorgh, det icke vårt

rijke ... må der aff (af pesten) medh någon

infection befängias. Stjernman Com. 3:257

(1664). befängda städer och orter. 6: 3 (1709).

Bildl. menniskian wardt sielff så befengd aff

synd och ond begierelse, at hon intet kunde

hwarken tenkia, tala eller göra thet som gudhi

war behagelighit. O. Petri 2 Post. 74 b. thet

är alt befengt med synd. Rom. 7:22 (glossa).

— Part. Befängd, besatt af djefvulen.

någhre äro befängde eller besatte, så at the

vnder tidhen qwälias aff then onda andan.

L. Petri Kyrkord. 39 b. Min dotter blef

befängd. En diefvul tog sin boning I hennes

arma kropp. Kolmodin Qv. sp. 2: 255.

Befängning, f. Smitta, the som af samma

pestilentia angrepos, svartnade strax af blodet,

som hastigt utslog i befengningenne.

Svedberg Dödst. 559.

Befängsla, tr. Fängsla, fånga, när en

... hvart (hvarken) täncker, troor eller

aff-veet, Sij, då månd" iagh (döden) vara för

handen och hafva befängslat, Lijka som

fiskaren klokt invefvar i nätet och garnen Den

... spratlande, glittrande fisken. J.

Gyllenborg 5.

Befärga, tr. Färga. [T. befärben.] ther

the giöra orätt, så villia dhe lijkväl befärga

och besmycka theras förehafvande med någre

skinande orsaker. J. Rudbeckius Kon.

reg. 31.

Befästa, tr. 1. Fästa, en god starck

boom, beslagen med goda starka jernbomer

och sedan befestad i stenkistan. Gust. 1 reg.

9:2. — 2. Göra fast, stadig, han haffuer

befest iordena, så at hon intet röres. 1 Krön.

17 (16:30). är emellan oss och idher befest

itt stoort swalg. Luc. 16:26.

Beföga, tr. Foga, befordra, bestyra.

Komme her och offthe marghe klagemall

mothe eder ... huilke wij altid venth och

befögeth haffwe i thet bestæ. HSH 20:28

(1506. Orätt står besögeth.).

Befölja, tr. Åtfölja. [T. befolgen.] Gick

iagh i stilla roo befölgd aff mina tanckar.

Wexionius Sinn. B2la.

Beföra, tr. Anklaga, beskylla, belacka.

Iak skall (tillstädja) ingom, ther hans nad

vill beföra för mik, med mindre än then thet

seger (säger) vill thet för honum sielffuer

tillstaa oc beuisa. Gust. 1 reg. 1:4. Judanar

wordo in för Keysarea så slemligha belugne

och beförde. Försp. till Vish. Twå quinnor

wordo beförda, at the sina söner hadhe

omskära låtit. 2 Nlacc. 6:10. Svenske bönder

beförde och beklagade hvar annan. Svart

Ärepred. 60.

Beförare, m. Calumniator, lastare,

be-förare, skendare. Var. rer. voc. P l b.

Beförelse, f. Calumnia, beförelse,

las-telse. Var. rer. voc. P l b.

Beförning, f. Gust. 1 reg. 7:234.

Beförna, tr. Bedöfva? När the (bina)

svärma, moste man medh skällor eller buller

på bäckene beföhrna, eller och med mull

them öfverkasta. Risingh 77.

Begabb, n. Begabberi. Spotskt begabb.

S. Triewald 77. Hon (åsnan) lider väl

begabb. Dens. 80. Han mot allt heligt ifras

då: hans tunga vig och snabb, När ej hans

lätta skäl förslå, utskummar argt begabb.

Liljestråle v. 136. när på Nobis jag min

pipa röker, Måste jag höra jemt begabb.

Bellman 4:103.

Begabban, f. Begabberi. Hvilken som

hafver förachteligit taal om Gudz ordh och

sacramente, och giör spee och begabban

ther-af. Lönbom Sv. arch. 1:232 (1618).

Begabbelse, f. Begabberi. Helsingius.

Begabberi, n. Föremål för begabbande.

iagh moste wara theras begabberij. Ps. 109:25.

Begallra, tr. Förse med galler. Var viss,

han skall bebo ... Ett väl begallradt rum i

något kongligt slott. Leopold 1:284.

Begge väges, adv. I begge fallen, effter

Gudh haffuer giffuit Öffuerhetenne macht

och wold ... så wel j andeliga saker som

werldzligha, kräffuer han ock beggewäghes

frucht aff samma sina gåffuor. L. Petri

Krön. pred. B 2 b.

Begifta, tr. Begdfva, dotera. [Mnt. T.

begiften.] man ärar gudh j them (helgonen),

och them j gudhi, ther aff ath gudh them så

begifftat haffuer. o. Petri Underv. a 7 a.

the wåro til fridz med thet som the medh

begifftade wåro. Guds ord A 3 b. Klosther

haffua monga landboor, ther the medt

be-gifftede äre. Gust. 1 reg. 6:157.

Begiftiga, tr. Begåfva. [Mnt. begiftigen.]

huar gud alzmegtig j framtiden begåffuer och

begifftiger hans K. Ma:t... med nogen

Victoria. Gust. 1 reg. 10:42.

Begifva, tr. [Mnt. begeven; T. begeben.]

1. Gifva, hängifva, lemna, wij alle

sampt-ligh welwilieligha begeffua wår skröpligha

för-nufft och mörcka förståndh vnder tronnes

hörsamheet och lydhna. P. J. Gothus Bön.Begifva

— 58 —

Begrepenhet

I 7 a. giff nådhen, o helighe Fadher, att wij

icke begeffua våra lemmar orätferdigheetenne

till tienst. Ders. K 8 a. — 2. Uppgifva,

afstå ifrån, slå ur hågen, gar her for eth

rychte thet i haffue begiffuit then rese. HSH

19:117 (1506). — 8. Upphäfva, then förre

ordinancian och contract wij med honum

giort hade ... wij nw med thenne (detta nya

kontrakt) quit slå och begiffue. Gust. 1 reg.

6:15. — 4. Upphöra med. han skulde

begiffue thet han hade företagit. Gust 1 reg.

6:296. är wår willie och begäre atj effter

thenne dagh wele begiffue sådana eders

bönfall in till oss. 7: 9. Bönderne, som

segla-tion tilforende bruke pläghe, ... wele

inge-lunde ther utaff affstå eller henne begiffue.

Fin. handl. 7:232 (1548). — 5. Tillgifva.

Dogh begäre wij atj icke så alstingis sleet

begiffue thet håmodt (förnärmelse) oss skeet

är aff the andre prester ... at the ther före

jo få någen straff. Gust. 1 reg. 6:208. —

Begifva sig, refl. 1. Hängifva sig. han

be-gaaff sigh under Gudz wilia. P. J. Gothus

Tål. D 7 b. Lättingar, hvilke ... sig till

tiggeri begifva. Stjernman Com. 5:726 (1698).

Brunnar, hvars vatn ... uthi igentäpte flaskor

och krukor sig til rutenhet lätteligen begifver

(öfvergår till). U. Hjärne Vatt. 14. — 2.

Eftergifva, afstå ifrån, vij icke kunne

be-giffua oss någre våre fördelar. A.

Oxenstjerna (HSH 34: 60). Hvad Sveriges rikes

titlar vidkommer, som konung U ladislaus i

Pohlen ... tilägnar sig; så hålle vi den i

sielfve hufvudtractaten bore blifva en den

principaleste condition, at han aldeles

begifver sig samma titlar. Stjernman Riksd.

2:923 (1635). Vij den bekomne fulmachten,

såsom nu aldeles kraft- och machtlöös, H.

K. M. åter tilhanda ställe och aldeles oss

den begifva. 2:1431(1664). — 3. Förekomma,

yppa sig, förhålla sig, tilldraga sig. huad

iemmer och älendheet sigh j thenna

werl-denne begiffuer . .. thet är för öghonen. L.

Petri 1 Post. E 8 b. huru här medh är

til-gånget, och hwad omstendigheter sigh här

begiffuit haffua. 2 Post. 3 a. epter som

leg-ligheeten sich begiffua kan. O. Petri Kr.

160. ransaka hure thet ærendhe siig haffuer

begiffuith. Gust. 1 reg. 2:288. forfara hwre

sanninghen siigh begiffuer. 4:186. Wil man

weeta ... huru all ting hafwa begifwit sig

ifrån then första menniskian in till wår tijdh.

Brahe Oecon. 14. Thet begifver sigh offta,

at then som förmyckit begärar at hafva, han

får altzintet. R. Foss 507. — 4. Hafva

umgänge (med). Gudz Son skulle j sinom tijdh

warda menniskia, begeffua sigh medh oss,

och warda medh oss itt kött. L. Petri 2 Post.

280 a. — Part. Begifven, trolofvad. Eline

pedersdotter ... hade verit begiffuenn wiidt

en Her Birge Nilssons tiænare, och vdi

samma festning bleff mett barnn. HSH 29:

125 (1542).

Begifvelse, f. Förhållande, beskaffenhet.

effter læglighetennes begiffuelse. Gust. 1 reg.

4:292. giffuer oss til känne leglighetens

be-giffuilsse, ther vij oss effter rätte kunne. 5:4.

Begipsa, tr. Gipsa, öfv er stryka med gips.

[T. begipsen.] Hyacinthe-taket, Som i thet

ottonde guldhvelfde himla-maket Begypsat

synes. Spegel Guds verk 165.

Begirig, adj. Lysten, pickhågad. [T. [-be-gierig.]-] {+be-

gierig.]+} Svedberg Schibb. 252. fullhogse

och begirigh til slags, uthmanandes fienden.

Schroderus Liv. 14. Hannibals folck var

svåra begirigt til at hempna then skadha, som

the uthaff the Romare ... lijdhit hadhe. Ders.

260. en fogel är begirigh at flygha sin koos,

oansedt han kan napt flachsa med vingarna.

Heracl. 80. Somblige voro begirige på alla

nyheter. O. Gyllenborg 95. han upspände

begiriga ögon. Tessin Bref 1:75. — Jfr

Be gä rig.

Begirigh et, f. Begärlighet. huad som

utrikes och fremmande är, si thet är med stor

begirighet sökt. Svedberg Gram. tillskr. 5.

Begirigt, adv. Begärligt. Är tin siäl

hungrog, ah så ät och drick begirigt af Gudz

nåd i Christojesu. Svedberg Sabb. ro 1:143.

Begjorda, tr. Omgjorda. [T. begürten.]

en giording ther han sich alstädhes med

be-giordar. Dav. ps. 1536 109:19. skalt begiorda

honom vthan vppå lijffkiortelen. 2 Mos. 29:5.

Joab war begiordat offuer sijn klädher som

han vppå hadhe. 2 Sam. 20: 8. klädd j en

sijdh kiortel, och begiordat kring om bröstet

medh itt gyllene belte. Upp. 1:13. begiorder

idhra lender med secker. L. Petri Jes.

proph. 32:11. norr varder hon (Scythien) af

thet strömmande hafvet omgifven och

begiordat. Peringskiöld Jord. 12.

Begla, intr. Gapa, glo. (Rietz 74.) der

kommer hon; nei se du, hur hon beglar.

Hesselius Zal. 36.

Begrep, n. 1. Omkrets, omfång, vidd,

vidsträckthet. [T. begriff..] Orthens

vijdh-lyftige begreep. HSH 30:262 (1658).

gränt-zens vijda aflägenheet, begreep och omkretz.

Stjernman Com. 4:326 (1681). Troligast är

då, at syndaflodens vatn haar hållit sigh stilla

och rolig,... ty elliest hade den stora Arcken

omöijeligen kunnat fördraga en sådan

stormande siö, i anseende til sitt begrep och

synnerliga byggnings form. U. Hjärne Anl.

194. Marocco ... Har stort begrep. Spegel

Tillsl. par. 158. — 2. Sammanfattning, han

(döden) synes et begrep af alla olyckeliga

mål, som äre affläster af dän första

menniskans försyndande. Hermelin E8b. Hon

var ett begrep af skiönhet och behaglighet.

Mörk Adal. 1:359.

Begrepenhet, f. Omkrets, vidd. (Jfr

Begripen, se Begripa 3.) landet uthj

sin begrepenheet är ringa. HSH 39:386

(1658). Orthens ... begrepenheet och

ymnig-heet. Sylvius Curt. 407.Begripa

— 59 —

Begynneligen

Begripa, tr. 1. Gripa, fatta, fånga.

Monge äre the som thet kunna begripa medh

bådha hender, ath påuen haffuer bedraghit

oss medh sitt falska aflatt. O. Petri Sakr.

förord, förstå och såsom medh henderna

begripa. Uti. på Dan. 210. Och sände the

til honom noghra vthaff the phariseer ... ath

the skulle begripa honom j orden. NT 1526

Marc. 12:13. warden idhra synder

förnimmande, tå the begripa idher. 4 Mos. 32: 23.

ångest haffuer begripit migh. 2 Sam. 1^9.

Anden begriper honom, ... och han sliter

honom. Luc. 9: 39. wandren medhan j

haff-uen Liwset, at mörkret begriper idher icke.

Joh. ev. 12:35. Han begrijper (snärjer) the

wijsa j theras listogheet. Job 5:13. Effter j

nu dödhe ären medh Christo, jfrå the

werldz-ligha stadgar, Hwj låte j idher tå begripas

(bindas) medh bescreffna stadgar? Col. 2: 20.

— 2. Angripa, hielpa konungen i Påland at

begrijpa Sveriges rijke. Gust. Adolf Skr.

131. — B. Gripa om, omfatta, inrymma,

innefatta, sammanfatta. Hoo ... begriper iordena

medh tryfingers mååt? Es. 40:12. Sij,

himmelen och alla himlars himlar kunna icke begripa

tigh. 1 Kon. 8: 27. Äro ock mong annor

ting, som Jesus giorde, hwilken om the thet

ena medh thet andra scriffues, troor iagh, at

werlden skulle icke kunna begripa (rymma)

the Böker, som scriffuas skulle. Joh. ev.

21:25. Ringen så aldeles nogha fingeren

begrijper, at han icke närmer komma kan.

T. Johannis H 4 a. fyratio mil han i sin

breed begriper. Spegel Guds verk 96.

För-stendömet... begriper allenast en liten del

af detta jordklotet. Roman 60. widh endan

warder j een suramo korteliga begripit alt

thet som tilforènne sagt är. O. Petri Sal.

A 3 b. thetta werck är eenfaldeligen och

stackot begrijpit. Brahe Oecon. 3. — Part.

Begripen, omfattande. Så är nu landet

wijdt begripit (vidsträckt). 1 Mos. 34:21.

Stadhen Sidon . . . haffuer otrolighen wijdt

warit begrijpin. Lælius Res. 2:43. Sverige

och Finland är så vidt begripit, at icke behof

är mycket söke eller klage effter uthrymme.

Stjernman Com. 1:138 (1555). — 4.

Inbegripa. dhe icke höra under Ridderskapet och

Adelen eller prästerskapet och ähre (icke)

under dheras privilegier begrepne.

Stjernman Riksd. 3:1929 (1683). han var i vercket

begrepen (sysselsatt med) at skrifva och låta

tryckia något. Svedberg Försvar 3. när

jagh äfven (just) är begripen i dess (bokens)

skrifvande. U. Hjärne Anl. 362. — 5.

Besluta, företaga. Tyckte mich ey radeligit

vare eder nåde affrada thet anslag oc

hog-skot som eder nåde aff gudz inskiutelse

be-gripeth haffde. H. Brask (Gust. 1 reg. 1:306.)

— 6. Uppgöra, öfverenskomma. syntes mik

inthet oradh vara begrijpa med honum

handeli. H. Brask (HSH 13:126). — 7. Få,

erhålla. Giffue gudt att eder instructio sig

så vidha vdsträcker att all ärende begripa

kunne en ändelig ända. och fast beslutning.

Gust. 1 reg. 5:109.

Begriplig, adj. Som kan gripas, fattas

med handen. Sacramentit... är jtt vthwertes

synleghit och begripeligit tekn til then nådh

som oss j gudz ordh tilsagt warder. o. Petri

Sakr. Ala. Han är en ande ... som sigh

läter hwarken see, gripa eller sarga, men wij

äre synlighe, begripeiige, och dödeligh kött

och blodh. P. Erici 5:262 a.

Begrunda, tr. och intr. 1. Grunda,

grundligen bevisa, bestyrka. [T. begriinden.] epter

thet wij nw såå haffue begrundat wort vpsåt

(påstående) ath echteskapet icke måå

någh-rom forbudhit warda, Såå wilie wij och

teslikes besee hwadh grund the haffua vppå ståå

som thet forbiudha. o. Petri Äkt. B 4 a.

— 2. Utgrunda, begripa. Saa kunne wij

ey fulkomliga begrunda i hurudana motto

te samma sendningeboth wille göre nogoth

ewigh förbundth millan oss oc hertogen, eller

hwad teras fundamenter ær. Gust. 1 reg. 1:120.

— B. Grunda, fundera, tänka. Baals

Pro-pheter ... åkalladhe Baals nampn jfrå

mor-ghonen alt in til middagh, och sadhe, Baal,

höör oss, Men ther war ingen röst eller swar

... Tå nu middagh war, bespottadhe them

Elia, och sadhe, Roper höght, Ty han är en

gudh, han begrundar, eller haffuer någhot

bestella. 1 Kon. 18:27.

Begränsad, p. adj. Närgränsande,

angränsande. wij äre mett szå månge

frem-mende Furster, nationer ock städer

begrent-zede. Gust. 1 reg. 12:79. wår... konungh

inthet haffuer åstundat feijgde eller oenighet

met någre Herrer som honom begräntzsede

äre. Fin. handl. 3:235 (1555).

Begräsad, p. adj. Gräsbevuxen, then

nyys-begräsde jorden. Spegel Guds verk

119.

Beguristiga, tr. Gynna. [T. begünstigen.]

han hade gärna varit tillfredz, om hoon honom

ville begunstiga medh ett enaste milt upsyyn.

U. Hjärne Vitt. 30.

Begynna, intr. och tr. 1. Börja, löffuet

begynnar springa vth. Matth. 24: 32. Sij, iagh

haffuer begynnat at giffua för tigh Sihon och

hans land, begynna (imperat.) til at intagha

och besittia hans land. 5 Mos. 2:31. thet

som begynnat war, bleff åter förhindrat.

1 Macc. 9: 55. Noah begynte til och wardt

en åkermän (var den förste åkermannen).

1 Mos. 9:20. han begynte en wellugher herre

wara (var den förste väldige) på iordenne.

10:8.-2. Företaga. [T. beginnen.] så kom

thet på sidstonne ... så vijdt at iagh nästan

icke viste hvadh iagh. skulle begynna.

Schroderus Hoff. väck. 343.

Begynneligen, adv. Först, för det första.

Begynneligen vele wij atj oss loffue och

swärie, tro och hulle ath vere, ... Tiil thet

andre... Gust. 1 reg. 10:46.Begynnelse

— 60 —

Begärig

Begynnelse, f. Förehafvande, then

orä-delige (oredliga) begynnelse han . . . emot

riichit och then menige oskylle man nw fore

tagit haffuer. HSH. 24: 89 (1516).

Begynning, f. 1. Begynnelse. Thet sin

begynning hafft, otvijkligt ändan hinner.

Lucidor li 2 a. — 2. Företag. [T. beginnen.]

theras obeskedelige begynningar och

orättrådige framfärd. Stjernhjelm Virt. rep.

Begynsel, f. Begynnelse. Alt hvad

be-gynsel haer ändas en gång. Lucidor Ss l b.

Begå, -gånga, tr. 1. Tillställa,

åstadkomma, bedrifva, utföra, uträtta, förrätta.

rikesens rådh haffua mäst begååt thetta

giffter-målet. O. Petri Kr. 135. Christus ... med

sin dödh och pijno wor saligheet begå skulle.

Sal. Dia. Jesus skulle begåå thet werff som

han aff sin himmelska fadher war vthsendt

til. 2 Post. 33 a. thetta alt haffuer Christi

dödh och vpstondelse oss begåt och

för-werffuat. Ders. 78 b. begærendis athij thetta

ærende grwndeligha besinna vele hure thet

företaghas ocli lempeligasth begongas schal.

Gust. 1 reg. 3:309. vij sådanna handel,

för-bundt och enighet mett högmectig förste kong

frederik giordt och begångit haffue. 5:144.

thet örlig ... vij emöt kong Cristiern och

hans anhang fört och begångit haffua. 5:154.

han hadhe begångit månge loflighe bedriffter.

Schroderus Liv. 369. Sij! hvad kan een

söt music förmå! Thet som ingen kan, kan

hon begå. Stjernhjelm Parn. tr. 1:5. detta

sit vahl (till konung) lät han högtideligen

begå. Dalin Hist. 2:34. — 2. Fira. Herodes

begick sin födhelse dagh. Matth. 14:6. wij

... achte begå Templens rening. 2 Macc.

1:18. at wij måge tacka titt helgha nampn,

och begå titt loff. Ps. 106: 47. begåå juul.

U. Hjärne Surbr. 78. — 3. Bevara, rädda.

Upsala jemmerliga förstört och förbränt var

af en hastig eld, där vi ... illa kunde begå

vårt lif, mycket mindre vart gods. Gjörwell

Nya Sv. bibi. I. 2: 69.

Begäcka, tr. Gäcka, gyckla med. [T.

begecken.] Cristendomen (kristenheten) länge

nogh bedraget och begäckidt waridt haffwer

... medt wigth watn, wigt salt, wijgt palm

och annedt mere. Thyselius Handl. 2:185

(1543). Martialis sådana bölder uthi then

skörachtige Cæciliano och Basso mycket

begäckar. Lindestolpe Frans. 10.

Begägna, tr. Möta, göra motstånd. [T.

begegnen.] vij honom ... vele med

manlig-heet möta och begägna. Stjernhjelm Lycks.

är: cartel.

Begängare, m. Som begår, en trogen

altarsacramentets begengare. Svedberg

Sabb. ro 2:1173.

Begängelse, f. 1. Begående, the sigh

til thenne lasts (mordets) begängelse lätto

bruka. Schroderus Liv. 757. — 2.

Likbegängelse, likfärd, liktåg. Tu skalt icke

gå til begängelse. Jer. 16:5. tiwta och ropa

för sina affgudhar, såsom man pläghar vthi

the dödhas begängelse. Bar. 6:31. The förde

hans lijk medh begengilse effter gambla sättet

till hwar then kyrckia, closter och cappel i

staden war, och allestedes messades. Svart

Kr. 104. alla tiders folck gerna velat

offente-ligen med begengelse begrafva sina döda.

Svedberg Ungd. reg. 282. — 3. Själamessa.

Siälamässor och begängelser, som skulle

hållas hvar vecka en gång eller fleere, item

hvar månads- eller åhrs-moth, som kallades

Anniversarium. Örnhjelm (HSH 21:228).

kyrkemässor, kyrkevijgningar och åhrlige

höghtijder (begängelser) varda håldne.

Co-menius Tung. 635. theris godz och ægedeler

ære störste delen kommen vnder kyrkior,

closter, prebendor, begængilse etc. Gust. 1

reg. 4: 213.

Begär, n. Begäran, önskan. [Mnt. beger;

T. begehr.] epter tijn egin scrifwelse ok

beger scikkar iak tiig . . . thenne tydzske

resenere. Gust. 1 reg. 1:58. Ath alle

saa-dane stycker, som emoth gudz Iagh ære,

motthe aff leggias, ær worth begær. 2: 244.

Konungenom teckes giffua migh mijn böön,

och göra mitt begär. Esther 5:8. then

Alz-mechtighe må höra mitt begär. Job 31:35.

idhars fadhers begär wilien i effterfölia. Joh.

ev. 8: 44. mins hiertans begär och böön til

Gudh. Rom. 10: l. tin sändingebudh

ingalunda ville ... bejaka Tyrannens groffua

pro-positiones och begär. Phrygius Agon 25.

Begära, tr. Önska, eftersträfva,

eftertrakta. tagh ... hwadh titt hierta begärar.

1 Sam. 2:16. all werlden begäradhe at see

Salomo. 1 Kon. 10:24. Jagh begärar intet

meer leffua. Job 9:21. Fölgh icke onda

menniskior, och begära icke at wara när

them. Ord. 24: l. itt Leyon som rooff

be-gierar. Ps. 17:12. Sij, iagh begärar tina

be-falningar. 119:40. Satanas haffuer begärat

idher. Luc. 22:31.

Begära, f. Begär, menniskian haffwer

ther en kerleck, lösta och begära til ath göra

thet gudh biudher. O. Petri Men. fall C 4 b.

menniskiones hierta, vilie och begära äro

såå wrong och oretfärdug. Ders. C 6 a. the

haffua lust och begiere til manfolk. Klöst.

F 4 b.

Begärda, tr. Omgärda, hafvets strand ...

omfattar och begiärdar hela jordenes kretz.

Peringskiöld Jord. 2.

Begärelse, n. Begäran, önskan, wij

sendhe eder son Nielss til eder effter hans

eghieth begærilse. Gust. 1 reg. 4: 120. en

patron som hans begiärilse (plur. ?) skal fögha

jn for gudh. O. Petri Svar till P. Elice

g 3 a.

Begärig, adj. Begärlig (efter något),

lys-ten. [T. begehrig, begierig.] the äre

be-gärige att höra. P. J. Gothus Rel. art. 378.

vordo the Romare så begärighe til strijdz.

Schroderus Liv. 432. han var begärighBegärighet

— 61 —

Behåll

medh rett och orett at göra sina barn ... höge

och mechtige. Laurelius Påf. anat. 588.

Begärighet, f. Begärlighet. [T. [-begierig-keit.]-] {+begierig-

keit.]+} en skrift... hvilken jag med

begärighet genomlaas. U. Hjärne Par. 1.

Begärigt, adv. Begärligt. Hur the min

läckra miölk begärigt i sig snöra. Kolmodin

Qv. sp. 1:100. gettrena nu så begärigt knappra

på videt. A. Nicander Vitt. 261. Hon alt

hvad brödren händt begärigt veta vil.

Celsius Gust. Vasa 116.

Begärlig, adj. Önsklig, hon må komma

til en begierligh ålder. O. Petri Handbok

C 2 b. fridh och säkerheet... är itt liuflighit

och begärlighit ting. L. Petri Mandr. C 3 b.

gladheligha vndfå (sakramentet) en så ädla,

begärligh och helsosam skatt til wåra sielar.

Om nattv. F8b. Vij önske H. K. M:tt uthi

thetta ... förehafvandhe een godh lycksalig

framgång och begärlig ändhe. Stjernman

Riksd. 1:249 (1561). thet långvarige krigh ...

kommit till en godh ände och begärligh fridh.

Com. 1:824 (1583).

Begärse, adj. Begärande, önskande, må

han dit komma, så framt han thet begärse

är, at vi oss förena och giöre här utöfver en

förlikning. Peringskiöld Heimskr. 1:438.

Begärsel, f. Begärelse. Äller (aldrig)

mey Min begersell nånsin kittlar Efter dey.

Wexionius Vitt. 370. Een ömse kärleek

och begärsel til hvar ann. Ders. 402.

Begöra sig, re fi. "Göra ner sig" [Mnt.

bedon; D. begöre.] Honom slogho store och

små, At han sigh begiorde ther han lågh.

R. Foss 64. Dricka, at the sigh må begöra.

Ders. 189.

Behag, n. Hvad som behagas, önskas.

Tu vpläter tina hand och vpfyller alt thet som

leffuer medh behagh. Ps. 145:16.

Behaga, tr. Tu äst min käre Son, j

hwil-kom migh wel behaghar. Marc. 1:11. Du i

dit öde dig behagar, Til ingens lycka afund

drar. Creutz 47.

Behaglig, adj. Bevågen, gunstig,

nådefull. Gudz godhe, behagelighe och

fulkom-lighe wilie. Rom. 12:2. predica Herrans

behagheligha åår. Luc. 4:19.

Behaglighet, f. 1. Behag, godtfinnande.

Swa beder iak eder nad ödmygelige ville

verdis geffue mik her innan til kenne eder

nadis behagelighet oc vilie. H. Brask (Gust. 1

reg. 3:387). — 2. Behag, täckhet, fägring.

I min behaglighet han blifvit högst betagen.

C. I. Hallman 367.

Behaupta, tr. Påstå. [T. behaupten.]

det som af dem vill behauptas, står in fieri,

och är altså ovisst om det händer. Bengt

Oxenstjerna (Lönbom Sv. arch. 2:185).

Behedra, tr. Hedra. Copfardieskeppen

... vederbör jempte Svenske lösen medh

fällande på toppseglet fästningen Croneborg,

när de den samma förbijsegla, at behedra.

Stjernman Com. 3:783 (1669). denne staden

ähras och behedras med trenne åtskillige

namn. Peringskiöld Jord. 65. Prinsessan

... behedrade min prins med ett diupt

nigande. .4s. Ban. 1:174.

Behinder, n. Hinder. Vndkom ... all

försåett och behinder honom förestält wore.

Svart Kr. 8. göra Her Götstaffz hoop noget

behinder eller affbreck vti hans företagande.

Ders 66.

Behindra, tr. 1. Hindra, förhindra. [Mnt.

T. behindern.] behindra fiendener att the icke

skulle haffua tilfälle vtdraga oc fetalia sigh.

Svart Kr. 49. the wore behindrade aff mycket

watn, thet the icke kunde komma in i Schåne.

Ders. 68. — 2. Hindra att komma undan,

fasttaga. att samme skalk och forrædare

mötte ther bliffua behindratt och skicked oss

til honda. Gust. 1 reg. 4:348.

Be hjelpa, tr. 1. Hjelpa, hwadh hadhe

S. Staffan waret ther medh beholpen, om han

än tiyo eller tiwghu åår lenger hade leffuat?

L. Petri 3 Post. 19 b. — 2. Re fi. Skaffa sig

uppehälle, berga sig. [Mnt. sik behelpen.]

bleeff sådana dyyr tijdh i landet, at folket

icke kunde behielpa sich, ther

förcnödh-gades mykit folk dragha vthaff landet. O.

Petri Kr. 33. Thet är bätre at man achtar

sijn sytzlo, ther han sigh medh behielper,

än at han tagher sigh mykit före och ther

medh en tiggiare warder. Syr. 10:30. will

Kongl. M:tt honom så hielpe att han schall

ware een beholpen (burgen) man vthi alle

sine dagar. HSH 27:71 (1563).

Behjelpig, adj. Behjelplig. [Mnt. [-be-helpich.]-] {+be-

helpich.]+} warandes lassze Wesgötthe

be-hielpig, hörugh och lydug j thenne sack.

Gust. 1 reg. 2: G2. tingha medh almoghen

... ath the wille wara oss behielpuge tiil

samma bygningh huar man med viiij

dagx-verkie. 3:107.

Behjelplig, adj. Hjelplig. the hafva hafft

behielpelig kundskàp om Gudz ord.

Svedberg Sabb. ro 1: 542.

Behvessa, tr. ? (Skarpsinnigt och fint

utarbeta? SAOB.) En skrifft uppå stenen

uthetzat, Aff en poetista behvessat Medh

bookstäfver artighe store, Här för Epitaphia

vore. R. Foss 41.

Behysa, tr. Hysa. [Mnt. behusen; T.

behausen.] thu mötte aname så mykit (af

spanmålen) thu kant behyse. RR 27/2 1544.

Behåll, n. 1. Tillhåll. Babylon är

worden ... alla orena Andars behåll, och alla

orena och ohyggeligha foglars behåll. Upp.

18: 2. — 2. Tryggt, säkert ställe, säkerhet.

tijt (till staden) lupo the afffellighe, ty ther

hadhe the sitt behåld. / Macc. 10:14. seyom

wij tiigh tiil ... leygdhe ath komma tiil oss

... och sidhan frij, feligh, szæker och

obe-hindrath komma wthij tiidt beholdt ighen.

Gust. 1 reg. 2". 185. fåret, som far wilt, icke

kan komma til hioorden jgen medh mindre

en annar moste sökia thet vp och föra thetBehålla

— 62 —

Behändig

j behåll jgen. O. Petri 2 Post. 121 b.

skeppen uti hamn och behåld löpa skulle. R.

Ludvigsson 282. Arcken kom i behåld på

det aldrahögsta berg i verlden. U. Hjärne

Anl. 331. gömma dem (ungarne)... i redar,

i hål, i något litet ljuft behåll, der de ha

värme. Thorild 4:211. — B. Beskydd, han

theras herre ville vara Och taga them under

sitt behåld. Hund Er. 14 kr. v. 14. — 4.

Förvaringsställe. Behåll, til at förvara saker

uthi, äre: kistor, skåp, foder, lådor ...

Comenius Tung. 552.

Behålla, tr. 1. Bibehålla, gör hwadh

Konungen budhit haffuer,... så behåller tu

och tine söner en gunstigh Konung. 1 Macc.

2:18. — 2. Bevara, förvara (i minnet). Min

son, behålt mijn ord, och göm mijn bodh

när tigh, Behålt mijn bodh .. . och mijn Lagh.

Ord. 7:1,2. Thetta och annor ting flere, ther

Jason fem Böker aff giordt haffuer, thet achte

wij här på thet kortasta tilhopa dragha ... at

man gerna skulle läsat, och lettare behållat

kunna. 2 Macc. 2:26. — 3. Bevara (vid

lif), skona, tå nu the Egyptier få see tigh,

skola the säya, Thet är hans hustru, och slå

migh j hiäl, och beholla tigh. 1 Mos. 12:12.

Allena Noah bleff behollen, och hwadh medh

honom war j Arkenom. 7:23. then onde

warder behållen in til förderffuelsens dagh.

Job. 21: 30. ther hundradhe vthgå, skola icke

vthan tiyo igen behåldne bliffua. Am. 5: 3.

— 4. Refl. någhre satte sigh vp emoot

Konungens bodh, och hadhe giffuit sigh vthu

städherna, til at vndstinga sigh hemligha j

öknenne, och ther behålla sigh (sätta sig i

säkerhet). 1 Macc. 2: 31. — 5. Behållen

resa, lyckligt öfverstånden, slutad resa.

i ære helbrygdæ vpkommen igen med

behollen reyse. HSH 19:150 (1506). var

Hertig Johan kommen tillbaka ifrån England till

Elfsborg med sin hela skeppsflotta och med

behållen resa. S. Elofsson lio. De kommo

infarandes ... lyckosamligen och med

behållen resa. Dens. 326. vij medh lycke och

behollen reesa, doch icke uthan stor

liffs-fhare, ... äre kompne hijt. Nordin

Krigs-hist. 2:9 (1601).

Behållelig, adj. Som kan behållas,

bibehållas. ær radelegith at wij winleggia oss

at in tagha Hallandt ok Sköne... Hwath

man faar nw med then hasth ær

beholle-legith. Gust. 1 reg. 1:57.

Behållelse, f. Bevarande, frälsning, wij

äröm icke the som oss vndrandragha till

förtapilse, vtan till sielenas behollilse. NT

1526 Ebr. 10:39.

Behäftas, pass. 1. Häktas, fängslas.

ath han then swåre bestricking, therwtinnan

han behefftedt är, mötte löss bliffwa. Gust.

1 reg. 12:235. särdeles rum äro förordnade,

ther the, under tilskickadt • vacht, måghe

blifva behefftade. L. Paul. Gothus Mon.

pac. 824. Ingen handtverckare ... må för

någon skuld eller gerning (som icke är så

criminel, hvarföre han enteligen strax bör

fast tagas) arresteras eller behäfftas.

Stjernman Com. 3:702 (1668). Äre vi här på

mar-gahanda sett bebundne och lika som

behefftade i band och boijor. Svedberg Sabb.

ro 1:71. de skulle med bojor behäftas.

Malmborg 215. — 2. Vara behäftad,

angripas. vij förnimme honom aff

oförmode-lig siukdoms anstöter offta behäfftas. HSH

38: 244 (1636).

Behänd, adj. Behändig; duglig,

förfaren. [T. behend.] Så stoor en skrymtare

och ögnaskalck war han, och så vthur måtton

behend til at giffua sinne skalckheet een

fergho. L. Petri Chr. pina K 5 a. Snäll,

hurtig, stark af krop och mod, behänd och

vijg. Stjernhjelm Jubelsång. Han var

och ingen krigzman behendh. Hund Er.

14 kr. v. 235.

Behänd, f. Behändighet. Thee bruka i

staden för klädnat ludin skin, mäd synnerlig

behänd tilhopafogade. Tempeus 107. som

vågen vände farkosten hit och dit, vi med

mödo och behend fingo regera fockan igen

med des tog och tyg. Lönbom Uppl. 1:70

(1619).

Behändad, p. adj. Kommen till handa,

inhändigad. [T. behanden, behänden.] iderss

budh och scriffuilsse äre oss nu j thesse

näst förlidne dager behendede. Gust. 1 reg.

8:224.

Behändelig, adj. Nära till hands,

o-twede soken är ... mik mikit behendelig och

wälbelägen till mijn gaardh herrsætter

(hvarföre hon begäres till förläning). HSH 24: 22

(1512).

Behändeliga, adv. Behändigt, diäffwulen

som är en fadher til alt bedragerij, lögn och

wilfarelse, haffuer tesse stycke ganska

be-hendeligha vnder stoor heligheet företaghit.

O. Petri Sakr. förord l. the behendeliga

nedertystas. A. Andreæ Försp. till L. Petri

Kyrkost. B 4 a.

Behändig, adj. 1. Skicklig, förfaren.

weldighe män och wel behendighe medh

boghar. 1 Krön. 9 (8:40). Alle hålla the

swerd, och äro behendighe til strijdz. H.

Vis. 3:8. behendeg opå skiider (skicklig

skidlöpare). Fin. handl. 4:119 (1556). O

förskräckte, behändige och samvetzgranne

Chronikeskriffvare. Phrygius Agon 43.

bliffva aff behändige hoffmästare ... uptuchtat.

3 Likpred. 32. — 2. Fri och ledig,

obehin-drad i sina rörelser; smidig. Christus är

then eende poorten til himmelriket, wäghen

är trång, tw moste wara smaal om tu skal

gåå ther j genom ... Then monga gerningar

henger vppå sich... han kan icke gåå ther

jgenom, Ther fore moste tw wara smaal och

behendoch. O. Petri 1 Post. 95 a.

wijs-heten är allrabehendighast, hon faar och

gåår genom all ting. Vish. 7: 24. — 3. Sinn-Behändiga

— 63 —

Bekaja

rik. Christus hafver sådant mörkt och

for-dolt taal, thet noghot annat haffde jnbära än

som ordhen lydde, och war så behendught,

ath hwar man icke kunde forståth (förstå

det). O. Petri 1 Post. 68 b. — 4. Slug,

listig, en argh skalck ... igenom sin

be-hendiga lögn och falsk löffte löös varder.

R. Foss. 217.

Behändiga, tr. Lemna i handom,

meddela. [T. behändigen.] (han skall) samma

bref vår kära son, ehvar som helst han kan

stadd vara, behändiga. HSH 4:66 (1563).

Hvad elliest nytt kan vara vill man E. F.

N:de eij bemöda medh dett som ordinarie

aviser innehålla, emädan dess communication

E. F. N:de altidh behendigas. Adlersparre

Hist. saml. 1:177 (1641).

Behändighet, f. Slughet, list. somme

tine naboer äre arglistige, Vthi behendigheet

och swick fast dristige. En liten Crön. K

7 b. så bleffue Sveriges rijkes skip ...

genom list och behändigheet... til Danmarck

bortförde. Stjernman Riksd. bih. 84 (1547).

fohr medh en hoop folck för staden ... och

medh behändigheet then förraskade. Girs

Er. 14 kr. 85.

Behöfvas, impers. Migh behöffues at

iagh worde döpt aff tigh. Matth. 3:14.

Behör, n. Tillbehör. [Mnt. behor; T.

behör.] huruledhes en sådan krijgzmacht

medh sitt behör nödtorffteligen kunde

underhållen varda. Gust. Adolf Skr. 215. Mitt

fartyg är ei än med alt behör försedt.

Kolmodin Qv. sp. 2: 512.

Behöra, tr. Tillhöra, tillkomma. [Mnt.

behoren; T. behören.] en troghen och snell

skaffare, then hans herre setter offuer sitt

tienistafolck, at han them j rettan tijdh

giff-uer hwad them behörer. Luc. 12: 42.

Behöring, f. Tillbehör; hvad som är

underlydande. [Mnt. behoringe.] slottet

bliffuer förwaradt medt bygning, värier och

andra behöringer til thess behoff. Gust. 1

reg. 5:84. Cronones gårdh ... med alle æger

och behöringer. 4:189. alle the behöringer

vnder samma huss liggia ... innan stadz och

vthan, som ær bodhar kællare tompther och

annadt e huadt thet helst nempnas kan som

rettelige vnderlyder. 4:373.

Behörlig, adj. Behörig. [Mnt. behorlik.]

täcke henne på behörligt sätt. A.

Oxenstjerna Bref II; 337. där de så fortfara

skole de väl bliffua mötte på behörligt sätt.

Ders. 350. de nödige och högstkräfvande

tarfver, som til regementets behörlige

uth-förande oomgängeligen vara vele.

Stjernman Riksd. 2:1384 (1660).

Behörligen, adv. Behörigen, den punct

om soldatescans contentament förer

behörligen på tractat och om möijeligt ähr till slut.

A. Oxenstjerna Bref II: 418.

Bejaga, -jäga, tr. [Mnt. bejagen.] 1.

Bortjaga, det Svenska krigsfolk... bejägade

honom (Moskoviten) ifrån belägringen. S.

Elofsson 232. — 2. Vinna, erhålla,

åstadkomma. skole wij ventha them (Lifländarne)

tiil gest j Findland eller anderstedis huar

szom helst the mena szig nogot kunna

be-iega her ind på Rijkir. Gust. 1 reg. 10:4.

kunne wij lijdet, atj på någen tijd

tilgören-des måge försökie samme ordinantz (om

köphandeln) och see huadt j ther med

vt-rette och beiage kunne. RR 23/11543.

Bejaka, intr. och tr. 1. Säga ja (till).

strax honom een qvinnesperson tilbiudes,

then han aldrigh tilförenne sedt haffver, ey

heller om henne något hördt, bejakar han

til henne. Schroderus Albert. 2:59. —

2. Bevilja. Her Götstaff hade them theres

bön beiakadt. Svart Kr. 70. then toll som

j förledne år af menige köpstadzmän . ..

samtyckt och beiaket blef. Stjernman Com.

1:365 (1591). Och vardt då på denna resa

bejakat, Att de Danska skulle skeppen

återtaga, Som dem var tagne ifrå. Carl 9 Rimkr.

44. — B. Medgifva, bekräfta. Mathematici

beiaka som offtest, at Saturni och Martis

aspect... så wel iorden som wädret

för-mörkie och förderffue. B. Olavi 101 a.

Bejakelse, f. Samtycke, consensus, thet

är, tvenne personers beiakelse. Leuchowius

2. så kan en regent även så väl medh sitt

rådz och stenders vetskap och samtycke them

(stadgarne) förandra, som han med theres

beiakelse them stichtadt haffver. L. Paul.

Gothus Mon. pac. 239.

Bejemra, tr. 1. Jemra sig öfver. [T.

bejammern]. han clagett ock beiembrett szin

nöd for oss. Gust. 1 reg. 11:149. moste

vij... beklaga och beiämra vårt mehr än

beklagelige miserable tillståndh.

Adlersparre Hist. saml. 2:378(1681). the hafva

känt och bejämrat syndsens nöd och tunga

börda. Svedberg Sver. ol. 21.. [2. Beklaga.

Läsaren (av ett dylikt poem skulle) knappt

kunna veta öfver hvilket slags olycka man

bör bejemra den lidande.] Leopold [5: 219].

Bek, n Beck. [Isl. bik.] Lind Ord.

Jfr Peck.

Beka, tr. Becka. [Isl. bika.] Gör tigh

en Ark vthaff furoträä,... och beka honom

vthan och innan. 1 Mos. 6:14. Skomakare

beck ... ther the trådhar medh bekat haffua.

B. Olavi 123 a.

Bekaja, tr. 1. Snärja, insnärja, intrassla.

Abraham ... sågh en wädhur baak sigh,

be-kayat medh hornen vthi en törnebuska. 1

Mos. 22:13. then snaara som han haffuer

vthlagt til att fånga en annan medh, ther

warder han sielffuer bekayader vthi. O. Petri

3 Förman. 6. Dödzens snara hadhe bekayat

mig. L. Petri Dav. ps. 116:3. tu intet

angreep uthi bekajade (trassliga, invecklade)

handlingar, föruthan höglärde och försichtige

mäns rådh. Phrygius Agon 14. uthi

be-kaijade saker medhdeela gode rådh. Valet-Bekajelse

— 64 —

Beknyta

pred. A 2 b. Gudh offta uthrettar ... igenom

bekayada vägar thet som uthrettas skulle.

P. J. Gothus Rel. art. 70. Dhen som en

oviss och bekajadh (tvungen, icke ledig)

penna föör, Han skrifver altijdh slätt och

al-drigh som sig böör. Wexionius Sinn. A 4 a.

— 2. Förhindra. (Bathseba) sökt hos Nathan

råd... At ingen skulle lätt thet upsåt få

bekaja, som han (David) om Salomon

en-ständigt fattat hade (neml. att göra honom

till sin efterträdare). Spegel Sal. vish. 8.

— 8. Innästla sig i, intaga, dieffuulen

haffuer så bekayat theres hierta, at the ingen

förbättring få aff gudz ordh. O. Perri 2

Post. 47 a. — 4. Behäfta, besmitta, the som

sigh bekayia medh sydzkonabarns gifftermål.

L. Petri Skyld. E 6 b. vnderstundom

be-kayar han (djefvulen) oss medh otroheet,

stundom medh säkerheet. 3 Post. 126 b.

Bekajelse, f. Insnärjning, giller. Lät

theras boord warda een snaro och til

be-kayelse. Rom. 11:9. vij för ångest och

många stoora farligheeter uthi sådana

be-kaielse sväffuom, att vij icke vetom hvad

vij aff Gudi bidia skolom. P. J. Gothus

Rel. art. 332.

Bekansa, intr. Syna, undersöka. [Jfr

Isl. kanna, ransaka.] the (vallmästarne)

flijteligen besee och bekantze skole vm alle

lägligheter, huru thenn wallenn ther kring

om byn best läggies och ordineres skal.

RR 28l4.1544.

Bekhäst, m. (Skämts, om fartyg.) Min

stackars vän! Jag rår dig til, Du, som på

Bekhäst vandra vil, At du vid jorden blifver,

Dock ej i trän upklifver. Dalin Vitt. 5: 2t3.

Bekifva, tr. Strida för, tillkämpa sig.

[Mnt. bekiven.] Man sättie migh en kamp

och dagh, Eller en godh man emoot migh,

... Hvar part sin rätt tå sielff bekijfve. R.

Foss 387.

Bekladda, tr. Kladda, klottra ner.

Secreterare, som all ting noga schrifva Uti sit

Protocol, i minnetz långa rulla, Hvars blad

bekladdas noog, men varda dock ei fulla.

Spegel Guds verk 246.

Beklaga, intr. och tr. 1. Klaga, hör

mich, huru iemmerliga iach gråter och

be-claghar. Dav. ps. 1536 55:3. Hoo wil tå

beclaga offuer menniskionnes synd, mädhan

han som förtörnat är claghar ther intit offuer.

O. Petri Sal. D2b. — 2. Anklaga. Tå

lät Konungen komma fram the män som

Daniel beklaghat hadhe. Dan. 6: 24.

be-klagadhe them, at the sina brödher för

penningar såldt... hadhe. 2 Macc. 10:21.

öff-uerste Presterna beklagadhe honom om mong

ting Marc. 15:3. iagh haffuer förhördt

honom ... och finner doch ingen aff the

ogerningar medh thenna mannen, ther j beklaghe

honom före. Luc. 23:14. — 3. Öfverklaga.

nödges iak nw beclage then stoore oorett

oc voldzwerke eder nadis fogote pa Stege-

borg mik giort haffuer. H. Brask (Gust.

1 reg. 2: 277). huar nogon skade hender ...

och thet bliffuer bedagat och skæliga

be-uisath. Gust. 1 reg. 4:197. — 4. Refl. Klaga,

sörja, j högielige beclaga edher om dyr

tiidt. Gust. 1 reg. 2:11. Konungen gråter

och beklaghar sigh om Absalom (öfver hans

död). 2 Sam. 19: l. tu skalt intet beklagha

tigh eller gråta. Hes. 24: 16. när en döör,

så begråt honom, och beklagha tigh såsom

then ther stoor sorgh fått haffuer. Syr. 38:

16. Och iordennes Konungar skola gråta

henne, och beklagha sigh offuer henne. Upp.

18:9.

Beklagare, m. Anklagare, wåra

brö-dhers beklaghare är förkastat, then them

beklagadhe för Gudh. Upp. 12:10.

Beklecka, intr. Orena, göra sitt tarf.

[T. beklecken.] Kramsfogelen (trasten) säyes

träckia åth sigh sitt egit fördärff: Ty hvar

han beklecker, ther spricker misplen up,

thedan fogellijm kommer. Comenius Tung.

157.

Beklema, -klemma, tr. Öfverklena,

bestryka. (Se Rietz klema) hon (religionen)

medh menniskio stadgars tilsetning . ..

beklemat, förmengd och förgifftat warder. A.

Andreæ Försp. till L. Petri Dial. om mess.

A 6 a. han lät göra sigh stöflar aff oxehudar,

them han lät beklemma medh sand och

tallekoda. Schroderus J. M. kr. 123. sigh

vijdh beek beklemma (smeta ner). Mod. 81.

klemeprester, som klema med syndaren, och

bestryka alt Öfver med lös kalck, när doch

innan til kan vara all odygd, synd och

styggelse, så vel hos honom, som hos them som

vilja så beklemade varda. Svedberg Sabb.

ro 2:1428.

Beklicka, tr. [T. beklicken.] 1.

Nedsmutsa, befläcka, så beklickar man thet

medh sijn orenlighet. Schroderus Kors.

627. (genom giftermål) hos gemehnste pack

sitt adelskap beklicka. Düben Boil. Sat.

67. — 2. Sätta klick på, förtala, then ene

lurar på then andra, och märker hans ord,

och sedan vränger them och til thet värsta

uthtyder, och honom altså i alla måtto

hin-derlistigt beklickar. R. Foss 196. försmädare

som androm uthi itt hoff beklicka och

förtala. A. Laurentii Verld. speg. 485.

Beklickare, m. Förtalare. Beklickare

och förolempare. Schroderus Hoflef. 154.

Beklifva, tr. Klifva upp på, bestiga.

någhre fåå, them ingen börda til förhinder

var, hadhe nogh göra thet (berget) til at

be-klijfva. Schroderus Liv. 736.

Bekläda, tr. Bemantla, beclädha en

oretferdige sack. Gust. 1 reg. 5:178. Titt

helge nampn bliffuer ock försmädt, Ther med

haffue the sijn falskheet beklädt. En liten

Crön. G lb.

Beknyta, tr. Omknyta, snärja. Hur

mången fräkker man, then elliest berg kanBekomlig

— 65 —

Bektorfva

bryta, Får see thet samma garn (qvinnans

hår) kan all hans kraft beknyta. Spegel

Guds verk 193.

Bekomlig, adj. 1. Åtkomlig, fattlig,

begriplig. äro ock monge aff then Christeliga

läronnes Hoffuudarticlar vthi thenna

vthtol-kada Postillon både kortliga och clarliga

författade, hwilket allom ... bekomlighit är. L.

Petri 1 Post. försp. 11. Jfr Nås in t. —

2. Nyttig, tjenlig, pröffua tigh sielff, at tu

må förfara hwadh tigh j thetta lijffuet är til

skadha,... Ty alt är icke allom bekomlighit.

L. Petri Sir. bok 37:31.

Bekomma, tr. och intr. 1. Komma i

tillfälle till, komma åt. wij haffue

forston-dit edert lagligh forfal ... för huat saka j

kwnne icke wel bekomma ath besökia thetta

möthe. Gust. 1 reg. 4:199. vij för inbyrdis

buller skull icke skole bekomma att göra ...

danmarks rijke hiälp. 5:49. ath han komber

tiil wor nådigiste Frwes kirkegong, om han

thet nagerlunda bekoma kan. 9: 4. så giffue

wij eder tilkenne, atuj haffue her en swår

wtgifft i peninga, så atuj ecke wäll bekoma

kunne skicka tiith någre peninga. 9:177.

monge ... skyndade honom fögho gott til,

ther the thet bekomma kunde. O. Petri

Kr. 227. han icke bekom någon skada göra.

Svart Kr. 51. — 2. Vara nyttig, tjenlig,

lända till förkofran. Såsom thet icke är

gott äta förmykin honigh, sammalund

bekommer icke ther effter ransaka som

för-swårt är. L. Petri Sal. ord. 25: 27. sniö

om sommaren och regn j andztijdhen icke

bekommer. 26:1. the skola äta, och icke

mätte warda, bedriffua bolerij, och thet skal

intet bekomma them (d. v. s. de skola icke

föröka sig). Hos. 4:10. — 3. Vidkomma.

Och är wor willie, attu wilt giffua honum

wårt sinne • tilkenne, Doch så ecke

anner-lunda än aff tin egin persone, så ath thet

ecke i någen mötte bekomber oss. Gust.

1 reg. 9: 8. — 4. Bekomma sig: foga sig,

lämpa sig. war (vår) læglighet sig pa thenne

tiidh ecke så kan bekomma, at ... Gust. 1

reg. 3:325. — 5. Låta bekomma sig: låta

märka, wardt han full medh wredhe offuer

Mardachaj, Men han lät thet intet bekomma

sigh. Esther 5:10. Och lät inthet

erche-bispen sigh bekomma thet för bönderna, at

han wille haffua konung Christiern her in.

O. Petri Kr. 223. En wijs man låter sigh

intet bekomma (gör ej väsen af) hwad han

weet. L. Petri Sal. ord. 12:23.

Bekosta, tr. 1. Kosta, en sådana

bygning them mykit bekosta vii. Gust. 1 reg.

5:103. han haffuer wora welferd låtit sich

så mykit bekosta, at han wille låta ther sitt

lijff före. O. Petri 2 Post. 89 b. — 2.

Förorsaka kostnad, wij edher, then

menigeman j riichit, paa thenne tiidt icke actha

ytthermera bekosta eller betwnga med

be-skathningar. Gust. 1 reg. 2:22.

Bekostning, f. Kostnad, bekostnad.

Hwilken är then aff idher, som wil byggia

itt torn, och icke först sitter och offuerlegger

bekostningen. Luc. 14:28. the ther på

the-ris egien ewentyr och bekostning måga

op-byggia en watnhammar. Gust. 1 reg. 5:103.

Bekraftiga, se Bekräftiga.

Bekrydda, tr. Krydda, tänd vp eelden

at kötet må sudhit warda, och bekrydda thet

wel. Hes. 24:10. Korfvar hvilka the medh

allahanda specerij bekrydda. Sparman

Sund. sp. 87.

Bekräftiga, -kraftiga, tr. Bekräfta, gifva

kraft, stärka, förkofra. [T. bekräftigen.]

Och på thet alt slijkt må bliffua j lengdenne

beständigt oc warachtigt, författar och

be-kräfftigar Öffuerheten thet medh wissa

ordningar och stadgar. L. Petri Kyrkord. försp.

9 b. wij nu medh dette wårt öpne breff dem

(skråna) stadfäste och bekrefftige. Skråord.

177 (1596). then gladha Gudz tjensten,

genom Gudz ord lärd och bekrefftighat. Försp.

till Nah. en mykit nyttig och profitlig

han-dell, rijkit till thet beste, upkomme och

be-krefftiget bliffue. Stjernman Com. 1:114

(1550). theris gamble rååmercke, som

framlidne gamble Konunger... haffwe them medt

theres segeli och breff stadtfäst och

bekraff-tigett. Dipl. Dal. 2:303 (1547). bekrafftigha

Konungens affguderij. Uti. på Dan. 186.

thet är han (talaren), i andeliga mål liksom

i verldsliga, som skall i menigheters hjertan

bekraftiga, nyttiggöra och gifva gerningsdrift

åt hvad den stränga osinnliga tänkaren utredt.

A. G. Silverstolpe (SAH fr. 1796 2:332).

Bekräkta, tr. 1. Inkräkta. [Mnt. [-be-krechten.]-] {+be-

krechten.]+} drotning Margareta gaff sik till

handell oc förliknen med the prydzska om

gotland tha hon förnam at hon ey landit med

makt bekräkta kunne. H. Brask (HSH

13:126). landit var j thet nesta bekrecktad

igen. Gust. 1 reg. 4:202. mann kunde

be-krecthe thet slott inndh. 10:257. Bildl. Om

så wore ath någhor menniskia worde

becräc-tat vthaff någhro misgerning. NT 1526 Gal.

6:1. (Bib. 1541: råkadhe falla j någhon synd.)

gudh becrectar them medh laghen, och låter

the arma menniskior see at the haffua jntit

hållet laghen. O. Petri 1 Post. 35 b. — 2.

Omringa. Och hade han så bekrechtat sina

fiender at the moste geffua sigh honom i

händer, men han lät bedragha sigh med en

falsk dagtingan,... och ther medt gaff han

them löss som han bekrechtat hadhe. O.

Petri Kr. 127.

Bekränka, tr. Kränka. [Mnt. bekrenken.]

bekrencke thöm teres äre och rycthe. HSH

24: 9l(150-) — Part. Bekränkt, kränk.

tycker oss illa wara attj nu på thenna tiidh

skole bekrenckte wara. Gust. 1 reg. 8:253.

Bektorfva, f. Becktorfva. Sodomæ och

Gomorrhæ ... land ligger i bektorffuor och

askohögar. Forsius Esdr. 80.

5Bekuntiog

— 66 —

Belanga

Bekunnog, adj. Kunnig, erfaren,

styre-mæn .. . ther wel bekwnnoghe och förfarne

ære till Hollandh. Gust. 1 reg. 3: 342.

Bekyllra, tr. Förse med kyller.

Be-kyllra er barm Mot sablar, pistoler.

Bellman 5:345.

Bekymmer, n. Omsorg, ombesörjande.

Den tredje af CantzlieRåden kan under sitt

bekymber hafva alle Finsche, Est-, Lijf- och

Ingermanlandsche affairer. Civ. instr. 338

(1661).

Bekymmerlig, adj. Bekymmersam,

bedröflig. [T. kiimmerlich.] thenna

bekym-merliga tijden. L. Petri 3 Sänd. A 4 b.

huilkit itt swårt bekymmerligit wesende the

Christne föra på thenna iorden. P. Erici

1:104 a. hagel, krijg, moord, eller annan

bekymmerligin jemmer. P. J. Gothus Rel.

art. 145.

Bekymmersam, adj. 1. Sorgfällig,

omsorgsfull. tå begynte jag med alfvar och

bekymmersam åhoga tenckia på Svenska

skrifarten. Svedberg Försvar 10. huru litet

bekymmersamme vi äre ther om, at öfva oss

i bibelen. Sabb. ro 2:935. bekymmersam

om sit fäderneslands välfärd. J. Werwing

2:134. — 2. Bekymrad. Herburt tyckte illa

om fadrens vrede uppå sigh, och vardt der

utaf mycket bekymmersam. Peringskiöld

Vilk. 300.

Bekymmersamhet, f. Sorgfällighet,

omsorg. Moste ju thet (språket), när thet råkar

i oredo och olag, åter med

bekymmersamhet och beskedelighet uprettas. Svedberg

Schibb. e 2 b. språk, som med tilbörlig

bekymmersamhet rychtade äro. Ders. 421.

Bekymrad, p. adj. 1. Omsorgsfull, ett

om sitt språk bekymrat folck. Svedberg

Schibb. 131. — 2. Upptagen, förhindrad [af

omsorger), besvärad. Konungen war nu så

bekymbrat, att honom ingelunde war belägedt

(lägligt)... någet medh them företage. Svart

Kr. 5. Kongl; May:tt... icke må uti oträngde

måhle öfverluppen och bekymrad blifva.

Stjernman Riksd. 3:2023 (1686).

Bekymrelse, f. Bekymmer. Invertes

an-fechtningar äre hogsens bekymrelser. P. J.

Gothus Rel. art. 314.

Bekänna, tr. 1. Känna, vara bekant

med. (i part.) tagher vth aff idher wij sa och

förstondugha män, the som ibland idhra

slechter bekende {kände, välkände) äro. 5

Mos. 1:13. Så toogh iagh the yppersta aff

idhra slechter, wijsa och bekenda män, och

satte them offuer idher til höffuitzmän. 1:15.

Tag icke lättliga råd af den dig icke bekänd

(bekant) är. Stjernhjelm Here. 287. Medh

henne var Maxmilian väl bekendh. Hund

Er. 14 kr. v. 385. all verlden må blifva

bekänd med hvad osanning mine fiender och

ovänner fara. Gust. Adolf Skr. 192.

Sten-dernes procedurer ähre mig nog bekende.

A. Oxenstjerna Bref II: 244. — 2. Gifva

till känna, så wilie wij bekenna (vittna)

emoot tigh, at wij en vng man när tigh

allena funnet haffue. Sus. 21. Refl. Joseph

bekende sigh för sina brödher. 1 Mos. 45:

l. — 3. Erkänna, han skal bekenna then

okäres son för then förstfödda sonen. 5

Mos. 21:17. — 4. Tillerkänna, j alle szom

edert frelsse wela bekændæ warda, skwle . ..

edher presentera meth idra bestå rostningh.

Gust. 1 reg. 3:318. — 5. Vidkännas en

godtgörelse, vedergälla. the vele bekænne oss

med en mærkelig skænck och årlig tribut.

Gust. 1 reg. 4:197.

Bekännelse, f. 1. Erkännande, ther

vppå (på penningarne) wij eder.. . sende

wora bekennilsze och quittencier. Gust. 1

reg. 7:100. — 2. Vedergällning, han (som

deltagit i ett uppror) skall ... giffue oss til

bekennelsze fem hundradhe mark. Gust. 1

reg. 6:322.

Belabba, tr. Orena, nedsöla. Hvem

kaster bort barnet, när thet är belabbet?

Törnewall A 6 b.

Belack, n. Belackande, at omgås med

andra än de våra, Det vore på sig dra et

faseligt belack. S. Triewald 23.

Belada, -ladda, tr. [T. beladen.] 1.

Lasta. skeppen, aff prouiant beladne.

Schroderus Liv. 436. Skepsflåtter, medh

storm-tygh ... beladne. Ders. — 2. Belasta,

betunga, besvära, wij medt flere fremande

och vtländske szaker beladde äre. RR 22/2

1544. wij äre beladde medh en stoor

siwk-dom. O. Petri 2 Post. 143 b. margfalleligha

synder ... migh nu hardt tryckia och

swår-ligha beladha. P. J. Gothus Bön. h l b.

Sion vår modher är medh en öfvermåttan

stoor sorgh beladd. Forsius Esdr. 146.

hafva de (skrifterna) eljes något fel uti

ela-boration och styl och äre utan art, så

behöfver han (censor librorum) intet beladda

sig med deras rättande. Lönbom Uppl. 3:

108 (1688). — 3. Öfverlästa, beladdadhe

the sigh medh maat och dryck.

Schroderus Liv. 763.

Belanga, tr. [T. belangen.] 1. Angå,

beträffa, harnesk och annadt hwadh

krigx-handell belangar. Svart Kr. 60. the ting,

som wår saligheet belanga. Falck 137 b.

— 2. Träffa, råka. wij icke enckande witthe

(veta), om for:de waare fulmynduge

seninge-budt. .. edher wthij Calmarna belonge. Gust.

1 reg. 2:23. — 3. Bekomma, erhålla, hafwa

... then (egendomen) belanget och förwärfwat.

Gust. 1 reg. 5:88. Såå haffue wij änn nu

jngen endelig swar belangett. 8:255. — 4.

Bedja, anmoda. Och beflita tig attu kunde

koma honum vdj wore tyäniste, som vij

til-forende haffue belangett tiig ther vm. Gust.

1 reg. 8:267. — 5. Anhålla om, begära.

the godemenn i Dansche skola haffua hafft

theris sendebud tiil Lubke, Therföre är wor

kerlige begeren, ati wele giffua oss tilkenna>Belare

— 67 —

Beligga

huad the haffue ther belangett. Gust. 1 reg.

8:279.

Belare, se Bedlare.

Beld, m. Bild. [Mnt. belde, belt.] min

egen siäl, ther tu har nådigst lemnat Tins

egens Gudoms beld. Spegel Öpp. par. 53.

i hans (Molochs) namn var giorder En stygg

ofantlig beld. Tillsl. par. 94. Chiram ...

artigt hafver gutit Margfallig belder, som

kring väggar hafva sutit. Sal. vish. 22.

Bel da, tr. Bilda. Ty som man krutet

vil afmäta, beelda, klistra, Så seer man at

thet seen i luften börjer gnistra. (Om

fyrverkeri.) Spegel Guds verk 67.

Beleda, tr. [Mnt. beleiden, T. beleiten.]

1. Leda, ledsaga. Herre wij sa migh tin

wägh, och beleedh migh på retta stijghen.

L. Petri Dav. ps. 27:11. Vthsendt titt liws

och tijn sanning, at the beledha migh. 43: 3.

The Tydske Legater beleddes till sin herberge

uthi staden. Stock. Mag. 3:78 (1561). — 2.

Förleda. Hvij låten i ett spökerij så beleda

Eer till så skamlig gärning? U. Hjärne

Vitt. 127. _

Belediga, tr. Förolämpa, förfördela. [T.

beleidigen.] Allmogen ... försäckrades att

intet skole hafva behof at söckia någon

krigz-rätt, där (i fall) den eene och andre af

mi-litien then beledigadhe. HSH 31: 365 (1662).

Belefnad, m. Beslut. Stendernes

gådt-finnande och belefnat. HSH 31:179 (1663).

Belefning, f. Godtfinnande, beslut,

konung frederiks villie och beleffning. Gust.

1 reg. 5:12. then skadha Söffuerin Norby

öffuer Recessens beleeffning giort haffuer.

5:129.

Belefva, tr. och intr. 1. Gifva sitt bifall

till, samtycka till, besluta. [Mnt. beleven;

T. belieben.] the godhemen flere aff

dan-marks raadth haffue samma Contracth

be-leffuadh. Gust. 1 reg. 3:126. haffuom ...

beleffuath (beramat) en wapensyn i huario

lagsagw om kringh menighe riichit xx:de

dagh iwla. 3: 252. then ordinantia som senest

beleffuat vart i västrås. 6:2. Mose

beleff-uadhe (fann för godt) at bliffua när them

mannenom. 2 Mos. 2:21. Tå beleffuadhe

Apostlanar och Presterna medh hela

För-samlingenne, at man vthwaldé någhra män

aff them och sende til Antiochiam. Ap.gern.

15:22. Ozias beleeffuat haffuer vpgiffua the

Assyrier stadhen. Judith 8:10. Therföre

beleeffuadhe the Romare, at Judanar skulle

frij wara. 1 Macc. 14:26. han (konungen)

haffuer alt thet beleffuat (beviljat) som

mö-ghelighit är. 2 Macc. 11:18. haffua

beleeffuat göra någhon vndsetning them fattighom.

Rom. 15:26. menigheten hadhe them (som

skulle blifva själasörjare) fram och

beleff-uade (godkände) them. O. Petri Sakr. 9 b.

— 2. Förnöja, betala, vara fortenckte at

forskicke ... flere peninger tiil att beleffue

szamma knecter med. Gust. 1 reg. 10:3.

— 8. Re fl. Samsas, komma öfverens (med),

göra till viljes, ställa sig väl med. tagen

ty ey swa strengelige thenna eller annen

ärende före ... Beleffuen eder heller med

them (bönderna) i förstene at the faa vilie

till eder. H. Brask (HSH 13:103).

Belefva, tr. Upplefva. Jag hoppas

be-lefua den dag at Trundhem skall komma i

E. K. Maj:ts händer. Stjernhjelm (HSH

3:125). håppass iagh den daghen at belefva,

huilken noghsambtt lehr kunna decouvrera

mitt hiertelagh. M. G. df.la Gardie (HSH

27:257). hoo veet om Gud ey vil Förkorta

här hans tijd, at han ey skall belefva Den

vedervärdigheet, som vij uti än sväfva.

Rosenfeldt Vitt. 226. kännom värdet af

vår sällsynta lycka, att hafva fått belefva

tvenne så hugnande tidpunkter. Adlerbeth

(SAH fr. 1796 2:197).

Belefvad, p. adj. Kropsens lijff är itt

beleeffuat hierta. L. Petri Sal. ord. 14:30.

(Bib. 1541: itt blijdt hierta.) Jfr Belefven.

Belefvan, f. Beslut. Effter riikisins

rådtz beleffuan. Gust. 1 reg. 9:39.

Belefven, p. adj. Beleffwen, wenligh,

humanus, mansuetus, placidus, benignus,

clemens, blandus, comis, mitis, lenis.

Helsingius.

Belefvenhet, f. Beleffwenheet,wenligheet.

Helsingius.

Belibba, tr. 1. Förgifta. (Jfr F ö r 1 i b b a.)

dieffuulen migh ... medh sijn glödande och

belibbade skott (pilar) dräper. L. Petri Om

nattv. F1 b. heluitis grundsoppor, som

dieffuulen såsom en förgifftigh Basilisk j Paradijs

oss belibbat hadhe. P. Erici 3:117 a. — 2.

Nedsöla, nedsmutsa. Han hade sigh aff

hugg och dödhligh såår Belibbat, och alt

orenat sin håår. R. Foss 125. Hunden ...

belibbade sängen mächta illa. Lindner 82.

Belickrad, p. adj. Begifven på

läckerhet, läckermunt. (Se Licker.) . Så svåra

äre vi därpå (på utländska saker) belickrade,

at om tvänne ting af lika vicht och godhet

upgåves, skulle dät utlänska namnet

vågskålen nedtynga. Hermelin A2a. dess

(vällustens) liuflighetz giller, hvarpå naturen

är så belickrad. Dens. C 7 a. the kostelige

sablar (sobelskinn), uppå hvilka theras

[Ryssarnes) grannar så svåra belickrade äro. P.

Brask Puf. 375.

Beligga, intr. och tr. [Mnt. beliggen;

T. beliegen.] 1. Ligga på. Duffuemannen

beligger äggen och födher ungarnar så väl

som modhren. T. Johannis K12 b. — 2.

Ligga, vara belägen, the götz som danske

och norske äga beliggiandis här i Suerige.

Gust. 1 reg. 5:107. the ther näst beliggende

Landzender. Thyselius Handl. 2:171(1542).

— 8. Ligga, qvarligga, wette wij icke

hwad råd thet är att wort folk bliffue ther

lengre beliggiandis hoss them j lägret. Gust.

1 reg. 10:226. Thet är icke fördömeligit,Belista

— 68 —

Beläglig

diwpt och hårdt j syndena falla, vthan j

syndenne beliggiande bliffua. P. J. Gothus

Catech. V 4 b. Uthi Pergamo vardt Sulpitius

siuk, och bleff ther beliggiande.

Schroderus Liv. 526. — 4. Lägra, hafva samlag

med. Absalom belågh sins fadhers frillor.

2 Sam. 16:22. tå han belågh henne, wardt

hon haffuandes. 1 Mos. 38:3. Förbannat

ware then som beligger någhon fänat. 5

Mos. 27:21.

Belista, tr. Bedraga, lura. [T. belisten.]

The onde, hinderlistige och falske menniskior

förråda, belista och öfverfalla offta the arma,

svaga, oförståndiga och froma medh försåth.

R. foss 253.

Bellingskap, m. Förvisning. [Mnt.

halling, T. bannling, landsförvist person.] en

karl på ett skepp förverckade sitt lijf; för

den skedde förböön af hans camerater, at

han måtte sättias på denne öen (en

flott-holme) i bellingskap. U. Hjärne Anl. 392.

Belofva, intr. Lofva, utlofva. [Mnt.

beloven.] ähr så belofvet Kongen j

Franck-rijke Philipzburg att öfverantvarda. — Sedhan

varet och belofvet att gesanter till

Franck-rijke sendes skulle. A. Oxenstjerna (HSH

33: 64). Monachi, hvilka Gudhi belofva sigh

uthi kyskheet, hörsamheet och fattigdom at

lefva. Laurelius Påf. anat. 556.

Belufta, tr. Lufta. [T. beluften.]

So-lennes strimmor ... i hvilken alle jordiske

säder förandras, tå the them beskijna eller

beluffta. Risingh 29.

Belustiga sig, refl. Förlusta sig. [T.

belustigen.] Sedan de nu nogh hade

be-lustigat sig, gå de makligen hem. U. Hjärne

Vitt. 50.

Beluxa, tr. Lura, bedraga. [T. belugsen,

beluxen.] Hvem handla vill ehvad han

tarfvar, Går hälst til den ... Som icke dig med

list beluxar På någon slant. Rydelius Vitt.

113.

Belycksaliga, tr. Lyckliggöra. [T. [-be-gliickseligen.]-] {+be-

gliickseligen.]+} Hans Kongl. M:tz regemente

... är belycksaaligat medh en ährbar och

evigvahrande roo och vänskap medh störste

dehlen af dess naboer. Stjernman Riksd.

2:1462 (1664).

Belysta, -lystiga, tr. Förlusta. [T.

be-lusten, belüsten, belustigen] Oförvanskliga

nögd och glädie dit hierta belysta.

Stjernhjelm Here. 318. Vil tu dig och belysta

Med skön jungfrurs beläte? Fångne Cup.

10 intr. Martis krijg länder til at bedröfva,

men vårt (Venus" och Cupidos) til at belysta

verlden. Lycks. är. 2 intr. sinne-belystande

böcker. U. Hjärne Surbr. 90. naturens

studium ... ju längre man deruthi söker, och

ju mera man finner, ju högre det belystar.

Anl. 26. Sinn ok syn belysta I Herrens

herligheet. Lucidor Hh2a. belystiga sig

medh uthgående (spatserande). U. Hjärne

Vitt. 50.

Belåta, tr. 1. Efterlåta, vore (någre)

som heller geffua oss eth stycke peninga

æn the folk vthgöra, Swa belathom vj them

thill xx marc ortuge... för huar käril the

skulw vthgöre. Gust. 1 reg. 1:194. — 2.

Beläna. j ære begærendis athuj (att vi)

schule beläte edher medh thet dækenedömme

j lincopungh. Gust. 1 reg. 3: 51. — 3. Refl.

Vara belåten, betänk hur det vill låta, Att

den som lyst i Stockholms slott En man i

Savolax har fått Och dermed kunnat sig

belåta. J. G. Oxenstjerna 2:228.

Belägad, p. adj. Beskaffad, beställd.

scriffuer oss til ... hwre ther om ær

belæ-gath. Gust. 1 reg. 4: 60.

Belägen, p. adj. Läglig, lämplig. [Mnt.

belegen.] på beleghen tijd. Dan. 11:29.

Tå nu en beleghen dagh kom. Marc. 6: 21.

Och skalt vthwälia beläghen rwm. 5 Mos.

19:3. Om Konungenom teckes, . .. och thet

så wore Konungenom beläyet Esther 8: 5.

the skola ... när them så är belägit, sökia

til them (besöka dem) L. Petri Kyrkord.

57 a. skal Kyrkiotienaren hålla predican ...

och handla någhor materia som lydher om

Syndaboot, eller hwadh ellies är belägit.

Ders. 42 b.

Belägga, tr. 1. Lägga band, bojor på.

beladhe han honom, och kastadhe honom j

fängelse. 2 Kon. 17:4. — 2. Besätta, spärra.

bestälte han itt hinderhåld, som skulle

be-läggia väghen. Schroderus Liv. 327. —

3. Belägra, omringa, omgifva. Konungen j

Assyrien drogh ... til Samarien, och beladhe

thet j tryy åår. 2 Kon. 17:5. en liten stadh

war... och kom en mechtigh Konung och

beladhe honom, och bygde stoor bolwercke

ther om kring. Pred. 9:14. Saul lät kalla

alt folcket til strijdh ... och skulle beleggia

Dauid och hans män. 1 Sam. 23:8. Alle

Hedhningar beleggia migh. Ps. 118:10. han

är ock sielff belagd (behäftad, omgifven,

TTspiy.strat) medh swagheet. Ebr. 5: 2. — 4.

Ådagalägga, bestyrka, ther kraffdes på

be-wiss, som skulle beleggias medh then helige

scrifft. Svart Kr. 104. — 5. Erlägga,

inbetala. Hans Sasse haffwer iiij deler (i grufvan)

och haffwer han them belagcth wppå thenne

inlegningh (inbetalning) på hwar dell iiij

marc. Jernk. ann. 1845, s. 36. — 6.

Öfverlägga. wij wette jngen vti thet ganske rijke,

ther ... diupare förnufft haffuer sådane actige

saker belegge ok betracta. Gust. 1 reg. 7:

513. — 7. Vederlägga. Christus . .. belade

theras smäliga ord medh en godh wiss och

skäligh grund. L. Petri 1 Post. Y 6 a.

Denne otillbörlige och osanfärdige

beskyllning belade H. F. N. medh desse

efterföljande skääl och bevijs. HSH 19: 222 (1600).

— 8. Bilägga, sådan stridighet understår jag

mig icke belägga. Spegel Ord. företal cl b.

Beläglig, adj. X. Lämpligt belägen.

Giff-wendis henne (abbedissan i Vadstena) stånga-Beläglighet

— 69 —

Bemärka

bro querna ... för skellenora quern her wid

Stocholm, epther hon bætre oss förr haanden

liggher, och stangabro querner ær clöstret

belegligære. Gust. 1 reg. 3: 344. — 2.

Läglig, lämplig, passande. [Mnt. belegelik.]

tilsammen komme paa nogen beleglig stad

oc tiidh. Gust. 1 reg. 4:42. han warder

kommandes, tå honom så belegelighit warder.

1 Cor. 16:12. söke beläglige land och

plat-zer, ther the sig nare, bärge och nidsättie

kunde. Stjernman Com. 1:141 (1555).

Beläglighet, f. 1. Belägenhet; passande,

fördelaktigt läge. [Mnt. belegelicheit.] ää

hwarest the ridho eller wandrade, thå

be-skodhade the jw alla beleghligheeter i

mar-kenne, med bergh, dalar och sletter. O. Petri

Kr. 79. landets beläglighet. Schroderus

Uss. C 4 a. — 2. Lägenhet, lägligt tillfälle.

Læg tiig och al wijn om ath förhöra om alle

belæglighether. Gust. 1 reg. 1:119. thet är

ecke i mijn belegligheet, eij heller mögeligit,

iach i så kortt tijd komme kan. 5:236. Så

giffue wij eder tilkenne atuj nw aldelis

affer-digett haffue till siös wore orligx skiip, mett

then meste magt, som på thenne tijd vdj wor

beleglighett (råd och lägenhet) är. 9:187. och

(Judas) sökte efter belägligheet, ath han mötte

öffuerantwardha honom (Jesus). NT 1526

Luc. 22:6.

Belägra, tr. 1. Lägra. Om ... någhor

kötzligha beläghrar henne. 4 Mos. 5:13. han

beleghrade henne och åtte itt barn med henne.

O. Petri Kr. 81. — 2. Refl. a) Hafva

samlag. han hade belegratt seg mett szin

feste-mötz frencke. HSH 29:92 (1540). en gifft man

belägrar sig med en gifft kona. Schmedeman

Just. 67 (.1577). b) Lägra sig, slå läger, the

hadhe sigh uppå en fast och välbeläghen ort

beläghrat. Schroderus Liv. 846.

Belägrelse, f. Belägring. Beläghrelse,

Obsidio, obsessio, obsidium. Helsingius.

Belägring, f. Biläger. Bröllop och

belägring. P. Erici 3:50 a.

Belämpa, tr. Lämpa, tingha medh

al-moghen ... ath the wille wara oss behielpuge

... hurw i thet besth mett them belempa

kwnne effter legligheten. Gust. 1 reg. 3:107.

belempe alt gott bland then meneman. 6: 56.

— Refl. wåpnesyn hollis skwlle ... som wår

och rikesens ærende sig belempa på thenna

tijdt. 3:318.

Belämplig, adj. Lämplig, huad tiid

be-lempeligest vore till sadan förhandling.

Gust. 1 reg. 4:13.

Belära, tr. Upplysa, utvisa. [T. belehren.]

månde bisperne ... en sådan förskrifning från

sig giffua som (bilagan) n. 8 belärer. HSH

21:304 (1691).

Beläte, n. Hwars belete (bild på

skattepenningen) och offuerscrifft är thetta? The

sadhe til honom, Keysarens. Matth. 22: 20.

Så som spegelen tagher vthi sigh itt belete,

så tagher ock wårt hierta j sigh Christi kund-

skap. 2 Cor. 3:18 (glossa). itt ganska

liufli-ghit och tröstelighit beläte, hwilket vthaff wår

hiertas taflo aldrigh skulle vthstroket warda.

L. Petri 2 Post. 171 b. itt beläte j en speghel

beskodha. Ders. 230 b.

Belätesnidare, m. Bildhuggare.

Beläte-snidhare, statuarius, hermoglyphus,

simula-crorum sculptor. Helsingius. Statuarius,

belete snidare. Var. rer. voc. D 2 b. en

konstrijk belätesnidare, Phidias vidh nampn.

T. Johannis Cc5b.

Belätestod, f. Bildstod, han skal

sönderslå the beletestodhar. Jer. 43:13.

