Toggle Menu (M)  
Interlinear books shop  

Annen Second
verdenskrig World War

by Norwegian Wikipedia
translation: David MacLeod
Annen verdenskrig translation in Interlinear
We already have fiction translated in Swedish (full book) and Danish (short stories). But we have news, which are two-fold. First, this is our first translation in Norwegian. Second, this is our first-ever translation of non-fiction! We have translated information on the second world war from the Norwegian Wikipedia. Have a look!
Andre
Other
eller
or
Annen
Second
verdenskrig
world’s war
var
was
den
the
siste
last
av
of
to
two
globale
global
væpnede
armed
konflikter,
conflicts,
og
and
pågikk
went on
i
in
årene
the years
1939
1939
til
till
1945.
1945.
Den
The
militære
military
konflikten
conflict
involverte
involved
de
the
fleste
most
av
of
verdens
the world’s
nasjoner,
nations,
alle
all
stormaktene
the major powers
inkludert,
included,
og
and
to
two
stridende
warring
militære
military
allianser,
alliances,
de
the
allierte
allied
og
and
aksemaktene,
the axis powers,
ble
were
dannet.
involved.
Det
It
var
was
den
the
mest
most
omfattende
extensive
krigen
war
i
in
historien,
history,
med
with
mer
more
enn
than
100
100
millioner
million
mobiliserte
mobilized
soldater.
soldiers.
I
In
en
a
tilstand
state
av
of
total
total
krig,
war
hadde
had
de
the
største
largest
stridende
warring
nasjonene
nations
plassert
placed
alle
all
økonomiske,
economic,
industrielle
industrial
og
and
vitenskapelige
scientific
ressurser
resources
tilgjengelig
available
for
for
krigsinnsatsen,
the war effort,
og
and
skillet
the distinction
mellom
between
sivile
civil
og
and
militære
military
ressurser
resources
var
was
borte.
gone.
Preget
Characterized
av
by
hendelser
incidents
som
that
involverte
involved
massedød
mass deaths
av
of
sivile,
civilians,
inkludert
including
holocaust,
holocaust,
strategisk
strategic
bombing
bombing
og
and
det
the
eneste
only
tilfellet
case
av
of
atombomber
atomic bombs
brukt
used
i
in
krig,
war,
resulterte konflikten
the conflict resulted
i
in
50
50
til
to
70
70
millioner
million
drepte,
killed,
noe
something
som
which
gjør
made
den
it
til
into
den
the
dødeligste
deadliest
konflikten
conflict
i
in
menneskehetens
humanity’s
historie.
history.

Selv om
Although
Japan
Japan
allerede
already
var
was
i
at
krig
war
med
with
Kina
China
fra
from
1937
1937
av,
on,
er det
it is
den
the
generelle
general
oppfatning
view
at
that
andre
second
verdenskrig
world’s war
brøt
broke
ut
out
1
1
september
September
1939,
1939,
da
when
Tyskland
Germany
invaderte
invaded
Polen,
Poland,
med
with
påfølgende
subsequent
krigserklæringer
war declarations
fra
from
Frankrike
France
samt
along with
de fleste
most
land
countries
i
in
det
the
britiske
British
imperiet
empire
og
and
samveldet
the Commonwealth
av
of
nasjoner.
Nations.
Fra
From
sent
late
i
in
1939
1939
til
until
tidlig
early
i
in
1941,
1941,
i
in
en
a
serie
series
av
of
felttog
campaigns
og
and
avtaler,
treaties,
erobret
conquered
og
and
annekterte
annexed
Tyskland
Germany
en
a
betydelig
considerable
del
part
av
of
det
the
kontinentale
continental
Europa.
Europe.
I
In
henhold
accordance
til
with
tysk-sovjetiske
German-Soviet
avtaler
treaties
okkuperte
occupied
og
or
annekterte
annexed
Sovjetunionen
the Soviet Union
territorier
territories
fra
from
seks
six
av
of
sine
its
europeiske
European
naboland,
neighbors,
blant
among
disse
them
Polen.
Poland.
Storbritannia
Great Britain
støttet
supported
av
by
samveldestatene
the Commonwealth countries
ble
was
den
the
eneste
only
stormakten
great power
som
that
fortsatte
continued
kampen
the fight
mot
against
aksemaktene,
the Axis powers,
med
with
slag
battles
som
that
fant sted
took place
i
in
Nord-Afrika
North Africa