Belätestormare, m. Bildstormare.

fördrifvit the swermare, Beletestormare och

bulrare. Svart Kr. 124.

Beläteverk, n. Bildverk, the snickare

och timbermän, hwilke . . . snijdha

belete-werck._ Syr. 39 (38:28).

Belöpa, tr. Öfverväxa. den ängen, som

af mossa belöpes. Risingh 10.

Bemanna, tr. 1. Besätta (med manskap).

the bemannadhe festen på berghen. Judith

4: 3. wel bewara och bemanna portanar. O.

Petri Kr. 186. hann bemanner slotthet wäl

mett folck. Gust. 1 reg. 8: 254. bemanne

grentzen med ... dugeligit folk. Fin. handl.

8:170 (1554). — 2. Utrusta, ty lät han utropa

sin svåger, Hertig Magnus, för en konung i

Lifland, bemannade honom med en ansenlig

krigsmackt. Girs Joh. 3»kr. 7. Hertig

Magnus, ... bemannad af storförsten i Ryssland

med fem och tiugu tusend man. Ders. 18.

Bemartla, tr. Martera. (Se Martla,

Martilera.) ängslan Altijdh (skall) din usla

siäl... betvinga, bemartla. U. Hjärne Vitt. 96.

Bemena, intr. Mena. beder iach eder

herredöme ... then (min skrifvelse) i swa god

agth och meningh teckens vnderstonde oc

for-merckie som hon bement oc vtscriffuen är.

(HSH 24:34 (1512.

Bemodra, tr. (af Moder.) Befrukta,

göra fruktsam. Slik alster hafver tå then

Helge And befodrat, Och med sin Gudoms

kraft then öde-iord bemodrat. Spegel Guds

verk 33.

Bemopa, -måpa, tr. = Mopa. Han

(Reinike) tå Fru Giremod (varginnan) uthi

thet sinne ßemåpte. R. Foss 96.

Bemura, tr. Förse med mur, kringmura,

befästa. [T. bemauern.] städhernar äro store

och bemuradhe vp til himmelen. 5 Mos. 1:28.

Bemyrra, tr. Blanda med myrra. the

gåffuo honom bemyrrat wijn dricka. Marc.

15: 23. han then bittra och bemirradhe

kalc-ken för werldennes synder dricka skulle.

P. Erici 1:113 b.

Bemägta sig, refl. Bemägtiga sig. med

een väldiger hand bemächta sig vallade

städer. Leyonstedt 17.

Bemärka, tr. 1. Utmärka, beteckna.

Metallerne ... lijknas huar vidh sin planet:

huarföre the och medh planete-teknen plägaBemärklig

— 70 —

Benjuta

bemärkias. Stjernhjelm Arch. C la. —

2. Hafva bemärkelse, betyda. Är icke then

hvijta färga bäst? ... Reenheet, oskyldigheet

sammalund Pläer then bemerkia i all stund.

J. Sigfridi I 6 b. — 3. Refl. Låta b. sig.

låta sig märka, forfare huadt her Söffuerin

Norby haffuer j synneth eller hurw han låter

siig bemerkie. Gust. 1 reg. 3:10. nogra aff

wora swänner . .. sigh flux bemerke lathe

medt en ohöffuisk och olideligh mwndh. 7:1.

han hölt then misstyckio, som han hadhe till

honom, icke lengre inne medh sigh, utan lät

sigh ... uppenbarligen ther medh bemerkia.

L. Petri Kr. 74. låter bemerkia sigh medh

någhot hemligit haat til någhon. Kyrkord.

5 a. medh aflösningen och Herrans Natuard

läte wij oss meer än nogh bemerckia, hwad

lust wij haffue til Gudz rike. 2 Post. 42 b.

Konung Magnus läät så bemerkia sich

som han wille vndtsetia landet. O. Petri

Kr. 133.

Bemärklig, adj. Som har bemärkelse,

betecknande, ord och ordasätt, som äro gode

och mycket bemärkelige. Lindestolpe

Skörb. 55.

Bemästra, tr. Bemästra sig, taga i

besittning. [T. bemeistern.] förnembligaste

deras (Spaniens och Frankrikes) ögnemot

består där uthj att de kunna deste lättare

bemästra Engeland." HSH 28:245 (1659).

Ryska Zaren ... acbtar att erhålla dominium

maris balthici och sedan bemästra

siökan-terna af Sverige. 28: 332 (1714). Vår kung

bemästrar Thorn. Geisler 851. Hafvet der

omkring af en ansenlig flotta var bemästrat.

Malmborg 824. — Refl. Gripa. (Nattvakten

skall) sigh bemästra aff dem, som oliudh

åstadhkomma. Stjernman Com. 3: 593 (1667).

Bemöda, tr. Möda, anstränga, besvära.

[T. bemühen.] öfning i vapn och skaft

bemödar ryggen och armar. Stjernhjelm

Here. 180. bemöda sin egen kropp.

Schroderus Hoff. väck. 128. en trött och bemödd

krijgzhäär. Liv. 574. vårt regerings rådh

(skall) på våra vägna intet bemöda eller

bekymbra högbemälte vår faderbroder med

regerings sakerne. Stjernman Riksd. bih.

248 (1597). wij haffue icke varit til sinnes at

bemöda eder medh någen rijkzdagh. K. br.

a8/< 1629. måtte H. K. M:t icke hafva orsaak

undersåterne om flere hielper att bemöda.

Gust. Adolf Skr. 308. så vil ey heller iagh

om thetta ährendet edher flere resor förgäfves

bemödha. Schroderus Liv. 65. tå moste

han bemöda ståthollaren om folck som föra

hans tygh. Hoff. väck. 13. dhe prästmän

som understå sigh att bemöda Hans Kongl.

May.tt emoot Kyrkio-ordningen ... att blifva

hulpne til någon lägenheet. Stjernman

Riksd. 2:1507 (1664). — Refl. tina monga

trolkarlar ibland hwilka tu tigh jfrå tin

vng-dom bemöödt haffuer. Es. 47:12. vi haffde

gerne seth för merchelige rikisins ærende

skyl, atj haffde bemöth eder (gjort er mödan,

omaket att komma) hiit vp at dele med oss

oc vort menige Rikis rad eders godhe rad oc

förnumst. Gust. 1 reg. 1: 97. Badh ... athe

(att de) wille göre wäll... och bemöde sigh

dijth till talls medh henne. Fin. handl. 10:

216 (1593). (Hertig Johan) förskickade strax

sitt sändebud till K. Erich sin broder,

begärandes broderligen att H. K. Maj:t till

Hans Nådes hemkomsts högtid sig bemöde

ville. R. Ludvigsson 262.

Bemöta, tr. 1. Möta. Vår kropp bemöter

der (i himlen) sin fordom trogna siäl.

Ach-relius Vitt. 443. — 2. Mota. öfvervåld

afvärja och bemöta. Stjernman Riksd. 3:

1997 (1686).

Benala sig, refl. Begifva sig, nalkas.

[Mnt. sik benalen. F Sv. nala, nalkas.] at i

strax oförtöffuith werdhens wilie benala eder

hiit tiil oss tiil talssz och mötis. HSH 19:

122 (1506). Hade iach wel strax benalet mich

ther hædhen. 19:123. i acthede eder benale

nedh i landith moth kalmarna. 20:80(1507).

Ther fore bede vj atj vele benale eder till

Vastena till möte med oss. Gust. 1 reg.

1:248. Benåla tich til mina siel och förlossa

henne. Dav. ps. 1536 69:19.

Ben bryta, tr. Rådbråka, stegla. [Isl.

beinbrjöta.] Miuggmördare . . . beenbrytas

(steglas). Comenius Tung. 669.

Benedia, tr. Välsigna. [L. benedicere;

Mht. benedien; T. benedeien.] Benedijet

ware then som kommer j herrans nampn.

NT 1526 Matth. 21:9. titt heligha benedyedhe

nampn. O. Petri Men. fall G 3 a.

Benedig, adj. Benägen. Electus j Aabo

ær wel sielff benedugh tiil ath wara henne

fölgactugh tiil wiborgh. Gust. 1 reg. 2:126.

hwar wij kwnne tiig nogon del tilföghe til

berningh ... ther til skal tw finna oss

gwn-stegh oc benedegh. 4:107.

Benegd, p. adj. Benägen, nogra . .. gode

men, the iak viste eder nåde synnerlige

be-neyde vara. H. Brask (Gust. 1 reg. 2:272).

wij... hade gerne warith benegd tiil ath fly

eder saa mykit som reth ær. Gust. 1 reg.

3: 27. wi... warit eder altiid benegdh tiil thet

bestå. 6:96. hans innerligha hierta är ganska

stoorligha benegdt til idher. NT 1526 2 Cor.

7:15.

Beneka, tr. Neka. både hoffmänn och

knechtter haffue tiidt och offte aff oss

begäret thet wij j wnderdånighet skulle skriffue

for them tiil Hög:te K. M. åm en nådig hielp

. .. huilcket wij them i lengden icke heller

wisthe att beneke. Fin. handl. 4:158 (1556).

thett för:ne hwstrw Barbro medh någen godh

skäll icke kundhe beneke. Hist. handl. 13.

1:183 (1565).

Benjuta, tr. Njuta, tillgodonjuta,

ön-skandes, att de Eders Kongl. Maij:ttz

allernådigste mildheet... beniuta kunde. HSH

31:120 (1662).Benkalf

— 71 —

Bepligtig

Benkalf, -kafle, m. Vad. [Isl. kålfi, vad.]

Sura, beenkalff. Var. rer. voc. B i a.

baak-nedhan knävecket äro beenkalfvarne.

Comenius Tung. 258. Beenkafla, sura. Ders.

index. Herren skal slå tigh medh een ond

böld på knään, och vppå beenkalffuana.

5 Mos. 28:85.

Benlägg, m. Lägg, benpipa. Hans

been-legger äro såsom iernstaffwrar. Job 40:13.

Benlösning, f. Varder man huggen eller

stungen i arm, lår eller annorstädes å kropp,

ther aftøugg eller benlösning ej sker. Lag

1734 M. B. 35:1.

Benning ? [Bändning]. (Vid fördelning

af byte, som vunnits i sjöslag) skal oss (K.

Maj:t) tiilhöre halfft skiip och godtz, beste

anker och benning. Gust. 1 reg. 10:129.

Benrad, f. Benrangel. the dödhe

menniskors benradh. Schroderus J. M. kr. 2.

then, som lustigt qvadh, Skulle liggia här

(i grafven) som benaradh. Wivallius 346.

Förekommer äfven hos Tegnér : kämpens

benrad i ättekullen. 1:110.

Benskena, f. Benharnesk, beväpnade

med stormhatt, skiöld, beenskeno och pantzer,

altsamman aff jern. Schroderus Liv. 36.

Benådning, f. Pension. Then så stor

. . . åhrlig benådning hafver, at hälften ther

af hinner til femhundrade daler. Lag 1734

R. B. 30: 6.

Benåla, se B en ala.

Benåsne, m. [Isl. beinasni, onager,

vrld-æsel. B. Hald. Luther: ein beinern esel;

Vulg.: asinus fortis.] Isaschar skal wara en

been åssne, och läghra sigh emellan

gren-sonar. 1 Mos. 49:14.

Benägenhet, f. Böjelse, hiertat... är

oreent och fult med onda lustar och

bene-ghenheet. L. Petri 2 Post. 177 b.

monga-handa benägenheter äro j menniskionnes

natwr. Falck 14 b.

Benägning, f. Benägenhet, tess gode

benägningh och gönstoghet. HSH 24: 22

(1512).

Benämna, tr. Bestämma, til noghen

be-nempd tidh och terminum. Gust. 1. reg.

4:101. Presternes åker, then togh han icke

in, ty thet war förskickat aff Pharao til

Presterna, at the äta skulle thet them benemdt

war. 1 Mos. 47:22.

Benöja, tr. Förnöja, godtgöra, betala.

[T. benägen.] han sigh med wåre

schatt-skyllige vndersåter... om samme äng förlijka

skall och them therföre benöije. RR 14Is

1546. — Refl. Nöja sig. tienstfolck ... skole

sigh effter tijdzsens och landsens lägenheet

medh en skälig löön benöija låta.

Stjernman Com. 1:75 (1546). när thet war aff nöden

kunde the och låte sigh benöie medh

barke-brödh. Svart Kr. 21. then sigh medh godh

och beståndigh skäl wil lata benöya. L. Petri

Dial. om nattv. I 3 a. — Part. Nöjd. Inte

benögd med dätt, at the hafva bracht dig i

liuset. Stjernhjelm Here. 481. Menniskian

är intet benögd med then vishet som Gud

henne tildelt hafver. Svedberg Dödst. 41.

Benöjande, n. Förnöjande, belåtenhet.

ställe riigzens varur så högt, och åther igen

the Lubeske varur i thet värde, at riigzens

undersåter theruthaff ett benöiende haffue

måtte och iw bliffue uthan schade.

Stjernman Com. 1:116 (1550).

Beobakta, tr. Iakttaga, ombesörja. [T.

beobachten.] een instruction för mig öfver

dee saaker iag i General Gouvernementet

hade at beobachta. HSH 31:328 (1662). iag

flottans och siöfolckets conservation mig

skulle låta högst vara anlaget att beobachta.

Ders. 358.

Beoroa, tr. Oroa, störa. [T. [-beunruhi-gen.]-] {+beunruhi-

gen.]+} i fall Dannemarck skulle

commer-cierne ... vidare beoroa. Lönbom Sv. arch.

2:255 (1660).

Beplanta, tr. Plantera. [T. bepflanzen.]

Med lorbär-trä beplanta Then fagre Mälars

strand. Stjernhjelm Fångne Cup. 5 intr.

Bepligta, tr. Förpligta. [T. bepflichten.]

alt löffte och eedher som beplicta til at späkia

kroppen. 4 Mos. 30:14 Refl. hon sigh

be-plictar til fasto. 30:5 (glossa). Wij haffue

widh förbannelse beplichtat oss sielffua, ingen

ting smaka, til tesS wij haffue dräpit Paulum.

Ap. gern. 23:14. wij haffue beplichtat oss

under Christi baneer. P.J. Gothus Kors.

C 7 a.

Bepligta, tr. [T. beipflichten.] 1. Biträda,

förena sig med. Wij oss ifrån hvar annan

icke skole afsöndra låta, och then hopen

beplichte, som någonthera af oss öfverfalla

ville. Stjernman Riksd. bih. 251 (1598). —

2. Hålla sig till, följa. Rijkzens Historicus

skall... referera in Annales hvadh som

åhr-ligen sig tilldrager inrijkes och emellan Oss

och våre grannar och dett fliteligen notera

uthur siälffue acterne, så att han inthet annat

än siälffue sanningen beplichtar. Civ. instr.

317 (1626). — Jfr Bipligta.

Bepligtare, m. Anhängare. [T. [-beipflich-ter.]-] {+beipflich-

ter.]+} hanss forrædeligha tiilhengiare och

be-plichtare. Gust. 1 reg. 2:161. bijplichtare.

Tegel Gust. 1 hist. 1:74.

Bepligtelse, f. Förpligtelse, hans ...

be-plictilse och swaaren eedh. Gust. 1 reg. 4:14.

aff hennes mun vthgåår een beplichtelse

öffuer hennes siäl. 4 Mos. 30: 7.

Hedhnin-ganar syndat, och emoot theras eedhs

beplichtelse giordt hadhe. 2 Macc. 15: 10.

moste han göra ther uppå stoor beplichtelse,

at han intet bijstånd skulle göra sina bröder.

L. Petri Kr. 81.

Bepligtig, adj. Pligtig. Thenne frijheet

är huar och en menniska beplictogh till ath

förswara. O. Petri Svar till P. Elice a 3 a.

Bepligtig, adj. Tillgifven, the vore then

Grekiske religionen beplichtige. Petrejus

Beskr. 2:24. — Jfr Bi pligtig.Beplåga

— 72 —

Beram

Beplåga, tr. Plåga, beplågade godhiertige

Christne geffua granna acht vppå Gudz Ord.

P. J. Gothus Tål. C 6 b. Mose ... haffuer

warit en ganska beplågader man. Ders. E 8 b.

then högt beplågade David. Svedberg Sabb.

ro 2:1463.

Beplöja, tr. Plöja, at bonden ej förlorar

Een eenda handfull korn i the beplögde foror.

Spegel Guds verk 135. sorg ... Som

an-sichtet vårt gör beplögt medh åldrens fåhrar.

westhius Vitt. 11.

Beprisa sig, re fl. Berömma sig (af något),

sätta sin berömmelse i? åkeren myckit

förbättres och säden fast theraf förmeres kunde,

att almogen yttermere sig herefter beprijsede

och vinlagde ... att hölle och leggie allehande

quick boskap upå. Stjernman Com. 1:83b

(1546).

Beprislig, adj. Prisvärd, ett odödeligit

beprijsligit namn och rychte. Stjernhjelm

Virt. rep.

Bepryda, tr. Hwadh beprydher tu mykit

titt wesende [gifver det ett fagert sken),

at iagh skal wara tigh nådheligh? Vnder

sådana sken bedriffuer tu iw meer och meer

ondt. Jer. 2:33. Tu skalt icke beprydha

(orättmätigt gynna) then fattigha j hans saak.

2 Mos. 23:3.

Beprydelig, adj. Praktfull, the alle medh

en beprydeligh triumph in uthi stadhen fahra

skulle. Schroderus Liv. 906.

Bepröfva, tr. Pröfva. Han bepröffuar

them såsom guld j vgnen. Vish. 3:6. Lijka

som vgnen pröffuar the nyia krukor, altså

bepröffuar bedröffuelsen menniskionnes sinne.

Syr. 27:6. Titt ord är wel bepröffuat. Ps.

119:140. bepröffua migh och förnim huru iagh

menar thet. 139:23. Himmelens och

iorden-nes skepelse kunnen j bepröffua. Luc. 12:56.

hwar och en bepröffue sijn eghen gerning.

Gal. 6: 4. j måghen bepröffua hwadh betst

är. Philipp. 1:10. Hwar på bepröffuar tu ath

tu troor på gudh? O. Petri Underv. a4a.

Beputsa, tr. Tillpynta. [T. beputzen.]

i sängarne somt. . . (är) af stöflorna smort,

af stoft fast illa beputsadt. Stjernhjelm

Bröl. 25.^

Beqvida, tr. Qvida öfver, sörja, dhen i

boyor, band sitt öde måst beqvijda.

Wexio-nius Sinn. C 2 a. Människior samt alt hvad

lefver,... Eder skapare beqviden, Som med

döden är afliden, Skaparen, som Jesus är.

P. Brask Vitt. 304. (de) beqvida dig med

ett stort ^sorgeliud. Verld. fåf. speg. 35.

Beqväda, tr. Besjunga. I ähren värde

att vähl hundra ähreminnen Beqväda skull"

det band, som mellan ehr är skedt.

Wexio-nius Vitt. 403.

Beqväm,-qvämd, adj. 1. Lämplig,

tjenlig, läglig. Beqwemd, Laghom.

Helsin-gius. huar the (biskoparne) besörgia them

(kyrkorna) med the clerker som obequemme

ære, manslagare, drinkare eller the som icke

kwnna eller vela predica gudz ord, kan thå

konungen . . . besörgia kirkiona med then

som bequem ær. Gust. 1 reg. 4:241. her

Esgiærd ær ther ganske beqwemd til (att vara

kyrkherre). 1: 56. landet... war bequemdt

rwm til at födha theras booscap. 4 Mos. 32:1.

iorden ... bär them bequemma örter. Ebr.

6:7. föruthan mine egne olägenheter, som

jntet tillatha mig långe breff, så ähr eij heller

denne tijdhen därtill bequemb. A.

Oxenstjerna Bref 11:465. — 2. Skicklig,

duglig. tacken Fadhrenom som oss haffuer

bequemma giordt til at deelachtighe wara j the

helighas arffuedeel j liwset. Col. 1:12. vijg

och beqvem till alla ridderlige stycker. Gust.

Adolf Skr. 77. jag hafver nu ... j min tiänst

en tämelig bequemb karl. A. Oxenstjerna

Bref II: 466. ingen är beqväm til at lida, utan

then, som är villig til at lyda. Spegel Pass.

and. 308._

Beqväma, tr. 1. Göra beqväm, passande»

afpassa, lämpa, öffversij the skråger (skrån)

som uthi Reffle och Stockholm brukes, och

them till thenne stadz (Narvas) legenheet

be-qvembma. Gust. Adolf Skr. 277. skrud,

som kostbart är bebrämat, Som högste

mästaren haar passat och beqvämat. Spegel

Guds verk 179. the brukade sin religion

såsom itt instrumentum status, til at beqvähma

menigheten effter regenternas vilia. P. Brask

Puf 19. — 2. Bereda beqvämlighet, fördel»

gagna. Vij för godt funnit at låta then

gam-ble tullordningen ... förbättra, och thermedh

declarerat then gode affection vij bäre til at

beqvemma alle handlande och vandlande.

Stjernman Com. 2:188 (1638). Dock vest

du aldrabäst hvad mig beqväma må. Frese

105. — 3. Passa, anstå, een dygd som alle

tämer, Men kungar alramäst och härligast

beqvämer,... är at vara mild moot them som

nåden tiggia. Spegel Guds verk 289.

Beqvämlig, adj. = Beqväm. 1. the en

bequemligh dagh bestemdt hadhe. Sus. 15.

bequemligh tijdh eller tilfelle. L. Petri

Dial. om mess. 77 a. vthdela Sacramenten ...

j rettom tijdh, på bequemlig rum. Kyrkost.

10 b. — 2. medh sinne predikan göra folkit

bequemmelighit til at anamma Christum. O.

Petri 2 Post. 7 b. äre wij til någhot

be-quemlighe, så är thet aff Gudhi, hwilken

ock oss bequemligha giordt haffuer til at

föra thet nyia Testamentzens embete. 2 Cor.

3: 5,6.

Beqvämlighet, f. 1. Passande sätt, skick.

han hölt bequemmeligheet och måtto med

ätande och drickande. L. Petri 2 Post. 212 a.

— 2. Skicklighet. Hedningarna hafva meent

Poesien vara gudarnas eget tungomåål, thet

menniskiorna ej kunna lära, med mindre

them gijfs een synnerlig beqvämligheet ifrån

himmelen. Spegel Guds verk 1.

Beram, n. Öfverenskommelse. [Mnt. [-beram]-] {+be-

ram]+} huilkit beram (om förbund)... är såBerama

— 73 —

Bergsskygd

lydhandes. O. Petri Kr. 180. samma beram

eller beslutt. Ders. 181.

Berama, tr. 1. Öfverenskomma om,

uppgöra. beszlutet som ther på (om ett förbund)

beramadt wardt. O. Petri Kr. 179. aff

för-ståndigha män beramade stadgar och

ordi-nantier. L. Petri Krön. pred. B 3 a. — 2.

Beställa om, ombesörja. Så beramade thå

Engelbrect breffuet, med huilkit the vpsade

konungenom theres huldskap. O. Petri Kr.

173. attj her vdinnan beraama vile vårth

gangn och fordeli. Gust. 1 reg. 4:25.

Kyr-kiones gemene bäste ... berama. A. Andreæ

Försp. till Uti. på Dan. b la. Jfr Rama.

Berappa, tr. Rappa. [T. berappen.] Skall

och hele Slottett innen til, så myckitt som

icke är af huggen steen, flitteligen berappes.

Hist. bibi. 2:221 (1588).

Bereda, tr. Tillreda, bereedde en stoor

natward (aftonmåltid). Judith 6:19. ena

mal-tijdh beredha. 2 Macc. 2: 28. beredher oss

4Påschalambet. Luc. 22: 8.

Berede, adj. Färdig, i ordning. [Mnt. =]

hade wij formodett ath Boijerten skulle på

thenne tiidh ware aldelis berede. Gust. 1 reg.

11:82.

Beredning, f. Befästande. (Erkebiskop

Trolle) foretagit eller begynt med stäkes slotz

beredningh thetta obestånd emot siith eigit

fädernes riiche. HSH 24:64 (1516). stäkes

slotz beredningh emoth riikit och mich (Sten

Sture). 24:65.

Beredskap, m. Redskap, anstalt,

tillrustning. [T. bereitschaft.] Een ovänt syn,

en tancka, Ett missförstånd och feelgrep är"

mijn vapn, mijn rustning och beredskap,

Ther med iag faller an mång tusend man

Och heele härar häriar. Stjernhjelm

Freds-afl 3 intr.

Berefva, tr. •Omslå, omlinda med rep,

band (tunnband) o. d. [Mnt. bereven.] hoo

szom vpslår kistor tunnor byltor eller nogot

bereffued godtz. Gust. 1 reg. 10:130. Lin,

merling berefvades om fyrkulor och

fyrkransar. Adlersparre Afh. 247, 219. Se

Fyrboll.

Beregna, tr. Vattna med regn. [T. [-be-regnen.]-] {+be-

regnen.]+} En åker wardt beregnat, och then

andre åkren, som intet beregnat wardt,

för-torkadhes. Am. 4: 7.

Berepa sig, refl. Repa sig. han lätt

hugga neder till ellofva tusend man, rijket

till een sådan skada, att samma provintz sig

icke till denna dag bereppat hafver. Gust.

Adolf Skr. 86.

Berga, tr. Rädda, om (i sjönöd) then

ene kunde och måtte, med godt samvet,

störta then andra i sion, på thet han sielf

måtte blifva burgen? Bechstadius 81.

Skeppet... kom i brand, at fåå personer

allenast blefvo burgne. Dens. 141.

Bergaltare, n. [Luther: bergaltar,

Vul-gata: prostibulum.] fremst på alla wäghar

bygde tu tijn berghaltare, och giorde tina

fäghrind til een styggelse. Hes. 16:25.

Bergelott, m. Bergarlön. thett

arbettz-folk som ther tilhielpe (att berga gods från

strandadt fartyg) skulle haffua ehnn

måtte-ligh berggebtth. Gust. 1 reg. 2:264.

Bergenfisk, m. Eg. fisfc från staden

Bergen; stortorsk? Piscis bergolicus,

bergenfisk. Var. rer. voc. R 2 b. berghenfiisk.

Gust. 1 reg. 2: 238. lithet östen om Trinnes

(vid Hvita hafvet) ähr mechta stortt fiske

medh bärgerfisk, raff, räcklingh och långor.

HSH 39:101 (1581). huar gill Siölap ... skall

nu her effter uttgöre till Suerige fyre wåger

rockor eller Bärenfisk. 39:185 (1605).

Bärn-fisk. Ders. til Stockholm låta inskeppa

allehanda Berger- så ock klippe- och Islands fisk,

ehvad namn den och hafva kan. Stjernman

Com. 2: 685 (1652). Torsk och sill... stöör,

langar (långor), bergefisk. Spegel Guds

verk 196.

Berggeld, n. Bergarlön. [T. bergegeld,

n.] att the giffwe tich ... ett skäligt berggält,

för thet thu haffwer holpet them rädde schipp

och godtz. RR maj 1544.

Bergkyrka, f. = Bergaltare. [Luther:

bergkirche, Vulg.: lupanar.] bygde tu tigh

berghkyrkior ... på alla gator. Hes. 16: 24.

Bergsadel, m. i förtiden och af ålder en

särdeles Bergsadel varit hafver, hvilken sin

ursprung och uphof derutaf hafver fått och

bekommit, at Landsens Herrer, Regenter

och Konunger de principaleste och

förnem-ligaste bergsmän, som genom flitigt och

idke-liga bergsbrucks drifvande til någon

synnerlig förmögenhet komne äre och sig om sit

fädernesland och sin öfverhet väl at förtiene

beflitat och anlägit vara låtit, med ansenliga

och hederliga skiöldemärken hafve förärat

och med särdeles priuilegier benådt och

begåfvadt. K. br. 80/i 1621 (Bring Saml. 1:54).

Bergsega, f. -sege, m. Bergolja. Lind

Ord.

Bergsel, f. Bergning. Engebärsel,

enge-bergzell. HSH 21:180,191 (1650).

Bergsförståndig, adj. Som förstår sig

på bergsbruk, lathe wij nw dragé tijt vp

(till Dannemora) någre nykompne

bergzfor-stondige, som ther skole ... med all macht

taghe sig bruchningen före. RR 20/e 1545.

Bergskulle, m. Bergstopp. Tå nu Herren

nidher kommen war vppå Sinaj bergh offuan

vppå kullan, kalladhe han Mose vp på

bergskullan. 2 Mos. 19:20.

Bergskåra, f. Bergsremna. [Isl. [-bjarg-skora.]-] {+bjarg-

skora.]+} han må inkrypa j steenklyfftor och

bergskoror. L. Petri Jes. proph. 2:21.

Bergssko, m. Ett slags hästsko ?

Bergx-skoo. Gust. 1 reg. 1:153.

Bergsskygd, f. Skygd af ett berg.

[Luther: dunckel des bergs.] hon . . . kom

nedher j berghs skygdena. 1 Sam. 25:20.

(Öfv. 1878: undangömd plats i bergstrakten.)Berida

— 74 —

Berymmas

Berida, tr. 1. Rida {på). Af hästar, dem

han hade nöye utaf at berida, hade han stallen

fulla. Malmborg 479. — 2. Genomrida,

rida omkring pä. [T. bereiten.] måtte visse

och beskedelige män. förordnas i alle

landz-ändar, som ... beride och besåge almennirigs

skogarne. Stjernman Riksd. 2:959 (1638).

sijr jag adelen j sin nähring så och sine

inkompster mest vara graveret, först af de

månge opbördz män, som alle berijda deres

godz. A. Oxenstjerna (HSH 30:58). en

troup, hvilcken måtte kunna brukas till att

berijda stranden och hindra, att fienden ...

måtte kunna anlända. HSH 35:803 (1656).

Berimma, tr. Göra rim öp er. [T. [-be-reimen.]-] {+be-

reimen.]+} Leffren vil jagh berimma effter

gammalt sätt. Bordrim A 7 a.

Beringa, tr. 1. Omringa. [T. beringen.]

befalte han . . . ingalunda fienden tilstädia

krijgzhären at beringia. Schroderus Liv.

404. beringia een stad. Rudbeck Att. 1:

186. Gud . . . alla haf hvart med sin strand

beringat. Spegel Guds verk (1745) 77. —

2. Ringa, inringa, beringa diuret.

Stjernhjelm Or dl. till Here.

Bero, intr. när Gudh vil ... castija och

straffa sina uthvalda, kunna vij aff förnufftet

intet begrijpa, uthan måste ställat i Gudz

sköön och låtat beroga i Gudz viszheet. J.

Botvidi Pest. 24 b.

Berop, n. Kall, kallelse. [T. b er uf.] wij

... hielp aff honom i alla åliggiande nöder,

effter hwars och ens beroop och kallelse

wisseliga förwenta måge. P. J. Gothus Conf.

I 3 a. Deth är en edel ting och mycken heeder

värdt, När man i det berop, som himmlen

har beskiärdt, Sigh steller flitigt an och

brukar alt sitt bästa ... På det han snält och braff

fullgör sin embetz plicht. Rosenfeldt Vitt.

203.

Beropa, tr. [Mnt. beropen; T. berufen.]

1. Utropa, berykta, titt nampn wardt beropat

fierran på öyanar. Syr. 47:17. förnemde

Paulus beskriyar och beropar Martinum luther

med hans anhang for kiettare. O. Petri

Svar till P. Elice a 2 a. the beropa och

be-klagha them för ohörsamme och vproriske

män. Uti. på Dan. 93. beropte (utgaf) sigh

för vnge Her Steens son, kallandes sigh Niels

Steenson. Svart Kr. 101. — 2.- Kalla. Strax

beropades menige man tilsamman, på thet

konungen ... muntligen them til tala måtte.

Schroderus Liv. 400. Jag således är genom

min sahlige faders person nogsampt ärnat och

beropen til närvarandes stånd. Gust. Adolf

Skr. 198.

Berosa, tr. Rosa, berömma, then Peder

Schram är berossat etc. (vilje vi) ati

granneliga bespane vm han är szå dugelig szom ord

aff går. Gust. 1 reg. 10:111. I... varda

härföre uthaf omliggiande land och rijken

be-roste. Gust. Adolf Skr. 187. Refl. the

uppenbarlighen sigh uthaff konung Persei

gunst och vänskap berosadhe. Schroderus

Liv. 902.

Berota sig, refl. 1. Rota sig. itt trää

thet widh watn planterat och widh en beck

berotat är. Jer. 17:8. effter thet (på stenören

fallna sädet) war icke wel berotat,

förtorka-dhes thet. Marc. 4:6. — 2. Sammanrota

sig. hade han siigh berotath ... wthij ith

förbundt med Söffuerin norby. Gust. 1 reg.

2:181.

Bers, m. och f. Jagt. Lind Ord.

Bersa, intr. Jaga. Se B ar sa.

Bersan, f. Jagt. hon all tidsens längd

med jagt och bersan stekte (stäckte,

förkortade). Spegel Guds verk 202.

Bersmessa, f. Bertilsmessa,

Bartholo-meidag, den 24 Aug. Dijkman 148.

Berusta, tr. Rusta, utrusta. [T.

be-rüsten ] j eder väl berosta skulle medt goda

hästar och drabtyg. Gust. 1 reg. 5:144. til

huilken förlegning (nedläggning af kon.

Kristierns krigsfolk) wij beryste oss med

alla makt. 7: 451. Ephraims barn berustade

medh wapn och bogha. L. Petri Dav. ps.

78:9. ett segelskep beröstadt till 100 man.

Svart Kr. 5. Rijket.. . war beröstadt och

förmannadt både til watn och land.

Åre-pred. 64.

Berycka, tr. Afrycka, frånrycka. Han

(Cupido) dierffdes ... mohr sins svahner

sielff berycka duhn och svantz. Wexionius

Sinn. C2la.

Berykta, tr. 1. Utsprida rykte om, göra

ryktbar, göra allmänt bekant. Oc beryctis

(går ett rykte) her at konungen aff Pålen

acther oc wiil sätie j dag med store försten.

Finl. 671 (1517). Hoo kan vthtala herrans

mact, och berycta (förkunna) alt hans loff?

Dav. ps. 1536 106:2. the gingo vth, och

berychtadhe honom (Jesus) j thet hela

landet. Matth. 9:31. begynte han förkunna

och berychta thet som skeedt war. Marc.

1:45. berychtadhe the vth hwadh them sagdt

war om thetta Barnet. Luc. 2:17. thetta

talet är berychtat jbland Judanar, in til thenna

dagh. Matth. 28:15. om hwilket taal

berychtat är offuer hela Judeska landet. Ap.

gern. 10:37. — 2. Vanrykta. han haffuer

berychtat ena jungfru j Israel. 5 Mos. 22:

19. the Påueske oss för Luterske kettare

tilförenne vthförde och berychtade och än

nu berychta. L. Petri Kyrkost. 4. förer

han (hyresgäst) ett lastbart och lösachtigt

lefverne, at hus theraf berychtadt varder.

Lag 1734 J. B. 16:14.

Beryktan, f. Vanryktande. baaktalan

och berychtan. P. Erici 2:171 a.

Beryktig, adj. Ryktbar. [Mnt [-beruch-tich.]-] {+beruch-

tich.]+} Babylon ... haffuer en long tidh warit

achtat för then berychtigeste i hela werlden.

Uti. på Dan. 14.

Berymmas, dep. Rymmas. Där

han-dhel och handvärck kundhe medh tidhenBeråd

— 75 —

Beröfva

så mycket tiltaga, att borgerskapet icke

kundhe berymmes uthj den nyie stadhen.

HSH 35:338 (1656). _

Beråd, n. 1. Öfverläggning,

öfvervägande, betänkande. Men thet stodh på

berådh emellan Her Götstaff och them (kon.

Kristierns folk) wid en månadz tijdh om the

conditioner och wilkor, vnder hwilke the

honom Stocholms Stadh och Slott vpgifFua

wille. Svart Kr. 70. han wille haffua

sa-kene på berådh vppå nogre dagar. Ders. 80.

Men när the eskadhe slotzloffuonar aff her

Steen, togh han thet på berådh til annan

daghen. O. Petri Kr. 289. taghe wij vti

berådh (draga i betänkande) att jnryma

vt-lendskom mannom någott ytermera wilkor

her i wort rike. Gust. 1 reg. 7:136. — 2.

Beslut. De små barnen togo sitt eget

beråd. Sv. forns. 2: 98.

Beråda, intr. Rådgöra. [T. berathen.]

Jag kan så fåfäng ting ei höra eller skåda,

At vi, en fängslad hop, om krig och frid

beråda. Spegel Tillsl. par. 111. — Refl.

[T. sich berathen.] — 1. Rådgöra, wij...

måghe wäll lidha atj ther om (om

biskopsvalet) berådhe edher in til jula helgen. Gust.

1 reg. 6: 328. the haffua berådhit sich j sijn

hierta, och giort med hwar annan itt förbund

emoott tich. Dav. ps. 1536 83:6. Jagh vill

migh berådha Medh alla mina frendher. Sv.

forns. 1: 7«. beråda sigh med vijse och

trogne Rådh. R. Foss 108. Jagh må migh

beråde med eder på hvad vilckor och set

jagh mina sacker anstella skall. Gust.

Adolf Skr. 478. — 2. Besluta, störste

parten hade berådt sigh vilia förlåta Rom och

samptligen dragha til staden Veij.

Schroderus Liv. 156. — Part. Berådd, betänkt,

besluten. Så ære wij och sså nw beråde

ath wij ... thet (att låta kröna oss) welia

haffua för hender på the helga trekonga dagh.

Gust. 1 reg. 4: 335. må thet (godset) bliffua

tilstædis til thess wij bliffue bettre berådde,

huad ther åff göras skall. 4:339. huar i skule

sitia ther frij för then taxa ... förleggis ther

med en canica prebenda, thet wij doch icke

berådde äre at skee skall. 6: 230. Therföre

är iagh berådd på at leggia selskap medh

henne (visheten). L. Petri Sal. vish. 8: 9.

han eskar idher fram til räkenskaps, förr än

j ären någhot berådde ther vppå. 4 Post.

40 a. the vore aldeles berådde och

beväpnade til strijdz. Schroderus Liv. 14. —

Neutr. berådt förekommer i adverbial

ställning: uppsåtligt. Han kan af svaghet

stundom fela, Men aldrig gör han ondt berådt.

Dalin Vitt. I. 3:46.

Berådeliga, adv. Med beråd, med fri

vilja, the henne (jordrymden) weluileligha

och berådheligha sålt hadhe. Fin. handl.

6:131 (1529).

Berådfråga sig, refl. Rådföra sig. [T.

sich berathfragen.] man berådhfråger sigh

ther om hoos een som förstånd haffuer ther

vppå. Berchelt 2 Pest. G 8 a. Legaten,

til at vijdare berådhfrågha sigh, var kommen

til Rom. Schroderus Liv. 29. han hade

ther om berådhfråghat sigh medh sine

vänner. Ders. 82.

Berådslå, tr. Rådslå om, öfverväga.

[T. berathschlagen.] förfarne mästare ...

skole opå en viss ort sammankomme och

berådslå hvad om theres embete nyttigt och

gagneligit vara kan. Stjernman Com. 1:

463 (1602). Rijksens saker... som på thenne

almennelige håldne rijkzdagh äre berådslagne

och beslutne. Riksd. 1:504 (1600). the

saker, som berådslås, stadgas och beslutas,

skole skee medh samptelige rijkzens rådz

råde. 2:1303 (1660). berådslå the ärender,

ther uthinnan menige rickzens välfärdh och

tarf beståår. Gust. Adolf Skr. 223.

Beräkna, tr. Genomräkna, revidera,

öfverse och beräkna de 7 mäns räkenskaper.

Stjernman Com. 1:746 (1619).

Beränna, tr. Kringränna. spärra. [T.

berennen.] Vij berende staden. Hund Er.

14 kr. v. 152. the Fabier blefvo på alle

sij-dhor berände aff fienden. Schroderus Liv.

95. vi äre runt omkring med vee berända.

Eurelius Vitt. 77. the komma oss heem

för wåra dör och berenna oss inne. L.

Petri Kyrkost. 16 b. wägen medh så

be-hendiga grip berend och förtagen warder, at

the icke kunne framkomma. A. Andreæ

Försp. till L. Petri Kyrkost. B 3 a.

Berätta, tr. Gifva nattvarden. [T. [-be-richten.]-] {+be-

richten.]+} Presten ... beretter then siuka. L.

Petri Kyrkord. 59 a. Sedan then siuke

således beretter är. Ders. — Refl. Begå

nattvarden. [T. sich berichten.] ingen .. prest

haffue mact til ath vpholla våris herris

lekamen för nogon som sig åff gudelighet

be-retta vii. Gust. 1 reg. 4:255. huar oc en

må berätta sigh oc tagha sijn gudh oc

skapare när honum tyckis. 6:306. thet skulle

wara platz (svårighet) få någhot kärelle så

stoort som behöffdes til så mykit folk som

sigh vnder tijdhen til lijka (på samma gång)

beretter. L. Petri Dial. om mess. 91 b,

Berättighet, f. Rätt, rättighet, vi

förgäta vår nästas berättighet, när vi så snåle

äre uti vår egen fördel. Hermelin D7a.

Han afhänder sig för vår skull en del af sin

berättighet. Dens. E 3 b. då du haver

honom (tjenaren) rundeligen sin berättighet

givet, afskeda honom vänligen ifrån tig.

Dens. E 8 b.

Beröfva, tr. Röfva, plundra, beröffua

Gudhj hans ähro ifrå. L. Petri 4 Post.

33 a. gå j eens mechtigs manz hws, och

beröffua honom hans booting bortt. Matth.

12:29. gaff them j theras hand som them

röffuadhe, at the them beröffua skulle. Dom.

2:14. the som tigh beröffuat haffua, skola

beröffuadhe warda. Jer. 30:16. han skalBeröja

— 76 —

Besegling

tagha bortt alt thes (landets) godz, och skal

skinna och beröffua thet. Hes. 29:19. en

röffuare ... öffuerfaller och berööffuar

färdande folck. P. J. Gothus Rel. art. 278.

Beröja, tr. Röja. the berögde och

op-ropade them som för:ne stämpling mäst

åstadt kommet haffua. Gust. 1 reg. 5:53.

the berögde och huru grofweligen han hade

förtalat Konungen. Svart Kr. 172.

Beröka, tr. Röka. [T. beräuchen.]

be-rökie kammaren, så at han bliffuer

välluch-tande. Schroderus Hoff. väck. 114. är

thet sedvenia uthi sombligha landom, at

barnaföderskona henne (hålörten) hoos sigh

hafva, sigh och barnet ther medh at beröckia.

A. Månsson Ört. 131.

Berömma, tr. 1. Med beröm utropa,

förkunna. Elisabeth . . . berömer Mariam

för sin Herres modher. P. Erici 3: 91 a.

— (NT 1526 uppräknar i förspråket berömma

bland de ord, som "wäl skola synas selsyn"

och som anses behöfva förklaring, "för the

eenfållugha skull, så lenge (till dess) the

begynna wänias ther widh".) — Refl. Skryta.

beröma sigh, at the wilia förstöra tin

Helghe-dom. Judith 9: 11. — 2. Omnämna, citera.

[Jfr L. laudare.] Konunga och Höfdinga

Styrelsen .. . skrifven är vel för 400 åhr

til-bakars, althenstund han berömer Ægidium

Romanum, then vid åhr 1280 skrifvit hafver.

Svedberg Schibb. 60.

Berömmelse, f. Skryt, förhäfvelse.

Be-römelse, iactatio, iactitatio, iactantia,

osten-tatio, gloriatio, arrogantia. Helsingius.

Hedhninganar . . . som mitt land intaghet

haffua medh stoor berömelse och hoghmoodh.

Hes. 36:5.

Beröra, tr. 1. Röra, skaka. Herrans

röst berörer öknena. Ps. 29:8. Tu som

iordena haffuer berördt och rempna låtet.

60:4. — Refl. Komma i rörelse, när han

kom in j Hierusalem, berördhe sigh hela

stadhen. NT 1526 Matth. 21:10. — 2. Röra,

antasta. Ären skulle ingelunde beröran

vtan låta faran hwart han kunde. Svart

Kr. 13. — B. Röra, beveka. Tå berördes

Holofernis hierta. Judith 12:16. — 4.

Vidröra, förmäla, berätta. Teslikes warder ock

berordt i wor Swenska Cröneke om ena

gudhinno som när the Latiner kallades Ceres.

O. Petri Kr. 13. Och berörer then Danska

Crönekan om noghra andra konungar. Ders.

19. — 5. Anmäla, anhängiggöra. han

skickar sziith fwlmyndughe sendtningebudt tiil

lubeeck ath beröra szin sack ther j rætthe.

Gust. 1 reg. 2: 133.

Bes, Bess, Biss, n. Gå i bes, löpa

b e s s, biss, vara löpsk. Dee (svinen)

flootas, dee rootas, the gå så i bees. S.

Brasck Förl. sonen K 4 a. nu, sedan denna

bängeln börjat löpa bess efter henne, skall

I veta hon sätter näsan i vädret. C.

Gyllenborg Sprätth. 15. Bedragare, vill du då stedze

löpa biss? ... och glömsker eij besinna Hvad

troo du låfvat har din enda hulda qvinna?

Düben Pulp. 9. Löpa i biss. Lind Ord.

Besa, intr. Kesa. (Se Rietz.) kon besår

1 språng som en hjort, med svansen i krom,

endast för en liten fluga, som hvarken kan

sticka eller bita henne. Linné Tal om ins.

18. Det gick just som då fä för bromsar

börja besa. Livin 126.

Bese, tr. 1. Se, se efter. I ären speyare,

och ären kompne til at besee huarest landet

är öpet. 1 Mos. 42:9. Tå sende Judas

speyare tijt, och lät besee huru starcke

fien-danar woro. 1 Macc. 5: 38. Herrans öghon

äro mykit klarare än solen, och besee alt

grant hwadh menniskionar göra. L. Petri

Sir. bok 23:28. — 2. Betrakta, skärskåda,

tillse, på thet wij här må komma på then

rätta grunden ... skole wij först besee noghor

ordh som Evangelisten scriffuar. O. Petri

2 Post. 38 a. Så wilie wij nw besee hwadh

lärdom oss här giffuin warder. Ders. 33 b.

3. Se till, ombesörja, thet första iagh

haffuer beseedt mijn ärende. Philipp. 2:23.

(Öfv. 1882: så snart jag fått se, huru det

går med mig.) — 4. Besöka. Dina Leas

dotter... gick vth til at besee thes landzens

döttrar. 1 Mos. 34:1. Tå sende Saul bodh

til at besee Dauid. 1 Sam. 19:15. — 5.

Förse, wile wij saa bese eder hær j landeth

med tiilbörlige förlæninger. Gust 1 reg. 1:96.

Besegla, tr. 1. Försegla. Och tu Daniel

fördöl thenna orden, och besigla thenna

scrifftena. Dan. 12:4. skalt tilsluta dörena

effter tigh, och besigla henne medh tin eghen

ring. Bel i Babel 10. Tå gingo the bortt,

och förwaradhe graffuena medh wachtare,

och beseglde stenen. Matth. 27:66. ena

book ... besegld medh siw insigel. Upp.

5:1. — 2. Genom beseglad handling

tillförsäkra. thet wij thorn loffuat oc besigled

haffue. Gust. 1 reg. 6:78.

Beseglad, part. Seglande, snabbseglande.

godh, wäl besegladh Örligx skepp. Gust. 1

reg. 8:251. effter thett samme kraffwell war

vell beseglad, war hann för udtt widt (förut

vid pass) 4 wicker siöös. HSH 2:53 (153 ■).

then Lybiske Boijortt... icke war så

be-segldh, att han kunde fölghe flåthen. Hist.

handl. 13. 1:145 (1564). Reenen (ett skepp)

ähr ille besegelt. 8. 2:88 (1566). ähre sama

schipp inthet tienlige, både för theris

diup-wadighet, så och för the.orsaker, att the fast

gamble schipp och inthet synnerligenn

beseglde ähre. HSH 36: 216 (1579). bygga

tienlige och väl beseeglade farkostar.

Stjernman Com. 4:215 (1679).

Besegling, f. Beseglad skrift,

hand-linger och beszeglinger huilka the sielffue

met oss alle endrectelige samtyckt oc

be-szegelt hade. Gust. 1 reg. 6:218. giffua

them sådana breff och besegling som the

begärade. Svart Kr. 73.Besigta

— 77 —

Beskansa

Besigta, tr. och intr. Undersöka,

besiktiga. [T. besichten.] en byggiemestare, som

tess förstondh hadhe och besiktha kunne

huarest lägligiste wore en graff wpkasta. Fin.

handl. 2:261 (1547). haffuer besichtet

lägenheter iffrå Wiborgh til Nyen. 3:233 (1555).

besichte och förfare vm alle thenne slåtzens

wnstender och lägenhether. 3:237 (1555).

låta skåda och besigta sin dotters Mariæ af

Hertig Carl utlofvade och bebrefvade

lifge-dings stycker. S. Elofsson 225.

Besilfra, tr. Försilfra. [T. besilbern.]

j skolen ohelgha idhra besilffwradha

affgu-dhar. Es. 30: 22.

Besinna, tr. Inse, förstå, fatta. Söffuerin

norby schulle haffua seendt danmarkis riichis

raadt ith breff wij honum tilscriffuit hadhe ...

kwnnom wij icke besynna huadt breff thet

schulle wara. Gust. 1 reg. 2:45. the haffua

wnuikit oc giffuit sig in thil Danmark, huad

the ther actha att skaffa kunne wij ey

fulleliga besynne. 6:106. O huru lustigh äro all

hans werck, ändoch man som noghast kan

besinna ena gnisto ther aff. Syr. 43 (42: 23).

så oforstondige och oforfarne j scrifftenne at

wij intit besinna kunne vtan vthlegning och

forclaring. O. Petri 2 Post. 85 b.

Besinnelse, f. Öfvervägande, til theris

(ärendenas) yterligare besinnilse görss väl

behoff att vij medt rijkesens rådt komme til

samman. Gust. 1 reg. 5:89.

Besira, tr. Sira, utsira. [T. bezieren,]

den högedle, välborne och med alla adeliga

dygder rijkeligen bezirade jungfrun.

Wexi-onius Vitt. 406.

Besitta, tr. och intr. 1. Sitta på, i. iagh

... bliffuer werdigh til at besittia mins

Fa-dhers Stool. L. Petri Sal. vish. 9:12. han

efter sin fader skulle närmast vara att

be-sittja konungasätet. S. Elofsson 185. att

man kan besittia sin häst och styra sin

glaf-wen. Brahe Oecon. 10. Häradzhöfdingarne

besittia rätten uthi egne persohner.

Stjernman Riksd. 2:1481 (1664). Jfr B i sitta. —

2. Sitta. Rådett bleff besittiendes att

ran-sacka och ende allahanda sacker allt intill

mörckan kom. HSH 2:7 (1522). wij haffuom

en sådana öfuerstaprest, som besitiandes är

på höghre sidhon maiestatennes stools j

himmelen. NT 1526 Ebr. 8:1. Giff migh

Wijs-hetena, som besittiandes är widh tin Stool.

L. Petri Sal. vish. 9:4. Fästningaringen

moste vara skickat effter fingren, skal han

annars ther på besittiandes bliffua. T.

Johannis P7a. — 3. Bo, vara bosatt; bebo.

en daghakarl then ingenstädz besittiande

(bofast) är. Syr. 37:14. the som vidh almenne

vägherne besittiandes och boendes äre.

Stjernman Com. 1:175 (1561). theras land,

ther vthi the besitiandes woro. P. Erici 6:

134 a. Then til Jerusalem sägher, War besittin

(bebodd), Och til Juda städher, Warer bygde.

Es. 44:26. — 4. Besätta. Kongl. M:tt haff-

uer latidt medh bönder besittie en part aff

the nys vptagne affuelsgårder. HSH 27:2

(1561). then besitne (af djefvulen besatte)

wort helbröghda giordher. NT 1526 Luc. 8:36.

Besk, adj. Bitter. Icke giffuer een kella

aff itt holl (hål) bådhe sött och beeskt watn?

Jac. 3: il. wor fiende besk är oss så hesk.

Psalmb. 1536 27.

Beskada, -skadiga, tr. Skada, tillfoga

skada. [T. beschaden, beschädigen.]

be-skade tiil liff eller godz. Gust. 1 reg. 10:50.

han (Ryssen) hafver måst till evig tid släppa

dhe roofhuus, therutur han oss tillförende

beskadat hafver. Gust. Adolf Skr. 178.

rijket i een eller annor måtto at beskada.

Stjernman Com. 2:112 (1638). Ju meera

som man the orena kroppar bespijsar, ju meer

beskadigar man them. Sparman Sund. sp.

279. man moste uthi henne (hvilan) ett mått

hafva, så framt at hon ens hälsa icke

be-skadigha skal. Ders. 321.

Beskaffa, tr. och intr. 1. Skaffa, anskaffa.

han szådana (förnödenheter) beskaffar oss jn

j landhit. Gust. 1 reg. 8: 260. tu skulle

be-skaffe oss en hoop siöfarit folk. 8: 348.

Be-skaffer och besteller gråterskor. Jer. 9:17.

— 2. Bereda, åstadkomma, beskaffa früd

och rolighett. Gust. 1 reg. 6:160. wele j

gerna beskaffa, att oss skall skee rett. 8: 282.

O huru stoort är thet godha som tu ...

bescaffat for menniskiors barnom. Dav. ps.

1536 31:20. huar udi Engeland ingen

for-deel står till att beskaffe. Stjernman Com.

1:109 (1550). — 3. Uträtta, utföra, wij her

til dags hafft haffue ther så granna act vppå,

at han j then motton (K. Kristiern i försöket

att väcka ovänskap mellan Sverige och

Danmark) intit haffuer kunnit beskaffa. Gust. 1

reg. 8: 51. haffuer giort k. Christiern ...

sa-dana motstond och affbrek at han icke haffuer

kunnit beskaffa sin wilia. 8: 73. Tå skal han

förgrymma sigh emoot thet helgha Förbundet,

och skal beskaffat (utföra, verkställa det,

neml. förgrymmandet). Dan. 11:30. — 4.

Befordra. Thesses kroppar beskaffadhe

Tobias til begrafning. Tob. 1:21. — 5. Skaffa

(med), befatta sig (med), beswärligit är,

al-tijd haffwe så mykit beskaffa med myntet.

RR ®/7 1544. en werldzligh Domare moste

låta sigh nöya medh thet han hörer och seer,

och haffuer widhare medh ingen ting beskaffa.

L. Petri 2 Post. 177 a. Sedhan hadhe man

uthi nijo daghar at beskaffa medh gudztienst

och offer. Schroderus Liv. 695.

Beskafva, tr. Öfverskafva, öfverskrapa.

[T. beschaben.] om samma citron tempereras

och beskafves medh sucker, ... blifver hon

magan beqvem. Schroderus Pac. 56.

Beskansa, tr. [T. beschanzen.] 1.

Kring-skansa, belägra, kom NebucadNezar... med

all sin häär emoot Jerusalem och beladhe

honom, och beskantzadhe honom alt om

kring. Jer. 52:4. beskantsade och beskötBeskatta

78 —

Beskedlig

han staden. Girs Joh. 3 kr. 21. — 2.

För-skansa, befästa. Han lät sigh ther om mykit

wårda, at hans folck skulle bliffua vthan

skadha, och hadhe stoort omaak först at

be-skantza stadhen. L. Petri Sir. bok 50:4.

beskantze och befäste Wijborgz slotth och

stadh medh alle nödhtorfftige tilbehöringer.

Fin. handl. 8:309 (1555). beskantze och

be-feste lägredh. HSH 36: 278 (1581). the sigh

jämte vidh hvar andra beskantzat hadhe.

Schroderus Liv. 455. the beskantzade sig

uti Hispanien. Peringskiöld Jord. 70. the

förbyggia och beskantza samma stad med

stora vallar. Ders. 86.

Beskatta, tr. 1. Belägga med skatt, hwar

och en effter sina förmågho beskattadhe han

til silffuer och gull. 2 Kon. 23: 35. han gaff

sich in til Gotland ... och beskattade thet

hela landet til en stoor summo penninga.

O. Petri Kr. 47. — 2. Skattskrifva. aff

Keysar Augusto vthgick itt bodh at all

werlden skulle beskattas. Luc\ 2: l. the gingo

alle hwar vthi sin stadh, til at läta beskatta

sigh. 2:3. — 3. Pliktfälla. Kemmenerene

skwle beskatta lårens howisk for thet han

röchte syn kordare paa bron aat michel.

O. Petri Tänk. 21.

Besked, n. 1. Betyg, skriftligt intyg,

pass. the fremmende icke skole uthan

be-skedh draga genom landet. Stjernman Com.

1:165 (1559). the hvarken passbordh eller

beskedh hafve. 1:271 (1577). — 2. Beting,

vilkor, förbehåll. Och giordes fridhen med

sådana beskeed, at om noghon parten wille

trädha i frå fredhen, thå skulle han läta then

andra thet första (förstå) tolff wikur til

för-enne. O. Petri Kr. 175. alt thet wij begiere

oss til godho, skal wara bidhit medh såådana

beskeedt och wilkor, ath om thet kan wara

honom (Gud) til loff och ära, thå skal han

oss thet giffwa och annars icke. Men. fall

H l a. — 3. Förstånd, urskilning. Och än

thå at.. . man pläghar seya, Forrädhare skal

man med forräderij winna, Så moste thet

doch med beskeedh forstondet warda, Ty thet

är jw aldrigh lofflighit at förrådha noghon

med falska eedher. O. Petri Kr. 75. säya

en ting vtan beskede. Svar till P. Eliæ

e l b. han wille icke ... at the så slett vthan

all beskeed gesta skulle, hwar som helst the

först kunde bekomma herberge. L. Petri

3 Post. 136 b. emoot... ketterij och

förgiff-tigh lärdom skal en rettsinnigh Predicare

tijdt och offta, doch medh förnufft och

beskedh tala. Kyrkord. 5 a. Hemmen edra

salta tårar, Sörg- ok klagen med besked.

Lucidor Q i b.

Beskeda, tr. [Mnt. bescheden.] 1. Skilja,

åtskilja, han gör här en åtskildnat på

men-hiskiorna, säyandes, Fadher förlåt them thet,

ty the weta icke hwad the göra. Ty then na

orden beskeeda tweggehanda syndare. L.

Petri / Post. c 5 a. — 2. Bestämma, be-

skära. Swa frampt han vnduika vill then

plicht vthi lagboken beskeet ær. Gust. 1 reg.

1:194. lät migh få til maatz min beskeedda

deel. L. Petri Sal. ord. 30: 8. han (Kristus)

oss, såsom en fadher på sitt yttersta sinom

barnom och arffuingom, ärnar och beskedher

(testamenterar) thet ewigha fädherneslandet.

P. Erici 1:251 a. Vårs Herres Jesu Christi

dyyra och högverdiga testamente, i hvilko

han haffuer beskeedat oss sin helga lekamen

och blod. P. J. Gothus 1 Pred. A 4 b. han

beskedher hvariom och enom sitt vissa

embete. L. Paul. Gothus Mon. pac. soo. —

3. Beordra. The Swenske swarade, att the

icke wore beskedde aff sin herre lenger

draga än till Konungzhampn. Svart Kr. 5.

han skulle them (brefven) förskicka, när

leg-ligast wore, tijt the them beskedat hade.

Ders. 144. vele vij sielfve samma penninger

... lefverere vår nådigste förstes trogne män

uthi hvar landzände, som beskedde blifva

them at anamma. Stjernman Riksd. bih.

257 (1602). Freiset aff Upland ... beskedades

åth Vastena. Girs Gust. 1 kr. 186. När nu

en mächtigh Furste ville tigh förordna och

beskedha en sin betrodda Cammartiänare .. .

then ther skulle uppå tigh achta. A.

Lau-rentii Hust. 174.

Beskedenhet, f. Eftertanke, besinning,

förstånd, klokhet. [Mnt. beschedenheit.] så

sade han sig det ingaledes gilla... som

förutan någon synnerlig beskedenhet och i hans

svaghet (sinnessvaghet) giordt var. Tegel

Er. 14 hist. 282. han var een man som ringa

beskedenheet och intet samvete hade. Gust.

Adolf Skr. 85. the medh största

beskedenhet sä varda uptuchtadhe, at the bådhe

lätteligen fatta och snarligen fullända thet them

til at lära aldranyttigast är. L. Paul. Gothus

Mon. pac. 172. Then sälla fru ... sin vandel

fört med then beskedenhet, At afund ock thes

namn vid grafven måste lofva. C.

Rudenschöld 387. Hon (vreden) utföser af sinnet

all beskedenhet. Hermelin C 8 a.

Beskedig,adj. [Mnt.beschedich.] 1. Klok,

förfaren, höge ... ärender at öffwertenckia

bequem och beskedigh. Svart Ärepred. 67.

— 2. Ordentlig, noggrann, en klar och

beskedig reckenskap. Fin. handl. 4: 242 (1556).

the skulle samma clockor annama, och göra

therföre en beskedig regenskap. Svart Kr.

154.

Beskedlig, adj. 1. Som det är besked

med, dugtig, duglig, han hade så släte

tanckar om vår Poësij, att hon intet skulle

kunna åstadkomma något beskedeligit verck

uti en så tårr materia som blötte reglor äre.

Düben Boil. skald, förord. — 2. Förståndig,

förfaren. (Förekommer ofta som

hedersbenämning för domare m. fl.) Thenne ...

be-schedelighe men saathe j nempdhen. Gust. 1

reg. 3: 87. all oreda på gräntsorne ... skulle

igenom beskedeliga mäns ransakning rättas.Beskedliga

— 79 —

Beskria

Girs Joh. 3 kr. 80. en beskedelig karl, som

sine stycker förstår. A. Oxenstjerna (HSH

29:289). — 8. Bestämd, afgörande, forfara

(åstadkomma)... på all ærande en god

be-skedeligh enda. Gust. 1 reg. 4:174. — 4.

Ordentlig, noggrann, en clar och beskedelig

regenskap. Fin. handl. 1: 239 (1542).

hollen-dis ther vdöffwer gode och beskedelige

Register, så att wij måge wete, hwart wåre

peninger bliffwe. 7:121 (1544). wij måtte

bekomme enn clar och beskedeligh

wnderuis-ning huru skatten wtgiörs wdj alle partzeler.

4:176 (1556). hölle beskedelige och klare

domböker. RR 29/» 1546. — 5. Tydlig,

begriplig. lärdomen (läran) är reen, wiss, claar

och beskedeligh. Falck 149 b. — 6.

Blygsam, anspråkslös. Landzfolket sågh honom

vara så beskedeligh, at han thet konungzlighe

nampnet icke ville antagha, och at uthi

honom var ingen ståltheet. Schroderus Liv.

329.

Beskedliga, adv. Tydligt, klart, skal

Predicaren ... läsat så ther vthaff (ur boken)

longsambliga och beskedeliga, så at bådhe

vng och gammal må görligha förnimmat. L.

Petri Kyrkord. loa.

Beskedlighet, f. 1. Förstånd, urskilning.

thenne boken Machabeorum skal medh

for-nufft läsin och hördt wara, thet är, medh

stoor beskedeligheet och rettan.doom. O.

Petri Sakr. 27 a. Beskedeligheet wil Gudh

haffua bådhe med giffuande och i gen

ta-ghande. Kr. 94. skola eenfallige Predicare

vthi theras förclaring lära haffua och bewijsa

thenna beskedeligheten, at the medh flere

ord thet förhandla, som tyckes någhralunda

wara mörckt och oclart. L. Petri Kyrkord.

10 b. vthi idhra troo läten finnas dygd, och

j dygdenne beskedeligheet, j

beskedelig-hetenne måtteligheet. 2 Pet. 1:5,6. (Öfv.

1882: förståndighet.) tu må behålla godh

rådh, och tin munn weta beskedheligheet.

Ord. 5:2 (Öfv. 1878: så att du följer kloka

råd och dina läppar bevara hvad du har

lärt.) Ingen ting är domarenom så storligen

aff nödene som beskedeligheet, at han veet

när han skal vara sträng, och när han skal

vara mild i laghen. Dom. regi. 25. — 2.

Blygsamhet, et beröm, som hans

beskede-lighet förkastade. Düben Boil. skald, förord.

Beskicka, tr. och intr. [T. beschicken.]

1. Skicka som sändebud, de angelägne

ären-der, hvaruti han var beskickad. Malmborg

610. — 2. Hafva vård om, ombesörja, ordna.

han beskickar hela tabernaklet och alt thet

ther vthi är. 4 Mos. 4:16. Altså wardt Gudz

tienst beskickat. 2 Krön. 35:10. Gudh ...

haffuer beskickat jbland oss försoningen nes

ord. 2 Cor. 5:19. skönia huru kosteligen

och vijsligen the Svenske fordom sit

regemente beskickat hafve. Gust. Adolf Skr. 2.

— 3. Stadga, förordna, vij haffue thet så

beskicket och förordineret. Gust. 1 reg. 5:19.

then ordinantia som beleffwat och beskickat

wart i wår stad Westerårs aff wårt elskelige

rikesens råd. 6:26. thet är itt Testament,

när een dödhsiwk menniskia beskickar om

sina äghodelar. Försp. till N. Test. — 4.

Anställa, förordna. Omsorgen om deras

(vägarnes) vidmakthållande är lemnad ... åt

visse af konungen beskickade personer. J.

Wallenberg 81.

Beskickning, f. Förordning, föreskrift.

biscops hans (Brasks) ordinantia och

beskic-ning( om biskopstionden). Gust. 1 reg. 4: 343.

Beskinna, tr. Skinna, plundra. [Mnt.

beschinden.] The äro wordne til rooff, och

ingen hielpare är, beskinnadhe, och ingen är

som sägher, Få them igen. Es. 42: 22. Een

hård och svårer kung han må allt heeligt

häda, Han må tå folck och iord beskinna

och afkläda. Achrelius Vitt. 368.

Beskita, tr. [Mnt. beschiten; T. [-bescheis-sen.]-] {+bescheis-

sen.]+} 1. Träcka på. Och när tu gick aff

staden uth, Tå beskest tu hvar endest knuut.

Alle bedl. speg. 19. — 2. Bedraga. Man ...

skämmer gått mynt medh kopar bland, Hvar

sig hägnar och om sigh slijter, Then ene

then andra beskijter. R. Foss 219.

Beskjuta, tr. Använda till skjutning,

skjuta med. [Jfr T. beschiessen.] ähre wij

icke heller någet belåtne med then

Jern-slangen her er, thy Bysse skytterne tröste

icke beskiuthe henne efftter hon är noget

oiämpn innan till. Fin. handl. 4:250 (1556).

Beskjutlig, adj. Som kan beskjutas,

fästningers värck, som aff skip beskiutlighe äre.

HSH 35:392 (1671).

Besko, tr. Förse med skor. Jag har dem

(pojkarne)... låtit kläda och besko. Dalin

Vitt. 5: 337.

Beskoren, p. adj. (Rakad.) kalle de

Påln-ske med föracht beskorne Påler. Hert. Carls

slakt. Dd3b. — Uttrycket grundar sig på

den förr bland polackerna gängse (för

väst-europeer och nordbor motbjudande) seden

att på turkiskt vis avraka huvudhåret med

undantag av en tofs på hjässan; jfr det

samtidiga uttalandet hos Webster The white

devil Act II, sc. 1: I scorn him Like a shav"d

Polack.

Beskranka, tr. Omskranka; inskränka,

begränsa. [Mnt. beschranken; T. [-beschrän-ken.]-] {+beschrän-

ken.]+} at dät (Svenska språket) kan med vissa

regler beskranckas, hålla väl en part

ogör-liget. Hermelin A 4 b. lät titt

husbondevälde beskrankas utaf tin Christendoms

utmärkande; dät är, håll honom (tjenaren) för

tin broder i Christo. Dens. E 8 a.

Beskria, intr. och tr. [Mnt. beschrien;

T. beschreien.] 1. Skrika öfver något, klaga

på, öfver, haffuer sommestedis wardit ropat

och bescriyath vtaff predicestolen paa någon

nye lerdom (lära) inkommen i rikit. Gust. 1

reg. 1:254. — 2. Utskrika, utsprida rykte.

j blandt edher wardher beskryiadt wtaff enomBeskriare

— 80 —

Beskänka

eller androm, ath wij saadana twngar paa lagt

haffue wtaff otrengdom maalom. Gust. 1 reg.

2:4. — 3. Utskrika, illa berykta, smäda,

förtala, the oss medh widöpen mun vthropa

och beskryia för Papister. L. Petri Kyrkost.

4 a. the beskriya oss för kettare. 2 Post. 89 b.

beskriyar oss för ohöffueliga sedher. Sal.

vish. 2:22. Szå haffuer han ... emoett all

sanning beskrijadt the Swenske. Svart Kr.

57. beskrijade och fördömde samma lerdom

(lära). Ders. 114. The beskriya fast Gudz

ord Och ketterij thet kalla. Psalmb. 1572

90 a. skola Predikarena icke inbyrdes

beskryia hvar annan aff predikostolen. Tegel

Gust. 1 hist. 1:217.

Beskriare, m. Utspridare af ondt rykte.

beskriyare och onda bwdtbærare. Gust. 1 reg.

2: 4.

Beskrifva, tr. 1. Skrifva, uppskrifva,

uppteckna, bescrijffua verldenes historia.

P. J. Gothus Rel. art. 2. the funno

bescriff-uit j Laghen,... at Israels barn skulle boo j

löffhyddor. Neh. 8:14. bescreffna stadgar.

Col. 2:20. titt folck,... thet så mykit är at

thet ingen rekna eller bescriffua kan. 1 Kon.

3: 8. the som nu widh nampn bescreffne äro.

1 Krön. 5 (4: 41). wij haffua the mänz nampn

bescriffuin som theras öffuerstar äro. Esra

5:10. The skola ... vthi Israels hwsz taal

icke bescreffne warda. Hes. 13: 9. Abothen

... i dandemanna närwaru skulle lathe

be-scriffue clöstrets clenodia. H. Brask (HSH

16:16). tu all vthgifft och intägt bescriffuar.

L. Petri Sir. bok. 42:7. — 2. Påskrifva,

fullskrifva. Herren fick migh the twå

steen-tafflonar, bescreffna medh Gudz finger. 5

Mos. 9:10. thet (brefvet) War bescriffuit vthan

och innan. Hes. 2:10. — 3. Förskrifva. Och

war heela adhelen bescriffuin aff hela riket

til Stocholm. O. Petri Kr. 326. — 4.

Ut-skrifva. den beskrifne convents dagen. A.

Oxenstjerna (HSH 29:246). — 5.

Skatt-skrifva, skattlägga, en partt aff frelsit lotho

gå for ryckte, atuj wilde lathe bescriffue

menige Frelsis godz. Gust. 1 reg. 11:115.

Beskränka, tr. [T. beschränken.] 1.

Om-skranka, sätta i trångmål. Chronan äfven

denne tijden med icke mindre difficulteter

än den förflutne beskränckiat ähr.

Stjernman Riksd. 2:1159 (1650). - 2. Inskränka.

Boråhs stadz ... invånare skole och måge här

uppe i landet få drifva deras handel, hvilken

doch K. M:tt... således hafver funnit godt at

beskränckia och til sådane vahror allenast

uthsträckia, som hoos them uthvärckias.

Stjernman Riksd. 2:1536 (1668). Kongl.

M:tt finner vara mycket betenckeligit at så

beskränkia alt tackjerns inkiöp i bergzlagen,

at ingen skal få thet samma sig tilhandla

uthan uthi upstäderne. 2:1750 (1675).

Konungens rätt och macht vid lagz stifftandet...

mycket beskränkes 3:2056 (1689).

Beskydda sig, refl. Söka skydd, göm-

ställe, undangömma sig. [Mnt. beschudden.]

MesterJöran. ..skall icke wara lånkth j frå

håndenn, noghen stadz beskiuddende sig her

om kring i Roden bland syne landbor. Gust. 1

reg. 6:113.

Beskydding,-ning, f. Beskydd, försvar.

[Mnt. beschuddinge.] The haffua intet

hoff-uudh (höfvitsmän) och ingen beskydding

meer. 1 Macc. 12:54. the Romare ... gerna

togho fremmande folck j beskyddning, som

när them hielp sökte. 8:1. then beskydning

som wij menniskiorna aff them (englarne)

haffua. L. Petri 3 Post. 123 a.

Beskygga, tr. Beskugga, öfverskygga.

Thes greenar vijdt och bredt beskyggia

landsens ändar. Stjernhjelm Jubelsång.

Beskyla, tr. Skyla, vthwertes skijn, vnder

hwilko allahanda ondska och odygd skulle

beskyld warda. Försp. till 2 Tim.

Beskyldad, p. adj. Beslägtad, på dubbelt

vis beskyldad med des ätt. Kellgren 1:169.

Beskymfa, tr. Skymfa. [T. beschimpfen.]

E. K. May:ts fregatte är på det högsta

beskymfat. Lönbom Sv. arch. 2:135 (1692).

Beskådelse, f. the wordo fångne j theras

beskodhelse, effter creaturen, som man seer,

äro så degheligh. Vish. 13:7.

Beskäftad, -tig, adj. Sysselsatt. [T.

beschäftigt.] Våre krijgzbetiänte, som vidh

påstående feygd nödhvändigt uthi vår och

cronones pressarne tiänst beskäfftade äre.

Stjernman Com. 2:884 (1658). jag var

be-skjefftig at så ordinera mina saker, at jag

skulle med en ordentel. oeconomie lefva på

landet. Ehrensten (Lönbom Anek. 1.5:88).

Beskämma, tr. 1. Skämma ut, skymfa,

smäda. [T. beschämen.] han wardt

bedröff-uat om Oauid, effter hans fadher hadhe så

beskemdt honom. 1 Sam. 20: 34. thet

alra-betsta beskemmer han som alramest. Syr. 12

(11:33). werldennes wijsheet och förnufft

be-skämmer och försmädar tit h. nampn. P. J.

Gothus Sätt att bedja F7b. Barnen...

faar och moor beskämma. Wexionius Sinn.

Dia. Epiphanes ... månde så beskämma

Sin konungsliga ätt. Spegel Sal. vish. l.

domare ... skola näpsa, beskämma (komma

att blygas) och öfvertyga them, som förfölja

then oskyldiga. Pass. and. 243. — 2. Kränka,

vanära. Tu skalt icke meer gladh wara tu

beskemda dotter Zion. Es. 23:12. then som

bannar och försmäder sin nästa, han

beskäm-mer sin egen ära. Spegel Pass. and. 384.

Beskänka, tr. [T. beschenken.] 1. Iskänka

(öl o. d.) åt någon, förpläga med dryck,

half-parten (af sakören) tage ... embetz ålderman

medh heele embetet, til at låta beskänckia

sigh i sitt gille. Stjernman Com. 1:794

(1622). — 2. Begåfva. Himlen hade mig

med mycket godt beskiänkt. Columbus

Vitt. 72. jag beskänkte hvar skeppare med

en silfverbägare. M. Stenbock (Lönbom

Anek. 2:169).Beskära

— 81 —

Beslutlig

Beskära, tr. Kringskära, förminska,

försvaga. K. Maj:t hade ock fuller tänkt, at

Dannemarck skulle då så vara tilredt och

beskurit, at det för sig sielf intet stort skulle

kunna uträtta. Lön bom Sv. arch. 2:231

(1660).

Beskära, tr. Bestämma, förutbestämma

(prædestinare). satt them före beskärdan tijdh.

Ap. gern. 17:26. och troodde så monge som

beskärde woro til ewinnerlighit lijff. 13:48.

hwilka han haffuer förseedt (utsedt), them

haffuer han ock beskärdt, at the skulle warda

hans Sons belete lijke ... Men them som

han haffuer beskärdt, them haffuer han ock

kallat. Rom. 8: 29,80.

Beskärmarinna, f. Beskyddarinna, een

alle dygders högmechtige beskärmerinna.

Stjernhjelm Virt. rep.

Beskärmelse, f. Beskärm, försvar. Göra

daktingan med nogen utlenskan herra eller

andra till Rikxens ... beskermilse. Gust. 1

reg. 1:3.

Beskärning, f. Beskärelse. Straff och

nåd är Gudz beskärning, Ett för synd och

ett för bön. Rydelius Vitt. 25.

Besköna, -skönja, tr. Gifva en vacker

färg åt, bemantla, öfver sky la, urskulda.

[T. beschönen, beschönigen.] the alt besköna

och vrsäkta medh en wälskan axlenyk. A.

Andreæ Försp. till L. Petri Kyrkost. B la.

opå thet icke någon otroheetz anslagh emoot

Offuerhetena måge beskönas och

meenede-liga drijffuas vnder itt falskt rådhslags nampn

och skijn Försp. till Uti. på Dan. b 2 b.

the drifva sinne ... stemplingar och på thet

the sådant thes bettre måge kunna beskönnia,

thå förebära the sin ovetthenhet. Gust.

Adolf Skr. 231. de vete deres saak så till

att beskönia, att man moste troo dedh vara

guldh, som hoos dem glimmar. A.

Oxenstjerna (HSH 28: 3i). söka, huru tu skall

kunna tin vanart med någon dygdeskugga

besköna. Hermelin C4a han böd til at

beskönja och ferga sin sak. Svedberg

Dödst. 27. ursäkter, undflykter och

invend-ningar ... hvarmed en odygdig Christen så

behendigt beskönar sitt lefverne. Rydelius

Förn. öfn. företal 2. — Refl. En part hafve

och väl aldheles slaget ränthorna under sigh,

och söcht oss medh falske utgiffter att

för-nöija: Men största deelen alltijdh besköniet

sigh medh allmogens fattigdom, och att våra

ränthor ståå inne hoos undersåtherna. Landt.

instr. 169 (1624).

Beskönare, m. Som gifver ett falskt

sken åt något, wetterlige plåstrare,

hwijt-menare, applaudenter, jabröder, luranter,

beskönare och bedrägelige förclarare. A.

Andreæ Försp. till L. Petri Kyrkost. A 8 b.

Beslagen, p. adj. Förslagen, förfaren.

[T. beschlagen.] en beslaghen krijgzman.

Tegel Gust. 1 hist. 1: 25. han var en

verldz-ligh vijs och beslaghen man, hvilkom många

underligha anslagh lyckas hadhe. P. L.

Gothus 1 Utlägg. I 2 a. En beslagen (slug) karl.

Lind Ord. Mer god än misstänksam, mer

dygdig än beslagen. Celsius Gust. Vasa

116. Jacob Ulfson var ... en ganska

spitz-fundig och beslagen man. Gust. 1 hist. i: 12.

Beslika, tr. Öfverrumpla. [Mnt. besliken;

T. beschleichen ] han acktar.. . met nagoth

fortäckth forrädilsse beslika stadhen oss j fra.

Finl. 233 (1505). then ytterste daghen

öffuer-faller werldena såsom en tiwff, beslijker och

beslåår them i säkerheetenne. P. J. Gothus

Sal. 399. Then aldrig rädder vaar för döden,

then han öfvervann 1 mången blodig stridh,

... Then hafver döden, som ey någon

men-skia kan undvijka, ... beslijkit. Lucidor

Kk2b.

Beslut, n. Slut. thet tolffte och sidsta

Capitel... är itt beslwt på Antiochi historia.

Uti. på Dan. 553.

Besluta, tr. [T. beschliessen.] 1.

Tillsluta, stänga, läsa igen. Conclaue,

besluten eller lönlig kammar. Var. rer. voc.

G 3 a. — 2. Omsluta, innesluta, instänga.

The fara wille j landena, öknen haffuer

beslutit them. 2 Mos. 14:3. besluto the en

mechta stoor hoop fiskar, och theras näät

gick sönder. Luc. 5: 6. Gudh haffuer ...

beslutit (lemnat) tin fienda j tina hand. 1 Sam.

26: 8. han hadhe besluten warit j hechtelse.

Vish. 17:16. bestormadhe stadhen

starcke-ligha, så at Tryphon ther inne beslutin war.

1 Macc. 15:25. — 3. Innesluta, innefatta.

Thet första bodh besluthar och inneholler

huru menniskian skal inwartes j hiertath

holla sigh emoot gudh. O. Petri Men. fall.

B l b. Så är gudz ordh hans jnnerlighe och

enfollighe tanke, ther all hans wilie och

vp-såt vthi beslutas. Guds ord A 2 a. I thesse

tw stycken, som är troon och kärleken,

beslutas alt thet Christus lärdt och predikat

haffuer. 2 Post. 131 b. — 4. Sluta, ända.

the brister som rijkene emellom äre måtte

betagas och beslutes til frijdt och

endrägtig-het. Gust. 1 reg. 5:109. Så wil iagh nu

thenna Bokena här medh besluta. 2 Macc.

15:38. han så iemmerliga beslutat sitt

leff-uerne. P. Erici 1:67 a. O högstlycksalige

tid, som i ett ögnablick hela vår eländes tid

besluter. Frese 109. — 5. Sluta, afsluta,

ingå. tå thenna förlijkning så besluten war.

2 Macc. 12:1. — 6. Sluta, draga slutsats.

Sij, rett ther vthaff besluter iagh emoot tigh,

att tu icke är rettferdigh. Job 33:12. du kan

lätteligen besluta, som han ingen god

undersåte är, lärer han ey vara bätter Christen.

Hermelin C 5 b.

Beslutlig, adj. Slutlig, afgörande. [T.

beschliesslich.] vij af them aldrig något

full-komligit, vist och besluteligit svar kunnet

bekomma. J. Werwing II, Bil. s. 2 (1587).

theres beslutelige mening var, att... Ders.

s. 188 (1600).Beslutning

— 82 —

Besnärja

Beslutning, f. 1. Beslut förmoder iak

at ingen förståndig man vill geffue sig till

yttermere disputering e moot all

cristendo-mens (kristenhetens) beslutningh. H. Brask

(Gust. 1 reg. 4:403). — 2. Afslutning,

slutmening, slutpåstående, thenne Paulus

be-iakar thet j sin beslutning, thet han hade

actat neka. O. Petri Svar till P. Elice e3a.

Beslå, tr. och intr. 1. Slå. beslogh och

plågade Gudh honom medh spetelska. A.

Laurentii Hust. 15. — 2. Fä slag på,

uppspana, ertappa. hiælpe tijl ath straffue theris

offuertrædningh hwar och når j kwnne

be-slaa theris faruegh. Gust. 1 reg. 4:136.

rymdhe han om nattetiid ... och kom vtj en

Hthen bååth, ther han bleff beslaghen och til

bagha griipen. 4:16. idher högmect:s

krigx-folk ther j Norige haffua beslagit någhra aff

wåra vppenbara fienda och fongat them. 8:

118. — 3. Lägga beslag på. Huar tu och

beslå kann någhet åff the Lybskas godz ...

(vilje vi) att thet bliffuer rosterat till thesz

man får höra huadt ther åff bliffua will.

Gust. 1 reg. 8:242. — 4. Slå efter,

efterspana. han skall granneligh beslåå om ther

oppa gardhen ær mere phetalie en veel

be-hoff görs. Gust. 1 reg. 4: 89. — 5. Beräkna,

sammanräkna, hafva de Polenske haft inne

med sig ... pant och penningar, det sig

beslagit i en summa, belöper intet litet. S.

Elofsson 147.

Besmeta, tr. Smeta ned, orena, the alla

orter medh sin nährvarelse besmetat hafva.

Laurelius Påf. anat. 133.

Besmickra, tr. Smickra. [T. [-beschmei-cheln.]-] {+beschmei-

cheln.]+} Valerius Publicola menigheeten uthi

månge stycker besmickrade. P. Brask

Puf. 29. _

Besmitta, tr. Besudla, smutsa, fläcka,

orena, idhra hender äro medh blodh

be-smittadhe. Es. 59:3. Jag haffuer twaghet

mina fötter, huru skulle iagh besmitta them

igen ? H. Vis. 5:3. theras blodh stenckt

mijn klädher, och iagh haffuer besmittat all

mijn klädher. Es. 63: 3. Then som kommer

widh tiäro, han besmittar sigh ther aff. Syr.

13:1. Halt tigh jfrå honom, at tu icke aff

hans oreenligheet besmittas. 22: 15. han

besmittar sins nästas hustru. Hes. 18:11.

landet medh blodhskyldher besmittat wardt.

Ps. 106:38. Centunculus, ringa och besmittat

cläde. Var. rer. voc. E 8 a. Hans klädher

vore uthöfver alt besmittadhe och orene.

Schroderus Liv. 70. besmitta väggiarna.

Hoff. väck. 39. wijnet ... förmengdes och

besmittades medh förgifft. L. Petri Dial.

om nattv. Dia.

Besmittelig, adj. 1. Smittsam. Franzoser

eller andre sådane besmittlige siuckdomar.

HSH 27:17 (1563). the siuka, som krenckte

äro medh besmittelig siukdom, spetelsko,

pockor etc. L. Petri Kyrkord. 93 a. —

2. Besmittad, oren. jwdarne hullo somblig

maat for besmitteligh maat. O. Petri Svar

till P. Elice h 4 a. Ther skal intet inkomma

som besmittelighit är. Upp. 21:27.

Besmittig, adj. Smittsam. Spetelska,

pockor och andra sådana besmittiga siukdomar.

L. Petri Kyrkord. 71 b. fördriffue then

be-smittige siuckdom. Hist. handl. 8. 2: 4 (1566).

Besmudra, tr. Smörja ned. moste iag

... mina delicate hender med the illa

stinkande plåsterdukar sudla och besmudra.

Nyman 21.

Besnida, tr. [Mnt. besniden.] 1. Beskära,

kringskära, kringklippa (ett mynt), tagha

nogre pæningha wtaff hwart wærk, them

be-snidha och foruara tiil bepröffninge. Gust. 1

reg. 1:207. — Bildl. Thet i tig gott är hon

förklenar och bakdantar,... Och thetta artigt,

med kält löye och en glijs, Ja, med en

mästerlig besnijden räfue-prijs. Stjernhjelm

Parn. tr. 2:7. — 2. Preja; kräfva, for then

dell the arbeta och göra, skola the taga en

skälig lön.... och icke besnida eller besuika

nogon man j then mottenn. Skråord. 125

(1536). skal theris månedz peninga vth och

angå, och sedan oss icke widere besnide.

Gust. 1 reg. 10: 46. Ther skal och ingen

Herren ... offuer theris beszoldning besnide

eller luinge. 10:51.

Besnidare, m. Prejare. Publicani, thet

är tollröfvare och menige mans armodz

be-snijdare. R. Foss 558.

Besnika, tr. Med snikenhet behandla,

preja, skinna. Om tu någhot sälier tinom

nästa, eller någhot köper aff honom, skal

ingen besnijkia sinom brodher. 3 Mos. 25:

14. Så besnijkie nu ingen sin nästa. 25:17.

Thet brödhet är litet, som then fattighe

leff-uer widh, then honom besnijker, han är en

moordare. L. Petri Sir. bok 34:25. besnijkia

någrom ifrå hans deel. 41:26.

Besnikning, f. Prejeri. Canonizatio icke

annat är än itt vppenbara Påwans bedrägerij

och besnikning. Falck 198 b.

Besnilla, tr. Försnilla, bedraga. [Mnt.

besnellen.] Wåre och så gott atti kunde

finne på ett rätt sätt hoss the vtlendzske

(köpmännen), så atj hade och någett för edertt

igenn, icke lathe edher så groffweligen och

skinbarligen besnälle, som her till myckit

skedt är. RR 28h 1543. then som mäd flijt

sin nästa vill besnilla, Lucidor Hh 1 b.

Besnälla, se Besnilla.

Besnärja, tr. 1. Fånga i snara, snärja.

Mine fiendar haffua besnärdt migh lijka som

en foghel. Jer. klag. 3: 52. När en ond

syndar, besnärier han sigh sielff. Ord. 29:6.

(Sal. ord. 1536: besnärar.) then

ogudhach-tighe är besnerd vthi sina henders werk. Ps.

9:17. komma the ock j dieffuulens snaro,

ther the sigh så inweffua och besnäria, at

the aldrig kunna komma ther vth. L. Petri

1 Post. Z1 b. diuren i garne besnärias.

Stjernhjelm Here. 178. Han (kärleken) i sittBesnöga

— 83 —

Bespringa

gyllen nät mig aldraförst besnärde.

Rosenhane Ven. 4. Tu kastar bort thet näät som

siälarna besnärjer. Spegel Guds verk 80.

— 2. Fängsla, the äro allesammans

be-snerde vthi kulor. Es. 42:22.

Besnöga, tr. Nedsnöa. En hinner fram

til vintren kalla, När åldren håår ok skägg

besnögar. Lucidor Ee3b.

Besnöra, tr. Besätta eller kanta med

snören. [T. beschnüren.] Til skreddaren lät

han then (kappan) föra, Hvilken skal strax

henne besnöra. Chronander Surge D5b.

Besoldning, f. 1. Medel till sold. Men

j lägret brast honom både ööl oc bröd, På

betzolning hadhe han ock nödh. En liten

Crön. G 2 a. — 2. Lön, aflöning. (Äfven

i fråga om andra personer än krigsfolk.) then

besollning vij honom (tullnären) nådigest vele

framdeles effterlåte. Stjernman Com. 1:270

(1577).

Besorgelig, adj. Som befarar något,

misstrogen. [T. besorglich.] En gammal

hund gåår besorgeligh til hvijlo.

Marcol-phus A 6 a.

Bespana, intr. och ir. Spana, efterspana,

utspana, bespör och bespanar om allehanda

læglighether. Gust. 1 reg. 2: 16. bespane

huar han siit tiil holdh haffuer. 6:114. the

skulle granneliga bespana effter barnet. O.

Petri 2 Post. 20 b. speia och bespana hure

ther kunde stå till. Svart Kr. 148. bespana

the anslag hann och hanss partij hafft hade.

Gust. 1 reg. 5:251. bespana och bespeya

landet. 1 Krön. 20 (19:8). de hade bespant

ut ett vad, der de kunde ridandes

öfverkomma. S. Elofsson 154. alle ting

bespanades altidh flijtelighen. Schroderus

Liv. 532. Jag kan then vägen ej, fast om iag

vil, bespana, På hvilken foglarna the hafva

vädiobana. Spegel Guds verk 199.

Bespaning, f. Spejeri. sende han ett

skep uth uppå bespaning. Schroderus Liv.

544. Konungarna ... hade emedlertid alt

stadigt sina bespaningar ute öfver Römarike.

Peringskiöld Heimskr. 1:471.

Bespea, tr. Göra spe af. månge

menniskor äre, hvilkas mästa förehafvande ther

på uthgår, at the annat folck til theras skadha

förhåna och spotta, förolämpa och bespea.

R. Foss 510.

Bespegla, tr. 1. Se en afspegling af

något, hafwa them (helgonen) för en spegel,

ther wij bespägla hans (Guds)

barmhertug-heet wti. O. Petri Men. fall K 2 a. — 2.

Refl. Spegla sig. [T. sich bespiegeln.] när

vij oss flijteligen uthi thenne spegel bespegle.

Schroderus Men. speg. A 3 a.

Bespeja, tr. Uppspeja, utspeja, utforska.

the tiwffuar, som samma godz röffuad och

stulith haffde, wrdhe (vordo) sidhan

bespe-iadhe och gripne. Gust. 1 reg. 4:194.

Be-seer och bespeyer all rwm ther han gömer

sigh. 1 Sam. 23: 23. nästan hvar en fisk kan

långt förut bespeija När dunder, liungeld,

storm skal tiocka luften fäja. Spegel Guds

verk (1745) 189.

Bespejare, m. Spejare, kunskapare. thet

förloffuade landzens bespeyare. P. Erici

1: 66 a. man skulle honom grijpa och förvara

såsom en bespeijare. Schroderus Liv. 514.

Bespejeri, n. Spejeri. Bespeyerij är itt

stycke utaff krigzväsendes nödtorfftigha

för-sichtighet. L. Paul. Gothus Mon. turb. 266.

Bespejning, f. så atj stedze haffue på

alle sidor bespeyning om eder, så ath eder

ecke skeer nagenn forraskning. Gust. 1 reg.

9:140.

Bespetsad, p. adj. Beväpnad (eg. med

spets, pik)? (jfr SAOB.) Vi gå bespetzade

med list i kulan in. Kolmodin Qy. sp. 1:45.

Bespicka, tr. Späcka. [T. bespicken.]

den fahrligheet oss uthur Pålandh tilstunder

... ähr medh hoot och undseyelse bespickat.

A. Oxenstjerna (HSH 25:183). medh

sådane phantasier och oväsen ähre alla

hoff-uen bespickade. Bref 1. 4:176. —Jfr

Bespäcka.

Bespisa, tr. 1. Proviantera, förse med

lifsmedel, vårth slaath bespisas skal mett

salth och hwmbla. Gust. 1 reg. 4:89. slottet

... war intit bespijsat. O. Petri Kr. 211.

Israels barn ... bespijsadhe sigh, och drogho

tijt emoot them. / Kon. 20: 27. — 2. Utdela.

uj haffua her ingen råd tiil ath bespijse krut

vth på szå monge platzer. Gust. 1 reg. 10:

171. Jfr Utspisa.

Bespisning, f. 1. Proviantering, fisk ...

tiil slaatthens bespisningh. Gust. 1 reg. 4: 40.

på thet nödtorftig bespisning med färsk

kött-maat vthi wår stad Stocholm för en skälig

betalning icke fattes mötte. Skråord. 54 (1546).

— 2. Proviant, hanss iakther haffue vptagit

ij (2) skuter med bespisning som lönlighe

vore vtsende fraa köpnehaffn Söwerin norby

til tröst oc bestand. Gust. 1 reg. 1:201.

Bespott, n. Spott, spe. dieffuulen ganska

flitigt stichter Bådhe lögn, bespott och

skam-ligh dichter. Messenius Ret. B 3 b. råka ut

för en sådan, som bemöter mig med bespott.

Complim. bok 8.

Bespottisk, adj. Bespottande, spefull.

[T. spöttisch.] then . . . bespotteske

dieffuulen. A. Simonis V 3 b. bespottisk, led

och freck. Kolmodin Qy. sp. 1:18.

Bespreda, -sprida, tr. Sprida, utsprida.

[Mnt. bespreden.] rikitzens råd ær gandzska

vidhe bespredit kring rikit. Gust. 1 reg. 4;

144. förrederiit är såå storth oc witt besprith.

6:68. then nye luterske lääre, then hanss

(Luthers) anhang mongenstatz forderffueliga

bespreet haffue. H. Brask (Gust. 1 reg. 5:294).

Bespringa, tr. Springa på, anfalla. [T.

bespringen.] vij här efter icke måghe gifva

grannar och ovenner så stort hop oss til at

kunna bespringa och öfvervinna. Gust.

Adolf Skr. 4.Bespråka

— 84 —

Besticka

Bespråka, tr. Väcka talan om, göra

anspråk på. [Mnt. bespreken.] Peder mansson

besprakade någor köper som gierdt hwitkop

haffde tagit. O. Petri Tänk. 20. Hans Kock

besprakede ciiii marc paa hustru Cecilies ...

wägna i sone stensons huss. Ders. 22.

Bespränga, tr. 1. Bestänka, fukta. [T. [-be-sprengen.]-] {+be-

sprengen.]+} Aff Svenska manna inrijkes

uth-gutin blodh är tå vårt land blifvit besprängt.

Girs Gust. 1 kr. 10. Prästen honom

be-sprenger medh vigdevatn. Petrejus Beskr.

6: 7. steekia surt brödh, besprängia thet medh

vijnätikia. Sparman Consil. B 4 a. så tager

man vatn och bespränger ther medh trän

öffver. Risingh 46. — 2. Beströ, öfversålla.

Då bleef thet öde-qvaaf (kaos) mäd altings

frö besprängdt. Columbus Poet. skr. kl di.

Om montering l. utpyntning å klädesplagg

o. d. Vestis segmentata, kostelig besatt eller

besprengt clädhe. Var. rer. voc. E7a. (Jfr

Söderwall: klädhe besprängd mz korsom

— i besprängdom wantom.) — 3. Smitta,

ansticka. The som äre af siöfolck

härstammade, äre alle med skörbugg besprängde.

Lindestolpe Skörb. 19. så väl af de siuke,

som döde menniskior en gifftig ånga ...

uth-går, hvar af lufften ... kan snart blifva

besprängd. Pest. 50.

Besputa, tr. Bespruta, besputa

Elephan-terna medh rödt wijn, ... til at fram reeta

them. 1 Macc. 6:34.

Bespäcka, tr. Späcka, fylla, uppfylla.

bespeckia och rijkta köke och kellare. Uti.

på Dan. 584. vårt tungomåhl alt igenom med

Fransöskan blef bespeckat. U. Hjärne Orth.

10. odygd mig bespäckar Uti mitt ansicht

med rätt fula högfärdz fläckar. Kolmodin

Qv. sp. 1:385. med egne observationer och

anmärckningar thenna materien bespäcka.

Lindestolpe Matk. 4. Han har väl

bespeckat sig eller sin pung. Lind Ord.

Bespäda, tr. 1. Påspäda, begjuta. Hans

tunga var bespädd Med nit och väldig and.

Lagerlöf 40. — 2. Uppspäda. the med

främmade och länte ord ville bespäda sitt

språk. Spegel Guds verk 4. Hvad dröfligt

är, lät ey bespädas med din pust. Rudeen

260.

Bespänna, tr. Spänna. När han (Lappen)

vil färdas longt, en rheen han tå bespenner

För akkian. Spegel Guds verk 234. man

en streng på bogan stundom benner, At han

är ganska hård, och stundom lööst bespenner.

Ders. 252. the skola blifva så öfvermotton

ängsliga, som voro theras hiertan bespend i

klöfva. Svedberg Sabb. ro 1:67. — Part.

B e s p ä n d, förspänd, färdig, tillreds. Med

slijke prunk-ord mehr, som kallas

comple-menter, Mått" then som gillia vil då vara väl

bespänter. Lucidor B 3 a.

Bespörja, tr. och intr. 1. Uppspörja.

alle the godss, hwar han them öffwer menige

vpland bespöria kan, som tilhöra nwnne clo-

steret paa Guthland. Gust. 1 reg. 4:2. —

2. Spörja, förspörja. vj bespörgie athj

haffue eder emott oss rethfærdeliga. Gust.

1 reg. 4:309. Så haffue vij besporth huru

ther om ær i sanningen. Fin. handl. 3:176

(1552). — 3. Spörja, fråga, förfråga sig.

bespörier grannerligha effter barnet. Matth.

2:8. Tå besporde han medh them, hwadh

stund thet war wordet bätre medh honom.

Joh. ev. 4: 52.

Bess, se Bes.

Best, m. Bestie, f. Vilddjur. [L. bestia.]

hwar och en Elephant baar itt torn aff trää,

... och Moremannen som Bestien regeradhe.

1 Macc. 6: 37. Menniskian warder aff

syn-denne förwend och ganska oskickelig giord,

såsom en beest. P. J. Gothus Synd. sp. D

4 b. The hafva hvarken ähra eller troo Eller

konung, uthan samman som bestar boo. S.

Brasck T. krig. B 4 b. Och du, du tiocka

jord, ey utan liffsfrucht är; Du allsköns

örter, gräs, sampt diur och beestar bär.

Columbus Poet. skr. Alb. Jag är en beest,

ett villdiur. C. Gyllenborg Villhj. 106.

Bestaktig, adj. Djurisk, oförnuftig,

grym-heet, omenniskligheet... mon icke hon vara

bestachtigh (oskäligh)? Comenius Tung. 896.

brutal, bestachtig. Svedberg Schibb. 253.

Om Romulo ... berettas, at han i sin späda

åhr didde ena varginno, ty blef han ock

tyrannisk, mordisk och bestachtig. Sabb.

ro 2:1540. är intet folck ehuru stumt, vilt

och bestachtigt, som icke har tvunget sin

oförnumstighet at tro en Gud vara.

Hermelin B 7 b. The menniskior äro

dårach-tige, ja bestachtige, hvilka hålla vällust och

kräselighet för sitt högsta goda. Spegel

Sal. pred. 40.

Bestalla, tr. Belägra. [Mnt. bestalien.]

the hadhe itt gott Feste, Therföre toogh sigh

Judas före at bestalla them. 1 Macc. 6:19.

På thet sidzte kom kong Christiern på ny,

Och så bestalladhe Stockholms by. En liten

Crön. G 2 a.

Beställning, f. Belägring, gör een

be-stalning ther om kring, och bygg itt bolwerck

ther om. Hes. 4: 2.

Bestant, adj. Bastant, tillräckligt stark.

är han icke bestandt at fächta, kan ey heller

genom fördel hålla honom (fienden) uppe,

tå är bättre vijka platzen än illa fächta. J.

Botvidi C 3 a.

Bestick, n. Plan till ett fartygs

byggnad. [T. besteck.] skeppet... är af rätt

bestick bygdt, nemligen 110 fötter långt, 25

bredt och 6 fot under öfverloppet (däcket),

så at det åtminstone kan föra 24 stycken

och brukas til örlig. Stjernman Com. 3:24

(1661). farkostar af sådant bestick och

storlek, som hvar och en sielf behagar. 4: 213

(1679).

Besticka, tr. och intr. Sticka, brodera,

garnera. [T. besticken.] När itt gestebudhBestickande

— 85 —

Bestå

hollas skall, ... tå fijker och renner man, tå

bestickar och syyr man både dagh och natt.

Schroderus Men. speg. M3b. Theras

skiortor äre bestickade och sömade med

silke allehanda slagz färga, och somlige medh

gull och pärlor på thet ståteligaste bestickade.

Petrejus Beskr. 5:2. Ach huru dägligt,

ach hur rikt var hon tå smykkad, Hur var

all hennes drägt bebrämad och bestikkad!

Spegel Guds verk 117. kosteliga smycken,

som Jesu rettferdighets kiortel är bestickad

och utzirad med. Svedberg Dödst. 152.

Bestickande, pr. part. B1 ifva b., fastna,

sitta fast. [T. bestecken bleiben.]

Fredz-tractaten sijr jag heelt blifva bestickande

och gåå kräffuetegongen. A. Oxenstjerna

Bref 1. 4:9.

Bestiga, tr. Stiga in i, intaga, muranar

föllo om kull, och folcket besteegh stadhen.

Jos. 6: 20. Moab moste förstöörd warda, och

hans städher bestegne. Jer. 48:15.

Bestilla, tr. Stilla. [T. bestillen.] Men

som ey ändras kan det himblen täckz

besluta, Och ingen mänskia må emot dess

domar pruta, ... Så måst hon jämbväl sigh

uthi sin sorg bestilla. Wexionius Vitt. 416.

Bestjernad, p. adj. beskoda de

bestier-nade himlar. Columbus Poet. skr. O 4 a.

0 huru härliga lys det blå bestiernade fäste.

Frese 94. bestiernade fäste. U. Hjärne

Vitt. 50.

Bestoppa, tr. Tillstoppa, igenstoppa.

[T. bestopfen.] de Danska ... belägga K.

May:ts skepp i Landscrona, sökandes alla

medel den hamnen at obstruera och bestoppa.

Ehrensten (Lönbom Sv. arch. 3:15).

Bestricka, tr. Belägga med bojor (streck),

fjettra; fånga, snärja. [Mnt. T. bestricken.]

the mötte warda så bestrickade .och föruarede

ath the epter thenna dagh icke skola liggia

oss och wårt rijke til filtes. Gust. 1 reg.

8:119. Och the fångar, som her Steen fätt

hade, woro i mong åår med theres fängelse

bestrickadhe. O. Petri Kr. 273. vele Vij

honom icke strax fängsla, bestricka, inmana.

Stjernman Riksd. 1: 657 (1611). Spinnelen

1 sijn garn bestrickar spinkote myggar.

Stjernhjelm Here. 255.

Bestrickelse, f. Förveckling, trångmål.

hielpe idert fädernes riike vtaff thenn

be-strickelsze nöd och widermöde szom thet nu

vtj kommit är. Gust. 1 reg. 10:185.

Bestrickning, f. 1. Beläggande med

bojor; fångenskap, fängsligt förvar, the

ifrån våldförsel, bestrichning, fängzle och

inmaningar utan föregående dom befrias

måge. Stjernman Riksd. 2:1549 (1668).

Så haffue vij... honom (v. Pyhy) uthi een

nådigh bestrickningh holla lätet. Riksd. bih.

72 (1546). sättie (them) uthi fängelser och

hårde bestrickninger. Ders. 94 (1547). kom

Her Sten Ericsson af sin bestrickning lös i

Danmarck. Tegel Er. 14 hist. 148. Szå

haffue wij tagidt både Bysseskytterne wdj

enn besträckning. Fin. handl. 4: 250 (1556).

— 2. Band, förbindelse, förpligtelse, att

samma bestellungh (skriftliga anställning)

nu eller j framtiidenn icke måtte komme

oss tiil någen bestrickningh anten med

the-ris szold eller j andre måtter. Gust. 1 reg.

10:277.

Bestrida, tr. Strida emot, anfalla,

angripa. [Mnt. bestriden; T. bestreiten.] När

tu dragher för en stadh, til at bestrijdha

honom. 5 Mos. 20:10. Josua drogh jfrå

Lachis ... in til Eglon, och beladhe och

be-strijdde thet. Jos. 10:3t. portanar haffuer

han bestrijdt. Dom. 5:8. j thesse fiender

trenne reesor hafve bestrijdhit och

öfvervunno. Schroderus Liv. 162. thenne

dödelige siwkdomen bestrider thet ädeligeste,

och wil intaga menniskionnes hierta.

Lem-nius. A 2 b. Om mig verlden vil bestrijda,

Haar iag hoos min Gud min frijd. Columbus

Poet. skr. D2b.

B estrim ma, tr. Kasta strimmor på,

bestråla. morgonrodans lius bestrimar trädens

toppar. Spegel Guds verk 185. Cynthia all

himlens hvalff bestrimmar. Verld. fåf. speg.

39.

Bestråla, tr. Göra strålande. Gud ...

himmelen med stiernor så bestrålat. Spegel

Guds verk 186.

Bestyra, tr. 1. Ombestyra, beställa,

anskaffa. wi le wij och ath tw latther bestyre

tiigh her j stocholm rösszetwgh. Gust. 1

reg. 2:25, wiliom wij och ath tw bestyrer

oss nogoth ringha klædhe tiil the

footh-gongare. 2:44. ath han bestyrer ith

nat-thelege. 3:10. Konungen, then idher spijs

och dryck bestyyrdt haffuer. Dan. 1:10.

bestyrde han honom bröd til fyllest. L.

Petri Sir. bok 45: 25. — 2. Förhålla,

innehålla, undanhålla. [Mnt. besturen.]

gær-dhen ær alle stædz bestyrdt j Werendt.

Gust. 1 reg. 3: lo. — 3. Bestyrd p å,

pickhågad på. [T. bestürzt.] Hafver du

intet afsagt dig, at du aldrig mer vil täncka

deruppå? — Långt derifrån. Jag är nu fast

mera bestyrd deruppå än någonsin förr.

Lagerström Gir. 94. Jfr Be störtad.

Bestyrka, tr. Styrka, stärka, bestyrck

wort sinne, hop oc mod. Psalmb. 1536 96.

Bestå, -stånda, intr. och tr. 1. Stå, stå

stilla. Doch moste vij altijdh laga så, At

vij ey myckit lyckan driste uppå, Ty hon

består uppå itt hiul. S. Brasck T. krig.

E 3 a. stiernan ... gick för them, så lenge

(till dess) hon kom och bleff beståndandes

offuer ther barnet war. Matth. 2: 9. — 2.

Hålla stånd; vara ståndaktig, hade

för-samblat så mykit folk, som the betröste sigh

skola kunna bestå med. O. Petri Kr. 271.

wädhuren stötte medh hornen ... och intet

diwr kunde bestå för honom. Dan. 8:4.

Then ogudhachtighe beståår icke vthi sinneBestå

— 86 —

Beståndig

olycko. Ord. 14:32. — B. Afstå, effther

ther icke mer är giordt till saken med

Stoc-holms Slotz bygningh, dherföre må tw nw

ther medh bestå i thenne sommer. Hist.

bibi. 1:197 (1572). Låta bestå: låta vara,

låta bli, afstå ifrån. Skal iagh dragha ...

til strijdh, eller skal iagh läta bestå thet?

/ Kon. 22:6. Mattheus ... lät allan sin

handel bestå (öfvergaf sin befattning). L.

Petri 3 Post. 117 b. Man begärar, att han

skal bewisa sitt taal medh skrifftenne, men

thet låther han bestå. 2 Sänd. 203. Och

wore her mykit vdi seyandes, som for

kort-hetenes skul iach bestå låter. O. Petri

Svar till P. Gallé F 4 a. Vndertiden ... må

man wel lata Litanien bestå, och j then

staden siunga, O tw helghe Ande kom etc.

L. Petri Kyrkord. 65 b. Som the eij better

beskedh kunde fåå, Moste the thet låta så

bestå. Hund Er. 14kr. v. 22. Bestå, sig:

lemnas derhän. Thet består sigh, huadh tu

kan få igen. L. Petri Dial. om mess. 11 b.

— 4. Stå fast, blifva bestämd, afgjord.

all saak skal bestå widh tweggia eller triggia

witnes munn. Matth. 18:16. så skola vthi

twå eller tree mänz munn alla saker bestå.

2 Cor. 13:1. — 5. Motstå, hålla stånd emot.

han icke betröste til at bestå honom. O.

Petri Kr. 87. — 6. Stå ut med, uthärda.

han icke tyger bestå thet omak,... som

pro-sterijt tilhörer. Gust. 1 reg. 4:298. Om tu

thet gör, kan tu bestå hwadh Gudh tigh

biudher. 2 Mos, 18:23. Jagh förmå icke

allena bestå idher (uthärda besväret med

eder). 5 Mos. 1:9. — 7. Förestå, sköta,

ombesörja, en godh Höffuitzbotsman som

sådant stort skep tröster bestå. Gust. 1 reg.

8:65. begæradhe ... at the godhe herrer aff

Danmark wille . . . bestå samma fortaghna

handel alffuarligere och nærmære æn som

the her tiil giort haffue. 7: 484. hwar fougte

haffwer hafft mere j befalningh än han

haff-wer kunnet bestå. Fin. handl. 9:131 (1556).

somblige fougter ... inthet wäll kunnet bestå

sine fögderij. 9:132. När någor

Scholemes-tare haffuer flere dieknar j Scholan, än han

sielffuer allena wel bestå kan, L. Petri

Kyrkord. 90 a. — 8. Stå för, ansvara för.

jcke væl betröstandis oss . .. besthå oc swara

til noghers anners gæld oc skuller. Gust.

1 reg. 4:105. så sade han sig det ingaledes

gilla eller bestå kunna eller vela, som ... i

hans svaghet giordt var, utan måste det nu

igenkalla låta. Tegel Er. 14 hist. 281. han

ville intet bestå hvad de gjort och utlofvat

hade. S. Elofsson 170. — 9. Tillstå,

erkänna, medgifva. Wij bestå att aff eth

hastigt modtt... wårde (vordö) någre fonge

kastat wtöffuer bordh. Gust. 1 reg. 6:35.

hon szine misgerning openbarliga bestodt.

HSH 29:97 (1541). Mitt ieffuerne jfrå

vng-domen ... weta alle Judar, som migh förra

kendt haffua, om the wilia bestååt (bestå det).

Ap. gern. 26:5. Jagh består tigh icke thet

tu sadhe. L. Petri Dial. om mess. 109 a.

man beståår och bekenner ... att then helige

skrifft är såsom itt rättesnöre. Nova ord.

eccl. 195. — 10. Bevisa, påstå, han hafver

utsprijdt sådane lögner om oss, som han

inthet skall kunna bestå. HSH 19: 344 (1600).

Kongen fich en mistancka stark, At grefven

...ville honom förråde, Thet doch ingen

kunde bestå. Hund Er. 14 kr. v. 367. Huru

kan han bestå med sanning, at jag har thet

begynt? Svedberg Försvar 9.

Bestånd, n. 1. Det att komma till stånd,

få sin tillvaro, iorden aff watnet och j

wat-nena bestånd hafft genom Gudz ord. 2 Pet.

3:5. — 2. Tillstånd, förhållande. The

be-flitade sich storliga ther om at thet mötte

komma til itt gott bestond emellen konung

Erie och the Swenska. O. Petri Kr. 178.

— 3. Betryggadt tillstånd, säkerhet,

varaktigt gagn. allés eders bestha och longlegeth

bestaandt. Gust. 1 reg. 1:66. och böör

historier eller Cröneker så scriffna wara, at

the ... äro them som epterkomma såsom en

spegel, ther the mogha see vthinnan, hwad

som bestond eller obestond med sich haffuer.

O. Petri Kr. l. the ting, som henne wore

skapad til godho och bestond, äre wordne

henne skadheligen. 2 Post. 129 a. föra och

fordra sijn ord så att ther mötte wara något

bestond medh. Svart Kr. 161. — 4.

Bistånd. Twrken ... bestand haffuer aff

pa-wen, som först oc mest skulle hanom

moot-standig ware. Gust. 1 reg. 3:313. thet folck

som them til intet bestånd wara kan,

antingen medh hielp eller ellies til nytto. Es.

30: 5. Birger aff Bielbo war konung Erics

största bestond i rikit, emoot alla them som

olydoghe woro. O. Petri Kr. 71. Them

fattiga tu gör bestond. Psalmb. 1536 41.

Beståndelig, adj. 1. Som har god grund,

välgrundad, titt taal är icke fast eller

be-ståndelighit. L. Petri Dial. om mess. 32 b.

— 2. Gagnelig. the werff wij haffde tiil

Danmarckis Rigis Raadh wore ey komnæ

tiil nogen bestandeligh endhæ. HSH 19:141

(1506). behielpuge . . . med råd och dådh

huath besth och beståndeligasth förhandlas

skal. Gust. 1 reg. 4:185. icke annat mötte

företagas än thet hela rijkena kan

bestonde-ligit wara. 7:302.

Beståndelighet, f. Bestånd. Riksens

bæstæ, gagn och beståndelighet. HSH 19:

8 (1501).

Beståndelse, f. = Bestånd 3. skicke

vm thet behoff kan göras tiil wårt rikisens

oc wåre borgares bestondhilsse. Gust. 1

reg. 6:19.

Beståndig, adj. 1. Beståndande,

varaktig. hans stool skal bliffua beståndigh j

ewigh tijd. 1 Krön. 17:14. byggia tigh itt

beständigt hws. 1 Kon. 11:38. en

beståndigh fridh j wåro Rike bliffua må. St. afBeständighet

— 87 —

Beständighet

Esther 1:7. theras mening haffuer ingen

fast och beståndigh grund medh sigh. L.

Petri Dial. om nattv. G 4 b. — 2.

Ståndaktig. jbland så mong gruffueligh förarghelse

. .. bleff han doch lijkwel fast och

beståndigh. Försp. till Dan. j troonne

bestån-dighe bliffua. Försp. till N. Test. The

blefve uthi theras upsåth beständige. Girs

Er. 14 kr. 4. — 3. Bistående, bestondugh

och hielpactug medh raadt och daadth. Gust. 1

reg. 3:105. beståndigh och behielpugh. 4: 73.

wil Gudh ... altijd wara sinne saak och sinne

försambling beståndigh. L. Petri 3 Post.

35b. Jfr B i stånd ig.

Beständighet, f. 1. = Bestånd 3.

menige rikisins velferd oc beständighet.

Gust. 1 reg. 3: 28. lärdom och skickeligheet,

som aff bokligha konster hämptas, sampt

thess beståndigheet, med andre

förvanske-lighe håfvor och ähra, med thes

obeståndig-heet, jämnföres. Chronander Surge, titeln.

— 2. Ståndaktighet. Så prisar nu

Euange-listen Johannis beståndigheet, at han bleff

fast och troligha ther widh, som han om

Christum betyghat hadhe. L. Petri 1 Post.

D 3 a. them fattas beståndigheet j frestelsen.

Ders. S 7 a. beständighet j förfölielsen. P.

Erici 1:89 a.

Bestädiga, tr. Stärka, styrka. [T. [-be-stätigen.]-] {+be-

stätigen.]+} Dän ringa benägenhet vår natur

haver til de himmelske saker, gör oss dän

åhogan (att bedja Gud) väl besvärlig; doch

finnes likväl medel at honom bestädiga.

Hermelin B 3 a.

Bestädja, tr. Gifva (varaktig) stad,

bostad. [Mnt. besteden.] Vij ... vele dygd

och kärleek nu bestädie På jordsens kretz

igen. Stjernhjelm Parn. tr. 3:2.

Bestädjelse, f. Stadfästelse. The måge

ock vocera präster och kyrckiotienare, dock

medh ... Vår biskops confirmation och

bestädjelse. Stjernman Com. 3:147 (1663).

Beställ, n. Bestyr, ded var alt dit

(Ceres") bestell At lära oss igen till bruka

åkern vehl. Rosenfeldt Vitt. 237.

Nyckel-pijgan . . . Lop sig både heet och trötter,

Deyan had" och sitt beställ. Ders. 241. Ett

urvärk snart af gången stannar, När thed eij

haar sin tyngd ock vickt: Alt vårt beställ

thäd samma sannar, När thed eij är af

kärlek qvickt. Columbus Poet. skr. El a.

Lust och håg til syslor och beställ. S. E.

Brenner 1:261.

Beställa, tr. X. Ställa, utställa. Bestell

itt bakhåll affsidhes widh stadhen. Jos. 8:2.

Gack bortt och bestel en wechtare, then

som tilseer. Es. 21:6. iagh wil bestella

wechtare vppå tina mwrar. 62:6. försååt,

som Judanar hadhe bestelt för honom. Ap.

gern. 23: 30. — 2. Ställa (krigsfolk) omkring,

belägra, kringränna. [Mnt. bestellen.] thå

läät konung Håkon åter bestella Kongelle.

O. Petri Kr. 115. Herren Christus är be-

stelter både baak och före, och är förder

rätt i snarona. P. Erici 2:327 b. Jfr

Bestal la. — 3. Anställa. Dauid ... bestelte

steenhuggare til at hugga steen til Gudz

Hwss bygning. 1 Krön. 23 (22:2). han

bestelte Domare j landena. 2 Krön. 19: 5. —

4. Refl. Ställa sig, bete sig, visa sig. Vthi

all ting bestell tigh som een efftersyn till

godha gerningar. NT 1526 Tit. 2:7.

Beställning, f. [Mnt. bestellinge.] 1.

Anställning, tjenst, sold. The knechter... wille

ingelunde sweria sin eedh eller anamma

någen bestälning. Svart Kr. 55. Ryttare ...

hwilke alle Her Götstaff anamade i sin

bestälning. Ders. — 2. Förordnande, fullmagt,

instruktion (att värfva krigsfolk). Wij skiicke

tiig här medh wår bestälningh, som thw må

brwke till att antage ... folck medt, som haffue

lust att ware wdi wår eedh och tiänest, Szee

och gärne att thw tager an aff alle nationer

thett meste folck thw kan bekomme, effther

samme beställningz lydelsse. Fin. handl. 8:

243 (1555). wij medt thette wårtt

beställningz-breff vnne och efftherlate att the (krigsfolket)

måge och schole bekomme månadz peninger.

8:276. (Om Beställningsbref jfr

Hallenberg Hist. 1:379.) latendis them (krigsfolket)

hwar bekomme (andel i bytet) effther kong:e

M:ttz instructionn och bestellungz ihnnehåld.

Hist. handl. 13. 1:215 (1565). effter Kong:e

M:ttz krijgzartichlars beställningh. Ders. 244

(1566). — 3. Befattning, saker, som äro

frånvarande och utom ens beställning (med

hvilka man ej har att befatta sig).

Ryde-lius Förn. öfn. 223. — 4. Tillställning,

anstiftan. Thetta alt tijn bestälningh är.

Ron-deletius 36.

Bestämpla, tr. och intr. Stämpla, the

som worth fordarff bestempla wele. Gust. 1

reg. 3:71. bestemplar ther oproor och opstöth

emoth hans nåde. 5: 5. någhre Judar ... så

bestempladhe medh folcket, at the stenadhe

Paulum. Ap. gern. 14:19.

Bestämpling, f. Stämpling, iach spör

och förnemer alle stadz eder hemeliighe

be-stemplingh med breff, ord och gerninger...

emoth riikit. HSH 24:69 (1516).

Beständeligen, adv. 1. På ett sätt som

eger bestånd. [Mnt. bestentlich.] gripe alle

saker med fordeli och bestendeligen an. RR

22/s 1542. — 2. Grundligen. Vilje vi

vederbörligen, bestendeligen och lyckeligen lära

och öfva vårt mål och bringat i gott lag,

moste vi ... gå til the skriffter och böker,

som äro then fasta grund och styrckia til

vårt richtiga talande och skrifvande.

Svedberg Schibb. e 3 a.

Beständig, adj. Som eger bestånd,

varaktig. Halmtaken, som bönderna slagit i

Skåne, voro öfveralt bättre och beständigare,

än hos oss up i landet. Linné Sk. resa 367.

Beständighet, f. Stadga, fasthet, vårt

språk komme ther med til sin förra verdig-Bestärka

— 88 —

Besvära

het och bestendighet. Svedberg Schibb.

132.

Bestärka, tr. Förstärka. [T. bestärken.)

holla sion reen, för en {än) seuerin Norby

och Skepper Clemeth kwnne siigh bestærke.

Gust. 1 reg. 4:46.

Bestörta, tr. [T. bestürzen.] 1.

Igenstörta, uppfylla, grufvan . .. mycket är

upp-fylt af dee åthskillige fall, hvilcke sigh då och

då tilldragit hafva och bestört månge vackra

rum. HSH 40: 53 (1662). — 2. Göra bestört.

Jag tilstår, at mig en sådan anmodan ei ringa

bestörte. M. Stenbock (Lönbom Anek. 2:

238).

Bestörtad, p. adj. Pickhågad. [T. auf

etwas bestürzt.] Churfursten är så högt på

den Pragiske friden bestörtadt. HSH 37: 80

(1635).

Bestörtenhet, f. Bestörtning,

bestörten-het dem intar. Celsius Æn. 19. Vid et

sådant dunderslag kunde biskoparne

omöje-ligen dölja sin bestörtenhet. Gust. 1 hist.

1:851.

Besucka, tr. Sucka öfver, beklaga. Thet

bör besukkas mäst, at hon ey hafver lemnat

Sitt beläte här kuart (qvar). Lucidor V 3 b.

Så veeta dumma diur besukka hvad the mist.

Dens. Dd3a.

Besupen, p. adj. Berusad, full. [T. [-be-soffen.]-] {+be-

soffen.]+} Så stal I er en slurk utaf hans

nectarkrus, Hvaraf I ändlig blef besupen som

en kråka. Knöppel Gud. rådslag B1 b.

Besvaga, tr. Försvaga. [Mnt. besweken;

T. beschwächen.] Om saa skeddæ ath honum

(H. Gadd) skulle nw betagis then tyende och

han skullæ ther medh beswagis (förarmas?)

i thenne swaare rigisins thieniste. HSH 20:

34 (1507). vorth fædernis riche och wij

stor-lige beswageth och foröödh ære. 20:73(1506).

wij haffue . . . förarbetet och beswägt oss.

Gust. 1 reg. 12:262. Jfr Bes ve ka.

Besvalka, tr. Svalka. Med blod besvalka

... sin mordska törst. Geisler 348.

Besvara, tr. Motsvara. Gud ville genom

sin helga nåd mig ingiva nätta och krafftiga

tancker, som mit höga upsåt besvarade.

Hermelin A 8 a. lycken besvarade titt upsåt.

Dens. D 4 b.

Besvassad, p.adj. Talför. [T. beschwätzt.]

the leya en (prest) som är vel besvassat...

och kan förtälia thet som the gerna höra vilia.

Laurelius Påf. anat. 206.

Besvek, n. Svek. Menniskiones fall genom

Ormsens besveek. Dijkman 5.

Besveka, Besvecka, tr. Försvaga. [Mnt.

besweken, beswecken.] uj (vi) oss och rigit

inthet yttermere förblotte eller besweke

schole. Gust. 1 reg. 11: 25. rigit besweckis

och forblöttis i thet, ath thet ene slott bliffuer

försatt effter thet annett. 11:26. JfrBesvaga.

Besvekning, f. För svagande, för ar mande.

Wijborgz Stadz fatigdom och beswekningh.

Fin. handl. 7:161 (1545).

Besvepa, tr. Svepa, omsvepa,

swepe-klädhet ther all folck medh beswept äro.

Es. 25:7.

Besvika, tr. Svikligen taga. [Mnt. [-besviken.]-] {+be-

sviken.]+} Så wore thet en stoor orett, at tagha

thet så bortt, och them ... theras (egendom)

jfrå beswijka. 2 Macc. 3:12.

Besviklig, adj. Sviklig, svekfull. K.

Phi-lippus ... plägade vara uthi samtaal

besvijke-ligh. Schroderus Liv. 449. besviklig

utvärtes gudhachtighet och fromhet. J.

Rudbeckius Kon. reg. 433. sådane arge och

besvikelige grep (att bedraga sina kreditorer)

kunna jämföras emot annat groft tiufveri.

Stjernman Com. 5:749 (1699). Mammon

kallas här then oretta, àSixta<; fallax,

besvike-lig, som Christus ock kallar rikedomar

be-svikeliga. Svedberg Casa 295.

Besvijke-liga haffvet. U. Hjärne Vitt. 149.

Besvikligen, adv. Svikligen. Cronones

ägor ... som kunne befinnas besvijkligen vare

afhendede. Landt. instr. 24 (1683).

Besvimma, intr. 1. Svimma. [Mnt. [-be-swimen.]-] {+be-

swimen.]+} tå bleknadhe Drotningen, och seegh

nedher beswijmandes. St. af Esther 3:10.

Kong. Götstaff greet så han nestan mötte

be-swimadt. Svart Kr. 91. Hon föll på iorden

nidh, Besvimmade bort så iemmerligh. Tisbe

48. Lågh han ther besvijmat en hela natt.

R. Foss 125. — 2. Svindla. Graffuer, så

diwpe, at then som thär nedher sågh, måste

beswijma. Lælius Res. 2:11.

Besvimmelse, -svimning, f. 1.

Svim-ning. seegh hon åter nedh vthi een

be-swimelse. St. af Esther 3:17. Konungen

uthaff itt oförmodelighit hugg var fallen uthi

een besvimmelse. Schroderus Liv. 35. aff

vanmächtigheet falla i besvimelser. Sp

arman Sund. sp. 122. Jag föll i en ny

b"e-svimning. Dalin Arg. 2, n. 22. iag sedan

har hafft een stoor plåga, serdeles af elake

besvimninger, som migh undertijden uppå

kombne äro. HSH 16.151 (1667). — 2.

Svindel. besvimmelse i hufvudet. A. Månsson

Ört. 22, 32. besvimmelse, när thet löper

omkring för ögonen. A deri. 80.

Besvära, tr. Betunga, belasta. [Mnt. [-be-swaren.]-] {+be-

swaren.]+} then som är ... medh ingen ting

beswårat eller hindrat, ... ee huadh thet är

aff dryck, maat eller annat. NT 1526 försp.

5 a. the besvåre sich ey med annars synder.

O. Petri Klöst. F4b. the ther fatige äre j

andanom, betungade och beswårade aff

syn-dene. 2 Post. 8 a. the som hws haffua til

at vthleya, at the fattigha hwsarma medh

husalegho icke för mykit beswåra. P. Erici

5:69 a.

Besväga, se Besvaga.

Besvälla, intr. Svälla, jäsa upp. thess

åffthare wij them formana ... thess ytermere

beswella the j sin jlhærske. Gust. 1 reg. 4:139.

Besvära, tr. Göra svår, försvåra. Så

warder ock mandråpares saak icke litet be-Besvärelse

— 89 —

Besyta

swärat genom then förargelse, som ther aff

sigh förorsakar. L. Petri Mandr. D3a.

Besvärelse, -ing, f. Besvär, tunga,

olägenhet, betryck, the skola thet som the så

köpa icke vthmonga the fattighe j hender...

them til tunga och beswärilse. Gust. 1 reg.

8:33. wij arma menniskior allahanda

beswä-ringar och plåghor äre vndergiffne. L. Petri

1 Post. C 8 b. the stycker ... som medh sigh

haffua några beswäringar eller farligheter.

Chr. pina b 8 b. dyr tijd och andre

besuä-ringer. Stjernman Com. 1:78 (1546). lägge

böter opå the besväringer, som j köpenskapen

... varit haffue. 1:194 (1566). then svåre dyre

tijdh ... som nu i någre åår på allehonde godz

... varitt haffver, våre fattige trogne

undersåter till alsom störste besvering och skade.

1:227 (1573). om någor haffuer några

hemliga besväring i samvetet. P. J. Gothus

Rel. art 306.

Besvärja, tr. Svärja, the besuäria oss

een eedh atthe vela vara oss rethrådige.

Gust. 1 reg. 10:8. — Refl. Med ed förbinda

sig; sammansvärja sig. kwnger och förster

haffwe beswaaret sig i broderscap. HSH 20:

213 (1507). loffuade the (dalkarlarne) alle

samfelth hans nåde hulskap, troskap och

manskap med theris swåren eedh ... och

be-swåre siig j förbwndt med stocholms stad

och then meneman kringh om hela rikit.

Gust. 1 reg. 4:178. Berendt wann melen

siigh ... besworith wthij ith förbundt med

Söffuerin norby. 2:181. Så hadhe och alle

som breffuet vthgiffuit hadhe, besworit sigh

så tilhopa at the skulle alle förswara, lidha

och vmgella huadh effter komma kunde. O.

Petri Kr. 328. Beswore sigh tilhopa att ingen

skulle vndfalla then annen. Svart Kr. 139.

— Part. pret. Edsvuren, med ed förbunden.

en besuoren man, then aff honom land och

län hade. O. Petri Kr. 229. en Swensk

Hoffman, then them synnerlige besworen war.

Svart Kr. 66. the woro monge j Juda som

honom besworne woro. Neh. 6:18.

Besvärliga, -en, adv. 1. Med svårighet.

inmängt medh sådana figurer och lijknelser,

att man kar. besvärliga finna uthtydningena.

P. J. Gothus Rel. art. 40. Presterna som

synda, kunna besvärligen bättra sigh.

Lau-relius Opusc. 4:135. — 2. Svårligen,

näppeligen. vi tro besvärligen, at Christus skulle

tillika verka med the otrogna och låta

missbruka sitt namn. Svedberg Sabb. ro 2: lon.

Besvärsam, adj. Besvärlig. Den som

vii rätt förstå huru en växt bör planteras,

måste nödsakeligen veta hvad climat henne

framalstrar; hade vi det noga bekant på alla

våra köksväxter och sädesarter, vore deras

ans mindre besvärsam. Linné Sk. resa 126.

Besybbla, tr. Smutsa ned. (Se Rietz

subba.) Pungmakaren lät göra henne en

pung ... och besybblade honom, lijka som

han hadhe varit gammal. Fortun. 218.

Besyna, tr. Syna, hålla syn på. the

wele ändeligen twinge tich till att besijne

ägerne them emellan. Dipl. Dal.2: 276 (1544).

Besynnerlig, adj. [T. besonderlich.] 1.

Särskild. Församle sigh watnet, som är vnder

himmelen, vthi besynderlighit rwm. / Mos.

1: 9. han welsignadhe them, huar medh sijn

besynnerligha welsignelse. 49: 28. hadhe

giordt sigh offuan j sitt hws en besynnerligh

kamar. Judith 8: 5. Och wil iagh ... göra

itt besynderlighit (ett undantag) medh then

landzendan Gösen, ther mitt folk vthi är, at

ther skal ingen ohyra komma. 2 Mos. 8: 22.

såsom gudh gaff Adame Evo til hustru, så

giffuer han och hwariom och enom sina

besynnerliga hustru, och hwario qwinno sin

besynnerliga man. O. Petri Handbok B 3 b.

Thoor, Odhen, Frigga ... haffua hafft hwar

för sich sina besynnerliga prester. Kr. 13.

och hadhe hoon gifvit the två brödren

hvar-thera... sitt besynnerliga ökenampn. L. Petri

Kr. 74. Thet vore altför vijdlöfftigt at uptekna

alla curer, och tarfdes ther til en

besynnerlig book. U. Hjärne Surbr. 166. — 2.

Synnerlig, ovanlig, utomordentlig, märklig. Kere

Göstaff gode besynnerlig ven. H. Brask

(Gust. 1 reg. 1:290). nådige herre oc gode

besynnerlige ven. Dens. (1:295). Om j haffuen

idher wenligha emoot idhra brödher allenast,

hwadh besynnerlighit gören j? Göra icke ock

så the Publicaner? Matth. 5:47. skedde emoot

honom (Ccesar) en förbindning, öfver hvilken

Marcus Brutus och Cajus Cassius ... vore

the besynnerligste uphoffzmän. Schroderus

Liv. 946.

Besynnerliga, adv. 1. Särskildt, ther

barss fram (mat), besynderligha för honom

(Jose/), och besynderligha för them (hans

bröder), och för the Egyptier... ock

besynderligha. 1 Mos. 43: 32. Och landet skal

jemra sigh, hwart och itt slechte

besynnerligha. Sach. 12:12. j förstonne lärer han

allmenneligha, at the skola wara thet

werdz-ligha Herskapet vnderdånighe. Thernäst

besynnerligha, at tienarenar skola wara sina

Herrar vndergiffne. Försp. till 1 Pet. them

wij endeles alrede tiilscriffuit haffue

besynnerlige (hvar och en särskildt) oc en (än

vidare) tiilscriffue samfellelige (alla

gemensamt). Gust. 1 reg. 6:63. — 2. Synnerligen,

särdeles. Kere her ture broder oc

besynnerlige gode ven. H. Brask (Gust. 1 reg. 4:408).

Gudh... är alla menniskiors Frelsare, men

besynnerligha theras som troo. 1 Tim. 4:10.

Besyra, tr. Syra. the, som äre medh

någen swrdegh besyrade. Phrygius Agon 15.

Besyta, tr. (Se Sy ta.) 1. Försörja, förse.

besythe skolamestaren med sin tilbörliga lön

oc vpphelle. Gust. 1 reg. 4:318. the gode

män ... måge besyte .. . våre swener medt

theris hester. 5: 82 han ther med (med

spetalsräntan) skall besyte och besörgie the

fatighe. 7:16. — 2. Ombesörja, taga vårdBesytning

— 90 —

Besökning

om. nogre godemen aff rådhet... skula

före-stånda oc besytha then gærdh her ær wijdt

handhen. Gust. 1 reg. 4:116. besyta then

biscops tiend som ther faller. 7: 207.

Besytning, f. Ombesörjande, förvaltning.

thenne vthdragne gærdtz besytningh. Gust. 1

reg. 4:115.

Beså, tr. Så, utså. somlighe äro the ther

j törnen besådde warda. NT 1526 Marc. 4:18.

Besåta, tr.- Anhålla, lägga beslag på.

[Mnt. besaten.] Wij her j Rikit skulle haffua

beszåtedt och arresterett edra (de Lybskes)

foruantter och köpmenn till liiff och godz.

Gust. 1 reg. 8:280. thorn mötte tilstatt bliffue

till rette ath besåte och arrestera her udij rigit

same the Rostockers skiip och godz. 12:18.

Besåtning, f. Beslag, qvarstad, j

be-gere att wettha för huar skuld szådana

be-szåttning skedtt är. Gust. 1 reg. 8: 281.

Besäga, tr. Beskylla, förtala. [Mnt.

be-sagen, beseggen.] någre haffue besakt oss

för edher j så måttha att wij skulle haffue

haffth någhen hemlighen ogunsth eller ouillie

tiil edher. Gust. 1 reg. 6:95. The beseya

mich med hatskom ordom. Dav. ps. 1536

109:3.

Besända, tr. [Mnt. besenden.] 1. Sända,

försända. haffuer iak nu strax lathit besende

samme eder nadis breff till her holger. H.

Brask (Gust. 1 reg. 4:417). — 2. Sända

bud till någon. Wij haffue ... besendh the

westgötske herremen . . . begärendis ... att

thette opror och obestond som företagit är

måtte aff stellas. Gust. 1 reg. 6:68. wij

haffua ther besendh honnom medt hans egne

skylde menn och wenner. 6:132.

Besänding, f. Beskickning;

budsändning. the ville leggie sigh i handel medh

H. K. M. person och medh besendingar

saken drifva. Gust. Adolf Skr. 299. sådane

besändingar emellan honom (kurfursten af

Saxen) och fienden förelöpa, at man inthet

veet huru man ähr thervidh. A.

Oxenstjerna (HSH 38: 435). communication, så

medh besendingar som medh bref.

Stjernman Com. 2:677 (1651).

Besäten, p. adj. [Mnt. beseten.] 1. Som

har sitt säte, bosatt, then höghe och

högt-besetne ... som boor j höghdenne. Es. 57:15.

Thet wildiwr är besätit j Jesu helga stad.

Psalmb. 1536 86. the personer ... som widh

Domkyrkiorna äro besätne. L. Petri

Kyrk-ord. 48 b. — 2. Uppsatt. Så är ock teslikes

farlighit, at wara högt besäten. O. Petri

Kr. 26. then ther högt är besetin, han warder

aff mongom beskodat. Ders. 90. jw högre

en är besetin, jw större bliffuer hans fall.

Ders. (Äfven: en högbesåtten man. Ders. 3.)

Jfr Besätta 2.

Besätta, tr. [Mnt. besetten.] 1. Sätta.

når wij ... ssee oss om på alla stdher, ære

wij besetthe emellom manga eldhar. Gust. 1

reg. 4:114. — 2. Uppsätta, jw höghre en är

besatt, jw flere haffuer han owener. O. Petri

Kr. 3. (Jfr B e s ä t e n.) — 3. Befolka. Tesse

tree äre Noah söner, aff huilkorn all land

besätt wordo. 1 Mos. 9:19. Egyptj land, jfrå

then tijdh at thet medh folke besätit wardt.

2 Mos. 9: 24. så wil iagh åter besettia thesse

städher, och the ödhe skola åter bygd warda.

Hes. 36:33. the städher, som wel besatte äro,

skola toma ... warda. 12:20. The (Tyskarne)

haffua besätt Engeland, Wendeland, en stoor

deel aff Liffland, Prytzen. O. Petri Kr. 9.

Tyrus och Sidon wore besatte medh

heed-ningar. 2 Post. 57 a. — 4. Part. pret. Besatt.

han wardt... besett medh onda andar. Dan.

4: 30 (glossa). — 5. Lägga beslag på, sätta

i qvarstad. The häster oc oxer iach besätth

haffver skole blive till städis till en rätt gongh

oc ranszaken. HSH 16:12 (1526). ther the

nogon medt sliigt arbete (bönhas-arbete)

beslå kunne, thå må the szamma arbethe till

rätte besettie, szå lenge the ther medt beuise

kunne ath szå skedt är. Skråord. 124 (1536).

— 6. Fastställa, skicka, bestämma. Gudh

haffuer swa besetith medh edher, ath swa

är sketth athi haffwe footh the sloth och

landh jgen. Finl. 502 (1510).

Besättning, f. Qvarstad. [Mnt. [-besett-inge.]-] {+besett-

inge.]+} wår n: herre haffuer giffuit Stocholms

Borghare löst thet arrest och besettning opå

theris järn. Gust. 1 reg. 8: 249.

Besöka, tr. 1. Uppsöka, en Heerde

besöker sijn fåår, tå the jfrå sinom hiord

för-wildt äro. Hes. 34:12. — 2. Söka, göra

ansökning, anhållan hos någon, hwar thu

egenom Ryssernes schriffwelse besöckt

bliff-wer vm rå gången. Fin. handl. 8:66 (1551).

wåre trogne vndersåter ... hafue vdi

vnder-dånighet besöckt Oss. Skråord. 131 (1594).

vare ingom förbudit Hans Kongl. Maj:t om

sine saker och ährender ... att besökia. HSH

10:20 (1595). befalle Wij våre trogne män

och Cammerråd ... at de dem häruthinnan

händer räckia enär the varda der om besökte.

Stjernman Com. 1:985 (1629). begiärade

Ständerne aff mig, att iag skulle besökia

(vända mig till) Storfursten med mitt breff,

och honom til fredén förmana. Gust. Adolf

Skr. 119. — 3. Hemsöka, besöök thet onda.

Ps. 10:15. besökia landet medh mord och

brand. Svart Kr. 152. Dalekaraner såge att

Konungen icke hårdt wille besökia them.

Ders. 160. Gudh ... besöckte honom medh

en gräseligh storm. Ders. 164. — 4.

Undersöka, hålla undersökning om, ransaka,

vth-sende aff Konungenom, ... til at besökia

Juda och Jerusalem effter Gudz Iagh. Esra

7:14. wij hade vthskickett j fiordh någre

godemen som för:ne rågongh besöke skulle.

Fin. handl. 8:66 (1551).

Besökning, f. 1. Besök, om the

(drömmar) icke komma vthaff thens Aldrahöxtas

besökning och inskiutelse, så giff them inga

macht. L. Petri Sir. bok 34: 6. — 2. Hem-Besöla

— 91 —

Betalan

sökelse. them skal än nu een annor

besök-ning offuerkomma, therföre at the foro så illa

medh the fremmande. Vish. 19:14. — 3.

Undersökning, visitation. vil Kongl. May:tt

at inge ovanlige inquisitioner och

besök-ningar här öfver (ang. tobakshandeln) på

landzbygden anställas. Stjernman Riksd.

2:1479 (1664).

Besöla, tr. Söla, nedsöla. [Mnt. besolen.]

besöla sich ... vti synd. Syr. bok 1536 23:16.

kasta stofft vppå sitt hoffuudh, och besöla

sigh j asko. Hes. 27: 30. The ... woro

be-söladhe j blodh. Jer. klag. 4:14. hans kiortel

... the med bokkablod besölade och stenkte.

Spegel Guds verk 274. Hvar finnes så rent

och obefläckadt svärd, som ... icke kan med

oskyldigt blod besölas? Malmborg 689.

Besöndra, tr. Söndra, han oss tiil

no-ghen twedrect wille besyndhra j fraa thet

for-bwndt som emellan thenne iij riichen och

the wendiske stæder endrecteliga bleff

be-leffuadt. Gust. 1 reg. 2:99. the wilia

be-sundhra waara throo tienere oss j fraa. 2:186.

Besöndring, f. Söndring, then twedrecth

och besyndringh emellan riichen som han

hade j synneth. Gust. 1 reg. 2: 98.

Besörja, tr. [Mnt. T. besorgen.] 1. Sörja

för, hafva omsorg om. han ... fester honom

(bilden) in til weggena medh jern, så at han

icke faller, så wel besörier han honom, ty

han weet wel, at han intet kan hielpa sigh

sielff. Vish. 13:15. — 2. Försörja,

underhålla, förse med. Saa haffue wij ...

for-skicketh tiidt tiil eder nogre wtaff ware

skyt-tor ... bidiendis athij them ther wille besörgia

tiil noghen tiidh. Gust. 1 reg. 3:117. I

fyra-tiyo åår besörgde tu them j öknenne, så at

them intet fattadhes. Neh. 9: 21. Barsillaj ...

hadhe besörgt Konungen, mädhan han war j

Mahanaim, ty han war en ganska weldigh

(förmögen) man. 2 Sam. 19:32. han giorde

them (städerna) fasta,... och besörgde them

medh spijsning. 2 Krön. 11:11. crononnès

slott och feste skulle besöryas med Swenska

män. O. Petri Kr. 157. — 3. Befara, frukta;

besörjande, som är att befara, dragandes

til dem det fasta och stadiga förtroende, at

de oss ... emot alla besörjande anstöter och

vedervärdigheter manligen skydda.

Stjernman Riksd. bih. 380 (1660).

Besöva, tr. Sofva på, besinna sig på?

[Jfr Mnt. beslapen; jfr äfven Mnt. beseven,

"bemerken, wahrnehmen". [-Schiller-Lübben.]-] {+Schiller-Lüb-

ben.]+} epter thet at noog vmtall ær kommit

bode innanlandz oc vthan om thenne skriin

(St. Katarinas)... syntis mik raad til nogen

tiid thette ærende betre besöwa på eder nadis

gode behag. H. Brask (Gust. 1 reg. 2: 274).

Bet, f. Bete; betesmark. [Isl. beit.] tine

tienare haffua ingen beet til theras booscap.

1 Mos. 47: 4. fäät råmar, Ty the haffua ingen

beet. Joel 1:18. Han seer effter berghen

ther hans beet är, och sökier hwar grönt är.

Job 39:11. Salomo moste dagligha haffua til

spijsning... tiwghu oxar aff beetenne. 1 Kon.

4:23. Jagh skal läta them komma på the

betsta beetena. Hes. 34:14.

Bet, n. Ohyra. (Jfr Bett.) Bet, insecta,

pediculi aut pulices. U. Hjärne Orth. 63.

Bet, f? Jagt. Ingen fogel var under

solen så snar, Som honom kunde följa till

beet. Sv. forns. 1: 58.

Beta, tr. [Isl. beita.] 1. Drifva i bet,

valla, så skal iagh än nu beta och wachta

tijn fåår. 1 Mos. 30:31. så beette Jacob

thet offuer war aff Labans hiord. 30: 36. gack

... och beet tijn kedh widh heerda hwsen.

H. Vis. 1: 8. Min wen ... then ther beeter

ibland roser. 2:16. Och thet samma (landet)

skal warda them quarrleffdom aff Juda hws

til deel, at the ther vppå beeta skola. Zeph.

2:7. — 2. Jaga. The hade bett en hare.

En liten Crön. G 7 b. Du skalt intet beta

i dag Hvarken hiort eller hind. Sv. forns.

1:211. villande diur, som jagh j skogen bette.

1: 296. Han rider sig att beta djur. Sv. folkv.

1:196. den som icke hafver falkar måste

beta med ugglor. RR 1606 (Geijer Skr. II.

3:372). — 3. Fiska, meta. The ginge sigh

till siögestrand, The satthe sigh nidh till att

bethe. Sv. forns. 2:364. — 4. Betsla, spänna

dragare för åkdon, beta före, subjugare,

subjungere. Comenius Tung. index. Beta

före hästarna. Lind Ord. Äfven: Beta utur

(spänna ifrån) hästarna. Ders.

Betaga,, tr. 1. Förtaga, förhindra, then

wpresningh, som ther för handen war, ær

them betaghen. Gust. 1 reg. 2:247. toge

the medh sigh ett stoort taall folk och droge

in till Brunnebeckes färie, menandes sigh

kunna betage att the Swenske icke skulle

komma öffuer älffuen. Svart Kr. 21. — 2.

Afhjelpa, the brister, som rijkene emellom

äre, måtte betagas. Gust. 1 reg. 5:109. man

icke än nu så diupt är inträdt j sakena, at

hon ju wel står til at betagas i bettre

punc-tar. 7:309.

Betala, tr. 1. Löna, vedergälla. Altså

betaladhe Gudh AbiMelech thet onda som

han emoot sin fadher giordt hadhe. Dom.

9: 56. han betalar migh gott medh ondt. 1

Sam. 25: 21. Herren betalar migh effter

mina henders reenheet. 2 Sam. 22:21.

Herren haffuer betalat tina ondsko på titt

hoffuudh. 1 Kon. 2:44. Herren betale

honom effter hans gerningar. 2 Tim. 4:14. —

2. Betala ett löfte, fullgöra, uppfylla

det. Offra Gudhi tackoffer, och betala them

höghsta titt löffte. Ps. 50:14. Så wil iagh

loffsiunga tino nampne ewinnerligha, at iagh

må betala mijn löffte daghligha. 61:9. Hålt

tina Höghtijdher Juda, och betala tijn löffte.

Nah. 1:15.

Betalan, f. Betalning, "then som går i

loffuan, han går j betalan. L. Petri Chr.

pina A 3 b.Betarfva

— 92 —

Betemma

Betarfva, -torfva, tr. och intr. Tarfva,

behöfva, the ey betorffua ath fructhe. Gust.

1 reg. 3: 8. Läna tinom nästa när han

be-torff. Syr. 29: 2. wij vthan honom (Kristus)

intet betorffuom. Försp. till Eph. hwar och

en . .. betorffde intet fruchta sigh. 1 Macc.

14:12. göda effter som han kan affdöma at

åkrens beskaffenheet betarffvar. Risingh 20.

til dess (rikets) försvar och säkerhet...

be-tarfvas anseenlige medel. Stjernman Riksd.

3:2076 (1689). Orden äro klar och betarfva

ingen uttydning. Svedberg Dödst. 296.

refvorna i landets tilstånd voro sådana, at de

betarfvade en skyndsam hielp. Mörk Adal.

2: 91.

Betasta, tr. Bemedla, bedrifva,

ombestyra. [Mnt. betasten, angripa.] vij

visseliga nu förmodat hade att samma våre

be-suäringer skulle annerlunda betastet vordet.

Gust. 1 reg. 5:180. låge all ärande och saker

j bestå motton så at thetta företagna obestond

kunde medt lempe tiil friid, endrekt och

rolighett betastat och stillath bliffue. 6:56.

han begärat ath wij ... wille betasta ther en

fördröijelse vthinnan (uppskof med skuldens

betalning). 7:199. senda några theris

fulmyn-doga sendningebudh ... med någhon werff

thenna sak (klockskatten) anrörandis,

besynnerliga til at betasta all ting j bestå motton.

7: 301. så betaste same ärende, att thet mötte

koma jn for Danmarkis rigis råd på en

be-leglig tijd och städ. 9:103. en god forstondig

karl then ther kunde betastedh hoss hans

K: szå at han finge vette huad hans K:

mening haffuer varit j then motten. 10:100.

hwar thet hade warit honom emoot, hade thet

wel wordet betastat, at thet icke hade

kommit til feyde. O. Petri Kr. 29.

Bete, m. Bit (bröd). [Isl. biti.] En torr

bete ther man läter sigh med nöya, är bätre

än itt fult wisthws medh trätto. Ord. 17:1.

(Sal. ord\ 1536: bitte.) thet (fåret) ååt alf

hans beta. 2 Sam. 12:3. Haffuer iagh ätit

min beta allena, at then fadherlöse icke ock

så haffuer ätit ther aff? Job. 31:17. Tina

betar som tu ätit haffuer moste tu vthspyy.

Ord. 23:8. Han kastar sitt haghel såsom

betar. Ps. 147:17.

Bete, tr. 1. Te, förete. Betedde oc för.de

k. fredenrijgx secreterer for oss ... eth

sö-uerin norbys breff. Gust. 1 reg. 3:189.

migh är beteedt een hård syn. Es. 21:2.

han genom kyrkiotjenarens hand beteer och

giffuer oss sin sanna Lekamen j brödh. L.

Petri Dial. om nattv. H 5 a. — 2. Visa,

utvisa, thessom skulle allenast betees, huru

theras fiendar wordo plåghadhe. Vish. 16:4.

medh thetta teeknet beteer han nooghsamt,

at han förmå och haffuer wilia til at hielpa

ifrå synd L. Petri 2 Post. 287 a. betheedde

honom Gudz rike, och gaff honom kundskap

om thet helgha. Sal. vish. 10:10. — B.

Meddela, tillkännagifva, ær vårth begær

athj oss . . . ther vthinnan betthe edhers

scriffthelige besthe rådh. Gust. 1 reg. 4:67.

warder ther ... med tw ord kortteligha

beteedt, hwadh ther skal warda vthrettat. L.

Petri Exorc. A 3 a. — 4. Refl. vm j idher

til oss betee (vända eder till oss) welen,

skole j finna oss gynstig och welwillig emoth

idher. Gust. 1 reg. 7: 350. hela Israel

kommer til at betee (inställa) sigh för Herranom.

5 Mos. 31:11. Huilkom (apostlarne) han

(Jesus) ock effter sijn pino beteedde (visade,

framstälde, uppenbarade) sigh leffuandes ...

tå han lät sigh see aff them j fyratiyo daghar.

Ap. gern. 1:3. Gudh hwilkom hemden

til-hörer betee tigh. Ps. 94: l. Wijsheten ...

går sielff om kring och söker them som

henne äro werde, och betheer sigh them på

wäghenom welwilieligha. L. Petri Sal. vish.

6:17.

Beteckna, tr. Tillkännagifva, utmärka.

Hwar thet och så wåre (vore) at noghor

heligheet beteknades medh theras clädabonat.

O. Petri Klöst. Fia. Thetta är Jesu

Christi vppenbarelse, then Gudh ... haffuer

beteknat och sendt medh sin Ängel til sin

tienare Johannem. Upp. 1:1. veta tingséns

åthskilligheter och kunna betekna (uthmärkia)

hvart och ett vid sitt namn. Comenius

Tung. 2.

Betemma, -betäma, tr. och intr. [Mnt.

betemen, betamen; T. bezähmen.] 1. Låta

b., låta någon vara, låta honom göra som

han vill, få sin vilja fram, tillåta honom

något; låta någon hafva att skaffa med,

sörja för något. Lät migh betemma at iagh

förgör them. 5 Mos. 9; 14. lät migh

betemma at iagh gömer migh på markenne.

1 Sam. 20: 5. Lät honom betemma at han

bannar, ty Herren haffuer så budhit honom.

2 Sam. 16: 11. Låter betemma barnen, och

förmener them icke komma til migh. Matth.

19: 14. Hwadh göra the amechtighe Judar?

Mon man så skola läta betemma them (att

bygga). Neh. 4: 2. somlighe ... sadhe til

them, Hwadh gören j, at j lösen folan? Tå

sadhe the til them, såsom Jesus hadhe budhit

them. Och så läto the betemma them.

Marc. 11:6. Kommer ock någhor, som sigh

för någon last scrifftat haffuer, annan eller

tridie gång igen medh samma eller een

annor slijk last, then samma må

Poeniten-tiarius wisa bort ifrå sig, och latan på någon

tijd sielff betemma. L. Petri Kyrkord. 32 a.

han inthit befatther sigh med n. n. godz,

vthan lather Claffues scriffuere ther medh

bethemma paa vaare weghna. Gust. 1 reg.

3:804. lather oss med samma theris sack

alena bethæma. 4:124. wij... bekymbre oss

ther inthet med, vtan lathe edher ther med

betemma och thet bestyra. 4:369. konungen

wistades alt i Danmark, och läät sina

be-falninges män betäma med Swerige. O.

Petri Kr. 167. Christus sielff... icke gaffBetida

— 93 —

Betrycka

sigh tijdh til at döpa,... vthan lät Läriungarna

betemma medh Döpilsen. L. Petri Kyrkord.

la. — 2. Refl. impers. b-er sig, höfves,

anstår, är tillständigt. Thet betemmer sigh

icke at wij så göre. 2 Mos. 8:26. Thet

betemmer sigh icke, at wij och j bygge wår

Gudz Hws, vthan wij wilie allene byggia.

Esra 4: 3. tu äst sielffwer Länszman i thin

förläningh, thet ey heller mykit betämer sigh.

Gust. 1 reg. 6:324. Förekommer äfven i

icke refl. ställning: Ty kan ingom man thet

wel betäma, At han skulle sielff sina ähro

skäma; Tob. com. Ela.

Betida, adv. Bittida, om morghonen

betijdha. O. Petri Kr. 198.

Betidelig, adj. Tidig. Om morgonen

wel betijdeligh tijdh. Psalmb. 1572 (Någhra

andel, wijsor B 4 a).

Betideliga, Bittideliga, adv. Bittida,

tidigt. vintheren ... begynnes betideliga oc

længe varar fram pa åreth. Gust. 1 reg.

4:144. han hadhe seedtt them tijdtt och offte

både bettidelige och seenndtt folies åtth.

Hist. handl. 13. 1: 223 (1566). om morghonen

bittideligh. B. Olavi 42 a. i dagh

bittide-lighen. Schroderus Liv. 15. han vaknar

bittideliga. Svedberg Ungd. reg. 221.

Betimra, tr. Timra. [T. bezimmern.]

Skepp, som ... äre så förbygde och betimrade,

at the åtminsta 14 stycken eller mera til sin

defension föra kunne. Stjernman Com.

2:403 (1645).

Betjenlighet, f. Betjenande,

tjenstbe-visning. genom inbördes betiänlighet, så

mycke möjeligt är, dätta levandet förliuva.

Hermelin C1 b.

Betj"ent, m. undandöljer tienstehion eller

annar betient något af thes husbondas

egendom. Lag 1734 M.B. 42:1. betiente i huset.

Ä.B. 9:7. betient, scm under Konungens

Befalningshafvande lyder. U.B. 1:3.

Betjusa, tr. Tjusa, förhexa. intog

qvinfolken ... med det förmente trollväsendet,

och bekiuste sinnen. U. Hjärne Anl. 121.

Betkam ? man icke tvenne ilfundighe

starcka hästar och Beetkammar för en vagn

tillijka spenna kan. T. Johannis Fästn. P8a.

Betnos, f. 1. Argbigga, fru Beetnos.

Törnevall A 5 b. Xantippe ... then

bettnosen. A. Laurentii Verld. speg. 312. —

2. Knarr, tvärvigg, hon ... har en oxe och

betnos til man. Stagnell Risbast. C 3 a.

Tu (husbonden) skall icke daglig med bannor

uthfräsa, Ey alla med orden skarpt skär"

öfver näsa, Att tu uthi bygden med ringa

tin heder En betnos får heta så onder och

leder. Törnevall B 6 b.

Betorf, f? Behof. [Mnt. bedorf.] clede

och annan dell som wij betorff haffue. Gust.

1 reg. 8:259.

Betorfva, se Be tarfva.

Betra, Bettra, intr. Visa tänderna.

(lejonet) beettrade som thet väl tie ville sluka.

Spegel Guds verk 226. hundarna ... betra

med sina tänder. Öpp. par. 48. (Ordlistan

till Guds verk har Bätra.)

Betrega, -tregda, tr. Träffa på,

anträffa, ertappa? hölle wij them for vore

och Riikisens vppenbara fiender, och låte

arga på them huar wij them j sziön betrega

kunde. Gust. 1 reg. 10:58. huar szådana

liugare betregas kunde ... motthe han beuise

sin ordh. 10: 60. han skwlle leggie siigh win

om ath argha in paa konung kristiern och

hanss tilhengiare hwar han them kwndhe

betregde eller öffwerkomma. 3:212. Jfr

beträda 1.

Betro, tr. 1. Tro, tro på, lita på. vm

the någhet handlatt haffue på oss och thetta

rigis argesta, szom nog står til betroendis.

Gust. 1 reg. 8:275. Kunde sedan icke betro

sigh ther wara säker. Svart Kr. 139. then

som betroor Gudh om godt. Nova ord.

eccl. 191. Betroo ingom wen, vthan tu

haffuer försökt honom j nödh. Syr. 6:7. man

icke betroor enom stråtröfvare. 37 (36: 28).

sendt tijt någhon som tu betroor, och lät

besee. 1 Macc. 7:7. — 2. Anförtro, min

wen, them iagh migh betroodde. Ps. 41:10.

så kommer och betroor idher vnder min

skugga. Dom. 9:15. han förmå förwara mitt

betroodda godz. 2 Tim. 1:12. — 3. Förtro.

vppenbara hemlighit betroodt taal. Syr. 42

(41:29)! om han hade något på hiertat,...

skulle han frijligen betroo henne. U. Hjärne

Vitt. 53.

Betrolla, tr. Förtrolla, hon betrullade

honom så häfftigt, at han intet annat

dich-tade och trachtade, än huru han måtte vara

henne til tienst och"behagh. Schroderus

Albert. 2:159. Keyser Ludvijk var så

häfftigt aff kärleek betagen emot sin sköne

Judith, at thet hade thet anseendet, lijka såsom

hon hade honom betrullat. 2:160. uthi

Östergötland några trullkäringar blefvo rögde och

i hächtelse satte, för det att dhe Hertig

Johans Furstinna medh sin onda konst hade

förvirrat och betrullat. Colerus l (tillegnan).

Betruga, tr. 1. Besvära, betunga, the

otillbörlige skiutzfärder som Cronones

bönder hafve här till dags olageligen varit med

betrugede. Stjernman Com. 1:146 (1556).

— 2. Betvinga, den som aldrigh kan medh

läpp och tann betruga Sin tungas sqvaller

ahrt, hon måtte mycket liuga. G.

Cederhjelm 127.

Betryck, f. [Mnt. bedruck, f.] the

Swen-ske woro i stoor betryck och wedhermödho

mädhan konung Albricht regeradhe öffuer

them. O. Petri Kr. 149.

Betrycka, tr. 1. Trycka (på), then med

math opfylde magan kan betrycka pulszådran.

Lindestolpe Surbr. 66. — 2. Göra betryckt,

nedtryckt. Gudh betrycker migh när idher,

och (jag) moste söria offuer monga som

til-förenna syndat haffua. 2 Cor. 12: 21.Beträcka

— 94 —

Betyda

Beträcka, tr. Träcka på, ned. Ty ladhe

iagh migh, til at få hwilo och dwala, Miin

öghon betreckiadhe tå een swala. Tob. com.

C la. Bescheissen, beträcka, orena. Lind

Ord.

Beträda, tr. [Mnt, betreden; T. betreten.]

1. Träffa på, anträffa, ähwar som helst

the kunna beträdde warda, skola the taghas

och dödhas. L. Petri Mandr. F5b. Jfr

betrega. — 2. Företräda, bekläda,

förvalta, förrätta. han thesslijkes gubernement

hafuer beträtt. A. Oxenstjerna (HSH 38:

459). de deres tjenster medh samma

rätt-rådigheet och ijfver beträda. HSH 40:64

(1664).

Betränga, tr. Ansätta. [T. bedrängen.]

Så rådhlöös var nu fienden blifvin, sin

ved-herpart til at beträngia. Schroderus Liv.

850. — Part. pret. Betryckt, the måge i

theras beträngde tilstånd varda ihågkomne och

hulpne. Stjernman Riksd. 3:2666 (1727).

Betrösta, tr. och intr. 1. Tillförsäkra.

att betrösta deras landskap fri, fast och

dri-steliga riket besöka med deras redeliga

köpslagan. HSH 1:11 (1527). — 2. Tro, förtrösta

på, lita på. betröster iak ey at eder nåde

kan faa nagen hielp aff them. H. Brask

(Gust. 1 reg. 1:308). athuj (att vi) schulle

noghen hielp och wndsethning forwentha

wtaff the danske ... ther betrösthe wij icke

fulleliga paa. Gust. 1 reg. 2: 243. — 3. Våga,

tilltro sig. nogre godhemenn för theres

misgerninghar schuldt ære friidtlösze oc

icke betröstha ath giffua siig tiil rettha in

fore oss. Gust. 1 reg. 3:8. then hielp som

empnath war... ath paa leggias schulle,

wethe wij icke om wij skola betröstha kreffia

then wth. 3:122. Sker eder noghet

offuer-uelle, thet j icke siælffue betröste affuärie.