as
vel
well
som
as
det
the
langvarige
lengthy
slaget
Battle
om
of
Atlanterhavet.
the Atlantic.
I
In
juni
June
1941
1941
iverksatte
launched
de
the
europeiske
European
aksemaktene
Axis powers
en
an
invasjon
invasion
av
of
Sovjetunionen
the Soviet Union
i
in
det
that
som
which
ble
became
den
the
største
largest
landbaserte
land-based
krigsscenen
war scene
i
in
historien,
history,
og
and
som
which
bandt
tied
opp
up
store
large
deler
parts
av
of
aksemaktenes
the Axis powers’
militære
military
styrker.
forces.
I
In
desember
December
1941
1941
gikk
went
Japan,
Japan,
som
which
siktet seg in
aimed

at
asiatisk
Asian
dominans,
dominance,
til
on the
angrep
attack

on
USA
USA
samt
plus
europeiske
European
kolonier
colonies
og
and
territorier
territories
i
in
Stillehavet,
the Pacific Ocean,
i
in
en
a
rask
rapid
erobring
conquering
av
of
det
the
vestlige
western
Stillehavet.
Pacific Ocean.

Aksemaktenes
The Axis Powers’
fremrykking
advancement
ble
was
stoppet
stopped
i
in
1942,
1942,
etter at
after
Japan
Japan
tapte
lost
en
a
rekke
number of
sjøslag
naval battles
og
and
de
the
europeiske
European
aksemaktene
Axis Powers
ble
were
beseiret
defeated
i
in
Nord-Afrika
North Africa
og
and
i
in
det
the
avgjørende
decisive
slaget
Battle
om
of
Stalingrad.
Stalingrad.
I
In
1943,
1943,
gjennom
through
en
a
rekke
number of
tyske
German
tap
defeats
i
in
Øst-Europa,
Eastern Europe,
den
the
allierte
Allied
invasjonen
invasion
av
of
det
the
fascistiske
Fascist
Italia,
Italy,
samt
plus
amerikanske
American
seier
victories
i
in
Stillehavet,
the Pacific Ocean,
mistet
lost
aksemaktene
the Axis Powers
initiativet
the initiative
og
and
foretok
undertook
strategiske
strategic
tilbaketrekninger
withdrawals

on
alle
all
fronter.
fronts.
I
In
1944
1944
invaderte
invaded
de
the
vestlige
western
allierte
Allies
det
the
okkuperte
occupied
Frankrike,
France,
mens
while
Sovjetunionen
the Soviet Union
gjenvant
regained
alle
all
tapte
lost
territorier
territories
og
and
invaderte
invaded
Tyskland
Germany
og
and
dets
its
allierte.
allies.
Krigen
The war
i
in
Europa
Europe
endte
ended
med
with
sovjetiske
Soviet
troppers
troops’
erobring
conquering
av
of
Berlin
Berlin
etterfulgt
followed
av
by
Tysklands
Germany’s
betingelsesløse
unconditional
overgivelse
surrender
8
8
mai
May
1945.
1945.
Sovjetunionen
The Soviet Union
erklærte
declared
Japan krig,
war on Japan,
invaderte
invaded
Mandsjuko
Manchukuo
og
and
invasjonen
the invasion
av
of
Japan
Japan
var
was
nært forestående.
imminent.
Krigen
The war
i
in
Asia
Asia
endte
ended
15
15
august
August
1945,
1945,
da
when
Japan
Japan
overga seg.
surrendered.

Andre
The second
verdenskrig
world’s war
endret
changed
politiske
political
landskap
landscapes
og
and
sosiale
social
strukturer
structures