4:136. the Danske icke betröste ståå the

Svenske emoot. L. Petri Kr. 23. hwar the

wille wara men för sigh och taga sakene

alwarlige före, betröste han medh Gudz

til-hielp ware theres höffuitzman. Svart Kr.

15. — Refl. tu ... betröster tigh wara en

ledhare them som blinde äro. Rom. 2:19.

hoo betröster sigh thet vthransaka, som är

j himmelen? L. Petri Sal. vish. 9:17.

Betröstning, f. Förtröstan, paa samma

Contracktz betröstningh (i förtröstan på

kontraktet) ... skickade wij... Gust. 1 reg. 4: 49.

Betsel, n. betzlet (frenum mentulce) eller

hufvudets sträcksena. Lindestolpe Frans.

45. Menniskian har man tvänne betzel på

hela sin kropp, thet ena på tungan, thet

andra på thet hemliga tyget Ders.

Bett, n. Munlag på ett betsel. [T. biss,

gebiss.] så skal iagh settia... itt bett i tin

munn. 2 Kon. 19:28. Warer icke såsom

hestar och mulär som intet förstånd haffua,

huilkom man moste leggia bett och betzl

j munnen, om the icke til tigh wilia. Ps.

32: 9. Jagh wil hålla min munn tilbaka så-

som medh bett. 39:2. Argha hestar legger

man skarpt beth i munnen, ath the icke

bithes. L. Pet. Gothus 58 a.

Bett, n. Ohyra, löss. Bett, ååth, Bruti,

die Würme. Schroderus Lex. 61. sin

longa kiortel . . . the (kapucinermunkarne)

icke offtare affdraga, uthan näf förmykit bett

inkommet är och the thet uthfeya moste.

Laurelius Påf. anat. 152.

Bettelbröd, n. Tiggdt bröd, almosa.

[T. bettelbrot.] the fattiga meste dels måste

äta bettel brödet. Gust. Adolf Skr. 38.

Bettlemunk, m. Tiggarmunk. The rette

betlemunckar, thet äro the som alle daghar

kringlöpa och sigh medh betlande föda.

Laurelius Påf. anat. 170.

Betungan, -tungning, f. Tunga,

beskattning. olagha betwngan. Gust. 1 reg.

7:87. sökia almoghans bästa uti alla

betung-ningar och pålaghor. Gust. Adolf Skr. 7.

Betvinga, tr. 1. Betunga, plåga, han

satte offuer them arbetis foghtar som them

betwinga skulle medh träldom. 2 Mos. 1:11.

Simons swära betwingadhes medh stora

skelffuosott. Luc. 4: 38. — 2. Tvinga, nödga.

I betwngne wore att tiilszeiie honnom

hul-skap och manskap. Gust. 1 reg. 10:185.

frå huilkens presteboll han med wåll och

wälle wiil betwinge eth fiske wathen. 12: 237.

j vorden för redzlan skull betvungne at

vidh-tagha fridzmedhel aff honom. Schroderus

Liv. 412. — Refl. Ödmjuka sig. tu ...

be-twingadhe tigh in för tin Gudh. Dan. 10:12.

Betvåla, tr. 1. Tvåla. Med skärper

så-pelut betvåla henne ren. Kolmodin Qy. sp.

1:19. — 2. Tilltvåla. Hvi har jag ej, o Pope!

din hand, At i en Dunciade betvåla Den

mängd scriblerer i vårt land, Som med Apollos

lager pråla? Kellgren 2:69.

Betycka, impers. Låta sig b., tycka.

[T. sich bediinken lassen.] Och låte wij oss

forthenskull betyckie, ath huar wij skulle

epterfölgie strengheten och rethuiszonn wore

wij honom föga plictuge. Gust. 1 reg. 10:

153.

Betyda, tr. 1. Tyda, uttyda,

sijn-emel-lan betyda och förstå hvars annars tanckar.

Stjernhjelm Sv. o. G. Måles fat. föret. 3 a.

— 2. Antyda, tillkännagifva, ther then

helghe Ande med betydde, at helighetennes

wägh än tå icke vppenbar war. Ebr. 9:8.

Huru Gudh sielffuer alla daghar acht och

wårdningar om sijna haffuer, betydher Josuæ

Historia. P. P. Gothus 15 a. — 3.

Beteckna. så wilia blott ord och ceremonier,

figurer och tekn ingalund wara noogh, och

göra sakenne fyllest, vthan thet, som medh

sådana ord och teekn meent och betydt

warder. L. Petri Krön. pred. G 3 b.

Chri-stus war thet retta Påschalambet, hwilken

med thet figurliga lambet betyddes. Chr.

pina D 4 a. medh the döffua öronen betyder

han Judarne. P. Erici 2: 232 b.Betyd ning

— 95 —

Betänklig

Betydning, f. Betydelse. Thet skal en

ganska hög betydning innebära. Spegel

Åt. par. 15. förklara the forna stamordens

betydning. Ord. företal c 3 b.

Betyga, tr. 1. Vittna. Hörer tu icke

huru mykit the betygha emoot tigh? Matth.

27:13. Anden är then som betyghar, at

Anden är sanningen. 1 Joh. 5:6. — 2.

Bevittna, bekräfta med vittnen, köpa åkrar

för penningar, och bebreffua, försigla och

betygha. Jer. 32: 44. — 3. Bevisa (med

vittnen), hans sak ær icke alstingis saa

clar som han til æffwentyrs föregiffwit

haff-wer . . . som wj bonum wtöffwer betygia

kwnne med erlige riddherssmendz menn.

Gust. 1 reg. 4:14. (han) ingen af alle sine

grofva beskylningar hafver kunnat betyga.

Adlersparre Hist. saml. 2:316 (1652). —

4. Utvisa. Rödt vatn betygar jern. Grönt

gifver jern med koppar förblandat tilkänna.

U. Hjärne Anl. 9. Dess inra menniska af

andlig högfärd gäser, Fast dess utvärtes min

betygar ödmjukhet. S. Triewald 21. — 5.

Tillsäga, uppmana, förmana, betygha

fol-kena, at the icke trädha fram til Herran.

2 Mos, 19:21. Legger på hiertat all the ord

som iagh betyghar idher. 5 Mos. 32:46.

Herren sende Propheter til them, at the

skulle vmwenda sigh til Herran, och the

betyghadhe them, Men the hörde them intet.

2 Krön. 24:19. tu lät betygha them, at the

skulle vmwenda sigh til tijn Lagh. Neh. 9:

2». — 6. Förse med tyg, utrusta, betygett

ett godht skep med bösser och wärier.

Gust. 1 reg. 1:124.

Betyga, intr. Hjelpa sig med. haffue

wij giffuit honum befalning på biscops

fo-dring... sså mykit han betyger ath gesta

intil val borgarn esso. Gust. 1 reg. 3:352.

Jfr Ty ga.

Betytlad, p. adj. fattigha menniskian som

medh syndenne, dödhenom och heluete

be-tytlat är. NT 1526 försp. 2 b. (Bib. 1541:

bekayat.) haffuer tu borgat för tin nästa, så

... är tu betytlat med tijns mundz taal. Sal.

ord. 1536 6:2. (Bib. 1541: inweffuat.)

Betäcka sig, refl. giffs nokre spörsmaall

tesse vore sendebudh aff Konung Hans æller

danmarchs rigis raadh ... ther riket och oss

alle aageller om tesse feygdh, thaa betæcke

segh altiidh (må de alltid skydda sig, nämt.

med svaret) ath thet ransakis skall i the

möthe berammes skole. HSH 19:134 (1506).

Betäckt, part. pret. Förtäckt, med

be-techt ord. A. Oxenstjerna Bref II: 247.

Betäma, se Betemma.

Betämja, tr. 1. Tämja. [T. bezähmen.]

blandad sorg och frögd betämer syndigt blod.

Frese 30. Svage kiärl,... som vår styrckia

så betäma. Dens. 181. Ej man betämja

förmår den snåla, förderfliga magen. M.

Wallenberg Odyss. 2:94. — 2. Lämpa,

afpassa, hafven I at göra eder underrättade,

huru mycket järn de förra åren blifvit

ut-skeppadt, och i proportion derefter at jämka

och betämja dess utskeppning för innevarande

år. Stjernman Com. 6:341 (1717). (Ordets

användning i denna bet. synes vara

uppkommen genom missförstånd af betäma.)

Betämjelse, f. Tämjande, ingen roo eller

lijsa fins, uthan uthi edre egne sinnens

styrsel och betämielse. Stjernhjelm Lycks. är.

3 intr.

Betämlig, adj. Tillbörlig, tillständig.

[Mnt. betemelik.] är icke betämligit at någhon

Christen man annerlunda thet (sakramentet)

brukar (än Christus bjudit). O. Petri Sakr.

19 a.

Betänka, tr. 1. Upptänka, uttänka, the

Dannemen som thetta obestond bethenkt och

förretaghit haffue. Gust. 1 reg. 6:31. han

dictar oc sammansätter all the forredera

sticker (stycken) som han noghen tiid kan

be-thenkia emote oss. 6:54. Haffue j... bethenkt

ith orådh tiil obestondhz förretagning emoth

oss. 6: 95. the betenkia falsk ord offuer the

förtrycta. Dav. ps. 1536 35: 20. — 2. Tänka

på, hafva i åtanke (med någon belöning,

gåfva o. d.). Tha iak warder riker iak wil

wel betænkia tik. Leg. om Maria och Anna 4.

Saligh är then som betencker then fattiga.

Dav. ps. 1536 41:2. wii jw framdeles eder

yttermera betenckie vele, saa ati oss täcke

schulle. Gust. 1 reg. 3: 202. wilie wij thaa

betenckia tiigh een gönsth ther före. 2: 69.

wij vele betænke eder thet omak til gode.

4 : 350. welom altiid gerne bethenkia ider thet

tiil thet bestå. 6: 75. Min Gudh, betenck

migh til godho alt thet iagh thesso folckena

giorde. Neh. 5:19. Han wille hans arbete

gunsteligen betenckie. Svart Kr. 161. wij

wele atj ... betencke oss än med ij (2) sköne

heste. Gust. 1 reg. 6:272. betenkie Slottett

med alla handa nödtorfter. Fin. handl. 6:240

(1542). Han ville them väl betenckie igen

Med gunst och nåde mooth hvar och en.

Hund Er. 14 kr. v. 175. the ville betänckia

honom medh en godh förähring.

Schroderus Liv. 221. hafve Vij . . . velet dem

nådigst betänckia och ihugkomme medh stadz

rättigheter och privilegier. Stjernman Com.

1:1003 (1632). — 3. Tänka om någon. Kong:e

ma:t till Suerige icke ... Dammarkz rikis råd

anners än till thet bestå betenker. Gust. 1

reg. 5:113. — 4. Tilltänka, tillämna. en

för-achteligh man, hwilkom Rikesens ära intet

betenckt war. Dan. 11:21.

Betänklig, adj. Som förtjenar betänkas.

Christi ord... äro ganska betenckeliga.

Svedberg Sabb. ro 1: 57. aldrig något fremmande

folck är inkommit i vårt land, som hafver

ombytt des folcks och orters nampn, hvilcket är

mächta betänckeligit. Rudbeck Atl. 1:14. Vid

aftonsvalkan, när solen bärgar sig, skiuter hon

ifrån sig de ljufligaste strålar, så är ock

mångens yttersta tal det betänkeligaste. Frese 361.Betöfva

— 96 —

Beveka

Betöfva, tr. Uppehålla, fördröja, haffwe

wi til nogre daga betöffwat thetta edhert bwdt.

Gust. 1 reg. 1:198.

Bevan, adj. Van. [Mnt. bewane, bewont.]

Hon är bewaan medh hoor aff ålder. Hes.

23:43. Thet folket wore ringe kräseligheet

bewane. Svart Kr. 21. the widh slijkt icke

äro ... bewane. L. Petri Kyrkost. 60 b. then

som medh synden länge bewan warder, han

kan icke gärna skilias ther ifrå. P. P. Gothus

Q 6 b. bevaant siöfahrit folck. Tegel Gust. 1

hist. 2:56.

Bevandra, tr. Ösel, Dagerön kan iag ej

nu bevandra. Spegel Guds verk 94. de orter,

som liggia longt bort och intet ofta, utan sällan

bevandras. Rudbeck Att. 1:875. Jordenes

innerste dehlar icke kunna bevandras. U.

Hjärne Anl. 135.

Bevar, n. Bevarande; bevakande, offta

hans (Guds) rijs är ett bevaar för vårt fall.

Columbus Poet. skr. 0 4 b. till skiäligit

bevar af Ehs Kongl. Maij:ts här vid beroende

interesse. HSH 33:311 (1685).

Bevara, tr. 1. Vårda, sköta. Gudh ...

satte honom (Adam) in vthi Lustgården Edén,

at han honom bruka och bewara skulle. 1

Mos. 2:15. — 2. Bevaka, vakta. Saul sende

bortt, och lät bewara hans hws, på thet han

måtte dräpa honom. Ps. 59: l. Herre bewara

min munn, och bewara mina leppar. 141:3.

så skalt tu regera mitt hws, och bewara mina

Gårdar. Sach. 3: 7. han ... toögh Joppen in,

och ladhe ther krijgsfolck in, til at bewara

stadhen. 1 Macc. 12:34. en starck bewäpnat

bewarar sitt hws. Luc. 11:21. — 3. Gifva

akt på, iakttaga, j måghen bewara Herrans

idhar Gudz bodh. 5 Mos. 4:2. Lär migh

Herre tina retters wägh, at iagh må bewara

them in til endan. Vnderwijsa migh, at iagh

må bewara tijn Lagh, och hålla them. Ps.

119:33,34.

Bevara sig, refl. Befatta sig. [Mnt. sik

beweren.] framsætthiæ the noger tall om

noger stadfestilsse paa K. Hans kor och

vall til richith . . . ther beware eder inthet

medh. HSH 19:135 (1506). Ingen

Strijdz-man bewarar sigh medh näringshandel. 2

Tim. 2:4.

Bevarelse, f. Tillhåll. Babilon ... är

worden dieflars wåning och fula andars

be-warilse. NT 1526 Upp. 18:2.

Bevarning, f. 1. Förvar, the grippe för:de

Mester Jören ... oc skickade honum oss så

til hände, ther wij honum nu haffue i wår

bewarning. Gust. 1 reg. 6: 296. — 2. Skydd.

Han (Gud) är ... een bewarning emoot

staplande, een hielp emoot fall. Syr. 34:19.

Beveckla, tr. Omveckla, omlinda. [T.

bewickeln.] Mercurius med sin vinghielm,

och med ormar bevicklade staf.

Stjernhjelm Virt. rep. dess salige lekamen blef

... tvättat och med vaxduk beveklat.

Lönbom Hist. märk. 3:166 (1660).

Bevefva, tr. 1. Omvefva. han med en

krantz omkring hufvudet blef bevefvad.

Malmborg 583. — 2. Invefva, inveckla,

omhvärfva. Han haffuer ... beweffuat migh

vthi galla och mödho. Jer. klag. 3:5. på

thet wij icke skola beweffuadhe wardha vtaff

dieffwlen. NT 1526 2 Cor. 2:11. — Refl.

a) Inveckla sig. beweffuat sigh sielffua vthi

mykin bedröffuilse. NT 1526 1 Tim. 6:10.

the ... vndflydt haffua werldennes

oreenlig-heet, och haffua åter beweffuat sigh ther vthi.

2 Pet. 2:20. beweuen eder eij förmykit i

kijrkennes beswaringer (besvär). H. Brask

(Gust. 1 reg. 5:296). sig i synd bevefva.

Kolmodin Qy. sp. 1:40. — b) Befatta sig.

Ju mindre en hofftiänare beveffuar sigh medh

the saker som menige man angå, ju roligare

han leffuer. Schroderus Hoff. väck. 188.

Gud haar ej kunnat lefva Så eensliger och

sig med intet verk bevefva. Spegel Guds

verk 30. När såg man o någon vis, som sig

med flärd bevefvat? Åt. par. 26. bevefva

sig med verldenes omsorg. Sal. pred. 19.

Bevega, -väga, tr. [Mnt. bewagen,

bewegen; T. bewegen.] 1. Röra, sätta i

rörelse. thet (blosset) uthslocknar platt, när

thet icke varder aff vädrena upbläst, bevägit

och rördt. P. J. Gothus Tål. C 7 b. man

sigh beväger til thes at svetten begynner at

uthbrista. Sparman Consil. B l a. — 2.

Beveka, förmå, drifva, draga in i samma

för-bundh ... huem the ther tiil bewägha kunne.

Gust. 1 reg.. 6: 80. är wår kerlighen bön och

begären ati eder aff thera obestond eller

buller icke beuegha wille. 6: 45. Så vele vij

... förtälje the vichtige orsaker, som oss til

thette budh beväge. Stjernman Com. 1: i»5

(1567). wij aldrigh bewäghas måge ifrå

Tron-nes sanningh. P. J. Gothus Bön. G 8 b. —

Part. Be v egen, bevågen, benägen. [Mnt.

bewegen, p. adj.] then menige man ... äre

honom (Dacke) bijfellige och bewegne. RR

19/io 1542. — 3. Öfverväga. ther vm bewäge

och berådslå, huru man j thenn sak best

handle skulle. Fin. handl. 6: 229 (1542). Jfr

Be våga.

Bevegning, -vägning, f. [T. bewegung.]

1. Kroppsrörelse, kroppens rörelse och

bevegning. Lindestolpe Surbr. 67. -t- 2.

Sinnesrörelse, starcke bevägningar skal man

och fly, genom hvilka väskorna mycket

tur-beras och röras, såsom ifver, vredhe, hat.

Sparman Consil. B la. — 3.

Bevekelsegrund. ransaka för huad brister skuldh eller

beuegningar the i then landzenda

ridderskapet oc there medtholdh haffue resth oc

wpsatt them emotte oss. Gust. 1 reg. 6:60.

Beveka, tr. 1. Göra vek, mjuk. [Mnt.

beweken.] Ingen sten ähr funnen så hårdh,

Som sigh icke låter beueka Eller alldeles

nöta bortt Aff stål eller af uatnet ueka. Gust.

Adolf Skr. 614. — 2. Röra, sätta i rörelse,

drifva; förmå, förleda. [T. bewegen.] enBevekelse

— 97 —

Bevog

död menniskia intet hörer och bevekes, ehvad

man ock på honom ropar och stöter.

Svedberg Sabb. ro 2:1335. låta oss beweka och

vmföras alf allahanda lärdoms wädher. Eph.

4:14. tå han (Salomo) nu gammal war,

be-weekte hans hustrur hans hierta effter

fremmande gudhar. 1 Kon. 11:4. Lät ingen

person beweka tigh til skadha. Syr. 4:27. wij

bidhie idher... at j icke snarligha låten

beweka idher jfrå idhart sinne (rubba eder från

besinningen). 2 Thess. 2: 2. the icke låte sig

beuekia j frå thet hulskap som the oss sakt

hade. Gust. 1 reg. 6: 79. wij aff dieffuulen

...warda äggiade och bewekte til synd. L.

Petri 3 Post. 126 b. — Refl. a) Röra sig.

tå elementen ... emoot naturen sigh röra och

beweka. Busch B l b. hon (själen) sigh

beveker, bemöder, och altså stadigt in

per-petuo motu sväffuer. J. Sjgfridi företal a6 a.

Ledemoterne sigh icke beveka medh mindre

the bevekas aff siälen. Schroderus Albert.

2:102. the många stierne-skokkar Beveka sig

och gåå. Spegel Guds verk 158. b) Låta

beveka sig. titt hierta haffuer beweekt sigh

aff Herrans ord. 2 Kon. 22:19.

Bevekelse, f. Rörelse, drift,

sinnesrörelse. kropsens hårde bewekelse. B. Olavi

364 b. tu seer bewekelsen vthi ögonen, ther

thet ena blicket folier thet andra. P. j.

Gothus Synd. speg. k 4 a. the fara vilse, som

mena henne (jorden) altid gå omkring och

hafva en oaflåtelig bevekelse. Spegel Sal.

pred. 16. siälen regerar the vthwertis

lemmanar, at the sigh lenkia effter hennes

bewekelse. P. Erici 5:223 a. så skolen i ock

vara döde til syndennes bevekelse och

eg-gelse, at i henne intet lydén. Svedberg

Sabb. ro 2:1335. beveekelser och affecter.

P. J. Gothus Rel. art. 82. rusta tigh at

strijda emot tijna begärelser och titt sinnes

otilbörlige bevekelser. Schroderus Kors.

413. visa någon hiertans bevekelse, när

sorg och olycka trycker os. Spegel Pass.

and. 92.

Beveklig, adj. Vek, mjuk, eftergifven,

som kan bevekas, the ville medh sin

hasti-ghe ankomst göra them uthi stadhen redde

och beveeklighe. Schroderus Liv. 597.

huru bögeligit et ungt förstånd är, och huru

bevekeligit et ungt hierta. Rydelius Förn.

öfn. föret. § 19. Jag hoppas Hennes Nåd har

ett bevekligt öra. A. G. Silverstolpe

Skald. 441.

Bevilkomma, tr. Tillmötesgå, bemöta.

[T. bewillkommen.] Bevilkomma tin vän, så

mycket du förmår, med din omsorg, med

heder och ära. Hermelin C 2 b.

Bevilliga, tr. [Mnt. bewilligen.] 1. Göra

villig, huar szå wille wara aff nödhen, att

the dobbell soldenere med någen redelig

stekepening skulle ther till (att taga tjenst)

bewilligis, szå (såge) wij thå gerne, atj wille

thet begåå på wore wegna. Gust. 1 reg. 8:142.

— 2. Bevilja. Bleff så bewilligat och

be-slutadt alle the articklar. Svart Kr. 133.

Bevillning, f. Beviljande, medgifvande.

1 blefve stadige och fäste ståndande vid edra

ens giorde bevillningar och löfften. Gust.

Adolf Skr. 198. thenna chröningz

bevillning, som skedde uti Örèbro på sidstledne

herredag. Ders. 199.

Bevinda, tr. Omlinda. [T. bewinden.]

en stohr hvith hiorth, hvarss horn vore medh

allahanda slagz blomster bevindade. HSH

28: 357 0663).

Bevisa, tr. 1. Visa. Pharao sägher til

idher, Bewijser idhor vnder. 2 Mos. 7:9.

eelden ingen macht vppå thenna männenars

kroppar bewijsat hadhe. Dan. 3:27. gudz

son ... oss aldeels bewijste, huru wij skole

öffuerwinna then ledha Antichrist. Psalmb.

1536 87. — 2. Refl. Visa sig, uppenbara sig,

bete sig, uppträda. Loffsiunger Herranom,

ty han haffuer herligha bewijst sigh. Es.

12:5. iagh bewijsar migh för them vppå

idher, at iagh är heligh. Hes. 36:23. han

hadhe manligha bewijst sigh j Jesu namn

vthi Damasco. Ap. gern. 9: 27.

Bevisning, f. Bevis. Låter nu skijna

någhon bewijsning til idhar kärleek och wår

berömelse aff idher, på them. 2 Cor. 8: 24.

bre|f och bewijsning ther på, at the äro j

sit ärende rette. L. Petri Kyrkord. 92 a.

Bevist, f. Närvaro, samvistelse, sällskap.

Honom syntes aldeles obilligt ... at mista

sin sons bevist. Girs Joh. 3 kr. 111. Jfr

B i v i s t.

Bevittning, f. Bevittnande, intyg. Af

alla dessa äldre lärdas märkeliga bevitningar.

Rudbeck Atl. 1: 525.

Bevog, n. 1. öfvervägande, betänkande.

[Mnt. bewach, bewag.] j hurudane mötte

fienderne motstond. affbruck och niderlag

skee kunde, ther höre wij huarcken enn

eller annen haffwe någen åhuge, bewog eller

rådslag vm. Fin. handl. 6:230 (1542). thet

bewogh och rådzslag ... huruledis man skulle

gripett an medh fordeli emott Rydzerne. 8:

250 (1555). Opå alle wichtige handlinger,

ther om Gubernator ... begärer hans Kongl.

M:ttz nådige willie ath wethe, schall han

först geffue sin meningh, rådslagh och

be-uogh ther vm tilkenne. HSH 27:4 (1561).

Szå toghe wij samme saack vdi ett grant

och nöghe bewogh och öffwertenckiandhe.

Hist. handl. 13. 1:81 (1563). — 2.

Betänksamhet, eftertanke, fattningsgåfva, denn

samme kunde och förnimme hwadh

Furst-ligh mood och bewog vdi denne vnge

Herren war, derföre hade han besynnerlig lust

att conferere medh honom om högwichtige

ährender. Brahe Gust. 1 kr. — 3.

Betänklighet, hufvudbry, the Danske hafwa tagit

itt stortt bewog ther vtaf att thu hafwer

handiet med Almogen ther nidre, att the icke

skole hafwa så mykin handling i Danmark.

7Bevåg

— 98 —

Bevärfva

RR ii 1543. Som thu skriffwer ... att tig

alt förtungt och beswärligit är, altijd haffwe

så mykit beskaffa med myntet och medt

sölffköparenn, så förundrer oss, att thu gör

tich såå mykit bewog i thenn motten, effther

thu holler doch ingen rekenskap, hwarcken

påå myntet eller sölffköpit. RR 9h 1544.

Bevåg, n. Bevågenhet. Adfection och

bevågh emot landzens folck. L. Paul.

Gothus Mon. turb. 94. Kongl. M:tt...

gerna thes nådige bevågh emoot dhem

för-spöria låter. Stjernman Riksd. 2:1764 (1678).

det nådige bevåget, som Kongl. M:tt til them

drager. 2:1769.

Bevåga, tr. Öfverväga. (Jfr Bevega

3.) Ware (vore) rådeligit at man wille lathe

saken gå alffwarligen til hiärtedt och bewåge

hwad oförwinnelig skade och fördärff för:ne

Rydzer måtthe tilfoge. Fin. handl. 8:196

(1555). vij ... medh flijt bevåget the brister

och fehl som finnes hoos störste parten.

Stjernman Com. 1:160 (1559).

Bevågen, p. adj. then hårde beplichtelse,

genom hwilke han lätt sigh höre, således

wara bewogen till then tyransklige Danska

Konungen. Svart Kr. 22.

Bevåna, tr. Bebo. [T. bewohnen.]

begynte han låta upbygga staden Götheborg ...

den han uplät Holländarne at, förutan någon

contribution och skatt, bevåna i tiugu års

tid. J. Werwing 2:182.

Bevåna sig, se Be vä ra.

Be vårda sig, re fl. Vårda sig. han meera

bevårdar sigh om sina undersåtares velferd,

än om sin egen. Laurelius Opusc. 6: E

5 b. Kongl. M:tt... tecktes låta sig bevårda

(vårda sig om), att det ogräs, som ... synes

sig vilja inrijta, må hindrat och uthrotat varda.

Stjernman Riksd. 3:1875 (1682).

Beväga, tr. Väga. [T. bewägen, [-be-wegen.]-] {+be-

wegen.]+} the mäta sigh effter sigh sielffua,

och bewägha sigh wedh (väga sig emot,

jemföra sig med) sigh sielffua. NT 1526

2 Cor. 10:12.

Beväga, se Bevega.

Bevägelig, (-vegelig), adj. [T. [-beweg-lich.]-] {+beweg-

lich.]+} 1. Rörlig. Uthi upståndelsen skal

köttet vara uthan tungheet, behändigt (agilis),

bevägeligit (mobilis). P. J. Gothus Kors

N 4 a. — 2. Bevekande, för bewägelige

vrsaker schuldt. Dipl. Dal. 3:105 (1549).

bevägeliga och anseenliga orsaaker. P. J.

Gothus Hust. 200.

Bevägelse, (-vegelse), f. Böjelse,

benägenhet. The grymma Leyon, ulffuar och

biörnar älska och haffua ena naturliga

bevägelse til theras ungar. P. J. Gothus

Hast. 215. Gudh haffuer inplantat sådana

naturliga... bevägelser emoot våra (närmaste)

i hiertat. Tål. D 5 a. Hogsens onda

bevägelser. Rel. art. 144.

Bevända, intr. Bero. [T. bewenden.]

kunde fuller ännu finna flere (fel), som be-

höffde att giordes påminnelse öffuer, men

för närvarande tijdz kortheet skuldh moste

här vidh låta bevända. HSH 33:278 (1636).

Hvadh K. M:tt hafver åhr 1643 och 1647

resolverat... dervidh vil K. M:tt ännu låta

bevända. Stjernman Riksd. 2:1131 (1649).

— Part. Bevändt, som gäller, duger, är

giltigt, antagligt, j Christo Jesu är intet

bewent, huarken omskärelse eller förhudh,

vthan troon som werckar genom kärleken.

Gal. 5:6. är intit bewändt ath tu menar

göra fyllest for tina synder medh tina

for-mågho. O. Petri 1 Post. 61 b, thet then

Danske Saxo säger om Konungh Erich ...

at han skall hafva varit förste Konungh i

Sverige af thet nampnet,... thet är intet

bevändt. L. Petri Kr. 5.

Bevänja, tr. Vänja. [T. gewöhnen.]

skulle vårt (språk) därigenom (genom

öfversättningar) märkeligen tiltaga och bevänjas.

Hermelin A 4 b. Om du altid til

sanfärdighet tig bevänjer, skall du ... aldrig bliva

nödgat med ed dat (ditt tal) bekräffta. Dens.

D 8 a. Jag... med de forna Bceotier häller

äter dän bevanta ållon, än antager dät nyss

upfundna åkerbruk. Dens. A 2 a. siälva

nöden . .. skal näpligen ... draga honom ifrån

dän bevante lätja. Dens. C 5 b.

Bevära sig, refl. Blanda sig (i), deltaga

(i)? wij scriffue eder till ... om thet opror

.. ^ begärendis atj ider ther vdijnnan jnthett

bewåna (felläsning för bewära) welen. Gust.

1 reg. 6:50.

Bevärd, p. adj. Bepröfvad, godkänd.

[T. bewährt.] thens Nyia Testamentzens

bevärda och gillada scriffter. P.J. Gothus

Rel. art. 356. beverde codices. Svedberg

Schibb. 87. ett säkert, krafftigt och beverdt

medel til at bruka i siukdom. Pest. 159.

Bevärda, tr. Undfägna. [T. bewirthen.]

våre gynnare och bekante bevärdade oss

hederligt. J. Wallenberg 124.

Bevärda, tr. och intr. 1. Göra värdig.

Tu hafver beverdat mig overdigan, och kallat

til at vara tin enskylte tienare i tin

helgedom. Svedberg Dödst. 506. — 2. Värdigas.

Ehrs Maijesteter, som bevärda Att öfverfara

och besee Min park. Leyonstedt 21. Gud

bevärder oss anspråka genom sit heliga ord.

Hermelin B 2 a.

Bevärdas, dep. Värdigas. Hur är vårt

ringa koön din (Jesu) Majestet så täckt, At

du för våra skull bevärdas blij vår släckt.

Columbus Poet. skr. B 1 a.

Bevärfva, tr. Ombesörja, bemöda sig

om, underhandla om. [T. bewerben.] Vij

vele thet samme (Sveriges bästa) hos the

Engelske på thet troligaste och flitigaste

be-verfva. Stjernman Riksd. bih. 181 (1560).

lät bevärfva hos Churfursten af Brandenburg

samt ock hos hans son ... att hvar för sig

skickade sitt bud. S. Elofsson 119.

Kon-gen i Danmark lather bewerffue i TyszlandBevärja

— 99 —

Biddare

om knechter. Gust. 1 reg. 13:272. — Refl.

Och bewärffwer han sig fast i alle siöstäderne

vm skip, bysser och wärier. Fin. handl. 7:

153 (1545). hade Camillus ... bevärfvat sigh

medh the Romare, som vore flydde uthur

stadhen (underhandlat med dem om att

försvara Rom mot Gallerna). Schroderus

Liv. 155.

Be värj a, tr. Befästa, skydda, försvara;

beväpna. [T. bewehren.] han bevärde ther

somblighe ortar medh vall och somblighe

medh graaff. Schroderus Liv. 417. the

ortar som osäkre voro, them bevarde han

medh graaff. Ders. 429. Rijket hvarken til

vatn eller land emoot fiendtlighit infall

nogh-sampt bevärdt var. Ders. 431. stadhen bådhe

til vatn och land fast och väll bevärd var.

Ders. 494. luppo alle til at beväria och igen

lyckia thet som aff murarna nidhslaghit var.

Ders. 609. Borgmästaren... med fämh undrade

resenärer bevärd, kommen var. Ders. 652.

the tenckte icke allenast stadhen medh thet

folck at beväria, uthan och landet ther

omkring för alt häriande och sköflande. Ders.

853. thet lättbevärde, tungbevärde footfolcket.

Ders. 419.

Beväia, tr. Väta, väta ned. de med

sitt stänckiande ymnigt bevätte alla omkring

skrancket stående åskådare. As. Ban. 1:379.

Beårad, p. adj. Ålderstigen. [T.bejahrt.]

en beårad man med åren krämpor får.

Palmfelt Qy. skol. 3.

Beängsla, tr. Ängsla, ansätta, bringa i

trångmål, hans eget samvete beängslade

honom. S. Elofsson 150. the Svenska

slottet belade och i sex veckor storm-skuto.

Endtlich, medan nu höfvidzmannen så

beängslades ... bödh han them Svenskom

slottet til upgifft. Girs Er. 14 kr. 4. begynte

man medh belägring och skantzande beängsla

fienden. Schroderus Liv. 48. the

Rhegi-ner vordo uthaff konung Pyrrho medh krijgh

beängsladhe. Ders. 411.

Beängsta, tr. = B e ä n g s 1 a. [T. [-beäng-sten.]-] {+beäng-

sten.]+} han företogh feigd emoot Ptolomeum

... och beengstadhe honom så hardt, at han

moste giffua sigh vthaff wäghen. Uti. på

Dan. 345. mith bedröffuede hierte . .. tröttis

widh thette beängstede och sårghfulle

leff-uerne, som jagh nu en långh tidh hawer

dragits medh. HSH 7: 45 (1590). den

Svenska skeppsflottan ... hade varit beängstad i

sjön utaf de Danske. S. Elofsson 144.

the stoorfursten uti Muskou stad belägrade

och så hårdt beängstade, at han hielp...

sökia måste. Gust. Adolf Skr. 133. The

skulle slijta blåssen uthur fiendens bender

och medh eld beängsta honom. Schroderus

Liv. 145. Menniskiorna skola blifva så

tvin-gada, beklemda och beengstada och få sådan

ångest, at the nepligen må kunna andas.

Svedberg Sabb. ro. 1: 67. Hans egit

sam-vet beängstade honom. J. Werwing 1:10.

upfriska sina beängstade krafter. /4s. Ban.

1:153. Refl. Förfärens, himlar, och beängsta

dig, du jord. Frese i.

Beängstiga, tr. = Beängsta. [T. [-be-ängstigen.]-] {+be-

ängstigen.]+} the Danske ... på Elffzborgh

och Bahuss... någre gånger haffue waritt

belägredhe och beenstigde. Hist. handl. 8.

2:78 (1566). han var... uthi sin skantz så

beängstigat, at han uthi någre dagar icke

ville våga sigh til slags medh fienden.

Schroderus Liv. 201.

Beängstighet, f. Ängslan, ångest, af

vägen skaffa all beängstighet och oro.

Hermelin C l b. uti deras beängstighet däm

trösta. Dens. E 2 a.

Beära, tr. Ära. [T. beehren.] dhet stora

hieltenampnet Carolus med all devot

dyrc-kan allerunderdånigst at vörda och beähra.

Wexionius Sinn. 32b. dhe Vahldas hoop

medh treefalt helig thon I outhsäylig lust

be-ährar Lambsens thron. Ders. G 2 a. Den ...

sitt kall beährat har. Fresf. 237. Thenne lärde

herren blef ock, efter sin död, med många

parentationer beährad. Bechstadius 59.

Beögna, tr. Betrakta, beskåda. [T.

be-augen, beäugen.] Beögna än en gång, hvad

snilleval sig röja I spridda planers prål och

labyrinthers lopp. Bellman 6: 167.

Bi, adv. när alle tesse forbe:de Flottar

komma j hoop med våre skip, bliffue j vell

szå megtige atthj bliffua bij (stån bi) och

bestå fienderne j sziön. Gust. 1 reg. 10:147.

Bibehåll, n. Bibehållande, välfångna

privilegiers . ." . bibehåll. Hist. tidskr. 4: 91

(1703).

Biblia, -e, f. Bibel. [Isl. biblia; Mnt.

biblie.] Biblia, Thet är, All then Helgha

Scrifft. — then Tydska Biblien ... then

Gre-kerska Biblien ... the Latiniska Biblier.

Försp. till Bar.

Bida, intr. Bijdha icke medh tinne

bä-tring, til tess tu kranck warder. Syr. 18: 22.

Och (Noach) bidde än nu andra siw daghar.

1 Mos. 8:10. iagh haffuer bijdt mädhan j

talat haffuen. Job 32:11. och bijdde effter

(väntade på) at watnet skulle röras. Joh.

ev. 5: 3. her Steen kunde icke komma, ty

wädret war honom emoot och bidde

konungen wel en månat effter honom. O. Petri

Kr. 284. Swante hade nu så lenge bijt och

förtöffuat ther i Finland. Ders. 287.

Biddare, Beddare, m. [Mnt. bidder;

D. beder.] 1. Bedjare. Heel myn helga

ängel gudz kära riddare, til war herre

ihe-sum war tw myn biddare Thet jac maa

frälsas aff dyäffuilsins handom Oc lösas vthaff

allom minom synda bandom. Tideb. 60. —

2. Tiggare. Christus sielffuer prijsar en

framfoos och blygdalöös biddare, Luc. XI.

L. Petri Om nattv. F5a. en skamlöös

beddare. P. Erici 1:186 b. — 3. Person,

som utskickades från en b ar mher

tighets-inrättning att begära almosor. the fatigheBidja

— 100 —

Billiga

krancke menniskior som liggia j

helgon-husit wthij Sudherköpingh maagha och schula

för theres stora armodth och fatigdom schuldt

haffua theres biddare in paa ölandt som ther

tiil theres behoff tiggia och samansancka

schal gudz almosze. Gust. 1 reg. 2: 193.

Tädhan (från hospitalen) skola ock Biddare

vthfara j Stichten, såsom altijd haffuer warit

seder, hwilke när the komma til

Landz-presterna med Bispens breff och bewijsning

ther på, at the äro j sit ärende rette och

redelige, skola samme Landzprester lysa för

them aff Predikestolen, oc förmana folket,

at the göra the fattiga vndsetning huar effter

sijn förmågo. L. Petri Kyrkord. 92 a.

Biddare, provisor nosocomij. Schroderus

Lex. 16.

Bidja, tr. och intr. Bedja. [Isl. bidja.]

Alt thet j bidhien Fadhren j mitt nampn,

skal han giffua idher. Joh. ev. 16:23. tu

haffuer icke bidhit om rikedomar. 2 Krön.

1:11. Tu haffuer bidhit (bedt om) een swår

ting. 2 Kon. 2:10. Bidh Herran at han

tagher thenna ormanar jfrå oss. 4 Mos. 21:

7. therföre. giffuer iagh honom Herranom

igen ewigligha, effter han aff Herranom

bi-dhin är. 1 Sam. 1: 28. effter wij funno ther

brödher, wordo wij bidhne, at wij skulle

bliffua när them. Ap. gern. 28:14. bidhia

sijn böön til Gudh. Judith 12:6. the

skrymtare ... stå gerna j Synagogorna, och j

gatohörnen och bidhia. Matth. 6:5. — Bidjas

före, bedja för sig, bedja om försköning.

Kant tu dragha Leuiathan medh en krook

... Menar tu, at han skal mykit bidhias före,

eller smekia tigh? Job 41 (40:22).

Bidlare, m. Tiggare. [Mnt. bedeler, T.

bettler.] Thet är bätre at man actar sitt

arbete ther han sich med behielper än at

mykit beröma sich, och ther med en

bidlare warda. Syr. bok 1536 10:30.

Bifall, n. Bistånd. [Mnt. bival.] the

honom största biifall giorde ath komma till

rikedh. Gust. 1 reg. 1:30.

Bifalla, tr. [T. beifallen.] 1. Träda på

någons sida, sluta sig till någon. Och

ehuru the talade och handlade, föll iu meste

hoopen Koning Götstaff bij. Svart Kr. 131.

Lyckan ... föll stundom then ena, stundom

then andra delen bij. Schroderus Liv.

299. — 2. Bistå, ther the behöffde theras

hielp ... så ville the them strax bij falla och

undsättia. Schroderus Liv. 309. I skolen

intet förr, än vij aff eer begäära, Bij falla oss

medh rådh. U. Hjärne Vitt. 92. villie vij

... med denna hielpen K. Maj:ts armar gierna

understödia, och vårt nödlidande kiäre

fädernesland bifalla. Stjernman Riksd. bih.

463 (1676). the hafva hulpit och bijfallit

(bidragit) til the Calidoniers macht och

myndighet. Peringskiöld Jord. 6. then

be-dröfveliga dageliga förfarenheten synes them

nogsamt bifalla (stödja, stärka) och styrckia

i theras bekymmer, sorg och klagan, at

thenne theras vederverdighets tid icke är

någon liten, utan en ganska long tid.

Svedberg Sabb. ro 2:1463. — 3. Biträda, gilla.

Vi vele ... aldrig någen falsk lähra i alla våra

lijfzdagar bijfalla. Stjernman Riksd. 1:633

(1610). iag seer them (stjernorna) ljufligt

brenna, Dock likväl tör iag ej bifalla läran

thenna, At the ä idel eld. Spegel Guds

verk 153. Jag hafver aldrig seet hvar siälen

haar sit säte Uti vår usla kropp, dy må iag

intet träta Om thet iag intet veet, men iag

bifaller gerna At hon mest yttrar sig i

hier-tat och i hierna. Ders. 257.

Bifallig, -fällig, adj: Behjelplig. [Mnt.

bivellich.] waren honum höruge lyduge och

bifallughe i alla the ärande som hans

befalning anröra kunna. Gust. 1 reg. 7: 23. then

menige man ... äre honom (Dacké) bijfellige.

RR 19/io 1542.

Bigerning, f. Bigöromål. hvar och en,

jämte sina rätta hufvudsysslor, hafver

mehr-endels någon bijgärning. Bechstadius 3.

Bigjording, m. En vid gördeln (bältet)

fäst ficka eller pung, hvari penningar

medfördes. [Jfr. Mnt. bigordel, T. beigürtel,

crumena, marsupium.] en bygiording aff

elgzhud. Skråord. 319 (1546).

Bihafvande, p. adj. 1. Medhafvande,

medförd. [T. beihabend.] Så skola de ...

opå grentze tollhusen sine bijhaffuande

vahr-ur richtigt anseija. Stjernman Com. 2:172

(1638). — 2. Underlydande, biträdande.

Cantzlären och hans bijhaffuande

Cantzlij-Råd. Civ. instr. 315 (1626). Cantzelij Rådet

och hans bijhaffuande Secreterare. Ders. 316.

Bihjelpare, m. Medhjelpare, hon

(öfverheten) moste ... sina förtrogna män för

bij-hielpare, sigh aff Gudhi tilskickada, achta.

A. Andreæ Försp. till Uti. på Dan. b 3 b.

Bikomma, tr. 1. Komma åt. [T. [-bei-kommen.]-] {+bei-

kommen.]+} som han fienden intet kunde

bijkomma, gick han tillbakars. HSH 28:139

(1658). — 2. Biträda, bistå. Huru sakerne

där uthe företagas, väntar jag mehra beskedh

ifrån dig och andhra officerer, ähn at jag

eder medh mine eller publicis consiliis kan

bijkomma. A. Oxenstjerna Bref I. 2:37.

Bila, intr. Tryta, vara uttömd. [Isl.

bila. Spegel Ordl. till G. verk: "tryta,

återvända."] Gud haar sielf på siunde

dagen hvilat, Omskönt hans krafter ej af

ar-beet hafva bilat. Spegel Guds verk 281.

Bild, n. Detta biidet (porträttet). Tessin

Brefm 1:113.

Bildning, f. Inbillning, inbillningskraft.

Skaldens eld min bildning tände Och jag

den glada lutan tog. Lidner 2:26. dessa

skrifter ... foster af sann ingifvelse, som, om

jag så får säga, helgutne frambrustit ur en

lågande bildnings sköte. Kellgren 3:289.

Billiga, adv. Billigtvis. Lusta geer hon

sigh namn; Fru Lasta med rätta mon heta.Bilåt

— 101 —

Bisk

Doch om laster och- skam äre lust, om lust

står i odygd, Billiga med alt foog mon hon

sig kalla Fru Lusta. Stjernhjelm Here. 292.

Bilåt, -låtare, m. Konsonant.

Conso-nanter eller Bijlåter. Columbus Ordesk.

44. C är ingen rätt svänsk bijlåt. Ders.

Consonans må kallas bij-låtarn. Ders. 42.

Consonans, medlyding eller bilåtare.

Svedberg Schibb. 20.

Bilägerska, f. Konkubin. Bijlegerska.

For t un. 33.

Bilägga, tr. Lägga bredvid. Philosopho

Xenocrati blef then fagre skökian Lais

bij-lagd. Schroderus Albert. 4:188.

Bilägga (?), f Servet. (Se Kalkar

bi-lægge) Sölffknöper stor och små, som man

brukar til himbler och bileggier. Lönbom

Uppl. 2:18 (1563).

Bil ära, f. Falsk, kättersk lära. the läror

som til rätta lärone tilsatta warda... S. Påuel

kallar bilära eller en biwäg eller en wilstigh.

O. Petri 1 Post. 98 b. Ther effter lärer han

skyy alla bijläro och menniskiobodh. Försp.

till Eph. Bijläror (kätterij) Comenius Tung.

640.

Bilöpa, intr. Löpa förbi, förflyta Tu

röner daglig dagz, at ingen stund bijlöper,

Med mindre någon en för dödzens udd

kulstuper. Wennæsius 217.

Bilöpare, m. Drabant, lifvakt. [T. [-bei-läufer.]-] {+bei-

läufer.]+} Lyders bijlöpare ramade strax till

Henning. Svart Kr. 40. Och en stoor

hoop i larffuecläder hölle sigh wara theres

bijlöpare. (Mäster Knuts och Peder

Sunnanväders vid deras skymfliga intåg i

Stockholm). Ders. 113.

Binda, tr. 1. Ingå, afsluta. Jak skall

aldrig binde bund med nogen ... androm till

skada. Gust. 1 reg. 1:4. bindas skal een

stadug frid och wendscap rickom emellom.

1:185. Bindt ingen wenskap medh een

sticken menniskio. L. Petri Sal. ord. 22:

24. — 2. Refl. Sluta sig, förena sig. bindt

tigh icke j selskap medh slösare. L. Petri

Sir. bok 18:32.

Bindebacke, m. måste man akta efter

om rägn och vätska kan tränga genom

(åkern), eller om där är binne-backa eller

hård bottn, at intet vatnet kommer igenom,

utan stadnar i åkerjorden. Carleson 235.

Bindig, adj. Bindande. [T. bindig, [-biin-dig.]-] {+biin-

dig.]+} ett bijndigtt och krafftigt besluth.

Gust. Adolf Skr. 495. Hennes May:tt

medh een bindig skrift nu straxt försäkrar

... att Hennes May:tt vil blifva vidh

reces-sens och cessions actens lydelser.

Stjernman Riksd. 2:1375 (1660).

Bindika, f. Band, bandprydnad. [Mnt.

bindeken.] Bindika, Fasciola, die Windeln.

Schroderus Lex. 28. Hårband, Bindikor

(medh hvilka hårlockar och kruushår sampt

andra saker varda inflätade och beprydde).

Comenius Tung. 518. Thesse bära gwle

Bindikior om hatten. Lælius Res. 2:98.

stickade bredhe gull binnickor, som pigor

plägha dragha påå theris huffudh. Hist. handl.

1:23 (1543).

Bindlig, adj. Förbindlig? [T. bindlich.]

Jag sijr de Polniske procuratorierne att vara

öfver sedvanan uthan någon bitterheet...

sijr dem vara bindelige nog. A.

Oxenstjerna (HSH 34: 55).

Bipligta, tr. [beipflichten.] 1. Bistå, the

eder uthi edert törehafuande ville bijplichte.

Stjernman Riksd. 1: 593 (1605). att ricksens

stännder vele biiplichtte den höghborne

Furste, Hertigh Jahan. HSH 26:31 (1606). thet

ena rijket skulle bijplichta thet andra, när

så behöffdes, medh hielp och undsättningh.

Tegel Gust. 1 hist. 1:271. — 2. Hälla sig

till, bifalla, erkänna, een förståndigh

menniska, som vett och skäl hafver och

sanningen vil bijplichta. Petrejus Ber. E 1 b.

— Jfr Bepligta.

Bipligtare, se Bepligta re.

Bipligtig, adj. 1. Behjelplig. Begärer

H. K. M:tt af ricksens stännder, att the icke

allenest medh ordh, penninger och hvadh

mhere där till behöfves, vele vare H. K. M:tt

uthi regementedt biiplichtige. HSH 26:30

(1606). — 2. Som håller med, sluter sig till,

fogar sig efter, (the) kiättare och Luther

bijplichtige äre. O. Petri Sänd. A 4 b. alle

the ther Christo biplichtige äre. Ders. B 4 b.

the haffua lefuat j en Christelig frijheet, och

ey mera warit theras reglor (klosterreglor)

bijplichtige än som samma frijheet tilstadt

hafuer. Klöst. E3a. Jfr Bepligtig.

Bipläga, tr. Biträda. Jordegummor som

födzloqvinomen medh rådh och behendighet

bijplägha kunne. L. Paul. Gothus Mon.

pac. 727.

Biplägare, m. Anhängare, han

ingalunda ... låter förnimma sigh göra then

(af-gudiska religionen) eller thes bijpleghare

något medhold. L. Paul. Gothus Mon.

pac. 933.

Biret, n. Barett. [Med. lat. birretum;

Mnt. bireit.] Ther kom ock thranan medh

högh been, Itt rödt biret hon monde dragha,

Hon heet tå Doctor i the dagha. R. Foss

449. _

Birfila, intr. speelman ... birfidlar på sin

giga. Spegel Guds verk 169. en Norsk

spelman ... birfilar och tyckes uppbjuda

samtlige Norrbaggarne till dans. J.

Wallenberg 69.

Birhals, m. Drinkare, the Bijrhalsar,

som altijdt wele wara fulle. RR maj 1544.

Birrug, adj. Lättretlig, snäsig, argsint.

Fy skam, min skiöna fru, hvem plä vara så

birrug; men smått gnabb ökar kiärleken,

säga de. C. Gyllenborg Sprätth. 32.

Bisitta, tr. Sitta i, vara bisittare i.

bisitta hofrätten. Brahe Tänk. 26.

Bisk, Bisken, m. Bit. [T. bisschen.]Biska

— 102 —

Bitsa

när man instoppar uthi them (barnen)

hvarjehanda läckre biskar. Schroderus Mod.

sk. 116. the gamble beflijta sigh mehra om

een nyy vällust och en godh bisken, än at

begråta sine gamble synder. Hoflef. 198.

hans aftonmåltijd skulle vara en måttelig

kost och bisken. Sylvius Curt. 186.

Biska, intr. Mumsa, ifrigt tugga. Jag

har en barnsöls ost här fått at biska på;

Jag äter, at jag snart ei orckar hädan gå.

Kolmodin Qy. sk. 1:309.

Biskopsskruf, m. Biskopsmössa. M.

Cnuut (var utklädd) medh en näffuer

bi-scopz skruff. Svart Kr. 113.

Biskrift, f. Inskrift. [T. beischrift.]

Cupido ... hafver låtet afmåla i sin skölds

silfverfiäld Dianæ beläte med thenne bijskrift:

Dianæ fånge. Stjernhjelm Fångne Cup.

8 intr.

Biskämming, m. Bistock. (Se

Skäm-ni i n g.) ett par stöflar, som är lika tvänne

biskämmingar. Sv. Nitet n. a.

Bislag, n. Förstuga, förstuguqvist. [Mnt.

bislach ] Uthur förmaket (förhwset, bijslaget,

svalan) är ett tilträdh in i the andre kamrar.

Comenius Tung. 544.

Bislåpare, m. "Sänglagare", älskare.

[Mnt. bislaper] Concubinus,

bijslåpare.-Var. rer. voc. C 5 b.

Bislåperska, f. Frilla. [Mnt. [-bisleper-sche.]-] {+bisleper-

sche.]+} frilla (bijslåperska). Comenius Tung.

827. Birkarlerne, så väll the som giffte som

och ogiffte äre, hölle sigh bislåperskor. HSH

39:168 (1599). thet onda hiertat och thes

bislåperska arfsynden. Svedberg Catech.

148.

Bislåpning, f. Biläger. [Mnt. bislapinge.]

Gust. 1 reg. 7:381.

Bispel, n. Exempel. [T. beispiel.]

hvilket meer än alf hundrade bispeel är at see.

U. Hjärne Vatt. 64. exempel, bispel.

Svedberg Schibb. 270.

Bispråk, n. Samtal. [Mnt. bisprake.]

Ett lustigt bijspråk vele vij företagha. Boet.

Simon l.

Biss, se Bes.

Bissa, intr. Kesa; varalöpsk. Lind Ord.

Bissa, Bissare, se Bitsa, Bitsa re.

Bisse, m. Tomtgubbe. Bisse, Lar,

Haus-gott. Schroderus Lex. l.

Bister, adj. Förbistrad, förvirrad,

tygellös, vild. [Mnt. bister.] Elles (om ej

öfverhet funnes) haffde wordet j bland

menni-skiorne jtt bijstert wesende, så at the onde

skulle snart haffua nidhertrycht och platt

forderffuat them som godhe wore. O. Petri

2 Förman. Alb. det allmenna publiqve

värket... förfallit i så slätt, bistert och

farligt tillstånd, att... det näppeligen må stå at

uphielpa. HSH 28: 333 (1714).

Bisterhet, f. Förbistring, förvirring. Ther

ingen skick eller ordning är, ther är oredha

och bijsterheet. L. Petri Kyrkost. 20 b.

Bistert, adv. Vildt, förvildadt, ödsligt.

j hela landena stoodh bijstert och ödheligha

til. Ps. 107:40.

Bistra, tr. 1. Göra bister, grym. Thes

(lejonets) tänder gnisla hårdt och meer hans

sinne bistra. Spegel Guds verk 223. —

2. FÖrbistra, förvirra, hvaruthaff (af snus)

theras hierne skulle blifva så bistrat, at the

intet rådh skulle hafva för sigh. H. Hans.

dröm. A 2 b.

Bistring, f. Förbistring, bijstring. L.

Petri Kyrkost 20 a.

Bistyrkan, f. Bistånd, förstärkning. Så

frampt Cammer-Collegium uthj någre sakers

förrettande skulle behöfva tillhjelp och

bij-styrkian. Civ. instr. 65 (1655).

Bistånd, n. = Bestånd3. The ... satte

någen godh rådh fram som bistånd medh

sig hade. Svart Kr. 129.

Biståndare, m. Hjelpare, medhjelpare.

försvarare och biståndare. Raimundius 22.

Störste biståndaren, som Norske konungen

hade bland inbyggarne i Viken, var en

odals-man Bryniolf Ulfald. Dalin Hist. 1:633.

Bistånden, part. pret. B. efter, som

står efter, eftertraktar. [Mnt. bestan (part.)

na.] uj (vi) ecke haffua warid bijståndne

effter thetta store herredöme eller wälle.

Gust. 1 reg. 6:28.

Biståndig, adj. 1. Bistående. [Mnt. [-bi-standich.]-] {+bi-

standich.]+} om hon bedhes hielp aff honom

emoot sina fiender, will han wara henne

bijstondigh. O. Petri Men. fall F 7 b.

Herren skal wara them bijstondigh och hielpa

them. Ps. 37: 40. Lät tina hand wara migh

bijståndigha. 119:173. Vij vele ... K. M. så

och fäderneslandet biståndige och behielplige

oss finna låta. Gust. Adolf Skr. 226. du

äst honom medh godh rådh bijstondig. A.

Oxenstjerna Bref I. 4:188. — 2.

Beståndande. een fullkomligh och biståndigh fridh.

L. Petri Kr. 79. — Jfr Beständig.

Bisätta, tr. Bifoga, tillsätta, tillägga.

[T. beisetzen.] Jag vill allenast härved

bij-sättia, at jag holler mycket rådeligit vara, att

dhe förbe:de gesandter medh stoor courtoisie

och vänligheet undfånges. A. Oxenstjerna

(HSH 27:157)..

Bita, tr. Äta. K. Christern ... så forlagt

ok beskattat Norigis inbyggiare ath the

hua-ske haffua bijta eller supa. Gust. 1 reg.

8: 51. Här i staden haffver iag ingen tillita

Näst Gudh utan edher om supa och bijta.

Rondeletius 13.

Bitord, n. Stickord, äreminnen öfver

sådana, som kjöpt sig deras ynnest med

skjänker, och bitord öfver andra. Celsius

/ Kyrk. 8.

Biträda, tr. Träda till någons sida,

åtfölja. [T. beitreten.] Migh fölg, träd mig

bij. Stjernhjelm Here. 87.

Bitsa, Bissa, intr. Göra tjenst som

bit-sare, skära för. Doctor Jens Gotus, somBitsam

— 103 —

Bjuda

war Electus till Erchebiscop,... förde ganska

stort pråell, lett bitza och credentza för sigh.

Svart Kr. 100. Hans (storfurstens)

hoff-junckare skänckia och bissa för honom, oc

stå för bordet. Petrejus Beskr. 3:27.

Bitsam, adj. Benägen att bitas, han

(hästen) är bijtsam. Comenius Tung. 450.

Bitsare, Bissare, m. En hofembetsman,

hvilken eg. skulle göra tjenst som förskärare

vid den kongliga taffeln. (Se Molbech

Gloss.) Bissaren . . . delar maten sönder.

Schroderus Hoff. väck. 99.

Bitsareknif, m. Förskärarknif bitzare

kniffuar. Svart Kr. 145. lät göra sigh

bydtsareknijfvar (felaktigt står: bydtsar,

knijfvar), credentzekar och sådant, som til

ett förstligit bord brukades. Girs Gust. 1

kr. 112.

Bitsk, adj. Som bits. Här skärper

ondskans nit then hårda bitska tanden. Spegel

Åt. par. 19. bitske hundar. Reg. horol. 27.

Bitter, adj. Bitande, skarp, hvast och

bittert sverd. Peringskiöld Vilk. tillegnan.

Bitterlig, adj. Bitter, en beterligh tancke

ther om at hon nu skal skilias jfrå thenna

werldenne. GERSONA3a. bitterligh grååt.

Jer. 31:15.

Bittida (v_/_v^), adv. bittijdha dags. 1

Mos. 29:7; Jer. 6:4. om morghonen bittijdha.

Hos. 6: 4. then rettferdighe om han än

bittijdha (tidigt, snart) döör. Vish. 4: 7.

Bittidelig, adj. Tidig, förtidig.

Alex-andri bittijdelige dödzfall. P. Brask Puf. 11.

Bittideliga, se Betideliga.

Bittra, tr. 1. Smärta, plåga, bedröfva.

mitt hierta är igenom bittrat. Dav. ps. 1536

73:21. — 2. Förvärra, fåfänge ord och

argumenter, som mera bittrade saken än

bättrade. S. Elofsson 132.

Bittring, f. Förbittring, bitterhet,

öpen-hiertat och uthan bittringh seija sin meeningh.

HSH 21:137 (1641).

Bivist, f. 1. Sällskap. Hon skal blifva

tin alldaga gäst och liuflige bijvist.

Stjernhjelm Here. 95. — 2. Närvaro. Ehvart han

(Adam) om sig såg, berg, dalar, slätt och

skoog I bijvist af sin kung af gladligt lynne

loog. Columbus Poet. skr. A 2 a.

Bivista, tr. Vistas tillsammans med,

sällskapa, umgås med. utaf alla,.som du

bivistar, utvälg en af de frommaste at med

flit göra honom til vän. Hermelin C 2 a.

Bivistan, f. Öfvervaro. Fäst- och

tro-låfningar skola skee och förrättas i bäggie

contrahenternes närvaro och ... eens eller

högst tvänne goda vänners bijvistan. HSH

31:59 (1661).

Bivistas, dep. Bevista. Mödhrerna skole

tagha vara på sina dötrar, at the torneer,

comedier och offentlighe skådespell icke

bijvistas. Schroderus Albert. 1:43.

Bivåna, tr. [T. beiwohnen.] 1. Bistå,

tillhandagå. är laghmannen bequemmast

herredshöfdingen här uthinn ... at bivåne.

Gust. Adolf Skr. 55. — 2. Bevista,

be-gifua migh ... åth Franckfurth, der den

be-skrifne convents dagen att bijwohne. A.

Oxenstjerna (HSH 29: 24ö). att j edher...

inställa vele, deres K:ters bröllopz fäst

bij-våna, hedra och bepryda. Adlersparre

Hist. saml. 1:295 (1642). förreste jag... til

Vesterås til at bivåna S. Riks-drotzens grefve

Magni begrafning. Sh. Rosenhane (Nya

Sv. bibi. 2:565).

Bivånare, m. (Hjälpare.) [T. beiwohner.]

Tu milde bijvåhnare, frögda mitt förlåtne

och orene huses mörke vinklar och vråår

igenom tins liuses skeen. Schroderus

Kegel. 61.

Bivåning, f. Umgänge, sammanvaro.

[T. beiwohnung.] Lögnares och the ondas

bijvåning födher haat och nijt. R. Foss 175.

bäste läkedom emot kärleken är occupatio

eller arbete, såsom och absentia eller

från-varelse. Ty igenom lättjan, bijvåningar och

gemenskaper uptändes och befordras han.

Schroderus Albert. 1:128.

Bjebb, n. Bjebbande. Nu orckar jag

intet längre höra ditt biäbb. Modée Fru

Rangsjuk 67.

Bjebbare, m. Thet är en farlig ting vti

itt regemente med en swasare, och en

oför-wäghen biebbare kommer på skam. (Glossa:

Biebbare, then som sig tyckia låter at han

är full med råd och klookhet och talar för

alla andra.) Syr. bok 1536 10 (9:25).

Bjebbla, intr. Bjebba. Uthan beskeedh

vil tu doch moot biäbbla. Chronander

Bel. D 3 b.

Bjeffa, intr. Bjebba, skälla, småskälla.

Hundar stå och bieffa. Spegel Guds verk

269.

Bjefsa, intr. = Bj ef fa. then tid man

höet samman" refsar Och ilskne Sirius åt

slåterkarlen biäfsar. Spegel Guds verk 153.

Jag råder dig, at du intet biäffsar mera emot

mig: jag vill intet mera höra dina

raisonne-menter. Modée Fru Rangsjuk 57.

Bjefsa, f. Vippa, Biäffza, Lacinia, Gern

des Kleides. Schroderus Lex. 28.

Bj ef sad, p. adj. Försedd med bjefs (krus,

spetsar). Laciniata vestis, bieffzat cläde.

Var. rer. voc. E 6 a.

Bjella, f. Bjellra. [Isl. bjalla.] een

gyllene biella. 2 Mos. 28:34. hengde monga

gyllene biellor på honom, at thet skulle

klinga. Syr. 45:11.

Bjuda, tr. 1. Gifva. Biuder oss herpå

eth visth swar. H. Brask (HSH 16:14). —

2. B. till, gifva till känna. Görer väl oc

biuder oss til herom huad i haffue förfarit.

H. Brask (HSH 15:23). genom them kan

tu biudha migh til hwadh tu förnimmer. 2

Sam. 15:36. Jfr Tillbjuda. — 3. Refl. a)

Söka att komma, våga sig någonstädes.

K. kristiærn eller andre jcke skula ther åffBjuggkorn

— 104 —

Bladrare

få nogon tilfelle och modh til ath biudha

sich hiit til rikit igen. Gust. 1 reg. 4:161.

Vti afftoget bödh Söffrin sigh allestedz till

landz achtandes bränna. Svart Kr. 51. Om

fijenden ville biudhe sigh fram. Hund

Er. 14 kr. v. 282. — b) Infinna sig. ock

Hedhningarna begynte biuda sigh til honom

(Christus). L. Petri 4 Post. 19 a. — c)

Erbjuda sig. Jonathas ... bödh sigh at giffua

för thessa frijheet try hundrat Centener guld.

1 Macc. 11:28.

Bjuggkorn, n. I fråga om längdmått

och vigtdel: gran. [L. granum, korn.] The

sammansittiande (tilhopa hängiande) sakers

mått är: ett biuggkorn (gran), ett tvärfinger,

en tvärhand ... Comenius Tung. 762. itt

twärfinger, en sådana lengd som fyra gill

biwgkorn göra kunna på theres breedd. Var.

rer. voc. N 7 b. Green (grän, gran) betydher

så mykit som ett biugg korn wägher, så at

sextiyo Green eller korn wäghe ett Quintin.

Berchelt 2 Pest. 12 a.-

Bjurtunna, f. Öltunna. [Isl. björtunna,

af björr; T. bier.] iagh fick en liten

biur-tönna. Gyllenius 347.

Bjäla, intr. 1. Bjebba emot, vara

gen-svarig, göra invändningar. Han står och

biälar, slå honom til jord. S. Brasck Ap.

gern. Ila. — 2. Sladdra, pladdra. Clytus

... medh sin oskickelige och rasande tunga

alt fort buldrade och biälade. Sylvius Curt.

558. Ett ord, i sinom tid, är guld i

silfverskål, I otid bjälat fram, är såsom matk på

kål. _ Kolmodin Qy. sp. 1:196.

Bjäre, m. Een part uthsenda sina

tiänst-andar (Spiritus familiares), thet är the

djeflar medh hvilka the äro besvorne ...

Hvilkas hampn the giöra uthaff solfvagarn,

sålle-bottnar och annat sådant mehra lapperij, och

läggia thet några nätter uthi jorden, effter

hvilken tijd sedan skeer med thenna

hamp-nen en unio diabolica ex pacto cum

Dce-mone, och fogar sigh thenne anden här uthi

och vältar här med til vägz uthi een hara

lijknelse under kona och uthdissar den bästa

miölken,... offta synes och håret vara affnött

på theras [kornas) bakbeen uthaff thesse

biärar som hafva them dissat. Och finner

man offta hemma uthi husen, ia hemma uthi

sängekamrarna vijd höfdegärden och

annorstädes hvar the hafva sputat thetta biäresmör.

Colerus 2:29. Jfr Rietz

Björka, f. Björklag, björklake. Björcka,

Succus betulæ. Schroderus Lex. 45.

Björkfink, m. En fogel. J. Sigfridi

A 4 a.

Björkolja, f. Skämtvis för ris, risbastu.

biörcke-oljan har en frän och amper lucht.

Kolmodin Qv. sp. 1:70. (Jfr Påkolja.)

Björna, f. Björnhona. [Isl. birna; F.

Sv. berna.] Doch låter tw som een

halff-dödh biörna. Rondeletius 9.

Black, Blackot, adj. Svartaktig, mörk.

Fuscus, black som moormän (Negrer) äro.

Var. rer. voc. F2a. — Rida, stryka b.

häst, umgås med blacka hästar,

smickra, vara falsk. [T. den falben hengst

reiten, streichen.] The rijdhe så gerne then

blackotte häst. En liten Crön. I 5 b. I hofvet

kan iagh artigh smykia (smickra) Och en

black häst rätt tappert strykia. R. Foss 108.

Then ther smickra ... kan Och medh blacka

hestar omgå, rätt han Varder i hofvet ährat.

Ders. 213. I hoff mången from väl vara må,

Men the varda icke så framtaghne Som then

ther black hest spenner för vagnen. Ders.

213. — Ordspråket Man rider en häst är

blackot, tänker långt och blifver stackot

(Grubb 502), syftar på Upp. 6: 8, der Döden

säges rida på en black häst. — Med uttr.

blacke ryttaren betecknas Döden: Vil han

(Gud) then sunda luft med giftig dimba fylla

Och gifva folketz lif then snöda pest til

spilla, Tå bör oss ... Åkalla honom som kan

lif och helsa gifva Och blacke ryttaren uhr

land och städer drifva. Spegel Guds verkli.

Blackett, n. Blankett, ett vscriffuit och

forszegledt (med sigill försedt) paper, szom

kalles ett Blackett. Gust. 1 reg. 10:277.

Blackfisk, m. Bläckfisk. [Mnt. [-black-visch.]-] {+black-

visch.]+} Sepie, thet är black fisk. B. Olavi

31 b.

Blad, n. Svärdsklinga. toogh swerdet

och stötte thet in vthi hans bwck, så at ock

skafftet folgde in medh bladhet. Dom. 3:22.

Bladdra, se Bl ad ra.

B|ader, n. Pladder. the alzintet troo

thet eviga lijffuet, uthan achtat för ett fåfengt

blader. P. J. Gothus Poll. Aal a.

Bladra, Bladdra, f. Bläddra. [Isl.

bladra.] En droppa, i vattnet fallen, giör

vattublåsan (bladran); månge bladror giöra

skum. Comenius Orb. piet. 19. Vårt lif

en bladdra, som sig litet låter spegla.

Hesselius Erik 22. Den floden tusentahls af

bladdror med sig förde. Ders.

Bladra, Bladdra, tr. Pladdra. [Isl.

bladra.] The marghtalighe bladhra thet icke

mykit til sakena tienar. Syr. 21:27. then

ene thet, en annar annat, owijsse j sakenne

ther om bladradhe. P. Erici 5:15 b. En

squallerbulter bladrar fram både nytt och

gammalt. Comenius Tung. 838. de, som

veta minst, ha lell att bladdra mäst. Rudeen

284.

Blad rande, n. Pladder. thet bladrande

som man bedreff j kyrkior och kloster, medh

siungande och klingande, vthan hierta och

förstånd, och skulle likwäl thet åssna ropet

och oxaråmandhe kallas een Gudz tienst.

P. Erici 4: 79 a.

Bladrare, m. Pladdrare. the bladhrare

skola sigh lära låta. Es. 29: 24. bladhrare,

then som sigh tyckia låter at han är full

medh rådh och klookheet, och talar för alla

andra. Syr. 10 (9:25) glossa. En betänck-Blagarn

— 105 —

Blida

sam är väl icke måållöös, men doch lijkväl

icke någon oförnufftigh bladrare. Comenius

Tung. 839.

Blagarn, n. Blaggarn. j groft blagarn

klädd. Syr. 40:4. blagarn. Lind Ord.

Blam, m(?). ? (Jfr F. Sv. blami, blånad.)

Swen i Löfftzgårdenn ... wpspranck och fick

hans egen öxe, lemslåg hanom (Måns

Gunnarsson) all vm kringh, Hand ropta,

hedendis forwnda seg liffuit, saa lenga hand kunde

faa scrifftemåll, Tha swarada Swenn i

Löfftz-gården, Gudz blam (Guds pina! Guds död!),

Jack skall scriffta teg, ock mett samma ordt

drog hanom neder paa jorden och hög hanom

then högre hand aff. HSH 29:123 (1542).

(Jfr Kalkar Blåm, Gods blam.)

Bland, n. Blandsäd, tacka Gudh så

väl för svingell som för rogh, ty thett är

godt blånd. Adlersparre Hist. saml. 3:

287 (1631).

Blank, adj. Hvit. Candidus, blanck,

snyöö hwijt. Var. rer. voc. F2b. Album,

blankt wijn. Ders. 1 3 a. blankare än miölck.

Jer. klag. 4: 7. Blanckt franst wijnn. Hist.

handl. 12. 1:74 (1573). Konungens

Hingste-ridare voro delte i två fanor, Svarte och

Blanke ryttare. Röding 239. dragandes med

sin blanck ryttare fana. Tegel Er. 14 hist. 210.

Blanka, intr. 1. Flaxa ? [Månne af Isl.

blaka, vifta med vingarne?] The (korparne)

skola tå tijn öghon uthacka Och öffuer tigh

blancka (enl. SAOB sannol. tryckfel för

klancka) och smacka. Jos. hist. 21. — 2.

Blänka ? all then myckna flärd, som uti

verlden vanckar, Och all then lusta, som

för kiött och ögon blankar. Kolmodin Qy.

sp. 1:35.

Blanka, f. (Stor stridsyxa.) Bönderna

... komme så vidt på thedh senaste medh

sin disputation, at blandh them vanckar

blan-kan. Messenius Disa 38. Sådana ordh

skulle kåsta titt liff, Thor giffue iagh nw

hadhe här min kniff, Blanka tu måste then

skåden böta. Ders. 24.

Blecka, Bleka, intr. 1. Skina, blänka;

blixtra. [Isl. blika; T. blicken.] hans liws

bleckar öffuer alt in til iordennes endar. L.

Petri Jobs bok 37:3. liungeelden bleckadhe

på iordenne. Dav. ps. 77:19. Hans

liung-eeld bleckar öffuer hela iordena. 97: 4. om

sommaren när thet myckit blekar och

dundrar. Colerus 1:303. — 2. Lysa (fram),

visa sig. [T. blecken.] han (Kristus)

haffuer bleckt fram oc skymtat medh sådana

herligh werk. P. Erici 1: 55a. Jfr Blicka.

Bleckan, f. Blixt, dunner och bleckan.

P. Erici 2:106 a. A. Laurent» Verld,

speg. 812.

Bleckande, n. Blixtrande, bleckande

och liungande. L. Petri 2 Post. 98 b.

Blek, n (?). Blixt. [Isl. blik. n., sken,

glans.] åskiebleek, fulgur. Comenius Tung.

index.

Bleka, se Blecka.

Blekare, m., se Valkare.

Blekhet, f. Torka? Pestilentie och

brå-dödh komme gemenligen vtaf naturlige

sa-cher, såsom vthaf förgifftigt wäder, af swår

hette, af olijdeligh kyldt, af blechheet, af

mychit och öfwerflödigt regn. Thyselius

Handl. 2:232 (1544). Herren skal slå tigh

medh ... heta, brenno, torrheet och

bleek-heet. 5 Mos. 28:22." (Öfv. 1878: med hetta

och med brand och med torka och med sot

och med rost.)

Blekna, tr. Göra blek, bleka. Flyt, bittra

sorge-vått, som bleknar rosenkinner.

Lucidor Bb 3 a. När tiden bleknat äfven dessa

hår. Leopold 2:299.

Bletsa, tr. Välsigna. [Isl. bleza, bletza;

E. bless.] wijgdt och bletzat watn. L. Petri

Kyrkost. 79 a. wij medh beswärielse eller

några andra olijdeliga böner effter thet

pa-pistiska sättet huarken blätze eller wiye.

Ders. 87 a.

Bletsan, f. Välsignelse. [Isl. blezan.]

gå i messan och taka blessan. Spegel Ord.

Blia, intr. Bliga, blicka. Ther var ... i

kyrkan Sanct Sophia Så mycken kostbarhet,

at then som fick ther blia, Han vände sent

igen, men nästan sielf sig glömde. Spegel

Sal. yish. 23.

Bliant, m. Ett med guldtrådgenomväfdt

sidentyg. [Mnt. bliant[ syns himmelen sig

smykka ... Med Scarlat och Bliant så tunt

som ägge-hinna. Spegel Guds verk 151.

Blick, n. Ögonkast, ther (i ögonen) thet

ena blicket folier thet andra. P. J. Gothus

Synd. sp. K 4 a. Du klara sol, som allt i

sänder skådar, Som med ett blick båd" mig

och Iris ser! Liljenstedt Vitt. 257. han

ett nådes blick ibland åt henne gier.

Palmfelt Qy. skol. 42.

Blick, m. Blixt. (Jfr Blek.) Lind Ord.

Blicka, intr. 1. Blicka fram, lysa fram,

synas, visa sig. [T. blicken.] hölle vij

icke rådeligitt att blotta rijkedt, för the

con-siliers och tillståndz aspecter, som thenne

tijden uhr Naboeskapen blicka. HSH 38:

232 (1636). den gode och faderlige vilie som

Hans salige Kongl. Maj:t. . . emot Hans

Furstl. Durchleutighet hafver låtit blicka.

Stjernman Riksd. bih. 402 (1664). — 2.

Blixtra. Lind Ord.

Blid, adj. Glad. han kommer medh

hielpen j rettom tijdh. Så at man bliffuer

ther aff bådhe gladh och blijdh. Tob. com.

E 3 a.^

Blida, f. Ett slags krigsredskap.

Fästningen ... attaquerades med Blidor, det är,

stora hvippslungor, som kastade sten eller

glödande jern. Berch (Nya Sv. bibi. 2:327).

hvad the stötte kull med bokkar, skott och

blidar Samt annat stormetyg som bruktes

forna tider, Thet botade han strax. Spegel

Guds verk 261.Blida

— 106 —

Blinda

Blida, tr*. och intr. 1. Göra blid. [Isl.

blida] then väna sool hon sina vingar

sprider Utöfver jordens kreetz och hela luften

• blidar. Spegel Guds verk 156. — 2. Töa.

Så många dagar som thet blijdar emellan

juul och kyndermässa, så många regnskurar

förväntes emellan påska och pingessdagen.

Colerus 1:11.

Blida, f. Blidväder, tö. Then första

blijda effter Trettonde Dagen uthmärcker

sädestijman. Colerus 1:11. Faller första

snö tå jorden är blöt och icke frusin, tå

kommer altijd blijda emot snöfall. 1: 339.

Blide, m. Februarius. Blijde, Göyemånat.

Bondepract. B 8 b. (Jfr Rietz bliel.)

Blideliga, adv. Blidt. [Isl. blidliga.]

War oförtruten til at höra then fattigha, och

swara honom blijdeliga medh sachtmodh.

L. Petri Sir. bok 4: 8. Huru kunde doch

Christus någhon tijdh . . . blijdhligare och

mildare Stella sigh emoot een otroghen och

hårdnackat menniskio. 3 Post. 12 b.

Blidibragd, n. Gunst, kärleksbevis. [Isl.

blidubragd.] han ville gerna betiena henne

och åtniuta hennes blidi-bragd. Dalin Arg.

1, n. 10.

Blidka, tr. 1. Mildra, det som uti

Li-turgia ... förargeligt och afgudiskt är, mötte

blifva utaf vägen lindrat och blidkat.

Rai-mundius 96. ded intet... blidkar dine

veder-vertigheter, men dem snarare ökar och

an-strengiar. A. Oxenstjerna Bref 11:380. —

2. Lugna, uppmuntra, glädja, som

Satuf-nus med sin bistra upsyn skrämer, Så

blidkar Jupiter och steller sig beqvämer; Han

faar sachtmodigt fram. Spegel Guds verk

168.

Blidkan, f. Det att blifva blidkad, han

så liuft kan smeka, At thet een menniskia

til blidkan må beveka. Spegel Guds verk

194. På dessa andaktsvärf, dem heligt mörker

höljer, I dag et önskadt slut och gudars

blidkan följer. Kellgren 3: 7.

Blidlåtig, adj. Blid. hon ... är

wenli-ghen, blijdlåtigh och dygdesam. L. Petri

Sir. bok 36:25. Thet anstår allom

menni-skiom... at vara så i skrifft som tal

blid-låtiga. Svedberg Schibb. 79.

Blidmäle, n. Vänlighet i tal. Lind Ord.

Blidsam, adj. Blid. menniskionnes

an-sichte icke är sådant, som annors oskäligh

diwrs, nemligha meste deels grymt,... Vthan

twert om mildt, blijdsamt. L. Petri Mandr.

D l b. blijdhsarr.t taal. 2 Post. 156 a.

Blidsamhet, f. Blidhet, mildhet.

Landz-höffdingens blijdhsamheet och

sachtmodig-heet. Schroderus Liv. 829.

Blidska, intr. Töa. Lind Ord.

Blidska, f. Blidväder, tö. Lind Ord.

Blifva, intr. 1. Blifva qvar, stanna.

Jagh wil bliffua til tess tu kommer igen.

Dorn. 6:18. vppå hwadh rwm molnskyyn

bleff, ther läghradhe sigh Israels barn. 4

Mos. 9:17. O hadhe iagh wingar såsom

duffuor, at iagh måtte flygha, och

någhor-städz bliffua. Ps". 55:7. — 2. Omkomma,

stupa. Konungen blef i slagtningen vid

Lützen. Brahe Tänk. 23. — 3. Blifva

beståndande, bestå. Menniskian ... flyyr bortt

som en skugge, och bliffuer icke. Job. 14:2.

Hoo kan bliffua för hans frost? Ps. 147:17.

B. vid sig: Then ther j fromheet wandrar

han bliffuer widh sigh, men then en ond

wägh gåår han moste en gång falla. Ord.

28:18. Gudh... haffuer icke lust til the

leffuandes förderff, vthan haffuer all ting

skapat, at the wid sigh bliffua skulle. L.

Petri Sal. vish. 1:14. The som fruchta

Gudh bliffua widh sigh. Sir. bok. 10:22.

Thet kommer aff Herrans fruchtan, at itt

regemente bliffuer widh sigh. 10:24. — 4.

B. tillbaka, icke blifva af, uteblifva.

(the) Haffua godh rådh och tilfelle hafft til

at tagha sigh vbestand före, thet ellers well

hadhe bliffuit til baka. Gust. 1 reg. 6:238.

Tå hölt vp (upphörde) arbetet på Gudz Hws

j Jerusalem, och bleff tilbaka alt in til thet

andra året. Esra 4: 24. thet fehlar aldrigh,

at ångest, nödh och farligheet bliffuer intet

tilbaka medh tigh. L. Petri 2 Post. 58 b.

Blika, intr. Blifva synlig, blottad, bar.

[Isl. blika; T. blicken, blecken.] när

armoden blifver alt för tiock, at thet brister och

blijker (nakenheten sticker fram), så taga

the... ett plagg och skyla ther medh dijn

blygsl. Stjernhjelm Sv. o. G. måles fat.

företal 4 a. Håren flyta dig af, som visnade

lööf utaf aspen, Skallan snöd blijker ut, der

nu spela krusade lockar. Here. 514. Han

är så riker, at gumpen bliker (han eger ej

sä mycket att han kan skyla gumpen).

Lind Ord.

Blind, adj. Oklar, mörk. [Isl. blindr.]

Nu är saken stundom så blind, at nämpden

säger sig hvarken kunna väria eller fälla.

Dom. regi. 31. blinde saker äro, ther man

icke kan uthleta hvad rätt är. Ders. Der

saken är blind, skal man vara snarare til at

hielpa honom som beklagat är, än honom

som klagar. Ders. 40. ey är thet blindt för

mig, hvad tu äggiar mig til. Peringskiöld

Heimskr. 1: 457. — Neutr. blindt såsom

adv. (lika med Isl. blint), och är ey blindt

vppå tagha (svårt att fatta, inse) hoo the

ära. O. Petri Äkt. B 2 b.

Blinda, tr. Blända, förblinda. [Isl.

blinda.] så vil iagh... en tijd lång blinda

tigh ögonen. P. J. Gothus Apost. gern. 234.

Du blida vällgångz sohl, min syn du blindat

har. Columbus Vitt. 73. wij låte dieffuulen

kiusa oss och blinda medh timligh ting. P.

Erici 2:158 b. skrymtare, din ifver blindar

dig; Du talar mot dig sielf, när du vil tadla

mig. Kolmodin Qv. sp. 2:337. Hon blindar

vårt öga med glittrande glans. Dalin Vitt.

I. 3:10. Hon blindas ej af purpur, guld ochBlinda

Blodgång

glitter. I. 3:31. Nej, må en blindad verld i

villans töcken se De mörka andars hop, dem

våra präster digtat. Kellgren 1:51.

af-undens blindade syn. 2: 41.

Blinda, f. Blindhet. [Isl. blinda, blindi.]

Scotomia, blinda, förblindelse. Var. rer. voc.

E 2 a. Alt så plägar Gudh slå sijns helga

ordz fiender medh blindo. Svart Kr. 145.

Jag undrar mykket på at Plinius så löper I

blindan. Spegel Guds verk 152. the

gissade uthi en lutter blinda effter thet ene så

väl som thet andra. Sylvius Curt. 677.

Blindbok, f. Jone prophetia om the

N ini viters bot i seck, fasto och asko, then

är nu mera hos the flesta reknader ibland

blindböcker, them man må Stella sig effter,

om en vil eller ei. Svedberg Ungd. reg.

312. Jone prophetia är nu mera hos fast

monga af oss en blindbok blefven, then vi

vel läsa viljom, men icke settia någon tro

til. Sabb. ro 1:429. the förkastade

blind-bökren i vår heliga bibel. Dav. o. Nath.

F 8 a. Tobie bok är en blindbok (kallas så

af några therföre, at hon är i somliga biblar

tryckt med grann (fin) stil.) Sabb. helg. 598.

Blinding, m. Blind person. [Isl. [-blin-dingr.]-] {+blin-

dingr.]+} Blinding, cæcus. Comenius Tung.

index.

Blindko, -sticka, -tacka, -teka, f.

Blindbock. Gåssen ... läth binda för ögonen på

sig och gick och famlade effter dem, rätt

som man plär ta blindtacka eller blindko.

Columbus Vitt. 280. leka medh tigh blinde

sticko. Balck Krist. ridd. G l b. the ther

plegha leeka blindsticka, slå på hvem the

hälst råka. P. L. Gothus 1 Uti. K 3 a.

taga blindtacka (leka blindbock). Lind Ord.

kallandes them skrymptare, stumma

miö-hundar, blindtekor och tiuffua stalbröder. A.

Andreæ Försp. till L. Petri Kyrkost. A 8 b.

fratres ignorantiæ och mörckögde

blinde-teckor. L. Laurentii Nyårspred. A 2 b.

Blindnamn, n. Falskt, diktadt namn.

han hadhe infördt vdj sijn regenskapp

blind-nampn, och therupå vthgiffwit clädhe. Hist.

handl. 13. 1:39 (1562).

Blindsticka, -tacka, -teka, se Blindko.

Blink, m. 1. Skymt, om iagh ... kunde

ock så få see en blinck aff heluetet, iagh

wille thet aldrig förgäta så länge iagh leffde.

P. J. Gothus Leiser C 4 a. — 2. Blick.

Du en nådig blink mig ger. Lalin 7. Ni

måste sky i dag hvar enda dödlig blink. J.

Wallenberg 332.

Blinka, intr. Blicka fram, framskymta,

visa sig. (Jfr Blicka.) i Christo haffwer

blinkat och sigh någorledes see låtitt en

anfächtningh till Gudz lastande och bannande.

Ernhoffer 75 b. bore de (Ryska

sändebuden) curialiter och ståteligen tracteras och

så beskenckias, på dedh statens affection

emot Ryssen må däraf blinka. A.

Oxenstjerna (HSH 27:171).

Blinkögd, p. adj. Plirögd. Pætus,

hwerff-ögder eller blinkögder. "Var. rer. voc. C 2 a.

Blira, intr. Plira. Lind Ord.

Blister, m(?). En växt. (Jfr Fries Ord.

plister.) Arff, hönsekål, blijster och nässl.

R. Foss 32.

Blistrad, p. adj. ? och worde jtt blistrat

wäsende med oss ath wij påå thet sidzsta

ey weta skulle huar wij bliffue. O. Petri

Svar till P. Elice c 1 b. (Månne tryckfel för

bistrat, förbistradt ?)

Blix, m. Blink. Den ängslan, hvarutaf

mitt matta sinne qvaldes,... Förgick mig i

en blix. Wrangel Snöhvit 15.

Blixa, intr. 1. Blinka. Nu blixar och

blinckar han hijt och tijt med sinne syn.

P. J. Gothus Synd. sp. I 3 b. när een

dotter gåår uth medh sijn modher, skal hon gå

sedigt och medh nederslaghit ansichte, icke

blixa medh öghonen hijt eller tijt, och skiuta

strålar ifrån sigh såsom stiernoma på

himmelen, ther medh gifvandes unga sällar

orsak at trafva effter sigh. Schroderus

Albert. 1: 43. — 2. Blixtra. [T. blixen.] thet

dundrar, liungar och blixar. P. J. Gothus

Fastapred. 570.

Blixande, n. Blixt, blixande, fulgur,

fulguratio. Comenius Tung. index.

Blixta, intr. Blinka. Then som blixtar

medh öghonen, han haffuer ondt j sinnet.

L. Petri Sir. bok 27: 25. man brukade för

ordspråk, at Herr Svante togh ingen uthi

sitt Hoff som blixstade vedh, tå han fick itt

yxhammarslagh i ansichtet. Schroderus

/. M. Kr. 653. Fixstiernorne ... olijka blixta

(coruscant). Comenius Tung. 43.

Block, m. Black. [T. block.] Hans

händer slås i band och uti blåck hans fötter.

Kolmodin Qy. sp. 2:514. Att dricka helt

reent uth, Ho har en annan sed Får blåcken

uppå sluth. Oxe 5.

Blocka, tr. Sätta black på, fängsla med

black. [Mnt. blocken.] Somme sloges,

somme stockades och blockades i torn och

järn. HSH 24:104 (1517). han latedt henne

stocke, blocke och fenchlig sätte. 29:188

(1562). the fara nw til och gripa,... stocka

och blocka. O. Petri 1 Post. 49 a.

Blocka,intr. Gloppa. Se Nederblocka.

Blodflod, f. Blodflöde. När een quinna

haffuer sins kötz blodhflödh. 3 Mos. 15:19.

Om een quinna haffuer sina blodhflödh j

longan tijdh. 15:25.

Blodga, tr. Bloda. [Isl. blodga.] Btøfäga

cruentare. Comenius Tung. indDen

(slöjan) vil iagh blodga öfver aTisbe 52.

rann bloden uthur hans sår^-s^a at hans

harnesk och häst blefve öfyér alt blodgade.

Peringskiöld Vilk.^634."

Blodgång, m. tködsot. the siuke som

haffue bekommith/thenn besmittelige

blod-gångh, och nu medh H. K. M. örligzschep

äre heemkomne. HSH 27: 89 (1565).Blodmen

Blomstras

Blodmen, n. Blodskuld, o gudh minne

helses gudh frälsa mich j frå blodhomen,

frels mich aff the onda begier och

oorenlig-heet som är j min bloodh. O. Petri Men.

fall N5a._ (jfr Ps. 51:16.)

Blodqvick, adj. the som til kropsarten

äro sangvinei eller blodqvicke. Rydelius

Förn. öfn. föret. § 16.

Blodrik, adj. Blodfull. Om menniskian

är sanguineus, blodrijck, rödbrusigh.

Lem-nius A 3 b. är menniskian öffuerflödight

blodhrijk, tå skal man åderlåta henne. B.

Olavi 146 a.

Blodrås, f. Blödning, blodflöde. [Isl.

blÖÖrås.] Jfr Ihre Gloss.

Blodråsig, adj. Blodig, blodsprängd.

Lind Ord.

Blodsjuka, f. Rödsot, blodsiuka,

blod-sott, dysenteria. Comenius Tung. index.

Blodskämmare,m. Blodskändare.

Blod-skämmare, then blodskam bedrijfver.

Comenius Tung. index.

Blodsmördare, m. forbe:de blotzmörder

och grymme tyran konung Christiern. Gust.

1 reg. 12:254.

Blodspild, f. Blodspillan. ^ (Se S p i 1 d.)

Lifland, som han med . . . mången mans

blodspild hade befriat. Girs Joh. 3 kr. ill.

The Romare vunno segern, dogh icke uthan

såår och blodhspild. Schroderus Liv. 749.

Blodspilla, f. Slachtningen ... icke uthan

blodspillo aflop. Schroderus Liv. 144.

Blodsplåga, f. han blodhskuld medh

blöodzplågho pläghar heemsökia och straffa.

L. Petri Mandr. Fa a.

Blodsrätt, m. Blodsdom, dödsdom. Om

en tiuff beslaghen warder, at han bryter sigh

in, och fåår hugg til dödz, så skal ingen

blodz rett gå offuer dråparen. 2 Mos. 22:2.

Blodssaker, adj. Saker till blodskuld.

then som blodzsaker är, han skemmer

landet. 4 Mos. 35:33.

Blodstyrann, m. then grusame

Blodz-tyran, gamble kon. Christiern. Gust. 1 reg.

12:255.

Blodstört, m. = Blodstörting. [T.

blutsturz.] Lönbom Hist. areh. 5:8(1597).

Blodstörtig, adj. Blodig, som medför

blodsutgjutelse, thet blodzstyrtige Ryske

krijgh. Stjernman Riksd. 1:435 (1595). then

hårde och blodstörtige feigde . .. som af

konungen i Danmark och dhe Danske är

-jorden begynt. 1:674 (1612). blodhstörtige

slacfifcDinger. Skytte Or. B 8 b.

Blocfcs^örting, -ning, f. Blodsutgjutelse,

blodbad. Y^lnt. blotstortinge.] krijgh och

blodhstörting.^sL. Petri Mandr. E 3 b.

striden ... var så gVäseligh och svår, at sådana

manfall och blodstörifjiingh hadhe aldrigh

någhor menniskia . . . hört. Kr. 44. ginge

åter både härarna emot hvar andre til strijdz

. .. ther tå skedde en stoo|r blodhstörtning.

Schroderus J. M. kr. 195. vordo the medh

mycken blodhstörtningh slaghne uppå

flyeh-ten. Liv. 96.

Blodsvår, adj. I högsta måtto svår,

mödosam. [T. blutsauer.] the bemödde och

giorde sigh blodswårt, att the måtte salige

warda och frome. P. J. Gothus Skrift,

sent. N 4 b.

Blods-värd, n. Blodvite? (Jfr Matth.

27:6.) Hvilken som slås på kyrkiogården

eller i kyrkian eller kyrkioväg, och giör

blodzvärd, böte lijf och lösöre.

Schmedeman 30 (1554).

Blodtjur, m. så kallade bubones,

svulster och bölder, eller blodtiurar, anthraces,

carbunkler och pestkohl. Lindestolpe

Pest. 25.

Blom, n. Blomma. [Isl. blom.] Et blom,

som blott för ögon är. Dalin Vitt. I. 1:52.

Dess ungdom i sitt blom. II. 5:48.

Blommas, dep. Blomma, blomstra. Tu

skall vthi itt ewigt Paradijs såsom itt skönt

blomster biomas. P. Erici 2: 840 a. itt stoort

trää blomadhes och wäxte. 3: 51 a. där

blommades en rar växt. .ds. Ban. 1:147. Rosor

och liljor prydeligen ibland hvarannan

blommades. 1:161.

Blom me, m. [Isl. blömi.] 1. the actha

theris bestå och stryka bestå blomma vtaff.

Gust. 1 reg. 10:237. —..2. Uttr. barn och

b., se Barn. — 3. Äggegula Vitellus,

blome. Var. rer. voc. H 2 b. Jfr

Ägg-b 1 o m m e. — 4. Månadsrening. [T. blume.]

Quinfolck... som icke j rettan tijdh,

såsom naturen kräffuer, theras bloma haffue.

Berchelt 2 Pest. B 3 a.

Blommera, tr. Förblommera, utmåla,

utsmycka, blomerada ord och skeenheliga

förclaringar. A. Andreæ Försp. till L. Petri

Kyrkost. A 6 a. theras broders ordh och

loffuen måtte vara blommerat på thet bästa,

the kunde lijkväl ther til ingen troo sättia.

Girs Er. 14 kr. 107. om them dichtade the

wijsor, saghor, rijm ... och blomerade them

med fabeler. O. Petri Kr. 5. theras dichter

eller scriffuelse ... så blomeradhe äro med

fabeler och förtäkt ordh, at man icke weta kan

hwad som retta historien är. Ders. 7. The

(köpmännen) folck medh blommerade varor

reta och bedraga til at köpa. R. Foss 464.

ett artigt vijf... blomerad i margfals-färgade

kläder. Stjernhjelm Here. 6.

Blommering, f. Szå hade icke waridt

behoff att göre ther någen blomering opå

(på öfversättningen af ett Ryskt bref), vthan

heller latidt vttolcke thet såsom thet lyder j

sigh sielfft ordh från ordh. Fin. handl. 9:

97 (1556). vij biudom til, sådana skändelighe

och förbannadhe laster til at ursechta och

medh fåfenge blomerningar besmyckia. L.

Paul. Gothus Mon. pac. 623.

Blomstras, dep. Blomstra, itt wijnträä

... grönskadhes, wexte, och blomstradhes.

1 Mos. 40:10. grääs ... thet ther bittijdhaBlomstrig

— 109 —

Blygelig

blomstras, och snart wisnar. Ps. 90:6.

Blomstrens såsom lilior. Syr. 40 (39:18).

Aarons staff som blomstras hadhe. Ebr. 9: 4.

I hans tijdh skal retferdigheet blomstras.

Ps. 72: 7. Israel... skal blomstras såsom

een roos. Hos. 14:6. Alle land och

konungariken blomstras och tilltaga uti

rikedom och välstånd genom köphandel.

Schroderus Uss. B 4 a.

Blomstrig, adj. Blomsterrik. een

blomstrig våhr. Gripenhjelm 279.

Blossstake, m. Stake, hvari bloss eller

fackla sättes, twå blossstakar ståndandes

för iorderikes gudh. NT 1526 Upp. 11:4.

Liusestakar, Blossstakar. L. Petri Kyrkost.

35 a. lius- eller blåssstakar hos Papisterne

brukas och itändas... då Evangelium

sjunges. J. Werwing 1:150.

Blota, intr. Blotas, dep. Svärja,

förbanna. [Isl. blöta, blötast.] sweria och

blotas. O. Petri Ed. B 4 b. dundra, sväria

och blotta. Petrejus Ber. C l b.

Blotande, n. Svärjande, tesse eedher

och blotande. O. Petri Ed. A 3 b. itt

dö-deligit blotande. Syr. bok 1536 23:15.

Blotna, intr. Blötna, mjukna. [Isl. blotna.]

och kan theras steenhårda hierta icke blotna

och få kötz art. L. Petri Sir. bok 17

(saknas i Bib. 1541). hans ogudhachtigha, hårda

och obootferdigha hierta, som aff så monga

troligha och alffuarligha förmaningar platt

intet blotna och sigh retta kunde. Chr. pina

Yl b.

Blott, adj. Slå en b., begå ett fel, råka

illa ut. [Mnt. einen bloten slan; T. einen

blossen schlagen.] Doch att vppå... the

fonger måtte sådane acht och tillsyn haffd

bliffue, att man icke slår en bloot med them.

RR 13/e 1544.

Blotta sig, refl. Begå sig, berga sig,

skydda sig. Så ligger ther och höge bärgenn

i thet nästhe på alle sijdhor om Byen, så

att the och kunne skiuthe alle gather twert

och ändelångz att ingen sig blotta kunne.

RR S1/i2 1543.

Blotteliga, adv. Blott och bart, endast

och allenast. Thet (att Kristus är medlare

mellan Gud och menniskan) haffuer icke S.

Paulus sagdt j then mening at inghen måå

bedia for oss vtan Christus,... skal thet så

blotteliga förståås, thå må wij Christet folk

icke heller bidia for hwar annan. O. Petri

Svar till P. Eliæ g 3 b.

B lott fat tig, adj. Utfattig, landet...

omsider blef reent utarmat och blottfattigt. L.

Petri Kr. 39.

Blotthet, f. Nakenhet. Jagh skal

vp-kasta tin klädhefoll offuer titt ansichte, och

skal wijsa Hedhningomen tina blottheet.

Nah. 3: 5. idhor äpleträä ... j icke dömen

om wintren effter theras blottheet, om the

äro eodh eller ond. P. Erici 2:203 a.

B lyas, Blyjas, dep. Blygas. Jagh skem-

mes och blyes at vphäffua mijn öghon til

tigh min Gudh. Esra 9:6. tu moste för

alla menniskior blyias. Syr. 42:11. then

som blyies widh migh och mijn ord, widh

honom skal ock menniskionnes Son blyias.

Marc. 8:38.

Bly el se, f. Blygsel, skam. thet swacht

war tör werldenne, thet haffuer gudh vthwalt,

på thet ath han will göra thet til blyelse

som starkt är. NT 1526 1 Cor. 1: 27.

Blygaktig, adj. Blygsam, all werlden

haller aff een vng menniskio, tå hon

blyg-achtig är. Syr. 32:14 (glossa). Om tijn dotter

icke är blyghachtigh, så hålt henne hardt.

42: il.

Blygaktighet, f. Blygsamhet, blyghet.

at quinnonar prydha sigh j höffuelighom

klädhebonat, medh blyghachtigheet och

kysk-heet. 1 Tim. 2: 9. Then som tiggia wil, han

kommer icke widh wara blyger, ähwar

blyg-actigheet ock tienar, vthi eens fattigs manz

hws haffuer hon jw ingen platz. L. Petri

Om nattv. F 5 a.

Blygd, f. Blygsamhet, blygd gör stoor

ynnest. Syr. 32:14. (Syr. bok 1536: blygde

gör o. s. v.) Kyskheet, ährligheet och blygd

Vara skal edr högste prijs. Stjernhjelm

Fångne Cup. 2 intr. Ähra, dygd och blygd

i mitt unge hierta plantade. Ders. 8 intr.

Blygdealtare, m. "Skändligt altare

"altare åt den skamlige af guden", så monga

gator som j Jerusalem äro, så mong

Blygdealtare haffue j vpsatt, til at rökia för Baal.

jer. 11:13.

Blygdelig, adj. Som länder till blygd,

skymflig. Then person som hafuer varit

klandrat, berychtet eller och beslagen medh

någor ohöfueligh stycker eller slemma

gerningar, så at han ther af ännu hafuer neso

och blygdelighit nampn, Tiuf eller annat.

Förslag till Kyrkord. 539.

Blygdlös, adj. Oblyg. [Isl. blygdarlauss.]

en framfoos och blygdaloös biddare. L. Petri

Om nattv. F 5 a.

Blygdlöshet, f. Oblyghet, han genom

en sådan dristighet och blygdlöössheet ville

mistanker förekomma. Schroderus Liv. 462.

Blygdröd, adj. Röd af blygsel. [T.

schamroth.] then som lätteligen blifver uthi

sitt ansichte blygdrödh. Schroderus

Albert. 1:89.

Blygelig, adj. 1. Full af blygsel, tu

war än nu nakot och blygheligh. Hes. 16: 7.

— 2. Som förorsakar blygsel, som man

blyges vid. the kropsens lemmar... wij

hålle blygeligha wara, them legge wij mesta

äron vppå. 1 Cor. 12:23. Thet är een ährlig

menniskia tungt och blygeligit at lijta till

een annan. Brahe Oecon. 49. — 3.

Skamlig, neslig, her ture Jönsson, bisp Moens

met theris tilhielpare haffua thed oerliga

företagit, så at thet är them blygeligeth till at

försuara. Gust. 1 reg. 6:180.Blygeliga

— 110 —

Bläckbytta

Blygeliga, -en, adv. 1. Med blygsel.

Jesu ... bligliga gaar iak tik saa näär, For

thy thw weth wäl huilkin iak äär. Tideb.

101. — 2. Till blygd, till skam, skamligt.

han blygeliga skal vara bekändt för goda

män, huar the (hans förrädiska skrifvelser)

komma til syna. Gust. 1 reg. 5:70. the

haffue oss thet offuerdictedt och blygeligen

offuerlugit. Fin. handl. 5: 337 (1537). Noah

så blygligha bleff liggiandes ohold. L. Petri

Dryck. C 2 b.

Blygfärdig, adj. Blygsam. [D. [-blufcer-dig.]-] {+blufcer-

dig.]+} een blygferdig jungfru. Spegel Guds

verk 116.

Blygfärdighet, f. Blygsamhet, hon

talade med en sådan blygfärdighet, at jag icke

kunde annat än tänka alt godt om hennes

artighet. Roman 190.

Blyglåten, p. adj. Blyg, blygsam.

Alfvilda sägs aff barndomen hafva varit så

blyglåten, så at hon altidh gick medh öfverhölgdt

ansichte. Schroderus J. M. kr. 204. j

förtijdhen vore qvinfolcket något litet

skam-hafftige och blyglåtne. E. Erici F4a.

Blyglåtig, adj. Blygsam, sedesam. Om

tijn dotter icke wil wara blyglåtigh, så wachta

henne wel. L. Petri Sir. bok 26:13. En

blyghlåtig (tuchtiger)... bär sigh blygsamliga

åth. Comenius Tung. 830.

Blyglåtighet, f. Blyghet, försynthet, vår

blyglåtighet emoot konungen. Schroderus

Liv. 627.

Blygsam, adj. Som medför blygd, skam.

neesligit och blygsamt sträf. Laurelius

Kyrkord. 197.

Blygsel, f. Nesa. sade the. thet wara

skam och blyxell att någre vndersåter skulle

thet begära aff theris herrer, att herraner

icke skulle thora reesa hwardt them syntes

i sitt eget landh medh mindre the skulle

taga leide aff sine vndersåter. Svart Kr. 171.

Blyjas, se B lyas.

Blys, n. 1. Bloss. [Isl. blys.] de gå ...

med facklor och med blyser. Rosenfeldt

Vitt. 238. — 2. Blossande, sken. åthskillige

slags blys och lius af blixtrande. U. Hjärne

A ni. 97.

Blysa, intr. Blossa. Det (Manhem) såg

de Göthers eld i nye lampor blysa. Geisler

3t3. Er ähros glantz den skall som tindrand"

stiernor blysa. Frese 76. blysande kinner.

Stjernhjelm Here. 55. Den der i bästa

floor gåår frisk medh blysande kinder. U.

Hjärne Vitt. 80.

Blysning, f. Blossande, lysning, låga.

Siälen i menniskio-kropp som en eld

förborgat i flinto, Finner hon ey sitt stål, så

gnistrar hon aldrig i blysning. Stjernhjelm

Here. 428.

Blystra, intr. Hvissla. Lind Ord.

Blyvåg, f. Vattenpass, murlod. [T. [-blei-wage.]-] {+blei-

wage.]+} Murmästaren murar effter rättesnöret

och blyvågen. Comenius Tung. 526.

Blå, adj. 1. Mörk, svartaktig, thetta

mörcker (vid Jesu död) skeedde icke j blå

Nädharna,... vthan thet skedde när Nyyt

war j fylle. L. Petri Chr. pina m 5 b.

quellen kom å, och mörkret blå. Psalmb.

1536. 23. The hafva uthi thetta kriget slagetz

tree dagar hvar effter annan in til blå mörkret.

Petrejus Krön. 20. Bildl. En hofmans

höga gunst then blåa afvund föllier.

Borne-man 4. — 2. Fåfäng, onyttig. [Efter T.]

thitt långe blå pladrande vthur... Lutthers

Böcker. Ernhoffer lOla.

Blådänga, tr. Altijdh hon migh

blåden-gier och slår. Doct. Simon. 14.

Blåman, m. [Isl. blåmaör.] Ethioper

thet äro the som man kallar Blåmän. Jer.

13:23 (glossa).

Blåsa, Bläsa, intr. och tr. Wädhret blåås

hwart thet wil. Joh. ev. 3: 8. blomstret

för-wisnar, ty Herrans ande blås ther in. Es.

40:7. Läter man bläsa j basunen. Hes.

7:14. Han bläste j basunen. 2 Sam. 20: l.

Om tu bläs på een gnijsto. Syr. 28:14.

blääs vppå thessa dödha at the warda

leff-uande igen. Hes. 37:9. Nu blees man

fältallarm. Eurelius Vitt. 34. Blees

nordan åter up. Ders. 48. — Tå fick then

olycksalige och stolte drotningen någhet til

at blåsa uppå (fick en förtret, en

förödmjukelse), ther vidh hon fick blyas.

Schroderus J. M. kr. 552. Jfr Påblåsa.

Blåsemessa, f. Blasii dag (den 3

februari).

Blåshorn, n. [Isl. blästrhorn.] Han hade

stält några 14 eller 16 men ... på bergen

och i skoglundar ther omkring, the ther hade

biåsehorn hoes sigh, hade och så någre

hornblåsare ther han war. Svart Kr. 50.

Blåspipa, f. [Isl. blåspipa.] han lijknar

itt oförstondelighit måål (ett tungomål som

man ej förstår) widh een harpo eller

blåse-pipo, som intit wist förstånd giffuer ifrå sigh

antighen til itt eller annat, ändoch songen

eller clangen ther aff kan wara skön. L.

Petri Dial. om mess. 43 a.

Blåstacka, f. Tacka, som uppkommer vid

tackjernsblåsning? Prästerskapets i

bergslagen begäran, at de måge af järnbruken

åtniuta den rättighet utaf tilvärkningen, som

de kalla blåstacka, hvilken prästerne af

uhr-minnes tider skal vara tilfallen. Stjernman

Riksd. bih. 439 (1675).

Bläcka, tr. Visa, blotta. [T. blecken.]

see grymt vth och bläckia tänderna. P. J.

Gothus Skrift, sent. O 8 b. hundarne

bläckia theras tänder och käfftar ock emoot them

som vilia... löösa them uthu bånden. Apost.

gern. 136. Afund... sin mun upspär Och

gräslig bläcker sijne blod inbitne tänder.

Stjernhjelm Parn. tr. 7 intr.

Bläckbytta, f. Bläckhorn. (Jon

Skrifvare) fick heta een bleckbytta... och flere

sådane onampn. Svart Kr. 162.Bläckätare

— 111 —

Blöja

Bläckätare, m. Bläckspillare,

bläck-suddare, pennfäktare. [T. dintenfresser.]

han meente, at han ther hade funnit

Con-sistorium, och ther hafver han ingen annan

sedt, uthan... Simoniacos, bläckätare och

allahanda löst partij. Laurelius Påf. anat. 454.

Bläda, intr. Bläddra. Man bläder mehr

i sina papper, ther inkomst och utgift

up-skrifvit står, än i Herrans helga bibel.

Svedberg Sabb. helg. 134.

Blända, f. Blandning. [Isl. blanda.]

Götiska språket... är af utländingars bländo

allramäst förvarat. Björner Kämp. företal

3. här någon blända af personer och

bedrifter är til finnandes. Ders. 27.

Bländing, Blänning, m. En som är af

blandad härkomst, bastard. [T. blendling.

Jfr Isl. blendingr.] blackote blänningar eller

Europeiske jämtungar med någon svart

de-moiselle. J. Wallenberg 221. afskilja the

bländingar, som besmitta thes (svenska

språkets) renhet. Spegel Ord. företal c 3 b. de

Stockholmske bländingar... Svenska språkets

reenhet förderfva. U. Hjärne Orth. 56.

Bländning, Blänning, f. 1. Blandning,

sammanblandning, tillblandning, een

bländning aff Mirrham och Aloe. Joh. ev. 19:39.

Thenne bittra drycken, som Christus således

moste dricka, war wår blendning, wij medh

wåra misgerningar haffue honom bereedt och

inskenckt. L. Petri Chr. pina X 5 b. at

ingen gifftermaal skee hær epter emellan

danske oc suenske, paa thet at then"blenning

maa vntflys emellan baaden rikin. Gust. 1

reg. 1:259. församlingen hafver ibland sig

allahanda slags blendnings folck och lärors

blendning Svedberg Catech. företal dia.

Är intet Element nu rent och utan bländning,

Ty eld i luften, luft i vatnet, vatn i jorden

Befins. Spegel Guds verk (1745) 34. bref

... vti hwilke war ganske mykit flärd, spott

och löngnachtige blänninger. Svart Kr. 75.

— 2. Förvirring, virrvarr. Babel eller

Babylon heeter een Wilsamheet eller Blendning.

Lælius Res. 1: 60. Babel uttydhes en

bländning eller oredha. L. Paul. Gothus Mon.

pac. 454.

Blänka, tr. Göra blank, glänsande. [T.

blänken.] tå våre fruer och jungfruer vilja

gå i kyrkian, krusa the sitt håår, blenkia

ansichtet, bepryda hufvudet medh gulhufvor,

höghe hattar, kostelighe bindlar och

fieder-buskar ther ofvan uppå. Schroderus

Albert. 4: 95.

Blänka, f. Blänkande, sken. De hvijte

svanor,... Det konstbemängde gyps,... Ja

alt hvad namn af glans och blänckia haar.

Eurelius Vitt. 30. när en blänckia synes

om morgonen i dagningen eller om afftonen

i söder, och thet mörcknar norr uth, thet

betyder blijdväder. Colerus 1:9. hans

ögon skijna så klara öfver mörcka natten,

at the gifva en blänckia ifrån sig. 1:16.

Blänka, tr. Grumla, vlffuen ... straffadhe

(bannade) lambet för thet orenadhe och

blenckte watnet för honom. Brahe Gust.

1 kr.

Bläsa, se Blåsa.

Bläst, m. Blåst, matkäten frucht... faller

til iordena vthi starckom bläst. L. Petri

2 Post. 192 b. Tå sågh man watnet vpwella

genom hans näsos anda och bläst. 2 Sam.

22:16.

Blöd, adj. [T. blöde; Isl. blauür.] 1.

Svag. min blöda syyn vardt aff ett liuus

förbländad. Wexionius Sinn. B2 2 a. — 2.

Blödig, rädd, försagd, modlös, aff straff

(klander, tillrättavisning) warda blödh. P.

Erici 4:22 b. han var af naturen blödh och

meenlös, snarast sagdt, han hade intet all

sine fem sinne. Petrejus Ber. B la.

Qvin-nors art är at vara blödh. Prytz O. Skottk.

H 3 b. Then seger som vij daglig öfver eder

vinne, I blöde män. Stjernhjelm

Jubelsång, sonett, veeklige blöde gemöter. Lycks.

är. cartel.

Blöda, intr. må thenne sak (frågan om

att öfverfalla Ryske gränsboer, som begått

våldsamheter i Finland) än nw szå hengie

och blöde (uppskjutas, förblifva oafgjord),

till tess man yttermere hörer och förnimmer

hwartt heden thenne handell (om allmän

fred) med the Rysser lende will. Fin. handl.

7:149 (1545). Måå nu sakenn såå hängie

och blöde, till tess man wijdere ther om

förtänckt bliffwer. RR 1h 1544.

Blödig, adj. Skygg, försagd, vek,

klen-modig, feg. fattigdom gör the fattigha

blö-digha. Ord. 10:15. Rehabeam war vng och

aff blödhigt hierta, så at han icke wärde

(värjde) sigh. 2 Krön. 13:7. vpretta the

blödigha och förskreckta samweten. Försp.

till 2 Cor. the ogerningesmän äro blödighe.

Ord. 10: 29. theras hierta äro blödugh, och

haffua inga röter, thet är, ingen fastheet medh

sigh. L. Petri 1 Post. S7a. sade sigh icke

haffua lust wara Herre eller Höffwitzman

för slijcht blödigt krigxfolk. Svart Kr. 90.

så blödig til sinnes, at han, utan alt

nödtvång, upgaf huset (fästningen). Girs Joh.

3 kr. 39. Tu, som förr så modig var, och

äst så blödig nu. Spegel Tillsl. par. 86.

Blödighet, f. 1. Svaghet; slapphet.

menniskeliga svagheeter, blödigheeter och

brister. P. J, Gothus Rel. art. 148. the

för magans blödigheet äro lööss lijfvade. U.

.Hjärne Surbr. 24. — 2. Modlöshet, rädsla.

een part mehr än qvinnors blödigheet uppå

sigh toghe och hele landskap skammeligh

förlupe. Gust. Adolf Skr. 172.

Blödmodighet, f. Klenmodighet, rädsla.

Blödmodighet för nöd å tappra dygdens bahn

Har mången slutit ut från ährans höga plahn.

Columbus Poet. skr. K 2 b.

Blöja, tr. Omsvepa med blöja. Han

blö-jar och lindar de småbarnen. Sv. forns. 2:175.Blöja

— 1

12 —

Bofvisk

Blöja, intr. Blomstra. [Mnt bloien,

bloigen; T. bliihen.] ... höö (gräs) Huilkit

om morgonen blöyar. Dav. ps. 1536 90: 6.

Een menniskia ... blöyar såsom itt blomster

på markenne. 103:15. offuer honom skal

hans krona blöya. 132:18.

Blot, adj. 1. Mjuk, len. blööt frucht, ther

man gör most och drick vthaff, såsom

wijn-druffuor, Oliuor etc. 2 Mos. 22: 29 (glossa).

blöta oostar. 1 Sam. 17:18. see ena

men-niskio clädda j silke eller annor blööt clädhe.

O. Petri 2 Post. 7 b. på thet hårda strå

om blöta rosor drömma. Spegel Guds verk

39. såsom en trötter j een blööt seng

sötz-liga soffua. P. Erici 1: 247 b. blööt hyende.

2: 49 b. uppå en blööt duunbedde Vill han

så gärna streckia sina lata leder. U. Hjärne

Vitt. 153. — 2. Blödig, som theras

[qvinnornas) hiertan merendels äro blöte, så

smälta och flyta the snart i tårar. Spegel

Pass. and. 309.

Blöta, tr. Uppmjuka. Demanter och

kunna blötas. Gripenhjelm 298. så hård

är ingen skön, Som blötes ey af en rätt

älskars trägne bön. Rosenhane Ven. 10.

Blött, adv. Mjukt, fly stadigt blött att

sofva. S. Triewald 70.

Blötögd, p. adj. Svagsynt. [T. [-blöd-sichtig.]-] {+blöd-

sichtig.]+} Ja, när som samma stielk kring

halsen varder bunden, Så hafver man

förmärkt at starren är försvunnen Och synen

vorden klaar, thet the blööt-ögde kunna

Försöka. Spegel Guds verk 129. then som

katt-lijk gloor, Sne vind- ok blöt-ögd til,

berömmes för skarpsiktig. Lucidor B 2 b.

Bo, n. Talesättet begges bo.

indifferent, lika nödig, lika sint, begges bo.

Svedberg Schibb. 277. neutral, som håller

med ingen, begges bo. Ders. 286.

Boa, tr. Utrusta. [Isl. büa.] Så boer

han sin skiep bettre. Sv. forns. 1:91, 105.

Boby, s. Ett slags barnlek, leeka

blindsticka och boby (par impar ludere) ... thet

är barnsligit. Comenius Tung. 941.

Bock, m. Murbräcka. [T. bock, Lat.

aries.] han skal läta föra bockar in för

portanar. Hes. 21:22. Han skal medh

bockar om kull stöta tina mwrar. 26: 9.

Bocka, intr. och tr. Buga sig, böja.

The (Danske) kunne the Norske full wel

plocke, The moste vnder them både lwte oc

bocke- En liten Crön. F 2 b. båcka nedh

hufvudet. Comenius Tung-. 541. Hvad vil

jag städse påcka på starckhet och friskt mod,.

När sjukdom kan mig båcka och torka märg

och blod. Warnmark 380. — Jfr Bucka.

Bockare, se B okare.

Bockbössa, f., se Sker pen tin.

Bockman, m. Satyr. Jag träff an två

Bockemän. Stjernhjelm Fångne Cup. 9 intr.

Bockral, m(?). Dräll. [Mnt. bokeral.]

Bockral eller dvelch. Stjernman Com. 2:

542 (1648). [Jfr Cleasby-Vigf. bukkram,

Fritzner bukran, Schiller-Lübben

bo-kerey, Kalkar Bøkrcel.]

Bocksprång, n. Kapriol. [T. [-bock-sprung.]-] {+bock-

sprung.]+} fast han bockasprång rät litet

plägar ansa, Så fölljer han dock med at han

må lära dansa. Spegel Guds verk 228.

De skräppa hvad de lärt, tre bokkesprång at

springa. Lucidor Zla.

Böd, f. Koja, hydda. Bodher, Hybbele,

magale, casa, mapale,tugurium. Helsingius.

Hydda, vide Bodher. Dens. (Jfr Molbech

Gloss. bod.) the heerdar skola ther inga

bodhar (fäbodar) vpsettia. Es. 13:20.

Bodbrott, m. fi., se Bud-

B of i ken, p. adj. Hemkär. så får ock

ingen ung adelsman vara så heemkär och

boofiken, han måste jw än tå låta bruka sig

uthi konungzlige och förstlige hoff. Brahe

Oecon. 67.

Boflytta, intr. Flytta, vordo Romerske

bårgare hvilke som hälst ville, allenast ther

igenom at the til stadhen voro booflytte och

ther beskattadhe. Schroderus Liv. 766.

begynte vij... at booflyttia i våre gårdh, som

iagh kiöpte. Gyllenius 270. boflytte jag

utur mitt hus, jag hade legt, up på slottet

uti ståthållare våningen. S. Rosenhane

(Nya Sv. bibi. 2: 576). Keysarens residcntz

ifrån Rom til en annor ort månde blifva

booflytt. P. Brask Puf. 398. När en

boo-flytter til en nyy tompt. U. Hjärne Surbr. 151.

Boflyttning, f. the Gallier hadhe medh

sigh allahanda slagz folck bådhe unge och

gamble, the mehre til booflytning än til

krijgz skickade voro (T. mehr auf die weise

derjenigen, die mit Weib und Kindern und

allem das sie haben aus dem Land reisen,

denn die in den Krieg wollen ziehen).

Schroderus Liv. 651.

Bofva, intr. [Mnt. boven; T. buben.]

bofva, bola, fornicari. Comenius Tung.

index, han lågh på luur, horade och

bof-vade. Schroderus Liv. 921. the horade

och boffuade uthan återvändo. Petrejus

Beskr. 1:32.

Bofve, m. Bof. [Mnt, Bove.] Tu skalck

och bowe. 1 Sam. 20: 30. Then som intet

annat tencker, än huru han kan göra skadha,

honom må man rett kalla en förtwiflat booffua.

L. Petri Sal. ord. 24: 8. dierf och genom

sluug, illfundig som een bove. Spegel

Guds verk 169.

Bofveri, n. Bofstycke, skälmstycke,

bedrägeri. [Mnt. boverie; T. biiberei.] han

bedriffuer ... hwadh skalkheet och bowerij

honom löster. L. Petri Om nattv. A 3 a.

Skelmstycke (bofverij). Comenius Tung.

798. Medh ... aflat hafver ijdel boofverij och

bedrägerij varit. R. Foss. 220.

Bofvisk, adj. Bofaktig. [T. bäbisch.]

bofvisk nedrighet. Dalin Vitt. II. 5:40.

Mitt fall är mig beredt af en så bofvisk hand.

Bränder Cleop. 24.Bofästa sig

— 1

13 —

Bokförare

Bofästa sig, refl. Bosätta sig. Odén

varit höfding för ett barbariskt folkslägte som

bofäst sig vid stränderna af sjön Meotis.

Leopold 1, företal till Odén. Våra urfäder,

bofäste under ett hårdt himmelsstrek, . . .

delade hela sin tid mellan åkerbruk och

boskapsskötsel, jagt och sjöresor. Murberg

(SAH 1786 2:9).

Bofäste, n. Bofasthet, stadigt hemvist.

både in- och utrijkes kiöp- och handelsmän

måge lockas att sökia dher (i Carlskrona)

sitt bofäste. Landt. instr. 290 (1679).

Boför, adj. Försedd med bo, med

bosättningssaker. hafver min sal. moder giordt

min systerdotter boför med fatebur, boskap

och bohag. Lön bom Uppl. 4: 84 (1581).

Bof öra, intr. Flytta sitt bo, flytta till

ett ställe och der bosätta sig. han motthe

frij och obehindrath booföre och flytthia j

fraa westerars och nidher tiil lincopungh.

Gust. 1 reg. 2:107. Bijen ... icke boföra

någhrastädz, med mindre han (visen) först

dragher utur bijstocken och ledhsagher them.

L. Paul. Gothus Mon. pac. 124. om

aff-tonen lychtade vij at booföra, och jagh medh

hustrun och barnen och huussfolcket

be-goffuo oss och tijt (till den nya bostaden).

Gyllenius 270. Thär kiöpte Hårek en gård

... och boförde dit. Peringskiöld

Heim-skr. 1:552. Åhr Christi 1316 boförde Hertig

Valdemar til Öland. Sylvius Er. 01. 279.

Bog, n. Bugt, böjning, krökning. [Mnt.

boge.] Plancus, then som tonna och flata

föter haffuer, och intit bogh haffuer vnder

fötrene. Var. rer. voc. C 2 a. Tortuosus,

full med bogh. Ders. G l b. Effter honom

bygde Benuj Henadad son tw stycke jfrå

Asaria hws in til boghet och alt in til hörnet.

Palal Vsaj son, emoot boghet och thet högha

tornet. Neh. 3:24,25. (öfv. 1878: Vinkeln.)

wij moste oss offta böya effter wäghen, och

slå kroken , j boghet. P. Erici 4:27 b.

Bogen, p. adj. [Isl. büinn.] en åker eller

jord kallas då bogen, enär den är redig,

nemligen myllar sig väl, är hvarken för torr

ejler för våt. Carleson 759. Så tin åker

tå han är bogen, och skär honom tå han är

mogen. Colerus 1:98.

Bogift, f. Hemgift.? the öffuer allo måtto

härligha ähregåffuor och boogiffter, medh

hvilka tu, himmelske ... brudhgumme Jesu

Christe, tijn hiertans aldrakäreste trooloffuade

brudh vil besmyckia. Phrygius Him. lif. 124.

Bogna, se B ugn a.

Bogne, m. Bugt, inböjning. Then trinde

figuren ... har ingen bogna. Comenius

Tung. 760.

Bogård, m. Kyrkogård. Bogård,

ma-ceries, ambitus templi. Helsingius.

Kyrc-kian medh sitt taak och tilhöriga huus och

boogård. Laurelius Kyrkord. 353. Jfr Ihre

Gloss. bodgård.

Bogårdsmur, m. Muhren kring om kyrc-

kiogården kallas Bogårdzmur der af, som

somlige mena, at kyrckiornas sampt

biskoparnes och canikernes tiende bodar voro

bygde uthi och uppå muhren. Dijkman 55.

(Betviflas af Ihre.)

Bohag, n. Hushåll, then (hustru) som

är ... skickelig til bohaghet. L. Petri 1

Post. N 7 a. till ett boohagh mycket

behöfves. Chronander Bel. G 2 b. the äre ...

så uptuchtade, at the kunna ståå itt bohagh

väl före. Phrygius Brudpred. C 5 b.

Bohaga, intr. Taga herberge. Villen i

till godo taga Denne natt och ther bohaga

Vidh min åsna i . mitt stall, Gierna jagh thet

unna skall. Kolmodinus Gen. B 2 b.

Bohagshus, n. Förrådshus. Hiskia...

wijste them fataburen ... och all sijn bohags

hws. Es. 39:2.

Bohagsman, m. Husfader, en som har

hushåll, bespöria sig med gamble

bohagz-män om thet man icke veet sielff. Brahe

Oecon. 48. FiskesiÖar allestädes finnas,

huilcka een bohagsmann ... föda kunde.

HSH 31: 441 (1638). när Gudh är icke then

öfverste huusherre eller bohagzman, så kan

thet intet gå väl til. A. Laurentii Hust.

307.

Bohagsqvinna, f. Husmoder, een

hustru ... then sigh wäl steller, och är een

godh boohags quinna. L. Petri 1 Post.

N 6 b.

Bohagsrede, m. och n. Bohagsting,

husgerådssaker, redskap, förbättra ...

vist-huus, fatebwr och annan bohagzrede. Brahe

Oecon. 53. hästskoor, spijck, jern och annat

bohagsrede. Ders. 100.

Bok, f. Book, pl. böker. Bib. 1541.

Bokare, m. Bokhammare. [Mnt. boker;

T. pocher.] then Swenske Bockere som

vpsatt är wijdt Sala kyrickie, skalt balte om

dygnen 90 halffwetunnor malm. RR l2/e 1547.

iernredzskap ... till then pockers behoff. RR

27/a 1545.

Bokfaren, adj. Boksynt, beläst. Jag

tackar det ärbara och hedervärde

bondeståndet, som härutinnan frivilligt förent sig med

de bokfarnare ståndens behag. Dalin Arg.

2, n. 52.

Bokfink, m. Bofink. Comenius Tung.

153. Bookfinkans gälla liud tykz som een

bielra klinga. Spegel Guds verk 205.

Bokfrode, f(?). Lärdom. (Se Fr o de.)

Stjernhjelm Or dl. till Here.

Bokfrödad, p. adj. Boksynt. bokfrödade

Lärde. Dalin Arg. 1, n. 9.

Bokförare, m. Bokhandlare (som

ursprungligen förde kring landet böcker i

kistor eller lådor; deraf benämningen

Boklåda). bookaförare wpslå sina införda böker

til att selia. Nova ord. eccl. 200. En

Bookförare skal man ordinarie hafva (vid Upsala

universitet), den som ähr af vår religion, och

förer oss nyttiga böcker tillhanda. BergiusBokhus

— 114 —

Bolna

Nytt förråd. 28 (1637). Bookföraren säljer

böckerna uthi booklådan. Comenius Orb.

piet. 108. Ingen ... skall fördrijsta sigh thet

(iarbetet) efftertryckia, eller i annat tungomål

afsättia, eller uthan-rijkes tryckt eller afsatt

til salu införa ... thereffter tryckiare, tolckare

och bookförare hafue sigh att rätta. Privil.

pä Stjernhjelms Arch. att icke någre

ska-delige och förargelige böcker måge af

bokförare hit in i landet föras. Lönbom Uppl.

3:106 (1688).

Bokhus, n. Bibliotheca, bokahws. Var.

rer. voe. 1 7 a.

Bokhvete, n. Bohvete. I Skåne så de

på sin sand bokhvete. Linné Ungd. skr.

2:61.

Bokkista, f. Armarium, bokakista. Var.

rer. voe. I 7 a.

Boklibri, n. Bibliotek, ett stort boklibri.

Svedberg Försvar 4.

Bokman, m. Studerande, läskarl;

skriftställare. Bookman ... haar ett faarligt

hufvu-brott. Columbus Poet. skr. O l b. Vid

bång och buller trifs en bokman mer än illa,

Ho lust til läsa har, har lust at lefva stilla.

S. E. Brenner Dikt. 1: 255. igenomläsa och

nagelfara the bätsta, säkrasta och verdasta

bokmän, som ther i (ett språk) skrifvit hafva.

Svedberg Schibb. e 1 a. 1 i t e r a t, lärd,

bokman. Ders. 282. student, bokman.

Ders. 299.

Bokpräntare, m. Boktryckare. A. J.

Gothus Thes. 3: n. Ernhoffer 91 a.

Bokstaf, m. I skolen icke ... scriffua

bookstaffuar på idher. 3 Mos. 19:28. War

ock een offuerscrifft scriffuin offuer honom

medh Grekiska, Latiniska och Ebreiska

book-staffuer. Luc. 23:38.

Bokstafva, intr. Stafva. [T. buchstaben.]

viliom vij nu ... såsom bookstaffuande Christi

scholabarn begynna tala om thet eviga

lijff-uet. P. J. Gothus Poll. A 2 b.

Bokstafvering, f. Stafning,

rättskrifning. den retta Svenska bookstafveringen.

U. Hjärne Orth. (titeln).

Boksticka, f. Peksticka, pekpinne. Thet

vil nu fast hvar öfverdådigt och iliaker

stal-dreng presterna mästra och sättia them

bookstickan i handen, huru the skola lära. A.

Laurentii Hust. 90.

Bokstol, m. [Isl. bökastöll.] 1.

Ställning, hvarpå böcker plägade uppläggas vid

läsning, den studerande ... läser böckerna,

hvilka han hoos sigh uppå bookstoolen

up-lägger. Comenius Orb. piet. 200. hvar och

en hafver för sigh sin bookstool medh låås

före, ther uppå han studerar. Laurelius

Påf. anat. 479. — 2. Läspulpet i kyrka

("lectorium, pulpitum in quo legitur in

ec-clesia"). När man är tilhopa kommen (vid

gudstjensten), så siunga Notarierne

(canto-rum chorus) vidh bookstolen psalmer och

andelige vijsor. Comenius Tung. 680.

Bokstuga, f. Bokrum, (hans) bokstugu

där han hade alla sina libri. Gjörwell.

Nya Sv. bibi. I. 2:69. Skriffuit uthi mijn

bookastugu. Phrygius Akt. pred. A 3 b.

Bola, intr. Pläga olofligt umgänge (med).

[Mnt. bolen; T. buhlen.] Juda ... bolar medh

eens fremmande Gudz dotter. Mal. 2:11.

Ahala .. . boladhe medh alla degheligha

karlar j Assyrien. Hes. 23: 7.

Bolare, m. En som bolar. [Mnt. boler;

T. buhler.] Ingen skökia skal wara ibland

Israels döttrar, och ingen bolare ibland

Israels söner. 5 Mos. 23:17.

Böle, m. = Bolare. [Mnt. böle; T.

buhle.] Adonis ... hadhe warit frw Venus

böle. Hes. 8:14 (glossa). een quinna nu.

icke meer achtar sin bola. Jer. 3:20. tu

haffuer bolat medh monga bolar. 2 (3:1).

Boleri, n. Otukt. [T. buhlerei.] Först

bedreeff tu bolerij med tinom grannom ...

och brukadhe stoort bolerij. Hes. 16:26.

til at vndfly bolerij, haffue hwar och en sina

hustru, och hwar och een sin man. 1 Cor. 7:2.

Bolersk, adj. Lättfärdig, lösaktig. [T.

buhlerisch.] Een bolersk quinna kenner

man vppå hennes otuchtigha syyn. Syr.

26:12. elska then bolerska och horiska

quinnona. Hos. 3:1.

Bolinna, f. Frilla. [T. buhlin.]

Döff-uike, huilken han (Krist. Tyrann) hade till

bolina. Svart Kr. 68.

Bolk, Bork, m. Dryckeskärl, pokal.

Min son Ruus uti kannor och krus, uti

gruf-same bolkar Tig skal öfva. Stjernhjelm

Here. 193. Herredrycks-hållande bolkar. Ders.

232. Then som för glaas, stoop, kannor,

bolkar skolkar, Han må fritt gå. Lucidor Ss

3 a. Sättiom fram hög-diupe bålkar, fulle aff

skönt Ferner vijn. Leyonstedt 18.

Bor-kar. RosEnfeldt Vitt. 242, 243. En torstig

ser sig då få stora bolkar fatt. Kolmodin

Qy. sp. 2:78.

Bol ka, tr. Kolka, klunka. (Jfr Rietz,.

sid. 45.) sitta och bolka i sig en hop med

öl. Sv. nitet. n. 11.

Bolkot, adj. Bukig, bugtig. låta blåsa

sigh een fiol (flaska), som nedan är

pass-ligen vijd, och bolkot. Stjernhjelm Arch.

F3a. Jfr Bulkig. .

Bolma, f. Bolmört. Både hvijt och svart

bålma är förgifftig. Colerus 1:194.

Bolman, m. Fjerdingsman. (Se

Söderwall Ord.) huad Lagmansens,

herredz-höffdingens, boolmannens, lensmansens renta

rijsz i rasborgx län. Gust. 1 reg. 7:170.

then menige almoge bliffue wtoff lænsmæn

och boolmæn medt monge dagzwercker och

myken annen owanligh opålegningh

betun-gede. Fin. handl. 3:191 (1552). är wnder

huar Bolmann 6 tiendis bönder. 4:128 (1556).

Bolna, Boldna, intr. Bulna. Bolna,

swella, tumere, tumescere. Helsingius.

Lind Ord. Se under Ett ras.Bolskap

— 115 —

Bord

Bolskap, n. 1. Frilla. [Mnt. bolschop.]

han haffuer sitt boleskap widh sidhone om

nattena. O. Petri Äkt. B 4 a. een

löss-achtig qvinsperson, som han hadhe til

bolskap. Tegel Gust. 1 hist. 2:197. M.

Antonius och hans bolskap Cleopatra.

Schroderus Hoff. väck. 383. — 2. Älskare, lijka

såsom een quinna sitt boolskap slår vthur

hiertat och sinnet, och intet meer achtar

vthan förgäter honom. A. Simonis D11 b.

Bolstad, m. 1. Gård, landtgård, en

boolstadh, som Jacob gaff sinom son Joseph.

Joh. ev. 4:5. Hittar man bi å egen bolstad,

eller then han äger lott i. Lag 1734 BB.

21:2. — 2. Bostad. Hwilken är then wäghen

som ligger tijt som liwset boor,... at tu må

lata kommat til sin boolstadh. L. Petri

Jobs bok 38:20.

Bolva, intr. Svärja, fast tu mykket

bol-var, Så skiuter tu ej långt med eeders

eeter-kolfvar. Spegel Guds verk 296.

Bolös, adj. Som ej har hus och hem.

[Isl. bülauss.] the tagha aff them alt thet

the haffua, och göra them boolöse. P. Erici

2:145 a.

Born, m. Träd. [Mnt. born; T. baum.]

Och midt uti den hage, Der ståndar en

lifsens bom. Sv. folkv. 1:394. cedrens bohm.

Rudeen 253. Vinbom, se d. o.

Boman, m. 1. Inbyggare, åbo. [Isl.

bümatir.] måttlighet är amman, Som håller

lijf ok siäl samt boo ok boman samman.

Columbus Vitt. 97. — 2. Jordbrukare,

hemmansbrukare, the som till bomän icke

falte äre, eller någon macht och

förmögen-heet hafve at besitje och väll förestå sådane

heman. Stjernman Com. 1:83 (1546). een

booman klook sin trägård flijtigt ränsar.

Eurelius Vitt. 42. han medh gambla

förståndiga boomän förspör sig, huru hvart land

(åkerland) för sig skal kiöras, brukas och

såås. Colerus 1:83. — 3. Gårdsegare (i

stad)? Husbonde? at hwar och een

booman warder sitt folck ther til hållandes, at

the för theras dörer hålle reene gator,

trom-mer och rensteener. Berchelt 2 Pest.

B 5 a.

Bomersin, Bomsiden, n. Bombasin.

[Mnt. bomsin, bomesin, bomsiden.

Bomer-sijn. Comenius Tung. 217. Bommesin.

Schroderus Uss. C 4 b. Bomersin. Lind

Ord. väfveri af bomsiden inrättas.

Stjernman Com. 5:782 (1698).

Bomma, intr. Ringa (med klocka). [T.

bomben.] Klockgrodorne bomma och

sam-manringa in på sena aftnarna utan uppehåll.

Linné Sk. resa XII.

Bomsiden, se Bomersin.

Bonad, m. Förhänge, omhänge;

väggbonad, tapet. Förhängsle, Bonadh,

peri-stroma, tapetes. Helsingius. Boonat,

Peri-petasma, das Gemählde. Schroderus Lex.

30. Tu skalt ock göra en gård til tabernaklet,

en boonat aff hwitt twinnat silke. 2 Mos.

27: 9. boonadhen haffuer på enne sidhonne

femton alna. 27:14. En silkes Bonadtt medtt

2 wåder röde, 2 wåder gule, 2 wåder gröne,

en wåd brun och en wådh gråå, huar wådh

en aln 3 V* quarter långh. HSH 37: 35 (1548).

Flamsk Bonadtt medtt Tobie Historie om 8

alnar. Ders. Bondstugorna hafva merendels

på främsta väggen en målad tapet, som här

(i Småland) kallas bonad. Linné Sk. resa

18. bone, weggie bone. Lex. Linc.

Bonde, m. Äkta man. Jach N tagher

tich N nw til min echta bonda. O. Petri

Handbok B 4 b. Then ene brodheren

haffuer dräpit then andra, Hustrun haffuer

för-giordt bondan. Kr. 34. hon vnga Tobiam

til bonda fick. Tob. com. G l b.

Bondeblygd, f. Bondblyghet. Tukt

kallas bonde-blygd. Lucidor Bb 2 a. Ofta

skulle väl hoos mången Lysa fram mång

täcklig dygd, Ther hon icke hölles fången

Af en rädder bonde-blygd. Runius 2:196.

Se S. E. Brenner 2:109.

Bondvulen, p. adj. Bondaktig. Düben

Boil. skald. 34.

Bonet, n. [F. bonnet, bonnetté]. 1.

Bonnett, ett slags segel, toghe j fraa them ith

thet bestha boneth wndhan theres segel.

Gust. 1 reg. 3:126. — 2. Hatt. bonäte,

huvudbonad. Columbus Ordesk. .6. kan tu

icke bättre bewijsa thitt Doctor Ämbete än

thit Presteskaap, så är thett redha giordt

mädh thitt Doctor bonätte. Ernhoffer 100 a.

Dochtaren medh thet rödha bonäthet. Balk

Esop. 72. Migh möter een medh stoor Book

och Bönet (en "doktor"). Messenius Disa

5. gemeene qvinnor... hade oppå hufvudet

ett rödt bonäte. Tempeus 189. bleff

huff-vudet betäckt medh ett svart sametz Bonet,

som offvan brättet var beprydd medh en

Fursteligh Crona. Phrygius 3 Likpred. 49.

Boqvinna, f. Hustru, husmoder. Een

godh boqwinna är sinom man een glädhe.

Syr. 26:2. Titt husfolck skal tu lära regera

wäll, Så bliffuer tu een booqwinna säll. Tob.

com. Fia. Tig sielfver tu älskar, när som

tu kärhåller Tin egen booqvinna.

Törnevall A 3 b.

Bora, tr. Borra. [Isl. bora.] tagh en

syyl, och bora honom (trälen) genom hans

öra. 5 Mos. 15:17.

Bora, f. Hål, borrhål. [Isl. bora.] där

funno vi... boror i botnen (hål i hafsbottnen

efter musslor). Linné V est g. resa 186.

Borån, m(?). Ett slags skinn, ett decker

boraner. Stjernman Com. 1:372 (1591).

alle slags hudar och skinn icke äre tienlige

at bereda til jufter och boraner. 3: 801 (1670).

Boraner beredas på lijka sätt (som jufter).

Ders.

Bord, n. 1. Bräde, planka. [Isl. bord.]

j med licther (läkter) och bordh maagha sökia

edher berningh in wthij danmark. Gust. 1Börda

— 116 -

Borgarskap

reg. 2: 203. — 2. Bord, matbord. Så haffuer

tu doch satt tin tienare ibland them som äta

offuer (vid) titt boord. 2 Sam. 19:28. tå

the komo vthi Raguels hws, funno the Tobia

offuer boord (till bords) sittiande. Tob. 9:8.

(the) såto offuer boord medh honom. Matth.

14: 9. sende honom gyllene kärille, och

för-loffuadhe honom, at bruka guld offuer boord

(vid måltiden). 1 Macc. 11: 58.

Riksammi-ralens son stod för bord (passade upp vid

den kongl, måltiden). Brahe Tänk. 94.

Börda, f. Bård, bräm. [Isl. börda, bordi.]

tu hell (hela) stycker gyllene bordor. Gust. 1

reg. 8:350. offuerst mitt på honom

(silkes-kjorteln) skal wara itt halssmogh, och een

boorda omkring halssmoghet tilhopa fållat,

at thet icke synder gåår. 2 Mos. 28: 32.

Hon gör . i. boordor, som hon vthfår

köpmannomen. L. Petri Sal. ord. 31:24. (Se

Rietz.)

Börda, tr. Förse med bård, kanta, börda

sina klädher medh gull. Schroderus Pac.

69. på sin väna hals hon een dyyr

rosenkraga, Med demant och rubin och perlor

boordad, baar. Eurelius Vitt. 29.

Börda, intr. Lägga om bord, äntra, när

szå fiärre kommer, atthi skole entterne

(än-tringsvis) szökia eller borde med fienderne.

Gust. 1 reg. 10:147. Tw må vnderwijse

höff-widzmännen, vm fienderne komme, att the

... icke borde med theris skip eller espinger,

eller och lathe them komme förnär in opå

sig. RR 80/6 1545. the mötte hvarannan i

siöön ... men när man begynte börda, vordo

the Danska them (Norrmännen)

öfvermech-tige. L. Petri Kr. 56. någre Lybske skepp

... acktade börda med den Svenske Hector.

Tegel Er. 14 hist. 122.

Bordera, intr. Brodera, sitta uppe på

salen och bordera. Lagerström Pol.

kannst. 90.

Bordhake, m. Änterhake. kastade

konungens män sina stamnliar eller bolhakar

öfver vrängarne på Jarlens skep, hållandes

them thär med fast. Peringskiöld

Heimskr. 1: 427.

Bordhimmel, m. Stjernhjelm Bröl. 26.

Bordlexa, f. Bordsbön. Klärken skall

och haffua ther (i hospitalet) vpsyn att

bordh-lexan redeliga hollen varder. Gust. 1 reg.

8: 292.

Bordning, f. Äntring. Thesse Svenske

skepp hafva med bordning satt tappert in

med fienderne. R. Ludvigsson 280.

Bordsbref, n. Bördsbref (intyg

hufvudsakligen om äkta börd), dopattest. [Mnt.

bortbref.] Uthi alle embeter skal then som

mestare vara vil... hafve sin bordzbref och

lärebref at strax opvijsa. Stjernman Com.

1:791 (1621).

Bordved, m. 1. Sågbräder. [Isl. [-bord-vidr.]-] {+bord-

vidr.]+} före bordewijdh, plancker eller

knap-holt vtaff landett. Gust. 1 reg. 11:262. —

2. Sågtimmer. haffuer hugget... meera än

fyretije tolffter bordvedh. Tegel Gust. 1

hist. 2:296.

Boreda, f. -rede, n. Bohag, husgeråd.

[Af Isl. reida, reid i.] Borgerskapet skall

vara förbudit låta någon booreda giöra och

förarbeta utan om köpstaden. Stjernman

Com. 1:262 (1576). Cronobeks spetal med

boskap och borede. Gust 1 reg. 4:314. af

skogen giör man booreedè, huus och skepp.

Risingh 66.

Boredskap, m. = B o r e d a. så mykit

jern annamme som han til sin booredskap

och annen dagligh nytte behöffuer.

Stjernman Com. 1:303 (1580).

Boren, m. (Se Rietz buren, sid. 46.)

Staa eller Bohren ähr itt klijande ting under

fötterna, at man må rijfva in til bara benen,

och äntå klijar thet: förmenas komma ther

aff, at man oförvarandes stijger på det stället

ther en annor haar borat i golfvet.

Palmberg 11.

Borg, n. Borgande. I dufne lättingar

som ... med lään och borg förskaffa Thet i

förslösa må. Spegel Guds verk 292.

Borg, adj. Rask, hurtig. En borger

yngling. Lind Ord. Han kan svara borgt. Ders.

(Jfr Rietz borger.)

Borgan, f. 1. Borgen. [Isl. borgan.] Om

tu än wille haffua borghan aff migh, hoo

wille loffua för migh? Job 17:3. Then som

för en annan j borghan gåår, han fåår skadha,

men then sigh för borghan wachtar, han är

säker. Ord. 11:15. Thet är en dåre som

handena recker, och gåår j borghan för sin

nästa. 17:18. Monger menar, at thet är

funnet som han på borghan tagher. Syr. 29:4.

— 2. Borgen för att fånge, som på viss tid

frigifves, skall åter inställa sig. pedher

Canceler ... her (i Stockholm) haffwer rympt

szin borgan. Gust. 1 reg. 1:276.

Borgare, m. 1. Inbyggare, på then

tijdhen war Jerusalem ödhe, och ther boodde

ingen borgare meer. 1 Macc. 3:45. gick

bortt och gaff sigh til en borghare ther j

landet. Luc. 15:15. — 2. Medborgare, hans

borghare hatadhe honom ... säyandes, Wij

wilie icke at thenne skal rådha offuer oss.

Luc. 19:14.

Borgareled, n. Slottsport. [Isl. [-borgar-hlid.]-] {+borgar-

hlid.]+} Samsing han rider til borgareled. Sv.

forns. 1:138.

Borgarestop, Borgestop, n. ? Cratera,

stort dryckekar som borgare stop äre. Var.

rer. voc. H 1 a. Borghe stoop. Gust. 1 reg.

2: 266.

Borgarskap, Borgerskap, n.

Medborgarrätt. Jagh haffuer köpt thetta borgharskapet

medh een stoor summo. Ap. gern. 22:28.

j på then tijdh woren vthan Christum,

fremmande och vthan Israels borgareskap. Eph.

2:12. j Christi Rike wille han wara, och

haffua ther borgherskap medh all hans hel-Borgekläde

— 1

17 —

Bortflygtlg

gon. L. Petri Chr. pina 15 b. the som äro

förwante j enehanda borgareskap ... (skola)

j sämio boo medh hwar annan. P. Erici

5:228 a.

Borgekläde, n. ? han (fogden) ingen

an-nen lhönn vtaf wår renthe cammer för sig

sielf taga skall... vthen allenest borgekläde,

och ther till kläde och peninger till så monge

karies behoff som han kan hafwe behoff.

Fin. handl. 7:188 (1546).

Borgenhänder, f. pl. Vara i b., hafva

stält borgen för sig, att man skall inställa

sig till svaromål. [Mnt. borgenhant.]

uth-aff them som hadhe giordt then skadha...

vore somme uthi borgenhender, somblige

uthi fängelse. Tegel Gust. 1 hist. 2:316.

lata honum (den fängslade) op vdi borghan

hender och stånda til swars och rätta. Gust.

1 reg. 4:396. tå skal han (den anklagade)

anten sättias i vårt hächte, eller tagas i

borgen händer til näste ting. Stjernman Com.

1:688 (1615).

Borgersk, adj. Borgerlig. [T. bürgerisch.]

borgerisk . . . borgersk drägt. Stjernman

Riksd. bih. 238 (1589).

Borgerska, f. Borgares hustru eller enka;

qvinna som har borgarrätt. [Mnt. [-borger-sche.]-] {+borger-

sche.]+} peder nilssons effterleuerska,

borgerska her i vår stadt Stocholm. Gust. 1 reg.

5:100. hålles i helgons husene ett frij bord

med redeligh kost och spisningh för borgares

och borgerskors skull. 8:293. the fete

bor-gorskor, ther hwes (hus) och grund haffua.

Svart Kr. 7.

Borgerskap, seBorgarskap.

Borgläge, -läger, n. 1. Ståndqvarter,

inqvartering, underhåll (medelst spanmål,

foder eller penningar åt krigsfolket), hölle

nogre karla j borghalegher wiidh theres

clo-sther. Gust. 1 reg. 3: 86. vort footfolk som

haffue vtj stæderne legat vtj borgarelæge.

4:127. Biscop Måens ... vppehollen varder

med frij brödh och gott borgelege. 8:147.

wij icke ... wele latha wort hoffolk slaa

theres hestar wth j græs, wthan haffua lagath

them om kringh tiil waare sloth, gaärdhar

och alle clöster j borgheleger öffuer thenne

szommar. 3:124. i Suerige ær icke så gott

tiilfelle tiil Borglæghe, ther hesterne kunne

om sommaren holles på stall, som i danmark.

7:492. Knechterne lade han allesamman i

borgelege heem till prester och borgare

öffuer hela Rijket. Svart Kr. 85. ey heller

hafver ryttaren förr dragit uthaf gården ok

fått sitt bårgeläger uth, för än kneckten

hafver straxt fölgt ther upå, och effter kneckten

båtzmannen, ok seden fougden,

fogdeskrifvaren ok fogdetiänare. Stjernman Riksd.

1:513 (1602). jag stälde mitt borgläger (qvarter,

vistelseort) på Aurich hos grefvinnan (af

Ostfrisland). S. Elofsson 220. Jfr

Adlersparre Afh. 343 följ. — 2. Inqvarteradt

manskap, wij wele haffwe liggendis ther

opå samme grentz alth thet borgeläge, både

ryttere och knechter, som opå Åbo slott ware

pläge. Fin. handl. 8:74 (1551).

Borglägerspenningar, se Taxa.

Borglägessven, m. en klerk ... haffwer

slagitt i frå sig wår borgelegisswen som til

honum inlagd war. Gust. 1 reg. 7: 63.

Borgmästare, m. Konsul (i det gamla

Rom). Schroderus Liv., m. fi.

Borgmästerlig, adj. Konsularisk.

Borg-mästerligh embete. Schroderus Liv. 53.

then borgmästerlighe myndigheten. Ders. 56.

Bork, m., se Bolk.

Bork, m. Burk? Byssa, Borck,

Pyxidi-cula, Büchslein. Schroderus Lex. 38.

Borre, m. Kardborre. Dock hänger han

(magneten) så vid som een eenträgen borra

Och tistel knapparna när the ä genom torra.

Spegel Guds verk 139.

Borrot, Borrug, adj. sielfklok,

sielf-rådande, borrot och obeqvem at komma

til-retta med. Svedberg Sehibb. 24. borrot,

het om hofvudet, envis och enstyrig. Sabb.

helg. 208. Borrug, störrisch, murrisch,

un-freundlich. Lind Ord.

Borste, m. Borst. (djuret) draar sin krop

ihoop och" resår sine borstar. Spegel Guds

verk 224. Tu ... med högmodigt trug upreser

dina borstar. Ders. 286. Jfr Bör st.

Bortbita, tr. Säkerheten är såsom itt

dödtkött, huilket kyrkiotienarenar medh thet

skarpa Lagsens wijn och alwn .. . skola

bort-bijta och rena. P. Erici 2:247 b.

Bortbrefva, tr. Genom bref (skriftlig

handling) afhända sig. Huru kunde ock

Danske medh ähre oc lempe Genom

krigshandel ther om kempe, Som the sielffae

bortbreffuet hadhe. En liten Crön. E 7 a.

en stoor deel af dhe vundne landen hafve

varit bortgifne, en godh deel bort brefvede.

A. Oxenstjerna (HSH 26: 64).

Bortdraga, intr. Propheternar och

Pre-sternar moste bortdragha vthi itt land thet

the intet kenna. Jer. 14:18. moste han

för-driffuin warda och fången bortdragha. Nah.

3:10.

Bortdricka, tr. Dricka upp. The hafve

mäst all den kost (kostnad, penningsumma)

Bortdrucket i vin och most. Carl 9 rimkr. 59.

Bortdrifva, tr. Fördrifva. Thenna

läkedom bortdriffuer och vthrotar vthaff sin egen

natwr then heta wedskona. B. Olavi 84 a.

Bortdölja, tr. Fördölja, skyla. Gudh

... haffuer bortdolt sitt ansichte, han seer

thet (den ogudaktiges verk) aldrigh. Ps. 10:11.

Bortfalna, intr. Falna, förvissna. Wij

äre alle bortfaalnadhe såsom löff. Es. 64: 6.

Bortflyga, intr. Förflyga; framila,

theras teelningar borttflygha såsom stofft. Es.

5:24. Mina daghar äro snarare borttfloghne

än en wäffspole. Job 7: 6.

Bortflygtig, adj. thet timmeliga och

bort-flychtiga lijfvet. Schroderus Kors. 167.Bortfräta

— 1

18 —

Bortspilla

Bortfräta, tr. Förtära, the

(gräshopporna) nu wille bortfräta allan grödhan på

landena. Am. 7:2.

Bortfälla, tr. Fälla, såsom itt olioträä

borttfeller sitt blomster. Job 15:33.

Bortgifva, tr. Gifva ifrån sig, gifva till

pris. Thet är icke the Romerskas sedh,

bortgiffua någhra menniskio til at förgöras,

förr än then som beklaghat warder ... fåår

rwm til at förswara sigh j sakerine. Ap.gern.

25:16. — Refl. Förskrifva sig åt djefvulen.

Bern van Melen hade förskaffat sigh en

gammall gråskallot bösseskötte, alle man

mente om honom att han hade bort giffuit

sigh, ty han skööt aldrigh feell. Svart Kr. 89.

Bortglaspa, tr. Med glam, prat förnöta.

The sträckia sig alla, taa sig en god blund,

Eli" sittia bortglaspa sin arbetes stund.

Törnevall B 7 a.

Bortgå, intr. Försvinna, lust och glädhe

skola the få, och werk och suckan moste

borttgå. Es. 35:10. mine daghar äro

bortgångne Såsom en röök. Ps. 102:4.

Bortgömma, tr. Undangömma. Altså

moste tu ock . .. bortgöma tigh, och vpsökia

itt feste för fiendanom. Nah. 3:11. hon ...

icke borttgömde olyckona för mijn öghon.

Job 3:10. grooff j iordena, och bortgömde

sins Herras penningar. Matth. 25:18.

Borthverfv», intr. Gä förlorad? [Isl.

hverfa, försvinna.] Inleedh oss icke j

frestelse, At wij icke borthwerffue, Vthan frels

oss från allo thy, Som oss måtte förderffua.

Psalmb. 1572 10 b.

Borthvätta, tr. Bortbryna. sedan stålet

är borthvättat aff knijfven, så kan han intet

mehra bijta. Schroderus Hoflef. 109.

Borthäfva, tr. Häfva undan, skaffa bort.

Alle the som wilia borthäffua honom (stenen),

the skola förslijta sigh på honom. Sack.

12:3. iagh skal borthäffua idhra höghder.

3 Mos. 26: 30. tu haffuer bortthäffuet the

Lundar vthu landena. 2 Krön. 19:3.

Bortkasta, tr. Förkasta, afskilja, aflägga.

j haffue bortkastat Herran. 4 Mos. 11:20.

skalt borttkasta thet onda jfrå tigh. 5 Mos.

22: 21. Gudh haffuer icke bortkastat sitt folck.

Rom. 11:2. lät oss bortkasta mörkersens

gerningar. 13:12. j bortkasten Gudz bodh,

och hållen menniskiors stadgar. Marc. 7: 8.

Jagh bortkastar icke Gudz nådh. Gal. 2:21.

intet (är) bortkastandes (förkastligt) som

medh tacksäyelse taghit warder. Ty thet

warder helghat genom Gudz ord och bönen.

1 Tim. 4:4.

Bortkastelig, adj. Förkastlig, alt thet

gudh scapat haffuer thet är gott, och icke

bortcastelighit. NT 1526 1 Tim. 4: 4.

Bortkastelse, f. Förkastelse. om theras

bortkastelse är werldennes försoning, hwadh

btiffuer tå theras vptaghelse annat, än ii†ff

jfrå the dödha. Rom. 11:15.

Bortlägga, tr. Aflägga, afskaffa, tu

borttlegger tijn styggelse. Jer. 4:1. Finner

hon (öfverheten) någhot ibland laghen, som

. .. icke haffuer skäl medh sigh, thet skal

hon . .. borttleggia. L. Petri Kron. pred.

B 4 a. Börger Jerl... bortladhe then laghen

om iernbördona. Ders. misbruket skal

bort-leggias. Dial. om mess. 90 b.

Bortläna, tr. Låna bort. när man wil

wara en rätt Christen, så skal man bortläna

huad man förmå, frijdt och vtan all fordeel.

O. Petri 1 Post. 129 a.

Bortlöpa, intr. såsom itt skep bortlöper

j wåghenne. Vish. 5:10.

Bortnimma, tr. Borttaga. Han wille

hans lijff bortnimma. Psalmb. 1572 93 a.

Borto, adv. Borta. Sij, wij förgåås och

bliffue bortto. 4 Mos. 17:12. Holofernj war

hoffuudhet bortto. Judith 15:1. så war

mo-dhet them bortto. Ders. fick hon see sin

son longt bortto, och kende honom strax.

Tob. 11:6. Reser man egenvilligt bort ifrån

sin fästeqvinno, och blifver ... borto öfver

åhr och dag. Lag 1734 G.B. 4:8.

Bortrappa, tr. Bortroffa, undanrödja.

man bortrappar och rycker thet som giffuit

är. L. Petri Dial. om mess. 135 b- wardt

han (Joh. döparen) mitt j sitt bästa skedhe

och ämbete bortrappader aff then tyranniska

Herode. P. Erici 3:130 a. bortrappadher

och dräpen. 6: 94 a.

Bortryka, intr. j om daghen bortryyken

såsom itt stofft. Zeph. 2: 2.

Borträdda, tr. Bortskrämma. såsom man

bortt reddar floghmatkar, tå man offuerfaller

them. Es. 33:4. Jfr Rädda.

Bortsaknas, dep. Saknas, tilförning

(af boskap) ... förminskes och bortsaknes.

Stjernman Com. 1:174 (1561).

Bortsjucka, intr. Sjunka undan. [Isl.

sökkva.] skola ock strömenar bortsiucka

och förswinna. Es. 19:5.

B ortsju da, intr. Bortkoka, genom

kokning bortdunsta, heett watn bortsiwder aff

stoor eeld. L. Petri Jes. proph. 64: 2

Bortskrapa, tr. Utplåna, utrota.

Offuer-skyyl icke theras misgerning, och borttskrapa

icke theras synd. Neh. 4: 5. effter tu

haffuer medh tijn styggelse och affgudhom orenat

min Helgedom, skal iagh ock bortskrapa tigh.

Hes. 5:11.

Bortskynda, tr. Skyndsamt bortskicka.

De bortskyndade den falske Sturen på et

fartyg från Marstrand til Rostock. Dalin

Hist. III. 1:191.

Bortslå, tr. Förskingra, förslösa. [T.

verschlagen.] the wredhe trättare

(process-makare)... bortslå och förspilla alt. P. Erici

5:230 b.

Bortsmittra, intr. (Se Smittra.)

bomber och eldkulor ... bortsmittra utan värkan.

Dalin Vitt. il. 43.

Bortspilla, tr. Spilla ut, slå ut, tömma

ut. och dreff them alla vth aff Templet...Bortsqvittra

— 119 —

Botlös

och bortspilte wesslarenars penningar. Joh.

■ev. 2:15.

Bortsqvittra, se S q vittra.

Bortstinga, tr. Undanstinga. samme

Personer... hit til Stockholm komme mötte,

och icke hemeligen bliffwe bortstungne och

fördulde. Thyselius Handl. 2:319 (1547).

Bortstinka, intr. Löpabort. (Se Stinka.)

ett wilfarande fåår, som ifrå hiorden

bort-stunckit är. A. Simonis L9a.

Bortstryka, tr. Swenske nu alle Gudhi

täcke, Som bortströök aff theris nacke ...

Thet Tyrannisklige Däners oock. En liten

Crön. K 4 b.

Bortsuga, tr. Theris godz oc blodh haffue

the borttswget. En liten Crön. F2a.

Bortsätta, tr. Pantsätta, han hade

förpantat och bortsatt mongh land och län vndan

Noriges crona. o. Petri Kr. 274.

Borttagen, p. adj. Lam. borttagen i

högra låret. U. Hjärne Surbr. 179.

borttagen på vänstra sijdan. Ders. 187.

Borttagenhet, f. Lamhet. Ledernas

darrande, slag, borttagenheet. U. Hjärne

Surbr. 22.