on
et
a
globalt
global
nivå.
level.
De
The
Forente
United
Nasjoner
Nations
ble
was
etablert
established
for å
to
fremme
promote
internasjonalt
international
samarbeid
cooperation
og
and
for å
to
hindre
hinder
fremtidige
future
konflikter.
conflicts.
Stormaktene
The Great Powers
som
that
vant
won
krigen:
the war:
Sovjet,
USSR,
USA,
USA,
Storbritannia,
Great Britain,
Kina
China
og
and
Frankrike
France
ble
became
permanente
permanent
medlemmer
members
i
in
FNs
the UN’s
sikkerhetsråd.
Security Council.
Sovjetunionen
The Soviet Union
og
and
USA
USA
fremsto
emerged
som
as
rivaliserende
rivaling
supermakter
superpowers
i
in
opptakten
the prelude
til
to
den
the
kalde
Cold
krigen,
War,
som
which
skulle
would
komme
come
til
to
å vare i
last
46
46
år.
years.
Samtidig
Meanwhile
avtok
slowed
europeiske
European
stormakters
Great Powers’
innflytelse,
influence,
og
and
avkoloniseringen
the decolonization
av
of
Asia
Asia
og
and
Afrika
Africa
begynte.
began.
De flest
Most
land
countries
hvis
whose
industri
industry
hadde
had
blitt
been
rammet,
hit
gikk
went
mot
towards
en
a
ny
new
økonomisk
economic
høykonjunktur.
boom.
Politisk
Political
integrasjon,
integration,
særlig
especially
i
in
Europa,
Europe,
vokste frem
emerged
i
in
et
an
forsøk
attempt
på å
to
stabilisere
stabilize
relasjoner
relations
etter
after
krigen.
the war.
Andre eller Annen verdenskrig var den siste av to globale væpnede konflikter, og pågikk i årene 1939 til 1945. Den militære konflikten involverte de fleste av verdens nasjoner, alle stormaktene inkludert, og to stridende militære allianser, de allierte og aksemaktene, ble dannet. Det var den mest omfattende krigen i historien, med mer enn 100 millioner mobiliserte soldater. I en tilstand av total krig, hadde de største stridende nasjonene plassert alle økonomiske, industrielle og vitenskapelige ressurser tilgjengelig for krigsinnsatsen, og skillet mellom sivile og militære ressurser var borte. Preget av hendelser som involverte massedød av sivile, inkludert holocaust, strategisk bombing og det eneste tilfellet av atombomber brukt i krig, resulterte konflikten i 50 til 70 millioner drepte, noe som gjør den til den dødeligste konflikten i menneskehetens historie.

Selv om Japan allerede var i krig med Kina fra 1937 av, er det den generelle oppfatning at andre verdenskrig brøt ut 1 september 1939, da Tyskland invaderte Polen, med påfølgende krigserklæringer fra Frankrike samt de fleste land i det britiske imperiet og samveldet av nasjoner. Fra sent i 1939 til tidlig i 1941, i en serie av felttog og avtaler, erobret og annekterte Tyskland en betydelig del av det kontinentale Europa. I henhold til tysk-sovjetiske avtaler okkuperte og annekterte Sovjetunionen territorier fra seks av sine europeiske naboland, blant disse Polen. Storbritannia støttet av samveldestatene ble den eneste stormakten som fortsatte kampen mot aksemaktene, med slag som fant sted i Nord-Afrika vel som det langvarige slaget om Atlanterhavet. I juni 1941 iverksatte de europeiske aksemaktene en invasjon av Sovjetunionen i det som ble den største landbaserte krigsscenen i historien, og som bandt opp store deler av aksemaktenes militære styrker. I desember 1941 gikk Japan, som siktet seg in asiatisk dominans, til angrep USA samt europeiske kolonier og territorier i Stillehavet, i en rask erobring av det vestlige Stillehavet.

Aksemaktenes fremrykking ble stoppet i 1942, etter at Japan tapte en rekke sjøslag og de europeiske aksemaktene ble beseiret i Nord-Afrika og i det avgjørende slaget om Stalingrad. I 1943, gjennom en rekke tyske tap i Øst-Europa, den allierte invasjonen av det fascistiske Italia, samt amerikanske seier i Stillehavet, mistet aksemaktene initiativet og foretok strategiske tilbaketrekninger alle fronter. I 1944 invaderte de vestlige allierte det okkuperte Frankrike, mens Sovjetunionen gjenvant alle tapte territorier og invaderte Tyskland og dets allierte. Krigen i Europa endte med sovjetiske troppers erobring av Berlin etterfulgt av Tysklands betingelsesløse overgivelse 8 mai 1945. Sovjetunionen erklærte Japan krig, invaderte Mandsjuko og invasjonen av Japan var nært forestående. Krigen i Asia endte 15 august 1945, da Japan overga seg.

Andre verdenskrig endret politiske landskap og sosiale strukturer et globalt nivå. De Forente Nasjoner ble etablert for å fremme internasjonalt samarbeid og for å hindre fremtidige konflikter. Stormaktene som vant krigen: Sovjet, USA, Storbritannia, Kina og Frankrike ble permanente medlemmer i FNs sikkerhetsråd. Sovjetunionen og USA fremsto som rivaliserende supermakter i opptakten til den kalde krigen, som skulle komme til å vare i 46 år. Samtidig avtok europeiske stormakters innflytelse, og avkoloniseringen av Asia og Afrika begynte. De flest land hvis industri hadde blitt rammet, gikk mot en ny økonomisk høykonjunktur. Politisk integrasjon, særlig i Europa, vokste frem i et forsøk på å stabilisere relasjoner etter krigen.

Annen verdenskrig Interlinear translationInterlinear books shop