Borttorka, tr. Låta förtorka. Jagh skal

... borttorka all theras grääs. Es. 42:15. —

Borttorkas, dep. Borttorka, förtorka,

förtvina. thes starcke quistar wordo

sönder-brotne, så at the borttorkadhes. Hes. 19:12.

mijn wätska borttorkadhes. Ps. 32:4. mina

lender borttorkas medh allo. 38:8. Mina

kraffter äro borttorkadhe. 22:16. nu är wår

siäl borttorckat. 4 Mos. 11:6. menniskionar

borttorkas för reddhogha skul. Luc. 21:26.

Bortvika, intr. På then tijdhen skal hans

byrda borttwijka jfrå tina skuldror. Es. 10:27.

Bortvända, tr. 1. Afvända. Gudh sina

wredhe medh allonne bortwenda wille. 2

Macc. 8:29. — 2. Förhålla, undanhålla.

Therföre wil iagh tagha mitt korn och most

igen j sinom tijdh, och bortwenda mina vll

och lijn. Hos. 2: 9. the fem tusend Siklar

silffuer som mine embetzmän aff Templens

vpbyrd bortwendt haffua, the skola åter

år-ligha Prestomen tilhöra. 1 Macc. 10:42.

Bortåt, adv. andra dygder fordrar Gudh,

andra wår näste, andra en wän än en fiendhe,

andra en gläder och riker än en bedröfwat

och fattigh, och så alt bortåt (och så vidare).

P. Erici 4:57 a. Een part fördela hela

humblegården uthi serdeles stycken, thet

eena bruka the . til humbla, thet andra til

kåål, 3. til löök, fierde til morötter, 5. til

pepperrot, 6. til erter och altså bortåth.

Co-lerus 1:360. jag har enfaldigt ända bort

åth (rätt fram, rent ut) sagt min mening.

Lindestolpe Surbr. 73.

Boskap, m. 1. Bohag. Cronobeks spetal

med boskap. Gust 1 reg. 4: 314. — 2.

Hushåll. forhugge the . . . eke och böke skog,

besynnerlige vm vinteren, tiil theris booskap.

Gust. 1 reg. 1 1:235.

Boskapa, intr. Sköta bo, hus och hem,

hushålla, then eene och sedan then andre

afflötter och fara fast illa medh hemmanen,

och bliffua the så fast förlammade att ingen

kan bo ther opå, Fougterna haffwa och ingen

tilsyn medh sådana lätinger, huru the

bo-skape. Landt. instr. 25 (1583).

Boskapsting, n. Bohagsting. [Isl. [-bü-skapsßing.]-] {+bü-

skapsßing.]+} Om then deel som blef efther

Mesther Ingolf, hwat som ær i boscapstingx

taa laather tet faa hans arfwingha. Gust. 1

reg. 1:63.

Boskapsty, n. Bohag. Boscaps thy vthj

kæreld, fadh och annadh slikth. Gust. 1

reg. 4: 34.

Bosliten, p. adj. Utarmad, som måste

gå ifrån hus och hem. Den fattige och

huusarme gifver (vid pålaga efter gårdtalet)

lijka medh den rijke och förmögne,

hvarigenom månge blifva booslitne och

hemmanen ödelagde. Stjernman Riksd. 1:742

(1620).

Boss, n. minsta smolk, ett boss, ett ingen

ting. Bellman 2:201.

Bössa, intr. Skumma, koka öfver. Om

något siuder... at thet bossar öfver (ebulliat).

Comenius Tung. 432.

Bot, f. 1. Botemedel, hine wordo ihiäl

betne aff gräshoppor och flughur, och funno

inga böter til lijffs. L. Petri Sal. vish.

16:9. på thet jag ... kan förfara eder

klago-måhl och besvär och ther uppå sedan böter

skaffa. Gust. Adolf Skr. 124. feel och

brister, som ... behöfva böter och förbättring.

Stjernman Riksd. 2:949 (1638). — 2. Lapp,

klut. ingen widhersömer ena boot aff

ny-gjordt klädhe vthi någhon gammul klädning.

NT 1526 Marc. 2:21.

Böta, tr. 1. Laga. botadhe han Herrans

Altare som nedherslaghet war. 1 Kon. 18:

30. skola the böta hwadh som förfaller på

Herrans Hws. 2 Kon. 12:5. sågh han twå

andra brödher j båten, botandes sijn näät.

Matth. 4: 21. — 2. Tillfredsställa, åkerhöns

komo til them jfrå haffuet, til at böta theras

lusta. Vish. 19:11. — 3. Vedergälla.

Kommer jagh heem, jagh skal dem boota, Som

migh alt ondt och orätt hoota. S. Brasck

Förl. sonen. F l b.

Botfull, adj. Botfärdig. Himmlen aldrig

än ett bootfullt land så rijsat, Att han ey

effter storm en nådig sol fram vijsat.

Eu-relius Vitt. 64.

Boting, n. Bohagsting, husgeråd.

Bo-ting, utensile, supellex. Helsingius. itt

nyttigt booting, som j hwsena behöffues.

Bar. 6:58. gå j eens mechtigs manz hws,

och beröffua honom hans booting bortt.

Matth. 12:29.

Botlig, adj. botelig siukdom. Rydelius

Förn. öfn. 10.

Botlös, adj. Obotlig. [Isl. bötalauss,

bötlauss.] sorger ey botalööss skada. H.Botråda

— 120 —

Bräm

Brask (HSH 17:77). sin bootlösa skada.

Eurelius Vitt. 5.

Botråda, tr. Råda bot för, afhjelpa.

om ... dannemän af Cläriikeriidh äre

för-twngade medt gestning ... skall thet och alt

annat tiil thet bestå botrådes. Gust. 1 reg. 6:57.

Botsvån, f. Förhoppning om bot. jag

med stor ömkan hafver sedt thet olag, som

vårt ädla moders mål hafver råkat uti... at

snart sagdt ingen botzvån synes mer öfrig

vara. Svedberg Schibb. d 4 b.

Bott, m. Stump, bit, litet stycke? [Jfr

Isl. bütr.] en foreman, huilkom hestanar

haffua taghit beslet medh tenderna, ferdas

öffuer wått och tortt, buskar, bergh och dalar,

och är icke mögeligit, at han lenge så ferdas

kan, medh mindre alt går j botter sönder.

P. Erici 5:255 a.

Bottel, m. Butelj, flaska. Bror Bachus

... baar en bottel vijn. Rosenfeldt Vitt. 239.

Botten, m. 1. Grund, fäste. Tu som

grundar iordena på hennes botn, så at hon

bliffuer \ ewigh tijdh. Ps. 104:5. — 2.

Bottenlag (i fråga om tvål), kaka. 1 botn

tvåål. Stjernman Com. 1:571(1612). — 3.

Hafsvik, then Venedische botnen. Uti.

på Dan. 599. Bottnen : Bottniska viken.

then olagliga handel som köpmæn vthåff

kexholms læn bedriffua med theris

köpenskap in vtj botnen. Gust. 1 reg. 4:197,

Bottenbräde, n. Golfbräde ? botnabräde

vtaff for eller eek. Gust. 1 reg. 4:405.

Bottenhud, f. ? Bottnehuder.

Stjernman Com. 1:172 (1560). (Jfr Botten läder ...

sulläder. Vendell.)

Botter, n(?) (Månne Mnt. botter, T. butter,

smör?) Aldrigh ingen kung Christiern troor

Uthan Segred trullkonan stoor Och Dybika

hennes dotter, Medh hvilka han kokar botter

(kokar ihop något ondt?). Prytz Gust. 1

E 4 a.

Bottnekarl, m. Inbyggare vid Bottniska

viken, i Norr- och Österbotten, the

bothne-karla ... icke schola segla med the warer

ther falla j landet och tiil riigha eller reffla.

Gust. 1 reg. 2:142. Nårlenninger och

Bottne-karer. Stjernman Com. 1:259 (1576).

Botyg, n. Bohagsting, kärl. itt bootyygh

som öpet är, thet intet offuerteckilse eller

band haffuer. 4 Mos. 19:15. All redskap

och botyg så fasta han lagar, Att näplig the

hålla i två ell" tree dagar. Törnevall B 7 b.

Bräck, adj. Ej frisk, skämd? [T. bräck?]

barnen med mundsår af en bräck och hetsig

miölck kunna antastas, thet man Torsken

kalla plägar. Lindestolpe Frans. 35.

Bracka, f. Byx, byxor. Bracka, subligar,

femorale. Helsingius. de Svenske och

Finske ryttere ... när the bore een Pålack

nempnas, hadhe the så godtt som skittitt i

brackan. RR ao/» 1601. Regner ... med the

ludna brackorna. Schroderus J. M. kr. 484.

Skola the oss så länge slijta och rycka, Vist

tå våra bräcker i tu spricka. Chronander^

Surge E 8 a.

Brackefnes, m. ? Hvad är thet för en

brackefnees, Som löper effter och ropar så

hees. Rondeletius 83.

Braf, adj. Tapper. De brafva hjeltars

fall. Celsius Æn. 8. jag efter et så dyrt

vunnit slag aldeles ej var mer i stånd genast

en starkare och brafvare fiende at angripa.

M. Stenbock (Lönbom Anek. 2:298).

Braft, adv. Dugtigt, kraftigt. Ach, kunde

iagh migh på tigh hämna, Huru brafft skulle

iagh tigh klämma. Dalius Hec. C 5 a.

Bragd, f. Prakt? Salomo nu skulle

in-vija sitt herliga tempel, som skedde med

bragd, ståt och stor högtid. Svedberg

Sabb. ro 1:568.

Bragda, intr. Lysa, tindra. [Isl. bragtia.]"

och bragdar himmelen ganska deghéligha

aff the klara stjernor. L. Petri Sir. bok

43: 9. en mechta herliga bragdande stjerna.

Svedberg Sabb. ro 1:553.

Bragdande, n. Bragd, adeligt bragdande.

Dalin Vitt. I. 2:6.

B rad gas, dep. Vara bragdrik. det stånd,,

som Sverige pryder, Bragdas i dygder. Dalin

Vitt. 3:5.

Bragg, Bragd, n. Brygg, brygd? håller

iagh mehra aff gott Svenskt ööl och

dubbel-bier, än the månge uthländske bragg. U.

Hjärne Surbr. 73. Ey mon man vijn och

söte dricker achta, Men effter starcka

humble-bragget trachta. Schroderus J. M. kr. 147.

upsiuda vatnet... medh malt och humbla,,

hvilken coction eller bragd man kallar ööl.

Spar man Sund. sp. 118. (Jfr Eng. br agget,

ett slags maltdryck eller mjöd.)

Braka, intr. Brista.. kroppen, som är

siälennes hydda, genom siukdom brakar, och

hon (själen) måste dragha ther vth. P. Erici

3: 27 b. kroppen såsom en arm hydda, som

genom siukdom och swagheet altijdh brakar,.,

warder bortlagd j iordena. 5: 294 b.

Brakan, f. Brak. Styckerna (kanonerna)1

sputa uth eld med hefftig dundrande brakan.

Leyonstedt 16.

Brakare, m. =Prackare? en fattig

och eländig brakare (Fr. gueux). Österling

1:303. du ringaste bland brakare (Fr.

fa-quins). Ders.

Brakna, intr. Fä brakor, spricka, effter

thet miölona löfvet braknar icke så lädret,,

som effter annor bark. Colerus 1:325.

Bram, n. Ståt, prål, br askande, skryt.

bram och högmodh. Stjernman Riksd. 1:

2C0 (1546). Han thorde ey gå rätte stråten

fram, Vten kröp j smuger med ringe bram.

En liten Crön. I 3 a. thenna Gudz tiensten

synes slett och eenfalligh, vthan werldzligit

bram och sken. L. Petri Om nattv. C 2 a.

Tu . . . haffuer vnderkuffuat landet genom

woldzwerck, och besittet thet medh stoort:

bram. Jobs bok 22: 8.Brama

— 121 —

B rass

Brama, Bramma, intr. Pråla, br aska,

skryta, the elska huadh som bramar. A.

Andreæ Försp. till Uti. på Dan. b 7 b. Tu

må brama medh tina monga Rike och stora

landzskap som tu intaghit haffuer. Uti. på

Dan. 305. Ther til the ock än ther aff bramme,

At the ock kunde mera bortrame. En liten

Crön. E 7 b. Påwen sitter och bramar j Rom<

P. Erici 3:78 a.

Brammande, n. Hwad hielper oss nw

wort brammande? Sal. vish. 1536 5:8.

Brand, pl. -ar, m. [Isl. brandr.] 1.

Eldbrand. Simson ... toogh brandar... och tende

eeld på them. Dom. 15:4. — 2. Eld på

härden, på spisen, han vptagher

rökepan-nonar vthu brandenom. 4 Mos. 16:37. —

3. Vedbrand, bränsle. Gamla stubbar och

rötter af graan, tall, een etc. tiäna ... at

brukas till brand. U. Hjärne Ved. 12.

Brand, pl. -ar, m. [Isl. brandr.] 1.

Yttersta ändan på en takås; flöjstång. (Se

Ordlista till Stjernhjelms Here.) Som wij

för-nimme... så tagha the danske Kong

Chri-stierns nedherlegning ganska letzligha före,

och acta til ewentyrs föra wårt folk på

brandana ("föra på finnarne", pä farans brant)

och skandza med oss. Gust. 1 reg. 8:33.

Hanan (väderhanen) å gyllande brand

springer inte meer om. Stjernhjelm Here. 501.

— 2. Giller af stänger eller stockar, att

fånga foglar, harar o. d. Presterna äga

och tionde taga af skogsvahrom, vare sigh

af skytterij i fogleleek, snarom, brandom,

fällom eller gildrom. Laurelius Kyrkord.

414. — 3. Svärd. Unger svenn drager sin

brune brand, Sv. forns. 1:297. Hialmar

draar uth sin bruna brand, han glimmar alt

som solen den röda. Eurelius Vitt. 73

(ur en gammal "Vestgötavisa"). i mäd then

rödha brånd vele skelia mit hufve frå halss.

Br. G. Visbok 338. hvifta den gnistrande

brand, Som aldrig drogs ut utan bana (bane).

Dalin Vitt. I. 3:13.

Brandanus, m. Brännare, skulle

Karsten Tode föra then brandanus Söffring Norby

om bord ... oppå thett att Söffring Norbys

kraffwell skulle bliffwa opbränd med then

brandaneus. HSH 2: 28 (153") paa thet

fienderne icke skole ... komma jnn tiil ider

vförwarandes eller driffue någon brandianus

jnn paa skippenn. Gust. 1 reg. 10: 292.

Brandare, m. Brännare, brandskepp.

[T. bränder.] huffuudflåtan, bestående i 23

... orlogskep föruthan brandare och

last-dragare. A. Oxenstjerna Bref I. 4:177.

skipen där kundhe liggia säkre för storm,

ijsgångh och brandhare. HSH 35:872 (1659).

Brandberg, n. Eldsprutande berg,

vulkan. [T. brandgebirge.] desse brandberg

i ställe för röök och eld sputa uth salta

hafzwatnet. U. Hjärne Anl. 239.

Brandel, se B rand le.

Brandhus, n. Brandhus, uthi hvilke för-

varas stadsens brandredskap. Stjernman

Com. 4:118 (1675).

Brandjern, n. Brännjern. Brandiern,

ther medh vårt kött brännes. Schroderus

Hoflef. 67.

Brandle, Brandel, m. Ett slags dans

(ringdans, långpolska). [Fr. branle.] Nu

sig i en Courant, nu i en Brandle svinga.

Spegel Guds verk (1745) 219. Uppl. 1685,

s. 228: Brandel. Columbus Ordesk. 9:

Brandel. Dione ... sang ett heelt partie aff

menuette och brandel. Wexionius Vitt. 396.

Brandmästare, m. Tjensteman, som i

krig hade att ombesörja sköfling, brännande

och brandskattning. Adlersparre Afh. 370.

Brandsel, m. Brand. Jag kunde visa

ärr och märken Af köld och bransel. C.

Gyllenborg Vitt. 117.

Brandsätta, tr. Sätta i brand. I Skåne

hade sig ovännen svåra rotat Och taget fäste

in och brand satt landet kring. Eurelius

Vitt. 35.

Braseld, m. Eldbrasa, en braaseeld

emot kölden. Schroderus J. M. kr. 142.

en starck braaseldh. U. Hjärne Surbr. 50.

Brask, n. [Mnt. bräsch.] 1. Brak. Han

giorde en härnad med buller och brask.

Sv. forns. 2:382. Se Åskebrask. — 2.

Braskande. Jactantia, Stååt, Brask.

Schroderus Lex. 21. Krämarena ... biudha oss

til gäst, och vijsa oss theras brask, som

fordomdags var en Grefve för stort. R. Foss

467. Ständerne höllo fritt prål och brask.

Brahe Tänk. 34. verldens brask och pomp.

Tankar öfver fattigdom och rikedom (1738).

Braska, tr. Svira, "festa". [Jfr

Söderwall o. Rietz.] Then ther mykit församlar

och sich sielffuom intit gott gör, han samlar

åt androm och andre skola braska thet vp.

Syr. bok 1536 14:4.

Brasker, adj. Barsk? Han (Cupido) stält

sig brasker an, han ville ingen skona Af

ungersvenner, möör. Rosenfeldt Vitt. 217.

Brass, m. Surf, röra, smörja, skräp.

[T. brass.] Österrike ... med hela brassen,

så väl med den armée som hafver stådt i

Hollstein, som en annan nykommande utur

Ärflanden, fallit in i Kongl. Maj:ts Pommern.

Ehrensten (Lönbom Sv. arch. 3:29).

Hustrun, bonden, pijgan, drängen, Hela brassen

drog på engen, Hvar som bästa platsen fans

Till at stella an en dans. Rosenfeldt

Vitt. 244. Hvem är så frommer ock, som

icke varder vreder När styggelsen han seer

å denne stadens seder? Hvem gitter tåhla

dem? Hvem skull" att lasta slijkt Eij uthan

Phoebi tack få lust till rim och dickt? Neij,

neij, at qväda vähl om all den onde brassen,

Man eij behöfver högst upklifva på Parnassen.

Düben Boil. sat. 10. Hvar til församlen

I från alle riketz kanter Så mycket vapen,

folck, med vagnar, elefanter, Så månge store

skepp och annan örligsbrass? Boil. bref 3.Brassa

— 122 —

B ref visare

Brassa, intr. Fråssa, ruckla. [T.

brassen, prassen.] wara rijk, pråla och brassa.

P. Erici 1:15 a. Hwsfadren wjl... j hwart

Callatz spela och brassa. 1:137 b.

Brassan, f. prål och brassan. P. Erici

1:178 a.

Brassare, m. Fråssare. [T. prasser.]

krogar ... fulle medh dobblare och brassare.

P. Erici 5:252 b.

Brassel, n. Knakande. [T. brassel,

prassel.] Jag hör ett raas, ett brassel, braak

och dåhn, Ach! fallen, fallen är dhen stolta

Babylon. Wexionius Sinn. C 3 b.

Brata, intr. Rumla, ruckla. [T. brassen.]

Jägha, spela, fråfza och brata, Pråla på gatan

och gå lata. R. Foss 189.

Bratande, n. Knakande, brakande. (Se

Rietz brata.) Himlarne skola förgåås med

stoort bratande, Elementen skole försmelta.

P. J. Gothus Fastapred. 86.

Bratare, m. Skräflare, storskrytare. [D.

brauter.] var ther tå een Dansk man,

be-nembd Magnus Dijsevald, een mechta

bratare och ... een hufvudhielte och kaxe för

allom. L. Petri Kr. 79. Tå satte the en

bratare till Höffwitzman. Svart Kr. 156.

Bratt, adj. Brant. [Isl. brattr.] j

wäghe-Tiora ... woro twå bratta klippor. 1 Sam.

14:4. then brätte bergzklint. Spegel Guds

verk 66. Han steg sakta och varsamt utföre

den bratta stranden. Ban. 2:408.

Bratt, m. Brant. Bratt, præcipitium.

Helsingius.

Bratta, f. Brant, man i brattan snafver.

Duben Boil. skald. 3.

Breckenfeller, m. Ett slags knif. [Mnt.

brekerfelder, benämning efter staden

Breker-feld i Westfalen, som förr hade en ansedd

kniffabrik.] en breckenfeller med massur

skafftt. Skråord. 317 (1545). en

breckenfeller med brixeliä (Brasilieträ) skafft. Ders.

Bred, adj. 1. Utförlig, vidlyftig. Altså

hafve wij ... beslutet och förafskedat, såsom

Mr effter bredare och omständeligare

beskrifves och uthtryckes. Stjernman Riksd.

2:1120 (1649). — 2. Stor, betydande. Ty

qväder man ännu den stora kungens slackter,

Hur han och effter döön (döden) nedlagdt

så breede mackter. Eurelius Vitt. 14.

Breda, tr. 1. Tillreda, iordningställa

■(medelst utbredda täcken, mattor o. d.). en

stoor Saal, breedd (àvio.yeov saipyipivov) och.

tilpyntat. Marc. 14:15. han skal wijsa idher

•en storan saal breeddan. Luc. 22:12. — 2.

B. p å, slå. the wille breda vppå them medh

så mong hugg the mest orkade bära, doch

så att the ingen aff them skulle slå ihiäell.

Svart Kr. 155. så frampt the Christne på

sidstonne icke wilia wara kroppenom, såsom

enom mootwilligom, olydigom tiänare, aldeles

vndergiffne, så moste the... wäl twmga, tämia

och breeda vppå then genwördiga, mootwilliga

tylpelen. P. J. Gothus Catech. Cc 7 b.

Breda, f. Rad af utbredt hö. (Se Rietz.)

hopräfsa det afslagne gräset i flyter, stränger

eller bredor. Linné Vestg. resa 98.

Bredd, f. Brädd, rand, marginal, paa

thetta bladhet som j breddhen sthaar

scriff-uith. Gust. 1 reg. 3: 255. the . .. antecknat

uthi bredden på theras Cröniko thesse ord.

Schroderus J. M. kr. 124. see vpå the

fåå oord som j bredderna stå, för thy the

wijsa tijt j then helgha scrifft, ther såådant

alt klarligha bewijsas. O. Petri Men. fall

0 6 b.

Bredhet, f. Bredd, the gåffuo sigh vppå

iordennes breedheet (rymd). Upp. 20:9.

hans (stadens) långheet och högheet och

bredheet äro lika. NT 1526 Upp. 21:16.

himelens stoorheet, breedheet och vijdheet.

P. J. Gothus Rel. art. 109.

Bredvid, prep. och adv. Tillsammans

med, tillika med, jemte, tin brodher må

leffua bredhe widh tigh. 3 Mos. 25:36. vthi

thet Nyia Testamentet warda ock bredhowidh

nådhennes läro monga andra läror giffna.

Försp. till G. Test. effter wij nu sende

thessa wår sendningabodh ... til the Romare,

... så haffue wij ther bredho widh befalt, at

the skulle ock fara til idher. 1 Macc. 12;

17. Simon offuerste Presten och Judeska

folcket haffua skickat sijn sendningabodh

til oss, til at förnyia wenskap och förbund

emellan oss, och haffua ther bredhowidh sendt

oss en gyllene sköld. 15:18. Göra allom

gott, thet är wel hans sedh, Doch är han

retwijs ther bredho wedh. Tob. com. B 2 a.

Br ef dragare, m. Br ef bär are, sändebud

som medför bref. Söffuerin haffuer hafft

sziin sendtningebudt och breffdragare tiil

konungh Cristiern. Gust. 1 reg. 2:100.

Tiil-skickendis epther edher egen begæren Erich

abramson til våre scriffwelses breffdragare.

4: 47. ett sendebwdh eller breffdragere skall

nw komme til Wiborgh ifrå Storförsten. Fin.

handl. 8: 266 (1555). Wåre tienere både

breff-draghare och andre them Wij medh våre och

rijksens verff och ärender lathe utskicke.

Stjernman Com. 1:265 (1577).

Breflig, adj. Genom bref meddelad. [T.

brieflich.] wtann brefflige förwarann heller

stadfestann. Fin. handl. 6:138 (1530). Finnes

ock någon, som utan vårt eller våre förfäders

breflige tilstånd och gåfvo sådane (torp) bygdt

och nutit hafver. Schmedeman 344 (1664).

Brefskaper, pl. Papper, handlingar. [T.

briefschaften.] de sökt. .. upfiska alla mina

försända och i säkerhet satte brefskaper.

M. Stenbock (Lönbom Änek. 2:300).

Brefvisare, m. Uppvisare, innehafvare

af ett bref, en urkund. [Mnt. brefwiser].

Jach ... stadfäster och fulborder the breff,

som framlidne infödde herrer vndt och

giff-uit haffue thenne breffuisere Anders

Simonson. Gust. 1 reg. 1:2. The breff som iak

fik med thenne breffuisere. 1:53.Bremtn

— 123 —

Broderskap

Bremtn, se Bräm.

Brevier, n(?) Breviarium, kyrkohandbok,

messbok, bönbok. [T. brevier, n.] presterna

dragha sijdh clädHwr,... stoor krono, breuier

etc. L. Petri Dial. om mess. 125 b.

Bricka, f. Bröst. Vij klappa hvar andra

på mun och bricka. Chronander Bel.

I 2 b. Thet sveed henne vidh brickan och

bröstet, och steg up åth halsen. U. Hjärne

Surbr. 193. Hon bröstar halsen upp, och

vädrar blotta brickan. Kolmodin Qy. sp.

1:199. En groda mot en oxe svor, At hon

var likså god och stor; Hon blåste up sin

bricka, Tils man såg henne spricka. Dalin

Vitt. 6:428.

Bricka, f. Brink, brant, begynte the

rulla och välta grufveligen stora stenar

uth-före brickan på bärget. Sylvi us Curt. 380.

B rig, f. K abai. [F. brigue.] om i her

effter söken medh all flit att bättra eder och

afläggia alla briger och intriguer. Carl 12

Brigsle, n. Förebråelse, för smädelse.

[Isl. brigzli, n.] Der (i helvetet) du i evigh

vee, bekymmer, oändelig ängslan,

Obeskriff-veligh harm lijder och bedröffliga brigslen.

U. Hjärne Vitt. 83.

Brilla, se Bry Ila.

Brillekrämare, m. [T. brillenkrämer.]

en brillekrämaf-e, thet är en bedragare. L.

Petri Kr. 134. (Se följ. ord, talesättet "sälja

brillor")

Brillor, f. pl. Glasögon. [T. brille, af

L. beryllus.] Men heller vil iag dock med

Mosis brillor skåda Hur himmelen är bygd.

Spegel Guds verk 56. Hon satte sina brillor

och las i sin bok. Dalin Vitt. 6:186. Den

gamle läkdoms gud tog på sig sina briller,

Han såg pedantiskt ut och liksom full af

griller. Livin 55. — Bildl. Bedrägerier.

the Danske gåå icke ... mett annet vm, vtan

mett skalkhetter och briller. Gust. 1 reg.

13:68. Sätta b. på någon, sälja b. till

någon, bedraga honom, the [Danskarne)

wele szå sette oss Swenske brijllerne opå.

RR 80/e 1545. the (påfviske) tagha then rett,

som hela Christenhetenne tilhörer, henne

ifrå, och göra honom (rätten) sigh til

Priui-legior, settiandes j slijka måtto briller vppå

the enfaldigha, som icke kunna theras

hem-ligha list begripa. L. Petri Dial. om mess.

54 a. Höfvitzmän sälia sine knächter offta

fuchssvantz och brillor. R. Foss 195.

Brink, m. Nu är jag på brincken af mitt

förderf. Missförståndet 24.

Bristaktig, adj. 1. Bräcklig, osunde och

bristachtige barn. Schroderus Mod. sk.

40. — 2. Full med brist, theras leffuerne

är bristachtigt och ofulkommeligit. P. J.

Gothus Rel. art. 223.

Brits, m{?) Karbas. [T. britsvhe, f.]

Men hararne vor" alt för snälla, Ty bäste

skyttar sköt förbij, Och säjes uppå jachten

händt, Att tije britzen ha förtient.

Stenbock A 2 a. Men om vij vårt gevähr ey

hällre i acht laga I qväll, än förr i dag, må

vij väl britzen få. Dens. B l b.

Britsmessa, f. S. Brigittas dag, den 7

Oktober. Dijkman 151.

Bro, f. the bror, som haffue leget nedre.

Hist. handl. 13. 1:271 (1566).

Broa, Broga, intr. och tr. Göra bro,

förse med broar. [Isl. brüa.] Gud ...(hafver)

broghat här för oss, öffuer thetta watnet. L.

Petri 1 Post. H1 a. wägharne säkre och

brogadhe woro. P. Erici 3:63 a.

Annorstädes broar man broghar . . . såsom och

bryggior. Comenius Tung. 473.

Broafjöl, f. Bropåle. Broafiol vel

broastock, La t. sublica, palus pangendo ponti aptus.

Spegel Ord. starka strömar Utbryta så at

spång och broafiölen rymmer. Guds verk 106.

Broddhals, m. Halsband med broddar.

Broddhals, Millus. Schroderus Lex. 98.

Broddäxel, m. = Broddhals.

Brodd-äxeln (skyddar hunden mot vargen).

Comenius Tung, 410.

Broderskap, Broderskap, m. och n.

1. Broderligt förhållande, brödralag.

kwn-ger och förster haffwe beswaaret sig i

broder-scap, ath bliffwer en aff them fördreffwen,

tha scole the alle then hielpa. HSH 20: 213

(1507). bägge konungarne svore hvar annan

broderskap ("bræöralag") sin emellan.

Pe-ringskiöld Heimskr. 2:9. the giorde fridh,

och skulle nu vara såsom bröder. Dock

effter samme broderskap icke myckit väl

var grundat, vahradhe han icke heller myckit

länge. L. Petri Kr. 35. thet förnyiadhe

brödherskapet, som rette Christne haffua j

honom (Christus). Mandr. Dia. j thesse

församblingene är itt såådana brödherskap,

ath alla andeligha gaffwor äre här

almenne-ligha. O. Petri Men. fall. E 5 a. munkar

haffua bedraghit oss medh theras falska

brödherskap. Sakr. förord 1. Thet synes wara

ganska gott ath warda deelachtigh aff the

godha gerningar som skee aff closterfolk,

medh läsande, siwngande, fastande, wakande,

bidhiande och annat sådana, Ty gåår man

til och köper theras brödherskap och giffuer

them ther päninga före. Ders. iagh skulle

borttagha brödherskapet emellan Juda och

Israel. Sach. 11:14. så sende wij doch

lik-wel bodh til idher, til at förnyia och

stadh-festa brödherskapet och wenskapen emellan

oss. 1 Macc. 12:10. the holländer... theres

broderskap förbrutet hafve mot riket. H.

Brask (HSH 13:71). — 2. Collegia eller

Broderskap. Stjernman Riksd. 2:893 (1634).

— 3. Brorskap, brorskål. Brödherskap drijcka

du icke förglöm. Messenius Blank. 57.

Hertig Carl med alle desse förstår drack

broderskap. Dalin Hist. 111. 2:W. sväria

broderskap och dricka duskål.

Empora-grius Kyrkord. 217.Brodervänlig

— 124 —

Brudkexe

Brodervänlig, adj. att Her Gesanten

ved sin heemkompst K. M/.tt i Danmarck ...

ville förmele H. K. M:tts brodervenlige

helsen. Gust. Adolf Skr. 286.

Broga, se B r o a.

Brogning, f. Broläggning. Brogningar

uthi sanka måsar. Colerus 1:320.

Brok, f. Byx, byxor. [Isl. brök.] byxor

brook, brackor, femorale, bracca. Comenius

Tung. index, the ville nu både Om thenna

fatiga brokena rådha,... Hon är här wphängd

medh itt togh. Doct. Simon 2. När iagh om

morgonen var stånden op, Föruthan brook

iagh ååt Frwstugan lop. Messenius Signill

5. I tiänst komo the uthan brook, Nu haa

the gull och klädher nook. Ders. 23. Af

lijtet kläde blifver en trång brook. Grubb

6. En tiock rumpa. vil ha en vijd brook.

Dens. 118. Rädder man haar hiertat i broken.

Dens. 700.

Brok, f. Ljumske. Lind Ord.

Bro-, Bryggekikare, m.

Brouppsynings-man; tullbetjent, besökare, någre betrodde

personer aff borgerne ... förordnede bliffua

mötte, som upå sådane saker (de Lybskes

handel), meere än the brokikere göre pläge,

flitig ackt och tilsyn haffue vilde.

Stjernman Com. 1:117 (1550). Brokikeren för boom

upslutningen skal aff hvart skip ... bekomme

två öre. 1:459 (1600). Bryggekijkare en eller

två uti siöstäderne, som achta på skeppen,

skutor eller båtar, eller och på handelen,

som går in och ut eller drifves i staden.

1:738 (1619).

Bromma, se Brumma.

Brone, Bronne, se B råne.

Brosa, intr. Småle, mysa. [Isl. brosa.]

Men vidare tör iag tit (nattens) mörker nu

ej rosa, Ty si Dictynna sielf begynner åt

mig brosa. Spegel Guds verk 39.

Broskesam, se Brådsksam.

Brotan, f. Brottning. Luctatio, kempning,

kamp eller brotan. Var. rer. voc. K 2 a.

Brott, n. Falla i b., få fallandesot.

upkom en sådana siukdom, at han begyntes

såsom medh them som pläga att falla uti

brott. Link. bibi. handl. 1:118 (1597). han

föll flera resor om dagen i brott. Svedberg

Catech. 780. Jfr Schlyter Gloss.

Brottfall, n. Fallandesot. [Isl. b rotfall.]

L. Petri Dryck. D 2 a. Kellgren 3:223.

Brottfull, adj. brottfullt bröst. Lidner

1:182.

Brottfällig, adj. Som lider af

fallandesot. [Isl. brotfeldr.] Spegel Ord. 606.

Brottfälling, m. En som är "brottfällig".

Bråtfellingar. Spegel Guds verk 180. —

Äfven: en som lider af svindel.

Brottfäl-Iingar och förryckte äre icke fjerran borta

ifrån fallande soot. Comenius Tung. 312.

Brottlös, adj. Som ej förbrutit sig.

Kongl. M:tz intention aldrig är, at någon

brottlöös ifrån den honom anförtrodde tienst

skulle removeras och afsättias. Stjernman

Riksd. 2:1499 (1664).

Brottslig, adj. hon är brotzlighen til een

misgerning. 3 Mos. 5:1. så göre j migh

brotzlighan til dödhen (skyldig till dödsstraff)

in för Konungenom. Dan. 1:10.

Brottväder, n. itt brottwädher. L. Petri

Jes. proph. 28:2. (Bib. 1541: itt skadhelighit

wädher; öfv. 1878: en olycksstorm.)

Brovaktare, m. = Brokikare. Skall

ock ingen sitt godz uthi tullschriffuarens

och broovachtarens frånvaru upslå låthe.

Stjernman Com. 1:127 (1552).

Brjudabloss, n. Bröllopsfackla, hölt sitt

bryllop ... medh pipande, dantzande och

brudabloss. P. Erici 4:122 a.

Brudabång, ti. Bröllopsfestligheter. På

inga stora Högtidhes daghar, såsom Jwl,

Påscha, Pingzdagha etc.... skal Brudabång

haffuas för hender. L. Petri Kyrkord. 54 a.

Brudbång, das Hochzeit-Gepräng oder

Ge-tümmel. Lind Ord.

Brudahof, n. Bröllopshögtid. Så skal

thet... altijdh så laghas medh Brudahooff,

at Predican eller Messan ther igenom icke

warder förhindrat. L. Petri Kyrkord. 54 a.

En bättre oglädie än then brudahof kan giöra.

Spegel Åt. par. 17.

Brudbänk, m. Brudstol. [Isl. [-bruti-bekkr.]-] {+bruti-

bekkr.]+} De satte bruden i brudebänk, Och

herrar och riddare bar för henne skänk.

Sv. forns. 2:143. Satte dee den unge brudh

Opå den brudebänck. 1:265. frågan lyder

så: Om skalder aldels skadelöst i brudbänk

kunna gå? J. G. Hallman 183.

Brudd, m. Brodd, thå som brudden

gick vp och skulle göra frucht, thå syntes

och ogrässit. NT 1526 Matth. 13: 26. jorden

bäär vthaff sigh sielff, först brudd, sedhan

ax, sedhan fulbordat hwete j axena. Marc.

4: 28. åkrar blefve gröna Af brudden som

kom up. Spegel Guds verk (1745) 99. af

then litsla rot upstiger späda brudden. Ders.

Brudda, tr. Brodda. brudde en hest.

Skråord. 315 (1546).

Brudframmeöl, n. Gästabud, som efter

bröllopet anstäldes för brudfrämman m. fi.

till brudskaran hörande personer, the

otil-börlige brudframme öl, som plägar altid skee

om söndags nätterne, ther the rijda och

ränna, svärja och bannas, och stundom slå

hvar annan ihiäl. Stjernman Riksd. bih.

192 (1562).

Brudhane, m. Tupp, vanligen

förfärdigad af socker eller bakverk, hvilken

plägade öfverlemnas till brudparet på sängen.

[Mnt. bruthan.] han gaf rådh, at Kon.

Ungvin skulle ... redha till bröllops; ty när tijdh

vore, ville ock han komma tijt och föra

honom brudehanen. L. Petri Kr. 33.

Brudkexe? frantziske, långa, tiocka och

om halsen flaxande kragar eller blå

brudh-kexe. A. Laurent» Verld. speg. 361.Brudlag

— 125 —

Brusig

Brudlag, n. Bröllop, biläger. [Mnt.

brutlacht.] i scriffue vm wort brudhlagh.

Gust. 1 reg. 7:5.

Brudman, m. Brudsven. [Isl. brüÖmadr.]

förtroppen är framkommen af hurtiga

brud-män, Dundrande med sin skott.

Stjernhjelm Bröl. 23.

Brudmessa, f. Messa, som sjöngs vid

brudvigsel. Brudepellet medh brudemessan

skal man bruka öfuer unga hustrur, som

träda i echtenskapet, men icke öfuer gambla

quinnor, som äre gångne utur barrtsbörden.

Laurelius Kyrkord. 242. them vil han göra

een skön och härligh Epithalamion eller

Brudhamessa. A. Laurentii Hust. 183.

Brudstol, m. Det otijdige löpande på

gaturna mädh brudhstolarna uthur kyrckian

och heem till brudehuuset. HSH 31:61

(1661).

Bruka, tr. 1. Behandla, handtera,

begagna sig af, använda, utöfva, the som

brukadhe harpor och pipor. 1 Mos. 4:21.

bruka wåra tienst såsom tigh teckes. Judith

3:6. Kära barn, bruka tijdhen. Syr. 4: 23.

hålla Gudz ord, och bruka kerleek. Micha

6: 8. The höghferdighe bruka håån och spott.

Syr. 28 (27:31). Ästu kallat j träldom, haff

ther ingen sorgh om, Doch kant tu frij warda,

-så bruka thet heller. 1 Cor. 7:21. iagh

bedher idher, at iagh icke skal nödhgas. ..

bruka then dierffheet, som man migh

tilleg-•ger. 2 Cor. 10:2. brwche sin ondsko på

eder. Gust. 1 reg. 4:123. then som slickt

förræderske stycke brwchade på honum.

Ders. — 2. Förrätta, han mötte göre sina

resze til gottland, att brwke ther sijt biscopps

-embete. Gust. 1 reg. 4: 327. — 3. Refl. a)

Använda sin kraft, förmåga, verksamhet.

.läter oss leffua wel, medhan wij kunne, och

bruka oss medhan wij vnge äre. Vish. 2: 6.

Hon brukar sigh på vil och lijn, och arbetar

gerna medh sina hender. Ord. 31:13. The

Romare brukade sigh vidh muren medh

.stormtorn. Schroderus Liv. 422.. b)

Sysselsätta sig, befatta sig. sex daghar j

we-.konne ... måtte man bruka sigh medh thet

timliga. L. Petri 2 Post. 256 b. Kon. Erich

brukade sig med rof i sion och stordt

öfver-vold. Kr. 122. c) Bete sig, bevisa sig.

Thetta bodhet befaler iagh tigh, ... at tu

-brukar tigh ther vthi som en godh

krijgs-;man. 1 Tim. 1:18. "

Bruklig, adj. Brukbar, användbar,

nyttig. han warder itt helghat faat til hedher,

Hwssherranom brukelighit. 2 Tim. 2:21.

han ... wårtt rike Swerige nyttig, tienlig och

brukelig wara och bliffua må. Thyselius

Handl. 2:179 (1542). vattnet begynte utflyta

•och deraf vägarna bruklige blifva. S.

Elofsson 218. Så lenge en är bruckligh, finner

han wel then honom brukar. L. Petri Sir.

bok 13:5. Predicoembetet är...

alsomnödh-:torfftigast och bruklighast. Kyrkord. 1 a.

han är en brukeligh karl. Hallenberg

Handl. 136 (1622).

Brukning, f. Bruk, begagnande. Thetta

skal wara Altarens brukning när man offrar,

at man legger ther brenneoffer vppå. Hes.

43: 18. en krukomakare . . . gör allahanda

käril til wår brukning. Vish. 15: 7. på then

samma daghen haffuer iagh vthfördt idhra

härar vthu Egyptj land, ther före skolen j

och alle idhre effterkommande hålla thenna

daghen j een ewigh brukning (firande). 2

Mos. 12:17. männenar haffua offuergiffuit

then naturligha quinnonnes brukning, och

haffua brunnet j sin lusta til hwar annan.

Rom. 1: 27. Wij skole leggia misbruket bort,

och beholla tinget vthi een rett Christeligh

brukning. L. Petri Kyrkord. 26 a.

Brukskarl, m. Bruksarbetare.

Hammarsmeder, smedsdrängar, kolare och dylike flere

brukskarlar. Stjernman Com. 5: 868 (1700).

Brulla, intr. Ryta. [T. br ullen] han

brullar såsom ett leyon. P. J. Gothus

Rel. art. 456.

Bruloxe, m. [T. brüllochs.] en bruloxe

eller tiwr. P. J. Gothus Calv. B 6 b.

Brum, n. Sorl, ljud. [T. brumm.] på

din graf et vackert rycktes brumm Erhåller

dig altfoort i lifsens land et rumm.

Columbus Vitt. 93.

Brumma, intr. Musikanter, brommer på

spelen! Stjernhjelm Bröl. 32.

Bruna, intr. Blifva brun. [T. bräunen.]

beenet. .. haffuer blänckt som en spegel,

brunat, blåånat, rodnat. P. J. Gothus Tål.

A 4 b.

Brunebock, m. Bruneget, f. Horbock,

horget. (Jfr Bråne.) I helvete, ther the

brunebockar och brunegetter för sin bronna

få med eld och svafvel i evig tid brinna.

Svedberg Sabb. helg. 541.

Brunne, se B rån e.

Brunst, f. 1. Brand, eldsvåda, uthi Rom

begyntes en brånst, och vordo alle the huss

emot elfven Tyberis... til aske förbrende.

Schroderus Liv. 545. — 2. Brand, hetta.

solens brunst. Kolmodin Qv. sp. 1:165.

— 3. Brand, brinnande begär. Paulus ...

medh största brunst törstade effter the

Chri-strognas bloodh. P. J. Gothus Catech.

T 4 b. Ringa voro då min gunst, Om hon där

medh (med hög börd och rikedom) kiöpas

kunde, Om migh något annat bunde Uthan

en rätt kärlekz brunst. Rosenhane Visor 31.

brunst til strijdh. Bålet om hela verldens

fröjd (1645) C 4 a. — 4. Begärelser, lidelser.

Ungdomens åhr uthi brunst rasa fort, som

en ijlande hvirfvel. Stjernhjelm Here. 491.

Brusande, pres. part. han ... var brusande,

röder (rödbrusig). Stjernhjelm Here. 41.

Bruse, m. Gumse. Lind Ord. Snöpa

brusar. Ders.

Brusig, adj. Brusande, brusig sjö. Dalin

Vitt. 5:244.Brusig

— 126 —

Bryta

Brusig, adj. Rödbrusig. Raglande skugga,

brusiger min, Skapad att Bacchus gå tillhanda.

Bellman 3: 87. Man lopp med brusig hy

från nattens svalg och yra. Celsius Gust.

Vasa 93.

Brusk, m. Halssjukdom hos barn. [Månne

Nd. bruusch, T. brausche, blodblåsa, [-blodsvulst?]-] {+blod-

svulst?]+} för Brusken tagh brände gädde

tänder stötte til pulwer. B. Olavi 178 a.

Tagh xiij stycken peparkorn och stööt til

pulwer, thet blanda medh hwijt hånig, och

bruka på Brusken. Ders.

Brusk, Bruske, Bruska, m. Brosk,

(fiskar, hvilkas) kropp är mäst af bruske

giorder. Spegel Guds verk (1745) 189.

Brusk, m. Lind Ord. Näsbrusken. Dalin

Vitt. 6:441. Der var bruska för ben. Mörk

Adal. 1:338.

Brusk, m. (Se Rinman Bergv. lex.) hålla

små bygnader (i smedjor) vid makt, som

är hammarskaft, lyftarmar, bruskar, kilar.

Stjernman Com. 5:924 (1703).

Brutt sequens? iblandh theris collatz,

ther the spelthe brutt sequens. Hist. handl.

13. 1:143 (1564).

Bry, n. Hufvudbry, bryderi, kroppen

ey mera mächter uthärda vid ständigt arbete,

än sinnet uti dagligt bry och besvär.

Hermelin D 5 a. thet skal oss intet bry giöra.

Svedberg Schibb. 151. Jag med tusend bry

och ängslan månde gå. Kolmodin Qy. sp.

1:13. förskonas för bry af riksvårdande

ährender. Malmborg 56. Hans Nåd har

mycket bry. G. F. Gyllenborg 3:318.

Brya, f. Vattengrop? (Se Rietz.) The säja

han (Nilen) begyns i Congo ur en rås, Thet

jag på Guthnisk mål kan bättre brya kalla.

Spegel Öpp:par. 37. (Jfr Isl.brytiia,ho,ränna.)

Bryda sig, refl. Bry sig. Jag vet ingen

ting at säja honom, och ej heller bryder jag

mig något därom. Modée H. Smulgråt 98.

Bryeri, n. Bryderi, hufvudbry. Thet

rådh man tager sigh aff sigh sielff, ther är

bryller och bryerij underkastad. Sylvius

Curt. 505. Astrologien ofta giorde honom

fåfängt bryeri. Dalin Hist. III. 1:472. Mitt

olycksöde ej en enda stund förgiäter At gie

mig bryeri. Palmfelt Qy. skol. 62. Bryeri

och nattevakande. Malmborg 35.

Brygga, tr. han hade wel bryggiath baade

her j Suerighe, sköne och hallandt saadane

twædrecth. Gust. 1 reg. 2:100. wort

clerc-kerij ... all then owilie bruggit haffue. H.

Brask (HSH 16:125).

Bryggekikare, se Brokikare.

Bryggekikeri, n. Jfr Brokikare. Att

dhet myckle onyttige och skadelige

bryggen-kikerijedt affskaffas. A. Oxenstjerna (HSH

26:264).

Bryggstol, m. Bryggeri, bryggerirörelse.

(Se Söderwall.) bruka anten bryggestoohl

eller ölsälning sampt annen borgere näring.

Stjernman Com. 1:352 (1589).

Bryhan, m. Ett slags öl. [T. breihahn,

breuhahn. Se Grimm Wört.] Halbersta*

Bryhan. Stjernhjelm Here. 217.

Brylla, Brilla, tr. Förbrylla, förvirra,

oroa, göra bryderi, theras ögnaskalckhet,

medh hwilko the brillade folck. L. Petri

Chr. pina V 4 a. thetta krigzsätt och ordning

vardt uthaff the Romares häfftighe och

fram-herdighe anfall brillat och förstört.

Schroderus Liv. 414. han folket hafver förvillat

Och all theras sinne så aldeles brillat, At

the honom för en Gudh uthropa.

Laur-becchius A 4 b. Athenerne ... landet

bryl-lade och anfächtade. Sylvius Curt. 85. De

verdzligh vijse män sin hierna mycke brylla.

Medeen B 2. några bryllade (orediga,

otydliga) rum (i boken) kunnat uthredas och

ty-deligare öfversättas. Peringskiöld Jord.

företal, på thet han icke måtte olämpa och

brylla thet som rätt skickas borde. Ders. 77.

Detta införer icke jag, at jag den glädie, som

här nu hafves för händer, til det ringeste

vill brylla. Wennæsius 224. han af den

almänna oron var bryllad. Malmborg 50.

Brylla(?), Brilla(?), f. ? Förvirring, oreda,

bryderi, oredig tanke, fohr han uthi landet

Thessalien, ther honom förestodh icke

allenast städerna at befrija, uthan och mykin

oordning och briller uthi them at affskaffa.

Schroderus Liv. 508. (Jfr Bryller.) de

dag och natt mig i hufvudet liggiande bryller.

Wennæsius 223. Jag vet ej hvad jag sagt,

Min sorg i mitt förstånd har tusend bryller

lagt. Celsius Ing. 2t.

Bryllaktig, adj. Bedräglig. Then galna

... låter hvirfla sigh öfver ända aff een

bryll-achtigh och söth tunga. Sylvius Er. Ol. 330.

Bryllan, f. Förbryllande. Med denna

bryllan menar du dig kunna förblinda Christi

fårs ögon. Raimundius 35.

Bryller, n. (the) hoos sigh öfverlade,

hvad för ett bryller (turbatio) och oväsende

rijket hade öfvergådt, therföre at fästningarna

vore ifrån rijket söndrade och afskilde.

Sylvius Er. Ol. 385.

Brylleri, n. Bråk, hufvudbry, grubbel.

besvära hufvudet medh diupsinniga

specula-tioner, svåra studier, förvicklade reckningar

eller annat bryllery. U. Hjärne Surbr. 90.

Bryllerska, f. En räf förbrådde een

gång een kräffta, att hon var intet anna än

en bryllerska, som Inte vijste sielf hvadh

hon ville, gick nu fram, nu tillbaka.

Columbus Vitt. 285.

Bryning, f. Bryn. vatnets bryning.

Celsius Æn. 5.

Bryst, se Bröst.

Bryta, tr. och intr. 1. Bry, bråka, uj

(vi) icke haffue en Tydzsk Secreterer . . .

och lijda ther vtöffuer mykit bekymber atuj

sielffue skole bryta vort huffwt på the

Tydz-ske breff her vt skriffuas skole. Gust. 1 reg.

10:9. — 2. Kufva, tygla. Fölgh icke. tijnBry tel se

— 127 —

Brådfiken

onda begärelse, vthan bryyt tin wilia. Syr.

19 (18:30). wij ... genom Andan bryte

för-nufften, och troo Christo j hans löffte emoot

alla förnufft. P. Erici 1: 224 a. — 3. Lida

skeppsbrott. Söffuerin norbys skiip som

bröth wthij Calmarna swndt. Gust. 1 reg.

3:81. — Bryta sig, refl. 1. = Brytas 1.

otamde hästar bryta sig i betslet. Celsius

Er. 14 hist. 219. — 2. B. sig ut, bryta ut.

han (oviljen) ökades meer och meer, till thes

han sigh omsider bröt uth i itt så bittert

haat, at ingenthera then andra lijdha kunde.

L. Petri Kr. 21. — 3. Bry sig, oroa sig,

bråka sin hjerna, iagh haffuer migh offta

siälffuer ther öffuer brutit och bekymbrat.

P. Erici 5:125 a. — 4. Hafva qväljningar.

the som hafva vämmielse uthi magan, och

bryta sigh myckit, och kunna icke kasta up.

A. Månsson Ört. 236. Jfr Bräcka sig. —

Brytas, dep. 1. Brottas, våldsamt röra sig,

streta, arbeta, anstränga sig. synden brytz

j oss. Försp. till Rom. The fremmande barn

försmechta, och brytas j sina boyor. Ps. 18:

46. en ilsken hund brytz i kädionne. L.

Petri 2 Post. 67 a. the [biskoparne) icke

heller samma Latiniska Messosett gilla kunde,

vthan höllo sigh epter the Greker (ee huru

fast Påuen brötz). Dial. om mess. 6 b. Snärd

fogel giör sitt band, ju mer han bryts, ju

svårar". Frese 232. — 2. B. med, sträfva

med, dragas med, göra sig omak med. The

[biskoparne) kwnna tesbætther skötha gudz

ordh... ath the icke haffua brythes med

manga hoffmen. Gust. 1 reg. 4 : 255. hann

är en suak och gamal man och giter ecke

mykit brytes medt ostyrugt folk. 5:157. hans

högmectighet icke haffuer lust til at b/ytas

med mykit krigx folk, huar han icke

for-mykit bliffuer ther trengd til. 7:367.

Öffuer-giff altsammans hwadh tu här til dagz

haffuer brutes medh. L. Petri 3 Post. 117 b.

Ehuru tu ock fiker och brytes med tin

läsning, ... tu kommer äntå icke lengre än Gud

vil. Svedberg Ungd. reg. 234.

Brytelse, f. Brytande, brödz brytelse.

Ap. gern. 2: 42.

Brå, intr. [Isl. bregtia.] 1. B. a f: Afvika

ifrån, the så skendeliga brå vtaff sijn

natur-ligha och aff Gudhi inplantadhe art, in vppå

een fremmanda wanart. L. Petri Mandr.

D2a. — 2. B. på: a) Yrka, påyrka,

förfäkta. man haffuer bråt vppå then rett. L.

Petri Dial. om mess. 57 a. Jagh haffuer wel

hört och läsit aff noghra kettare fordom som

slijkt skulle giffua före, Theslikes ock at än

nu skola noghre wara som brå vppå samma

sinnet (meningen). Ders. 99 a. Gregorius I

war then förste som begynte brå vppå thessa

monga Messor. Ders. 139 b. b) Anfäkta,

ansätta. Så snart jag pennan tar, Apollo,

tyckes mig, Förfährad ropar: halt! hvad

dårskap brår på dig? Düben Bott. bref l. —

3. Brås. Folkungaslechten ... brådde in på

sin gamble art och okynne. L. Petri Kr.

72. (Se ofvan 1.) hon brår hvarcken på far

eller mor. Modée Fru Rangsjuk 65. — 4.

Förebrå. Hur" vil du utan blygd in för din

Gud bestå, När han begynner dig din

hjertans tankar brå? Rydelius Vitt. 48.

Bråcka, intr. Locka på kreatur (jfr

Rietz 61). the gingo valla, lillade (lullade)

och bråckade. Gyllenius 283.

Bråcksnidare, m. Bråckskärare. [T.

bruchschneider.] Bruchsnidare. Stjernman

Com. 4: 90 (1675).

Bråd, f. Vildbråd. åtel. [Isl. bråd.] Giff

honom (höken) en blodig bråå. Sv. forns.

2: 265.

Bråda Bräda, tr. Steka. [Mnt. bräden;

jfr Isl. bræda.] lät han draghan til eelden,

och j pannone brådhas. 2 Macc. 7: 5. Gåsen,

som är skiön och feet, Må settias väl til,

elden heet, Ther brådas och steekas med

hast. J. Sigfridi D7a. Kall är hon af sig

sielf, men mig hon bråder i älskog.

Stjernhjelm Öfv er skrif t er. Jagh skall them steekia,.

sveeda och bråda. S. Brasck Ap. gern.

H 4 b. På stekespettet bråder han (köttet).

Comenius Tung. 431 (1 uppl. bräder). Tu

svettas blodh uti tin nödh, Emedan tigh

Gudz vredes glödh Så hiskeliga bräder.

Amnelius 119.

Bråddrifva, tr. Jag har sedt et fredsslut

brådrifvas, för det at en vällustig man ej fick

njuta i ro sin middagssömn under den tiden

som underhandlingen påstod. Tessin Bref

2: 245.

Bråddö, intr. om någhor oförwarandes

brådhdöör. 4 Mos. 6: 9. vthi een hand stund

brådhdoo alt thet ädhlast war ibland theras.

afffödho. L. Petri Sal. vish. 18:12.

Bråddödlig, adj. Bevar hvar Christen

siäl från ett brådödligt fall. Warnmark 351.

Bråddöma, intr. Monge lära, kan ske,,

helst i första påseendet, icke mykit tyckia

om thetta vercket, och således brådöma, at

thet vore fåfengt och onödigt til at anvenda.

ther så mykit bekymmer och arbete uppå.

Svedberg Schibb. 441.

Brådebänk, m. Bråbänk, brobänk. wij

haffue latiid leggie then stora kraffuelen på

Brådebenckien, så att oss formoder, ath han

mett thet snareste skall bliffua ferdig. Gust.

1 reg. 9:174.

Brådeliga, adv. Hastigt. Brådeliga the

ther nederfulle Til iordena. O. Petri Jesu

pina F 4 b.

Brådfalla, intr. Falla hufvudstupa, han

brådfaller nedher aff lofftet. L. Petri Sir.

bok 20:20.

Brådfiken, p. adj. För mycket fiken,,

som går hastigt, obetänksamt till väga.

Eens trijffuens mans anslagh dragha in

rike-doom, Men then som brådfijken är, han

warder arm. L. Petri Sal. ord. 21:5. Och

var jag intet så brådfiken, utan tog god tid.ßrådfikenhet

— 128 —

Bråka

och vellugt råderum til. Svedberg Försvar

88. Vi moste intet vara bråfikne til at bruka

them (orden) som helt ofgamla och

longo-sedan äro ur bruket komne. Schibb. 412.

Brådfikenhet, f. man moste"temperera

sigh och hålla tilbaka medh allahanda

brådh-fijkenheett och förflugen begärelse. L. Petri

Krön. pr ed. C 8 a.

Brådflyga, intr. örnen brådhflygher til

maten. L. Petri Jobs bok 9:26.

Brådför, adj. Fortfärdig, brådskande.

de kunna göra sina förrätningar i största

hast; men jag märkte af de många felsteg,

som här blefvo begångne, at sådana brådföra

hufvuden mera pryda än nytja et land.

Roman 189.

Brådgör, adj. Brådskande i sina

göromål. [Jfr Isl. bräögörr.] iagh tviflar intet,

fast än han haar varit mycket brådhgiör

och alt för qvick, at han ju i längden, med

åhrens tiltagande, lärer rätta sigh och ändra

det han alt för arla begynt. U. Hjärne

Orth. 123.

Brådhasta sig, refl. Thetta hafver hollit

min hog... i tygelen, at jag intet hafver

bråhastat mig. Svedberg Schibb. d 4 b.

Brådilning, f. Öfverilning. . Carl XI

igenom snar ånger helade de igenom dess

brå-ilning sårade sinnen. Tessin Bref 2:213.

Brådkast, n. tänckte han ... Franckrijke

i så måtto at utmächta, at thet i bråkast icke

skulle kunna sigh igen uprätta. P. Brask

Puf. 64.

Brådklok, adj. Obetänksam. Varom intet

för bråkloke och hastige til at andra (ändra)

thet som gammult är. Svedberg Schibb. 143.

Brådlåter, adj. Lättretlig. En brådlåter

och snarsticken måste styra sitt hastige hufvud

och vällande sinne. U. Hjärne Surbr. 89.

Brådordig, adj. "Hastig i orden".

Svedberg Schibb. 316. [Isl. bråöorör.]

Brådpanna, f. Stekpanna, skall han

göra ... ena bråde panno. Skåord. 231 (1545).

Brådsinnighet, f. Häftigt sinnelag. Then

man som icke rådher sijn brådsinnigheet,

han är lijka som en stadh then öpen och

vthan mwr är. L. Petri Sal. ord. 25:28.

Brådsint, adj. Brådskande, ifrig,

obetänksam. at iagh... går så långsamt om

medh sakerna, ther om är iagh esomofftast

utaff the unge och bråsinte beskyldt vorden.

Schroderus Liv. 349.

Brådsksam, adj. med bråsksam ifver.

Celsius Æn. 22. Norrby broskesam för

hela hufvudhären Vid morgonväkten sielf

stod färdig i gevären. Gust. Vasa 181.

Brådsnar, adj. Var icke för bråsnar at

förachta, döma och förkasta thet, som tig ei

strax vel likar. Svedberg Schibb. e 2 a.

varom icke brå-snare at förandra effter vår

godtyckio. Ders. 163.

Brådspringa, intr. en brådspringande ...

stöter sig. L. Petri Sal. ord. 19: 2.

Brådsteka, tr. = Bråda, the

brådstektes uti en glödhet stod eller kopparbelete.

Svedberg Casa 601. then H. Laurentius

vardt brådstekter på ett halster. Dödst. 544.

Brådsticken, p. adj. Snar sticken. En

brådsticken man vpwecker trättor. L. Petri

Sal. ord. 15:18. Achilles vare fritt

brådsticken. Düben Boil. skald. 25.

Brådstupa, intr. han (hästen) brådstupar

under dig. Düben Boil. bref 44.

Brådstupa, adj. et högt bråstupa

(vatten)-fall. Linné Sk. resa. 107.

Brådstupa, adv. en strider forss . ..

brådstupa bottnen hinner. Düben Boil.

skald. 8. Böljan har lyfft up ditt skepp til

skyn hel nära, Och åter stjelper dig til

afgrund ner brådstupa. Malmborg 550.

Brådstörta, intr. han brådhstörte nidh

af hästen. L. Petri Kr. 46.

Brådstörtning, f. Brant stupande ställe,

bråddjup, tvärdjup. Grottan ... är ganska

vijd och förskräckelig, medh många

bråd-störtningar. U. Hjärne Anl. 254.

Brådtaga, tr. Gudh brådhtager honom

lijffuet ifrå. L. Petri Jobs bok 27:8.

Bråd vis, adj. 1. Inbilsk, sjelf klok? tå

Paulus them then Christeligha trona och

frijhetena lärdt hadhe, funnos strax någhre

brådhwijse, som sigh läto mykit tyckia.

Försp. till 1 Cor. brådvise Liturgister ... säja,

som David klagar: Vår tunga skal hafva

öfverhandena, oss bör tala. Raimundius 81.

Vår Svenska Psalmbok, säger man, måste

ock af de brådvise Liturgister, ja Jesuiter,

gå igenom en hård och streng mönstring.

Dens. 110. — 2. Förhastad i sitt omdöme,

sin mening? hafver jag icke varit bråvis,

utan" gerna bespardt til thet lengsta at

bevisa mina konst. Svedberg Sabb. ro 1:

b 3 b.

Brådvisligen, adv. försmädare och falske

uttydare, som upplocka och tillsamman hämta

några korta sententier och meningar af deras

(fädernas) skrifter ... och dem sedan

brådvisligen försmäda och förskiuta.

Raimundius 79.

Brådvred, adj. (Barnet är) Otåligt,

brå-vredt, stiknas snart. Lucidor Qq 2 b.

Bråfiken, se Brådfiken.

Bråfrö, s. En kreaturssjukdom

(bråd-frysning, bråd förkylning? Jfr Rietz Frö,

s. 165.) Kooen skulle halfva bleffvit dödh

... på slätta marken aff brååfröö, dhe kalla.

HSH 39:348 (1677).

Bråhasta, Bråilning, se Brådhasta,

Brådilning.

Bråk, f. Bråka. [Mnt. Brake.] Brååk,

Malleus stuparius, Flachsbreche.

Schroderus Lex. 30. Lijn och hampa rötas uti flyy,

och när the äre torkade, bråkas the medh

brååk. Comenius Tung. 497.

Bråka, tr. Bräcka, bryta, krossa. [Mnt.

braken.] Försmädhelse bråkar migh hiertatBråkast

— 129 —

Bräckfällig

sönder. Ps. 69:21. skiöt hans (Lybska

skeppet Styr-Schwedens) stoora mast öfver

bord, så at han ther aff bleff illa bråkat.

Girs Er. 14 kr. 80. Ther effter bleff han

bråkad {rådbråkad), och omsijder

halsshuggen. Ders. 112. man genast begynte med

ett ijdkeligit skiutande staden at bråka.

Widekindi 180. slår honom (oxen) dödh

och bråkar alle hans been. Risingh 77.

(Gud) hafver lagt vår siäl i leerkar som ä

svaga, Som ... smelta såsom vax och bråkas

såsom glasen. Spegel Guds verk 281.

Bråkast, Bråklok, se Bråd kast,

Brådklok.

Brånad, m. Brand, hetta, kärlekseld (i

sedlig mening), med utvärtes is vår inre

brånad hölja. S. Triewald 84. Förr

fruch-tad" iagh bekänna Hvad brånad som iagh bar.

Rosenhane Visor 7. Af stadig eeldh kan

steen förtäras, Doch af min brånad ey ditt

hierta röres. Gripenhjelm 9.

Brånd, se Brand.

Bråne, Brone, Bronne, Brunne, m.

[Isl. bruni.] 1. Brand, hetta, låga.

Stjernorna stoor heta förorsaka, Men hafva dock

i sig alz ingen eld och bråna. Spegel

Guds verk 153. gnistor utaf helvetes bråna.

Pass. and. 111. vardt sjuk af en hastig febri

eller skälfva, hvilken varade på några dagar

intill hettan och bronan begynte sakta sig.

S. Elofsson lio. Bildl. genomskijn migh

medh tin helgha bronnas eeld. Schroderus

Kegel. 61. otuchts bronne så brinner, at then

röker longan väg. Svedberg Sabb. ro 2:1642.

— 2. Brand, eldsvåda. Gudh ... genom

förskreckeligen brona och wådheeld affsopat

mest alla städher j Riket. A. Andreæ Försp.

till L. Petri Kyrkost. B 6 a. — 3. Brånad.

the haffua sijn lust och brunna hwar natt

medh nyia brudh. P. Erici 1:135 b. han

offta vptender echtafolk til oloffligh kärleek

och bronna. 1:138 b. wäya oordentligh brona

och beblandelse. 4:109 a.

Brånefull, adj. Het, brännande. Soolen

... blifver Än meera brånefull. Spegel

Guds verk 155.

Brångas, dep. 1. Bråka, hafva besvär

med. medhan werlden och synnerliga hans

(den aflidne rike mannens) dryckes bröder

brångades medh kroppen (vid begrafningen),

och arffuingarna brutos medh ägodelarna,

förde diefflanar hans siäl til heluitis. P.

Erici 2:146 b. — 2. Brottas. Profoss, sade

iagh, ledh uth honom: och som the

brångades på gålfvet och i dören, vaknade iagh.

H. Hans. dröm. B 4 b.

Bråsint, Bråsnar, seBrådsint,

Bråd-s n a r.

Bråsksam, se Brådsksam.

Bråssa, Bråtza, f. Spänne (till prydnad).

[Isl. braza; Mnt. braee, brase, brasse, bratse.

Jfr Schlyter Gloss. braz.] Periscelis, bråtza.

Var. rer. voc. E 8 b. 12 förgylta bråsser. 2

lilla bråsser. Gust. 1 reg. 7:18. en förgylt

lehen (?) brossa. Dipl. Dal. 3:153 (1553).

Bråssad, p. adj. En kungens hofbetient,

en silfverbrossad flep. Kolmodin Qy. sp.

1:12.

Bråstupa, se Brådstup a.

Bråta, tr. 1. Göra bråte, stänga medelst

bråtar. Gudz Son ... vprödde för oss wäghen,

som tilförenne med syndenne igen brottat

war. L. Petri 2 Post. 78 b. Hvart fienden

sigh tänkte fram, (han) Lät bråta skogh och

vägar tå. Olfson Christiern 69. — 2. Bråka.

Bråta ... hampa och lijn. Colerus 1: 319.

Bråvis, Bråvred, se B råd v is,

Brådvred.

Bräck, f(?). och n. 1. Bräcka, remna.

Tu som gör iordena beffuande och remnande,

hela hennes breck. Dav. ps. 1536 60:4. —

2. Bräcklighet, krämpa, skada; brist, fel,

ofullkomlighet. En part (läkare) hafva böker

läsit, at the igenom en okänd recept

allahanda bräck hela kunna. R. Foss 460. thenna

rosenhonung må brukas til alla bräck och

siukdomar. Colerus 1: 235. förbättra hvad

som felar, När helsan någon bräck af sjukor

lida kan. Eldh Myrten 18. Jesus... allom

hielper som komma til honom ää hwadh

breck the haffua. O. Petri 2 Post. 8 a.

the bekenna theras breck och skröpeligheet.

Ders. Laghen är menniskionne storliga aff

nödhenne, at hon ther igenom kan see sina

synd och bräck. Sal. C 2 a. all wår breck

tagher han på sigh och botar them. L. Petri

Chr. pina F 6 b. wij förmerckt haffue ganske

stortt fel och breck vdi Stocholms stadh

både medh stadzens bygningar och elliest.

Stjernman Com. 1:149 (1557). — 3. Brist,

afsaknad. ther fans bræck i hans reginskap

til ixc1xxv gyllene. O. Petri Tänk. 81.

then brech och nöd wij ther tiil (pä vapen)

haffue. Gust. 1 reg. 10:86. breck är både

om ööl och brödh. 10:164. wijdt Wijborg

är någen breck för peninger till att löne

folckett medt. Fin. handl. 7:278 (1549). leedh

stoor breeck och mangel på fetalie. Tegel

Gust. 1 hist. 2: 71. the Spaniske hafva stoor

bräck på tienligit folck. Stjernman Com.

1:916 (1625). — 4. Misshällighet, alle twister

och brecker, som än nw emellom beggie

Rigerne vfördragne äre. Gust. 1 reg. 13: 266.

Bräcka, intr. Brista. [T. brechen.] Thet

ene föll, thet andre bräck. Stjernhjelm

Jubelsång. — Bräcka sig, refl. Hafva

qväljningar. [T. sich brechen.] Jfr Bryta

s.ig. Näglikor ätne äre them godhe som

hafva vemielse i maghan, och breckia sigh

myckit, och vilia kasta up. A. Månsson

Ört. 6.

Bräckande, n. Brytande (af en lans),

tornering, öfva sigh medh torney, stäckande

och bräckande. L. Petri Kr. 74. stäkande

och bräkande. Svart Kr. 136.

Bräckfällig, adj. Bräcklig. Cronan närerBräcklig

— 130 —

Bröder

i spetalerna alla besatte, uhrsinniga,

spetälska, dee som hafva kräfvetan och lijkmatken,

sampt andra sådanne bräckfälliga. Landt.

instr. 248 0648).

Bräcklig, adj. Svag, usel. the ther j

vppenbara synder och onda sedher bräklighe

äro. Försp. till Rom. Gudh giffuer

bräke-liga Öffuerheet för vndersåternas synder skul.

P. Erici 2:333 a.

Bräcklighet, f. Förderf, skada, vntflyy

swadane ville och bräcklighet som i monghe

mötte är vpkommen aff the tryckte böker.

HSH 16:28 (1526).

Bräckskifva, f. Torde hafva varit en skifva

eller plåt, som fästes på bröstharnesket när

man ämnade "ränna med skarpt", d. v. s.

med glafven. Namnet synes utmärka, att

glafven-udden bräcktes mot skifvan.

Adlersparre Afh. 216.

Bräda, se Bråda.

Bräda, tr. Belägga med bräder. [T.

brettern. Skullan är brädat (laquear est

tabulatum). Comenius Tung. 551.

Brädd, f. han giorde itt Haff guttit, tiyo

alnar breedt jfrå then ena bräddenne til then

andra. 1 Kon. 7: 23. hennes iungfrur gingo

vth medh bräddenne aff elffuenne. 2 Mos.

2: 5. Jordan ... full war til bådha brädder.

1 Krön. 13 (12:15). äro och någhor

förespråk och små vthtydhilse medh satta ther

och hwar j brädderna (af boken). NT 1526

försp. 4 a.

Bräde, n. Spelbräde. Spela i brädet. J.

Rudbeckius Kon. reg. 10. — Hafva ögat

på brädet med någon eller något,

gifva akt på, se upp med. haf ögath paa

brædit med ath han siigh ey vndstinger.

Gust. 1 reg. 1: 60. Ær for then schuldt

nyt-tugt at haffua ögeeth medt paa brædit e huadt

som helst paa komma kwnne. 2:27. the

wilia haffua öghath paa brædhit med the

skoogxtiwffwar och icke see egenom fingher

med them. 2:154. doch haffuer han (Gud)

jw öghat på brädhet medh them (de

ogud-aktige). L. Petri Jobs bok 24:23. synes

nyttigt at laghmannen sågho dem... på

brädhet. Gust. Adolf Skr. 10. (Talesättet

förklaras annars sålunda, att bräde skulle

betyda räknebräde. Se Dipl. Dal. suppl. s. 52.)

Brädsel, m. och n. "Farm sorpa, som

man gifver boskapen om vintern" (ordlista

till Stjernhjelms Here.), strö, boss. Dyrt

måste han (gödoxen, som slagtas) sin brädsl,

sijn ryckt och hafra betala. Stjernhjelm

Here. 360. Een frögd at man fick see then

bara markens skorpa, Ändock hon låg betäkt

med inöglot brädzl och sorpa. Spegel Guds

verk 115.

Brädsla, tr. Eg. bereda brädsel; bildl.

nära, underhålla, tillfredsställa,

människornas passioner och önskningar ... växa

och yttra sig i den mån som de förnöijas

och brädslas. Brovallius Holb. 25.

Brädverk, n. Alt titt brädhewerck haffua

the giordt aff Furoträä. Hes. 27: 5. (Öfv. 1878:

"båda dina bredsidor", i fråga om fartyg.)

dörar, fenster, hörn . . . och brädhewerck.

41:16.^ (Öfv. 1878: träpanelningen.)

Bräk, n. Bräkande, dumma hjordars

bräk. Dalin Vitt. 5:32. Gumsens bräk.

Bellman 2:157. hon fick ändtlig se det lilla

usla kräket (killingen), Som utan svårighet

hon kände strax på bräket. Livin 23.

Bräkare, m. Brytare. [T. brecher.]

helgedags bräkare. L. Petri 2 Post. 259 b.

Bräm, m. Han gifver jägaren en bräm

på sina kläder. Spegel Guds verk 201.

bremm. Es. 3:20.

Bräma, v. ? inga bärg eller skogar äro

att afväria nordanvädret, myckit mindre ved

att bräma och värma sig. Rudbeck Att.

1:385.

Bränna, f. Brand. [Isl. brenna.] Herren

skal slå tigh medh ... heta, brenno, torrheet.

5 Mos. 28:22.

Brännande, n. 1. Brännskada. Skadhar

henne någhot, tå skal han giffua ...

bren-nande för brennande, såår för såår. 2 Mos.

21:25. — 2. Brand (bål?), the giorde intet

brennande offuer honom (efter hans död).

2 Krön. 21:19.

Brännesjuka, f. Hetsig feber, heet

Feber, thet är Brännesiwka. B. Olavi 88 a.

Brennesiwkor och heta Febrer. Dens. 96 a.

Bränning, f. Brännsår. Om någhors

manz köt warder såårt på hwdhenne aff

eeld-brenning, . . . och Presten beseer honom,

och finner håret förwandlat til hwijtnat ther

brenningen war,... så är wisseligha spittelska

worden aff then brenningenne. 3 Mos. 13: 25.

Brännesten, m. Svafvel. [Isl. [-brenni-steinn.]-] {+brenni-

steinn.]+} Sulphur, brennesteen. Var. rer. voe.

P 5 a. Lind Ord.

Bränska, intr. Bränna, krigzfolck ...

för thenne helighe Herre icke meera kunde

beståå, än hampablåår emoot en bränskande

eldzlogha. Svart Ärepred. 63.

Brästa, tr. Sprätta. Brästa up en söm,

eine Naht auftrennen. Lind Ord. Se Rietz.

Brästig, adj. Brusten, bristfällig. [Isl.

bresta, brista. T. bresthaft.] snälle män,

Som hade konst och mod och kunde bot"

igän Hvad bräst- och sundrigt var.

Stjernhjelm Jubelsång.

B rätta, tr. [Isl. bretta.] B. fram, skjuta

ut. (hon) brätte buken fram med stolter

svantzegång. Kolmodin Qy. sp. 1:19.

Bröd, n. Uttr. väga bröd på någon?

Ware snyppeligit (om) i riikit skulle ingen

fijnnes som wille eller (kunde?) före någon

god man tiil dage och wage bröd på honom

tiil thes han kwnne komme tiil dage (ifråga

om borgen för någon som ville stå till rätta).

HSH 24:56 (1516).

Bröder, m. pl. Testiklar. [Mnt. brodere,

T. bräder.] R. Foss 555, 563, 581.Broderlig

— 131 —

Bucka

Broderlig, adj. Broderlig, förmanar han

them om brödherligha hielp til the fattigha.

Försp. till 1 Cor.

Broderskap, se Broderskap.

Brödfrätare, m. ther igenom (pesten)

the onyttige brödfrätarne något förminskade

blefvo. P. Brask Puf. 294.

Brödpenning, m. haffua någon liten

brödpenning på sin handel eller embete. L.

Petri 1 Post. Q 2 a.

Brödra, tr. Kalla för bror. de ... brödra

käckt hvarannan. G. F. Gyllenborg 1:102.

Brödrabref, n. (Se Söderwall Ord.)

the (klosterfolk) haffua och draghit annat

folk medh sich til at förlata sich på theras

brödrabreeff, aflat, messor. O. Petri Klöst.

E la.

Brödskota, f. Brödspade (hvarmed bröd

skjutes in i ugnen). Infurnibulum, greessla,

brödskota. Var. rer. voc. 11 a.

Brödstark, adj. Som har stark matlust,

äter mycket. Min Byrger är nu stora

kultingen: han är redan brödstark. Dalin Arg.

2, n. 26.

Brödsäck, m. The (munkar) ther lärde

wore och duglige till att predica, them wille

han wehll försöria medh godh vnderhold.

Men the andre onyttige brödseckiar mötte

wehll see sigh om, och nära sigh vti sin

änneswet. Svart Kr. 102.

Brödtarf, n. Lönen näppliga kan til

bröd-tarf årliga spisa. A. Nicander Vitt. 203.

Brödätare, m. Som äter en annans bröd,

är i hans tjenst, thet giorde Christo ock så

swåra ondt, at hans eghen brödätare (Judas)

... skulle wara hans förrädhare. L. Petri

Chr. gina 1 4 b.

Broke, n(?). Grus, grusadt murverk.

[Mnt. broke, breke; T. bruch?] Bröke,

Ru-dus, Schutt. Schroderus Lex. 36. thet

(huset) faller omkull, och ther blifva fall och

bröke (ruince ac rudera) uthaff. Comenius

Tung. 537.

Bröllopskost, m. Bröllopsfest, wj...

haffwe hollet teris festning i thenne förlidne

Jwle dagher ... Nær edher teckis fulfölia

then begynnelsse meth teris brödlops kost,

thet sette wj till edher. Gust. 1 reg. 3: 337.

Bromsa, tr. Sätta kapson på. [T. [-brem-sen.]-] {+brem-

sen.]+} dhe hafue Pålackerne brömsatt, i det

att deres krigzfolk, som till Småländskou

dragne äre, hafue thett så beenstigett, att de

Påler der inne äre begäre, att de måghe

allenest medh lijfued sigh deruth begifua.

Hallen berg Handl. 74 (1615).

Bröst, n. 1. Center, the hadhe alt för

vijdt uthgrenat och uthsträckt sina armar

(flyglar) och voro fördenskull uthi bröstet

nästan försuagadhe. Schroderus Liv. 77.

The Romare voro stelte uthi bröstet, och

the Latiner uppå beggie armarna. Ders. 614.

— 2. Bröstbetäckning, bröstharnesk. Se

Kräfveta.

Bröstbränna, f. bröst brenna. L. Petri

Dryck. D 2 a.

Bröstduk, m. Halsduk, halskläde.

Ma-millare, halscläde eller brystdwk. Var. rer.

voc. E 6 b. Enn gull (gul) gyllene

bryst-duuck vnderfodratt med mårdar. Hist. handl.

2:38 (1548).

Bröstgänges, adv. Rakt fram, utan

omsvep. begæradhe (Svenska sändebuden)...

at the godhe herrer aff Danmark wille ...

bestå (besörja) samma fortaghna handel

alff-uarligere och nærmære æn som the her tiil

giort haffue och gå brystgangis at hwar

an-nen mwnnelighe med swar och genswar.

Gust. 1 reg. 7:484.

Brösthugg, n. en sådan bekandskap är

offta på comoedier giord, och sådan venskap

plägad, som oroar ens sinne, och lemnar

brösthugg i kroppen och nyck i hiertat.

Svedberg Ungd. reg. 28. the (lasterna)

betunga samvetet med nyck, och syndaångest,

brösthugg och hierteve. Ders. 35.

Brösthäfta, -täppa, -ånga, -ängja, f.

Andtäppa, besväras aff kijka (brösttäppa,

brösthäffta, bröstängia). Comenius Tung. 575.

Bröstånga (Peripneumonia). Lindestolpe

Pest. 16. (Jfr Ånga.) Bröst-ängia eller

trångbröstigheet. Palmberg 298

Bröstråd, n. Inrådan. (Jfr Söderwall.)

then orädelige (oredliga) begynnelse han aff

edher nådes stämplan och bröst Rad emot

riichit ... fore tagit haffuer. HSH 24: 89

(1516).

Bröstslag, n. Slag för sitt bröst. [T.

brustschlag.] Gör med then euangeliska

tulleneranom ett saligt brystslag och sägh aff

hiertat: Gud miskunde sigh öffuer migh

syndare. P. J. Gothus Fastapred. 255.

Brösttäppa, se Brösthäfta.

Bröstugn, m. Rostugn? bruka hytter

och brystwngnar i skoghen. Gust. 1 reg.

7:144. man skall boka honom (malmen) små

och lata löpan igenom brystungnen.

Thy-selius Handl. 2:67 (1534).

Bröstvärja, f. Bröstvärn. [Isl.

brjöst-verja, bröstharnesk. B. Hald.] Brystwärien

skall ware fyre eller fem allner tiock ... och

fyre alner högh. Hist. bibi. 2:122 (1579).

Bröstvärn, f. och n. Pansar. Giffuer

han oss en brystwern, som han kallar

rät-ferdigheet. P. Erici 5:264 b. Poike, tagh

hijt min brynia blå,... Mit brystvärn vil jagh

uppå migh spänna. S. Brasck T. krig. D 3 a.

Bröstånga, -ängja, se Brösthäfta.

Buck, m. Bock, bugning. [T. buck.]

Hvar en med nig och buck mig tedde allan

heder. Kolmodin Qy. sp. 1:118. han giorde

en ohöflad buck vid hvart och ett ord han

talade. Sv. nitet. n. 18.

Bucka, intr. Buga. [T. bucken.] Jagh

wil tigh (Gud) ähra, för tigh bucka och nijgha,

Och begärar tina hielp, iagh fattigha pijgha.

Tob. com. E 2 b. Ähr thet under iag ärBuckler

— 132 —

Buklopp

blyger? Buckar, bugar och mig smyger?

Stjernhjelm Parn. tr. 6 intr. en skara,

Som niger, buckar och ej vet, Hur hon sin

vördnad skall förklara. Dalin Kitt. 5:24. —

Refl. Bocka sig, böja sig. hwadh högdt är

ibland menniskior, thet moste bucka sigh.

Es. 2: U. hwar och en skal bucka sigh, och

hwar och en ödhmiwkat warda. 5:15. Bucka

tigh, at wij måghe gå offuer tigh. 51: 23. Jach

böyer och buckar mich ganscha mykit. O.

Petri Men. fall M 5 b. För storm sig mäst

buckar then högste grantopp. Törnevall

C 3 b. rön sig buckar och böijer hvart

vädret blås. Svedberg Sabb. ro 1:162.

Buckler, se Böklare.

Buda, tr. Båda, förkunna, iach budhar

idher stor glädhi oc gammen. Psalmb. 1536 54.

Budbrott, n. straffat för bodhbrotet. L.

Petri Skyld. F5b.

Budbössa, f. Bössa, fodral, kapsel, som

innehöll tjensteteckenför kronans budbärare.

wij wåre breffdragere och tijänere antingen

medt teckn (som kallas Bodhbysser) eller

medt wårt forseglde paszbortt och breff, i

wåre och Riigsens egne konungslige saker

och ärender wtskicke. Thyselius Handl.

2:166 (1541). ingen wedh halss straff them

(fria skjutsningar) tage skal, med mindre han

haffuer . .. wårtt passbordh eller bod bösse.

Fin. handl. 4: 339 (1557). —Jfr Postbössa,

Budvapen.

Budlöpare, m. Budbärare. [T. [-boten-läufer.]-] {+boten-

läufer.]+} En trötter bodlöpare trängtar effter

herberget. P. J. Gothus Poll. 11 a.

Buds, adv. Bus. (Se Grimm Wört. botz;

Kalkar Ord. buds; Rietz bus.) Kom för

hwsedt till 100 man starck, sloge budz vppå

dören. Svart Kr. 87.

Budskap, n. och m. 1. Budbärare,

sändebud. itt bodhscap kom til Saul och sadhe.

Skynda tigh och kom. 1 Sam. 23: 27. Gåår

åstadh, j snare bodhskap. Es. 18:2. Sij,

på berghen komma ens godh bodskaps fötter,

then ther godh tijdhende bär. Nah. 1:15.

— 2. Bud. thetta är thet bodhskap som j

haffuen hördt aff begynnelsen, at wij skole

elskas inbyrdes. 1 Joh. 3:11.

Budskapare, m. Sändebud. [T. [-bot-schafter.]-] {+bot-

schafter.]+} Olof Haraldson ... skickade sin

marskalk Biörn som budskapare til Sverige

at handla om fred. Dalin Hist. 1:634.

Budskapsdag, m. Bebådelsedag.

Jom-ffrw Maria bwdskapzdag. Leg. om Manfred 1.

Bud vapen, n. Plåt, bricka med

riksvapnet, hvilken bars af budbärare eller

utskickade till tecken att de voro stadde i

kronans ärende, flere sätt Wij ther till (till

förekommande af olagliga skjutsfärder och

gästningar) bruket hafue, som äre medh

vägebref, budvapner, tärepeninger.

Stjernman Com. 1:326 (1584). Jfr Pos t va pen.

Buffel, m. Odåga. Wenceslaus ... lijtet

lät sigh om rijket vårda, och var en full-

komligh båffel och affskrap. P. Brask Puf.

310.

Buga, f. En inrättning af vidjor, hvari

bördor bäras på ryggen. (Jfr Rietz.) een

gill buga höö. Tegel Gust. 1 hist. 2:160.

4 bugor höö. HSH 39: 316 (1649).

Bugan, f. Bugning, göra wyrdning medh

bughan eller knäfall. NT 1526 försp. 8. then

tiänist, nijghan och bughan som honom

(konungen) skeer aff vndersåterne. O. Petri

2 Förman. A 3 b.

Bugen, part. pret. Böjd. [Isl. boginn.]

Ähr och en punct som icke är lughen, Är

han förvänd och krokot bughen. Messenius

Ret. B 4 a.

Bugla, f. bula, bugla, protuberantia.

Comenius Tung. index.

Bugna, Bogna, intr. Bugta sig, vara

bugtig. [Isl. bogna.] vara stadig och fast

som en muur på klippan, den för

hvarjehanda väders storm och böliors raass intet

svichtar eller bognar. U. Hjärne Vatt. 52.

The krökia sine lööf at the som skölden

bugna. Spegel Guds verk 124.

Bugt, m. Bugning. [Isl. bugt.] en bukt,

reverentz. Leyonstedt 34. för en ungkarls

bukt en jungfru måste nijga Tre resor

aldramest. Keder 367.

Buk, m. 1. iagh är så full medh ordom,

at min ande ängslas j minom bwk. Job

32:18. Effter iagh sådant hörer, så är min

bwk (mitt inre) bedröffuat. Hab. 4 (3:16). —

2. The Creter äro altijdh liughare, ond diwr,

och låte bukar. Tit. 1:12. the låte buukar

prelater, caneckar, prebendater och andre

oförstondige prester. Svart Kr. 115.

Munc-karne ... voro en hoop feeta, onyttige buukar.

Girs Gust. 1 kr. 64. — 3. Rund upphöjning.

twå stodhar medh bukar och knappar offuan

på bådha stodhernar. 2 Krön. 4:12.

knap-panars bukar. 4:13.

Buka, intr. Uppspänna, uppblåsa buken.

Lind Ord. Buka sig, einen Bauch

bekommen. Ders.

Bukbet, n (?). Bukref; bildl. obehag,

skada. [Mnt. bukbet, m. D. bugbid.] the

fare alth med förtækte stycker. thet dogh

them komber tiil bwkbeeth med tiden. Gust.

1 reg. 1: 63.

Bukbroder, m. 1. Medälskare, rival.

Riuales kallas the som älska ena quinno,

bwkbröder. Var. rer. voc. C 5 b. rival,

bukbror. Svedberg Schibb. 296. Nitisk

(svartsjuk) kärleken är, och bukbror tåler han icke.

A. Nicander Vitt. 146. — 2. Fråssare.

Sväl-gare och buukbröder. Schroderus /. M.

kr. 145.

Bukfoder, n. Foderverk af buken på

djurskinn, itt gråskindz buke foder.

Skråord. 314 (1546).

Buklopp, n. Bukflöde, durklopp, utsot.

[T. bauchlauf] Rödhsott... och blodhgång

förorsaka bwklopp. Comenius Tung. 303.Bukmyndig

— 133 —

Bult

the som hafva förmyckit lösen och buuklop.

A. Månsson Ört. 232.

Bukmyndig, adj. Grötmyndig. En

buk-myndig köpman. Dalin Arg. 2, n. 9.

Bukpredikare, m. [Mnt. bukprediger.]

Fabler och lögnunder... dragha offerprästom

och bwkprädikarom vinst i köken. R. Foss

540.

Bukrif, n. Bukref. [Isl. rif.] en omettelig

fråssare ... haffuer halssbrenno och bwkrijff.

Syr. bok 1536 31:24.

Bukrike, m. [Luther bauchreich.] then

girughetennes wakan och omsorgh, som

werl-dennes barn leggia på thet förgängeliga

Bwk-riket, skole wij wenda på thet oförgängeliga

Gudz Rike. P. Erici 2:258 b.

Buksorg, f. Näringsomsorg. [T. [-bauch-sorge.]-] {+bauch-

sorge.]+} Altså haffuer gijrigheet och

bwk-sorgh alltijdh giordt j Gudz ord och Gudz

tienist skadha, och gör alstädhes aff

Predi-carom skrymtare. Försp. till Mal. Hon

håller alt sijn radha koos fram j otroon och

bwksorger. L. Petri 2 Post. 246 b.

Buksorg skadelig är, sig sjelfve de girige mörda.

A. Nicander Vitt. 155.

Buksyster, f. Medälskarinna. Konung

Valdemar . . . kränkte en höghboren möö,

giorde then ene systeren til thens andres

buuksyster. Schroderus J. M. kr. 552.

Buktjenare, m. [Mnt. bukdener, T. [-bauch-diener.]-] {+bauch-

diener.]+} the Epicuriske bwktienare. P. Erici

2:806 a. The som ... köken fylla och

förnämliga ther på predika, at the mågha äta,

the äre bwktiänare. R. Foss 358.

Buktjenst, f. [T. bauchdienst.]

Buk-tienest och swina leffuerne. P. Erici 1:14 a.

Bulad, p. adj. Besatt med bulor, bucklor.

et bulat sölfbälte. Dipl. Dal. 2:212 (1533).

Buldagel, n. och m. Buldan. något

bul-dagel, som hans nåde var sändt frå

vesterlandet Gust. 1 reg. 5:139. buldtagel.

Stjernman Com. 1:136 (1555). Boldagel här väfves,

som god är och dugelig. 2:675 (1651).

Bun-dagell. Civ. instr. 5 (1541).

Bulen, p. adj. Bulnad, uppsväld. bulit

tannaköt. Var. rer. voc. D4a. thet är gott

för bulna lungo. A. Månsson Ört. 45.

hafva en bolen magha. Ders. 164.

Konungens skep voro ... thunge och bulne thär

utaf, at the hela sommaren samt hösten ...

hade legat ute på sion. Peringskiöld

Heimskr. 1:717.

Bulkig, adj. Bugtig, knölig. Somliga

(näsor) äro bulkiga med en kulle eller

ättebacke midt på. Dalin Vitt. 6:441.

Bulle, m. Ett slags dryckeskärl, skål.

[Isl. bolli.] Obba, bulle. Var. rer. voc.

H l a. The (Danske) haffua ... drucket them

(Svenskarne) til en besker bulle. En liten

Crön. F4a. pelegrimers ... drycke bullar.

L. Petri Kyrkost. 69 a. Gå här i svang stoore

barkenmeyere, bullar och bolkar, Fylte på

brädd; diupe tumblar och humpar och höge

bocaler. Stjernhjelm Here. 206. vatnbullen

(får han) för (i st. för) öhlet. Törnevall

E 3 a.

Buller, n. Uppror, uppståndelse. Nielss

karlsson som thet stora bwldher hade för

hendher j dalena (Dalarne). Gust. 1 reg.

2: 68. Niels Dacke ... begynte uppå igen at

fulfölia sitt buller och förrädeligh uproor.

Tegel Gust. 1 hist. 2:178. motus, upstånd,

buller. Svedberg Schibb. 285.

Bulleri, n. = Buller. [Mnt. Bulderie.]

the haffwe tre eller fyre lester smör, ther

the begäre wårt förloff till att före aff Rijkit.

Så äre wij ther medt tilfridtz, så fierren ther

icke kommer något bullerije eller mytherije

aff iblandt Borgerene. RR 18/* 1544.

Bullersam, adj. Upprorisk, folkit war

alt förmykit bullersampt wordet, ther aff at

theres stora affgudhar widh Vpsala

nider-slaghne woro. O. Petri Kr. 43. Rätt een

elak och bullersam karl, Een förförare han

(Kristus) må nämpnas. S. Brasck Ap. gern.

A 2 b.

Bullfång, m. Kapprock. (Se Rietz.)

skal han (båtsmannen) hafva att bekomma

... hvart tridie år en bullfång. Stjernman

Com. 5:123 (1690).

Bulsan, m. [Mnt. bulsan.] 1.

Väderflöjel. Bulsan, pinnaculum vel penniculum

in summitate tecti. Helsingius. — 2.

Flagga, vimpel, gick amiralen med hela

flottan til segels ... med flygande fänikor,

flaggor och bulsaner. Tegel Er. 14 hist.

166. Masterne ... vore medh månge store

bolsaner uthstofferadhe. Samlaren 9:177

(1624). Uthi baakstammen varder fahnan

(bulsanen, vexillum) satt. Comenius Orb.

piet. 183. pryden ehr skepp med nya

blå-rendige flaggor,... Slepper bultzanerna löös

och läter dem svängias i vädret.

Leyon-stedt 16.

Bult, m. 1. Black, stock. [Mnt. bolte.]

huar noger sig forbryter och bliffuer sackfelt

tiil liffuet, then skal Hoffuitzmannenn lata vel

foruara j bulthenn, tiil tess han komber hiit

j vort riige igen. Gust. 1 reg. 10:131. then

samme skal stå j bulthen på våre slott eller

gårder ... görendis vårt och kronones arbete.

Stjernman Com. 1:86 (1546). Treedzkas

han, så sett honom j bulten. L. Petri Sir.

bok 33:30. lät han kasta them i thet

aldra-versta fångatornet, och ähn tå ther till medh

i stoora bultar och halsiern. Kr. 91.

profossen haffuer ... taget för:ne fonge ther vth

(ur fängelset) och slaget honom vdi en bultt.

Hist. handl. 13. 1:245 (1566). the honom

satt uthj jernet, och ener (när) han kom

uthur jernet, blef så sedhen igen uthi bult

satt. HSH 39:140 (1595). de gemene fångar

gå uti en bult och arbeta- Tegel Er. 14

hist. 99. — 2. Kloss, grobian, grofhuggare.

Isgrim (vargen) then hungroge bulten. R.

Foss 475. Bli hvad raggen jag vil. så ärBulta

- 134 -

Burspråk

ändå den bulten nu mer än jag. Dalin

Vitt. II. 5:54.

Bulta, tr. välta eller bulta sin åker.

Colerus 1:96.

Bumra, intr. Dingla. [Jfr T. bummeln,

baumeln.] är heela beenet nu vordit så

svaagt, at... thet är lijka som halffdödt,

hen-ger och bumrar vid migh. P. J. Gothus

Tål. A 4 a.

Bumsa, f. Otymplig, grof, obildad qvinna.

jag går här liksom den argesta bondbumsa.

Dalin Arg. 2, n. 10. så snart man går i

förtroende med sådana bumsor, så bli de

näsvisa. C. I. Hallman 323.

Bund, n. Förbund, förbindelse. [T. bund.]

Jak skall aldrig binde bund med nogen

Suen-skan Herra . .. androm till skada. Gust. 1

reg. 1: 4. Pålackarne icke ville bruke deres

macht Emot Ryssen, och vara med honom

i bund. Carl 9 rimkr. 51. dhet bund, vår

älskog då besegla", Var mächta kiärligt.

Wexionius Vitt. 364. Du echtenskapsens

Gudh, som dhetta bundet stiffta". Ders. 387.

Bundagel, se Buldagel.

Bundsbroder, m. Förbundsbroder. Bland

dessa kungars mängd ... Den tappre

Antigone er enda bundsbror är. Kellgren 3: 9.

B unga, f. Trumma. [Mnt. T. bunge.]

Loffuer honom j bwngo oc choro. Tideb. 11.

The loffue hans nampn vthi dantze, med

bungor och harpor spele honom. Dav. ps.

1536 149:3. En part the pijpade, en part

sungo, The bläste baswn, slogho på bungor.

R. foss 565.

Bungande, n. Trummande, iagh mötte

haffua leedhsaghat tigh medh frögd, medh

siungande, med bungande och harpande. 1

Mos. 31:27.

Bungsot, f. Trumsjuka. [T. [-bungen-sueht]-] {+bungen-

sueht]+} alle, som supa mycket brännevijn,

äro benägne til matthet, väder- och bungsoth.

Lindestolpe Fross. 13.

Bunk, m. Dunkande. Så blifver slagans

bunk på logan tidigt horder. Borneman 4.

Bunke, m. Lastrum (på fartyg). [Isl.

bunki, skeppslast; Mnt. bonik, bonk, lastrum,

skeppslast.] skiött store kraffvelens dragerep

aff, så att råå och segeli fulle nedh i buncken.

HSH 2:52 (153"). try hufvud tågh (blefvo

afskjutna), at seglen föllo nidh i bunckan.

Tegel Gust. 1 hist. 2: 62. (Ordet har utan

grund ansetts betyda däck. De här anförda

exemplen förklaras deraf, att den äldre tidens

fartyg ofta saknade däck öfver lastrummet i

midten. Se Kalkar Ord.)

Bunkelega, f. Liggande i bunke (hög,

hop). Det gagnar sädesrågen rätt mycket at

få en tilräckelig bunkelega om 8 à 10 veckor.

Carleson 637.

Bunksur, adj. Bunksur sill.

Fiskare-reglem. 1754 art. 2 § 5.

Bunt, adj. [T." bunt.] 1. Brokig, bunta

och brokota klädher. J. Rudbeckius 4 Pred.

D4b. Floras bundta pracht. Wexionius

Vitt. 381. des (Cupidos) bundta vingar. Sinn.

A2 3 a. — 2. Förvirrad, underlig. Om

sa-kernes förlöp så j fredztractaten som kriget

... suspenderar jag billigt mit ringa

sentiment: Ty jag sijr alt löpa bundt om annedt.

A. Oxenstjerna Bref 2: 427. ehuru

sel-samt och bundt thet ock enom förekommer.

Svedberg Casa 526. Gud af nåde lönar

här och ther hvad vi... them fattigom gott

bevise, ehuru bundt och bistert thet ock i

verldenne undertiden må se ut. Ders. 548.

Bunta? Bunta, Cycladis sustentaculum,

Wulst. Schroderus Lex. 28.

Buntad, Buntig, adj. Brokig. [T. bunt.]

klädningen är rynckiat och buntat. Svedberg

Ho tror 13. upsatt, skurit, rutigt, brokot och

buntigt. Sabb. ro 1:167.

Buntbyxor, pl. Skinnbyxor? värjan ...

gick igenom min bundtebyxor, som på den

tiden brukades, och in i tröjan och skar

skjortan sönder. Lönbom Uppl. 1:52 (1605).

Buntverk, n. Pelsverk. [Mnt. buntwerk.]

itt timber buntwerck. Skråord. 314 (1545).

Bur, m. Bonde. [Mnt. bur, T. bauer.]

Min lust är til siösz och i skogh Ther fånga

fisk och skiuta diur. I Tyskland kan sådant

hvar bur. Messenius Blank. 5. then

plum-ske bur. N. Holgeri D 3 b. Borgare och

köpmän vilie ädlare vara, än bönder. Men

borgaren och buren Skil (skiljer) allena

muren. R. Foss företal A 2 a.

Bur, m. = Fatabur 1. När tå maten

är all, toma faten samlad i buren.

Stjernhjelm Bröl. 24.

Bura, tr. Bygga, [af Isl. bur, hus, [-boningsrum.]-] {+bo-

ningsrum.]+} Spegel Ord. Gud af intet haar

all verldens grundvaal burat. Guds verk 29.

Buraktig, adj. Bondaktig. Rusticus,

bur-actig. Var. rer. voc. C 8 a. frijaren burachtig

til sinnes ähr. Tempeus 168.

Burgången, p. adj. Hemmastadd, the

(detta) j fulle visso förnummit hade af them

som thär allestädhes landkunnig och

bur-gångne vore. Bureus Påv. stämpl. B 4 a.

Burkaff, n(?). Ett slags tyg. (Se Kalkar

Ord.) 1 alen burkaff. Stjernman Com.

2:233 (1639). Burkaff eller trijp. 2:457(1646).

Jfr Trip.

Burman, m. Borgare. [F. Sv. buraman.]

giöra sin borgeliga ed, och sättia borgen för

sig, at han åtminstone i 6 åhr vil buurman

vara och allan stadzrett uppehålla.

Stjernman Com. 1:748 (1619).

Burspråk, n. Se Söderwall Ord. 1.

Erchebiskop Götstaff.. . drog till

Helsinge-land, hölt burspråk i hwario Sokn. Svart

Kr. 22. i hwart burspråk lätt iu Erchebispen

höre sin oförnuptelige beplichtelse. Ders.

han (konungen) wille genom samtaell och

burspråk, personliga talandes widh almogan,

stilla theras vprorske sinne. Ders. 99. Tå

hölt han (konungen) ett ganska nogsamptBursven

— 135 —

Byka

burspråk medh almogen på gamble Vpsale

högar. Ders. 102. scriffue j ath nogit roop

skedde j distingx marcknath om mesther

Michels predican etc. Saa forwndhrar oss

storligha hwj saadanth schulle ropas j wort

burspraach epther thet athuj j saadane szaker

inthit haffua bestella. Gust. 1 reg. 3:100.

— 2. Hans Konglige Maj:t gick wtt aff slottet

och wp j burspråkett till att tala med

almo-ghen. Carl 9 rimkr. 197 (1587).

Bursven, m. Kammartjenare. Sv. forns.

1: 376. Sv. folkv. 1: 247.

Bursa, f. Kassa (börs, penningpung).

[Mlat. bursa, Mnt. burse.] skal honom för

hvar dag han försummar, afräcknas och

af-kortas både uti kläde och penningar, så

mycket som på then dagen kan belöpa, oeh

komma uti gemene bursan. Schmedeman

Just. 35 (1560). Man skal the fattige föräldrar,

som sine barn haffua hemma ... och icke

vilia låta them tiena, ingen almose aff gemene

kistan eller bursan eller eliest giffua. E.

Erici c i a.

Buske, m. när the Romare såge sin

för-deel, så skulle the sättia troo och lofven

baak om buskan. Schroderus Liv. 210.

Buske, m. Buska, färsköl. Lind Ord.

Buslig, adj. Faslig, hemsk. Denna

kräf-veta... är luden öfveralt med bleka hår,

hvaraf hon ser buslig ut såsom en spindel.

Linné Sk. resa 312.

Buss, m. Plugg. Lind Ord.

Busse, m. Buss. [T. bursch.] Lind Ord.

Butenverk, n. Utanverk. [Mnt. buten,

utanför.] Så borde ingenieuren sij till, huru

Elffzborgh medh butenverck något kunde

vara att hielpa. A. Oxenstjerna (HSH

26:236). Kexholms stadh emot landet

förbättres medh buttenverck anthen aff jordh

eller steenvärcke. Dens. (26:238).

Buter? Lübesk metvurst, Russiske butrar

(troligen felaktigt för Rigiske buttor), rökade

skinkor. Stjernhjelm Bröl. 24.

Butt, adj. Grof, ohyfsad; butter. [T. butt.]

som en dryg och butt skattebonde i en

gäste-budsstufva tränger sig igenom förnäma gäster.

Ehrensten (Lönbom Anek. I. 5:100). Han

är en butt karl. Lind Ord. Utom et

fullkomligt begrep om hvad anständigt och

angenämt är, så blefven I butt. Tessin Bref

1: 267. en butt och sträng sedolära. 2:134.

tvära och butta människor. 2: 292. Hon ...

tycktes vara på sin kant och äfven litet butt

vid första påseende. Dalin Vitt. 5:174.

Naturen gjordt dem butte. Malmborg 83.

jag aldrig sett något kallsinnigare slägte, eller

oginare och buttare i omgänge. Roman 107!

By, m. Stad. itt hws j sådana byy, ther

ingen mwr om är. 3 Mos. 25:31. Timotheus

flydde til Gazara, en fast byy. 2 Macc. 10:

33. Wardbergz by. Gust. 1 reg. 10: 280. en

by benemd Askersundh. HSH 19:183 (1550).

Stocholms by. Messenius Krön. 21.

By bok, f. Stadsbok, stadens lagbok

(måhända den s. k. Bjärköarätten; se Schlyter

SM. föret. I), forbiude wij bådha parthana

nogot hinder, qual eller åwerkan göra på

huan annan pa thessa forma ægor (i

Strengnäs) ... vid plickt oc nefftz som bybochen

inneholler. Gust. 1 reg. 4:134.

Bycka, f. Hynda. [Isl. bikkja.] Klaga

för hunden, at byckian beet. Grubb 416.

Byfogde, m. Stadsfogde. Eneköpingz

Stadz Inbyggere må ... vthwelie sigh theris

eigin Byfogdte. Gust. 1 reg. 2:2.

Bygga, tr. 1. Skapa, bilda. Gudh bygde

ena quinno vthaff reffuet, som han vthtaghet

hadhe aff menniskionne. 1 Mos. 2:22. —

2. Uppgöra, ingå. Så är ock icke lijtet

förnöden till at veeta, hurulunda, med hvem

och uthi hurudana måtto man skal bygga

och hålla venskap. Brahe Oecon. 29. —

3. Böta, laga, lappa, the j båtenom bygde

sijn näät. Marc. 1:19. bruka sitt embethe

och handvärke, som är att bygge ketzler.

Fin. handl. 7:191 (1546). lappare som bygger

gambla kläder. Comenius Tung. index.

Byggenskap, m. 1. Gård och

gårdsbruk. sittia hema wid boo och byggenskap,

bruka åker och äng. Svart Kr. 56. the så

elskade theras åker och byggenskap, at the

läte Gudz Rike fara. L. Petri 2 Post. 145 b.

— 2. Byggande. Han hafver förtrodt sinom

tienarom thet embete, at kunna upbyggia

Christi lekamen, . .. men huru lamt och

sömnigt går thet til med thenna

byggenska-pen. Svedberg Sabb. ro 2:1650. När thenne

grunden är vel lagder, hafver jag varit

sorgfällig om byggenskap på honom. Sabb. helg.

tillegnan.

Byggmästeri, n. Om byggemästerij (De

fabrilibus artificiis, Von den

Bauhandwer-ken). Comenius Tung. 522.

Byggning, f. 1. Byggnad, hans mwrs

bygning war aff Jaspis. Upp. 21:18. — 2.

Byggande, hugga steen til Guds Hwsz

bygning. 1 Krön. 23 (22:2). Tå hindradhe

folcket j landet Juda folcks hand, och

aff-skreckte them aff bygningenne. Esra 4:4.

Byggningsman, m. En som bygger,

byggmästare, bygninges männenar ladhe

grundwalen på Herrans Tempel. Esra 3:10.

tine (staden Tyri) byggningesmän haffua

til-pyntat tigh som alraskönest. Hes. 27: 4. han

förderffuar bådhe bygningzman och bygning.

P. Erici 3: 84 a. Kyrkionnes bygningzmän.

6: 79 b.

Bygla, f. Bygel. Honom släpadhe een

häst till döds, ther footen var fastnadh i

byglon. L. Petri Kr. 62.

Bygång, m. hon haffuer ingen tijdh ...

at förspilla medh dantz, medh bygångh, medh

squaller. J. Bot vi di Brudpred. 55.

Byka, tr. magan mere styrkes genom

ett stycke saltachtigt kött, än genom then

bästa soppan, althenstund thet förra styrkerByke

— 136 —

Byssja

magan, thet senare byker (urlakar) och gör

honom slapp. Lindestolpe Surbr. fråg. 48.

Byke, n. Byk. Hafva et fullt byke. Lind

Ord. Hon har så länge klappträ brukat,

Och gjort så rent i sina dar, Tils hon et

flygtigt hjerta mjukat; Men lär i byket sjelf

bli qvar. Dalin Vitt. 4:371.

Bylta, f. Bylte, byltor. Gust. 1 reg.

10:180. Jagh taar bylthan och korgen medh

hast. Olfson Tre vise män C 2 b.

Byman, m. Stadsbo, borgare. [Isl.

bymaÖr.] oss elskelige bymen i Köpingh.

Gust. 1 reg 6:49. Borgare och Byeman.

Stjernman Com. 1:598 (1614).

Byndel, n. Bundt, knippa, knyte. [T.

bundel.] uthi itt Byndel, uthi itt Knyte ...

sammanfatas. A. Andreæ Tillegnan af L.

Petri Dial. om mess. A 3 a. Mijn

öfverträdelse är försigld lijka som vthi itt byndel,

och tu haffuer inknyytt mijn misgerning.

L. Petri Jobs bok 14:17.

Byra, tr. Skålla; skölja med hett vatten.

(Se Rietz.) barka, byra och passera

allahandha slagh lädher. Skråord. 38 (1596).

Byra drickestunnor. Lind Ord.

Byrdig, adj. Genom börd berättigad,

arfsberättigad. han war byrdig till Rijket

effter sin fadher. Svart Kr. 104. kunne

icke the bönder ther nu sittie opå (på

egendomen) med nogon skääll bewijse att the äre

rätt byrdige till, vthan berope sig allenest på

gammel heffd. RR 26/s 1546.

Byrgdaman, m. En som inbergar,

skördeman, [af F.Sv. byrgp, inbergning.]

iagh vpfylt haffuer wijnpressen, intet mindre

än sielffue byrgdamännenar. L. Petri Sir.

bok 33:17.

Byrännare, m. Landstrykare.

Byrän-nare, Erro, errans, vagabundus. Helsingius.

Bysa, f. Byse, m. ? Fiskarfartyg. [Mlat.

busa, bussa; Isl. buza; Mnt. buse, T. biise,

f., litet fartyg till sillfångst.] lathe byggie

... Häringzbysser effter thett sätt som the

bruke Westwartt till fiiske. RR 87/s 1548.

de som kunna bringa uti fahrvatnet och til

fisket goda tjenliga och varacktiga sillebyser,

the samma skole på bemälte byser niuta

vidh tullens ehrläggiande en hel monterat

skepps frihet. Stjernman Com. 3: 767 (1669).

(de som) understå sig släppa sielfva

sillefisket ... och låta bruka desse byser på fräckt

eller någon seglation ... (skola hafva) bysen

förvärkat. 3: 768. noot och näät, krook,

kat-zor, rysjor, håmar Upfylla tidt med fisk skipp,

skutor, bysar, pråmar. Spegel Guds verk 188.

Byske, Bösk, Böske, n. 1. Buskskog;

ris, buskris. Byske, Arbustum, Gesträuch.

Schroderus Lex. 8. må effterlåtas at hugga

svedhieland ... i the bysken, ther hvarcken

bärande trää eller timber eller

byggningz-vercke skeer skadha. Stjernman Riksd.

2:1007 (1642). Gödzler kan man föröka, ther

man theruthi legger halm, huussopor, skiäf-

vor af lijn, af hampa, spånor af vedh, liung,

eller och medh allehanda små byske blandar.

Risingh 21. han (åkern) moste ... medh halm,

rijs och byske medh eeld öffuerbrennas.

Dens. 25. kom med trehundrade Svenske

kneckter igenom skog och bösk. Girs Joh.

3 kr. 21. månge vordo uthi skoghen ibland

törn och böske slagne. Schroderus Liv.

651. — 2. Boss, halmboss. verldens folk

har hiertan lika fnyske; De fatta synden

snart, som gammalt halmebyske Begärligt

fattar eld. Kolmodin Qy. sp. 2:277.

Byssa, Bössa, f. [Mnt. busse, T. biichse.]

1. Låda, dosa, burk, ask. Pixis, bössa til

at haffua örter eller annat vthi. Var. rer.

voc. G 6 a. Bysse och krws, ther läkedomen

vthi förwarat är. A. Simonis L11 b. kleckte

fram dessa superfina kloklingar, som tedde

sigh hopetals, lika som uthur Pandoræ byssa.

U. Hjärne Orth. 183. een bössa medh

ko-steligh och liufligh salva. Schroderus

Albert. 4:127. — 2. Liten kanon.

Byssegjutare, m. Kanongjutare. [T.

büchsengiesser.] Tormentarius, bössëgiutare.

Var. rer. voc. D 2 a. Byssegiutherne ... måtte

vpwaske och försmelthe allt koperwask och

vpgiuthe thet vdi godhe och warafftige schytt.

HSH 27:180 (1565).

Byssehus, n. Tyghus. [Mnt. bussenhus,

T. büchsenhaus.] Hwij haffwe i ... giordt

kyrkierne till Byssehws, hestestall, kruttorn.

Ernhoffer 5lb.

Byssekrämeri, n. Handel med

små-kram. [Jfr D. bissekram, bissekræmmer.]

den handell som dee fremmande och

serdeles dee Danske drifue med allmogen ...

med deres bysse-krämerij, de Danske löpe

landed op och neder med. Landt: instr.

106 (1616).

Byssepulver, n. [Mnt. bussenpulver, T.

biichsenpulver.] Bysse puluer eller krut.

Fin. handl. 4:122.(1556).

Bysseskytte, -skyttare, m. En som

skjuter med "byssa" (kanon), artillerist.

[Mnt. bussenschutte, -schutter; T. [-büchsen-schätze.]-] {+büchsen-

schätze.]+} en gammall gråskallot bösseskötte

... skööt aldrigh feell. Svart Kr. 89. Vid

hvart skytt (kanon) var en eller två

bysse-skyttare förordnade. Röding 171. haffue

wpseende med bysseskytterne, att the icke

lade (ladda) skytten medh mere krwdt, än

them böör göre, och skole the försöke hwad

krafftt krwtedt haffuer, för än the h.the lade

skyttenn ther medh. Fin. handl. 3: 226 (1555).

forsöke the bysseskytter, som äre opå Ny

slott, om the och well kunne sichtte och

rett skiuthe. 4:97 (1556).

Byssesten, m. Sten, hvarmed "byssor"

(kanoner) laddades. [Mnt. bussensten, T.

büchsenstein.] en godh steenhuggare som

kan hugga byssosteen. Gust. 1 reg. 8: 66.

Byssja, Bössja, f. 1. Boss, ströhalm

under kreatur, the (kalfvarne) skola ickeBysven

— 137 —

Bång

liggia i sin egen träck, uthan altijd rensas

under them och offta gifvas them ny bysia

eller ströö. Colerus 2: 37. — 2. Läger för

svin. en oren so tilbör een oreen bössia.

Schroderus Kysk. speg. E 4 b. han såsom

itt svijn ligger uthi bösian. Cogn. 91. Een

laat dräng och varm säng skilias så nödigt ååt

som soon uhr byssian. Bondeprakt. F 8 a.

Bysven, m. Stadstjenare, polisbetjent.

Illgärningsmän genom bysvennen [lictor]...

måghe fast tagas. Comenius Tung. 668.

Sbirri, bysvenner. Laurelius Påf. anat. 186.

Bytelig, adj. Som kan ombytas,

förändras. moste man och tillse hvilka

book-stäfver som äro byteliga. Rudbeck Att. 1:18.

Bytteöl, n. Besök på flera ställen under

samma resa; "fara i byttöl", helsa på

öfverallt, der man färdas fram. (Rietz.) the

som dragé wmkring wdi bythe ööll, på horerij

eller med andre theris pimpe ärender,. ..

wille alle haffue frij kost och täring hoos

prester, ländzmän och andre wore

wnder-såtter. Fin. handl. 4:196 (1556).

Byxtjuf, m. Ficktjuf. dierfve

byxetiuf-var. Spegel Guds verk 64.

Båda, f. Klippa i hafvet, som endast

räcker upp till vattenytan och märkes af

vågornas brytning deremot. (Rietz.)

Emellan Hangöö udd och thetta skiäret (Segulskär)

äre bodor långt til siöss. J. Månsson 10.

en hoop medh små klippor och bodhar. Ders.

Både, pron. Neutr. sing. Tu skalt icke

bära skökio löön eller hundapenningar vthi

Herrans tins Gudz hws, ty bådhe är

Her-ranom tinom Gudh een styggelse. 5 Mos.

23:18. Mongahanda wigt och mååt, bådhe

är Herran om een styggelse. Ord. 20:10.

Thet war bådhe jemmerlighit, at folcket så

alztinges förskreckt, och offuerste Presten så

bedröffuat war. 2 Macc. 3:21. the Saduceer

säya, at ingen vpståndelse är, och ingen

Ängel och ingen Ande, men the Phariseer

bekenna bådhe. Ap. gern. 23: 8. — Neutr.

plur. the woro bådhen naken, menniskian

och hans hustru. 1 Mos. 2:25. the wore

bådhen Abraham och Sara gammul. 18:11.

Itt hörande öra och seende ögha, Herren

gör them bådhen. Ord. 20:12. then thet

fåår höra, honom skal gella j bådhen hans

öron. 1 Sam. 3:11. Hwadh skal man tå

aff the bådhen vthwelia? Pred. 9:4. han

... aff bådhom haffuer giordt itt (o noi-f\aa.q

zà à|xcfoxepa sv). Eph. 2 14. — Mask. plur.

och giorde bådhe itt förbund medh hwar

annan. 1 Mos. 21:27. the skola offra en

vng stwt och en wädhur aff hiordenom, the

bådhe vthan wanck äro. Hes. 43: 25. sadhe

han thet bådhom sinom brödhrom. 1 Mos.

Båffel, se Buffel.

Båga sig, refl. en angenäm flod, som

bågar sig fram emellan klyftorna. J.

Wallenberg 204.

Båge, m. 1. Regnbåge. Min bogha

haffuer iagh satt j skynom ... Therföre skal min

boghe wara j skynom. 1 Mos. 9:13, 16. —

2. Stråke. [T. bogen.] Nycklegijgans sträng

den styfva boge skurar. Eurelius Herden,

tillegnan.

Bågsäck, m. Koger. Corythi,

bogha-secker. Var. rer. voc. L1 a.

Bål, m. Stam (på träd), qwistana haffwa

theras lijff och grönsko aff bolen, och kunno

inghen fruct göra medh mindre ath the äro

sitiandes j bolen, och fåå theras krafft aff

honom. O. Petri Men. fall E 7 a. såsom

een Eek och Lind, som än nu haffua bolen,

ändoch theras löff affslaghen warda, Een

heligh sädh skal sådana bol wara. Es. 6:13.

alle himmelens foghlar såto på hans kullfalna

bohl, och all wildiwr ladhe sigh på hans

aff-hugna quistar. Hes. 31:13.

Bål, f(?). Bål (af ved). Ve, Sodom, ty

en bål tu sielf i afton tänder. Kolmodin

Qy. sp. 1:28. timra up then alrastörsta bål.

1: 47.

Båldeligen, adv. Djerft, dristigt,

hörandes man .. . ursächta honom, som giordt

sin möijeliga flijt, och boldeligen budit til

at bära fram, där til hans axlar voro

försvage. U. Hjärne Orth. 123.

Bålverka, intr. och tr. Göra bålverk,

förse med bålverk. [Mnt. bolwerken.] lathe

skantze och bulwärke innen for muren. Fin.

handl. 4: 265 (1556). när man gick till storms

emot staden, befanns också, att invånarne

... låtit bolverka för portarna. Hallenberg

Hist. 3:28. de begofvo sig innom den utaf

dem tilförene bolvärkade porten. J.

Werwing 2: 36.

Bålvirke, m. Bålverk. [Isl. bolvirki.]

upresandes här och ther torn och bolvirke.

Schroderus J. M. kr. 329.

Bång, n. Ljud (bingbång). Juleklockorna

(ljuda) med heligt bång. Spegel Guds

verk 162.

Bång, adj. Rädd, modfäld. [T. bang.]

blef han så ångse och bång, at han öfvergaf

befästningen. Tegel Er. 14 hist. 281.

Bång, f(?). och n. Ängslan, räddhåga.

[Mnt. bange.] han för hiertans wee och

werck skul icke retzligha kan weta huart

vth han sig wenda skal. Ja sådana bång

warder honom tå, at hela werlden icke är

honom wijdh nogh. L. Petri Skyld. E 8 a.

Min owen gör migh så stoort bong. Psalmb.

1572 19 a.

Bång, Bångt, adv. Ängsligt,

bekymmersamt. [Jfr T. es wird bange.] så skal idher,

som sittien så oredde, warda bång. L. Petri

Jes. proph. 32:10. När Sivardh thet förnam,

vart honom bångh. Kr. 33. them skulle

warda illa widh och bong nogh. Chr. pina

P 4 a. Tå var Söfverijn Norrby bångt at

komma uth genom Sundet. Girs Gust. 1

kr. 29. Konungh Erich vardt bångdt i sinnet.Bångas

— 138 —

Bäfvenhet

Er. 14 kr. 89. tå bleff honom bångt om

hiertat. Ders. 107. När desse förnummo,

det fienden var 80000 stark ... vardt dem så

bångt at de ei viste hvad de göra skulle.

Joh. 3 kr. 38. Öfverföll så Hannibal... the

Romares lägher oförmodeligen och giorde

the Romare myket bångt. Schroderus Liv.

311. emedan menniskian sigh uthi Gudz

vilje icke begifva, och hielpen af honom

förvänta vil, så är henne thes bångare.

Kors. 268.

Bångas, dep. 1. Bråka, streta, möda

sig. Konungar brytas och bångas ... medh

penningar, gul, selff och stoor herligheet.

L. Petri / Post. F4b. hvad Pålen

vidkommer, så bongas theras konung med intet

högre, än huru han må oss ett krig påföra.

Gust. Adolf Skr. 210. Lax, som vida går

och bångas, I Svenska strömmar kan så lätt

och ymnigt fångas. Spegel Guds verk (1745)

89. en menlös fisk med skadekroken bångas.

Kolmodin Qy. sp. 1:39. Tig stilla, mitt

förnuft, låt dig af trone fångas, Ty du

förgäfves dock med dina tankar bångas. 2:33.

— 2. Yfvas, stoltsera. the gå och svantza

med släp, och bongas med utspenta kiortlar.

Svedberg Casa 151.

Bångas, dep. Vara rädd. [T. bangen.]

at vij ey skulle skräckas och bångas, I

himmelen ha vij medlare många. s. Brasck

Förl. sonen Ila.

Bånghet, f. Ängslan, rädsla, hjertans

ångest och bångheet. Schroderus Kors. 10.

Bångighet, f. Ängslan. [T. bangigkeit.]

Hiertebångigheet. Stjernhjelm Fredsafl.3

intr.

Bångsam, adj. Bångstyrig. Bångsam,

Effrenatus. Schroderus Lex. 79. ofredeligh

och bångsam. L. Petri Kr. 37. Hugsens

blinde, bångsame reetningar. Stjernhjelm

Lycks. är.

Bångse, adj. Bångstyrig. Bångse,

Tu-multuosus. Schroderus Lex. 81.

Bångse, adj. Rädd, ängslig, en

syn-nerligh siukdom och kranckheet, then man

kallar Incubum, gör menniskian i sömpnen

så bångse och ångerfull, at hon ock offta

inbiliar sigh at thet är en ande och itt spöke

för handenne. A. J. Gothus Theor. 247.

Ähren j för reesan bångse? Prytz o.

Skottk. B 2 a.

Bår, n. ? Båår, Flocci, das unnütze Ding.

Schroderus Lex. 49.

Bårdskärare, se Bardskärare.

Bårnät, n. (Bonnett?) han sköt på samme

markarlar att de fölle nedh af merserne och

neder på bårnätet then ene efter then andre

och ingen fördristade sig sedan dit upp. R.

Ludvigsson 268.

Båsa, intr. Göra bås. [Isl. basa.] then

bittida båsar Får offta seent koo in om låsar.

Rondeletius 10.- Det är icke åt båsa för

oburit fä. Rhodin 33.

Båt, m. Vinfat, hållande omkr. 180

kannor. [Sp. böta, T. boot.] Een båth

Mal-mesij eller Candijss vijn håller 3 ååhmer.

Een båth Sächt håller 3 ååhmer. A. J.

Gothus Räkn. 132.

Båta, intr. Hafva båtnad, vinning, huar

szamme Söffuerin norby wille ... giffua sig

her noger stædis in j landit... wela the tha

... fölgie honum saa wth ighen, att han föga

baatha schall. Gust. 1 reg. 3: 54. wij båte

så föge på thenn bränning ... vtan tage fast

större skade. RR okt. 1544. Hoo haffuer

någhon tijdh båtat ther vppå, at han haffuer

leghat honom til filtes? L. Petri Jobs bok

9: 4. så båtar ock ingen ... ther vppå, at

han giffuer sigh til kamps medh Gudh. 3

Post. 46 a.

Båtan, f. Båtnad, vinning, ath man låter

sigh nöya är båtan noogh. NT 1526 1 Tim.

6: 6.

Båte, m. Båtnad. [Isl. bati.] Ther aff

hade vij Jithen båthe. Hund Er. 14 kr. v. 180.

Båtelig, adj. Båtande, vinstgifvande.

Är icke mykit båteligit, at menniskian ...

ei vil betrachta sin dödelighet. Svedberg

Ungd. reg. 302. båteligh, quæstuosus,

lu-crosus. Comenius Tung. index.

Båtna, intr. Gifva båtnad, gagna. [Isl.

batna.] än doch the släpa nogh och draga,

så är thet likwel förgeffues, thet båtnar them

intet. L. Petri 1 Post. Z5a. en saligh

endelycht båtnar mera än gull och silfver.

Schroderus Kegel. 456. sådane medel...

som både förslå och båtna til rijkzens

styrelse, hägn och försvar. Stjernman Riksd.

2:1236 (1655).

Båtning, f. Båtnad, vinst, inkomst, een

pijgha som hadhe en spådoms anda ... droogh

sina herrar mykin båtning til medh sin

spådom. Ap. gern. 16:16.

Båtnyttig, adj. Tjenlig till båtfart.

(undersöka) strömmarne ... om the kunna göras

bååt nyttige eller navigable. Bidrag 3:71

(1630).

Bäckslem, n. Beckiasleem behaghar

honom wel. (Glossa: Thet är kötzligh wellust

och godha daghar.) Job 21:33. [Luther: der

schlam des bachs.] Den nya öfvers, har

orenlighet.

Bäfning, f. Skakning. Vettensicaper och

bokliga konster lågo ännu i lägervall efter

de stora bäfningar, som Svenska regeringen

undergått. Dalin Hist. III. 1:322. Af tidens

bäfning rörs den största monarki. Vitt. 3:212.

Bäfsam, adj. Bäfvande, ett ängzligt och

bävesampt anskrij. Schroderus Liv. 617.

Bäfven, p. adj. Bäfvande, hoo som ey

för kruut och runde loo var bäfven, Han

spänte bältet kring och greep til snäll

karbin. Eurelius Vitt. 34.

Bäfvenhet, f. Bäfvan, förskräckelse och

bäffuenheet. P. P. Gothus Ff i a. the

bliffua i ewiga bäffwenheet, skälffua ochBäfvergäll

— 139 —

Bära

rätzla. P. J. Gothus Synd. sp. G la. een

gruffuelig bäfuenheet... vthi alla kropsens

inwertes och vthwertes lemmar. Ders. K 8 a.

Bäfvergäll, m. Biurens . . . bäbergääl.

Spegel Guds verk 236.

Bäfving, f. Bäfvan. [Mnt. bevinge.]

them war bäffuing och häpenheet på

kommen. Marc. 16:8. kenna sin stora brwt

... och ther medh komma til en ånger och

bäwinge widh sich sielff. O. Petri Men.

fall K 7 a.

Bägga, f. Tacka, fårhona. een bägga

är drächtig uti fem månader. Colerus 1:

358. Om beggan, som lambat hafver, vil

icke kännas vid sitt lamb. 2:128. Bägga,

bägsa. Lind Ord.

Bäla, intr. Bräka. Här haar han (målaren)

sat it lam, som synes villia bäla. Spegel

Guds verk 269.

Bälg, m. Buk. [Isl. belgr.] plösa (fylla)

sin bälg. Moræus 390.

Bälgpipa, f. Säckepijpa eller Bälghpijpa.

Helsingius.

Bälgpipare, m. Säckpipeblåsare.

Ven-tricularius, belgpipare. Var. rer. voc. 0 4 a.

Bält, n. Skällande. [T. gebell.] hunda

bäll.^ Messenius Signill 5.

Bältare, m. Gördelmakare, sadelmakare.

Bältare, zonarius, cingularius. Helsingius.

olaff beltthare ... motthe frij och obehindret

medt hans ærbetis werck, riidtygh och annen

deel -som han giort haffuer, giffua sigh nidh

wtij smaalandt ath forytthra thet. Gust. 1

reg. 3:281. the szom kunde smijde och

förtinne thet tunne bläck, szom Bältere bruke

pläge. RR c/e 1544. (I mandat om köphandeln

1546 upptagas Sadelmakare och Bältare

såsom särskilde handtverkare.)

Bälterör, n. Pistol. Kallades äfven

Sadel rör. Adlersparre Afh. 221.

Bältesknif, m. Ett slags dart. Röding

156.

Bända, tr. Spänna, böja. [Isl. benda.]

en man bende sin bogha hårdt, och skiöt.

1 Kon. 22:34. Bendt boghan medh tinne

hand. 2 Kon. 13:16. Jagh vill min boga

kraftigt bända. Tisbe 18. Dijns ögons strålar

... Ha bänt mitt sinne Under tiänstbarheets

ook. Stjernhjelm Fångne Cup. 5 intr.

Bände, n. Hylla. (Se Rietz bänna,

bänne 2.) Ehvart jag mig omkring uti mitt

visthus vände, Satt hunger här på krok, ther

armod låg på bände. Kolmodin Qy. sp.

1:495.

Bänk, m. Sittbänk. Gud forlate thet

them aff wort clerckerij som all then owilie

bruggit haffue med theris nye ewangelium

som Luther haffuer dragit unden benken.

H. Brask (HSH 16:125). (barnen) gå vth

med benken (kunna ej gå för sig sjelfva),

och sugha än nw aff spönan. O. Petri 1

Post. 134 b. een ting, then han serdeles

elskar, låter han icke wräkas j wrå, eller

vnder bencken. L. Petri 1 Post. Tia.

Skrymtachtige Scribenter sticka under

bänc-ken, öffverhölia och nedergraffva- laster och

allehanda misshandel. Phrygius Agon 43.

til hofva är list, bedrägerij, falskheet och

fuch-svantsande så gäfft och gängse, at then som

icke väl höflat är, moste liggia baak om

bänken, och blifva uthhvislat. Schroderus

Hoflef. 145. — Bänk i tingssalen. (Se

Schlyter Ord. Ëingbenk.) bediom vi eder at)

ville settie vp vj (6) aff edre swäne och vj

aff vore med eder pa benken at ranzsaka

thet ärende. H. Brask (HSH 17:71).

Bänk, m. Bank, penningbank. en benck

i hvar stadh eller åth minste i de förnembste

måtte anrättas ... hvarest den torfftige på en

säker pant och för ett redeligit interesse

kunde få up så månge penninger, han

någorlunda kunde tient vara i sin handell medh.

Stjernman Com. 1:715(1619). Länebänck.

2:800 (1656). Vexelbänck. 2:807. man

an-steller j Stokholm en bänk aff lähningar.

A. Oxenstjerna (HSH 37:184).

Bänk, m. Bank, sandbank. Man seer

ved hafsstranderna, när stora stormer äro,

hvad för höga bänkiar och backar de kasta

op aff idelig sten och sand. Rudbeck Att.

1:35. kastade vatnet en sandbänk up. Ders.

Bänka sig, refl. Sätta sig (på bänk).

Lind Ord.

Bänkarmborst, n. [T. bankarmbrust.]

Balista, benkarmborst, boghe som kunde

skiutas stenar oc stoor skot med. Var. rer.

voc. ^ L1 b.

Bänkdyna, f. Dyna, hvarmed i

förnämligare hus sittbänk betäcktes, bænkiadynor.

Gust. 1 reg. 4:37.

Bänkehund, m. Knähund.

Bencke-hundar eller keffvarne. Colerus 2:156.

Bänketing, n. Olagligt, icke offentligt

ting. när någre halssaaker eller andre

vich-tige saaker för handen ähre, tå låte the them

ee som offtast uthi the bänckieting för

gåfvor, mutor och theris egin fördeel skull

uthan Iagh, dom eller rätt öfvertalede,

för-lijkte och förtvstadhe blifva. Stjernman

Riksd. 1:145 (1540). Schall här med

för-budit ware the Bencke tingh, som här till

äre förmyckit brukede, och schole inge saker

försones, för än the lagligen på häredz tingh

äre förhörde vordne. Landt. instr. 7 (1563).

Bänkhård, adj. Eg. Som sitter qvar på

bänken, icke reser sig upp för någon;

förnäm, högdragen, stolt, the sittia

benck-hårde och styldtade medh werldzliga macht

och bijfal. A. Andreæ Försp. till L. Petri

Kyrkost. A 8 b.

Bära, intr. Bäras, dep. the gingo tijt

som wädhret baar. Hes. 1:12. wäderet war

sönnan och liudet aff klockone bar alt vp

ått Socknene. Svart Kr. 15. Denna här

beskrifna storm ... bar gerad åt Skottlands

klippor. J. Wallenberg 138. — B. på,Bärig

— 140 —

Böklare

bära af, taga vägen, waare skiip kwnne

.. . folgies aath alle wthij een flottha huart

thet thaa kan bære paa. Gust. 1 reg. 3:270.

Thenne falla j wanhop ... och wårda icke

hwart thet bär vppå. Försp. till Rom. —

Bära, bäras vid, behöfvas, fordras,

tarfvas. thet bäär icke mykit widh, för än

sådana personer warda förtörnade, ther man

än med them talar sachtmodeligha. L. Petri

Chr. pina a 5 a. Dät bärs så litet vid, at

afsides stiga, förän du genast afledes tillika

ifrån Gud. Hermelin Böa. — Bäras till,

bära till, hända, baars icke bättre till för

honom, än att han ther af Hadingh dräpin

vardt. L. Petri Kr. 16. Så illa baars thet

till för Konungenom, at han ... tappadhe otta

slachtningar. Ders. 45. — Bäras till handa,

vederfaras. (Jesus) hielper migh igenom gå

Ehwadh som helst bärs til handa. Psalmb.

1572 49b. — Bära åt, göra åt, göra

verkan, hjelpa. Thenne trogne varning bar ey

åth. Messenius Ret. D 3 b.

Bärig, adj. Bördig. Finnes icke i vårt

land sådan herligh och bärigh åker som

folket kan önska sigh? Rothovius 4 Pred.

C 5 a.

Bäring, Bärning, f. Bergning. Hafva

sin näring och b. är ett ofta förekommande

uttryck.

Bärma, f. Drägg. [T. barme, bärme;

Mnt. barm, berm.] tag ... bärma aff thet ölet.

Colerus 1: 279. Nytt vijn haar mycken

bärma. Grubb 573. Der du druckit ditt öl,

kan du spilla din bärma. Rhodin 28. Jfr

Pärma, ölbärma.

Bästa, n. Huru mycket har hon til bästa?

Jo, hon har in emot 10000 plåtars ränta

åhrligen. Modée H. Smulgråt 26.

Bästrådighet, f. Aristocratia,

Bestrådig-het, när regementet öffverantvardas någhrom

aff the beste och förnemligeste, hvilka med

enhälligt rådh regeringen förstå oc utföra.

L. Paul. Gothus Mon. pac. 109.

Bätter, Bättre, adv. Sedhan droogh han

bäter (längre) fram tädhan til itt bergh. 1

Mos. 12:8. Ther näst. bortt bäter ligger

Babylon, och än bäter bortt ligger Persen.

Försp. till Es. drogh bäter söder. Svart

Kr. 23. tå moste tu medh blygd begynna

sittia nedh bäter (vid bordet). Luc. 14: 9.

Min ven, sitt vp bäter. 14:10. wardt han

så häpen, at han war ey bätre än dödh (var

nära på död). Judith 13:29. Tå sprang

Biscopen vp, föga bäter än rasande. Svart

Kr. 116. theras troo war ganska ringa, och

fögho bättre än vthsluken. L. Petri 1 Post.

P3a. Jag blef så hårdt hållen, at jag var

föga bättre än förtviflad. Dalin Vitt. 3:343.

Bättringslös, adj. the som obootferdige

äro och bättrings löse. L. Petri 2 Post. 38 b.

Bödel, m. Lictor, stadztienare, bödil.

Var. rer. voc. C 7 a. — Böfvel. Tag mig

bödelen! Ehrenström 40. Bödeln fare i

den gamla narren för sina griller! Knöppel

Mötespl. 8. Hon ... Bedt dem för tusan

bödlar ränna. Lidner 2: 93.

Bödeli, n. Bödelns bostad, som brukades

till fängelse. [Mnt. bodelie, T. büttelei.] en

vthi itt bödelij til daglig pino innestengder.

Uti. på Dan. 605. så håller hon

menni-skionnes hierta j twiffuelsmål oc låter thet

aldrigh komma til någon wiss och

fulkom-ligh tröst, hwilket icke annat kan wara, än

itt daghligit bödhelij. L. Petri Chr. pina

n 6 b.

Bödelska, f. Qvinlig bödel. /Is. Ban.

1: 431.

Bödla, tr. Sikta. [Mnt. budelen, T. [-beu-teln.]-] {+beu-

teln.]+} Pollintor, then som bödhlar eller

sich-tar miöl. Var. rer. voc. N 1 b.

Böfvel, m. Bödel. Illgärningsmän genom

... skarprättare (böflar) måghe ... marteras.

Comenius Tung. (1 uppl.) 668. fängelse,

böfvel, galga. A. Laurentii Hust. 101. en

fattigh syndare (rädes) för böfvelen. Ders.

268. Menar tu, om tu migh ihiälslår, Tu icke

böfvelen på nackan får. Alle bedl. speg. 30.

Böfvelsmat, m. Mat för bödeln. Jag

troor ingen är så låter Som han är, then

bofvelzmather. Moræus 392.

Bögla, f. Bugt, inböjning. Then trinde

figuren ... har ingen . .. bögla, bocht.

Comenius Tung. 760.

Böglot, adj. Bugtig, pucklig. Ett smaalt

änne är svijnachtigt, ett böglott (gibbosus)

åsneachtigt. Comenius Tung. 245.

Böja, tr. och intr. 1. Vränga, förvränga.

Tu skalt icke böya tijns fattighes rett j hans

saak. 2 Mos. 23:6. Tu skalt icke böya

frem-lingens eller thens fadherlöses rett. 5 Mos.

24: 17. Then ogudhachtighe tagher gerna

gåffuor, til at böya retzens wägh. Ord. 17:

23. — 2. Afvika, han .. . wandradhe j allom

sins fadhers Dauidz wägh, och bögde

hwarken på höghro sidhona eller på then wenstro.

2 Kon. 22:2. Största konsten ähr at gå på

en rett fot, och ehuru man moste för

orsaker skuldh understundom göra en diversion

j gongen, at man lijkväl ifrån målet intet

böijer. A. Oxenstjerna Bref 2:385.

Böjelig, adj. Böjd (för). Tobaksrökande

... gör kroppen bögelig til skörbugg.

Lindestolpe Skörb. 21. skarpt och til förrutnelse

bögeligit blod. Surbr. 26. de äre til hastiga

affecter bögelige. Ders. 31.

Böjelignet, f. Böjelse. Then ene hafver

böijelighet och lust at fara til siös, then andre

til landz. Svedberg Catech. företal c 4 a.

Bok, f. Bok (trädet). Böök. Es. 41:19;

60:13. Böök, Fagus. Schroderus Lex. 51.

böketrä. Var. rer. voc. R 4 a. På flakka fältet

haar then hårda eek sig rotat, Samt sköna

böken. Spegel Guds verk 118. Tityre,

tu, som hvilar i skygd af lommuga böken.

Palmfelt Virg. l.

Böklare, Buckler, m. Ett slags sköld.Bol

— 141 —

Bönhas

[Isl. buklari, Mnt. bokeler, F. bouclier.] Pelta,

böklare. Var. rer. voc. L1 b. Tagh skölden

och böklaren, och statt vp til at hielpa mich.

Dav. ps. 1536 35: 2. til enviges kamp skal

ingen gå medh någon slags försilfrat skiöld

eller buckler. Peringskiöld Vilk. 248.

Bol, m. Samdr. af Bödel, Böfvel. Han

är sigh sielff en bööl, sin eghen pijna födher.

Sparman Sund. sp. 179. en afvundz full...

är sin egen bööl. Ders. 181. taag mig en

bööl! Lucidor C l a. håcken tunger bööl!

han haar wäll i dagh så fylt sigh medh

ööl. Tisbe 45. Du biuder hyt gäster, din

gamble bööl; täncker du, wy ha så mykit ööl?

Ders. 56. (Månne de två sista exemplen

höra hit? Kanske till nästföljande ord,

med bildlig bet. stock, luns?)

Bol, m. Bål, stam. Fast vijnträäts bööl

togs bort, een tälning oss doch gläder.

Eu-r elius Vitt. 78.

Bön, m (?). Loft, vind. [Mnt. bone, T.

bühne.] Contignatio, böön oghan [ofvan) på

bielkalaghet, lofft eller saall. Var. rer. voc.

G 4 b. han föll nedh vthaff tridhie bönen.

NT 1526. Ap. gern. 20: 9. (Bib. 1541: botnen.)

ofvan oppå sahlen (/ Visby slott) ... ähre

stora spannemåhls och proviantz böhnar, så

låga att man knapt kan der uthj gå räter.

HSH 29:374 (1652).

Böna, intr. Bönfalla. [Isl. bæna.]

Ther-före badh iagh, och migh wardt giffuit

förstånd, Jagh bönte, och bekom ther med

Wijshetennes anda. L. Petri Sal. vish. 7: 7.

Böna, tr. Rengöra (träkärl), på thet man

kan bekomma thes mehra flöter, skal man

låta them (mjölkkärlen) böna medh

libbe-sticka. Colerus 2: 21. Siuda ... eenerijs och

ekelöff, och tvätta eller böna bunkarna. Ders.

Böna, f. Brukas (såsom Mnt. bone, T.

bohne) i bet. af någonting värdelöst. All

theris troo loffwen ... Hon är ey wärd een

böne. En liten Crön. K 3 a. Then arbet

icke vill belöna, Han är doch aldrigh värd

en böna. R. Foss 450. the achta een lögn

icke högre än een böna. Schroderus

Hoff. väck. 336. Thesse lärjungar äro mächta

sköna, Som äre icke värde een ruten bööna.

S. Brasck Ap. gern. E 2 b. det duger icke

det ringaste och är icke värdt een utgammul

böna. U. Hjärne Orth. 149. När sanningen

kommer till röna, är lögnen ej värd en böna.

Ordspråk.

Bonefart, f. Vallfart, pilgrimsfärd. [Mnt.

bedevart, T. betfahrt.] Pelegrims resor eller

bönefarter. R. Foss 220. medh the

bönefarter och aflat hafver ijdel boofverij och

bedrägerij varit. Ders.

Bönegärd, f. Frivillig, ej påbjuden gärd.

bönderna ... ære veluilioge til ath vthgöra

för en bönegærd höö huarie xij skattabönder

om eth gott vintherlass. Gust. 1 reg. 4: 365.

Bönehjelp, f. == Bönegärd. må tu

wäl handla mett presterne och bönderne ...

såå att the komma them till hielp på skipenn

mett någhen ringa gerd ... dog så att thet

kommer oss inthet widtt, vthann elles för

en bönehielp. Gust. 1 reg. 8:220.

Bönehåll, n. Förböner. [Isl. bænahald.]

Thetta (att få en viss man till kapellan) är

allés vörå (konventets i Skeninge kloster)

öd-myka bön oc viliom vi thet förskylla med

ödmyukt bönehaal nat oc dag bediandis för

eder nad. HSH 17:74 (1523).

Bönemål, Bönsmål, n. Frieri.

Bönemål, Petitio conjugalis. Schroderus Lex.

87. Thenna jungfruna .. . begiäradhe Hother

sigh till hustru af hennes fadher, men een

mächtig Förste ... hadhe ock hafft ther samma

bönemåhl. L. Petri Kr. 23. väcker Kong

Rolof sitt bönemåhl, så jungfrun thet hörde.

Verelius Götr. 147. Jokul begynte sitt

bönsmål till Olof (en kungadotter), att få henne

till hustru. Reenhjelm 83.

Bönesedel, m. Sedel, innehållande ett

tillkännagifvande om någon händelse,

hvilken kungöres från predikstolen att blifva

föremål för församlingens böner, när wij

höre j wåra församblingar aff Böne zedlerne

huru Gudh thenna ödmiukar och j nödh falla

läter, men en annan vphöyer och hielper

vthu nödhenne, så skole wij såsom theras

brödher och systrar alle för them

ödmiuke-liga tacka och bidia. P. Erici 5:239 a.

Bönfall, n. är wår willie ... atj . .. wele

begiffue sådana eders bönfall in till oss.

Gust. 1 reg. 7:9.

Bönfallen, part. pret. Bönfallande, j äre

begären och bönfalne tiil oss ... atuj wilde

stadfestä thet wall. Gust. 1 reg. 6:118. i

äre bönfalne til oss för eders frende. 6:275.

Han screff them gunstelige och endeles

bönfallen till att the skulle wähll göra och

komma honom till vndsettning. Svart Kr. 73.

Bönfällig, adj. Bönfallande. Szå äre

och dhe godhe männ bönnfeliige til h. N.,

att h. N. wille tillata ... Gust. 1 reg. 7: 72.

Bönhas, Bönhås, Bönås, m. [Grimm

Wört. bönhase, "eigentlich bodenhase,

na-mentlich ein schneider, der kein meister ist,

heimlich unter dem dache, auf der bühne,

auf dem boden arbeitet, wie ein gejagter

hase auf den boden flüchten musz". Jfr

Skråord. 124 (1536): en part aff borgerne

her j Stocholm plega mygit bruge

fremmande Screddere (och en part thorn ther i

then motten föga forfarenhet haffua) huilka

the besluta och innelucka vdij theres huss

ock wåninger, szå ath them ingen beslå kan.]

Ingen bönås, men mesterskreddare jagh är.

S. Brasck T. krig. I 2 a. eder för en narr

och för en bönhås skälla. Düben Boil.

skald. 27. Jag är allenast ännu en klåpare

och bönhås i detta handvärcket.

Lagerström Pol. kannst. 27. den gjutnings

konsten ... ganska sällan lyckas, i synnerhet

när profven göras af bönåsar. SahlstedtBönhasa

— 142 —

Börligt

Tuppen om sagan 8. Kolmodin (Qv. sp.

2:176.) brukar bönhås om en usel läkare.

Bönhasa, Bönåsa, intr. och tr. Vara

bönhas, fuska. [Mnt. bonhasen, T. [-bön-hasen.]-] {+bön-

hasen.]+} dem, som komme ifrån

landsbygden, och settie sig neder på Mallmerne till

att bönhoasa, som man seije pläger. Skråord.

38 (1616). Lährepoikar... blifva aldrig deras

lähreåhr hoos mästerhe uth, uthan dem

förlöpa, och ... settia sig neder i städerne och

bönåsa. Stjernman Riksd. 2:1148 (1649).

bönhasa i hvarjehanda sysslor. Carleson

4. Om jag skulle .råda en bonde ... at köpa

ur staden alt det han bönhasar hemma, så

giorde jag orätt. Dens. 40. bönhasa med

hjulmakeri. Dens. 51. bönhasa bort det sköna

till ett fånigt prål. Thorild 3:210. Bönåsa.

Lind Ord.

Bönhörlig, adj. Värd att bönhöras, tin

grååt är anammeligh och titt suckande

bön-hörligit. Schroderus Kegel. 215.

Boning, f. Vind, loft. [Mnt. boninge,

T. biihnung. Jfr Bön.] En förnemligh

tullenär uthi Vijborgz stadh ... uphängde sigh

på sin egen boning. Kemner 72. Thet är

fuller allgemeent, at han (spanmålen) hålles

vel torr antingen på boningar eller luffter,

eller i torre groopar. Risingh 31. til

kornhus brukas mest i alle land bönningar eller

lofft._ Dens. 32.

Böra, v. Thetta är thet Leuiternar böör

[tillkommer, åligger). 4 Mos. 8:24. vthi the

stycker som min Fadher tilhöra, bör migh

wara. Lue. 2:49. Then äldste skal tala, ty

thet bör [tillkommer, anstår) honom, såsom

then ther förfaren är. Syr. 32; 4. gåffuo

the steen och trää sådana nampn, som them

intet boorde [tillkommo, passade). Vish. 14:

21. honom borde icke [han borde icke få)

leffua lenger. Ap. gern. 25: 24. I gåår borde

(gälde) migh, j dagh tigh. Syr. 38: 23. wij

på idher tencke, såsom thet bör sigh [är

tillbörligt) at tenckia på brödher. 1 Macc.

12:11. wij icke sökte honom (Gud) såsom

thet boorde sigh. 1 Krön. 16 (15:13).

Börd, f. Foster, såsom eenne quinnos

otijdhigh börd see the intet solena. Ps. 58:

9. födha otidhogha börder. P. Erici 4:45 a.

Börd, m. 1. Skyldighet, åliggande. De

Stockholmiske lotsarnes egentelige börd och

plickt är att lotsa de ifrån staden utgående

till Dalerön och Sandhamn. Stjernman

Com. 5: 637 (1697). Konungar likna

himmelens planeter;... bägges börd är at under

et ouphörligt lopp hålla verlden i ordning.

Tessin Bref 1:188. Min börd är at rikta E.

K. Höghets syfte på Svenska mäns välgång.

2:201. Stora herrars börd är at sysselsätta

stora konstnärer. 2: 344. — 2. Tur, ordning.

[Holl. beurt.] när börden dem (lotsarne)

träffar med Kongl. Maj:ts egne skepps lotsande.

Stjernman Com. 5:641(1697). lotsarne (skola

lotsa) ... efter de dem emellan särskilt af-

fattade börder. 5: 650. Kunna de förtära andra

menniskor, tänkte jag, så lär väl börden

äfven komma till mig. J. Wallenberg 135.

Börda, tr. Lägga börda på, lasta,

betunga. [T. biirden.] iu nemmare hans

bort-färd vaar, iu större steen bördade kärleeken

på hans hiärta. U. Hjärne Vitt. 51. Lät

oss af korsset ditt eij altförmycket bördas.

Rydelius^ Vitt. 67.

Bördeliga, adv. Såsom en börda, på

betungande sätt. [T. biirdlich.] iac kunde

icke lengre bördeliga liggia ten värdige fadren

Bispen på halssen. Fin. handl. 6:275 (1549).

Bördeman, m. Ätteman, stamfader..

Noah .. .Jag är utaf tin ätt,... Tu äst min

bördeman, iag tin bröst arfving. Spegel.

Guds verk 85.

Bördig, adj. Skyldig, (af Böra.) Troen,.

kärleken och hoppet... styra oss til dät vi

Gud äre bördige. Hermelin B 8 b.

Bördlös, se Bör lös.

Bördsbref, n. Skriftligt intyg om

hederlig och äkta börd. [T. geburtsbrief.] ingen

varder promoverad til någon gradum eller

antagen til något anseenligit embete, för än han

hafver lagdt fram sitt bördzbreff och låtit see,,

att han uthaf ährligh slächt och föräldrar

födder är. J. Rudbeckius Kon. reg. 68.

Bördsdag, m. Födelsedag. A.

Nicander Vitt. 244.

Bördslem, m. Födslolem. U. Hjärne

Surbr. 26.

Bördsregister, n. Slägtregister. Neh.

7: 64.

Börfast, adj. Qyarhållen af brist på

förlig vind. Säll den som fooga kan sig

vijsligt effter vind ... Och när han börfast är,,

mäd tålmod väntar böör. Columbus Poet.

skr. C 2 a. the någhre daghar aff ett stoort

nordan vädher lågho böörfaste. Schroderus

Liv. 421. Livius lågh vid Delium någhre

daghar börfast, ty emillan öijarna Cyclades

... är altidh bläst och hårdt vädher. Ders.

582. Nordanvädhret . . . them uthi någhre

daghar hölt börfaste. Ders. 583. Flottan ...

måste ligga börfast för et continuerligt

mot-väder öfver 6 veckors tid. Lönbom Hist.

märk. 4:109 (1675).

Börja, intr. När hon borde (började)

brefuet läsa, tilrade tårar af kinder. Tisbe 36.

Börlig, adj. Tillbörlig. [Mnt. borlik.]

ær icke börligit ath wij skole mistæ (våra

gods). HSH 20:290 (1510). Jag försökt at

mäd en brudlöfts dikt På thenna högtijdz

dag tee fram min börlig plikt. Lucidor

G la.

Börlighet, f. Tillbörlighet. Män hvart

gåår iagh min koos, Mäd fåfäng orde-prakt

en sådan hieltes roos, Som effter börligheet

ey skrifvas kan, afskrifva? Lucidor T 4 a.

Börligt, adv. Tillbörligt. Här veet jagh

... Hur som jagh rättlig skall min Jesus

börligst ära. Lucidor Cc2a.Börlös

— 143 —

Cinamen

Börlös, adj. Utan förlig vind. [Mnt.

borelos.] Paulus måtte ... liggia lenge

bördlös. ^Rolander 18.

Borr, m. Bör, medvind. [Isl. byrr.]

Seglen mädhan i haffuen börr. Messenius

Blank. 19.

Borst, m. och f. Borst, helbregda svijn

bära sina börster rätt upp. Colerus 2:212.

håret reser sigh som börster i ända. U.

Hjärne A ni. 254. Börst. Lind Ord.

Borsta, tr. Borsta. Borsta och kämm

titt håår. Colerus 1:377.

Bösk, se Byske.

Bössa, se Byssa.

Bössja, se B y s s j a.

Bösta, tr. och intr. Klappa, bulta, slå.

[Isl. bey sta.] klappa, bösta, pulsare.

Comenius Tung. index, böstadhe (dem) ...

medh yxehambrar. Svart Kr. 156. Huden

... böstas med een klubba. Colerus 1:324.

Råkade jagh honom, jagh skulle honom bösta.

S. Brasck Ap. gern. F 2 a. the bösta

sönder hvar min knoot. Chronander Surge

D 8 a. ditt svärd, hvar med du mången gång

haar Böstat på fiendens rygg, icke mindre

än slagan på lofven. Leyonstedt 13. Des

hiärta i dess lijf mån som een slägga bösta.

Eurelius Vitt. 28.

Böste, n. Skinka. [Isl. beysti.] Vår

svånge magha oss tå mätta löste Medh en

torr spikebogh och fläske böste.

Schroderus J. M. kr. 147.

Böta, tr. Böta. bättra, försona. [Isl.

bæta.] huad feil och brister på färde äre

skole thill thet beste bötas. Gust. 1 reg.

6: 56. Unn migh o Gudh så lenge leffua, til

thes iagh bööter mina synder. P. J. Gothus

Rel. art. 465.

Bötare, m. Botare, lagare. Räffna (rifna)

gårda bötare. L. Petri Jes. proph. 58:12.

Bötasten. Bautasten. Mörk Adal. 2:381.

Böte, n. Böter, bötesbelopp, skal... på

uppenbara synder böte läggias. Comenius

Tung. 667. dher bolerskan befinnes vara

fattigh och bolaren förmögen, skal han och

uthleggia bötet för henne. Laurelius

Kyrk-ord. 206. han thär genast hela bötet

fram-läggia skulle. Peringskiöld Heimskr. 1:648.

C.

Caball, m. Ridhäst, klippare. [L.

ca-ballus, Isl. kapall.] Kamphester och

Ca-baller. A. Olai 10. een ståteligh hengsth

eller Caball. Bergius Nytt förråd 263 (1561).

Om oxen höö upäta skal, Så dör aff hunger

min (St. Görans) Caball ... Och iagh skal

rijdan alle daghar. J. Sigfridi F7a.

Calcant, m. Orgeltrampare. (af L.

cal-care.) Vesterg.fornm.för. tidskrift 4: 90(1632).

Canton, n. Sångchor. The helige änglar

... äre Gudz Cantorij, och siunga ganska

herliga och liuffliga Sanctus, Sanctus, Sanctus,

och Gloria in excelsis. P. J. Gothus Post.

768. alle Gudz helige änglar och alle helige

menniskior varda medh förclaarada,

reno-uerada tungor och medh himmelska basuner

och instrument siungandes thet evigvarande

Sanctus och Te Deum laudamus uthi thet

himmelska Cantorijt. Tål. H 1 b. han

(Kristus) och Cantorij haffuer, icke kallat och

bestält jfrån Italien, icke jfrån Franckerijket,

uthan haffuer sine egne Componister som

uthsiunga hans res gestas, ... icke medh

fyre, fem, sex eller tijo, uthan medh någer

tusende , stemnor, begynnandes vydh thetta

sättet: Ähra vari Gudh j högden. E.

Sve-nonis E 3 b.

Carecant, Caricant, m. och n. Ett slags

halsband eller halskedja af ädla stenar.

[F. carcan, i äldre språket carquant, [-char-chant.]-] {+char-

chant.]+} En caricant med 4 stora rubiner.

Lönbom Uppl. 2:19 (1563). Herr Peder

Ryning til Lagnö bar (vid Carl 9:s kröning)

CareCantet. J. Werwing 2:165. Så tog

Archiebiskopen den konungsliga kiortelen

af altaret och, med marskalkernes tilhielp,

satte den uppå Hans Kongl. Maj:t, hängandes

Carecantet der utan på. 2:174. Jfr Berch

(Saml. 4: 422).

Casel, f. Mess-skjorta. [L. casula, T.

casel, Mnt. kasel. Se Grimm och

Schiller-Lübben Wört.] fyr stycken Casular aff sijlke.

Fin. handl. 8:159 (1554). plattor och caseler.

P. J. Gothus Rel. art. 442.

Chor, m. och n. 1. Ett antal (sjungande)

personer, the sågho twå Chorar medh

Pro-pheter prophetera. I Sam. 19:20 — 2. Kor

i kyrka. Choren giorde han innan til j

Husena, at man skulle ther inne settia

Herrans förbundz Arck. 1 Kon. 6:19. then

indra Choren aff Templet kasta vth, ... Ty

han är giffuin Hedhningomen. Upp. 10 (11: 2).

Migh (Odén) hafva the ey bygdt ett Chor Til

ähra. Messenius Svan. 3.

Chorkappa, f. Korkåpa. Kyrkionnes

klädher, ähwadh thet är antighen

Messe-klädher, Altareklädher, Chorkappor eller

annat. L. Petri Kyrkord. 48 b.

Cinamen, Cinamet, m. Kanel. [L.

cin-namomum, T. zimmet; Luther cynnamet.]

iach haffuer vpsmuckat mitt läghre med mey,

mirram, aloes och cinamen. Sal. ord. 1536

7:17. Jach gaff en liuflig lucht ifrå mich,

såsom Cinamet. Syr. bok 1536 24: 20.Cis

— 144 —

Dägga

Cis, Sis, f(?). Accis. [Mlat. assisia, Mnt.

sise.] han förökar then cisz som påladhes

j fiord... så ath the (köpmännen) her epter

giffua 1/u öre åff huart marka werdegodz the

tijt föra. Gust. 1 reg. 7: 390. riked saa

för-twingat med nya aalegninga, Ciise oc andra

owanlega .. . tunga. 1: 27. giffwe oss och

Cronone ther aff (skeppslasten) enn skälig

och mottelig skatt eller sijss, som hwart skip

kan ware stoor till. Fin. handl. 7: 208 (1547).

then ölzitz szom faller wiid Salegruffuo.

Gust. 1 reg. 10:212.

Cissere, se Sissare.

Claret, m. Ett slags trumpet. [Mnt.

klarit, F. clairon.] Lituus, skarp tromeet,

clareet. Var. rer. voc. 0 3 b.

Claret, n. Ett slags kryddadt vin,

tillsatt med honing eller socker. [Mlat.

clare-tum; Isl. klaret, Mnt. klaret.] Mulsum,

wijn bemengt med hanig eller suker, såsom

clareet eller hypocras. Var. rer. voc. I 3 a.

Clareët, mulsum. Helsingius. Clareet är

en gemeen dryck vthi Italien, hwilken man

ther nempner Stelladia. B. Olavi 48 a.

Mädan blandar iagh thet klareet, Som taar

bort både siäl och vett. Messenius Blank.

C4. Then rike man drack klarheet och Wijn.

Psalmb. 1572 (Wijsa om dryck. A 3 b).

Corant, Courant, m. Ett slags dans.

[F. courante.] Rietz korant. Skole vij

dantza en Corant? Prytz O. Skottk. C 2.b.

Nu sig i en Courant, nu i en Brandle svinga.

Spegel Guds verk (1745) 219. Op med

snabba, snella fötter, Steller an en Polnsker

dantz, Eller vill ni på sin Frantz Ha

cou-ratter(I), minuetter? Rosenfeldt Vitt. 216.

Hvar taga sig nu till med snabba, snella

fötter, Ded bästa man här lärdt, at dantza

minuetter, Curanter, Polinska, paspied och

andra fleer. Ders. 217.

Cornett, m. och n. [F. cornette.] 1. En

trupp ryttare. Rytteriet (var indeladt) uti

Fanor, som ock kallades Cornett.

Hallenberg Hist. 1:140. — 2. En sådan trupps

standar. Hallenberg anf. st. — 3. Ett

slags qvinlig hufvudbonad, hufva, mössa.

Sitt änne medh itt gyllende korneth ... pryda.

A. Laurentii Verld. speg. 335.

Cortina, f. Sänggardin. [It. cortina, F.

courtine.] draga Cortinan igen. Messenius

Signill 37.

Credentz, Credentzie, f. Kreditif,

skriftlig fullmagt. [Mnt. credentz, credencie.]

Fursten sin Cantzeler... vthskickar medh ...

instruction och credentz. P. Erici 2:41 a.

Hermann Israell kom till oss mett eder

(Lybeckarnes) beseglda och fulmyndugha

Credentzie. Gust. 1 reg. 8:282.

Cymbel, Cymbla, Cymble, f. Cymbal.

Cymbaal, cymbla, cymble. Comenius Tung.

index. Cymbalum, cimbla. Var. rer. voc.

0 4 a. Loffuer honom j symblor

wellyuden-des, loffuer honom jnnan frögdenes symblor.

Tideb. 11. Loffuer honom med clara

cym-bler, loffuer honom med klingande cymbler.

L. Petri Dav. ps. 150: 5.

Cypress, n. itt Cijpress på Hermons

berg. Syr. bok 1536 24:17.

D.

Dadlig, Dadlös, se Dåd lig, Dåd lös.

Daffert, adv. Tappert, kraftigt, dugtigt.

[Mnt. dapfer, dapper; T. tapfer.] mötte

bönder honom med staffsliungor och andra

ringa wärior, höllo honom doch daffert aff.

Svart Kr. 23. sloge the så daffert iffrå sigh,

att fiendener satte ther effter 35 karar. Ders.

40. Jfr Dappert.

Dag, m. 1. wij hörde (detta) jdagh

otte-daghar (för 8 dagar sedan). L. Petri 2 Post.

58 b. — 2. Utsatt tid eller termin, inom

hvilken något bör ske; stillestånd; anstånd,

uppskof, rådrum. (Jfr Söderwall Ord.) en

frij dag som stod emellom Seuerin norby

och vår nådigiste herre. Gust. 1 reg. 4: 77.

Doch bleeff ther ingen slachting aff, vtan

ther wardt taghit i dagh. O. Petri Kr. 110.

med them satte han i dagh i tree dagha.

Ders. 119. Så bleff thet satt i otta dagha

dagh. Ders. 247. Och gaff biscop Kätil så

före, at her Boo skulle sielff haffua brutit

daghen. Ders. 246. settia i dagh ... på en

månadz tijdh. Svart Kr. 108. Jagh wil än

nu giffua them hundradhe och tiwghu åårs

dagh (att bättra sig). 1 Mos. 6:3. Han föll

nidh och beddes dagh, han wille honom wel

betala. Psalmb. 1536 16. iagh ... haffuer

åter dagh itt heelt åhr. P. Erici 2:42 b.

monger kommer til dagha (förlikning;

försoning af sitt brott) och får fridh aff

men-niskiom för penningar skul. L. Petri Mandr.

E 1 b. mandråpare, som ... biudha sigh til

dagha, mågha först få dagh och sedhan komma

til böter. Ders. F 5 a. — 3. Sammankomst

till öfverläggning, och haffue the

(Danskarne) dogh lichwell udi midlertiid hollet

monge dager bode med Keysaren så ock

städerne. Stjernman Com. 1:120 (1550).

Dagatal, n. Antal dagar, iagh wil göra

tigh theras misgerningars åår til daghataal,

nemligha, tryhundradhe och niyotiyo daghar.

Hes. 4:5. Jfr Dagtal.

Dägga, tr. Daggbestänka. [Isl. döggva.]

den hvijta rijmuta hästen (Rimfaxe), hvilkenDaggar

— 145 —

Dalk

daggar jorden med fraggan som kommer aff

betzletz tuggande. Rudbeck Att. 1:198.

Daggar, Dagart, Dagert, m. Dart. [Isl.

daggardr. B. Hald.] Pugio, daggar. Var.

rer voc. K 4 b. En dagartt mett en kedie

aff sölff. Hist. Handl. 2:30 (1548). bleff så

stungen med en dagarth j brysthet. Fin.

handl. 4: 843 (1558). han fördolde under sine

klädher en dagart. Schroderus Liv. 62.

Ther rychte han uth sin dagert och slogh

then Herr Nielss Sture i brystet. Girs

Er. 14 kr. 92.

Daggvuren (?), adj. Duggregnande? [Jfr

D. dugvorn, rorifer.] När han (juldagen)

på een lögerdagh är, Kommer een daggvren

vinter medh köld och väär, Ostadigh och så

medh myckin sniö. Bondeprakt. A 6 b.

Dagig, adj. Förekommer stundom (såsom

T. tägig) i sammansättning med räkneord,

t. ex. den tredagiga Warschauiske slagtningen.

Ehrensten (Lönbom A nek. I. 5:51).

Dagmål, n. 1. Frukost; äfven Frukosttid.

var tå dagmål eller vid klockan nije för

middagen. Peringskiöld Vilk. 228. — 2.

Dagkost. at hvar och en ... meddelar åt then,

som bör hafva, sitt dagmål eller sin månadz

kost, som them tilförordnat är af

husherra-nom. Svedberg Casa 635.

Dagom, adv. Med hvar dag. hon wart

dagom wärre. O. Petri Men. fall A 8 b.

hans troo warder iw daghom swäghre

(svagare). L. Petri Om nattv. E 3 a. verlden

hon är sig altid lik, tagande dagom til i

onskonne. Svedberg Schibb. g l a.

Dags, adv. thet är än nu bittijdha dags.

1 Mos. 29: 7. j ären än nu här til dags icke

kompne til roo. 5 Mos. 12:9. Konungen

... stadhfeste honom j hans offuersta

Presta-embete, och j allo andro äro, then han ther

til dags hafft hadhe. / Macc. 11:27.

Dagsfrest, f. Dag, en hel dag, en dags

tid. när han (Josua) til Gudz werck

be-höffde lengre dagsfrest, moste Solen emoot

sin natur genom Gudz Sons krafft stå stilla.

L. Petri 1 Post. P2a. man honom strax

förgäter, som icke lenger än enns blott

dags-freest gäst haffuer. Sal. vish. 5:15.

Dagsfruktig, adj. Som fruktar dagen,

dagsljuset, dagsfruchtige skalkar. P. J.

Gothus Rel. art. 437.

Dagsled, f. Dagsresa. [Isl. dagleiö.]

The gingo ena dagsleed. Luc. 2:44. han

... iäghadhe effter honom siw dagsledher.

1 Mos. 31:23.

Dagslänt, m. Dagdrifvare. (Se Rietz

Slinta.) daghsläntar och hälgedagzkarar.

Bureus Varn. C 3 b.

Dagslönskarl, m. Daglönare. Dränger,

pigor, dagzlönskarlar och arbetare.

Ern-hoffer 40 a.

Dagsmegn, m(?). "Dagsmeja". [Isl.

dagsmegin?] Thett... haffuer här til legat

fördolt vnder snön, och komber til euentyrs

väl op mett dags megn. Gust. 1 reg. 5: 67.

Huilkin dickth och ildfundh haffuer her tiil

ligath fortæckth och osmeldt wndher snöen,

men nw ghaar hoon wp medh dagzmedhen.

Dipl. Dal. 2: 49 (1525).

Dagsorka, f. Dagsverk, dagsarbete. (Se

Rietz Dagorka, s. 488.) Begyn tin

dagz-orka med bedjande. Hermelin B 2 b. en

berömlig idughet håller tig ständigt vid tin

dagz-orka. Dens. C 6 a.

Dagssky, adj. Dagsskygg, skygg för

dagsljuset, han såsom een dagzsky

natt-skäffua, vggla och lädermws hatar liwset.

P. Erici 2:124 a.

Dagsverk, n. 1. Arbete, göromål för

dagen. Altså lät han ther för Herrans

för-bundz Arck Assaph och hans brödher, til at

tiena inför Arcken altijdh, och hwar dagh j

sitt daghs werck. 1 Krön. 16: 37. — 2.

Dagsverke. Mine torpare ... Sköta min åker och

äng och göra mig årliga dagsverk. A.

Nicander Vitt. 220.

Dagsäta, -sättning, f. Dagsätt, n.

Skymning, solens nedgång. [Isl. dagsetr, n.]

efter dagsätan ransaka stjärnorna. Björner

Kämp. företal 1. dagsättning, crepusculum.

Comenius Tung. index. Thet var kl. 5

om afftonen, mot dagsettningen. Svedberg

Sabb. ro. 1:796. soolen blijdast skijn, tå

hon åt dagssätt lutar. Rudeen 254.

Dagtal, n. Datum, drages innehållet

korteliga ut af the skrifteliga skiäl och bevis,

som the (parterna) vid sina inlagor fogadt,

hvart efter thes åhr och dagetal. Lag 1734

R.B. 22: 2. antecknande af årtal och dagtal

för de obetydeligaste händelser. Kellgren

3:147. Jfr Da ga t al.

Dagtinga, f. Dagtingan. [Mnt. [-dege-dinge.]-] {+dege-

dinge.]+} stadfeste med siit maiestatis insegle

... alla the Degtingor. Gust. 1 reg. 1: 27.

Dagtingare, m. daghtingare, advocator,

advocatus — medlare, mäklare, daghtingare.

Comenius Tung. index.

Dagvard, m. [Isl. dagverör.] Frukost.

Jentaculum, daghward. Var. rer. voc. G 8 b.

— Middagsmåltid. Lind Ord.

Dagväljare, m. En som till något

företag anser vissa dagar lyckligare än andra.

then som är en spåman, eller en daghwäliare,

eller then som på foghlalååt achtar. 5 Mos.

18:10. (I skolen icke achta på foghlaroop,

eller wälia någhra daghar. 3 Mos. 19:26.)

the ... äro dagha weliare såsom the Philisteer.

Es. 2:6. — Se Grimm D. Myth. 3 uppl.

1091.

Dagväljarinna,f. j Daghwäliorinnos barn.

L. Petri Jes. proph. 57: 3.

Dala, intr. Dalas, dep. Sjunka, gå ned.

[Mnt. dalen.] sohlen begynner daala.

Ro-senfeldt Nav. 36. Jag ser förnöjd hvar

afton solen dalas. Liljestråle v. 1592.

Dalk, n(?). Sladder. [T. dalk, m.] Här

haar ock varit den tiocka skalck, Den präst

10Dam

— 146 —

Dandeshet

alt med sitt sqvaller och dalck. Dalius

Hec. C 3 b.

Dam (Damb), n. Rök, ånga, dimma,

dunst. ther vpgick itt damb aff landena lijka

som en röök aff en vgn. 1 Mos. 19:28. itt

tiockt damb gick vp aff röökwercket. Hes.

8:11. Röök och damb gåår före ther eelden

brinna wil. Syr. 22: 30. Damb gick vp aff

hans näso, och förtärande eeld aff hans

munn. Ps. 18:9. hon (visheten) är itt damb

vthaff Gudz krafft. Vish. 7:25. hwadh är

idhart lijff? Itt damb äret, som en liten

tijdh warar, och sedan förswinner. Jac. 4:

14. Ånga eller damb vpgåår vthaff griffterna.

P. Benedicti Dl.b. Dambet som går aff

osläckt kalk, när man slår ther vatn på.

Sparman Ber. A 4 a. ett stillstående vatn

eller kärr ... gifver förgifftigt damb ifrån sigh.

Sund. sp. 23. Utaf matens tyngd besväres

magen, därnäst hiernan utaf dät ifrån magen

upstigande damb. Hermelin C5a.

Dama, Damma, f. [F. dame.] 1. Dam,

fruntimmer. [Isl. damma.] Mongen begifver

sigh til hofva och försörier sigh ... medh

lose-ment, såsom och medh en sköön Damme.

Schroderus Hoflef. 178. Härmedh faar

väll, skiön Damma, Faar väll tu skiöna roos.

Wivallius 245. Han dricker och svärmar,

Han haar en Dama uthi hvar byy. Visa

(tr. 1694). Om aftonen så blid Gick jag med

Dammor at spatzera. Visa (tr. 1739). våra

adeldamor vilja nu ei heta jungfrur, utan

fröknar. Svedberg Sabb. helg. 161. — 2.

Bricka (i brädspel), leeka ... medh kort...

samt terningar och dammor, hörer dubblarom

til. Comenius Tung. 941. — Jfr Madam.

Damask, n. Damast. [Mnt. T. damask.]

Damascena, damask. Var. rer. voc. E 6 b.

Damask, Damascenus,purpura. Helsingius.

Fijnt Damask til en kiortel. Chronander

Surge C 3 b. brokogt Dammask tyg. Sv.

Nitet n. 2. klädde i långa koffter aff hvijt

Dammersk. Girs Er. 14 kr. 10.

Damma, intr. 1. Ryka. hela Sinaj bergh

dambadhe ther aff at Herren steegh nidher

vppå thet j eeld. 2 Mos. 19:18. en weke,

som nepliga ryker och dambar. P. Erici

2:242 a. om thet sigh så hende, at tijn

wredhe och hembd dambadhe aff then gambla

Adam. Balck Krist. ridd. I 2 a. — 2. Gå

fram så att dammet ryker efter. Klädren

(prestens) äro fin och len, grann och kostelig,

kappan ock så, släpande ett qvarter effter

honom. Och när han så kommer

demman-des (dammandes?), tager han halfva gatona

in. Svedberg Sabb. ro 1:169.

Damp, m. Dunst, ånga. [Mnt. damp;

T. dampf] en brun, hwilkin geffuer en

sådana förgifftigan damp ifrå sigh, att ingen

fogel kan flyga ther leffuandes öffuer. P. J.

Gothus Leiser B 3 a.

Dämpning, f. Fråsseri, sus och dus?

J fr T. dampfen, schlemmen, schwelgen.]

hålle stor förtäring eller dämpning med

myckin onyttig vttgift. RR 10/io 1545. Jfr

D ä m m a;_

Damsjö, m. Uppdämd sjö? Elffuanar

skola vthlöpa, så at damsiöghanar skola

förminskas och torre warda. Es. 19: 6. (Luther:

"die seen an temmen".)

Damspan, m. En span eller V3 tunna

på hvarje kyrkoherberge i moderförsamling

och hälften deraf i annex, hvilken

kyrko-värdarne fingo afskrifva för hoptorkning

och afdamning å säden samt såsom

godtgörelse för sitt besvär. (L. G. Lindé.) —

Genom K. Br. Z8/a 1582 berättigades

kyrko-värdarne i Medelpad att fortfarande, likasom

annorstädes i Norrland, njuta och behålla

den "målespan", som dem "för deeris omaak"

varit af tionden efterlåten. — Kyrckioverderna

skole efter gammal plägsedh här efter som

här til niuta vanligit måhl eller dambspan.

Stjernman Riksd. 2:1321 (1660). —

Dam-spannen blef sedermera (1739) indragen till

kronan.

Dande-, Danneman, m. 1. Redlig,

hederlig man (om medborgare i allmänhet).

alle dandemen högha oc laaga. Gust. 1 reg.

1:31. frelsismen, köpstædzmen oc andre

dandamen. 3:28. giffue icke prester

anner-lwnda testamente æn epter lagbokene som

andre dandemen. 4: 243. Prester ... skole

oc sware på tingh oc stempne såsom andre

dannemen. 5:26. höffues eder ey annan

haffua (till prest) än skälig oc vel lärd

dande-man, ther soknen kan haffua heder, gagn

oc bestond vtaff. H. Brask (HSH 17:168).

bewiste Knwth Erixson sägh moth mik oppo

edra vegna som en danne man. Finl. 408

(1509). — 2. Gift man. Effter bröllopet varda

the man (danneman) och huustroo

(danne-qvinna). Comenius Tung. 592. Kijff och

trätor... ha bracht på skam, Och icke

kär-leek, mång danneman och tuchtig dam.

Lindschöld Gen. E i b.

Dande-, Danneqvinna, f. Hustru. Heer

med eder och edhra erlighe dandeqwinne gud

beffalendes. Dipl. Dal. 2: 47 (1525). huustroo

(danneqvinna). Comenius Tung. 592.

Dande, Dandes, Dannes, adj. (Jfr

Rydqvist SSL. 2: 425.) 1. Ärbar. Thet är

een dande quinna som ärona bewarar. Sal.

ord. 1536 11:16. Haff icke nijtt offuer tina

dande hustru. Syr. bok 1536 9:1. — 2.

Frikostig. Liberalis, giffmill, dandes. Var. rer.

voc. R 8 a. War giffmild och dandes emoot

then Gudhfruchtiga. L. Petri Sir. bok 12:4.

skal een adelsperson vara idugh och

arbetsam, uthan girigheet, och dannes och

kost-frij, uthan slöserij. Brahe Oecon. 93. Vachta

tigh för then som är dannes uthaff ens

annars pungh och kostfrij j ens annars hus

och kiöke. Balck Esop. 217.

Dandeshet, Danneshet, f. 1.

Rättskaffenhet. Rettferdugheet, thet är fromheet,Danka

— 147 —

Datum

godheet, dandesheet. NT 1526 försp. 5 b.

uppehålla tucht, gåt regemente, ärlighet och

dannesheet. Gust. Adolf Skr. 68. — 2.

Frikostighet, gifmildhet. Dannesheet till

nödtorfftige uthgåfver, till välförtjent löhn,

arbete, uthi maat, dryck och kläder, till gåfvor

och välgerninger, härbergerning och

gäste-budh, till almoser och hospitaler. Brahe

Oecon. 98.

Danka, intr. Gå och drifva, vanka.

heela morgonstunden godh. Tå jagh hälst

vil vara i roo ... Måste jagh först til Juristen

gåå, Och sedan tå dancka ther ifrå Strax

bort til Fäcktemästaren, Der ifrå til

Dansemästaren. S. Brasck Förl. sonen F 2 b.

Hvarföre komma j sådankandes fram? Ders.

H1 b. Planeter, Hvars nampn uppå vårt

språck så myckit är och heeter Som een

ther hit och dit ostadigt gåår och danckar,

Ty hvar och een planet så hoppar kring och

vanckar. Spegel Guds verk 62. Danka,

hin und her gehen, spatzieren, auf und

nieder wandeln. Lind Ord.

Danke, m. Dank. Clara sitter vid ett

bord med en dancke för sig, och tvänne

tiocke lius ouptände. C. Gyllenborg

Villhj. 74.

Danker, m. En som slår dank, lätting.

Gud han tå beskyller, then orklöse dancker,

Att fisken så lijtet om vintertijd vancker.

Törnevall E2a. Hans håls för en

danker, Ehvarest han vanker. Husspegel A 2 a.

Dank, danker, ein fauler Schlingel. Lind

Ord.

Dankhej, s. oböjl. Slå d., slå dank.

gåå och slåå danckhey heela daghen. T.

Johannis Y8a. tå een hustru öffuergiffuer

sitt hws, och venner sigh til at slå danckhey.

Dens. Cc4b.

Dannejungfru, f. Ärbar jungfru,

danne-quinnor och danne jungfruer ähre nogh till,

som heder och ähre wärde ähre. Skråord.

265 (1589).

Danneman, -qvinna, se Dande-

Dannes, Danneshet, se Dandes,

Dan-d esh e t.

Danseri, n. öfva sig med danizerij,

fäch-tarekonst och andra exercitijs corporis.

Bergius Nytt förråd 21 (1637).

Dansvig, a. snäller och dans-vijg å

fo-tom. Stjernhjelm Here. 32. Då taer hvar

ungersvän en vid sin hand at föra I dans,

mäd artigt vett ok mäd konstdansvijg foot.

Lucidor Fi b.

Dant, n. Förtal, klander. Hvad dömer

du (mons:r Tadler) der i, Som sielfver seer

det snedt, tu skulle rättpåsij? Hvem kan

då väija för ditt dant? Wennæsius 216.

hör på, hvad dant och spe Hvart afskum ...

af ondsko sammansmider. S. E. Brenner

Jesu pin. 109. Jfr Tant.

Danta, tr. Klandra, kendes Clemedt

sigh fulbyttan wara (fått i byte ett fullgodt

hemman) så adt han jnthet ther vppå någhet

dantar. Dipl. Dal. 3:70 (1548). Jag haar än

aldrig hört Poeter som tig (vinet) danta.

Spegel Guds verk 123. then menniskia gör

sig hos alla förhatelig, som vil med sin

vishet danta och" mästra alla. Sal. pred. 230.

ther uthi (i boken) icke skulle vara något

til at förbättras, ey heller något at dantas.

Schroderus Hoflef. 13. Cato ... pläghadhe

tadla och danta Africani högheet medhan han

än lefde. Liv. 675. danta på Gudz barn

och theras dygder rata. Vultejus 205.

Dantare, m. Bakdantare. Momus, thet

är en dantare. Balck Esop. 234. en

tve-taligh munbrukare och dantare.

Schroderus Hoflef 183.

Dante!ig, adj. Klandervärd, är hon

alztinges så skön, at man på henne intet

besmitteligit eller danteligit spörja kan.

Schroderus Albert. 1:80.

Dapper, adj. Tapper. (Se Daffert.)

hon (Bellona)... deras ådror fylt med dappert

kempe-bloo. Rosenfeldt Vitt. 210.

Dappert, adv. Tappert, fiendens större

macht gå dappert under öga. Rosenfeldt

Vitt. 209.

Dapur, adj. Svag, matt, blek, färglös.

[Isl. dapr.] han med vattuferg it dapurt

arbeet visar, Thet han alt meer och meer

med bettre glantz uplyser. Spegel Guds

verk 220.

Darf, n. Förderf. [Mnt. vordarf.]

aff-uergie mith fädernes ricke skade och darff.

HSH 24:41 (1516).

Darran, f. Darrning. Fructan och

dar-ran är kommen offuer mich. Dav. ps. 1536

55: 6. Han ... lyssnar vid darran af de

minsta löf. Dalin Vitt. II. 6:30. Lind Ord.

Dasa, intr. 1. Ligga och lätjas eller

sträcka sig. Spegel Ordl. till Guds verk.

[Isl. dasast.] Stat up, o sköna sool! .. .

Jag haar noog länge dasat. Spegel Guds

verk 185. — Refl. the liggia och dasa sigh

på sängen. Schroderus Albert. 2:102. Se

de små bladlössen, som dasa sig under

bladets skugga. Linné Tal 17. — 2.

Lättfärdigt skämta, hafva olofligt umgänge

med någon, liggia och dasa medh sina...

bijslåperskor. Sylvius Curt. 703. Och på

en allmän väg med allmän qvinno dasa.

Kolmodin Qy. sp. 1:133. Dasa med et

qvinnfolk, mit einem Weibsbild zuhalten.

Lind Ord.

Dat, Dåt, n. och f. Dåd. [Mnt. dat; T.

that.] Ädlingar finge aldrigh maat, Förrän

the ridderligit daat Om mårgonen hadhe

försökt Och sijn konst väl ther i förökt.

Messenius Signill 6. Konung Götstaffz prijslige

dåt. Svart Ärepred. 45. hans groffua dater,

Öfvervåld, list och tyrannij. Prytz Gust. 1

E 2 a. förnedra sin ätt med fula och nedriga

dater. A. Nicander Vitt. 171.

Datum, n. 1. Förtröstan, tillförsigt, hopp.Degen

— 148 —

Demant

stelle sitt datum på en owiss grund. RR

18/io 1542. han icke sätter sitt Datum på

timlighit, såsom thet wore hans himmelrijke.

P. Erici 3:143 a. de myckedt haffue satt

deres datum på samme Pirnauske tractater.

A. Oxenstjerna (HSH 35:56). hvar och

en som slåår sitt datum på thenna verlden,

han bliffuer aff henne icke obesvijkin.

Schroderus Hoff. väck. 224. — 2.

Bemödande, sträfvande, then som icke sin

reken-skap och Datum så gör, at han owikeligh

tienar Gudh effter hans ord, alt in til sina

graff. P. Erici 5:i26b. [Med dessa bet.

brukas ordet i gammal T.]

Degen, Dägen, Dein, m. Värja. [T.

degen.] rustninger och wärijer... nempligenn

harnisk, allehande handskyt och röer,

sped-zer och deiner. Fin. handl. 9:297 (1558).

schole klingesmedherne ... förarbethe enn

heell hoop degene klinger. HSH 27:131

(1565). Romaren medh en kort Hispanisk

dägen sigh uthrustat. Schroderus Liv. 172.

Degholk, m. Stor bytta, i hvilken deg

syras. Rietz 277. En gubbe och käringh

har iagh. The göra skada natt och dagh, Om

natten äta the uth min degholk. Messenius

Disa 12.

Deja, f. 1. Hushållerska (äfven Frilla).

[Isl. deigja.] Mesther Ingolfs degia weth alla

hans gömor. Gust. 1 reg. 1:63. her Peder

trolofvade szin deige. HSH 29:107 (1541).

Klerecijt... (fick) Eij degier och eij bolskap

ha. Messenius Christm. 252. att ecktta sin

barn som han (presten) haffuer med szin

gamla deija. Hallenberg Handl. 48 (1544).

Der sattes däjor til, at sköta bord och kök.

Kolmodin Qy. sp. 2: 542. — 2. Amma. Men

hvad för dryga ord skal man om mödrar säja,

Som banna bort sin barn? Jag tror the haft

til deja En vargmo. Kolmodin Qy. sp. 1:88.

Deja, tr. Amma. Carls like har man

än i Norden icke funnit,... then Bore burit

fram, Och Disa dejat upp af gamle Gudars

stam. Rudbeck d. ä. Vitt. 25.

Deken, m. Dekan, diaconus. Decanus,

deken. Var. rer. voc. C 6 a. her Jöns dæken

(i Upsala). Gust. 1 reg. 4:119. Mesther

erich deken j linchöping. 4: 262.

Dekendöme, n. Dekanat. dækene

dö-meth i vpsala. Gust. 1 reg. 1:61.

Del, m. ther til vil iac wogha liff oc al

then del iac egher. Gust. 1 reg. 1:82.

ana-mær mester gerlac för eder kyrkeherre ighen,

giörendis honum then deel j eder

kyrkie-herre ... plictuge ære ath giöra. 2: 88. the

hollendhare . .. besökia worth riike Suerighe

meedh salth och clædhe win och al annen

deel szom riikit... kan nyttugt wara. 2:228.

såsom the Oss sagdt haffua, som aff

begynnelsen thet medh sijn öghon sågho, och

sielffue en deel woro aff thet the sadhe.

Luc. 1:2.

Dela, tr. och intr. 1. Tilldela, och (vär-

det för det sålda) deladhes hwariom och

enom effter sotn honom behooff war. Ap.

gern. 4:35. alt thetta werckar then samme

ene Anden, delandes hwariom sitt, såsom

honom teckes. 1 Cor. 12:11. — 2. Döma.

Dela till, förklara, anse för. Hvilken som

rymmer ifrå hopenn, när man drager för

fienderna ... then samma deeles till en

förrädare och straffes till halsen utan nåder.

Schmedeman Just. 24 (1545). Hvilken som...

varder kallat till härfärd ... och utan lagligit

förfall thet försitter ... deles till en skielm.

Ders. 38 (1560). — 3. Tvista. När två om

arfftagande ... deela (osämias, tvista).

Comenius Tung. 656. Gör du sådant siälf (löper

med sqvaller), giver du tin nästa orsak at

dela med tig. Hermelin E 6 b. Dela män

om börd. Lag 1734 J.B. 6:3.

Delaktighet, f. j kalladhe ären til

Jesu Christi wårs Herras deelachtigheet (d.

i Jesus). 1 Cor. 1: 9. Thet brödhet som wij

bryte, är icke thet Christi lekamens

deelachtigheet. 10:16. Och bliffuo the städigt

ståndandes vthi Apostlarnes lärdom (lära),

och j deelachtigheet (gemensamhet). Ap.

gern. 2:42.

Delelig, adj. Delbar. Alt thet godt är,

det är till värckan och till krafft Med fleere

deleligt. Lindschöld Vitt. 200.

Deles, adv. Dels. deeles, partim.

Comenius Tung. index.

Delfin, m. Kronprins. [L. delphinus;

Fr. dauphin.] gifftermåls handel emellan then

höghborne furste unge Prins och Delphin i

Sverige och een uthaff Hertigens döttrar aff

Pryssen. Tegel Gust. 1 hist. 2:131.

Delkhorn, n. Dihorn. (Se Rietz del,

spene, delka, dia.) ther modren aldeles af

naturen ingen miölck i sinom spenom äger,

hvarmed hon ... kunde föda sitt foster, tå

bättre vore at bruka delckhorn och napp

med koomiölck och lijtet socker uthi, än

höra en hoop förargeliga ord af en

obeske-delig och skamlös amma. Lindestolpe

Skörb. 29. Qvinnfolken såg jag här

allestädes gifva sina barn dia af delkhorn. Linné

Ungd. skr. 2:65.

Deloman, m. Skiljeman, god man.

Lind Ord.

Delsbroder, m. Deltagare, deels

broder, partiarius. Comenius Tung. index.

Deltägt, f. Deltagande. (Jag) vågar icke

slå en hatad, lömsk barbar, Som deltägt uti

synd med mig förbundit har. J.

Wallenberg 305. Grefve Fersen, hemligt

underrättad om sin medtäflares"deltägt i

anläggningen, ville rädda honom. Silverstolpe

SAH 1786 5:833.

Demma, se Dämma och Damma.

Demant, Dimant, m. Diamant. Juda

synd är... medh skarp Demant... vthi theras

hiertas tafflor graffuen. Jer. 17:1. iagh

haffuer giordt tina panno så hårda som en De-Demödig

— 149 —

Denning

mant. Hes. 2 (3:9). En Demant är en

vth-tydhelse och Figur til Christi Rijke,... han

igenom ingen macht eller wåld kan bräckias

och synderbråkas, vthan alenast igenom

warm bocka blod. A. Simonis B 4 a.

Di-mant. Var. rer. voc. P5b. 2 Mos. 28:18.

Demödig, adj. 1. Ödmjuk. [T. [-demii-thig.]-] {+demii-

thig.]+} Vij vilie oss svåra demödigh ställa.

S. Brasck Förl. sonen G 3 a. Een

demödig och välmeent önskan. Lagerlöf 23. vi

skole vara demödige och andäcktige vid then

heliga nattvarden. Spegel Pass. and. 55.

sötma smakar den i dödens bitterhet, Som

Herrans djupa slut demödig vörda vet. S.

Triewald 55. — 2. Artig, förbindlig. Var

demödig emot titt omgänges folk.

Hermelin C 2 b. Med fruntimbret (var Gust. II

Adolf) demödig och courtois. HSH 8:24

(1739). Hos sina dyrkare hon väcker

Op-vaktning, trängtan, fiäs, demödiga maner. J.

G. Werwing 324.

Demödigh et, f. Ödmjukhet, vårt elände,

fattigdom, bedröfvelse, förackt, demödighet

skal räknas och anses inför Gud som en

prydning. Spegel Pass. and. 78.

Demödigligen, adv Ödmjukt. Så snart

hoon honom ansågh, han demödigligen

kastade neder sina ögon. U. Hjärne Vitt. 29.

Demödigt, adv. Ödmjukt, the med offer

ha demödigt velat blidka Then stoora

him-mels-häär. Spegel Guds verk 159. han

(elefanten) sägs buga sig för månan och

demödigt Betyga thet han har it hierta rätt

ärbödigt. Ders. 222.

Den. 1. Pron. dem. Sichem war tess

landzens herre. 1 Mos. 34:2. tu haffuer...

bortfördt mina döttrar lika som the ther medh

swerd gripna wore. 31:26. Wij wilie vpsluka

... the froma såsom them ther nedher j

graffuena fara. Ord. 1:12. The aff Zidon ...

woro tine båtzmän. Hes. 27:8. the j

sta-dhenom förläto sigh på sina fasta mwrar.

2 Macc. 12:14. Gudh göre tigh thet och thet

(straffe dig), om tu någhot dölier för migh.

1 Sam. 3:17. om iagh icke ... oppenbarar

thet för tijn öron, så göre Herren thet och

thet medh Jonathan. 20:13. thes (dertill) äre

j witne. Ruth 4:10. thes skal hwar parten

macht haffua. 1 Macc. 8:30. the witna

offuer migh, thes iagh intet skyldigh är. Ps.

35:11. Gudh talar j sinom Helghedom, thes

(deröfver) glädher iagh migh. 60:8. Joram

vpkom offuer sins fadhers Rijke, och wardt

thes mechtigh. 2 Krön. 21:4. kunde thes

(derpå) icke mätt warda. Hes. 16: 28. hwar

j gåån in vthi en stadh eller byy, så

be-spörier, om ther någhor inne är som thes

(dertill) werdigh är. Matth. 10:11. Jagh

weet wel, och är thes (derpå) wiss... at ingen

ting äro aff sigh sielff meenligh. Rom. 14:14.

— 2. Pron. pers. huar Saul sågh en

strijd-sam man, then toogh han til sigh. 1 Sam.

14:52. Tå stoodh en för mijn öghon, och

thens skapnat kende iagh intet. Job 4:16.

Abraham ... sadhe om sina hustru Sara, thet

är mijn syster. 1 Mos. 20: 2. thet äro nu

monge the tienare som giffua sigh jfrå sina

herrar. 1 Sam. 25:10. thet ären icke j som

talen, vthan thet är idhar Fadhers Ande, som

talar j idher. Matth. 10: 20. Thet woro twå.

quinnor. Hes. 23: 2. Thet woro j förtijdhen

Reser. Bar. 3: 26. Thet är j thenna tijdhen

vpkommen ... en ganska stoor twist. L.

Petri Dial. om nattv. A 2 a. The skola

haffua theras (sitt) vppehelle aff spijsoffer.

Hes. 44:29. Theras kött skal förtwina

mä-dhan the än nu stå på theras (sina) fötter.

Sach. 14:12. the quinnor som theras (sina)

barn omskåro, wordo dräpna. 1 Macc. 1: 63.

Theras (sina) tungor bruka the til swek.

Rom. 3:13. — 3. Pron. rel. Wardt ock så

Seth född en son, then han kalladhe Enos.

1 Mos. 4:26. en munn, then stoor ting

ta-ladhe. Dan. 7: 8. tin Gudh them tu vthan

återwendo tienar. 6:20. itt ewigt Förbund,

thet aldrigh förgätit skal warda Jer. 50:5.

Judas them medh sådana sköön ord, the

them itt hierta och moodh giorde, tröstat

hadhe. 2 Macc. 15: 17. — 4. Best. art.

Kain ... boodde j thet landet Nod. 1 Mos.

4:16. The köpmän aff Saba. Hes. 27:22.

The Syrer. 27:16.

Denne, pron. och giorde twå Cherubini

... på bådha endanar aff Nådhastolenom, en

Cherub på thenna (den ena) endan, en annan

på then andra endan. 2 Mos. 37: 8. thenne

(desse) fem konungar woro fram leedde til

honom. Jos. 10: 24. han förde örligh medh

thenna Konunganar. 11:18. kommer intet

widh thenna männenar. Ap. gern. 5:38.

Huru lenge skole wij lidha thenna plåghor?

2 Mos. 10:7. Thenne äre Sems barn. /

Mos. 10:31. Hazor war hoffuudstadhen för

alla thenna Konungariken. Jos. 11:10. thesse

(fem.) book wel må läsas. Försp. till Vish.

Wij wete ath thetta (denne) är wår son. NT

1526 Joh. ev. 9: 20. Thetta är Noahs söners

slecht. 1 Mos. 10:1. Thetta är en stoor

stadh. 10:12. Hwadh är thetta för städher

... som. tu migh giffuit haffuer? 1 Kon. 9:

13. Thetta är then man som ... lärer ...

emoot Laghen. Ap. gern. 21: 28. the Judar

som emellan thetta (den närvarande tiden)

och then tretiyonde daghen Aprilis fara wilia.

2 Macc. 11:30. the måtte tagha sigh före

itt aff thesso (neutr. sing.). Försp. till G.

Test. Och iagh skal sedhan medh thesso

minne hwdh vmklädd warda. Job 19:26.

intet Cedreträä war thesso lijkt j Gudz

Lustgård. Hes. 3l: 8.

Denning, Dening, Dänning, Däning,

m. Ett slags småmynt. [Mnt. denning.]

Denning, Moneta Russica. Schroderus

Lex. 26. till huar dagh . .. bleff wtspisat för

VIII m Deninger fettalie. Fin. handl. 8:31

(1537). thett sölff och Däninger som knech-Denska

— 150 —

Dertill

terne ... bekomme wdi then skermyssell

medh Rydzerne ... måge the niute och

be-holle siig till gode. 8:237 (1555). 30 tusend

daler godha denningar. Petrejus Beskr.

2: 64. Gull- och silffdenningar. Ders. 3: 8.

the hafva altijdh myntat. . . uthi Rydzland

sölffmynt, som the kalla på theras språåk

Denningar. Ders. 5:7. hundrade denningar

göra en rubel. Ders. 5: 9. Här fins hvarken

taska eller penning, Ha, ja icke den ringaste

Dänning. S. Brasck Förl. sonen G 2 a.

Dänningar eller annat småt silfuermynt.

Stjernhjelm Arch. f3b.

Denska, Dänska, f. Korn är i Sverige

triggiehanda slag, Korn, Flattring eller Flata,

och Denska eller Bråkorn. Colerus 1:102.

Uti Småland brukas Bråkornet öfver alt och

kallas Dänska. Carleson 371. Se Spegel

Ord. Dänska.

Der, rel. part. Som. stell tigh såsom een

quinna, ther en long tijdh haffuer hafft sorgh

offuer någhon dödhan. 2 Sam. 14:2. the

Saduceer, hwilke ther neka vpståndelsen.

Luc. 20:27. thet land ther tu en fremling

vthi är. 1 Mos. 17:8. rwmet ther tu ståår

vppå, är itt helight land. 2 Mos. 3: 5. ther

war intit hwss, ther icke en dödher inne

lågh. 12:30. thet brödh, ther iagh idher

medh spijsat haffuer. 16:32. j hwadh som

helst oreenheet ther menniskian kan medh

oreen warda. 3 Mos. 5:3. j prediken thet,

ther intet aff warder. Hes. 13:8. Jagh seer

thet j Israels hws, ther migh före gruffuar.

Hos. 6:10. — Den der, se Den 1.

Der, konj. Derest, vare från arfvet skild,

ther han ej laga förfall viser. Lag 1734 Ä. B.

15:5. komma til hielp, ther så omtränger.

B. B. 15:1. Rådstufvurätt vare ej dom för,

ther ej fem i Rätten sitta. R. B. 23:1. Och

ther som (derest) ingen anammar idher, ...

så gåår vthaff thet hwset. Matth. 10:14.

Deraf, adv. När tu bygger itt nytt hws,

så gör såsom een wärn offuan om kring på

taket, at tu icke indrager blodh på titt hws,

om någhon faller ther aff (derifrån). 5 Mos.

22: 8. ther aff (deröfver) ästu så stält worden,

at tu så mechtigh äst. Hes. 28: 5. ther hiertat

medh fult är, ther aff (derom) talar munnen.

Matth. 12:34. Een quinna ther aff (af

hvilken) mannen ingen glädhe haffuer. Syr. 25:32.

Derefter, adv. tu äst ock en Galileesk

man, och titt måål (uttal) lydher ther effter

(i likhet dermed). Marc. 14:70.

Derest, adv. 1. Derstädes. De höga

bergen äro alramäst medh poris och små

lön-holl öpne ... altså at därest sanckar sigh

wat-net i största myckenhet. U. Hjärne Anl.

150. — 2. Hvarest. Uti många orter i

Tyskland och annorstädes, derest ringa skog ...

är. U. Hjärne Ved. 12. Lika som ächta

pärlor i thet land förlora sitt pris, deräst

gemena stenar achtas så mycket som the.

Rydelius Förn. öfn. 195.

Derföre, adv. Så håller ock j idher ther

före (hållen er för sådana), at j ären dödhe

syndenne. Rom. 6:11. iagh hölt migh icke

ther före, at iagh någhot wiste jbland idher.

1 Cor. 2:2. Håller thet icke ther före

(an-sen icke), at troon på Jesum ... kan lijdha

personers anseende. Jac. 2:1.

Derförinnan, adv. Emellertid.

Therför-innan, interim, interea, interdum.

Helsingius. kom han til the Edomeer . . . och

toogh theras städher in, och lågh ther j

tre-tiyo daghar, Ther för innan lät han alt sitt

Krijgsfolck tilhopa komma. Judith 3:15.

Derförnedan, adv. Derunder. [Isl. I>ar

fyrir nedan.] komma tiil wenliig handiil...

medt xxx personer och ther fornedhen.

Gust. 1 reg. 1: 251. all swenbarn ... the som

tweggia åra och ther förnedhan woro. Matth.

2:16.

Derhos, adv. Der bredvid, derjemte,

tillstädes. Såsom thet tilgår med sädhenne på

markenne och all fruchtsam trä, Man må stå

ther hoos så lenge han wil, seer han thes

heller intet huru the wexa. L. Petri 1 Post.

Z 6 b. På stor härkompst ey påcka så,

Hvilken effter alt rättvist lop Är lijk en skugge

uthan krop, Medh mindre dygden är där hos.

Messenius Blank. 5. Landshöfdingen var

sielf derhos. Kolmodin Qy. sp. 2: 557.

Derhän, adv. [T. dahin.] 1. Dit. Han,

tå then Danske krigzmachten senast inföll

för Calmar, . . . begaff sigh thär hänn medh

ett väluthrustat regemente krigzfolck.

Phrygius 3 Likpred. 37. — 2. Bort. Tänderne

fall", och fahlna där hän. Stjernhjelm

Here. 515.

Derinnan, adv. Derinom. Herren . . .

setter haffuena sina strand ther innan thet

alltijdh bliffua moste. Jer. 5: 22.

Dermed, adv. 1. Derjemte. Och när

daggen föll om nattena offuer läghret, så föll

ock Man ther medh. 4 Mos. 11:9. Thet

är bätre at en är fattigh och ther medh

helbregda och frisk, än rijk och osund. Syr.

30:14. — 2. Derigenom, han tagher sigh

mykit före, och ther medh en tiggiare warder.

Syr. 10:30. — 3. Hvarmed, thenna staaff

tagh j tina hand, ther medh tu tekn göra

skalt. 2 Mos. 4:17.

Derpå, adv. / det ändamål, i den

afsigt. thenne ... hijt är kommen ther vppå,

at han skulle föra them bundna til öffuersta

Presterna. Ap. gern. 9: 21.

Dersammastädes, se Sammastädes.

Dertill, adv. han fick see itt fikonaträä

widh wäghen, och gick ther til (till det).

Matth. 21:19. Han är jw alt för gruffueligha

nedherstött, och haffuer ther til (dessutom,

till råga på saken) ingen som tröster honom.

Jer. Idag. 1:9. then ene brodheren trätter

medh then andra, och ther til in för the

otroghna. 1 Cor. 6:6. Stundom tillägges

med. hwj haffue j fördt oss vthu EgyptenDerut

— 151 —

Difhengere

in til thenna onda platzen, ther man intet

såå kan,... och är ther til medh intet watn

til at dricka. 4 Mos. 20: 5. the ... frågadhe

icke mykit effter Juda och hans hoop, Ja,

the bespottadhe them ther til medh. 2 Macc.

12:14.

Derut, adv. Derur. Jagh wil fara tijtt

(till Egypten) medh tigh, och wil åter föra

tigh ther vth. 1 Mos. 46:4. han fördreff

ther vth (ur Hebron) the tree Enaks söner.

Dom. 1:20. iagh är när honom j nödhenne,

Jagh skal tagha honom ther vth. Ps. 91* 15.

Derutinnan, adv. 1. Deruti, ingen matk

wardt ther vthinnan (i Manna). 2 Mos. 16:24.

wåre fädher icke lyydt haffua thenna

boken-nes ord, at the måtte giordt alt thet ther

vthinnan scriffuit är. 2 Kon. 22:13. — 2.

Derefter, mina stadhgar skolen j hålla, at j

wandren ther vthinnan. 3 Mos. 18: 4. — 3.

Derigenom. Ther vthinnan är min Fadher

prijsat, at j bären mykin frucht, och warden

mine Läriungar. Joh. ev. 15:8.

Deröfver, adv. Dervid, derigenom. Säya

honom, huru han må letteligha offuerwinna

them, så at han icke en man ther offuer

inista torff. Judith 10:13. Hielp tin nästa

vth så mykit tu kant, och see tigh före at

tu icke sielff kommer ther offuer på skadha.

Syr. 29:27.

Desmoknapp, m. Eg. mysk-knapp,

mysk-kula. [Mnt. desemknop.] "Thesemknöpfe

nannte man solche wohlriechende Kugeln,

welche die Damen vom Gürtel herabhangend

hatten." Falke Die deutsche Trachten- und

Modenwelt 2:156.] På then tijdhen skal

Herren borttagha prydhningen aff the

koste-ligha skoor, och . . . bremm, snöre,

desmo-knappar, öronspan ... Es. 3: 20. (Öfv. 1878:

luktflaskor.)

Dess, genit. af Den, se d. o. Gack icke

hädhan til tess (förr än) iagh kommer. Dom.

6:18. Man skal icke vpläta portanar j

Jerusalem til tess solen warder warm. Neh. 7:3.

Tu warder ther icke vthkommande, til tess

tu haffuer betalat then vtersta skärffuen.

Matth. 5:26.

Dessförinnan, adv. 1. Under det att,

medan. Gudh . . . oss orsaak giffuer med

timligh motegång, at wij på then ewiga

hwgh-swalelsen tenckia skole, Thes förinnan andre,

som här på werldenne aff intet ondt weta

säya, bortglöma thenna hwghswalelsen. L.

Petri 3 Post. 144 b. Israels almoge vthi

Egypten, thes meer han förtrycktes, thes

meer wexte han til och bleff widh sigh, thes

förinnan, at Pharao medh alt sitt folk kom

om lijff och leffuerne. Ders. 145 b. Men thes

förinnan hon så bar. sigh åt, talade hon plat

intet. 4 Post. 11 b. thes förinnan han alt

sådant leedh war (han) så tyst, at han ther

emoot icke ena reso vplät sin munn. Chr.

pina 12 b. Thesförinnan Kon. Christiern nu

så regerade i Stockholm. Krön. 149. — 2.

Under tiden, emellertid, thet skeer siellan,

at någhot åår så förlöper sigh medh någhrom,

at thes förinnan icke hender någor

förwand-ling vthi hans hws. L. Petri 1 Post. H 7 b.

The som förachta predican, så at the

thesförinnan icke wilia wara j kyrkionne.

Kyrk-ord. 8 b. — 3. Derutinnan, affsäyandes så

domen til, som hon (saken) är til, så at the

thes förinnan ock alzingen fructa. L. Petri

Krön. pred. B 7 a.

Dessförnedan, adv. Dessförinnan,

emellertid. vilie wij aldelis vara fortenkthe ath

forbetthre eders frihether och priuileghier...

och måge j tess fornædhan for:ne bergh frijth

bruka. Gust. 1 reg. 4: 56. (Qyarhållen de

Ryska sändebuden i Finland) in til första

opna vathns ti id, thess fornædhan formodhom

wij athij vår vilie yterligare vardhe

forfaran-dis. 4: 60.

Desslik, pron. adj. Dylik. Lotsen, igenom

desslik deras motvillighet att taga honom om

bord, ... omkommer. Stjernman Com. 5:

605 (1696). dhe vänias till lättia och myckin

annan odygd, såsom speel, dubblande,

tiuuf-verij och deslijkt. Landt. instr. 286 (1676).

the uthi theslijke saker aldeles finnas vara

okunnige. U. Hjärne Surbr. föret. 2 b.

desse såsom och flere desslijke skääl. A.

Oxenstjerna (HSH 33:153). Församlandes

med hast så mycket af Fruntimmer, At man

theslika nu i intet hoff förnimmer. Spegel

Sal. vish. 37.

Dest, adj. Däst. Deest. Lind Ord.

Desto, adv. [T. deste, desta. Grimm

Wört.~\ icke ligger heller stoor macht ther

vppåå hwrw gammalt jtt ting är, men huru

rätt thet är, diäffuulen är gammal och är doch

icke teste bätre. O. Petri Svar till P. Gallé

F4a. Gudz ord skulle genom tweggia

wit-nes munn teste wissare troodt warda. Försp.

till Hägg. iagh försterckte mina hand teste

meer. Neh. 6:9. the bedriffua testa meer

affgudherij. Hos. 7:1. genom migh skulle

testa widhare predicat wardha. NT 1526

2 Tim. 4:17.

Det, konj. 1. Att. Ah thet iagh wiste

huru iagh skulle finna honom. Job 23:3.

Thet tu fördömd worde medh tina penningar.

Ap. gern. 8:20. — 2. Låt vara att, om.

[Såsom dass brukas i gammal T.] Thet än

Mose och Samuel före migh stodhe, så

haffuer iagh doch intet hierta til thetta folcket.

Jer. 15: l. Thet the än nu mykit offra... så

haffuer doch Herren intet behagh ther til.

Hos. 8:13. kan then menniskia icke wara

honom behagelig, som haffuer itt ondt hierta,

thet hon än j vthwertes måtto håller sigh wel

och ostraffeliga. L. Petri 2 Post. 173 a.

Dia, intr. Gifva dia, se Rydqvist SSL

1:120.

Difhengere, m. Eg. tjufbödel,

tjufhän-gare; skarprättare. [Mnt. dejhenger, [-dief-henker.]-] {+dief-

henker.]+} han ... haffuer oss aldrig tienth förDiger

— 152 —

Dinta

någhen mördare, bodell eller Diffhengere,

som the honnom oredeliga på seya. Gust. 1

reg.6:35.

Diger, adj. Stor. Hvar igenom (genom

språket) vi hafve diger förmohn för all

jordisk kreatur. Svedberg Schibb. a 2 b. diger

frägd. Ders. a 3 a. Gud lät theras tungomål

komma i ett högt anseende och digert värde.

Ders. a 4 b. diger salighet. Ders. c 2 b. Var

en diger Gudz nåd, at boktryckeri upfans.

Ungd. reg. 386. (Prestembetet är) ett heligt

och digert embete. Dav. o. Nath. H 3 a.

varda uptagen ur stoftet och komma i digert

anseende. Försvar 157. diger vishet. Ders.

161. Vi gerna tig, Vishetens digra moder

(Minerva), I våra bröst upresa ärestoder.

Lindahl Menl. i.

Digt, Dikt, adv. Raskt, dugtigt, kraftigt.

[Mnt. T. dicht.] upläste stadsporten och

in-läto en hop af deras parti, som kommo

samma natt ifrån Salis digt ridande. Tegel

Er. 14 hist. 159. Jagh skall tigh rätt dicht

up-klappa. N. Holgeri A 8 b. Fougden torkar

dicht in hugg ock smärta. Chronander

Surge E 8 b. Jagh dänger dikt til medh

thenne stafver. S. Brasck Ap. gern. I 8 b.

den tiuffvevärden och 3 poiker, som haffva

stulitt, skole dicht slåå huar annan medh

spöö. HSH 29:209 (1635). Så geck han

sielf i fällt och fäckte kring sig deckt.

Eure-lius Vitt. 61. Men digt jag honom snöt.

Kolmodin Qy. sp. 1:133. slå digt, så at det

smäller. Palmfelt Qv. skol. 67. sin

äm-betzplicht Förstod han väl och följde dicht.

Rydelius Vitt. 62. Vår Lisa svär så dickt,

Att hela köket rörs. Dalin Arg. 1, n. 27.

Dike, n. [Mnt. dik; T. deich, teieh.] 1.

Dam, vattendam. Gack bort och twå tigh

j dijket Siloe. NT 1526 Joh. ev. 9:7.

Låf-ven i oss fathige fiskiare sönner att fiskia

utj edra dijker. B. Baners visb. 25. — 2.

Dam, fördämning, vall? och (vinträdet)

vth-reckte sina quistar emoot honom, at thet

måtte watnat warda aff hans dijke. Hes.

17: 7. så snart ther kommer itt östan wädher

til, så skal thet (trädet) förtorkas på sijn dijke

(plur.). 17:10. (Öfv. 1878 har på båda dessa

ställen: "mark", "planteringsmark".)

Dikeslösa, f. Brist på diken, åkeren icke

bliffuer ... tor och j rätten tijd för diskeslöso

skuld sådder. K. br. 20/e 1555.

Dikt, adv., se Digt.

Dikt, f. 1. Påfund, closterleffuerne är

en plat menniskios dicht och påfund. O.

Petri Klöst. Bl b. — 2. Diktan, all wor

hiertens begär och dicht är man ondt. L.

Pet. Gothus 10 b. uthi thenna

jämmer-daal är all vår dicht och prachtiserning ond

aff ungdomen. A. Laurentii Hust. 60.

hufvudet medh sijn sorgh (omsorg), dicht och

åhåga ther om betäncker, at kroppen må

blifva uppehållin. Ders. 233.

Dikta, tr. 1. Författa, ingen ende är

vppå at dichta böker. Pred. 12:12. — 2.

Uppdikta, hopsmida, idhre leppar tala lögn,

idhor tunga dichtar orett. Es. 59:3. Dichta

icke lögn emoot tin brodher. Syr. 7:13.

Hwar Gudh icke... lärer huru man honom

tiena skal, dichter hiertat och söker sigh

sielfft Gudz tienst. L. Petri 2 Post. 96 b.

— 3. Sträfva, äflas. Andra ligg" i fåfäng

sorg, Dichta, trachta, full" af ångst.

Stjernhjelm Fångne Cup. 2 intr.

Diktemästare, m. Dikterare,

förestafvad, ingifvare. du så klarliga gifver dina

bref den stora och härliga titulen före, at det

är Satans, det jag väl tror, at han hafver varit

din dicktemästare. Raimundius 35. den H.

Anda... then överste och förste

dichtemäs-taren är til samma (Samuels) böcker, hvilken

talat haver genom alla the helige propheters

munn. J. Rudbeckius Kon. reg. 15.

Dile, m. Spene. (Se Rietz del.)

ehuruväl han (Caucasus) många åar ifrån sig kastar,

dock af stadigvarande vattuådror, såsom

ym-nogt flödande dijhlar (eopiosis uberibus),

ut-giuter uti Asiæ länder the

aldranamnkunni-gaste floder Eufrat och Tiger. Peringskiöld

Jord. 21.

Dilka, f. Dufva. Lind Ord.

Dimla, intr. Tumla, dimpa, falla. Stoor

fara stod titt skep, o Svea, tå tig brast Och

dimblad" öfver bord tijn starcke store-mast.

Stjernhjelm Jubelsång.

Dimma, intr. 1. Falla dimma. Snart

blås en liuflig väst, snart yret (yr det) eller

dimmar. Lucidor S3b. — 2. Dunsta. Then

söker konst och lust på botnen uthi kannan

Ok troor sigh vara klook, men (medan) vinet

är i pannan; Så snart thet dimmar uth är han

en dumm"re gäck Än en Arcadisk häst, som

dricker uhr en bäck. Lucidor Ll l b.

Dimmur, adj. Trög; hes. [Isl. dimmr,

ihålig (om röst)] iag ... har en synd-bunden

tunga, Som hård och dimmur är, och kan sig

ey sä röra At tu med välbehag må hennes

lofsång höra. Spegel Guds verk 219.

Dimmur röst, rauca vox & remugiens. Ordlista

till G. verk.

Din, pron. O tu stadh som vthgiuter tinas

(de dinas) blodh. Hes. 22: 3. Gack ... vthi

titt hws til tina. Marc. 5:19. — Tå skal tin

skalck j tornet föras. Jos. hist. 16. Det lögst

din skelm och geck! Tisbe 65. Veest tijn

boffel ey att mössan afftagha. Rondeletius

50. Jagh skall pressa tin förbannadhe narr.

Dens. 64. himlen, som tin skälm med reetat

öga märker, Skall laga tig en hämd, som är

tin arghet värd. Rudeen 205.

Dinkelkorn, n. Spelt (Triticum Spelta

L.) eller ock Skyffelkorn (Hordeum

Zeocri-ton L.). [T. dinkelkorn.] Far, dinkelkorn.

Var. rer. voc. Nia. Spelt (dinckelkorn).

Comenius Tung. 127. dinkelkorn, ador.

Ders. index.

Dinta, f. Dynt. Thessa dintor kan manDiridumdej

— 153 —

Djefvulsträck

känna, om man bryter upp munnen på svijnet,

om tå finnes på tungan såsom små blåser, ty

hafva the dintor. Colerus 2:216.

Diridumdej, n. Ett slags tyg, till hälften

linne, till hälften ylle. [T. dirdendei,

dir-dumdei; F. tiretaine.] en kjortel af blått

diridumdej. Lönbom Uppl. 4:81 (1581).

Dirk, m. Dyrk. [D. dirk.] Hvad som i

smedie brukz, dirk, hambrar eller tänger.

Spegel Guds verk 131.

Dirka, tr. Dyrka. [D. dirke.] tiuffwar

dircka up låsarna. Brahe Oecon. 84.

Disk, m. 1. Tallrik, bordkärl. [Isl. diskr.]

och skal vthskölia Jerusalem såsom man

vth-sköl diskar. 2 Kon. 21:13. Man plägar sant

säija, att altid små fiskar The äro fast bettre

än ledige diskar. Törnevall E2a. — 2.

Bord. [Mnt. disch, T. tisch.] Påfven ...

vårdar sigh icke till att röra sigh en gång up

när någon konungh kommer till att kyssa

hans fötter, mycket mindre att han skulle

sättia någon konungh framman för sigh til

disk. J. Rudbeckius Kon. reg. 101.

Antonius öffuer alla måtto en prächtigh disk hölt.

A. Laurentii Verld. speg. 841. En hund

bödh en annan hund til disk, At plägan medh

synnerligh läckerbisk. P.J. Rudbeckius B4a.

lät tu man koka frisk, Fult up lät vara uppå

vår disk. Dalius Hec. A 2 b. en

laghvun-nen och ähreförgäten skiälm, den icke

värdig är med någon ährlig man öfver disk och

duuk sitta. Stjernman Riksd. bih. 251 (1598).

De åto med aptit förutan disk och duk. Livin

70. Gå til duk och disk hos någon (spisa

vid hans bord, vara i hans bröd). Lind

Ord. Rosa intet fisken förr än du haren på

disken. Grubb 691.

Diskant, m. Figuralsång. ["Eig. die

Oberstimme, welche gegen den cantus

fir-mus oder Gregorianus, der im Tenor lag,

singt oder contrapunctiert; dann ein derartig

gesetztes Gesangstück." Schiller-Lübben.

stemmor, groffua och granna, som man

plä-ghar them kalla Bassus, Tenor, Discantus

och Altus. Balck Catech. M 5 b.] Discant

och huad som hörer ad Musicam figuratiuam

holler man icke heller olijdeligit j kyrkionne.

L. Petri Kyrkost. 64 b. blomster... fördes

til kyrckian medh ett stort process och

dis-kantz siungande. Gyllenius 43. förr och

effter barnetz christendom sungess några

dis-cantz stycker. Dens. 263. Eij skal vara

til-stadt, retta och egenteliga toonen (i

psalmerna) antingen medh röstens senckiande

eller uphöiande på discantevijss (som en part

göra) vrengia och förandra. Laurelius

Kyrkord. 222. När folket tillhopa kommit

är, begynnes strax värket (kyrkovigningen)

medh sång, antingen Discant, der så skee

kan, eller elliest en tienligh svensk psalm.

EmPORAGRIUS 354.

Diskantera, intr. På vallen stodo mina

trumpetare och pukslagare; skolan (skolung-

domen) discanterade på förborgen (vid

konungens besök på Visingsborg). Brahe

Tänk. 101.

Diskbroder, m. Bordskamrat.

Came-rader och diskbröder. Sylvius Curt. 480.

Disketukt, f. Bordstukt, bordsskick, the

gamblas disketucht . . . medh ätande,

drickande, talande och siungande, sittiande och

vpstående. P. Erici 2:277 b.

Diskgängare, m. Kostgängare, spisgäst.

[T. tischgänger.] skaffa diskgängare för sex

styfver måltiden och en pott öl till mans.

Hist. handl. 4:173 (1713).

Diskkamrat, m. Bordskamrat,

disk-och sängcamrat. Keder 373.

Disklag, n. Bordssällskap. Lind Ord.

Disklagare, m. Bordskamrat. Lind Ord.

Disksten, m. Bordskifva. Stjernman

Com. 2:199 (1638).

Disksälle, m. Bordskamrat, han lätit

honom bliffua sin disksälle til att få sig maat

vid sitt bord. P. J. Gothus Likpred. öfver

Chytr. C 8 b. Disksällom höfves enigheet

väl. Comenius Tung. 910. blefvo the först

disksällar, hvar på snarliga fölgde en

förtrogen stallbroderskap them emellan.

Pering-skiöld Heimskr. 1:452.

Disputerisk, adj. han må effter sina

disputeriska siwka trätta så länge han vii.

P. J; Gothus Döp. G 5 a.

Diss, m. Spene. Diss, spena,.uber, Euter.

Schroderus Lex. 12. spenar eller dissar.

Dahlman 90. Jfr Tiss.

Dissa, tr. Dia, suga. Grodor komma i

fähuset, som dissa kona. Colerus 2:49.

Ack outhtahligh frögd, när man må säker

kyssa Två klippor aff rubin, uhr hvilka man

kan dissa Hvad nectar öfvergår. Lucidor

Alb. then, som sitter vidh öhl kannan

Ock dijssar tobacks-röök. Dens. Kk l b.

Djefvul, m. Pl. diäffwular. Ernhoffer

97b. Hafva djefvulen, vara från

förståndet, vara besatt. Hwj söken j effter at

dödha migh? Swaradhe folcket, och sadhe, Tu

haffuer dieffuulen, Hoo söker effter at dödha

tigh? Joh. ev. 7: 20. Han haffuer dieffuulen,

och är vrsinnigh. 10:20.

Djefvulskap, m. Den onde anden, onda

andar. Johannes är kommen och hwarken ååt

eller drack, och the säya, Han haffuer

dieff-uulskap. Matth. 11:18. tilbådho dieffuulskap

och affgudhar aff guld. Upp. 9:20. Var landet

Canaan ... Alt fullt med diefvulskap, som

menniskor besatt, Med dem for illa fram och

qvalde dag och natt. Kolmodin Qy. sp. 2:388.

Djefvulsman, m. Djefvulstjenare; af

djefvulen besatt menniska, dieffwulsmen

och kiettare. O. Petri 2 Post. 102 b.

Judarna vthropade honom (Kristus) för en

bedragare, vproresk, ja för en Gudz försmädare

och dieffuuls man. L. Petri Chr. pina A 6 a.

Djefvulsträck, m. Dyfvelsträck.

Comenius Tung. index.Djekne

— 154 —

Dofvarm

Djekne, m. Skolyngling, lärjunge.

Scol-asticus, diekne. Var. rer. voc. C 6 b. lät

clerker och diäknar Möda sig i sijn book.

Stjernhjelm Here. 129. en göder

schola-mestare får fulla (väl, visserligen) djeknar.

P. L Gothus Apost. gern. 145.

Djelle, n. Skådebana, scen.

Skode-platzen [theatrum] är offentligh

(uppenbar-ligh), men diellet [.scena] förhöljes medh

för-lååt. Comenius Tung. 954. (Se Hjälle,

brädställning. Rietz 280. — Jfr Lafve.)

Djerfveliga, adv. Djerft, oblygt. [Isl.

djarfliga.] När tu mercker, at hon

dierffue-ligha omjsigh seer, så see wel til. Syr. 26:14.

Djerfögd, p. adj. Som djerft, oblygt ser

sig omkring. Är hon dierffögd, så achta grant

vppå. L. Petri Sir. bok 26:14.

Djung, m. Dös, stack, hop. [D. dynge,

Isl. dyngja.] It Chaos, sådant ting som ingen

skapnad hade, Ej skick, ej lif, ej lius, rätt

som man sammanlade Een drossa eller diung.

Spegel Guds verk 56.

Djup, adj. Otydlig, obegriplig. Thet

folck aff diwpt måål them man intet

förnimma kan, och aff outhtydheligha tungo

then^ man icke förstå kan. Es. 33:19.

Djup, n. Haf; djup, våg, svalg, tå

vp-brusto alla stora diwpsens kellor. 1 Mos.

7:11. diwpen sualladhe jfrå huart annat mitt

j haffuena. 2 Mos. 15:8. Tina flodher fräsa

fast, så at itt diwp brusar här och itt diwp

ther. Ps. 42: 8. Watnen sågho tigh Gudh ...

och ängsladhes, och diwpen stormadhe. 77:17.

Djupa, tr. 1. Fördjupa, tiefen, djupa.

Lind Ord. Här djupas hamnar ut (utgräfvas).

Celsius Æn. 16. — 2. Bilda till bugtig

eller skälig form. Det förtennta jern blecket

arbetades i sin verkstad till tallrikar, fat och

skålar... ämnen till sådana käril blefvo

genom särskilda machiner djupade. Nordin

(SAH 1796 4:139).

Djupvadighet, f. Djupgående. [Af Isl.

vada, gå.] till Eders konng:e M: tienist

in-rijkes ähre sama schipp inthet tienlige, för

theris diupwadighet. HSH 36:215. (1579).

Djurfängare, m. De voro så länge

djur-fängare, tills de blefve människojägare.

Botin Hem. 1:2.

Djurhag, n. Se Hag 2. Ther om

haffuer iag beflithat mig, ... alt huru iag skall

then iungfru få uthi mit diura hagh. B. G.

visbok 98.

Djurlig, adj. alla 3 naturens riken, så

väl det mineraliske som det vegetabliske och

diurlige. U. Hjärne För b. 6.

Dobber, m. Ankarboj. [T. dobber.]

Hvar skip för ankar ligger, ther skal altijdh

dobber hoos vara, och således medh streng

fästas, at han rätt öfver ankaret flyta må.

Sjölag 1667 Sjösk. B. 8:2.

Dock, konj. ändoch han yngst war ...

så hadhe han sigh doch likwel intet barnsligha.

Tob. 1:4. är ingen större Prophete vpkom-

men än Johannes Baptista. Doch likwel then

ther mindre är j Gudz Rike, han är större

än han. Luc. 7: 28. hörandes röstena, och

doch likwel sågho the ingen. Ap. gern. 9: 7.

Dockspel, n. Docklek. [T. dockenspiel.]

Barnet haffuer ett dockaspel eller något annat

spel före. P. J. Gothus Sax 104.

Dockverk, n. Lekverk, gyckelspel. [T.

dockenwerk.] thet är icke annat än geckerij

och docko werck, hwad the (påviske) medh

sådana kyrkiowigning, kyrkemessor och annat

slijkt haffua för een synnerligh Gudz tienst

vprettat. L. Petri 2 Post. 323 b. thet...

icke annat är i sanningene, än barnataal och

dåckowerk. 2 Sänd. 205. theras Hedniska

och Judaiska Ceremonier, Dockawerck och

Barnaleekan. P. J. Gothus Ridd. F5a.

Dof, m.(?). 1. Domning, dvala. Så tyckte

migh iagh icke soff, Uthan fast lågh uthi en

doff. J. Sigfridi L1 a. (Jfr Döfve.) —

2. Qvalm, när han (kamelen) med svåra

bördar I största heetans dååf rätt omildt

varder körder. Spegel Guds verk 227.

Dofdryck, m. Döfvande dryck,

sömndryck. Doffdryck, Potio anodyna.

Schroderus Lex. 98. Doffdricker (dvaaldrycker).

Comenius Tung. 795.

Dof het, adj. Qväfvande het, qvalmig.

Vädret är ... dåfhett och qvalmot.

Lindestolpe Pest. 17. solen basar starckt, och

blir så dofvehett, At vi ei orcke gå för

mycket damb och svett. Kolmodin Qy. sp. 1:64.

Dofhet, dofvarm. Lind Ord.

Dofhetta, f. Qväfvande hetta, qvalm.

om ther något kält vid Olofsmessan hväser,

Tå är om sommaren dofheta til förmoda.

Spegel Guds verk 155. Dofhete, dofvarme.

Lind Ord.

Dofna, intr. [Isl. dofna.] 1. Domna.

Tå stoodh han och slogh the Philisteer, til

thess hans hand doffnadhe trött aff swerdena.

2 Sam. 23:10. Tå dåfnar han väl af, then

arbetaren braf, Söker skiul och skugga.

Husspegel B 2 a. Footen och sijdhan voro

aldeles bort dåfnade. U. Hjärne Surbr. 172.

min arm dåfnade utaf så många dristiga

Peguaners nedhuggande. /4s. Ban. 1:93. —

2. Dufna. Uthi vijdare faat (åmar) smakar

thet (vinet) bättre, ty thet dofnar intet.

Comenius Tung. 446.

Doft, n. 1. Stoft, dam. när man henne

(falaskan) rör eller blås uppå, går hon till

dofft. Rudbeck Att. .1:138. (han) lyfter up

then ringa ... som ägde ei ett doft (grand).

Kolmodin Qv. sp. 1:16». — 2. Agn, agnar.

Sedan kasta the henne (säden) medh

kast-skoflen, at dofftet [palea] må skiljas ther ifrån.

Comenius Tung. 399. Säden ... måste vara

reen uthan dofft. Colerus 2:197.

Döfva, intr. Dufna. ölet... dofwar. Brahe

Oecon. 79.

Dofvarm, adj. Dofvarme, m., se

Dofhet, Dofhetta.Döfve

— 155 —

Domväldigt

Döfve, m. Domning, dvala; blund. [Isl.

doft.] Ty ladhe iagh migh här och ville

soffva Och fick som nogast een liten doffva,

För än migh een dröm kom uppå.

Ronde-letius 16. Tillijk hon vaknad" up, tillijk

hon föll i döfva. Lagerlöf 48. gak, lägg

dig såfva Och giöm allt ditt besvär uti en

nödig dåfva. Verld. fåf. speg. 33.

Doga, intr. Duga. The dårar säya j sitt

hierta, thet är ingen Gudh til, the dogha intet

{de äro förderfvade). Ps. 14: l. The ... lära

thet intet dogher (det som är otillbörligt).

Tit. 1:11. Thet dogher platt intet, at man

en fattighan förståndighan försmåår, och en

rijkan ogudhachtighan ärar. Syr. 10:26. Tin

ögon kunna ej förutan liuset dåga. Spegel

Guds verk 36. hvar til ... skal oförsökter

dåga? Ders. 98.

Doglig, Duglig, adj. Tapper, behjertad.

en doghligh och strijdsam man. 1 Sam.

14:52. så warder hwar och en förtwifflat,

then doch ellies dugheligh är och haffuer itt

hierta såsom itt Leyon. 2 Sam. 17:10.

Doglösa, f. Duglöshet. Försumelse, lätia,

doglösa, utarmar hus, by och stad.

Svedberg Casa 11.

Dogse, Dugse, adj. Duglig. Om tu weest

någhra män .. . som doghse äre, så sätt them

offuer min booscap. 1 Mos. 47:6. alla som

til embete dogse äro. 4 Mos. 4: 23. theras

arbete är föga dugse. Schroderus Cogn.

företal A 5 b.

Dok, m. 1. Hufvudduk; slöja, doken

eller hoffuudhklädet. 1 Cor. 11:10 (glossa).

hon ... ladhe doken aff, och toogh sijn

enckio-klädher vppå. 1 Mos. 38:19. iagh intet achtar

then herligha prydhelsen, som iagh på mitt

hoffuudh bäär, vthan håller henne såsom en

oreen dook. St. af Esther 2:16. Marie

nunnor ... haffua en swart dooch. O. Petri

Klöst. B l a. många (enkor) förr sin sorg än

sina dokar slita. Spegel Guds verk (1745)

289. — 2. Bindel. Den lilla blinda Gud ...

Med doken för sin syn. Dalin Vitt. II. 4:26.

När Kärlek hörde det, så ref den lilla token

Ifrån sin späda syn den mörka tjocka doken.

Ders. 28.

Do ka sig, refl. Beslöja sig. Tå ladhe

hon aff sijn enckioklädher som hon drogh,

dokadhe sigh och förhölgde sigh. 1 Mos.

38:14. brud til brudesäng gick dokad.

Kolmodin Qy. sp. 1:95.

Doktare, m. Doktor, iagh en gång

warder frågandes: Mädh hwadh rätt en part aff

edher kalle sigh Doctare. Ernhoffer 100 b.

höglärdhe Theologi, Doctare i then helghe

skrifft. Dens. 102 a. Doctaren eller Läkiaren.

T. Johannis N7b.

Doktorskap, m. Doktorsvärdighet, jw

flere the äre som forlata sich på hans

docter-skap och wijsdom, jw grannare aclit skulle

han giffua på scrifftene ath han jngen

be-droghe. O. Petri Svar till P. Gallé C 2 a.

Doktrinna, f. En doktors {läkares) hustru.

Doctrinna. T. Johannis N4b.

Dol, Doll, n. Nekande, förnekande. [Isl.

dul f., dulr m.] tha bis. Henric eskede aff

Larense at see swadana breff bar han ther

dol paa {nekade han dertill) oc sagde sig

inthet breff haffua. HSH 16: 87 (1527). lagen

äre swa liuslig med oss at ther kan inthet

doll föregonge. H. Brask- (HSH 13:78).

Dolhet, f. Öfvermod. [Mnt. dol, galen,

öfverdådig.] han är fast stoorlåtigh, så at

hans hogmodh, dohlheet och wrede är större

än hans macht. L. Petri Jes. proph. 16:6.

(Bib. 1541: ståltheet.)

Dolskeligen, adv. Dolskt, lömskt, han

bleff aff förrädaren ... dålskeligen

ihiälstuc-ken. P. Brask Puf. 110.

Dolstnål, n. Fördöljande, förnekande.

Saa oppenbart oc vetherligit... at ther kan

inthet dolssmaall förewara. Gust. 1 reg. 1:27.

Dorn, Dum, Dåm, adj. Dof. Grauis

sonus, dompt liwd. Var. rer. voc. F4b. höres

thet (ljudet) vth så ... skarpt, at ... alt thet

j hela werldenne liudh giffuer ifrå sigh, må

wäl reknas ther emoot lika som thet wore

bådhe domdt och stumdt. L. Petri Om nattv.

C 2 b. Et domt och sachta liud väl susar för

hans öra. Kolmodin Qv. sp. 1:328. Rösten

heesnar och warder dumb. P. J. Gothus

Synd. sp. I 3 b. itt dumt liudh ... såsom

uth-af en stor trumma eller puka. Colerus

1:116. En strömkarls dåmma spel och sång

kring honom hördes. Bränder Gust. 97.

— Adv. spenner löst idhra trummor och slår

dumdt uppå them. J. Rudbeckius 4 Pred.

D 4 b.

Dorn, m. Herren kommer medh mong

tusend helghon, til at sittia doom (hålla dom)

offuer alla Jud. 15.

Domfälla, tr. och intr. kunne wij ...

in--tidh mere göre till saken eller någitt

ther-vpå domfälle för än för:ne wethne (vittnen)

komme tilstädis. Hist. handl. 13. 1:145 (1564).

dome och doomfälle i thenne saak. Ders.

155.

Domhafvare, m. then högste

rättfärdig-heetennes domhaffvare. Phrygius Agon 21.

Domna, intr. Dufna. thet domnade är

bortskämt vijn. Comenius Tung. 443. Jfr

Dofna 2.

Domsju k, adj. Lär mig uti

barmhertighet min Gud att effter vandra, Att iag ey

alt för domsiuk är och snart fördömer andra

vultejus 152.

Domstol, m. Domsal, bygde teslikes itt

Förhws til Domstolen, ther man rettgång vthi

halla skulle. 1 Kon. 7:7.

Domväldig, adj. Som fäller afgörande

dom. Carl den Tolfte ... blef genom et

dom-väldigt skott dödens vinning. Dalin Vitt.

I. 2:7.

Domväldigt, adv. Med myndig,

afgörande ton. han är vahn at... språka dom-Doning

— 156 —

Drabbharnesk

väldigt om alla ämnen i verlden. Dalin Arg.

l, n: 27.

Doning, m. Don, tyg. Då Sigge skulle

rida, såg Styrbjörn efter doningarna, om alt

var i sin riktighet. Dalin Vitt. II. 6:108.

Donläges, adv. en liten trumma gående

donläges eller sluttande utföre från nedersta

ståcken utanpå väggen inuti källarsvalen.

Stock. Mag. 1:52.

Dopp, n. Knapp (af metall) på beslag.

[Mnt., D. dop.] klappade han medh knijfue

dåppett på nycklehåls skållan någre slagh.

Adlersparre Hist. saml. 1:101 (1625). Jfr

Doppa.

Doppa, f. Buckla. [Mnt. doppe; Isl.

doppa, "et lidet rundt Smykke af buklet

eller ophøjet Arbejde". B. Hald.] gyllene

span medh silffdoppor. H. Vis. 1:11. (Öfv.

1878: silfverpunkter.) — Till en ryttares

rustning hörde lårskenor med knädoppor.

Adlersparre Afh. 215.

Doppa, intr. han doppadhe medh sitt

finger j blodhet. 3 Mos. 9:9. strax blef

hans näsa så lång, at hon doppade ned til

botten i glaset. Dalin Vitt. 3:320. Jfr

D u p p a.

Doppe (?), m. Fläck, prick, en blåå man

kan förvandla sijn hudh, och en pardus sina

fläckiar, ja, ock ett spräcklot loodiwr sina

doppar. Phrygius Hirn. lif. 121. — Jfr

Doppa.

Doppelse, f. Benämning för åtsk.

tillbehör till kötträtter vid en måltid, såsom

sallat, senap, pepparrot, rättika, rödbetor,

kapris m. m. [thet man pläghar doppa vti,

som är senap, agrest (sur drufsaft) eller

annat sådana. Var. rer. voc. H 2 b.] Stekerna

emillan sättias doppelser (embammata) uthi

små faat. Comenius Orb. piet. 119.

Doppelse (såd), die Tuncke, Titsche, Brühe, Salse.

Lind Ord.

Doppkrydda, f. = Doppelse. På stekar

varda upsatte i saltser doppkrydder

(embammata, intinctus), salat, rättickia, pepparroot,

och insyltat frucht, oliver, cappris, gurckor,

rödhbeeta. Comenius Tung. 566.

Doppverk, n. = Doppelse. I närvarande

dagh vinlägger man sigh til thet högsta at

fatta och lära monge språåk; ... Thetta heter

at . . . tilreeda en måltijdh aff ijdelt

doppe-värck; ty slijke sakers vetskap duga til at

bekrydda, men icke til någon näring.

Schroderus Heracl. 37.

Dopsten, Döpsten, m. Dopfunt.

Doop-steen eller Funt. Lælius Res. 2:124.

döpe-steen, baptisterium. Comenius Tung. index.

Dork, m(?). Kölrum. [Mnt. dork.]

Sentina, dorck, thet rwm som är nidhre på kölen,

ther thet illa luctandes watnet församlas.

Var. rer. voc. P 3 a. Dorck, sentina, àvxXia.

Helsingius.

Dosmer, m. Dumhufvud. [D. dosmer.]

Det kan vara lika mycket, hvad en täc-

ken dosmer förstår eller icke. Stagnell

Bank. 93.

Dotterman, m. Måg. [T. tochtermann.]

Jethros ... dåtterman Moses. P. J. Gothus

Rel. art. 280. Konungh Christierns barn eller

hans dottermän. Tegel Gust. 1 hist. 2: 272.

Drabb, n. Träff. Skåttkålff, pijl och

skechte så mycket mindre fehladhe uthi

drabbet, såsom fienden närmare vidh hvar

andre och flere tilsamman stodho.

Schroderus Liv. 650.

Drabba, tr. och intr. [Mnt. dråpen, D.

drabe.] 1. Träffa, kunde medh slungor

drabba på itt håår så at the intet feladhe.

Dom. 20:16. skyttonar drabbadhe på honom

medh boghanar. 1 Sam. 31:3. Om någhor

slogho tigh på titt been, hand, hoffuud eller

hwar thet kunde drabba på kroppen, L. Petri

Dial. om nattv. F 3 a. högg han ... till sin

baneman Hadingh och drabbadhe honom i

footen. Kr. 17. Liungeeldz skott skola ...

drabba målet. Sal. vish. 5:22. Sådan en

artig skytt är Amor, at han drabbar i mörkret.

Stjernhjelm Fångne Cup. 3 intr. rijset

skal wel drabba och bijta igenom, tå Herren

thet offuer them förer. Es. 30: 32. all thenna

welsignelsen skola komma offuer tigh, och

drabba på tigh. 5 Mos. 28:2. så skola all

tesse förbannelsen komma offuer tigh, och

drabba på tigh. 28:15. Ångest och nödh

haffua drabbat vppå migh. Ps. 119:143. hans

wredhe drabbar vppå Hedhninganar. Syr. 40

(39:28). The ... drabba icke rett j domen.

Es. 28: 7. Then som fruchtar Herran, han

drabbar vppå then retta lärona. Syr. 33 (32:

20). The effterkommande see wel liwset,...

och drabba doch icke på then wäghen ther

■man wijsheet finner. Bar. 3: 20. vnder

Anti-ochj person bescriffuas Antichristus, och

drabbar han ther medh in på thenna wår

yttersta tijdh. Försp. till Dan. han haffuer

ey så altijd drabbat påå rätta meningen. O.

Petri Svar till P. Eliæ b 4 b. hoo är then

lärare som altijd haffuer drabbat rätt och icke

haffuer vnderstundom forseet sich? Ders.

monga merkeliga förstår ... haffua warit, som

mykit haffua ther om beflijtat sich, at gudhi

skulle skee tienist... (gudh giffue the hade

<